Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse xxx och yyy justera dagens protokoll (datum, klockslag och plats). 4 Avsägelse av uppdrag a) Lars Flodin (MP), Hallstahammar, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsen arbetsutskott fr o m (Dnr LTV ). b) Asim Zilic (S), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och som ersättare Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). c) Barbara Conte (MP), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen fr o m (Dnr LTV ). bevilja anhållan under punkt a) c). 5 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll a) Länsstyrelsen har som efterträdare till Simån Cicek (V), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Niklas Strand (V), Västerås. b) Länsstyrelsen har som efterträdare till Joa Silver (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Maud Cargerman (FP), Arboga.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (11) c) Länsstyrelsen har som efterträdare till Karl-Erik Andersson (FP), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Robin Pettersson (FP), Västerås. d) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Andersson (V), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sven Viklund (V), Sala, och som ny ersättare utsett Bodil Hildemar (V), Sala. e) Länsstyrelsen har som efterträdare till Lars Eriksson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Annicka Bernholtz (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Marie-Louise Eklund (S), Sala. f) Länsstyrelsen har som efterträdare till Margareta Israelsson (S), Västerås, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Sune Israelsson (S), Västerås, och som ny ersättare utsett Eric Fylkeson (S), Sala. g) Länsstyrelsen har som efterträdare till Ulrika Hultgren (M), Kungsör, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett Stellan Lund (M), Kungsör, och som ny ersättare utsett Göran Lindén (M), Hallstahammar. notera anmälan. 6 Anmälningsärenden bil 1 bil 2 bil 3 a) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden, b) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet, c) Protokoll från sammanträde i regionalpolitiska utskottet, lägga anmälningsärende under punkt a) - b) till handlingarna. 7 Handläggning av inkomna motioner bil 4 bil 5 a) Motion från Birgitta Andersson (C) om klimatkompensation för landstingets påverkan på den gemensamma miljön. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (Dnr LTV ). b) Motion från Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, samtliga (C) om införa landsbygdssäkring av alla politiskt fade beslut för bidra till en hållbar utveckling på landsbygden. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ).

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (11) notera informationen. 8 Redovisning av motioner (Dnr LTV ) Enligt arbetsordningen för landstingsfullmäktige, som gäller från ( 71/2012), ska de motioner som inte har beretts färdigt redovisas två gånger varje år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. bil 6 Sammanställningen omfar 19 motioner samt ett medborgarförslag. notera informationen. 9 Information Patientsäkerhetsteamet Chefläkarna Per Weitz, Johan Nordmark, Margareta Ehnebom och Tuula Wallsten samt chefsjuksköterska Rosie-Marie Fridholm Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 10 Delårsrapport för Landstinget Västmanland (Dnr LTV ) bil 7 Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med augusti månad 2012 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Processorienteringen av landstinget fortsätter. Pilotprocesserna brösttumör, djup ventrombos (blodpropp) och endoskopi uppvisar forts goda resultat. Breddinförande av vårdgarantiprocessen har inletts. Strokeprocessen fortsätter presentera positiva resultat. Inom den specialiserade vården förbättrades väntetiderna för både besök och operation/åtgärd under våren, men blev längre under sommaren. Jämfört med föregående år har det skett en förbättring av väntetiderna. Flertalet vårdcentraler har tagit fram godkända handlingsplaner för det förebyggande hälsoarbetet. Medlemskapet i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer innebär projekt kommer genomföras som berör både patienter, medarbetare och befolkning.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (11) Resultatet i bokslutet till och med augusti uppgår 188,6 mkr, men i detta resultat ingår återbetalningen från AFA Försäkring AB med 78,9 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet beräknas till 90 mkr inom intervallet plus/minus 25 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 85 mkr. I det prognostiserade resultatet finns obalans inom Västmanlands sjukhus på drygt 90 mkr och för Primärvård, psykiatri och handikappverksamhet på 7 mkr. Utöver återbetalningen från AFA uppvägs detta av beräknat överskott inom Landstingsgemensamma funktioner samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning innebär det kostnadsdämpande åtgärder som bromsar obalansen snabbt måste få avsedd effekt och ytterligare åtgärder identifieras. Landstingsstyrelsen har vid behandling av verksamheternas delårsrapporter givit landstingsdirektören och förvaltningscheferna i uppdrag ytterligare intensifiera åtgärderna för uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. Revisorernas granskning bil 8 Revisorernas granskning av delårsrapport 2 år 2012 bifogas inför fullmäktiges sammanträde. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga delårsrapport 2 för Landstinget Västmanland till handlingarna 11 Motion om redovisningar av program och projekt (Dnr LTV ) bil 9 Gunnar Björnstad (M) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen ges i uppdrag sammanställa en redovisning av samtliga program och projekt inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande Motionären efterfrågar en sammanställning över program och projekt som pågår inom landstinget.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (11) Det pågår ett fåtal programarbeten inom landstinget. Större program som vårdsvalsprogram och miljöprogram har en politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen har till uppgift förankra programarbetet bland övriga förtroendevalda under arbetets gång. Programmen fastställs sedan av landstingsfullmäktige. Projektarbetet inom landstinget är betydligt mer omfande. Genom landstingets projektmodell, PROJEKTiL, sker projektarbetet på ett strukturerat sätt. I modellen finns instruktioner för hur projekt initieras, etableras, genomförs och avvecklas och hur de olika faserna ska återrapporteras. Projekt finns på alla nivåer, från avdelningsnivå till landstingsnivå. På landstingets intranät Puls finns en redovisning av gränsöverskridande processer, interna processer och aktuella projekt. För projekt hänvisas också till olika samarbetsplatser inom Puls. Att sammanställa en redovisning över alla projekt med de snabba förändringar som sker skulle kräva resurser för kontinuerlig uppdatering, vilket inte finns. Verksamhetsutveckling och projekt redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. Vid större projekt, som till exempel nytt upphandlingssystem, tas beslut av landstingsstyrelsen om start och finansiering. Protokoll från landstingsstyrelsen distribueras till samtliga fullmäktigeledamöter, som därmed blir informerade. Likaså redovisas uppdrag från fullmäktige i landstingsstyrelsen i juni redovisades de uppdrag som fullmäktige gav i samband med beslutet i juni 2011 om landstingsplanen för åren Med hänvisning till den redovisning som redan sker föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (11) 12 Motion om utredning angående förskrivning av stamningshjälpmedel (Dnr LTV ) bil 10 Pia Edstam och Kerstin Falkland, båda (M), föreslår i en motion inkommen möjligheten förskriva stamningshjälpmedel utreds. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, c). Landstingsstyrelsens yttrande I Landstinget Västmanland har det hittills inte varit möjligt förskriva stamningshjälpmedel. Under de senaste åren har logopederna regelbundet fått önskemål från patienter om hjälpmedel, bland annat på grund av medias information om olika sätt förbättra sitt talflyt. Möjligheten förskriva stamningshjälpmedel finns i Region Skåne sedan 2007, i Stockholms läns landsting sedan 2009 och i Örebro län sedan januari Det finns olika typer av stamningshjälpmedel på marknaden, till en kostnad av cirka kronor till cirka kronor. Region Skåne har gjort en utvärdering av 14 brukares användning av ett av dessa hjälpmedel. Samtliga brukare var mycket nöjda eller ganska nöjda. Alla använde sin apparat. Alla utom en fick mer talflyt och flertalet talade mer. De allra flesta uttryckte de fick ökad delaktighet i samtal. En del stamningspatienter lär sig hantera sin stamning genom logopedisk behandling. För andra räcker inte detta. Av dessa finns sådana som skulle vara hjälpta av stamningshjälpmedel. Stamning kan vara ett mycket stort handikapp. Många känner sig socialt begränsade. Stamningshjälpmedlet är tänkt som ett komplement till den logopediska behandlingen, som består av talträning och samtal kring stamningen. På logopedmottagningen finns två typer av stamningshjälpmedel som patienten får prova. Logopedmottagningen ser gärna möjlighet förskriva en apparat finns, om patienten och logopeden tycker apparaten ger effekt. För mesta möjliga effekt bör dock den logopediska behandlingen fortsätta även efter patienten har fått sin apparat. Denna typ av hjälpmedel kan också användas av patienter med Parkinsons sjukdom, där talet ofta är påverkat. Även andra patientgrupper kan vara hjälpta av sänka taltempot, som patienter med till exempel skenande tal eller dysartri (en neurologiskt orsakad störning av rörelseförmågan i de muskler som används vid tal). Cirka fem patienter per år bedöms vara aktuella för förskrivning av stamningshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum anser det skulle vara kostnadseffektivt samarbeta med Centrum för hjälpmedel i Örebro, där kompetens för prova ut stamningshjälpmedel finns.

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (11) Med hänvisning till ovanstående föreslås en utredning görs om möjligheterna förskriva stamningshjälpmedel. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen. 13 Motion om HBT-certifiering av landstingets verksamheter (Dnr LTV ) bil 11 Helena Hagberg (FP) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag HBT-certifiera ungdomsmottagningarna samt landstingsstyrelsen får i uppdrag långsiktigt arbeta för HBTcertifiering av landstingets övriga verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, f). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen instämmer i motionärens uppfning det är viktigt landstinget bemöter alla människor på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I landstingsplanen under målområdet Nöjda och trygga medborgare, prioriterade områden, anges med utgångspunkt i den HBTpolicy som tas fram under 2012, är avsikten påbörja HBT-certifiering för relevanta verksamheter under planperioden. HBT-certifering bygger på en metod från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Certifieringen omfar alltid en hel verksamhet eller enhet inom en verksamhet. Det finns fem kriterier som ska uppfyllas för en verksamhet ska kunna bli certifierad kunskapsnivå hos de anställda, aktivt arbete för skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö respektive ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter. Såväl Landstinget Sörmland som Stockholms läns landsting har antagit en HBT-policy. I Sörmland har HBT-certifiering hittills skett av sex- och samlevnadsmottagningen vid Mälarsjukhuset, ungdomsmottagningen i Eskilstuna samt en vårdcentral. I Västmanland har fyra ungdomsmottagningar påbörjat HBT-certifiering. Ambitionen är samtliga ungdomsmottagningar i länet blir certifierade. Önskvärt är också den venereologiska mottagningen certifieras. Med hänvisning till pågående arbete föreslås motionen ska anses vara besvarad. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (11) 14 Motion om ungdomsavtal för framtiden (Dnr LTV ) bil 12 Torsten Källberg och Helena Hagberg, båda (FP), föreslår i en motion inkommen landstinget i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som i dag har en mycket sammanpressad lönestruktur, landstinget tar upp lokala förhandlingar för få till stånd särskilda ungdomsavtal inom lämpliga yrkesområden samt landstinget, med målsättningen skaffa många ungdomsjobb med särskilda ungdomsavtal, snarast inventerar var dessa jobb kan skapas. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, e). Landstingsstyrelsens yttrande Landstingsstyrelsen anser det är av stor vikt möjliggöra en lönekarriär inom alla våra yrkesgrupper och ha en uttalad lönepolitik vad avser ökad lönespridning. Styrelsen delar därmed motionärernas uppfning i frågan. Sedan början av 1990-talet har lönespridningen ökat i offentlig sektor. Ökningen har varit störst i landstingen. Landstingen har också en av de högsta löneökningstakterna mellan 2005 och 2010 på svensk arbetsmarknad. Landstinget Västmanland har i dag en mycket hög utbildningsnivå, där mellan 60 och 70 procent av medarbetarna har en akademisk utbildning och många andra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens. De unga arbetslösa är långt ifrån en homogen grupp utan sträcker sig från gymnasister som saknar slutbetyg till nyutexaminerade akademiker. Olika problem kräver olika lösningar och införa en generell lösning med ungdomsavtal för ungdomar under 25 år bedöms därför inte som en effektiv åtgärd. Paul Krugman, amerikanska ekonomiprofessor som fick nobelpriset i ekonomi 2008, menar reducerade löner inte bidrar till minskad arbetslöshet (artikel publicerad i Krugmans blogg The Conscience of a liberal, 16 december 2009). OECD visar i forskningsöversikter effekterna av lägre minimilöner är så oklara och motstridiga man inte kan rekommendera sänkta ungdomslöner som en väg till fler jobb för unga (OECD Employment outlook 2006). Problemet handlar inte om kostnaden för anställa utan om en matchningsproblematik. Om detta vittnar även Västmanlands företagare när man säger man vill och behöver anställa, men på grund av så många arbetslösa saknar rätt utbildning och kompetens, i stället tvingas tacka nej till order och expansion. Det stöds också i en rapport från Handelsanställdas förbund till Hotell- och restaurangfacket, där en granskning av lägstalönernas betydelse inom handeln och hotell- och restaurangbranschen gjorts. Rapporten visar tydligt arbetsgivare inte skulle vara mer benägna anställa ungdomar om de behövde betala mindre för dem.

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (11) IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe uttrycker tydligt IF Metall är motståndare till sänkta löner för unga, i motsats till vad som förespeglas i motionen. IF Metalls avtal om yrkesintroduktion innebär en kombination av arbete och utbildning så industrin får kompetent och utbildad personal. Att vid rekrytering se till lönerna och inte till kompetensen är en allvarlig brist och ett mycket kortsiktigt perspektiv. En väl strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess skapar möjlighet få rätt person med rätt plats oavsett ålder. Landstinget måste förändra och bredda synen på kompetens om landstinget inte ska gå miste om värdefulla potentiella medarbetare. Kompetens har inget med ålder göra. Olika erfarenheter berikar snarare än hämmar organisationen. Landstinget kan inte fastna i det allena saliggörande är erfarenhet från yrket. Olika erfarenheter från dagens moderna samhälle kan vara minst lika viktigt för ge patienterna bästa möjliga upplevelse av landstinget och den vård som levereras. Landstinget vill vara en raktiv arbetsgivare för ungdomar i ett framtida arbetsliv. Ett heltidsarbete med 75 procent av lönen sänder därför helt felaktiga signaler när landstinget behöver stärka sektorn som en raktiv bransch. Att enbart se till lönerna och inte till kompetensen vid rekrytering ger ett kortsiktigt perspektiv. Genom arbeta för vidga synen på kompetens och se bortom ålder uppnås en modern personalpolitik som premierar kompetens och största bidrag till verksamheten. Då skapas också möjligheter för unga få jobb och för landstinget få rätt person med rätt kompetens till rätt plats. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen avslås. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Torsten Källberg bifall till motionen Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen beslutar avslå motionen. Reservation Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Torsten Källbergs yrkande.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (11) 15 Inkomna interpellationer bil 13 bil 14 bil 15 bil 16 bil 17 bil 18 bil 19 bil 20 bil 21 a) Interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret (kvalitetsregister för ADHD-vård) (Dnr LTV ). b) Interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv (Dnr LTV ). c) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet (Dnr LTV ). d) Interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal (Dnr LTV ). e) Interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten (Dnr LTV ). f) Interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen (Dnr LTV ). g) Interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning (Dnr LTV ). h) Interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling (Dnr LTV ). i) Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården (Dnr LTV ). medge interpellationerna under punkt a) i) får ställas. 16 Svar på interpellationer bil 22 bil 13b, utdelas senare bil 14b, utdelas senare bil 15b, utdelas senare bil 16b, utdelas senare bil 17b, utdelas senare bil 18b, utdelas senare bil 19b, utdelas senare a) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om rätten till fast vårdkontakt och mångsökare (Dnr LTV ). Fullmäktige godkände interpellationen får ställas samt den besvaras vid fullmäktige i oktober. b) Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om anslutning från BUP till BUSA-registret. c) Svar på interpellation från Torsten Källberg (FP) om landstingets deltagande i E-arkiv. d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om flytt av Gryta palliativa enhet. e) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om källsortering av avfall i landstingets personalmatsal. f) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om möjlighet betala mat vid väntan på akuten. g) Svar på interpellation från Sten Linder (M) om personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen. h) Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om statistiska referensgrupper inom forskning.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (11) bil 20b, utdelas senare bil 21b, utdelas senare 17 Information från och till utskotten i) Svar på interpellation från Roy Cederbäck (KD) om dialog vid upphandling. j) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om valfrihetssystem inom specialistvården. Information från sjukvårdsutskottet Information från folkhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet 18 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde. 19 Information från styrelse och/eller nämnd 20 Sammanträdet avslutas

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 3 april 2008 23 42 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 10 april 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Brita Ström, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 7 september 1995 111-135 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Maria Salmgren (m), ersättare Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer