Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds med utdelning av landstingets kulturstipendier och hedersstipendium. 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats) 4 Sammanträdesdagar 2013 Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2013: onsdag 20 februari, onsdag 17 april, tisdag 18 juni, onsdag 18 september, onsdag 23 oktober och onsdag 20 november. 5 Avsägelse av uppdrag a) Ingvar Nordén (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som oppositionsråd, ledamot i landstingsstyrelsen, valberedningen och demokratiberedningen från och med (Dnr LTV ). b) Malin Gabrielsson (KD), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet från och med (Dnr LTV ). c) Roy Cederbäck (KD), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen från och med (Dnr LTV ).

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (17) d) Tommy Johansson (S), Sala, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och ledamot i regionalpolitiska utskottet (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) d). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll Länsstyrelsen har som efterträdare till Lotta Johansson Arnqvist (V), Sala, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Helena Gustafsson (V), Västerås, och som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets efter Helena Gustafsson (V) utsett Karin Thorborg (V), Västerås. Förslag till beslut notera anmälan. 7 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 e) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, f) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, Förslag till beslut lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 8 Handläggning av motioner och medborgarförslag a) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Anna-Lena Henriksson och Malin Gabrielsson, samtliga (KD) väckte i maj 2011 en motion om en trädgård för rehabilitering och välbefinnande. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). b) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Ulrika Hultgren och Pia Edstam, båda (M), väckte i juni 2011 en motion om hälsocoacher i primärvården. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ). c) Anmälan av motion som inte beretts inom ett år. Malin Gabrielsson (KD), Kerstin Falkland (M), Anita Lilja-Stenholm (FP) och Anna-Karin Johansson (C) väckte i juni 2011 en motion om pilotstudie av barnbokslut. Motionen behandlas vid fullmäktige i september (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (17) bil 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil 7 bil 8 bil 9 bil 10 d) Motion från Helena Hagberg (FP) om helhetsansvar till BUP för inskrivna barns och ungdomars behov av hjälpmedel. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). e) Motion från Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), om ungdomsavtal för framtiden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). f) Motion från Helena Hagberg (FP) om HBT-certifiering av ungdomsmottagningarna och landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). g) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om minska kötiderna till vården genom inrätta ett vårdgarantikontor. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). h) Motion från Tomas Högström (M) om minska väntetiderna till specialistsjukvården genom utreda möjligheten införa valfrihetssystem inom specialistsjukvården. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). i) Motion från Ingvar Nordén, Roy Cederbäck, Malin Gabrielsson och Anna-Lena Henriksson, samtliga (KD) om införande av gratis vaccination mot hepatit B av alla spädbarn. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). j) Motion från Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Ingvar Nordén (KD) om pilotprojekt för patientlotsar. Fullmäktiges presidium har överlämnat motion till sjukvårdsutskottet för yttrande (Dnr LTV ). k) Medborgarförslag från Jasek Kobosko, Köping, om förändrad fördelning av ekonomiska medel för sjuktransporter. Fullmäktiges presidium har överlämnat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen. 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet (Dnr LTV ) bil 11 Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet Västerås samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundet och landstingets förtroendevalda i förbundet.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (17) Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västerås ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja landstingets förtroendevalda i Samordningsförbundet Västra Mälardalen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 12 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren. Ett förändringsarbete av den högre utbildningen i Landstinget Västmanland har påbörjats och planering har startat för bildandet av en central enhet för ledning och styrning av landstingets del i den högre utbildningen. Landstinget Västmanland ska kännetecknas av ett hälsoinriktat arbetssätt. Tidiga insatser även i det interna sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet är en viktig del i detta arbete och en översyn av rehabiliteringsprocessen och implementering av denna pågår. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår till 8 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till -15 mkr inom intervallet 20 till -15 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 20 mkr. I det prognostiserade underskottet finns en samlad obalans inom verksamheterna på drygt -50 mkr medan skeintäkter beräknas bli högre än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (17) Landstingsstyrelsen har beslutat uppdra till landstingsdirektören och förvaltningscheferna intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och finansiering Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 11 Landstingsplan (Dnr LTV ) Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Den politiska viljeinriktningen ska genomsyra all landstingsfinansierad verksamhet och konkretisera de politiska ambitionerna. För kunna styra och leda landstingets komplexa och omfande verksamhet måste landstingets värderingar vara tydliga och väl förankrade. I en demokratisk styrd organisation är det viktigt politiska beslut ger ett tydligt genomslag i verksamheten. Det är politikernas roll ange viljeinriktning och de övergripande målen. Landstingsdirektören och landstingets dryga 6000 medarbetare och de aktörer som arbetar på uppdrag av landstinget har åstadkomma resultat som bidrar till de politiska målen nås. Ett stort ansvar vilar på chefer på alla nivåer säkerställa anställda inom landstinget känner till vilka mål organisationen jobbar mot, känner till förutsättningar och budget, och följer fade beslut om förändringar. Dialog och öppenhet kring hur detta ska åstadkommas är viktigt för nå samsyn och delaktighet, vilket är en framgångsfaktor för nå målen. bil 13 Landstingsplan skiljer sig från tidigare i och med den fokuserar på de områden som ses som extra viktiga när det gäller den framtida färdriktningen. Att många frågor medvetet utelämnats innebär inte de saknar vikt, utan handlar om begränsa landstingsplanens omfång till det som den politiska majoriteten särskilt vill framhålla för den kommande treårsperioden. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och konventioner är utgångspunkten för de förvaltningsplaner som tas för varje förvaltning där förvaltningens uppdrag framgår. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen och inom varje förvaltning ska uppdraget sedan löpa som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner på respektive nivå.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (17) I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag, bil 14 dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till landstingsplan Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2013 till 10,38 kronor per skekrona, avvakta utdelning till forskningsfonden till dess det ekonomiska läget förbättrats, 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. ramen för 2013 års investeringar uppgår till 400 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2014 på 340 miljoner kronor och för 2015 på 340 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2013, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 100 miljoner kronor till 500 miljoner kronor,

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (17) 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden, 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor, 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 18. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2013 års ramar samt planer för 2014 och 2015 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2013 samt planer för 2014 och 2015, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 12 Patientavgifter 2012 och 2013 (Dnr LTV ) bil 15 Uppdraget se över patientavgifter omfar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av nya avgifter föreslås gälla från för sjukhusvård/specialistvård respektive från för primärvård, med hänvisning dels till möjligheten göra förändringarna i patientadministrativa system, dels till de effekter förändringarna får för olika ersättningssystem samt till tidsåtgången för implementering av de nya avgifterna i respektive verksamhet.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (17) Vårdavgifter syftar bland annat till påvisa vård kostar. Avgifterna kan styra efterfrågan av vård till rätt vårdnivå, samtidigt som de kan begränsa efterfrågan och därmed kostnaderna. Rättssäkerhet och enkelhet bidrar till ett oönskat sökbeteende förhindras. Högkostnadsskyddet på kr utgör patientens skyddsnät. Kostnadsberäkningarna är justerade för 60 procent frikort. De förändrade avgifterna beräknas ge en ökad nettointäkt på årsbasis för sjukhusvård/specialistvård på tkr kronor Den ökade nettointäkten för 2012 beräknas till tkr. Den ökade nettointäkten på årsbasis i primärvård beräknas till tkr. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök vid specialistmottagning samt akutmottagning, sjukvårdande behandling inom specialistvård/sjukhusvård, dagsjukvård, besök vid röntgenklinik samt besök vid fysiologklinik. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Följande förändringar av avgifter föreslås gälla från : Läkarbesök hos familjeläkare, läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen, läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare), besök hos distriktssköterska, laboratorieprov mellan läkarbesök, fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar i sjukhusvård samt hembesök vid läkarbesök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Förändrade avgifter föreslås från när det gäller vaccinationer (stickavgift) samt medicinsk fotvård. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet. Förändrade egenavgifter föreslås för hörapparater från och ingår inte i högkostnadsskyddet. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen (-sats 8) ska vara 150 kronor Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. höja avgiften för läkarbesök vid specialistmottagning och akutmottaning från 300 kronor till 320 kronor från ,

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (17) höja avgiften för sjukvårdande behandling inom sjukhusvård från 100 kronor till 150 kronor från , höja avgiften för besök i dagsjukvård från 100 kronor till 150 kronor per dag från , 4. höja avgiften för besök vid röntgenklinik från 100 kronor till 150 kronor från , 5. höja avgiften för besök vid fysiologkliniken från 100 kronor till 150 kronor från , 6. höja avgiften för besök till familjeläkare från 140 kronor till 150 kronor från , 7. höja avgiften för besök till distriktsköterska från 50 kronor till 100 kronor från , höja avgiften för läkarbesök vid enheten för psykosomatisk medicin samt neuropsykologiska mottagningen från 140 kronor till 320 kronor från , höja avgiften för läkarbesök i öppen specialistvård (privata vårdgivare) från 300 kronor till 320 kronor från , 10. införa avgift på 100 kronor för laboratorieprov mellan läkarbesök från , 11. införa avgift på 100 kronor för fysiologiska undersökningar i primärvård och mottagningar inom sjukhusvård från , 12. höja avgiftstillägget för hembesök av läkare från 50 kronor till 100 kronor från , 13. höja vaccinationsavgiften från 150 kronor till 200 kronor från , 14. höja egenavgiften vid medicinsk fotvård från 100 kronor till 150 kronor från , 15. ersätta nuvarande egenavgift för utprovning av hörapparat (15 procent av totalkostnaden) med en fast avgift på 700 kronor per hörapparat från , samt 16. höja egenavgiften vid förlust av insats till hörapparat (inre del) från 300 kronor till 350 kronor per insats, förlust av hörapparatens yttre del från 500 kronor till 700 kronor per apparat samt vid förlust av hörapparat med allt-i-ett från 800 kronor till kronor per apparat från

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (17) Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 13 Landstingets primärvårdsprogram och regelböcker för (Dnr LTV ) Nuvarande närsjukvårdsprogram fastställdes av landstingsfullmäktige Programmet gällde från och primärt fram till Avtalen med utförarna förlängdes sedan fram till De flesta av nuvarande privata utförare är upphandlade enligt LOU. Genom beslut i landstingsfullmäktige bedrivs landstingets primärvård i enligt med Lag om Valfrihetssystem (2008:962). Det ursprungliga närsjukvårdsprogrammet har genomgått smärre justeringar genom årliga förändringar i ersättningssystem och prioriterade mål. Som exempel på större förändringar kan nämnas införande av ersättningssystem som bygger på patienternas vårdtyngd (ACG) och socioekonomiska faktorer (CNI). Även det ekonomiska ansvaret för röntgen och läkemedel har förändrats under programtiden. bil 16 Då avtalstiden går ut för de flesta utförarna har ett förslag till nytt program och regelverk för primärvården i Västmanland arbetats fram. Arbetet har skett i programgrupper med ett brett deltagande från offentliga och privata verksamheter samt fackliga företrädare. Förslaget har också jämkats samman med arbetet i samband med hemsjukvårdsväxlingen. Det nya programmet med tillhörande regelböcker gäller från och med till och med Som påtagliga förändringar jämfört med tidigare program kan nämnas: Skärpta krav på telefontillgänglighet Obligatorisk anslutning till Mina vårdkontakter samt ökad användning av ehälso-system Ekonomiskt ansvar för de flesta hjälpmedel läggs centralt i avvaktan på utredning om hjälpmedelsförsörjningen Stimulans möta patienternas behov på ett tidigare stadium kommer införas Samverkan med ambulansen krävs Funktion som hälsokoordinator införs på vårdcentralerna Krav på miljöarbete införs Remissflöden följs som ett första steg mot täckningsgrad vilket införes under programperioden Krav på kompatibla IT-system införs

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (17) Ökad uppföljning, dialogmöten med utförare och förbättrad information till utförare och allmänhet införs så snart IT-systemen tillåter detta Utökade möjligheter genomföra ekonomiska granskningar hos privata vårdgivare I ärendet yrkar dels Kenneth Östberg bifall till beredningens förslag, dels Torsten Källberg nuvarande närsjukvårdsprogram fortsätter gälla och upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, då det nya förslaget saknar ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Kenneth Östbergs yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar godkänna förslag till primärvårdsprogram för Landstinget Västmanland gälla från och med , samt godkänna förslag till regelböcker för områdena sjukvård, rehabilitering, omhändertagande av psykisk ohälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård, hälsoinriktat arbete, forskning, utveckling och utbildning (FoUU), kvalitet och kvalitetskontroller samt ekonomisk ersättning. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Ingvar Nordén reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande. 14 Förändrad bolagsstruktur och ägarstruktur för VL-koncernen (Dnr LTV ) Landstinget Västmanland är från kollektivtrafikmyndighet. Fullmäktige beslutade förvärva kommunernas aktier i Västmanlands lokaltrafik AB, VLAB (före detta trafikhuvudman). Genom detta övertar landstinget ägandet av Västmanlands lokaltrafik AB och dess helägda bolag AB Västerås lokaltrafik, ABVL, (åkeriet) och Västmannatrafik AB (fastigheten Retortgatan i Västerås). PwC har på uppdrag av landstinget sett över bolagsstrukturen för VLkoncernen. En utgångspunkt har varit respektive bolag ska direktägas av landstinget. Grunden för detta är Västerås lokaltrafik behöver direktägas av landstinget för möjliggöra så kallad tilldelning av trafik från kollektivtrafikmyndigheten. Möjligheten till styrning av respektive bolag bedöms också vara större när bolagen ägs direkt. I uppdraget till PwC har också ingått beskriva hur ett överförande av bussdepåerna i Sala, Fagersta och Köping till AB Västerås lokaltrafik kan gå till.

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (17) bil 17 I PwC:s utredning redovisas förslag till ägarförändringar inom VL-koncernen samt överföring av depåerna till AB Västerås lokaltrafik. Föreslås ägarförändringar genomförs enligt utredningen, vilket innebär VLAB säljer sina aktier i ABVL till landstinget till ett bokfört värde av 34,2 mkr. Depåerna överförs från VLAB till ABVL före försäljningen av aktierna. Avsikten är ägandet av Västmannatrafik AB ska överföras till Västerås stad enligt avsiktsförklaringen mellan landstinget och Västerås stad. Avsiktsförklaringen godkändes av landstingsfullmäktige Om ej bolaget försäljs till Västerås stad under 2012 skall VLAB sälja sina aktier i Västmannatrafik AB till landstinget till ett bokfört värde av 30 mkr. Förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB samt AB Västerås lokaltrafik har arbetats fram. Form och struktur för ägardirektivet utgår från det av landstingsfullmäktige beslutade direktivet för Folktandvården Västmanland AB. Direktiven har sedan anpassats till respektive bolags uppdrag. Ägardirektiven ska alltid behandlas på respektive bolags årsstämma. Landstingsfullmäktige har beslutat landstinget ska gå in som ägare i Transitio AB med en ägarandel på 5 procent. Ägarförändringarna avseende Transito beräknas vara genomförda under första halvåret VL:s ägande i Länstrafiken i Mälardalen (33 procent), Tåg i Bergslagen (25 procent) samt MÄLAB (15 procent) behöver även det överföras till landstinget. Grunderna för detta är desamma som vid överförandet av ägande av Transitio från VL till landstinget, det vill säga på ett närmare sätt koppla ägandet av bolagen och därmed styrningen till den som finansierar och borgar för bolagens åtaganden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Landstinget Västmanland förvärvar samtliga aktier i AB Västerås lokaltrafik från Västmanlands lokaltrafik AB under 2012 till ett bokfört värde av 34,2 mkr, uppdra till styrelsen i Västmanlands lokaltrafik AB sälja aktierna i Västmannatrafik till Västerås stad under 2012 till bokfört värde i enlighet med upprättad avsiktsförklaring. Om så ej sker ska landstinget förvärva samtliga aktier i Västmannatrafik, uppdra till styrelsen för Västmanlands lokaltrafik AB verka för Västmanlands Lokaltrafiks ägarandel i Länstrafiken Mälardalen AB, Tåg i Bergslagen AB och MÄLAB överförs till landstinget, uppdra till Västmanlands lokaltrafik AB under verksamhetsåret 2012 sälja bussdepåerna i Sala, Fagersta samt Köping till AB Västerås lokaltrafik till bokfört värde,

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (17) godkänna förslag till ägardirektiv för Västmanlands lokaltrafik AB och AB Västerås lokaltrafik, samt uppdra till landstingsstyrelsen genomföra ovan beskrivna transaktioner. 15 Arvode till ordförande och ledamöter AB Västerås Lokaltrafik (Dnr LTV ) Enligt riktlinjer för arvodering av ledamöter i helägda bolag ska ordförande och styrelseledamöter ersättas med ett fast årsarvode. Innevarande års inkomstbasbelopp utgör grunden för årsarvodet års inkomstbasbelopp är kronor. Ordföranden i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 inkomstbasbelopp. Ledamöter i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 1,0 inkomstbasbelopp. Årsarvodet täcker allt deltagande i sammanträde, förrättning och övriga uppdrag som hänför sig till bolagsuppdraget. Belopp för årsarvode för ordförande och ledamöter samt ersättare i helägda bolag tillstyrks av fullmäktige och beslutas av bolagsstämman. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar tillstyrka uppdraget som ordförande i AB Västerås Lokaltrafik ersätts med 2,5 och övriga ledamöter med 1,0 av inkomstbasbeloppet. 16 Reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingets nuvarande miljöpolicy fastställdes av fullmäktige tillsammans med miljöprogrammet. Miljöprogrammet gäller för perioden bil 18 Arbetet med revidera miljöpolicy och miljöprogram har inletts. Landstingsstyrelsen tillse i december 2011 en politisk styrgrupp för arbetet. Styrgruppen har arbetat fram ett förslag till reviderad miljöpolicy, som anger hur landstingets verksamheter ska tillgodose samt värna en långsiktig och hållbar användning av naturresurser. Förslag till nytt miljöprogram kommer behandlas av fullmäktige senare under året. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolicy för Landstinget Västmanland.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (17) 17 IT-policy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Landstingsstyrelsen fastställde en ICT-strategi för Landstinget Västmanland samt en ICT-säkerhetspolicy. Dokumenten kommer nu ersättas med en IT-policy som kompletteras med riktlinjer. bil 19 IT-policyn klargör landstingets mål och grundläggande principer för utveckling och användning av IT. Policyn ska vara vägledande för det fortsa arbetet med utveckla, införa och använda IT som en integrerad del av verksamheten inom Landstinget Västmanland. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa IT-policy för Landstinget Västmanland. 18 Reviderad informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) Fullmäktige fastställde informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. Policyn har nu reviderats. bil 20 Syftet med informations- och kommunikationspolicyn är tydliggöra det förhållningssätt som gäller för landstingets information och kommunikation. Landstingets kommunikation utgår från de grundlagsfästa rättigheterna om offentlighet och yttrandefrihet där allmänhet och medier har rätt ta del av beslut och verksamhet. Policyn kommer kompletteras med riktlinjer med djupare beskrivning av ansvar och aktiviteter inom kommunikationsområdet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa informations- och kommunikationspolicy för Landstinget Västmanland. 19 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige fastställde arbetsordning för landstingsfullmäktige i Västmanland. Sveriges kommuner och landsting (SKL) reviderade under 2011 sitt underlag till normalarbetsordning för fullmäktige, eftersom flera lagändringar skett sedan den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft SKL:s normalarbetsordning för fullmäktige är ett underlag för lokala bedömningar. bil 21 Förslaget till reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige utgår från normalarbetsordningen. Demokratiberedningen har vid sammanträde tillstyrkt förslaget.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (17) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige gälla från och med Komplettering av reglemente och avtal för DU-nämnden (Dnr LTV ) Landstingsfullmäktige beslutade anta reviderat reglemente för DU-nämnden och avtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland som ett led i bildandet av en gemensam upphandlingsenhet. Likalydande beslut fades av Landstinget Sörmland. Landstingets revisorer har i granskningsrapporten Rutiner för ledning och styrning inom DU-nämnden och dess utskott granskat vilka rutiner DUnämnden har för sin ledning och styrning samt rapportering. I rapporten framkommer viss brist i DU-nämndens reglemente. Denna brist återfinns också i avtalet mellan landstingen för DU- nämnden. Revisionen har rekommenderat nämnden och styrelserna ser över vem som ska ansvara för upphandlingsverksamheten. Nuvarande konstruktion, med upphandlingsutskottet som ansvarig för upphandlingsverksamheten följer inte kommunallagen. Detta leder till oklarheter i ansvarsfrågan, rätten besluta, och delegationer bil 22 För rätta till bristen behöver DU-nämndens reglemente och avtalet för nämnden justeras så uppgiften ansvara för Landstinget Sörmlands och Landstinget Västmanlands upphandlingsverksamhet tydligt framgår, vilket nu saknas i reglementets 1. Motsvarande brist finns även i avtalet för DUnämnden, 1. Avtalets 10 bör också förtydligas med uppgift om när avtalet löper ut så denna uppgift tydligt kopplas till uppsägningstiden. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar komplettera DU-nämndens reglemente i 1 med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen, samt nyteckna avtalet för gemensam nämnd mellan Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland och avtalets 1 kompletteras med formuleringen ansvaret för all upphandlings- och inköpsverksamhet, exklusive den upphandling av förbrukningsvaror som utförs av den gemensamma varuförsörjningsnämnden, för de båda landstingen. Vidare ersätts formuleringen tills vidare i avtalets 10 med formuleringen t.o.m

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (17) 21 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 22 Inkomna interpellationer bil 23 bil 24 bil 25 bil 26 bil 27 a) Interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra (Dnr LTV ). b) Interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om den beslutade livsstilsskolan (Dnr LTV ). e) Interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd (Dnr LTV ). Förslag till beslut medge interpellationerna under punkt a) e) får ställas. 23 Svar på interpellationer bil 28 bil 23b, utdelas senare bil 24b, utdelas senare bil 25b, utdelas senare bil 26b, utdelas senare bil 27b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Stig Henriksson (V) om ett omvänt tolkbehov (Dnr LTV ). Fullmäktige beslutade b) interpellationen får ställas och den besvaras vid fullmäktige i juni. b) Svar på interpellation från Asta Matikainen Lecklin (M) om hälsocentra. c) Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om äldres psykiska hälsa och vårdbehov. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om blodtillgång under sommaren. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) den beslutade livsstilsskolan. f) Svar på interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om barn och elever i behov av stöd.

17 FÖREDRAGNINGSLISTA 17 (17) 24 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 25 Information från styrelse och/eller nämnd 26 Sammanträdet avslutas

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Landstingsplan och budget 2015-2017 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2014-12-xx 2 (73) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 11 december 2000 177 203 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Berne Lorefors (kd), ersättare Yvonne Stålnacke

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1(60) 2011-06-01

Protokoll 1(60) 2011-06-01 Protokoll 1(60) 2011-06-01 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset den 1 juni 2011 klockan 13.00-14.50 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud Finn Cromberger 153-180 Robert Uitto Lena Bäckelin,

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer