Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds med utdelning av landstingets kulturstipendier och hedersstipendium. 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats) 4 Sammanträdesdagar 2013 Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2013: onsdag 20 februari, onsdag 17 april, tisdag 18 juni, onsdag 18 september, onsdag 23 oktober och onsdag 20 november. 5 Avsägelse av uppdrag a) Ingvar Nordén (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som oppositionsråd, ledamot i landstingsstyrelsen, valberedningen och demokratiberedningen från och med (Dnr LTV ). b) Malin Gabrielsson (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet från och med (Dnr LTV ). c) Roy Cederbäck (KD), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen från och med (Dnr LTV ).

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (17) d) Tommy Johansson (S), Sala, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och ledamot i regionalpolitiska utskottet (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) d). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll Länsstyrelsen har som efterträdare till Lotta Johansson Arnqvist (V), Sala, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Helena Gustafsson (V), Västerås, och som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets efter Helena Gustafsson (V) utsett Karin Thorborg (V), Västerås. Förslag till beslut notera anmälan. 7 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 e) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, f) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, Förslag till beslut lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 8 Handläggning av motioner och medborgarförslag a) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Anna-Lena Henriksson och Malin Gabrielsson, samtliga (KD) väckte i maj 2011 en motion om en trädgård för rehabilitering och välbefinnande. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). b) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ulrika Hultgren och Pia Edstam, båda (M), väckte i juni 2011 en motion om hälsocoacher i primärvården. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). c) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Malin Gabrielsson (KD), Kerstin Falkland (M), Anita Lilja-Stenholm (FP) och Anna-Karin Johansson (C) väckte i juni 2011 en motion om pilotstudie av barnbokslut. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (17) bil 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil 7 bil 8 bil 9 bil 10 d) Motion från Helena Hagberg (FP) om helhetsansvar till BUP för inskrivna barns och ungdomars behov av hjälpmedel. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). e) Motion från Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), om ungdomsavtal för framtiden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). f) Motion från Helena Hagberg (FP) om HBT-certifiering av ungdomsmottagningarna och landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). g) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om minska kötiderna till vården genom inrätta ett vårdgarantikontor. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). h) Motion från Tomas Högström (M) om minska väntetiderna till specialistsjukvården genom utreda möjligheten införa valfrihetssystem inom specialistsjukvården. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). i) Motion från Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Malin Gabrielsson och Anna-Lena Henriksson, samtliga (KD) om införande av gratis vaccination mot hepatit B av alla spädbarn. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). j) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om pilotprojekt för patientlotsar. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). k) Medborgarförslag från Jasek Kobosko, Köping, om förändrad fördelning av ekonomiska medel för sjuktransporter. Fullmäktiges presidium har överlämnat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen. 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet (Dnr LTV ) bil 11 Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet Västerås samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundet och landstingets förtroendevalda i förbundet.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (17) Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västerås ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västra Mälardalen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 12 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren. Ett förändringsarbete av den högre utbildningen i Landstinget Västmanland har påbörjats och planering har startat för bildandet av en central enhet för ledning och styrning av landstingets del i den högre utbildningen. Landstinget Västmanland ska kännetecknas av ett hälsoinriktat arbetssätt. Tidiga insatser även i det interna sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet är en viktig del i detta arbete och en översyn av rehabiliteringsprocessen och implementering av denna pågår. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår till 8 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till -15 mkr inom intervallet 20 till -15 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 20 mkr. I det prognostiserade underskottet finns en samlad obalans inom verksamheterna på drygt -50 mkr medan skeintäkter beräknas bli högre än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (17) Landstingsstyrelsen har beslutat uppdra till landstingsdirektören och förvaltningscheferna intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och finansiering Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 11 Landstingsplan (Dnr LTV ) Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Den politiska viljeinriktningen ska genomsyra all landstingsfinansierad verksamhet och konkretisera de politiska ambitionerna. För kunna styra och leda landstingets komplexa och omfande verksamhet måste landstingets värderingar vara tydliga och väl förankrade. I en demokratisk styrd organisation är det viktigt politiska beslut ger ett tydligt genomslag i verksamheten. Det är politikernas roll ange viljeinriktning och de övergripande målen. Landstingsdirektören och landstingets dryga 6000 medarbetare och de aktörer som arbetar på uppdrag av landstinget har åstadkomma resultat som bidrar till de politiska målen nås. Ett stort ansvar vilar på chefer på alla nivåer säkerställa anställda inom landstinget känner till vilka mål organisationen jobbar mot, känner till förutsättningar och budget, och följer fade beslut om förändringar. Dialog och öppenhet kring hur detta ska åstadkommas är viktigt för nå samsyn och delaktighet, vilket är en framgångsfaktor för nå målen. bil 13 Landstingsplan skiljer sig från tidigare i och med den fokuserar på de områden som ses som extra viktiga när det gäller den framtida färdriktningen. Att många frågor medvetet utelämnats innebär inte de saknar vikt, utan handlar om begränsa landstingsplanens omfång till det som den politiska majoriteten särskilt vill framhålla för den kommande treårsperioden. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och konventioner är utgångspunkten för de förvaltningsplaner som tas för varje förvaltning där förvaltningens uppdrag framgår. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen och inom varje förvaltning ska uppdraget sedan löpa som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner på respektive nivå.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (17) I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag, bil 14 dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till landstingsplan Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2013 till 10,38 kronor per skekrona, avvakta utdelning till forskningsfonden till dess det ekonomiska läget förbättrats, 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. ramen för 2013 års investeringar uppgår till 400 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2014 på 340 miljoner kronor och för 2015 på 340 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2013, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 100 miljoner kronor till 500 miljoner kronor,

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (17) 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden, 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor, 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 18. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 12 Patientavgifter 2012 och 2013 (Dnr LTV ) bil 15 Uppdraget se över patientavgifter omfar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av nya avgifter föreslås gälla från för sjukhusvård/specialistvård respektive från för primärvård, med hänvisning dels till möjligheten göra förändringarna i patientadministrativa system, dels till de effekter förändringarna får för olika ersättningssystem samt till tidsåtgången för implementering av de nya avgifterna i respektive verksamhet.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (17) Vårdavgifter syftar bland annat till påvisa vård kostar. Avgifterna kan styra efterfrågan av vård till rätt vårdnivå, samtidigt som de kan begränsa efterfrågan och därmed kostnaderna. Rättssäkerhet och enkelhet bidrar till ett oönskat sökbeteende förhindras. Högkostnadsskyddet på kr utgör patientens skyddsnät. Kostnadsberäkningarna är justerade för 60 procent frikort. De förändrade avgifterna beräknas ge en ökad nettointäkt på årsbasis för sjukhusvård/specialistvård på tkr kronor Den ökade nettointäkten för 2012 beräknas till tkr. Den ökade nettointäkten på årsbasis i primärvård beräknas till tkr. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök vid specialistmottagning samt akutmottagning, sjukvårdande behandling inom specialistvård/sjukhusvård, dagsjukvård, besök vid röntgenklinik samt besök vid fysiologklinik. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök hos familjeläkare, läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen, läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare), besök hos distriktssköterska, laboratorieprov mellan läkarbesök, fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar i sjukhusvård samt hembesök vid läkarbesök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Förändrade avgifter föreslås från när det gäller vaccinationer (stickavgift) samt medicinsk fotvård. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet. Förändrade egenavgifter föreslås för hörapparater från och ingår inte i högkostnadsskyddet. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen (-sats 8) ska vara 150 kronor Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. höja avgiften för läkarbesök vid specialistmottagning och akutmottaning från 300 kronor till 320 kronor från ,

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (17) höja avgiften för sjukvårdande behandling inom sjukhusvård från 100 kronor till 150 kronor från , höja avgiften för besök i dagsjukvård från 100 kronor till 150 kronor per dag från , 4. höja avgiften för besök vid röntgenklinik från 100 kronor till 150 kronor från , 5. höja avgiften för besök vid fysiologkliniken från 100 kronor till 150 kronor från , 6. höja avgiften för besök till familjeläkare från 140 kronor till 150 kronor från , 7. höja avgiften för besök till distriktsköterska från 50 kronor till 100 kronor från , höja avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen från 140 kronor till 320 kronor från , höja avgiften för läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare) från 300 kronor till 320 kronor från , 10. införa avgift på 100 kronor för laboratorieprov mellan läkarbesök från , 11. införa avgift på 100 kronor för fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar inom sjukhusvård från , 12. höja avgiftstillägget för hembesök av läkare från 50 kronor till 100 kronor från , 13. höja vaccinationsavgiften från 150 kronor till 200 kronor från , 14. höja egenavgiften vid medicinsk fotvård från 100 kronor till 150 kronor från , 15. ersätta nuvarande egenavgift för utprovning av hörapparat (15 procent av totalkostnaden) med en fast avgift på 700 kronor per hörapparat från , samt 16. höja egenavgiften vid förlust av insats till hörapparat (inre del) från 300 kronor till 350 kronor per insats, förlust av hörapparatens yttre del från 500 kronor till 700 kronor per apparat samt vid förlust av hörapparat med allt-i-ett från 800 kronor till kronor per apparat från

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (17) Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 13 Landstingets primärvårdsprogram och regelböcker för (Dnr LTV ) Nuvarande närsjukvårdsprogram fastställdes av landstingsfullmäktige Programmet gällde från och primärt fram till Avtalen med utförarna förlängdes sedan fram till De flesta av nuvarande privata utförare är upphandlade enligt LOU. Genom beslut i landstingsfullmäktige bedrivs landstingets primärvård i enligt med Lag om Valfrihetssystem (2008:962). Det ursprungliga närsjukvårdsprogrammet har genomgått smärre justeringar genom årliga förändringar i ersättningssystem och prioriterade mål. Som exempel på större förändringar kan nämnas införande av ersättningssystem som bygger på patienternas vårdtyngd (ACG) och socioekonomiska faktorer (CNI). Även det ekonomiska ansvaret för röntgen och läkemedel har förändrats under programtiden. bil 16 Då avtalstiden går ut för de flesta utförarna har ett förslag till nytt program och regelverk för primärvården i Västmanland arbetats fram. Arbetet har skett i programgrupper med ett brett deltagande från offentliga och privata verksamheter samt fackliga företrädare. Förslaget har också jämkats samman med arbetet i samband med hemsjukvårdsväxlingen. Det nya programmet med tillhörande regelböcker gäller från och med till och med Som påtagliga förändringar jämfört med tidigare program kan nämnas: Skärpta krav på telefontillgänglighet Obligatorisk anslutning till Mina vårdkontakter samt ökad användning av ehälso-system Ekonomiskt ansvar för de flesta hjälpmedel läggs centralt i avvaktan på utredning om hjälpmedelsförsörjningen Stimulans möta patienternas behov på ett tidigare stadium kommer införas Samverkan med ambulansen krävs Funktion som hälsokoordinator införs på vårdcentralerna Krav på miljöarbete införs Remissflöden följs som ett första steg mot täckningsgrad vilket införes under programperioden Krav på kompatibla IT-system införs

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (17) Ökad uppföljning, dialogmöten med utförare och förbättrad information till utförare och allmänhet införs så snart IT-systemen tillåter detta Utökade möjligheter genomföra ekonomiska granskningar hos privata vårdgivare I ärendet yrkar dels Kenneth Östberg bifall till beredningens förslag, dels Torsten Källberg nuvarande närsjukvårdsprogram fortsätter gälla och upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, då det nya förslaget saknar ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Kenneth Östbergs yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar godkänna förslag till primärvårdsprogram för Landstinget Västmanland gälla från och med , samt godkänna förslag till regelböcker för områdena sjukvård, rehabilitering, omhändertagande av psykisk ohälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård, hälsoinriktat arbete, forskning, utveckling och utbildning (FoUU), kvalitet och kvalitetskontroller samt ekonomisk ersättning. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 14 Förändrad bolagsstruktur och ägarstruktur för VL-koncernen (Dnr LTV ) Landstinget Västmanland är från kollektivtrafikmyndighet. Fullmäktige beslutade förvärva kommunernas aktier i Västmanlands lokaltrafik AB, VLAB (före detta trafikhuvudman). Genom detta övertar landstinget ägandet av Västmanlands lokaltrafik AB och dess helägda bolag AB Västerås lokaltrafik, ABVL, (åkeriet) och Västmannatrafik AB (fastigheten Retortgatan i Västerås). PwC har på uppdrag av landstinget sett över bolagsstrukturen för VLkoncernen. En utgångspunkt har varit respektive bolag ska direktägas av landstinget. Grunden för detta är Västerås lokaltrafik behöver direktägas av landstinget för möjliggöra så kallad tilldelning av trafik från kollektivtrafikmyndigheten. Möjligheten till styrning av respektive bolag bedöms också vara större när bolagen ägs direkt. I uppdraget till PwC har också ingått beskriva hur ett överförande av bussdepåerna i Sala, Fagersta och Köping till AB Västerås lokaltrafik kan gå till.

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (17) bil 17 I PwC:s utredning redovisas förslag till ägarförändringar inom VL-koncernen samt överföring av depåerna till AB Västerås lokaltrafik. Föreslås ägarförändringar genomförs enligt utredningen, vilket innebär VLAB säljer sina aktier i ABVL till landstinget till ett bokfört värde av 34,2 mkr. Depåerna överförs från VLAB till ABVL före försäljningen av aktierna. Avsikten är ägandet av Västmannatrafik AB ska överföras till Västerås stad enligt avsiktsförklaringen mellan landstinget och Västerås stad. Avsiktsförklaringen godkändes av landstingsfullmäktige Om ej bolaget försäljs till Västerås stad under 2012 skall VLAB sälja sina aktier i Västmannatrafik AB till landstinget till ett bokfört värde av 30 mkr. Förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB samt AB Västerås lokaltrafik har arbetats fram. Form och struktur för ägardirektivet utgår från det av landstingsfullmäktige beslutade direktivet för Folktandvården Västmanland AB. Direktiven har sedan anpassats till respektive bolags uppdrag. Ägardirektiven ska alltid behandlas på respektive bolags årsstämma. Landstingsfullmäktige har beslutat landstinget ska gå in som ägare i Transitio AB med en ägarandel på 5 procent. Ägarförändringarna avseende Transito beräknas vara genomförda under första halvåret VL:s ägande i Länstrafiken i Mälardalen (33 procent), Tåg i Bergslagen (25 procent) samt MÄLAB (15 procent) behöver även det överföras till landstinget. Grunderna för detta är desamma som vid överförandet av ägande av Transitio från VL till landstinget, det vill säga på ett närmare sätt koppla ägandet av bolagen och därmed styrningen till den som finansierar och borgar för bolagens åtaganden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Landstinget Västmanland förvärvar samtliga aktier i AB Västerås lokaltrafik från Västmanlands lokaltrafik AB under 2012 till ett bokfört värde av 34,2 mkr, uppdra till styrelsen i Västmanlands lokaltrafik AB sälja aktierna i Västmannatrafik till Västerås stad under 2012 till bokfört värde i enlighet med upprättad avsiktsförklaring. Om så ej sker ska landstinget förvärva samtliga aktier i Västmannatrafik, uppdra till styrelsen för Västmanlands lokaltrafik AB verka för Västmanlands Lokaltrafiks ägarandel i Länstrafiken Mälardalen AB, Tåg i Bergslagen AB och MÄLAB överförs till landstinget, uppdra till Västmanlands lokaltrafik AB under verksamhetsåret 2012 sälja bussdepåerna i Sala, Fagersta samt Köping till AB Västerås lokaltrafik till bokfört värde,

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (17) godkänna förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB och AB Västerås lokaltrafik, samt uppdra till landstingsstyrelsen genomföra ovan beskrivna transaktioner. 15 Arvode till ordförande och ledamöter AB Västerås Lokaltrafik (Dnr LTV ) Enligt riktlinjer för arvodering av ledamöter i helägda bolag ska ordförande och styrelseledamöter ersättas med ett fast årsarvode. Innevarande års inkomstbasbelopp utgör grunden för årsarvodet års inkomstbasbelopp är kronor. Ordföranden i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 inkomstbasbelopp. Ledamöter i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 1,0 inkomstbasbelopp. Årsarvodet täcker allt deltagande i sammanträde, förrättning och övriga uppdrag som hänför sig till bolagsuppdraget. Belopp för årsarvode för ordförande och ledamöter samt ersättare i helägda bolag tillstyrks av fullmäktige och beslutas av bolagsstämman. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar tillstyrka uppdraget som ordförande i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 och övriga ledamöter med 1,0 av inkomstbasbeloppet. 16 Reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingets nuvarande miljöpolicy fastställdes av fullmäktige tillsammans med miljöprogrammet. Miljöprogrammet gäller för perioden bil 18 Arbetet med revidera miljöpolicy och miljöprogram har inletts. Landstingsstyrelsen tillse i december 2011 en politisk styrgrupp för arbetet. Styrgruppen har arbetat fram ett förslag till reviderad miljöpolicy, som anger hur landstingets verksamheter ska tillgodose samt värna en långsiktig och hållbar användning av naturresurser. Förslag till nytt miljöprogram kommer behandlas av fullmäktige senare under året. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolicy för Landstinget Västmanland.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (17) 17 IT-policy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingsstyrelsen fastställde en ICT-strategi för Landstinget Västmanland samt en ICT-säkerhetspolicy. Dokumenten kommer nu ersättas med en IT-policy som kompletteras med riktlinjer. bil 19 IT-policyn klargör landstingets mål och grundläggande principer för utveckling och användning av IT. Policyn ska vara vägledande för det fortsa arbetet med utveckla, införa och använda IT som en integrerad del av verksamheten inom Landstinget Västmanland. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa IT-policy för Landstinget Västmanland. 18 Reviderad informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Fullmäktige fastställde informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. Policyn har nu reviderats. bil 20 Syftet med informations- och kommunikationspolicyn är tydliggöra det förhållningssätt som gäller för landstingets information och kommunikation. Landstingets kommunikation utgår från de grundlagsfästa rättigheterna om offentlighet och yttrandefrihet där allmänhet och medier har rätt ta del av beslut och verksamhet. Policyn kommer kompletteras med riktlinjer med djupare beskrivning av ansvar och aktiviteter inom kommunikationsområdet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. 19 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige fastställde arbetsordning för landstingsfullmäktige i Västmanland. Sveriges kommuner och landsting (SKL) reviderade under 2011 sitt underlag till normalarbetsordning för fullmäktige, eftersom flera lagändringar skett sedan den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft SKL:s normalarbetsordning för fullmäktige är ett underlag för lokala bedömningar. bil 21 Förslaget till reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige utgår från normalarbetsordningen. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (17) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige gälla från och med Komplettering av reglemente och avtal för DU-nämnden (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige beslutade anta reviderat reglemente för DU-nämnden och avtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland som ett led i bildandet av en gemensam upphandlingsenhet. Likalydande beslut fades av Landstinget Sörmland. Landstingets revisorer har i granskningsrapporten Rutiner för ledning och styrning inom DU-nämnden och dess utskott granskat vilka rutiner DUnämnden har för sin ledning och styrning samt rapportering. I rapporten framkommer viss brist i DU-nämndens reglemente. Denna brist återfinns också i avtalet mellan landstingen för DU- nämnden. Revisionen har rekommenderat nämnden och styrelserna ser över vem som ska ansvara för upphandlingsverksamheten. Nuvarande konstruktion, med upphandlingsutskottet som ansvarig för upphandlingsverksamheten följer inte kommunallagen. Detta leder till oklarheter i ansvarsfrågan, rätten besluta, och delegationer bil 22 För rätta till bristen behöver DU-nämndens reglemente och avtalet för nämnden justeras så uppgiften ansvara för Landstinget Sörmlands och Landstinget Västmanlands upphandlingsverksamhet tydligt framgår, vilket nu saknas i reglementets 1. Motsvarande brist finns även i avtalet för DUnämnden, 1. Avtalets 10 bör också förtydligas med uppgift om när avtalet löper ut så denna uppgift tydligt kopplas till uppsägningstiden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar komplettera DU-nämndens reglemente i 1 med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen, samt nyteckna avtalet för gemensam nämnd mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland och avtalets 1 kompletteras med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen. Vidare ersätts formuleringen tills vidare i avtalets 10 med formuleringen t.o.m

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (17) 21 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 22 Inkomna interpellationer bil 23 bil 24 bil 25 bil 26 bil 27 a) Interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra (Dnr LTV ). b) Interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om den beslutade livsstilsskolan (Dnr LTV ). e) Interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd (Dnr LTV ). Förslag till beslut medge interpellationerna under punkt a) e) får ställas. 23 Svar på interpellationer bil 28 bil 23b, utdelas senare bil 24b, utdelas senare bil 25b, utdelas senare bil 26b, utdelas senare bil 27b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Stig Henriksson (V) om ett omvänt tolkbehov (Dnr LTV ). Fullmäktige beslutade b) interpellationen får ställas och den besvaras vid fullmäktige i juni. b) Svar på interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra. c) Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) den beslutade livsstilsskolan. f) Svar på interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd.

17 FÖREDRAGNINGSLISTA 17 (17) 24 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 25 Information från styrelse och/eller nämnd 26 Sammanträdet avslutas

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2012 12 19 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2012 12 19 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 30 januari 2013, klockan 10:00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Protokoll 2013-04-22

Protokoll 2013-04-22 2013-04-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2013-04-22, klockan 18:30 20:45 Beslutande Kenneth Svärd (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 201305-13 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer