Effektiv tillsyn av små avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv tillsyn av små avlopp"

Transkript

1 Effektiv tillsyn av små avlopp

2 Bakgrund till vägledningen Regeringsuppdraget : 1) Åtgärdstakt är för låg 2) Föreläggande om åtgärder och förbud (tillsyn) är det som lett till högre åtgärdstakt Åtgärdsprogrammet Effektiv tillsyn av små avlopp 2

3 Enbart information leder oftast inte till åtgärd Jag har ju inte fått något åläggande i och för sig, men det kommer väl. För jag tänker ju inte göra en sak, förrän de säger att jag måste Effektiv tillsyn av små avlopp 3

4 Men fastighetsägaren vill veta att det blir rättvist varför avloppet ska åtgärdas hur det gick totalt sett att det blev en positiv effekt i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 4

5 Det spelar roll hur tillsynsmyndigheten agerar! Effektiv tillsyn av små avlopp 5

6 Tillsynsvägledning ett styrmedel Sammanställa och sprida material från kommuner och miljösamverkan Ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt Effektiv tillsyn av små avlopp 6

7 Mål Ökad åtgärdstakt Kortare handläggningstid Fler handlagda tillsynsärenden Mer samsyn Ska vara en hjälp för de kommuner som inte kommit igång men även tips till kommuner som ligger långt fram Effektiv tillsyn av små avlopp 7

8 Vad är effektiv tillsyn? Tekniska hjälpmedel och interna rutiner för rättssäker och snabb handläggning Prioritering - tillsyn där det är störst behov Samverkan med relevanta aktörer Balans myndighetsutövning / information Fastighetsägarens egenansvar i fokus Effekter i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 8

9 Fyra delar i rapporten 1. Bakgrund Varför tillsyn på små avlopp? Hur det gått tidigare med andra projekt? Vad säger forskningen? 2. Förberedelser Registervård, prioritering, samarbete, vattenförvaltning m.m. 3. Handläggning Metodik, rättsfall, process-scheman, skrivexempel, checklistor, infomaterial m.m. 4. Bedömning Typärenden m.m

10 Effektiv tillsyn av små avlopp 11

11 Några utgångspunktersammanfattning Enbart information har inte ökat åtgärdstakten tillsyn behövs! För fastighetsägaren är det viktigt med rättvisa, att veta varför avloppet ska åtgärdas och att åtgärderna han/hon investerat i ger effekt Vattenfrågor kräver förvaltningsövergripande arbete Fastighetsägaren är verksamhetsutövare Rättspraxis från MMD, MÖD Effektiv tillsyn av små avlopp 12

12 Vad är inte med? Minireningsverk och större anläggningar över 50 pe Konkreta förslag på hur man bedömer retention och skyddsnivåer Inte prövningsfrågor -och därmed inte heller kretsloppsfrågorna Alla tänkbara tillsynsmodeller och sätt att skriva beslut etc Tänk på att det är förslag, inte mallar! Effektiv tillsyn av små avlopp 13

13

14 Processen Tillsyn små avlopp ÅTGÄRDSPROGRAM VAR EFFEKTIV! Effektiv tillsyn av små avlopp 15

15 Effektiv tillsyn av små avlopp 16

16 Kortversionen Informationsbrev + begäran om uppgifter Ev inspektion Underrättelse inkl. inspektionsprotokoll (kommunicering) Beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 17

17 Processen Tillsyn små avlopp Effektiv tillsyn av små avlopp 18

18 Planera projekt Mål och syfte Vem är projektägare, projektledare, projektgrupp? Kommunikationsplan Uppföljning Utvärdering Effektiv tillsyn av små avlopp 19

19 Kommunikationsplan Vem? Varför? Vad? Fastighetsägare Entreprenörer Medier Teknisk förvaltning Mål: fastighetsägarna ska veta att det är deras ansvar att ha en fungerande avloppsanläggning, varför det är viktigt och hur processen går till. De ska vara säkra på att de gör rätt och att det är rättvist. Mål: entreprenörerna ska veta vilka krav kommunen ställer och vilket ansvar de har samt hur processen går till. Mål: journalisterna ska veta vad som är på gång och varför. Mål: den tekniska förvaltningen ska veta vad som är på gång samt förstå behovet av att planera kommunens va-lösningar i samförstånd. Fakta om regler, krav och ansökningsprocessen samt information om belastade vattendrag/ dricksvattenstatus/ badvattenstatus eller annat relevant i närområdet. Bekräftelser på att fastighetsägarna gör rätt och att miljöförvaltningen arbetar rättvist. Fakta om bland annat regler och processen. Information om när ett tillsynsprojekt startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt. Dialog i ett mycket tidigt skede om att tillsyn är på gång. Miljönämnden Mål: miljönämnden ska veta vad som är på gång och varför. De ska känna förtroende för att förvaltningen gör sitt jobb och stötta när det behövs. Information/dialog om när en inventering startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt

20 Prioritera! Samla in kunskap om kommunens vatten Väga behoven mot varandra Vad vill vi skydda / förbättra? Effektiv tillsyn av små avlopp 21

21 Område Vattenförekomst Typ av problem xxx YY-ån Omvandlingsområde Övergödning Övergödning Övergödning Övergödning 1 Fokus på jordbrukstillsyn i första hand. Senarelägg avloppstillsynen. Vattenskyddsområde Beskrivning av problemet Enskilda brunnar som förorenas av dåliga avlopp Näringsämnesbelastnin g på YY-ån Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Bristande kunskap om avloppen i området Risk för påverkan på dricksvatten Gradering Kommentar 1 3 där 3 är allvarligt problem 3 Möjligt LAV-område som bör utredas av Tekniska förvaltn. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står 45 % av fosfortillförseln. Inget kommunalt VA planeras. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står för mindre än 10 % av fosfortillförseln. Jordbruk 50 %. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Kommunalt VA planerat till 2015, arbete pågår. 3 Hög skyddsnivå, hälsoskydd Skydd av God kemisk status enl. 1 Kontroll i 1 Gradering efter helhetsbedömning Åtgärd Samråd med Teknik innan tillsyn Tillsyn 3 Avlopps-tillsyn Tillsyn av de anlägg-ningar som inte kommer att ingå i kommunalt VA-område, eller som inte ansluter sig

22 Effektiv tillsyn av små avlopp 23

23 Information Två format: Word Indesign Effektiv tillsyn av små avlopp 24

24 Specifika infoblad när brist har konstaterats Effektiv tillsyn av små avlopp 25

25 PPT:s till fastighetsägare : Effektiv tillsyn av små avlopp 26

26 PPT till politiker Effektiv tillsyn av små avlopp 27

27 Nedslag i tillsynsprocessen Ingen instruktionsbok inte bindande Avloppsjuridik och handläggningsfrågor i del 3 och 4 Utredningsskyldighet Kommuniceringsplikt Bedömning, inklusive skälighet och proportionalitet Utformning av beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 28

28 Myndighetens ansvar Skyldighet att utöva tillsyn 26 kap miljöbalken Informationsskyldighet Myndigheternas allmänna serviceskyldighet 4 FL Enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts 7 FL Tillsynsärende ska avslutas med beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 29

29 Utredningsskyldigheten Information som finns hos TM Kända fakta om recipient och omgivning Information från FÄ t.ex. enkät Effektiv tillsyn av små avlopp 30

30 Behövs inspektion? Praxis tydlig NV AR om tillsyn (NFS 2001:3) Beslutet ska hålla Relationen till FÄ Effektiv tillsyn av små avlopp 31

31 M Sandfilterbrunn från 1977, WC och BDT Registeruppgifter kommunicerades med f.ä. Inga invändningar mot uppgifterna Beslut utan inspektion Förbudet höll vid överklagan Effektiv tillsyn av små avlopp 32

32 Kriterie Ålder på anläggningen Tekniskt utförande Dokumentationen kring utförande och skötsel Fastighetsägarens kunskaper Belastning Tecken på att anläggningen inte fungerar eller sköts som den ska Recipientens känslighet Tillämpning Kan man anta att anläggningen är anlagd med teknik som används även idag? Finns alla delar av anläggningen som borde finnas? Luftningsrör? Fördelningsbrunn? Finns tillstånd? Är slutbesiktning gjord? Vad visar handlingarna? Är anläggningen utförd med dagens teknik eller inte? Har fastighetsägaren kunskap om anläggningen och hur den ska skötas? Sker slamsugning och annan skötsel? Hur många personer belastar anläggningen? Stämmer belastningen med dimensioneringen i tillståndet? Finns tecken på överbelastning? Slam i fördelningsbrunn? Vatten som står i anläggningen? Slamsugning? Hög eller normal skyddsnivå? Kan påverkan befaras på omgivningen? Risk för dricksvattenbrunnar? Effektiv tillsyn av små avlopp 33

33 Vad är tillräcklig utredning? Å ena sidan enkelt, snabbt och billigt Å andra sidan rättssäkert Bristande utredning eller bristande dokumentation? Effektiv tillsyn av små avlopp 34

34 M Infiltration från 70-talet, WC och BDT 3k-brunn med t-rör Ingen fördelningsbrunn, inga luftningsrör Osäker placering Allmänna kunskaper om anläggningar från 70-talet F.ä. har fått möjlighet att komma in med synpunkter Förbudet höll Effektiv tillsyn av små avlopp 35

35 M Infiltration från 80-talet, WC och BDT Anläggningen var utförd på samma sätt som dagens anläggningar Luftningsrör saknades F.ä. hade kunskap om och skötte anläggningen Domstolen upphävde förbudet, utredningen visade inte på risk för skada eller olägenhet Effektiv tillsyn av små avlopp 36

36 Inspektionsprotokoll Inga beslut eller bedömningar Vilka som deltagit Vad som inspekterats Iakttagelser Muntliga uppgifter Datering Ev. bilder Effektiv tillsyn av små avlopp 37

37 Kommunikationsplikten 17 förvaltningslagen Ingen ska dömas ohörd Lättare för myndigheten att kontrollera att uppgifterna är korrekta och fullständiga Förtroendefråga Två led- fastighetsägaren ska få materialet och ges tid att yttra sig Huvudregel - skriftlig kommunicering Effektiv tillsyn av små avlopp 38

38 Vad måste kommuniceras? Onödig kommunicering? Muntlig kommunicering på plats, ok? Förslag till beslut? Vitesbeslut Effektiv tillsyn av små avlopp 39

39 Bedömning - rättslig möjlighet samt rådighet att vidta åtgärder Anläggning på annans mark Ekonomiska förutsättningar Sjukdom Mycket hög ålder Effektiv tillsyn av små avlopp 40

40 Skälighetsbedömning Miljö & hälsonytta Möjliga lösningar till en skälig kostnad Effektiv tillsyn av små avlopp 41

41 Proportionalitetsprincipen Ett förbud eller föreläggande får inte vara mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet Effektiv tillsyn av små avlopp 42

42 M Infiltration från 1985, WC och BDT Slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör finns Slam i samtliga kammare och fördelningsbrunn Anläggningen ligger inom hög skyddsnivå Bilder saknas, svårt att avgöra hur mkt slam det rörde sig om F.Ä. menade att det inte var så mkt slam Domstolen menade att det var troligt att avskiljningen av fosfor var bristfällig men att det var orimligt kostnadskrävande i förhållande till miljönyttan (skälighet) Förbudet upphävdes och återförvisades för utredning av om ev. brister kan åtgärdas med mindre ingripande medel (proportionalitet) Effektiv tillsyn av små avlopp 43

43 Beslut - vad ska det innehålla? Beslutet ska ge fastighetsägaren besked om: - Hur gick det? Vilka brister finns och vilka krav ställs? - Om fastighetsägaren inte är nöjd hur överklagar man? Effektiv tillsyn av små avlopp 44

44 Tydlig beslutsmening vad krävs och när? Rätt adressat Redogör för utredning och kommunicering Ange lagstöd Motivera Informera om hur fastighetsägaren kan överklaga Effektiv tillsyn av små avlopp 45

45 Motivering 20 förvaltningslagen Lagstöd, allmänna råd, handbok, rättsfall som tillämpats i ärendet Beskriv olägenheterna vilka brister och varför måste de åtgärdas? Sammanställning av utredningen Vilka skyddsåtgärder behövs för att förhindra eller motverka olägenheter Effektiv tillsyn av små avlopp 46

46 Forts motivering Redogör för de avvägningar som gjorts a) Rimlighetsavvägning nytta/kostnader enligt 2:7 MB b) Är det uppenbart att utsläpp enligt 12 FMH kan göras utan risk för olägenhet? c) Innebär beslutet mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet enligt 26:9 MB? Effektiv tillsyn av små avlopp 47

47 Forts motivering Koppling mellan kommunicering och motivering Vite ska motiveras särskilt Om beslutet ska gälla omedelbart enligt 26:26 MB ska detta motiveras särskilt Effektiv tillsyn av små avlopp 48

48 Om beslutet överklagas: tänk på att domstolen bara prövar de frågor som parterna lyft fram och vill ha prövade! Effektiv tillsyn av små avlopp 49

49 Förbud eller föreläggande? M Att förelägga om något som är tillståndspliktigt - risk att åtgärden görs utan tillstånd Det kan finnas andra sätt att åtgärda avloppet (utsläppet) Finns inga skäl att i detalj reglera hur anläggningen ska utformas Effektiv tillsyn av små avlopp 50

50

51 Typfall 5 markbädd från Effektiv tillsyn av små avlopp 52

52 M Infiltration, fritidsboende, endast BDT, 70-talet Slam i sista kammaren inget luftningsrör FÄ ville vidta åtgärder TM förbjöd Förbudet upphävdes Alltför ingripande åtgärd Effektiv tillsyn av små avlopp 53

53 Kända fakta Permanentboende Tillstånd från WC + BDT, 3kb med markbädd 15 kvm Frågeformulär: fastighetsägaren slamsuger en gång per år och uppger att T-röret är trasigt Normal skyddsnivå m a p miljöskydd Effektiv tillsyn av små avlopp 54

54 Effektiv tillsyn av små avlopp 55

55 Inspektionsutfall Belastning av tjurar Det står vatten i luftarrör till spridningsledningarna, lite vatten i botten på luftarrör till uppsamlingsledningarna Recipienten /diket översvämmas emellanåt T-rör trasigt Normal skyddsnivå nås inte med enbart markbädd Markbädden liten, 15 kvm Effektiv tillsyn av små avlopp 56

56 Ny inspektion Markbädden har hägnats in så att tjurarna inte kan gå på den Diket har rensats Nytt t-rör Spolat rent spridarrören Fördelningsbrunn och uppsamlingsbrunn har normal vattennivå Står vatten i luftaren på spridarröret men inte till uppsamlingsröret Utgående vatten ser OK ut Effektiv tillsyn av små avlopp 57

57 Bedömning och beslut Svårt fall! Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd just nu Uppföljande inspektion planeras in inom ett år, gärna i samband med högflöde Därefter ny bedömning Effektiv tillsyn av små avlopp 58

58 Diskussionsfråga 1 Rimlig handläggning? Annat förslag? Effektiv tillsyn av små avlopp 59

59 Diskussionsfråga 2 Om ej rådighet över diket? Dvs det svämmar över med jämna mellanrum. Hur påverkar detta bedömningen? Effektiv tillsyn av små avlopp 60

60 Rådighet över diket Går inte att förelägga FÄ om att utföra åtgärder utan rådighet över diket Annan utsläppspunkt? Troligen förbud Effektiv tillsyn av små avlopp 61

61 Diskussionsfråga 3 Om det vid kommuniceringen inför ett ev förbud framkommer att fastighetsägaren är äldre och har bara ålderspension, får inte lån och tänker inte göra några åtgärder. Hur bedöma? Effektiv tillsyn av små avlopp 62

62 Ålder M MMD Vbg hög ålder (FÄ), ringa belastning och övriga omständigheter gav längre tidsfrist M MMD Vbg hög ålder, ingen längre tidsfrist

63 Fastighetsägarens ekonomiska möjligheter M MMD Växjö möjlighet att ta lån ska vägas in i skälighetsbedömningen begär in dokumentation Effektiv tillsyn av små avlopp 64

64 Diskussionsfråga 4 Om tillståndet istället var givet 2001 med miljöbalken? Effektiv tillsyn av små avlopp 65

65 Tillstånd enligt miljöbalken Tillstånd meddelade med stöd av MB har rättskraft enligt 24 kap 1 MB TM kan vanligen inte genom föreläggande skärpa de krav som följer av tillståndet Är en fråga inte prövad kan föreläggande användas Tillstånd får återkallas om någon av omständigheterna som anges i 24:3 föreligger Främst punkten 2 när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse Enligt 24:5 får tillståndsmyndigheten även ompröva tillstånd och ändra villkor Främst punkten fyra - när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts M MMD Nacka Effektiv tillsyn av små avlopp 66

66 Diskussionsfråga 5 Fastighetsägaren vägrar tillträde? Effektiv tillsyn av små avlopp 67

67 Tillträde Rätt till tillträde 28 kap MB för att inspektera. Överväg noga tillträde utan VU och FÄ behövs det? Polishjälp ska tillgripas först när fastighetsägaren klart motsätter sig tillträde Effektiv tillsyn av små avlopp 68

68 Sökande Titel Sökta medel Beviljas medel 2015 Beviljas medel 2016 LTU LTU JTI VA-guiden Bakterieutsläpp från små avlopp Fosforfällor - hur länge fungerar de Standardiserad utvärdering av paketlösningar för bdt Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp VA-guiden JTI Chalmers Gemensamhets-anläggningar Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys WSP WSP Miljösamverkan Halland VA-guiden GIS-verktyg för prövning och tillsyn Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp Enskilda avlopp - fosforfällor Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer SLU Biokol Effektiv tillsyn av små avlopp 69

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 BYGG- OCH MILJÖENHETEN Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 Rapport nr 1 År 2008 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 VAD ÄR EN ENSKILD

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11:15-24 4 förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden 2011-12-08 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer