Effektiv tillsyn av små avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv tillsyn av små avlopp"

Transkript

1 Effektiv tillsyn av små avlopp

2 Bakgrund till vägledningen Regeringsuppdraget : 1) Åtgärdstakt är för låg 2) Föreläggande om åtgärder och förbud (tillsyn) är det som lett till högre åtgärdstakt Åtgärdsprogrammet Effektiv tillsyn av små avlopp 2

3 Enbart information leder oftast inte till åtgärd Jag har ju inte fått något åläggande i och för sig, men det kommer väl. För jag tänker ju inte göra en sak, förrän de säger att jag måste Effektiv tillsyn av små avlopp 3

4 Men fastighetsägaren vill veta att det blir rättvist varför avloppet ska åtgärdas hur det gick totalt sett att det blev en positiv effekt i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 4

5 Det spelar roll hur tillsynsmyndigheten agerar! Effektiv tillsyn av små avlopp 5

6 Tillsynsvägledning ett styrmedel Sammanställa och sprida material från kommuner och miljösamverkan Ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt Effektiv tillsyn av små avlopp 6

7 Mål Ökad åtgärdstakt Kortare handläggningstid Fler handlagda tillsynsärenden Mer samsyn Ska vara en hjälp för de kommuner som inte kommit igång men även tips till kommuner som ligger långt fram Effektiv tillsyn av små avlopp 7

8 Vad är effektiv tillsyn? Tekniska hjälpmedel och interna rutiner för rättssäker och snabb handläggning Prioritering - tillsyn där det är störst behov Samverkan med relevanta aktörer Balans myndighetsutövning / information Fastighetsägarens egenansvar i fokus Effekter i miljön Effektiv tillsyn av små avlopp 8

9 Fyra delar i rapporten 1. Bakgrund Varför tillsyn på små avlopp? Hur det gått tidigare med andra projekt? Vad säger forskningen? 2. Förberedelser Registervård, prioritering, samarbete, vattenförvaltning m.m. 3. Handläggning Metodik, rättsfall, process-scheman, skrivexempel, checklistor, infomaterial m.m. 4. Bedömning Typärenden m.m

10 Effektiv tillsyn av små avlopp 11

11 Några utgångspunktersammanfattning Enbart information har inte ökat åtgärdstakten tillsyn behövs! För fastighetsägaren är det viktigt med rättvisa, att veta varför avloppet ska åtgärdas och att åtgärderna han/hon investerat i ger effekt Vattenfrågor kräver förvaltningsövergripande arbete Fastighetsägaren är verksamhetsutövare Rättspraxis från MMD, MÖD Effektiv tillsyn av små avlopp 12

12 Vad är inte med? Minireningsverk och större anläggningar över 50 pe Konkreta förslag på hur man bedömer retention och skyddsnivåer Inte prövningsfrågor -och därmed inte heller kretsloppsfrågorna Alla tänkbara tillsynsmodeller och sätt att skriva beslut etc Tänk på att det är förslag, inte mallar! Effektiv tillsyn av små avlopp 13

13

14 Processen Tillsyn små avlopp ÅTGÄRDSPROGRAM VAR EFFEKTIV! Effektiv tillsyn av små avlopp 15

15 Effektiv tillsyn av små avlopp 16

16 Kortversionen Informationsbrev + begäran om uppgifter Ev inspektion Underrättelse inkl. inspektionsprotokoll (kommunicering) Beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 17

17 Processen Tillsyn små avlopp Effektiv tillsyn av små avlopp 18

18 Planera projekt Mål och syfte Vem är projektägare, projektledare, projektgrupp? Kommunikationsplan Uppföljning Utvärdering Effektiv tillsyn av små avlopp 19

19 Kommunikationsplan Vem? Varför? Vad? Fastighetsägare Entreprenörer Medier Teknisk förvaltning Mål: fastighetsägarna ska veta att det är deras ansvar att ha en fungerande avloppsanläggning, varför det är viktigt och hur processen går till. De ska vara säkra på att de gör rätt och att det är rättvist. Mål: entreprenörerna ska veta vilka krav kommunen ställer och vilket ansvar de har samt hur processen går till. Mål: journalisterna ska veta vad som är på gång och varför. Mål: den tekniska förvaltningen ska veta vad som är på gång samt förstå behovet av att planera kommunens va-lösningar i samförstånd. Fakta om regler, krav och ansökningsprocessen samt information om belastade vattendrag/ dricksvattenstatus/ badvattenstatus eller annat relevant i närområdet. Bekräftelser på att fastighetsägarna gör rätt och att miljöförvaltningen arbetar rättvist. Fakta om bland annat regler och processen. Information om när ett tillsynsprojekt startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt. Dialog i ett mycket tidigt skede om att tillsyn är på gång. Miljönämnden Mål: miljönämnden ska veta vad som är på gång och varför. De ska känna förtroende för att förvaltningen gör sitt jobb och stötta när det behövs. Information/dialog om när en inventering startar, vad resultatet blev och varför det är viktigt

20 Prioritera! Samla in kunskap om kommunens vatten Väga behoven mot varandra Vad vill vi skydda / förbättra? Effektiv tillsyn av små avlopp 21

21 Område Vattenförekomst Typ av problem xxx YY-ån Omvandlingsområde Övergödning Övergödning Övergödning Övergödning 1 Fokus på jordbrukstillsyn i första hand. Senarelägg avloppstillsynen. Vattenskyddsområde Beskrivning av problemet Enskilda brunnar som förorenas av dåliga avlopp Näringsämnesbelastnin g på YY-ån Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Hög skyddsnivå. Måttlig status. MKN ska vara nådd till Bristande kunskap om avloppen i området Risk för påverkan på dricksvatten Gradering Kommentar 1 3 där 3 är allvarligt problem 3 Möjligt LAV-område som bör utredas av Tekniska förvaltn. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står 45 % av fosfortillförseln. Inget kommunalt VA planeras. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Belastnings-beräkning visar att avloppen står för mindre än 10 % av fosfortillförseln. Jordbruk 50 %. 3 Hög skyddsnivå, miljöskydd. Kommunalt VA planerat till 2015, arbete pågår. 3 Hög skyddsnivå, hälsoskydd Skydd av God kemisk status enl. 1 Kontroll i 1 Gradering efter helhetsbedömning Åtgärd Samråd med Teknik innan tillsyn Tillsyn 3 Avlopps-tillsyn Tillsyn av de anlägg-ningar som inte kommer att ingå i kommunalt VA-område, eller som inte ansluter sig

22 Effektiv tillsyn av små avlopp 23

23 Information Två format: Word Indesign Effektiv tillsyn av små avlopp 24

24 Specifika infoblad när brist har konstaterats Effektiv tillsyn av små avlopp 25

25 PPT:s till fastighetsägare : Effektiv tillsyn av små avlopp 26

26 PPT till politiker Effektiv tillsyn av små avlopp 27

27 Nedslag i tillsynsprocessen Ingen instruktionsbok inte bindande Avloppsjuridik och handläggningsfrågor i del 3 och 4 Utredningsskyldighet Kommuniceringsplikt Bedömning, inklusive skälighet och proportionalitet Utformning av beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 28

28 Myndighetens ansvar Skyldighet att utöva tillsyn 26 kap miljöbalken Informationsskyldighet Myndigheternas allmänna serviceskyldighet 4 FL Enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts 7 FL Tillsynsärende ska avslutas med beslut Effektiv tillsyn av små avlopp 29

29 Utredningsskyldigheten Information som finns hos TM Kända fakta om recipient och omgivning Information från FÄ t.ex. enkät Effektiv tillsyn av små avlopp 30

30 Behövs inspektion? Praxis tydlig NV AR om tillsyn (NFS 2001:3) Beslutet ska hålla Relationen till FÄ Effektiv tillsyn av små avlopp 31

31 M Sandfilterbrunn från 1977, WC och BDT Registeruppgifter kommunicerades med f.ä. Inga invändningar mot uppgifterna Beslut utan inspektion Förbudet höll vid överklagan Effektiv tillsyn av små avlopp 32

32 Kriterie Ålder på anläggningen Tekniskt utförande Dokumentationen kring utförande och skötsel Fastighetsägarens kunskaper Belastning Tecken på att anläggningen inte fungerar eller sköts som den ska Recipientens känslighet Tillämpning Kan man anta att anläggningen är anlagd med teknik som används även idag? Finns alla delar av anläggningen som borde finnas? Luftningsrör? Fördelningsbrunn? Finns tillstånd? Är slutbesiktning gjord? Vad visar handlingarna? Är anläggningen utförd med dagens teknik eller inte? Har fastighetsägaren kunskap om anläggningen och hur den ska skötas? Sker slamsugning och annan skötsel? Hur många personer belastar anläggningen? Stämmer belastningen med dimensioneringen i tillståndet? Finns tecken på överbelastning? Slam i fördelningsbrunn? Vatten som står i anläggningen? Slamsugning? Hög eller normal skyddsnivå? Kan påverkan befaras på omgivningen? Risk för dricksvattenbrunnar? Effektiv tillsyn av små avlopp 33

33 Vad är tillräcklig utredning? Å ena sidan enkelt, snabbt och billigt Å andra sidan rättssäkert Bristande utredning eller bristande dokumentation? Effektiv tillsyn av små avlopp 34

34 M Infiltration från 70-talet, WC och BDT 3k-brunn med t-rör Ingen fördelningsbrunn, inga luftningsrör Osäker placering Allmänna kunskaper om anläggningar från 70-talet F.ä. har fått möjlighet att komma in med synpunkter Förbudet höll Effektiv tillsyn av små avlopp 35

35 M Infiltration från 80-talet, WC och BDT Anläggningen var utförd på samma sätt som dagens anläggningar Luftningsrör saknades F.ä. hade kunskap om och skötte anläggningen Domstolen upphävde förbudet, utredningen visade inte på risk för skada eller olägenhet Effektiv tillsyn av små avlopp 36

36 Inspektionsprotokoll Inga beslut eller bedömningar Vilka som deltagit Vad som inspekterats Iakttagelser Muntliga uppgifter Datering Ev. bilder Effektiv tillsyn av små avlopp 37

37 Kommunikationsplikten 17 förvaltningslagen Ingen ska dömas ohörd Lättare för myndigheten att kontrollera att uppgifterna är korrekta och fullständiga Förtroendefråga Två led- fastighetsägaren ska få materialet och ges tid att yttra sig Huvudregel - skriftlig kommunicering Effektiv tillsyn av små avlopp 38

38 Vad måste kommuniceras? Onödig kommunicering? Muntlig kommunicering på plats, ok? Förslag till beslut? Vitesbeslut Effektiv tillsyn av små avlopp 39

39 Bedömning - rättslig möjlighet samt rådighet att vidta åtgärder Anläggning på annans mark Ekonomiska förutsättningar Sjukdom Mycket hög ålder Effektiv tillsyn av små avlopp 40

40 Skälighetsbedömning Miljö & hälsonytta Möjliga lösningar till en skälig kostnad Effektiv tillsyn av små avlopp 41

41 Proportionalitetsprincipen Ett förbud eller föreläggande får inte vara mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet Effektiv tillsyn av små avlopp 42

42 M Infiltration från 1985, WC och BDT Slamavskiljare, fördelningsbrunn och luftningsrör finns Slam i samtliga kammare och fördelningsbrunn Anläggningen ligger inom hög skyddsnivå Bilder saknas, svårt att avgöra hur mkt slam det rörde sig om F.Ä. menade att det inte var så mkt slam Domstolen menade att det var troligt att avskiljningen av fosfor var bristfällig men att det var orimligt kostnadskrävande i förhållande till miljönyttan (skälighet) Förbudet upphävdes och återförvisades för utredning av om ev. brister kan åtgärdas med mindre ingripande medel (proportionalitet) Effektiv tillsyn av små avlopp 43

43 Beslut - vad ska det innehålla? Beslutet ska ge fastighetsägaren besked om: - Hur gick det? Vilka brister finns och vilka krav ställs? - Om fastighetsägaren inte är nöjd hur överklagar man? Effektiv tillsyn av små avlopp 44

44 Tydlig beslutsmening vad krävs och när? Rätt adressat Redogör för utredning och kommunicering Ange lagstöd Motivera Informera om hur fastighetsägaren kan överklaga Effektiv tillsyn av små avlopp 45

45 Motivering 20 förvaltningslagen Lagstöd, allmänna råd, handbok, rättsfall som tillämpats i ärendet Beskriv olägenheterna vilka brister och varför måste de åtgärdas? Sammanställning av utredningen Vilka skyddsåtgärder behövs för att förhindra eller motverka olägenheter Effektiv tillsyn av små avlopp 46

46 Forts motivering Redogör för de avvägningar som gjorts a) Rimlighetsavvägning nytta/kostnader enligt 2:7 MB b) Är det uppenbart att utsläpp enligt 12 FMH kan göras utan risk för olägenhet? c) Innebär beslutet mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet enligt 26:9 MB? Effektiv tillsyn av små avlopp 47

47 Forts motivering Koppling mellan kommunicering och motivering Vite ska motiveras särskilt Om beslutet ska gälla omedelbart enligt 26:26 MB ska detta motiveras särskilt Effektiv tillsyn av små avlopp 48

48 Om beslutet överklagas: tänk på att domstolen bara prövar de frågor som parterna lyft fram och vill ha prövade! Effektiv tillsyn av små avlopp 49

49 Förbud eller föreläggande? M Att förelägga om något som är tillståndspliktigt - risk att åtgärden görs utan tillstånd Det kan finnas andra sätt att åtgärda avloppet (utsläppet) Finns inga skäl att i detalj reglera hur anläggningen ska utformas Effektiv tillsyn av små avlopp 50

50

51 Typfall 5 markbädd från Effektiv tillsyn av små avlopp 52

52 M Infiltration, fritidsboende, endast BDT, 70-talet Slam i sista kammaren inget luftningsrör FÄ ville vidta åtgärder TM förbjöd Förbudet upphävdes Alltför ingripande åtgärd Effektiv tillsyn av små avlopp 53

53 Kända fakta Permanentboende Tillstånd från WC + BDT, 3kb med markbädd 15 kvm Frågeformulär: fastighetsägaren slamsuger en gång per år och uppger att T-röret är trasigt Normal skyddsnivå m a p miljöskydd Effektiv tillsyn av små avlopp 54

54 Effektiv tillsyn av små avlopp 55

55 Inspektionsutfall Belastning av tjurar Det står vatten i luftarrör till spridningsledningarna, lite vatten i botten på luftarrör till uppsamlingsledningarna Recipienten /diket översvämmas emellanåt T-rör trasigt Normal skyddsnivå nås inte med enbart markbädd Markbädden liten, 15 kvm Effektiv tillsyn av små avlopp 56

56 Ny inspektion Markbädden har hägnats in så att tjurarna inte kan gå på den Diket har rensats Nytt t-rör Spolat rent spridarrören Fördelningsbrunn och uppsamlingsbrunn har normal vattennivå Står vatten i luftaren på spridarröret men inte till uppsamlingsröret Utgående vatten ser OK ut Effektiv tillsyn av små avlopp 57

57 Bedömning och beslut Svårt fall! Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd just nu Uppföljande inspektion planeras in inom ett år, gärna i samband med högflöde Därefter ny bedömning Effektiv tillsyn av små avlopp 58

58 Diskussionsfråga 1 Rimlig handläggning? Annat förslag? Effektiv tillsyn av små avlopp 59

59 Diskussionsfråga 2 Om ej rådighet över diket? Dvs det svämmar över med jämna mellanrum. Hur påverkar detta bedömningen? Effektiv tillsyn av små avlopp 60

60 Rådighet över diket Går inte att förelägga FÄ om att utföra åtgärder utan rådighet över diket Annan utsläppspunkt? Troligen förbud Effektiv tillsyn av små avlopp 61

61 Diskussionsfråga 3 Om det vid kommuniceringen inför ett ev förbud framkommer att fastighetsägaren är äldre och har bara ålderspension, får inte lån och tänker inte göra några åtgärder. Hur bedöma? Effektiv tillsyn av små avlopp 62

62 Ålder M MMD Vbg hög ålder (FÄ), ringa belastning och övriga omständigheter gav längre tidsfrist M MMD Vbg hög ålder, ingen längre tidsfrist

63 Fastighetsägarens ekonomiska möjligheter M MMD Växjö möjlighet att ta lån ska vägas in i skälighetsbedömningen begär in dokumentation Effektiv tillsyn av små avlopp 64

64 Diskussionsfråga 4 Om tillståndet istället var givet 2001 med miljöbalken? Effektiv tillsyn av små avlopp 65

65 Tillstånd enligt miljöbalken Tillstånd meddelade med stöd av MB har rättskraft enligt 24 kap 1 MB TM kan vanligen inte genom föreläggande skärpa de krav som följer av tillståndet Är en fråga inte prövad kan föreläggande användas Tillstånd får återkallas om någon av omständigheterna som anges i 24:3 föreligger Främst punkten 2 när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse Enligt 24:5 får tillståndsmyndigheten även ompröva tillstånd och ändra villkor Främst punkten fyra - när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts M MMD Nacka Effektiv tillsyn av små avlopp 66

66 Diskussionsfråga 5 Fastighetsägaren vägrar tillträde? Effektiv tillsyn av små avlopp 67

67 Tillträde Rätt till tillträde 28 kap MB för att inspektera. Överväg noga tillträde utan VU och FÄ behövs det? Polishjälp ska tillgripas först när fastighetsägaren klart motsätter sig tillträde Effektiv tillsyn av små avlopp 68

68 Sökande Titel Sökta medel Beviljas medel 2015 Beviljas medel 2016 LTU LTU JTI VA-guiden Bakterieutsläpp från små avlopp Fosforfällor - hur länge fungerar de Standardiserad utvärdering av paketlösningar för bdt Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp VA-guiden JTI Chalmers Gemensamhets-anläggningar Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys WSP WSP Miljösamverkan Halland VA-guiden GIS-verktyg för prövning och tillsyn Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp Enskilda avlopp - fosforfällor Webbutbildning om små avlopp för nya inspektörer SLU Biokol Effektiv tillsyn av små avlopp 69

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll

Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll 1 Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll workshopmaterial PBL och proptexter Förvaltningslagen Vissa JO-beslut Exempel från kommuner Förelägganden om brand mm 2 Vad säger PBL om byggnadsnämndens

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Innehåll Varför rena avloppsvatten? 1 Olika typer av avloppsvatten 1 Regler för små avlopp

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning

Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning Resultat från intervjuer med hushåll, gräventreprenörer och miljöskyddsinspektörer Are Wallin Sverker Molander Department of Energy

Läs mer

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Du är också välkommen att vända

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp

Enskilt vatten och avlopp Nr 2 Mars 2006 Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Enskilt vatten och avlopp skydd av grundvatten i Stockholms läns kustkommuner Konsulter: Göran Hanson, Grundvattengruppen,

Läs mer