Effektiv tillsyn av små avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv tillsyn av små avlopp"

Transkript

1 Effektiv tillsyn av små avlopp

2 Bakgrund till vägledningen Regeringsuppdraget : 1) Åtgärdstakt är för låg 2) Föreläggande om åtgärder och förbud (tillsyn) är det som lett till högre åtgärdstakt Åtgärdsprogrammet Effektiv tillsyn av små avlopp 2

3 Enbart information leder oftast inte till åtgärd Jag har ju inte fått något åläggande i och för sig, men det kommer väl. För jag tänker ju inte göra en sak, förrän de säger att jag måste Effektiv tillsyn av små avlopp 3

4 Men fastighetsägaren vill veta att det blir rättvist varför avloppet ska åtgärdas hur det gick totalt sett att det blev en positiv effekt i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 4

5 Det spelar roll hur tillsynsmyndigheten agerar! Effektiv tillsyn av små avlopp 5

6 Tillsynsvägledning ett styrmedel Sammanställa och sprida material från kommuner och miljösamverkan Ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt Effektiv tillsyn av små avlopp 6

7 Mål Ökad åtgärdstakt Kortare handläggningstid Fler handlagda tillsynsärenden Mer samsyn Ska vara en hjälp för de kommuner som inte kommit igång men även tips till kommuner som ligger långt fram Effektiv tillsyn av små avlopp 7

8 Vad är effektiv tillsyn? Tekniska hjälpmedel och interna rutiner för rättssäker och snabb handläggning Prioritering - tillsyn där det är störst behov Samverkan med relevanta aktörer Balans myndighetsutövning / information Fastighetsägarens egenansvar i fokus Effekter i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 8

9 Fyra delar i rapporten 1. Bakgrund Varför tillsyn på små avlopp? Hur det gått tidigare med andra projekt? Vad säger forskningen? 2. Förberedelser Registervård, prioritering, samarbete, vattenförvaltning m.m. 3. Handläggning Metodik, rättsfall, process-scheman, skrivexempel, checklistor, infomaterial m.m. 4. Bedömning Typärenden m.m

10 Effektiv tillsyn av små avlopp 11

11 Några utgångspunktersammanfattning Enbart information har inte ökat åtgärdstakten tillsyn behövs! För fastighetsägaren är det viktigt med rättvisa, att veta varför avloppet ska åtgärdas och att åtgärderna han/hon investerat i ger effekt Vattenfrågor kräver förvaltningsövergripande arbete Fastighetsägaren är verksamhetsutövare Rättspraxis från MMD, MÖD Effektiv tillsyn av små avlopp 12

12 Vad är inte med? Minireningsverk och större anläggningar över 50 pe Konkreta förslag på hur man bedömer retention och skyddsnivåer Inte prövningsfrågor -och därmed inte heller kretsloppsfrågorna Alla tänkbara tillsynsmodeller och sätt att skriva beslut etc Tänk på att det är förslag, inte mallar! Effektiv tillsyn av små avlopp 13

13

14 Processen Tillsyn små avlopp ÅTGÄRDSPROGRAM VAR EFFEKTIV! Effektiv tillsyn av små avlopp 15

15 Effektiv tillsyn av små avlopp 16

16 Kortversionen Informationsbrev + begäran om uppgifter Ev inspektion Underrättelse inkl. inspektionsprotokoll (kommunicering) Beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 17

17 Processen Tillsyn små avlopp Effektiv tillsyn av små avlopp 18

18 Planera projekt Mål och syfte Vem är projektägare, projektledare, projektgrupp? Kommunikationsplan Uppföljning Utvärdering Effektiv tillsyn av små avlopp 19

19 Kommunikationsplan Vem? Varför? Vad? Fastighetsägare Entreprenörer Medier Teknisk förvaltning Mål: fastighetsägarna ska veta att det är deras ansvar att ha en fungerande avloppsanläggning, varför det är viktigt och hur processen går till. De ska vara säkra på att de gör rätt och att det är rättvist. Mål: entreprenörerna ska veta vilka krav kommunen ställer och vilket ansvar de har samt hur processen går till. Mål: journalisterna ska veta vad som är på gång och varför. Mål: den tekniska förvaltningen ska veta vad som är på gång samt förstå behovet av att planera kommunens va-lösningar i samförstånd. Fakta om regler, krav och ansökningsprocessen samt information om belastade vattendrag/ dricksvattenstatus/ badvattenstatus eller annat relevant i närområdet. Bekräftelser på att fastighetsägarna gör rätt och att miljöförvaltningen arbetar rättvist. Fakta om bland annat regler och processen. Information om när ett tillsynsprojekt startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt. Dialog i ett mycket tidigt skede om att tillsyn är på gång. Miljönämnden Mål: miljönämnden ska veta vad som är på gång och varför. De ska känna förtroende för att förvaltningen gör sitt jobb och stötta när det behövs. Information/dialog om när en inventering startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt

20 Prioritera! Samla in kunskap om kommunens vatten Väga behoven mot varandra Vad vill vi skydda / förbättra? Effektiv tillsyn av små avlopp 21

21 Område Vattenförekomst Typ av problem xxx YY-ån Omvandlingsområde Övergödning Övergödning Övergödning Övergödning 1 Fokus på jordbrukstillsyn i första hand. Senarelägg avloppstillsynen. Vattenskyddsområde Beskrivning av problemet Enskilda brunnar som förorenas av dåliga avlopp Näringsämnesbelastnin g på YY-ån Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Bristande kunskap om avloppen i området Risk för påverkan på dricksvatten Gradering Kommentar 1 3 där 3 är allvarligt problem 3 Möjligt LAV-område som bör utredas av Tekniska förvaltn. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står 45 % av fosfortillförseln. Inget kommunalt VA planeras. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står för mindre än 10 % av fosfortillförseln. Jordbruk 50 %. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Kommunalt VA planerat till 2015, arbete pågår. 3 Hög skyddsnivå, hälsoskydd Skydd av God kemisk status enl. 1 Kontroll i 1 Gradering efter helhetsbedömning Åtgärd Samråd med Teknik innan tillsyn Tillsyn 3 Avlopps-tillsyn Tillsyn av de anlägg-ningar som inte kommer att ingå i kommunalt VA-område, eller som inte ansluter sig

22 Effektiv tillsyn av små avlopp 23

23 Information Två format: Word Indesign Effektiv tillsyn av små avlopp 24

24 Specifika infoblad när brist har konstaterats Effektiv tillsyn av små avlopp 25

25 PPT:s till fastighetsägare : Effektiv tillsyn av små avlopp 26

26 PPT till politiker Effektiv tillsyn av små avlopp 27

27 Nedslag i tillsynsprocessen Ingen instruktionsbok inte bindande Avloppsjuridik och handläggningsfrågor i del 3 och 4 Utredningsskyldighet Kommuniceringsplikt Bedömning, inklusive skälighet och proportionalitet Utformning av beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 28

28 Myndighetens ansvar Skyldighet att utöva tillsyn 26 kap miljöbalken Informationsskyldighet Myndigheternas allmänna serviceskyldighet 4 FL Enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts 7 FL Tillsynsärende ska avslutas med beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 29

29 Utredningsskyldigheten Information som finns hos TM Kända fakta om recipient och omgivning Information från FÄ t.ex. enkät Effektiv tillsyn av små avlopp 30

30 Behövs inspektion? Praxis tydlig NV AR om tillsyn (NFS 2001:3) Beslutet ska hålla Relationen till FÄ Effektiv tillsyn av små avlopp 31

31 M Sandfilterbrunn från 1977, WC och BDT Registeruppgifter kommunicerades med f.ä. Inga invändningar mot uppgifterna Beslut utan inspektion Förbudet höll vid överklagan Effektiv tillsyn av små avlopp 32

32 Kriterie Ålder på anläggningen Tekniskt utförande Dokumentationen kring utförande och skötsel Fastighetsägarens kunskaper Belastning Tecken på att anläggningen inte fungerar eller sköts som den ska Recipientens känslighet Tillämpning Kan man anta att anläggningen är anlagd med teknik som används även idag? Finns alla delar av anläggningen som borde finnas? Luftningsrör? Fördelningsbrunn? Finns tillstånd? Är slutbesiktning gjord? Vad visar handlingarna? Är anläggningen utförd med dagens teknik eller inte? Har fastighetsägaren kunskap om anläggningen och hur den ska skötas? Sker slamsugning och annan skötsel? Hur många personer belastar anläggningen? Stämmer belastningen med dimensioneringen i tillståndet? Finns tecken på överbelastning? Slam i fördelningsbrunn? Vatten som står i anläggningen? Slamsugning? Hög eller normal skyddsnivå? Kan påverkan befaras på omgivningen? Risk för dricksvattenbrunnar? Effektiv tillsyn av små avlopp 33

33 Vad är tillräcklig utredning? Å ena sidan enkelt, snabbt och billigt Å andra sidan rättssäkert Bristande utredning eller bristande dokumentation? Effektiv tillsyn av små avlopp 34

34 M Infiltration från 70-talet, WC och BDT 3k-brunn med t-rör Ingen fördelningsbrunn, inga luftningsrör Osäker placering Allmänna kunskaper om anläggningar från 70-talet F.ä. har fått möjlighet att komma in med synpunkter Förbudet höll Effektiv tillsyn av små avlopp 35

35 M Infiltration från 80-talet, WC och BDT Anläggningen var utförd på samma sätt som dagens anläggningar Luftningsrör saknades F.ä. hade kunskap om och skötte anläggningen Domstolen upphävde förbudet, utredningen visade inte på risk för skada eller olägenhet Effektiv tillsyn av små avlopp 36

36 Inspektionsprotokoll Inga beslut eller bedömningar Vilka som deltagit Vad som inspekterats Iakttagelser Muntliga uppgifter Datering Ev. bilder Effektiv tillsyn av små avlopp 37

37 Kommunikationsplikten 17 förvaltningslagen Ingen ska dömas ohörd Lättare för myndigheten att kontrollera att uppgifterna är korrekta och fullständiga Förtroendefråga Två led- fastighetsägaren ska få materialet och ges tid att yttra sig Huvudregel - skriftlig kommunicering Effektiv tillsyn av små avlopp 38

38 Vad måste kommuniceras? Onödig kommunicering? Muntlig kommunicering på plats, ok? Förslag till beslut? Vitesbeslut Effektiv tillsyn av små avlopp 39

39 Bedömning - rättslig möjlighet samt rådighet att vidta åtgärder Anläggning på annans mark Ekonomiska förutsättningar Sjukdom Mycket hög ålder Effektiv tillsyn av små avlopp 40

40 Skälighetsbedömning Miljö & hälsonytta Möjliga lösningar till en skälig kostnad Effektiv tillsyn av små avlopp 41

41 Proportionalitetsprincipen Ett förbud eller föreläggande får inte vara mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet Effektiv tillsyn av små avlopp 42

42 M Infiltration från 1985, WC och BDT Slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör finns Slam i samtliga kammare och fördelningsbrunn Anläggningen ligger inom hög skyddsnivå Bilder saknas, svårt att avgöra hur mkt slam det rörde sig om F.Ä. menade att det inte var så mkt slam Domstolen menade att det var troligt att avskiljningen av fosfor var bristfällig men att det var orimligt kostnadskrävande i förhållande till miljönyttan (skälighet) Förbudet upphävdes och återförvisades för utredning av om ev. brister kan åtgärdas med mindre ingripande medel (proportionalitet) Effektiv tillsyn av små avlopp 43

43 Beslut - vad ska det innehålla? Beslutet ska ge fastighetsägaren besked om: - Hur gick det? Vilka brister finns och vilka krav ställs? - Om fastighetsägaren inte är nöjd hur överklagar man? Effektiv tillsyn av små avlopp 44

44 Tydlig beslutsmening vad krävs och när? Rätt adressat Redogör för utredning och kommunicering Ange lagstöd Motivera Informera om hur fastighetsägaren kan överklaga Effektiv tillsyn av små avlopp 45

45 Motivering 20 förvaltningslagen Lagstöd, allmänna råd, handbok, rättsfall som tillämpats i ärendet Beskriv olägenheterna vilka brister och varför måste de åtgärdas? Sammanställning av utredningen Vilka skyddsåtgärder behövs för att förhindra eller motverka olägenheter Effektiv tillsyn av små avlopp 46

46 Forts motivering Redogör för de avvägningar som gjorts a) Rimlighetsavvägning nytta/kostnader enligt 2:7 MB b) Är det uppenbart att utsläpp enligt 12 FMH kan göras utan risk för olägenhet? c) Innebär beslutet mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet enligt 26:9 MB? Effektiv tillsyn av små avlopp 47

47 Forts motivering Koppling mellan kommunicering och motivering Vite ska motiveras särskilt Om beslutet ska gälla omedelbart enligt 26:26 MB ska detta motiveras särskilt Effektiv tillsyn av små avlopp 48

48 Om beslutet överklagas: tänk på att domstolen bara prövar de frågor som parterna lyft fram och vill ha prövade! Effektiv tillsyn av små avlopp 49

49 Förbud eller föreläggande? M Att förelägga om något som är tillståndspliktigt - risk att åtgärden görs utan tillstånd Det kan finnas andra sätt att åtgärda avloppet (utsläppet) Finns inga skäl att i detalj reglera hur anläggningen ska utformas Effektiv tillsyn av små avlopp 50

50

51 Typfall 5 markbädd från Effektiv tillsyn av små avlopp 52

52 M Infiltration, fritidsboende, endast BDT, 70-talet Slam i sista kammaren inget luftningsrör FÄ ville vidta åtgärder TM förbjöd Förbudet upphävdes Alltför ingripande åtgärd Effektiv tillsyn av små avlopp 53

53 Kända fakta Permanentboende Tillstånd från WC + BDT, 3kb med markbädd 15 kvm Frågeformulär: fastighetsägaren slamsuger en gång per år och uppger att T-röret är trasigt Normal skyddsnivå m a p miljöskydd Effektiv tillsyn av små avlopp 54

54 Effektiv tillsyn av små avlopp 55

55 Inspektionsutfall Belastning av tjurar Det står vatten i luftarrör till spridningsledningarna, lite vatten i botten på luftarrör till uppsamlingsledningarna Recipienten /diket översvämmas emellanåt T-rör trasigt Normal skyddsnivå nås inte med enbart markbädd Markbädden liten, 15 kvm Effektiv tillsyn av små avlopp 56

56 Ny inspektion Markbädden har hägnats in så att tjurarna inte kan gå på den Diket har rensats Nytt t-rör Spolat rent spridarrören Fördelningsbrunn och uppsamlingsbrunn har normal vattennivå Står vatten i luftaren på spridarröret men inte till uppsamlingsröret Utgående vatten ser OK ut Effektiv tillsyn av små avlopp 57

57 Bedömning och beslut Svårt fall! Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd just nu Uppföljande inspektion planeras in inom ett år, gärna i samband med högflöde Därefter ny bedömning Effektiv tillsyn av små avlopp 58

58 Diskussionsfråga 1 Rimlig handläggning? Annat förslag? Effektiv tillsyn av små avlopp 59

59 Diskussionsfråga 2 Om ej rådighet över diket? Dvs det svämmar över med jämna mellanrum. Hur påverkar detta bedömningen? Effektiv tillsyn av små avlopp 60

60 Rådighet över diket Går inte att förelägga FÄ om att utföra åtgärder utan rådighet över diket Annan utsläppspunkt? Troligen förbud Effektiv tillsyn av små avlopp 61

61 Diskussionsfråga 3 Om det vid kommuniceringen inför ett ev förbud framkommer att fastighetsägaren är äldre och har bara ålderspension, får inte lån och tänker inte göra några åtgärder. Hur bedöma? Effektiv tillsyn av små avlopp 62

62 Ålder M MMD Vbg hög ålder (FÄ), ringa belastning och övriga omständigheter gav längre tidsfrist M MMD Vbg hög ålder, ingen längre tidsfrist

63 Fastighetsägarens ekonomiska möjligheter M MMD Växjö möjlighet att ta lån ska vägas in i skälighetsbedömningen begär in dokumentation Effektiv tillsyn av små avlopp 64

64 Diskussionsfråga 4 Om tillståndet istället var givet 2001 med miljöbalken? Effektiv tillsyn av små avlopp 65

65 Tillstånd enligt miljöbalken Tillstånd meddelade med stöd av MB har rättskraft enligt 24 kap 1 MB TM kan vanligen inte genom föreläggande skärpa de krav som följer av tillståndet Är en fråga inte prövad kan föreläggande användas Tillstånd får återkallas om någon av omständigheterna som anges i 24:3 föreligger Främst punkten 2 när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse Enligt 24:5 får tillståndsmyndigheten även ompröva tillstånd och ändra villkor Främst punkten fyra - när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts M MMD Nacka Effektiv tillsyn av små avlopp 66

66 Diskussionsfråga 5 Fastighetsägaren vägrar tillträde? Effektiv tillsyn av små avlopp 67

67 Tillträde Rätt till tillträde 28 kap MB för att inspektera. Överväg noga tillträde utan VU och FÄ behövs det? Polishjälp ska tillgripas först när fastighetsägaren klart motsätter sig tillträde Effektiv tillsyn av små avlopp 68

68 Sökande Titel Sökta medel Beviljas medel 2015 Beviljas medel 2016 LTU LTU JTI VA-guiden Bakterieutsläpp från små avlopp Fosforfällor - hur länge fungerar de Standardiserad utvärdering av paketlösningar för bdt Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp VA-guiden JTI Chalmers Gemensamhets-anläggningar Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys WSP WSP Miljösamverkan Halland VA-guiden GIS-verktyg för prövning och tillsyn Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp Enskilda avlopp - fosforfällor Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer SLU Biokol Effektiv tillsyn av små avlopp 69

Information om inventering av enskilda avlopp

Information om inventering av enskilda avlopp Information om inventering av enskilda avlopp Caroline Ahlrén 0581-817 09 caroline.ahlren@bmb.se Therese Bekk 0581-817 46 Therese.bekk@bmb.se Kort om enskilda avlopp I Sverige finns ca 1 miljon små avlopp

Läs mer

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv Temadag BDT-vatten, hur farligt är det 2011-01-25 Tomas Waara Länsstyrelsens roll i va-frågor Granskning av detaljplaner och ÖP Regionalt miljömålsarbete Prövning och

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Välkomna. Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning

Välkomna. Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning Välkomna Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning Tillsyn av enskilda avlopp Maria Högqvist, Emilia Lindberg och Stefan Engblom

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp

Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Länsstyrelsernas roll(er) i arbetet med små avlopp Tomas Waara 2016-11-29 RB 26 Utsläpp av enskilda avlopp Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten; Aktivt vidareutveckla sitt arbete med tillsynsvägledning

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Informationsmöte. Dagens program

Informationsmöte. Dagens program Informationsmöte Dagens program 17:30 Kaffe 18:00 Presentation SMOHF 18:40 Frågestund 19:00 Presentation VA-rådgivaren 19:30 Frågestund 20:00 Avslutning Tillsyn av enskilda avlopp Farida Khudur, Maria

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Varför inventerar vi enskilda avlopp? För hela Sverige ligger enskilda avlopp på andra plats som källa till fosfatutsläpp i havet Det nationella miljömålet Ingen

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp MEDDELANDE 1(5) Tomas Waara Miljöenheten tel.: 018-195246 Miljö- och byggnadsnämnden Kungsgatan 42 745 80 Enköping Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp Bakgrund Enköping kommun har till Länsstyrelsen

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten

Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten Beslut Datum:2016-03-16 Diarienummer: 10841/15 Lennart Johansson Gamla Böneredsvägen 65 425 38 HISINGS KÄRRA Tillstånd till avloppsanläggning för WC samt bad-, disk- och tvättvatten Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Små avlopp i Sverige

Små avlopp i Sverige Små avlopp i Sverige i går, i dag og i morgen Mats Johansson, Ecoloop mats.johansson@ecoloop.se Avløpskonferansen, Ås 20140513 Hur stort är problemet? 700 000 små avlopp 50% ej godkända 130 000 avlopp

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskydd

Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:2 Tillsyn av minireningsverk i Falkenbergs kommun, 2013-2014 Miljö- och hälsoskydd Bakgrund Antalet små avloppsanläggningar med minireningsverk har kontinuerligt ökat i Falkenbergs kommun

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Instans Beteckning Sammanfattning Kodning. Handlar om tillstånd för WC till befintlig avloppsanläggning inom ett känsligt område, inte direkt om MRV.

Instans Beteckning Sammanfattning Kodning. Handlar om tillstånd för WC till befintlig avloppsanläggning inom ett känsligt område, inte direkt om MRV. MD MD 2010-07-15 M 545-10 Handlar om tillstånd för WC till befintlig avloppsanläggning inom ett känsligt område, inte direkt om MRV. MD MD 2010-09-15 M 2282-10 Handlar om ett förbud mot utsläpp till en

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn Miljökvalitetsnormer för vatten - tillämpning vid tillsyn Länsjurist Göteborg 9 november 2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattnet i vårt arbete på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg Bevakning av vattenfrågor vid anmälningar, tillsyn och prövningar Internt arbete inom

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till?

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till? Tolkning av lagtexten Förarbetet till LAV 6 LAV Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström Rättsfall Kommunexempel Knivsta Norrköping En till? 6 LAV Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Om det

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Stora avloppsanläggningar 25-200 pe

Stora avloppsanläggningar 25-200 pe Stora avloppsanläggningar 25-200 pe Innehållsförteckning: 1. Regler 2. Tillsynshandledning 3. Checklista 2013-02-07 Regelverk avloppsanläggningar

Läs mer

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3 Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Per Almqvist Miljöinspektör Mona Hagelberg Erik Dahlbergsgatan 25 Lgh 1602 115 32 STOCKHOLM Tillstånd för avloppsanläggning Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund 2016-02-02 SAMRÅDET AVSLUTAT (NOV 2014 APRIL 2015) Stort engagemang 50-tal möten 2000 deltagare Alla yttranden

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning

Läs mer