Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab"

Transkript

1 er HSL SSK och Rehab

2 Dokumentnamn: er HSL Berörd verksamhet: Välfärd ÄO, FN Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS Riktlinjer för dokumentationsgrupper inom HSL Det här dokumentet är tänkt att ge en grund och ett stöd i dokumentationsgruppernas arbete. Dokumentet förklarar organisationen och tankarna kring dokumentationsgrupperna. Ansvar och uppdrag MAS Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården ansvarar för att den givna vården planeras, och dokumenteras. MAS bevakar de lagar och förordningar som styr hur HSL-dokumentation skall genomföras och upprättar övergripande rutiner och riktlinjer för hur HSL-dokumentationen skall se ut. MAS har beslutanderätt för hur dokumentation skall genomföras. MAS ansvarar för att informera dokumentationsgrupperna vid förändringar i de övergripande riktlinjerna och rutinerna. Chef Cheferna inom HSL ansvarar för att ta del av och följa upp det arbete som görs i dokumentationsgrupperna. Cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för att dokumentationsgrupperna skall kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt. erna ernas syfte är att ansvara för och utveckla dokumentationen inom HSL. erna skall hålla sig informerade om de rutiner och riktlinjer som tas fram av MAS. erna arbetar med de mer praktiska rutinerna kring hur dokumentationen skall ske utifrån de riktlinjer som MAS tar fram. erna tar fram förslag på hur förbättringar kan göras och förankrar detta hos chef och MAS. en hjälper till att utbilda verksamheten i HSL dokumentation. Till sin hjälp har dokumentationsgrupperna IT-ombuden. Organisation Organisationsbilden för ansvar kan ritas enligt nedan. Övergripande ansvar ligger på MAS, respektive chef ansvarar för sin dokumentationsgrupp. Tillsammans ansvarar MAS, chefer och dokumentationsgrupp för övrig HSL-personal. Sida 2 av 6

3 MAS Chef Rehab Chef Sköterskor Rehab Sköterskor All HSL-personal både inom SSK och Rehab samt USK i de fall de jobbar på delegation Mötesstruktur Kapitlet kommer att beskriva ett antal olika mötesforum och ge grundläggande riktlinjer för vad mötena syftar till. Övergripande avstämningsmöten Syftet med mötet är att skapa en samsyn mellan de olika parter som berörs av dokumentationen. Det är viktigt att handläggare (SSK, Rehab) träffar utförare (USK) för att förståelse mellan de olika parternas uppdrag skall uppstå. Det är viktigt att systemförvaltarna deltar och lyssnar till diskussionerna i verksamheten för att få en god grundförståelse för problem och önskemål som finns. 2 gånger per år skall övergripande avstämningsmöten genomföras. Ordförande och sammankallande till dessa möten är MAS. På dessa möten skall följande funktioner närvara kan inte utsedd person närvara bör representant för denne närvara på mötet: MAS ytterst ansvarig för HSL-dokumentation Chef Rehab Ansvarig Rehab Chef SSK Ansvarig sköterskorna Chef Äldreomsorg Ansvarig USK Ansvarig Rehab Ansvarig för gruppens arbete Ansvarig sköterskornas Ansvarig för gruppens arbete Systemförvaltare Kunskap om verksamhetssystemet MAS ansvarar för att vi följer lagar och förordningar. Cheferna ansvarar för att resurser och förutsättningar finns. erna ansvarar för att det är praktiskt möjligt att genomföra. Sida 3 av 6

4 Systemförvaltarnas främsta uppgift är att svara för vad som är tekniskt möjligt i verksamhetssystemen. På avstämningsmötena skall följande punkter tas upp: Uppföljning av tidigare beslut Information från respektive funktion o Vad händer i lagar och förordningar MAS o Vad händer inom Rehab Chef Rehab o Vad händer inom SSK Chef sköterskor o Vad händer i stort inom Äldreomsorgen Chef Äldreomsorgen o Vad jobbar Rehab dokumentationsgrupp med - Ansvarig Rehab o Vad jobbar sköterskornas dokumentationsgrupp med - Ansvarig sköterskornas o Vad händer med verksamhetssystemen - Systemförvaltare Övergripande beslut för framtida arbete Förslag till mötesmall, Bilaga 1. S.6 Möte Chef och Syftet med att chef och dokumentationsgrupp träffas är att den som är ansvarig skall ha en god bild över vad dokumentationsgruppen arbetar med. Möten mellan chef och dokumentationsgrupp kan ske mellan chef och gruppansvarig eller så kan chef bjudas in till ett vanligt möte som dokumentationsgruppen har. Det är viktigt att mötesanteckningar alltid förs vid dessa möten. Skall beslut fattas skall mötesprotokoll föras. I protokollet skall det tydligt framgå vilket/vilka beslut som är fattats. Möte en Syftet med dokumentationsgruppens möten är att anpassa, utvärdera och förbättra rutinerna kring HSL-dokumentationen. När förändringar och uppdateringar sker i de övergripande riktlinjerna som utformas av MAS meddelas detta till dokumentationsgrupperna. Det är sedan dokumentationsgruppernas ansvar att tillsammans med chef implementera förändringar i verksamheten när detta är nödvändigt. erna kan bjuda in MAS, ÄO-chef, systemförvaltare med flera för att bolla olika problem och tankar för att hitta så bra lösningar som möjligt. Återkoppling och förankring av förändrade rutiner skall ske både hos MAS och chef. Större förändringar bör förankras på de Övergripande avstämningsmötena. Information Information är alltid ett gemensamt ansvar. När dokumentationsgruppen vill nå ut med ett budskap i verksamheten skall linjen i första hand användas. Som komplement har vi IT-ombuden Sida 4 av 6

5 i verksamheten. Lättaste sättet att nå ut till alla IT-ombud är via systemförvaltarna. Ett snabbt sätt att nå ut till många användare är att använda kommunityn. För att få nyheter publicerade kan man vända sig till systemförvaltarna. Rutiner och lathundar ska i första hand skapas av dokumentationsgruppen. Systemförvaltarna är behjälpliga med att utforma designen, publicera rutiner och lathundar på kommunityn samt att informera IT-ombuden om att nya rutiner finns tillgängliga. Ordförklaring MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska SSK Sjuksköterskor/Distriktssköterskor Rehab Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster USK Undersköterskor ÄO Äldreomsorgen Dokumentnamn Förvaringsplats Ansvar Arkiveringstid/gallring Styrdokument för HSL hälso- och sjukvård HSL Sida 5 av 6

6 Bilaga 1 <Datum> Mötesagenda Övergripande avstämningsmöte HSL dokumentation Kallade: <Namn på de som kallats till mötet> Anmält frånvaro: <Namn på de mötesdeltagare som anmält frånvaro> Mötesformalia 1. Val av sekreterare 2. Genomgång av föregående mötes protokoll Informationspunkter 3. Information från MAS Rehab SSK Rehab SSK Verksamhetssystemen 4. Övriga informationspunkter <Finns ytterligare information att delge anmäls dessa punkter här> Beslutspunkter 5. <Anmälda beslutspunkter bör vara av övergripande karaktär> Arbetspunkter 6. <Om gruppen tillsammans behöver utföra ett arbete, ex skriva riktlinje> Tidigare beslutspunkter <Logg på viktiga beslut som är fattande. Beslutets karaktär bör vara styrande för framtiden för att tas med här. Påminnelse om vad som gäller. Ange datum för när beslutet fattades och kort dess innebörd.> Sida 6 av 6

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer