Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats). 4 Avsägelse av uppdrag a) Lars Flodin (MP), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsen arbetsutskott fr o m (Dnr LTV ). b) Asim Zilic (S), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och som ersättare Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). c) Barbara Conte (MP), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen fr o m (Dnr LTV ). bevilja anhållan under punkt a) c). 5 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll a) Länsstyrelsen har som efterträdare till Simån Cicek (V), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Niklas Strand (V), Västerås. b) Länsstyrelsen har som efterträdare till Joa Silver (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Maud Cargerman (FP), Arboga.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (11) c) Länsstyrelsen har som efterträdare till Karl-Erik Andersson (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Robin Pettersson (FP), Västerås. d) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Andersson (V), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sven Viklund (V), Sala, och som ny ersättare utsett Bodil Hildemar (V), Sala. e) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Eriksson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Annicka Bernholtz (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Marie-Louise Eklund (S), Sala. f) Länsstyrelsen har som efterträdare till Margareta Israelsson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sune Israelsson (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Eric Fylkeson (S), Sala. g) Länsstyrelsen har som efterträdare till Ulrika Hultgren (M), Kungsör, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett Stellan Lund (M), Kungsör, och som ny ersättare utsett Göran Lindén (M), Hallstahammar. notera anmälan. 6 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 bil 3 a) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, b) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet, c) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 7 Handläggning av inkomna motioner bil 4 bil 5 a) Motion från Birgitta Andersson (C) om klimatkompensation för landstingets påverkan på den gemensamma miljön. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). b) Motion från Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, samtliga (C) om införa landsbygdssäkring av alla politiskt fade beslut för bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (11) notera informationen. 8 Redovisning av motioner (Dnr LTV ) Enligt arbetsordningen för landstingsfullmäktige, som gäller från ( 71/2012), ska de motioner som inte har beretts färdigt redovisas två gånger varje år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. bil 6 Sammanställningen omfar 19 motioner samt ett medborgarförslag. notera informationen. 9 Information Patientsäkerhetsteamet Chefläkarna Per Weitz, Johan Nordmark, Margareta Ehnebom och Tuula Wallsten samt chefsjuksköterska Rosie-Marie Fridholm Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 7 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med augusti månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Breddinförande av vårdgarantiprocessen har inletts. Strokeprocessen fortsätter presentera positiva resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren, men blev längre under sommaren. Jämfört med föregående år har det skett en förbättring av väntetiderna. Flertalet vårdcentraler har tagit fram godkända handlingsplaner för det förebyggande hälsoarbetet. Medlemskapet i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer innebär projekt kommer genomföras som berör både patienter, medarbetare och befolkning.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (11) Resultatet i bokslutet till och med augusti uppgår 188,6 mkr, men i detta resultat ingår återbetalningen från AFA Försäkring AB med 78,9 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till 90 mkr inom intervallet plus/minus 25 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 85 mkr. I det prognostiserade resultatet finns obalans inom Västmanlands sjukhus på drygt 90 mkr och för Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet på 7 mkr. Utöver återbetalningen från AFA uppvägs detta av beräknat överskott inom Landstingsgemensamma funktioner samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras. Landstingsstyrelsen har vid behandling av verksamheternas delårsrapporter givit landstingsdirektören och förvaltningscheferna i uppdrag ytterligare intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. Revisorernas granskning bil 8 Revisorernas granskning av delårsrapport 2 år 2012 bifogas inför fullmäktiges sammanträde. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 2 för Landstinget Västmanland till handlingarna 11 Motion om redovisningar av program och projekt (Dnr LTV ) bil 9 Gunnar Björnstad (M) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen ges i uppdrag sammanställa en redovisning av samtliga program och projekt inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande Motionären efterfrågar en sammanställning över program och projekt som pågår inom landstinget.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (11) Det pågår ett fåtal programarbeten inom landstinget. Större program som vårdsvalsprogram och miljöprogram har en politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen har till uppgift förankra programarbetet bland övriga förtroendevalda under arbetets gång. Programmen fastställs sedan av landstingsfullmäktige. Projektarbetet inom landstinget är betydligt mer omfande. Genom landstingets projektmodell, PROJEKTiL, sker projektarbetet på ett strukturerat sätt. I modellen finns instruktioner för hur projekt initieras, etableras, genomförs och avvecklas och hur de olika faserna ska återrapporteras. Projekt finns på alla nivåer, från avdelningsnivå till landstingsnivå. På landstingets intranät Puls finns en redovisning av gränsöverskridande processer, interna processer och aktuella projekt. För projekt hänvisas också till olika samarbetsplatser inom Puls. Att sammanställa en redovisning över alla projekt med de snabba förändringar som sker skulle kräva resurser för kontinuerlig uppdatering, vilket inte finns. Verksamhetsutveckling och projekt redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. Vid större projekt, som till exempel nytt upphandlingssystem, tas beslut av landstingsstyrelsen om start och finansiering. Protokoll från landstingsstyrelsen distribueras till samtliga fullmäktigeledamöter, som därmed blir informerade. Likaså redovisas uppdrag från fullmäktige i landstingsstyrelsen i juni redovisades de uppdrag som fullmäktige gav i samband med beslutet i juni 2011 om landstingsplanen för åren Med hänvisning till den redovisning som redan sker föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (11) 12 Motion om utredning angående förskrivning av stamningshjälpmedel (Dnr LTV ) bil 10 Pia Edstam och Kerstin Falkland, båda (M), föreslår i en motion inkommen möjligheten förskriva stamningshjälpmedel utreds. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande I Landstinget Västmanland har det hittills inte varit möjligt förskriva stamningshjälpmedel. Under de senaste åren har logopederna regelbundet fått önskemål från patienter om hjälpmedel, bland annat på grund av medias information om olika sätt förbättra sitt talflyt. Möjligheten förskriva stamningshjälpmedel finns i Region Skåne sedan 2007, i Stockholms läns landsting sedan 2009 och i Örebro län sedan januari Det finns olika typer av stamningshjälpmedel på marknaden, till en kostnad av cirka kronor till cirka kronor. Region Skåne har gjort en utvärdering av 14 brukares användning av ett av dessa hjälpmedel. Samtliga brukare var mycket nöjda eller ganska nöjda. Alla använde sin apparat. Alla utom en fick mer talflyt och flertalet talade mer. De allra flesta uttryckte de fick ökad delaktighet i samtal. En del stamningspatienter lär sig hantera sin stamning genom logopedisk behandling. För andra räcker inte detta. Av dessa finns sådana som skulle vara hjälpta av stamningshjälpmedel. Stamning kan vara ett mycket stort handikapp. Många känner sig socialt begränsade. Stamningshjälpmedlet är tänkt som ett komplement till den logopediska behandlingen, som består av talträning och samtal kring stamningen. På logopedmottagningen finns två typer av stamningshjälpmedel som patienten får prova. Logopedmottagningen ser gärna möjlighet förskriva en apparat finns, om patienten och logopeden tycker apparaten ger effekt. För mesta möjliga effekt bör dock den logopediska behandlingen fortsätta även efter patienten har fått sin apparat. Denna typ av hjälpmedel kan också användas av patienter med Parkinsons sjukdom, där talet ofta är påverkat. Även andra patientgrupper kan vara hjälpta av sänka taltempot, som patienter med till exempel skenande tal eller dysartri (en neurologiskt orsakad störning av rörelseförmågan i de muskler som används vid tal). Cirka fem patienter per år bedöms vara aktuella för förskrivning av stamningshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum anser det skulle vara kostnadseffektivt samarbeta med Centrum för hjälpmedel i Örebro, där kompetens för prova ut stamningshjälpmedel finns.

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (11) Med hänvisning till ovanstående föreslås en utredning görs om möjligheterna förskriva stamningshjälpmedel. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen. 13 Motion om HBT-certifiering av landstingets verksamheter (Dnr LTV ) bil 11 Helena Hagberg (FP) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag HBT-certifiera ungdomsmottagningarna samt landstingsstyrelsen får i uppdrag långsiktigt arbeta för HBTcertifiering av landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, f). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen instämmer i motionärens uppfning det är viktigt landstinget bemöter alla människor på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I landstingsplanen under målområdet Nöjda och trygga medborgare, prioriterade områden, anges med utgångspunkt i den HBTpolicy som tas fram under 2012, är avsikten påbörja HBT-certifiering för relevanta verksamheter under planperioden. HBT-certifering bygger på en metod från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Certifieringen omfar alltid en hel verksamhet eller enhet inom en verksamhet. Det finns fem kriterier som ska uppfyllas för en verksamhet ska kunna bli certifierad kunskapsnivå hos de anställda, aktivt arbete för skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö respektive ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter. Såväl Landstinget Sörmland som Stockholms läns landsting har antagit en HBT-policy. I Sörmland har HBT-certifiering hittills skett av sex- och samlevnadsmottagningen vid Mälarsjukhuset, ungdomsmottagningen i Eskilstuna samt en vårdcentral. I Västmanland har fyra ungdomsmottagningar påbörjat HBT-certifiering. Ambitionen är samtliga ungdomsmottagningar i länet blir certifierade. Önskvärt är också den venereologiska mottagningen certifieras. Med hänvisning till pågående arbete föreslås motionen ska anses vara besvarad. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (11) 14 Motion om ungdomsavtal för framtiden (Dnr LTV ) bil 12 Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), föreslår i en motion inkommen landstinget i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som i dag har en mycket sammanpressad lönestruktur, landstinget tar upp lokala förhandlingar för få till stånd särskilda ungdomsavtal inom lämpliga yrkesområden samt landstinget, med målsättningen skaffa många ungdomsjobb med särskilda ungdomsavtal, snarast inventerar var dessa jobb kan skapas. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, e). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen anser det är av stor vikt möjliggöra en lönekarriär inom alla våra yrkesgrupper och ha en uttalad lönepolitik vad avser ökad lönespridning. Styrelsen delar därmed motionärernas uppfning i frågan. Sedan början av 1990-talet har lönespridningen ökat i offentlig sektor. Ökningen har varit störst i landstingen. Landstingen har också en av de högsta löneökningstakterna mellan 2005 och 2010 på svensk arbetsmarknad. Landstinget Västmanland har i dag en mycket hög utbildningsnivå, där mellan 60 och 70 procent av medarbetarna har en akademisk utbildning och många andra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens. De unga arbetslösa är långt ifrån en homogen grupp utan sträcker sig från gymnasister som saknar slutbetyg till nyutexaminerade akademiker. Olika problem kräver olika lösningar och införa en generell lösning med ungdomsavtal för ungdomar under 25 år bedöms därför inte som en effektiv åtgärd. Paul Krugman, amerikanska ekonomiprofessor som fick nobelpriset i ekonomi 2008, menar reducerade löner inte bidrar till minskad arbetslöshet (artikel publicerad i Krugmans blogg The Conscience of a liberal, 16 december 2009). OECD visar i forskningsöversikter effekterna av lägre minimilöner är så oklara och motstridiga man inte kan rekommendera sänkta ungdomslöner som en väg till fler jobb för unga (OECD Employment outlook 2006). Problemet handlar inte om kostnaden för anställa utan om en matchningsproblematik. Om detta vittnar även Västmanlands företagare när man säger man vill och behöver anställa, men på grund av så många arbetslösa saknar rätt utbildning och kompetens, i stället tvingas tacka nej till order och expansion. Det stöds också i en rapport från Handelsanställdas förbund till Hotell- och restaurangfacket, där en granskning av lägstalönernas betydelse inom handeln och hotell- och restaurangbranschen gjorts. Rapporten visar tydligt arbetsgivare inte skulle vara mer benägna anställa ungdomar om de behövde betala mindre för dem.

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (11) IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe uttrycker tydligt IF Metall är motståndare till sänkta löner för unga, i motsats till vad som förespeglas i motionen. IF Metalls avtal om yrkesintroduktion innebär en kombination av arbete och utbildning så industrin får kompetent och utbildad personal. Att vid rekrytering se till lönerna och inte till kompetensen är en allvarlig brist och ett mycket kortsiktigt perspektiv. En väl strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess skapar möjlighet få rätt person med rätt plats oavsett ålder. Landstinget måste förändra och bredda synen på kompetens om landstinget inte ska gå miste om värdefulla potentiella medarbetare. Kompetens har inget med ålder göra. Olika erfarenheter berikar snarare än hämmar organisationen. Landstinget kan inte fastna i det allena saliggörande är erfarenhet från yrket. Olika erfarenheter från dagens moderna samhälle kan vara minst lika viktigt för ge patienterna bästa möjliga upplevelse av landstinget och den vård som levereras. Landstinget vill vara en raktiv arbetsgivare för ungdomar i ett framtida arbetsliv. Ett heltidsarbete med 75 procent av lönen sänder därför helt felaktiga signaler när landstinget behöver stärka sektorn som en raktiv bransch. Att enbart se till lönerna och inte till kompetensen vid rekrytering ger ett kortsiktigt perspektiv. Genom arbeta för vidga synen på kompetens och se bortom ålder uppnås en modern personalpolitik som premierar kompetens och största bidrag till verksamheten. Då skapas också möjligheter för unga få jobb och för landstinget få rätt person med rätt kompetens till rätt plats. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (11) 15 Inkomna interpellationer bil 13 bil 14 bil 15 bil 16 bil 17 bil 18 bil 19 bil 20 bil 21 a) Interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret (kvalitetsregister för ADHD-vård) (Dnr LTV ). b) Interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal (Dnr LTV ). e) Interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten (Dnr LTV ). f) Interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen (Dnr LTV ). g) Interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning (Dnr LTV ). h) Interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling (Dnr LTV ). i) Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården (Dnr LTV ). medge interpellationerna under punkt a) i) får ställas. 16 Svar på interpellationer bil 22 bil 13b, utdelas senare bil 14b, utdelas senare bil 15b, utdelas senare bil 16b, utdelas senare bil 17b, utdelas senare bil 18b, utdelas senare bil 19b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om rätten till fast vårdkontakt och mångsökare (Dnr LTV ). Fullmäktige godkände interpellationen får ställas samt den besvaras vid fullmäktige i oktober. b) Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret. c) Svar på interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal. f) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten. g) Svar på interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen. h) Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (11) bil 20b, utdelas senare bil 21b, utdelas senare 17 Information från och till utskotten i) Svar på interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling. j) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården. Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 18 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 19 Information från styrelse och/eller nämnd 20 Sammanträdet avslutas

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds

Läs mer

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 april 2013, klockan 10:00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (18) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 18 april 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012 Organ Plats Tidpunkt Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västeris Onsdagen den 22 februari 2012 5 1 Sammanträdet öppnas Landstingsfullmaktige i Västmanland börjar sammanträda

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-11-10

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik" Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik Bakgrund 78 Motionssvar. "Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik" (Lf) Bakgrund Östen Eriksson (kd) lämnade 2001-10-24 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2001-10-30. I motionen

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 10.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Närvaron kontrolleras

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna

Motion: Satsa på undersköterskorna Motion: Satsa på undersköterskorna Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2013-09-25 Protokollsutdrag från

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (9) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega Tjänsteutlåtande Förhandlingsstrateg 2016-08-12 Viktoria Färm 08-590 971 06 Dnr: viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2015:225 20354 Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Svar på interpellation Vad gör landstinget Västmanland för att underlätta mottagandet av asylsökande?, LTV 151454-1

Svar på interpellation Vad gör landstinget Västmanland för att underlätta mottagandet av asylsökande?, LTV 151454-1 Svar på interpellation Vad gör landstinget Västmanland för att underlätta mottagandet av asylsökande?, LTV 151454-1 Barbro Larsson (C ) har ställt två frågor 1. Finns det något vi i landstinget kan göra

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

PROTOKOLL 10 GN-HJ. Bengt Jansson. 2012-10-05 t o m sid 14

PROTOKOLL 10 GN-HJ. Bengt Jansson. 2012-10-05 t o m sid 14 Bengt Jansson PROTOKOLL 10 Organ Plats Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås Tidpunkt Fredagen den 5 oktober 2012 Ledamöter

Läs mer

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015.

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015. PROTOKOLL 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 april 2015 Ledamöter Denise Norström (S), ordförande, ej närvarande

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås PROTOKOLL 17 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 28 september 2015, klockan 09:00 12:30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-30 LS-LED15-0928-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

PROTOKOLL t o m sid 10. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL t o m sid 10. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 februari 2016 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), Ordförande

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets miljöpris och landstingets kulturstipendier samt hedersgåva ut.

1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets miljöpris och landstingets kulturstipendier samt hedersgåva ut. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (12) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 23 september 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Vid sammanträdet delas landstingets

Läs mer

att bevilja anhållan under punkt a) c).

att bevilja anhållan under punkt a) c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (19) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 april 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12 PROTOKOLL 13 2012-05-21 t omsid 18 Organ Plats Tidpunkt Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12 Ledamöter Ersättare Lars Eriksson (S), ordförande

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS 2017-0924 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 30 september 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län

Motion: Skapa ett skydd för Visselblåsare i Landstinget i Jönköpings län YTTRANDE 1(3) 2013-04-09 LJ 2012/802 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län I en motion till fullmäktige föreslår Inga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer