Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds med utdelning av landstingets kulturstipendier och hedersstipendium. 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats) 4 Sammanträdesdagar 2013 Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2013: onsdag 20 februari, onsdag 17 april, tisdag 18 juni, onsdag 18 september, onsdag 23 oktober och onsdag 20 november. 5 Avsägelse av uppdrag a) Ingvar Nordén (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som oppositionsråd, ledamot i landstingsstyrelsen, valberedningen och demokratiberedningen från och med (Dnr LTV ). b) Malin Gabrielsson (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet från och med (Dnr LTV ). c) Roy Cederbäck (KD), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen från och med (Dnr LTV ).

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (17) d) Tommy Johansson (S), Sala, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och ledamot i regionalpolitiska utskottet (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) d). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll Länsstyrelsen har som efterträdare till Lotta Johansson Arnqvist (V), Sala, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Helena Gustafsson (V), Västerås, och som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets efter Helena Gustafsson (V) utsett Karin Thorborg (V), Västerås. Förslag till beslut notera anmälan. 7 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 e) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, f) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, Förslag till beslut lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 8 Handläggning av motioner och medborgarförslag a) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Anna-Lena Henriksson och Malin Gabrielsson, samtliga (KD) väckte i maj 2011 en motion om en trädgård för rehabilitering och välbefinnande. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). b) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ulrika Hultgren och Pia Edstam, båda (M), väckte i juni 2011 en motion om hälsocoacher i primärvården. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). c) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Malin Gabrielsson (KD), Kerstin Falkland (M), Anita Lilja-Stenholm (FP) och Anna-Karin Johansson (C) väckte i juni 2011 en motion om pilotstudie av barnbokslut. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (17) bil 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil 7 bil 8 bil 9 bil 10 d) Motion från Helena Hagberg (FP) om helhetsansvar till BUP för inskrivna barns och ungdomars behov av hjälpmedel. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). e) Motion från Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), om ungdomsavtal för framtiden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). f) Motion från Helena Hagberg (FP) om HBT-certifiering av ungdomsmottagningarna och landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). g) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om minska kötiderna till vården genom inrätta ett vårdgarantikontor. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). h) Motion från Tomas Högström (M) om minska väntetiderna till specialistsjukvården genom utreda möjligheten införa valfrihetssystem inom specialistsjukvården. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). i) Motion från Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Malin Gabrielsson och Anna-Lena Henriksson, samtliga (KD) om införande av gratis vaccination mot hepatit B av alla spädbarn. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). j) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om pilotprojekt för patientlotsar. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). k) Medborgarförslag från Jasek Kobosko, Köping, om förändrad fördelning av ekonomiska medel för sjuktransporter. Fullmäktiges presidium har överlämnat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen. 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet (Dnr LTV ) bil 11 Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet Västerås samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundet och landstingets förtroendevalda i förbundet.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (17) Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västerås ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västra Mälardalen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 12 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren. Ett förändringsarbete av den högre utbildningen i Landstinget Västmanland har påbörjats och planering har startat för bildandet av en central enhet för ledning och styrning av landstingets del i den högre utbildningen. Landstinget Västmanland ska kännetecknas av ett hälsoinriktat arbetssätt. Tidiga insatser även i det interna sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet är en viktig del i detta arbete och en översyn av rehabiliteringsprocessen och implementering av denna pågår. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår till 8 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till -15 mkr inom intervallet 20 till -15 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 20 mkr. I det prognostiserade underskottet finns en samlad obalans inom verksamheterna på drygt -50 mkr medan skeintäkter beräknas bli högre än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (17) Landstingsstyrelsen har beslutat uppdra till landstingsdirektören och förvaltningscheferna intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och finansiering Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 11 Landstingsplan (Dnr LTV ) Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Den politiska viljeinriktningen ska genomsyra all landstingsfinansierad verksamhet och konkretisera de politiska ambitionerna. För kunna styra och leda landstingets komplexa och omfande verksamhet måste landstingets värderingar vara tydliga och väl förankrade. I en demokratisk styrd organisation är det viktigt politiska beslut ger ett tydligt genomslag i verksamheten. Det är politikernas roll ange viljeinriktning och de övergripande målen. Landstingsdirektören och landstingets dryga 6000 medarbetare och de aktörer som arbetar på uppdrag av landstinget har åstadkomma resultat som bidrar till de politiska målen nås. Ett stort ansvar vilar på chefer på alla nivåer säkerställa anställda inom landstinget känner till vilka mål organisationen jobbar mot, känner till förutsättningar och budget, och följer fade beslut om förändringar. Dialog och öppenhet kring hur detta ska åstadkommas är viktigt för nå samsyn och delaktighet, vilket är en framgångsfaktor för nå målen. bil 13 Landstingsplan skiljer sig från tidigare i och med den fokuserar på de områden som ses som extra viktiga när det gäller den framtida färdriktningen. Att många frågor medvetet utelämnats innebär inte de saknar vikt, utan handlar om begränsa landstingsplanens omfång till det som den politiska majoriteten särskilt vill framhålla för den kommande treårsperioden. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och konventioner är utgångspunkten för de förvaltningsplaner som tas för varje förvaltning där förvaltningens uppdrag framgår. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen och inom varje förvaltning ska uppdraget sedan löpa som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner på respektive nivå.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (17) I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag, bil 14 dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till landstingsplan Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2013 till 10,38 kronor per skekrona, avvakta utdelning till forskningsfonden till dess det ekonomiska läget förbättrats, 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. ramen för 2013 års investeringar uppgår till 400 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2014 på 340 miljoner kronor och för 2015 på 340 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2013, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 100 miljoner kronor till 500 miljoner kronor,

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (17) 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden, 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor, 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 18. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 12 Patientavgifter 2012 och 2013 (Dnr LTV ) bil 15 Uppdraget se över patientavgifter omfar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av nya avgifter föreslås gälla från för sjukhusvård/specialistvård respektive från för primärvård, med hänvisning dels till möjligheten göra förändringarna i patientadministrativa system, dels till de effekter förändringarna får för olika ersättningssystem samt till tidsåtgången för implementering av de nya avgifterna i respektive verksamhet.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (17) Vårdavgifter syftar bland annat till påvisa vård kostar. Avgifterna kan styra efterfrågan av vård till rätt vårdnivå, samtidigt som de kan begränsa efterfrågan och därmed kostnaderna. Rättssäkerhet och enkelhet bidrar till ett oönskat sökbeteende förhindras. Högkostnadsskyddet på kr utgör patientens skyddsnät. Kostnadsberäkningarna är justerade för 60 procent frikort. De förändrade avgifterna beräknas ge en ökad nettointäkt på årsbasis för sjukhusvård/specialistvård på tkr kronor Den ökade nettointäkten för 2012 beräknas till tkr. Den ökade nettointäkten på årsbasis i primärvård beräknas till tkr. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök vid specialistmottagning samt akutmottagning, sjukvårdande behandling inom specialistvård/sjukhusvård, dagsjukvård, besök vid röntgenklinik samt besök vid fysiologklinik. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök hos familjeläkare, läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen, läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare), besök hos distriktssköterska, laboratorieprov mellan läkarbesök, fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar i sjukhusvård samt hembesök vid läkarbesök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Förändrade avgifter föreslås från när det gäller vaccinationer (stickavgift) samt medicinsk fotvård. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet. Förändrade egenavgifter föreslås för hörapparater från och ingår inte i högkostnadsskyddet. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen (-sats 8) ska vara 150 kronor Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. höja avgiften för läkarbesök vid specialistmottagning och akutmottaning från 300 kronor till 320 kronor från ,

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (17) höja avgiften för sjukvårdande behandling inom sjukhusvård från 100 kronor till 150 kronor från , höja avgiften för besök i dagsjukvård från 100 kronor till 150 kronor per dag från , 4. höja avgiften för besök vid röntgenklinik från 100 kronor till 150 kronor från , 5. höja avgiften för besök vid fysiologkliniken från 100 kronor till 150 kronor från , 6. höja avgiften för besök till familjeläkare från 140 kronor till 150 kronor från , 7. höja avgiften för besök till distriktsköterska från 50 kronor till 100 kronor från , höja avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen från 140 kronor till 320 kronor från , höja avgiften för läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare) från 300 kronor till 320 kronor från , 10. införa avgift på 100 kronor för laboratorieprov mellan läkarbesök från , 11. införa avgift på 100 kronor för fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar inom sjukhusvård från , 12. höja avgiftstillägget för hembesök av läkare från 50 kronor till 100 kronor från , 13. höja vaccinationsavgiften från 150 kronor till 200 kronor från , 14. höja egenavgiften vid medicinsk fotvård från 100 kronor till 150 kronor från , 15. ersätta nuvarande egenavgift för utprovning av hörapparat (15 procent av totalkostnaden) med en fast avgift på 700 kronor per hörapparat från , samt 16. höja egenavgiften vid förlust av insats till hörapparat (inre del) från 300 kronor till 350 kronor per insats, förlust av hörapparatens yttre del från 500 kronor till 700 kronor per apparat samt vid förlust av hörapparat med allt-i-ett från 800 kronor till kronor per apparat från

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (17) Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 13 Landstingets primärvårdsprogram och regelböcker för (Dnr LTV ) Nuvarande närsjukvårdsprogram fastställdes av landstingsfullmäktige Programmet gällde från och primärt fram till Avtalen med utförarna förlängdes sedan fram till De flesta av nuvarande privata utförare är upphandlade enligt LOU. Genom beslut i landstingsfullmäktige bedrivs landstingets primärvård i enligt med Lag om Valfrihetssystem (2008:962). Det ursprungliga närsjukvårdsprogrammet har genomgått smärre justeringar genom årliga förändringar i ersättningssystem och prioriterade mål. Som exempel på större förändringar kan nämnas införande av ersättningssystem som bygger på patienternas vårdtyngd (ACG) och socioekonomiska faktorer (CNI). Även det ekonomiska ansvaret för röntgen och läkemedel har förändrats under programtiden. bil 16 Då avtalstiden går ut för de flesta utförarna har ett förslag till nytt program och regelverk för primärvården i Västmanland arbetats fram. Arbetet har skett i programgrupper med ett brett deltagande från offentliga och privata verksamheter samt fackliga företrädare. Förslaget har också jämkats samman med arbetet i samband med hemsjukvårdsväxlingen. Det nya programmet med tillhörande regelböcker gäller från och med till och med Som påtagliga förändringar jämfört med tidigare program kan nämnas: Skärpta krav på telefontillgänglighet Obligatorisk anslutning till Mina vårdkontakter samt ökad användning av ehälso-system Ekonomiskt ansvar för de flesta hjälpmedel läggs centralt i avvaktan på utredning om hjälpmedelsförsörjningen Stimulans möta patienternas behov på ett tidigare stadium kommer införas Samverkan med ambulansen krävs Funktion som hälsokoordinator införs på vårdcentralerna Krav på miljöarbete införs Remissflöden följs som ett första steg mot täckningsgrad vilket införes under programperioden Krav på kompatibla IT-system införs

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (17) Ökad uppföljning, dialogmöten med utförare och förbättrad information till utförare och allmänhet införs så snart IT-systemen tillåter detta Utökade möjligheter genomföra ekonomiska granskningar hos privata vårdgivare I ärendet yrkar dels Kenneth Östberg bifall till beredningens förslag, dels Torsten Källberg nuvarande närsjukvårdsprogram fortsätter gälla och upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, då det nya förslaget saknar ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Kenneth Östbergs yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar godkänna förslag till primärvårdsprogram för Landstinget Västmanland gälla från och med , samt godkänna förslag till regelböcker för områdena sjukvård, rehabilitering, omhändertagande av psykisk ohälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård, hälsoinriktat arbete, forskning, utveckling och utbildning (FoUU), kvalitet och kvalitetskontroller samt ekonomisk ersättning. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 14 Förändrad bolagsstruktur och ägarstruktur för VL-koncernen (Dnr LTV ) Landstinget Västmanland är från kollektivtrafikmyndighet. Fullmäktige beslutade förvärva kommunernas aktier i Västmanlands lokaltrafik AB, VLAB (före detta trafikhuvudman). Genom detta övertar landstinget ägandet av Västmanlands lokaltrafik AB och dess helägda bolag AB Västerås lokaltrafik, ABVL, (åkeriet) och Västmannatrafik AB (fastigheten Retortgatan i Västerås). PwC har på uppdrag av landstinget sett över bolagsstrukturen för VLkoncernen. En utgångspunkt har varit respektive bolag ska direktägas av landstinget. Grunden för detta är Västerås lokaltrafik behöver direktägas av landstinget för möjliggöra så kallad tilldelning av trafik från kollektivtrafikmyndigheten. Möjligheten till styrning av respektive bolag bedöms också vara större när bolagen ägs direkt. I uppdraget till PwC har också ingått beskriva hur ett överförande av bussdepåerna i Sala, Fagersta och Köping till AB Västerås lokaltrafik kan gå till.

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (17) bil 17 I PwC:s utredning redovisas förslag till ägarförändringar inom VL-koncernen samt överföring av depåerna till AB Västerås lokaltrafik. Föreslås ägarförändringar genomförs enligt utredningen, vilket innebär VLAB säljer sina aktier i ABVL till landstinget till ett bokfört värde av 34,2 mkr. Depåerna överförs från VLAB till ABVL före försäljningen av aktierna. Avsikten är ägandet av Västmannatrafik AB ska överföras till Västerås stad enligt avsiktsförklaringen mellan landstinget och Västerås stad. Avsiktsförklaringen godkändes av landstingsfullmäktige Om ej bolaget försäljs till Västerås stad under 2012 skall VLAB sälja sina aktier i Västmannatrafik AB till landstinget till ett bokfört värde av 30 mkr. Förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB samt AB Västerås lokaltrafik har arbetats fram. Form och struktur för ägardirektivet utgår från det av landstingsfullmäktige beslutade direktivet för Folktandvården Västmanland AB. Direktiven har sedan anpassats till respektive bolags uppdrag. Ägardirektiven ska alltid behandlas på respektive bolags årsstämma. Landstingsfullmäktige har beslutat landstinget ska gå in som ägare i Transitio AB med en ägarandel på 5 procent. Ägarförändringarna avseende Transito beräknas vara genomförda under första halvåret VL:s ägande i Länstrafiken i Mälardalen (33 procent), Tåg i Bergslagen (25 procent) samt MÄLAB (15 procent) behöver även det överföras till landstinget. Grunderna för detta är desamma som vid överförandet av ägande av Transitio från VL till landstinget, det vill säga på ett närmare sätt koppla ägandet av bolagen och därmed styrningen till den som finansierar och borgar för bolagens åtaganden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Landstinget Västmanland förvärvar samtliga aktier i AB Västerås lokaltrafik från Västmanlands lokaltrafik AB under 2012 till ett bokfört värde av 34,2 mkr, uppdra till styrelsen i Västmanlands lokaltrafik AB sälja aktierna i Västmannatrafik till Västerås stad under 2012 till bokfört värde i enlighet med upprättad avsiktsförklaring. Om så ej sker ska landstinget förvärva samtliga aktier i Västmannatrafik, uppdra till styrelsen för Västmanlands lokaltrafik AB verka för Västmanlands Lokaltrafiks ägarandel i Länstrafiken Mälardalen AB, Tåg i Bergslagen AB och MÄLAB överförs till landstinget, uppdra till Västmanlands lokaltrafik AB under verksamhetsåret 2012 sälja bussdepåerna i Sala, Fagersta samt Köping till AB Västerås lokaltrafik till bokfört värde,

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (17) godkänna förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB och AB Västerås lokaltrafik, samt uppdra till landstingsstyrelsen genomföra ovan beskrivna transaktioner. 15 Arvode till ordförande och ledamöter AB Västerås Lokaltrafik (Dnr LTV ) Enligt riktlinjer för arvodering av ledamöter i helägda bolag ska ordförande och styrelseledamöter ersättas med ett fast årsarvode. Innevarande års inkomstbasbelopp utgör grunden för årsarvodet års inkomstbasbelopp är kronor. Ordföranden i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 inkomstbasbelopp. Ledamöter i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 1,0 inkomstbasbelopp. Årsarvodet täcker allt deltagande i sammanträde, förrättning och övriga uppdrag som hänför sig till bolagsuppdraget. Belopp för årsarvode för ordförande och ledamöter samt ersättare i helägda bolag tillstyrks av fullmäktige och beslutas av bolagsstämman. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar tillstyrka uppdraget som ordförande i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 och övriga ledamöter med 1,0 av inkomstbasbeloppet. 16 Reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingets nuvarande miljöpolicy fastställdes av fullmäktige tillsammans med miljöprogrammet. Miljöprogrammet gäller för perioden bil 18 Arbetet med revidera miljöpolicy och miljöprogram har inletts. Landstingsstyrelsen tillse i december 2011 en politisk styrgrupp för arbetet. Styrgruppen har arbetat fram ett förslag till reviderad miljöpolicy, som anger hur landstingets verksamheter ska tillgodose samt värna en långsiktig och hållbar användning av naturresurser. Förslag till nytt miljöprogram kommer behandlas av fullmäktige senare under året. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolicy för Landstinget Västmanland.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (17) 17 IT-policy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingsstyrelsen fastställde en ICT-strategi för Landstinget Västmanland samt en ICT-säkerhetspolicy. Dokumenten kommer nu ersättas med en IT-policy som kompletteras med riktlinjer. bil 19 IT-policyn klargör landstingets mål och grundläggande principer för utveckling och användning av IT. Policyn ska vara vägledande för det fortsa arbetet med utveckla, införa och använda IT som en integrerad del av verksamheten inom Landstinget Västmanland. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa IT-policy för Landstinget Västmanland. 18 Reviderad informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Fullmäktige fastställde informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. Policyn har nu reviderats. bil 20 Syftet med informations- och kommunikationspolicyn är tydliggöra det förhållningssätt som gäller för landstingets information och kommunikation. Landstingets kommunikation utgår från de grundlagsfästa rättigheterna om offentlighet och yttrandefrihet där allmänhet och medier har rätt ta del av beslut och verksamhet. Policyn kommer kompletteras med riktlinjer med djupare beskrivning av ansvar och aktiviteter inom kommunikationsområdet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. 19 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige fastställde arbetsordning för landstingsfullmäktige i Västmanland. Sveriges kommuner och landsting (SKL) reviderade under 2011 sitt underlag till normalarbetsordning för fullmäktige, eftersom flera lagändringar skett sedan den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft SKL:s normalarbetsordning för fullmäktige är ett underlag för lokala bedömningar. bil 21 Förslaget till reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige utgår från normalarbetsordningen. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (17) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige gälla från och med Komplettering av reglemente och avtal för DU-nämnden (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige beslutade anta reviderat reglemente för DU-nämnden och avtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland som ett led i bildandet av en gemensam upphandlingsenhet. Likalydande beslut fades av Landstinget Sörmland. Landstingets revisorer har i granskningsrapporten Rutiner för ledning och styrning inom DU-nämnden och dess utskott granskat vilka rutiner DUnämnden har för sin ledning och styrning samt rapportering. I rapporten framkommer viss brist i DU-nämndens reglemente. Denna brist återfinns också i avtalet mellan landstingen för DU- nämnden. Revisionen har rekommenderat nämnden och styrelserna ser över vem som ska ansvara för upphandlingsverksamheten. Nuvarande konstruktion, med upphandlingsutskottet som ansvarig för upphandlingsverksamheten följer inte kommunallagen. Detta leder till oklarheter i ansvarsfrågan, rätten besluta, och delegationer bil 22 För rätta till bristen behöver DU-nämndens reglemente och avtalet för nämnden justeras så uppgiften ansvara för Landstinget Sörmlands och Landstinget Västmanlands upphandlingsverksamhet tydligt framgår, vilket nu saknas i reglementets 1. Motsvarande brist finns även i avtalet för DUnämnden, 1. Avtalets 10 bör också förtydligas med uppgift om när avtalet löper ut så denna uppgift tydligt kopplas till uppsägningstiden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar komplettera DU-nämndens reglemente i 1 med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen, samt nyteckna avtalet för gemensam nämnd mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland och avtalets 1 kompletteras med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen. Vidare ersätts formuleringen tills vidare i avtalets 10 med formuleringen t.o.m

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (17) 21 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 22 Inkomna interpellationer bil 23 bil 24 bil 25 bil 26 bil 27 a) Interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra (Dnr LTV ). b) Interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om den beslutade livsstilsskolan (Dnr LTV ). e) Interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd (Dnr LTV ). Förslag till beslut medge interpellationerna under punkt a) e) får ställas. 23 Svar på interpellationer bil 28 bil 23b, utdelas senare bil 24b, utdelas senare bil 25b, utdelas senare bil 26b, utdelas senare bil 27b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Stig Henriksson (V) om ett omvänt tolkbehov (Dnr LTV ). Fullmäktige beslutade b) interpellationen får ställas och den besvaras vid fullmäktige i juni. b) Svar på interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra. c) Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) den beslutade livsstilsskolan. f) Svar på interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd.

17 FÖREDRAGNINGSLISTA 17 (17) 24 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 25 Information från styrelse och/eller nämnd 26 Sammanträdet avslutas

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

att bevilja anhållan under punkt a) c).

att bevilja anhållan under punkt a) c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (19) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 april 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (18) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 18 april 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Patientavgifter 2012 respektive 2013

Patientavgifter 2012 respektive 2013 Patientavgifter 2012 respektive 2013 Introduktion Föreliggande uppdrag omfattar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av de nya avgifterna föreslås gälla 1 augusti 2012 för

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Närvaron kontrolleras

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för

Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för 2016-2017 Vårt mål: Landstinget Västmanland ett av de främsta landstingen i landet Landstingsalliansens förslag till förändringar med anledning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012 Organ Plats Tidpunkt Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012 5 1 Sammanträdet öppnas Landstingsfullmaktige i Västmanland börjar sammanträda

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015.

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015. PROTOKOLL 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 april 2015 Ledamöter Denise Norström (S), ordförande, ej närvarande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 10.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Landstingsfullmäktige 57-79

Landstingsfullmäktige 57-79 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Missionskyrkan, Mullsjö Närvarande: Se upprop 58 och 65. 57 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 april 2013, klockan 10:00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan 2012-03-19 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 mars 2012, klockan 08.00-09.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Yvonne Gmeiner

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets miljöpris och landstingets kulturstipendier samt hedersgåva ut.

1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets miljöpris och landstingets kulturstipendier samt hedersgåva ut. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (12) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 23 september 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Silvergruvan, Landstingshuset, ing 4, Visterås Måndagen den 3 1 oktober 201 1

Silvergruvan, Landstingshuset, ing 4, Visterås Måndagen den 3 1 oktober 201 1 Cecilia Andrkasson PROTOKOLL 201 1-10-31 t o m sid 22 Organ Plats Tidpunkt Silvergruvan, Landstingshuset, ing 4, Visterås Måndagen den 3 1 oktober 201 1 Ledamöter Övriga Anders Rydell (S), Ordförande Ivan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 184 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2008-04-11 Till dnr REV/10/2008 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr 232 100-0214

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering PROTOKOLL 1 (5) 28-37, 2 bilagor Plats Beslutande Landstingshuset, Västerbottensrummet, Umeå Kenneth Andersson, ordförande Liv Granbom, vice ordförande Inger Eriksson, ersättare för Anna S Lindström Marika

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Utlåtande 2015: RI+IX (Dnr 012-1555/2014) Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Instruktionen för kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

5 17 Sammanträdet öppnas

5 17 Sammanträdet öppnas 12 t o m sid 33 Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 20 april 201 1 5 17 Sammanträdet öppnas Landstingsfullmäktige i Västmanland

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-30 Möte nr 3 Sida 1(7) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsfullmäktige Datum

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 19 november 1996 188-192 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Lars Spolander (m) Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström (v) Göte Pettersson (fp)

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer