Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats). 4 Avsägelse av uppdrag a) Lars Flodin (MP), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsen arbetsutskott fr o m (Dnr LTV ). b) Asim Zilic (S), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och som ersättare Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). c) Barbara Conte (MP), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen fr o m (Dnr LTV ). bevilja anhållan under punkt a) c). 5 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll a) Länsstyrelsen har som efterträdare till Simån Cicek (V), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Niklas Strand (V), Västerås. b) Länsstyrelsen har som efterträdare till Joa Silver (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Maud Cargerman (FP), Arboga.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (11) c) Länsstyrelsen har som efterträdare till Karl-Erik Andersson (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Robin Pettersson (FP), Västerås. d) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Andersson (V), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sven Viklund (V), Sala, och som ny ersättare utsett Bodil Hildemar (V), Sala. e) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Eriksson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Annicka Bernholtz (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Marie-Louise Eklund (S), Sala. f) Länsstyrelsen har som efterträdare till Margareta Israelsson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sune Israelsson (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Eric Fylkeson (S), Sala. g) Länsstyrelsen har som efterträdare till Ulrika Hultgren (M), Kungsör, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett Stellan Lund (M), Kungsör, och som ny ersättare utsett Göran Lindén (M), Hallstahammar. notera anmälan. 6 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 bil 3 a) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, b) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet, c) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 7 Handläggning av inkomna motioner bil 4 bil 5 a) Motion från Birgitta Andersson (C) om klimatkompensation för landstingets påverkan på den gemensamma miljön. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). b) Motion från Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, samtliga (C) om införa landsbygdssäkring av alla politiskt fade beslut för bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (11) notera informationen. 8 Redovisning av motioner (Dnr LTV ) Enligt arbetsordningen för landstingsfullmäktige, som gäller från ( 71/2012), ska de motioner som inte har beretts färdigt redovisas två gånger varje år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. bil 6 Sammanställningen omfar 19 motioner samt ett medborgarförslag. notera informationen. 9 Information Patientsäkerhetsteamet Chefläkarna Per Weitz, Johan Nordmark, Margareta Ehnebom och Tuula Wallsten samt chefsjuksköterska Rosie-Marie Fridholm Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 7 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med augusti månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Breddinförande av vårdgarantiprocessen har inletts. Strokeprocessen fortsätter presentera positiva resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren, men blev längre under sommaren. Jämfört med föregående år har det skett en förbättring av väntetiderna. Flertalet vårdcentraler har tagit fram godkända handlingsplaner för det förebyggande hälsoarbetet. Medlemskapet i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer innebär projekt kommer genomföras som berör både patienter, medarbetare och befolkning.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (11) Resultatet i bokslutet till och med augusti uppgår 188,6 mkr, men i detta resultat ingår återbetalningen från AFA Försäkring AB med 78,9 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till 90 mkr inom intervallet plus/minus 25 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 85 mkr. I det prognostiserade resultatet finns obalans inom Västmanlands sjukhus på drygt 90 mkr och för Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet på 7 mkr. Utöver återbetalningen från AFA uppvägs detta av beräknat överskott inom Landstingsgemensamma funktioner samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras. Landstingsstyrelsen har vid behandling av verksamheternas delårsrapporter givit landstingsdirektören och förvaltningscheferna i uppdrag ytterligare intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. Revisorernas granskning bil 8 Revisorernas granskning av delårsrapport 2 år 2012 bifogas inför fullmäktiges sammanträde. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 2 för Landstinget Västmanland till handlingarna 11 Motion om redovisningar av program och projekt (Dnr LTV ) bil 9 Gunnar Björnstad (M) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen ges i uppdrag sammanställa en redovisning av samtliga program och projekt inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande Motionären efterfrågar en sammanställning över program och projekt som pågår inom landstinget.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (11) Det pågår ett fåtal programarbeten inom landstinget. Större program som vårdsvalsprogram och miljöprogram har en politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen har till uppgift förankra programarbetet bland övriga förtroendevalda under arbetets gång. Programmen fastställs sedan av landstingsfullmäktige. Projektarbetet inom landstinget är betydligt mer omfande. Genom landstingets projektmodell, PROJEKTiL, sker projektarbetet på ett strukturerat sätt. I modellen finns instruktioner för hur projekt initieras, etableras, genomförs och avvecklas och hur de olika faserna ska återrapporteras. Projekt finns på alla nivåer, från avdelningsnivå till landstingsnivå. På landstingets intranät Puls finns en redovisning av gränsöverskridande processer, interna processer och aktuella projekt. För projekt hänvisas också till olika samarbetsplatser inom Puls. Att sammanställa en redovisning över alla projekt med de snabba förändringar som sker skulle kräva resurser för kontinuerlig uppdatering, vilket inte finns. Verksamhetsutveckling och projekt redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. Vid större projekt, som till exempel nytt upphandlingssystem, tas beslut av landstingsstyrelsen om start och finansiering. Protokoll från landstingsstyrelsen distribueras till samtliga fullmäktigeledamöter, som därmed blir informerade. Likaså redovisas uppdrag från fullmäktige i landstingsstyrelsen i juni redovisades de uppdrag som fullmäktige gav i samband med beslutet i juni 2011 om landstingsplanen för åren Med hänvisning till den redovisning som redan sker föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (11) 12 Motion om utredning angående förskrivning av stamningshjälpmedel (Dnr LTV ) bil 10 Pia Edstam och Kerstin Falkland, båda (M), föreslår i en motion inkommen möjligheten förskriva stamningshjälpmedel utreds. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande I Landstinget Västmanland har det hittills inte varit möjligt förskriva stamningshjälpmedel. Under de senaste åren har logopederna regelbundet fått önskemål från patienter om hjälpmedel, bland annat på grund av medias information om olika sätt förbättra sitt talflyt. Möjligheten förskriva stamningshjälpmedel finns i Region Skåne sedan 2007, i Stockholms läns landsting sedan 2009 och i Örebro län sedan januari Det finns olika typer av stamningshjälpmedel på marknaden, till en kostnad av cirka kronor till cirka kronor. Region Skåne har gjort en utvärdering av 14 brukares användning av ett av dessa hjälpmedel. Samtliga brukare var mycket nöjda eller ganska nöjda. Alla använde sin apparat. Alla utom en fick mer talflyt och flertalet talade mer. De allra flesta uttryckte de fick ökad delaktighet i samtal. En del stamningspatienter lär sig hantera sin stamning genom logopedisk behandling. För andra räcker inte detta. Av dessa finns sådana som skulle vara hjälpta av stamningshjälpmedel. Stamning kan vara ett mycket stort handikapp. Många känner sig socialt begränsade. Stamningshjälpmedlet är tänkt som ett komplement till den logopediska behandlingen, som består av talträning och samtal kring stamningen. På logopedmottagningen finns två typer av stamningshjälpmedel som patienten får prova. Logopedmottagningen ser gärna möjlighet förskriva en apparat finns, om patienten och logopeden tycker apparaten ger effekt. För mesta möjliga effekt bör dock den logopediska behandlingen fortsätta även efter patienten har fått sin apparat. Denna typ av hjälpmedel kan också användas av patienter med Parkinsons sjukdom, där talet ofta är påverkat. Även andra patientgrupper kan vara hjälpta av sänka taltempot, som patienter med till exempel skenande tal eller dysartri (en neurologiskt orsakad störning av rörelseförmågan i de muskler som används vid tal). Cirka fem patienter per år bedöms vara aktuella för förskrivning av stamningshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum anser det skulle vara kostnadseffektivt samarbeta med Centrum för hjälpmedel i Örebro, där kompetens för prova ut stamningshjälpmedel finns.

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (11) Med hänvisning till ovanstående föreslås en utredning görs om möjligheterna förskriva stamningshjälpmedel. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen. 13 Motion om HBT-certifiering av landstingets verksamheter (Dnr LTV ) bil 11 Helena Hagberg (FP) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag HBT-certifiera ungdomsmottagningarna samt landstingsstyrelsen får i uppdrag långsiktigt arbeta för HBTcertifiering av landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, f). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen instämmer i motionärens uppfning det är viktigt landstinget bemöter alla människor på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I landstingsplanen under målområdet Nöjda och trygga medborgare, prioriterade områden, anges med utgångspunkt i den HBTpolicy som tas fram under 2012, är avsikten påbörja HBT-certifiering för relevanta verksamheter under planperioden. HBT-certifering bygger på en metod från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Certifieringen omfar alltid en hel verksamhet eller enhet inom en verksamhet. Det finns fem kriterier som ska uppfyllas för en verksamhet ska kunna bli certifierad kunskapsnivå hos de anställda, aktivt arbete för skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö respektive ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter. Såväl Landstinget Sörmland som Stockholms läns landsting har antagit en HBT-policy. I Sörmland har HBT-certifiering hittills skett av sex- och samlevnadsmottagningen vid Mälarsjukhuset, ungdomsmottagningen i Eskilstuna samt en vårdcentral. I Västmanland har fyra ungdomsmottagningar påbörjat HBT-certifiering. Ambitionen är samtliga ungdomsmottagningar i länet blir certifierade. Önskvärt är också den venereologiska mottagningen certifieras. Med hänvisning till pågående arbete föreslås motionen ska anses vara besvarad. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (11) 14 Motion om ungdomsavtal för framtiden (Dnr LTV ) bil 12 Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), föreslår i en motion inkommen landstinget i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som i dag har en mycket sammanpressad lönestruktur, landstinget tar upp lokala förhandlingar för få till stånd särskilda ungdomsavtal inom lämpliga yrkesområden samt landstinget, med målsättningen skaffa många ungdomsjobb med särskilda ungdomsavtal, snarast inventerar var dessa jobb kan skapas. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, e). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen anser det är av stor vikt möjliggöra en lönekarriär inom alla våra yrkesgrupper och ha en uttalad lönepolitik vad avser ökad lönespridning. Styrelsen delar därmed motionärernas uppfning i frågan. Sedan början av 1990-talet har lönespridningen ökat i offentlig sektor. Ökningen har varit störst i landstingen. Landstingen har också en av de högsta löneökningstakterna mellan 2005 och 2010 på svensk arbetsmarknad. Landstinget Västmanland har i dag en mycket hög utbildningsnivå, där mellan 60 och 70 procent av medarbetarna har en akademisk utbildning och många andra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens. De unga arbetslösa är långt ifrån en homogen grupp utan sträcker sig från gymnasister som saknar slutbetyg till nyutexaminerade akademiker. Olika problem kräver olika lösningar och införa en generell lösning med ungdomsavtal för ungdomar under 25 år bedöms därför inte som en effektiv åtgärd. Paul Krugman, amerikanska ekonomiprofessor som fick nobelpriset i ekonomi 2008, menar reducerade löner inte bidrar till minskad arbetslöshet (artikel publicerad i Krugmans blogg The Conscience of a liberal, 16 december 2009). OECD visar i forskningsöversikter effekterna av lägre minimilöner är så oklara och motstridiga man inte kan rekommendera sänkta ungdomslöner som en väg till fler jobb för unga (OECD Employment outlook 2006). Problemet handlar inte om kostnaden för anställa utan om en matchningsproblematik. Om detta vittnar även Västmanlands företagare när man säger man vill och behöver anställa, men på grund av så många arbetslösa saknar rätt utbildning och kompetens, i stället tvingas tacka nej till order och expansion. Det stöds också i en rapport från Handelsanställdas förbund till Hotell- och restaurangfacket, där en granskning av lägstalönernas betydelse inom handeln och hotell- och restaurangbranschen gjorts. Rapporten visar tydligt arbetsgivare inte skulle vara mer benägna anställa ungdomar om de behövde betala mindre för dem.

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (11) IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe uttrycker tydligt IF Metall är motståndare till sänkta löner för unga, i motsats till vad som förespeglas i motionen. IF Metalls avtal om yrkesintroduktion innebär en kombination av arbete och utbildning så industrin får kompetent och utbildad personal. Att vid rekrytering se till lönerna och inte till kompetensen är en allvarlig brist och ett mycket kortsiktigt perspektiv. En väl strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess skapar möjlighet få rätt person med rätt plats oavsett ålder. Landstinget måste förändra och bredda synen på kompetens om landstinget inte ska gå miste om värdefulla potentiella medarbetare. Kompetens har inget med ålder göra. Olika erfarenheter berikar snarare än hämmar organisationen. Landstinget kan inte fastna i det allena saliggörande är erfarenhet från yrket. Olika erfarenheter från dagens moderna samhälle kan vara minst lika viktigt för ge patienterna bästa möjliga upplevelse av landstinget och den vård som levereras. Landstinget vill vara en raktiv arbetsgivare för ungdomar i ett framtida arbetsliv. Ett heltidsarbete med 75 procent av lönen sänder därför helt felaktiga signaler när landstinget behöver stärka sektorn som en raktiv bransch. Att enbart se till lönerna och inte till kompetensen vid rekrytering ger ett kortsiktigt perspektiv. Genom arbeta för vidga synen på kompetens och se bortom ålder uppnås en modern personalpolitik som premierar kompetens och största bidrag till verksamheten. Då skapas också möjligheter för unga få jobb och för landstinget få rätt person med rätt kompetens till rätt plats. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (11) 15 Inkomna interpellationer bil 13 bil 14 bil 15 bil 16 bil 17 bil 18 bil 19 bil 20 bil 21 a) Interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret (kvalitetsregister för ADHD-vård) (Dnr LTV ). b) Interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal (Dnr LTV ). e) Interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten (Dnr LTV ). f) Interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen (Dnr LTV ). g) Interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning (Dnr LTV ). h) Interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling (Dnr LTV ). i) Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården (Dnr LTV ). medge interpellationerna under punkt a) i) får ställas. 16 Svar på interpellationer bil 22 bil 13b, utdelas senare bil 14b, utdelas senare bil 15b, utdelas senare bil 16b, utdelas senare bil 17b, utdelas senare bil 18b, utdelas senare bil 19b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om rätten till fast vårdkontakt och mångsökare (Dnr LTV ). Fullmäktige godkände interpellationen får ställas samt den besvaras vid fullmäktige i oktober. b) Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret. c) Svar på interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal. f) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten. g) Svar på interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen. h) Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (11) bil 20b, utdelas senare bil 21b, utdelas senare 17 Information från och till utskotten i) Svar på interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling. j) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården. Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 18 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 19 Information från styrelse och/eller nämnd 20 Sammanträdet avslutas

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds

Läs mer

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

5 17 Sammanträdet öppnas

5 17 Sammanträdet öppnas 12 t o m sid 33 Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 20 april 201 1 5 17 Sammanträdet öppnas Landstingsfullmäktige i Västmanland

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet.

Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet. PROTOKOLL 1 Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 18 februari 2015 1 Sammanträdet öppnas Landstingsfullmäktige i Västmanland börjar sammanträda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13 1 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S), Ingegärd Öhlin (M), Margareta Carlsson (V) och Gunilla Högberg (FP).

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer