Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c)."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut 4 Sammanträdesdagar Avsägelse av uppdrag utse xxx och yyy jämte ordföranden justera dagens protokoll (datum klockslag och plats). Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2014; onsdag 19 februari, onsdag 23 april, tisdag 17 juni, onsdag 24 september, 22 oktober, 3 november (val) samt 19 november. a) Agneta Hesselager (M), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet (Dnr LTV ). b) Karl Staaf (-), Fagersta, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets samt som ersättare i Mälardalsrådet (Dnr LTV ). c) Samuel Stengård (S), Västerås har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets, ersättare i Samordningsförbundet Västerås samt som ersättare i Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll 7 Anmälningsärenden Länsstyrelsen har som efterträdare till Ingrid Bolin (M), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Kerstin Elgán (M), Västerås. bil 1 a) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet bil 2 b) Protokoll från sammanträde i sjukvårdsutskottet bil 3 c) Protokoll från sammanträde i patientnämnden

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (16) Förslag till beslut 8 Handläggning av motioner lägga anmälningsärendena till handlingarna. bil 4 a) Motion från Ida Lindh (FP) inkommen om möjligheten för pensionärer resa kostnadsfritt. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet LTV bil 5 Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och Västra Mälardalens Samordningsförbund har lämnat revisionsberättelser, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbunden och dess styrelseledamöter. Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Samordningsförbundet Västerås och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Västra Mälardalens Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 10 Information Muntlig information om avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering (ärende 13). Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 11 Delårsrapport för Landstinget Västmanland bil 6 Dnr LTV Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2013 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Väntetiderna har under årets första fyra månader blivit kortare både inom primärvården och inom den specialiserade vården. Den 30 april var andelen patienter som väntat kortare tid än 90 dagar för nybesök inom planerad specialiserad vård 98

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (16) procent och för operation/åtgärd 95 procent. Vid samma tidpunkt 2012 var resultatet 94 procent respektive 85 procent. Resultatet från nationell patientenkät som genomfördes vid länets akutmottagningar oktober 2012 visade patienterna har högt förtroende för läkare och sjuksköterskor, och en majoritet anser de har får ett gott bemötande. Jämfört med förra mätningen 2010 får länets akutmottagningar i mätningen 2012 bättre betyg på alla viktiga mätområden. Mobil familjeläkare, MOFFA, är nu permanentat med aktiv familjeläkare i tjänst för hela länet under kvällar och helger, samt i beredskap netid. Vårdvalet har under perioden tagit fram riktlinjer gällande hälsoinriktade rådgivande samtal enligt nationell standard. Kollektivtrafikmyndigheten bjöd in till en konferens i mars som lockade ett 80-tal intresserade. Bland annat presenterades visionen "Utbud 2020" och de trafiksatsningar som planeras för inför För förenkla resandet med kollektivtrafik har biljettzonerna i Västmanland förändrats från 31 mars. De politiska partierna i Västmanland (S, V, MP, M, FP, C KD) har enats om de vill driva frågan om ett samlat ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, helst redan från och med Därför förbereder landstinget för en ansökan om bildand en regionkommun - Region Västmanland. Ett förslag har skickats till länets kommuner för yttrande. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår -159,1 mkr. I resultatet ingår kostnader för sänkt diskonteringsränta avseende pensionsskulden på 233 mkr. Om hänsyn tas till denna jämförelsestörande post uppgår resultatet till 73,9 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat, inom intervallet plus 70 till minus 30 mkr. Den sänkta diskonteringsräntan balanseras till viss del av realisationsvinster i samband med förvaltarbyte inom pensionsmedelsportföljen. I prognosen ingår realisationsvinster med 110 mkr. Förutsättningen för landstinget ska nå budgeterat resultat på 70 mkr är eventuell återbetalning från AFA-försäkring för tidigare år. Detta är också orsaken till det stora intervallet. De grundläggande problemen med få balans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus kvarstår. I det prognostiserade resultatet finns en obalans inom Västmanlands sjukhus på 110 mkr. Detta uppvägs av beräknade överskott inom andra verksamheter, medel inom landstingsstyrelsens anslag som i prognosen ej beräknas tas i anspråk samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning är det viktigt de åtgärder som beslutats såväl som de som planeras inom Västmanlands sjukhus i kostnadsreducerande syfte ger avsedda effekter.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (16) Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfande programarbete i syfte dels mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhusvården och dels åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium ( 318 år 2012) följa effekterna av programarbetet, vilket sker vid månatliga ägaruppföljningar med de sjukvårdande förvaltningarna. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga Delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 12 Landstingsplan Dnr LTV Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och andra övergripande styrdokument är utgångspunkten för de uppdrag som ges till landstingets nämnder och förvaltningar och som bekräftas i en förvaltningsplan. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen eller berörd nämnd, och inom varje förvaltning löper sedan "uppdraget" som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner och handlingsplaner på respektive nivå. För verksamheter som drivs i annan form än förvaltning, till exempel som gemensam nämnd, kommunalförbund, bolag eller helt fristående entreprenör, sker styrningen på annat sätt, främst genom olika former av avtalskonstruktioner och via ägardirektiv. Prioriterade politiska områden under planperioden är: Hälsoinriktningen Tillgänglighet och bemötande Patientsäkerhet Regional utveckling Ekonomi och styrning Samverkan Miljöprofilen stärks bil 7 Denna plan utgår från inriktningen som antogs i samband med revideringen av Landstingsplan Viktiga delar är förstärkningen av primärvården - första linjens vård samt kollektivtrafiken. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God hushållning skapas genom verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (16) goda hushållningen är en förutsättning för även i framtiden kunna ge medborgarna i landstinget en god hälso- och sjukvård. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning det ekonomiska resultatet måste vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Eftersom landstinget i nuläget dessutom lånar för klara finansieringen av investeringarna innebär varje försämring av resultatet ytterligare lån behövs. För klara kommande investeringar, återbetala lån, pensionsåtagande och inte skjuta kostnader till kommande generationer måste budgeterade resultatmål uppnås. Utöver detta krävs resursutrymme för klara morgondagens utmaningar, framtida förändringsarbete samt olika projekt och satsningar. God hushållning förutsätter en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som ger handlingsberedskap inför framtiden. I en verksamhet som landstingets kan det vara svårt prioritera inom den ekonomiska ramen. Görs inte prioriteringarna blir svårigheterna balansera verksamhet och ekonomi ännu större i framtiden. Ur ett verksamhetsperspektiv har landstingsfullmäktige fastställt ett antal mål, vilka också ska uppnås för landstinget ska ha en god hushållning. Under planperioden förbättras det budgeterade ekonomiska resultatet från 70 mkr 2014 till 145 mkr Planen utgår från de aktiviteter som pågår inom Västmanlands sjukhus med kostnadssänkande åtgärder får effekt. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till budget och landstingsplan Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen beslutar 1. fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, 2. fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, 3. fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, 4. fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, 5. fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, 6. fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, 7. fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2014 till 10,88 kronor per skekrona, 8. fastställa utdelningen från forskningsfonden för 2014 till 1,5 miljoner kronor,

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (16) 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om 4,5 miljoner kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om 3,9 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. fastställa ramen för 2014 års investeringar uppgår till 380 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2015 på 475 miljoner kronor och för 2016 på 355 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2014, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 210 miljoner kronor till 700 miljoner kronor, 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor. 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 18. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation bil 8 Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 13 Miljöprogram för Landstinget Västmanland Dnr LTV Landstingsfullmäktige antog i juni 2012 en reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland. I miljöpolicyn slås fast Landstinget Västmanlands verksamheter ska

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (16) tillgodose samt värna om en långsiktig och hållbar användning av naturresurser genom : Organisationen ska kännetecknas av ett miljöengagemang som leder till ständiga förbättringar. Kunskap om samband mellan miljö och hälsa ska höjas. Vår strävan är miljöarbetet ska leda till förbättrad hälsa för länets invånare. Kontinuerligt och systematiskt arbeta förebyggande med de för landstingets mest betydande miljöaspekterna. Arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som leder till minskad miljöbelastning och förhindrar föroreningar. Klimatarbetet ska kopplas till en regional klimatstrategi. Kontinuerligt mäta, följa upp och redovisa samt informera om landstingets miljöarbete. Medarbetares kunskap avseende miljöarbetet i organisationen ska vara god. Verksamheten ska uppfylla lagar och andra krav samt ge miljöutbildning, en förutsättning för genomföra ett bra miljöarbete. Miljöpolicyn utgör basen för beslut samt för uppnå önskade mål för landstingets miljöarbete. Miljöpolicyn har varit utgångspunkten för det arbete med revidering av landstingets miljöprogram som inleddes i och med landstingsstyrelsen tillse en politisk styrgrupp för arbetet i december bil 9 Styrgruppen har nu arbetat fram ett förslag till nytt miljöpolitiskt program för perioden Detta är det fjärde miljöpolitiska programmet för Landstinget Västmanland. Ett bra miljöarbete skapar förutsättning för en god hälsa för medborgarna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det är viktigt landstinget, som arbetar för främja folkhälsa och god vård, minimerar verksamhetens negativa påverkan på människors hälsa och miljö. Programmet fokuserar på de målområden som lyftes fram i 2012 års miljöutredning och som då identifierades som betydande miljöaspekter i landstinget. Dessa områden är energi, transporter, produkter och avfall, livsmedel, läkemedel, samt utbildning. Till varje område har formulerats en vision samt ett eller flera mål samt exempel på åtgärder som kan genomföras i verksamheten. Programmet innehåller också strategier för uppnå miljömålen. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Hans Strandlund under -sats 1 den del av miljöprogrammet som handlar om miljöcertifiering ska utgå, och under -sats 2 bifall till beredningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena om -sats 1 och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Ordföranden finner sedan styrelsen under -sats 2 har beslutat i enlighet med beredningens förslag.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (16) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolitiskt program för Landstinget Västmanland för perioden , samt uppdra till landstingsstyrelsen utarbeta en plan för genomförande av det miljöpolitiska programmet beslutade mål och åtgärder. Planen ska redovisas vid landstingsstyrelsens möte i oktober. bil 10 Reservation Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Hans Strandlunds yrkande enligt bilaga. 14 Avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering Dnr LTV Landstinget är sedan 2012 kollektivtrafikmyndighet och har med anledning av detta under våren tecknat avtal med Trafikverket om köp av tre begagnade tåg av typen X12, benämnda 3191,3192 och Överlåtelsen är planerad till slutet av juni och den totala köpeskillingen uppgår till 17 mkr. Tågen är i behov av omfande upprustning, beräknad kostnad för detta är totalt 21 mkr. Under våren har frågan kring ägandet och förvaltningen av tågen utretts och bedömningen är den bästa lösningen för landstinget är om Transitio övertar ägandet av tågen, rustar upp dessa och sedan hyr ut dem till landstinget. Transitio ägs av landstingen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Landstinget Västmanlands ägarandel är 5 procent. Transitio bildades för anskaffa och förvalta järnvägsfordon på ett optimalt sätt genom ta till vara möjligheter till stordriftsfördelar och standardiseringar. Transitio svarar även för finansiering av tåg. Efter beslut i landstingsfullmäktige har landstinget tidigare gått i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till maximalt 8 mdkr. Borgensutfästelsen är i ett underavtal begränsat till den del Västmanlands Lokaltrafik AB och Tåg i Bergslagen AB beställt tåg för. Fördelarna med Transitio övertar ägandet av tågen är till exempel minskad administration och ökad flexibilitet, exempelvis vid framtida avyttring. De samlade fördelarna bedöms kompensera för finansieringen via Transitio i form av leasing, lån eller obligationsfinansiering är något dyrare än om landstinget skulle låna pengar. Kollektivtrafikmyndigheten har accepterat preliminärt förslag till hyresavtal från Transitio. Hyresavtalet löper under tio år och årshyran är 2,6 mkr per fordon. Avtalet innebär landstinget tar det fulla ekonomiska ansvaret för spårfordonen, däribland hyresgaranti och restvärdesrisk. Genom avtalet överförs alla förmåner och risker som är förknippade med ägandet av fordonen till landstinget. Finansiering via Transitio förutsätter borgen från landstinget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. ge Transitio ett bindande uppdrag anskaffa de tre spårfordonen 3191, 3192 och 3193, samt

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (16) 2. såsom för egen skuld ingå borgen för Transitios låneförpliktelser upp till en ram om totalt 38 mkr för tre stycken spårfordon av typen X12 inklusive upprustning av dessa. 15 Delegation av rätt teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landsting och kommun Dnr LTV Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a Socialtjänstlagen och 8 a Hälso-och sjukvårdslagen) för kommuner och landsting ingå överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning i kravet utan det gäller alla åldrar. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och uppåt. Arbetet med revidera överenskommelserna pågår för närvarande. Den reviderade överenskommelsen kommer vara klar för beslut i länets kommuner och landstinget augusti/september Länets kommuner och landsting har möjlighet sammantaget få ca 16 miljoner i prestationsbaserat statsbidrag föruts kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast 31 oktober Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fa beslut om överenskommelsen alternativt fullmäktige beslutar delegera beslutet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 16 Motion om miljökompensering bil 11 Dnr LTV delegera till landstingsstyrelsen teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landstinget och länets kommuner. Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland undersöker hur landstinget på bästa sätt kan klimatkompensera den påverkan som landstinget har på vår gemensamma miljö. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 114 a). Landstingsstyrelsens yttrande Koldioxidutsläppen från trafiken bidrar till globala klimatförändringar. Trafiken orsakar också lokala luftföroreningar som kan påverka människors hälsa negativt. Klimatkompensation är ett viktigt styrmedel för möjliggöra en övergång till klimatsmarta transporter Att klimatkompensera för tjänsteresor med flyg och bil skulle innebär kostnaden för de resor som har störst klimatbelastning skulle kosta mer. På så sätt styrs resmönstret mot mer hållbara transportslag, exempelvis bilar som drivs med förnybara bränslen eller tåg.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (16) I motionen nämns handel med utsläppsrätter som ett sätt klimatkompensera. SKL s bedömning är en sådan ligger utanför den allmänna kommunala kompetensen enligt kommunallagen. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation på tjänsteresor. Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 17 Motion om klimatkompensation för tjänsteresor bil 12 Dnr LTV Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag initiera en utredning kring införande av klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 6 e). Landstingsstyrelsens yttrande Klimatkompensation eller klimatneutralisering innebär i korthet utsläpp av växthusgaser kompenseras genom olika typer av åtgärder. Syftet är motverka den egna verksamhetens negativa klimatpåverkan genom på andra sätt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt styrmedel i arbetet med reducera utsläppen av växthusgaser. Ett antal landsting och kommuner i Sverige har idag infört system med någon form av intern klimatkompensation. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation för tjänsteresor.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (16) Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Roy Cederbäck bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 18 Motion om införande av Klarspråk bil 13 Dnr LTV anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Roy Cederbäcks yrkande. Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, alla (C), föreslår i en motion inkommen klarspråk ska tillämpas inom Landstinget Västmanland för en vårdad, enkel och begriplig svenska. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 c). Landstingsstyrelsens yttrande Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag. Den omfar förutom svenska även andra språk i Sverige, exempelvis våra nationella minoritetsspråk. Lagen omfar också bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Den elfte paragrafen kallas klarspråksparagrafen. Den säger språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Begreppet "klarspråk" står för myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati. Med det menas alla ska ha tillgång till och rätt förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Det är en självklarhet språket i offentlig verksamhet ska vara förståeligt för medborgarna, inte minst ur demokratisynpunkt, men också ur rättssäkerhetssynpunkt. Man kan dessutom se det som en resurs- och förtroendefråga. Information som inte kan förstås leder till missförstånd, som i sin tur skapar misstro. Det går åt tid och personalresurser för reda ut feltolkningar och missuppfningar. Språkvård i Landstinget Västmanland Enligt den nyligen reviderade kommunikationspolicyn ska Landstinget Västmanland möta människor i deras naturliga kommunikationsmiljöer, utifrån deras behov, situation och förväntningar. Landstinget som myndighet kommunicerar i många

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (16) sammanhang med hjälp av det skrivna språket. Det handlar om information, både på papper och digitalt, som är riktad inte bara till patienter utan också till länets medborgare i allmänhet. Det är viktigt det som skrivs är enkelt förstå för alla som förväntas läsa texterna. Klarspråk i vår kommunikation leder till bättre kontakter med medborgarna och därmed till ett större förtroende för våra verksamheter. Språkvårdsarbete med varierande intensitet har pågått i landstinget Västmanland under många år. Landstingets satsning på språkarbete har dock utökats det senaste året. Språkvård, med inriktning mot både klarspråk och lättläst, finns sedan 2011 som uppdrag hos Centrum för kommunikation. Här finns också uppdraget som gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet med klarspråk pågår alltså, och hittills har landstingets kommunikatörer deltagit i genomgång av språklagen och dess krav samt i genomgång av myndigheternas skrivregler. I de webbutbildningar som har genomförts för webbredaktörer genom åren har stor vikt lagts vid hur man ska uttrycka sig på webben. Betydelsen av skriva klarspråk framhävs som en framgångsfaktor för uppnå tillgänglighet på webben. Översättning av texter till lättläst svenska är en särskild metod handskas med text. Lättlästa texter vänder sig till personer med funktionshinder vad gäller språk, till exempel dyslektiker. De vänder sig också till personer som av olika anledningar inte helt behärskar det svenska språket. Ett arbete med översätta ett urval texter till lättläst för vår webb pågår. I Landstingskatalogen finns också delar av informationen övers till lättläst. De lättlästa texterna skrivs eller översätts av en kommunikatör med specialutbildning. Det pågår en översyn av språket i verksamheternas patientinformation, exempelvis klinikernas kallelser och den information som lämnas i samband med behandling. Ytterligare insatser Ett klart och lättbegripligt språk är nödvändigt för dialogen mellan beslutsfare och medborgare ska fungera. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk är ett av villkoren för en god tillgänglighet, som i sin tur är en del av grunden i en fungerande demokrati. Information och texter som rör den demokratiska processen, till exempel information till allmänhet, protokoll, rapporter och beslut, ska också vara lätta läsa och förstå. Även texter som produceras av förtroendevalda ska skrivas på klarspråk. I utredningen inför ny patientlag pekas på vikten av patienter och anhöriga får information om och blir delaktiga i vården på ett utökat sätt. Det ställer krav på begriplighet i informationen. I samband med tillgängligheten till den egna journalen ökar i samband med journalerna görs tillgängliga via Internet ställs ökade krav på tillgängligt språk även i journaltexter. Långsiktigt åtagande som är beroende av resurser Att jobba med klarspråk är ett långsiktigt åtagande, där det krävs genomlysningar och förändringar av nuvarande språkbruk inom olika verksamhetsområden. Arbetet omfar också ta fram styrdokument och stöd, handlingsplaner samt utbildning

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (16) inom området som riktar sig till administratörer, professionen och förtroendevalda. Arbetet sker utifrån befintliga resurser. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de påda yrkandena och finner styrelsen beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 19 Motion om rättvisare tillgänglighet till hemsidan bil 14 Dnr LTV Ida Lindh (FP) föreslår i en motion inkommen viktiga sidor på Landstinget Västmanlands hemsida ska översättas till engelska, samt sidorna också ska översättas till finska för tillgodose de lagkrav som finns då fem av länets kommuner tillhör finskt förvaltningsområde. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 e). Landstingsstyrelsens yttrande Den information Ida Lindh efterlyser finns redan idag på Landstinget Västmanlands webbplats. Totalt finns 36 sidor information på de önskade språken: 13 sidor på engelska och 23 på finska. Landstinget arbetar sedan några år tillbaka med säkerställa vi lever upp till de krav som ställs inom finskt förvaltningsområde, och landstinget uppfyller också de krav som ställs. Inom ramen för arbetet ingår ha kontakt med till exempel finska organisationer för lyssna in behov, bland annat av översättningar. Ytterligare insatser Landstingets webbplats är i en utvecklingsfas. All hälso- och sjukvårdsinformation kommer flyttas över till webbplatsen 1177.se. Den senare är ett nationellt samarbete där det både finns övergripande information (som hanteras via det nationella samarbetet) och regionala tillägg (som hanteras lokalt). Där finns det övers material redan idag och detta utvecklas ständigt. En översyn av vad landstingets webbplats ltv.se kommer innehålla efter flytt av information till 1177.se inleds senare i år. Det kommer även fortsättningsvis finnas information på andra språk på ltv.se.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (16) Ett område som ska utvecklas på nya ltv.se är det som rör politik och påverkan. Här kommer behovet av ha innehåll på andra språk aktualiseras. Tillgänglighet genom kunna ta del av information på ett språk man som medborgare förstår är en viktig fråga. För hitta kostnadseffektiva sätt arbeta med översättningar pågår diskussioner om hur landstingen kan samarbeta kring övers material, istället för var och en ska översätta. Regionalt fortsätter arbetet med värdera vilka delar av våra webbplatser som bör översättas och till vilka språk. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Helena Hagberg bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 20 Motion om sömnapnémottagning bil 15 Dnr LTV anse motionen besvarad. Helena Hagberg och Torsten Källberg reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande. Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland utreder möjligheten inrätta en sömnapnémottagning. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Sjukvårdsutskottet för yttrande, b). Landstingsstyrelsens yttrande Inom Landstinget Västmanland samverkar många olika instanser i behandlingen av patienter med sömnapné. Erfarenheterna från Jönköping har visat det skulle kunna finnas fördelar med ytterligare ökad samordning av insatserna för patienter med sömnapné. En inventering bland även andra landsting av hur vården av sömnapnépatienter fungerar skulle kunna ge ytterligare idéer om hur denna vård skulle kunna utformas på bästa sätt. Landstingsstyrelsen ställer sig därför bakom sjukvårdsutskottets ståndpunkt en utredning av möjligheten inrätta en sömnapnémottagning bör göras och utredningen också bör innehålla inslag av omvärldsbevakning. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (16) 21 Vårdförmåner till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Dnr LTV Under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut vid extra möte. Landstingsfullmäktige har beslutat ( 88/2012) från ge asylsökande, gömda och papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Riksdagen har därefter beslutat om en ny lag om hälso- o sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Landstingen är fr o m 1 juli 2013 skyldiga erbjuda vuxna personer subventionerad vård som inte kan vänta, till samma villkor som gäller för asylsökande enligt Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Före riksdagens beslut hade vuxna gömda och papperslösa personer endast tillgång till omedelbar sjukvård och tandvård, dock inte subventionerad. Riksdagens beslut skiljer sig till viss del från det beslut Landstinget Västmanland fat om vård till gömda, papperslösa och asylsökande. Riksdagens beslut innebär gruppen gömda och papperslösa erhåller vård som inte kan vänta till subventionerad avgift. Riksdagsbeslutet innebär ; vuxna från 18 år betalar 50 kr för läkarbesök i primärvård och efter remiss till specialist för vård som inte kan vänta samt 25 kr för sjukvårdande behandling vuxna från 18 år betalar 50 kr för tandvård som inte kan vänta barn under 18 år får fullständig vård utan avgift vård för inneliggande på sjukhus är avgiftsfri för sjukresa med taxi är avgiften 40 kr för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är avgiften 50 kr (resten av kostnaden belastar landstinget) mödravård, preventivmedelsrådgivning, abort, hälsoundersökning o smittskydd är avgiftsfritt. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar från följa riksdagsbeslutet och ge vård som inte kan vänta till gömda och papperslösa för subventionerad vårdavgift enligt ovan, samt tidigare beslut kvarstår om utvidgade vårdförmåner till asylsökande, gömda och papperslösa personer på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. 22 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från fokhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (16) 23 Inkomna interpellationer bil 16 a) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna (Dnr LTV130485). Förslag till beslut 24 Svar på interpellationer interpellationerna under punkt a) - x får ställas. bil a) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna. 25 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde 26 Information från styrelse och/eller nämnd 27 Sammanträdet avslutas

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås PROTOKOLL 17 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 28 september 2015, klockan 09:00 12:30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015.

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015. PROTOKOLL 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 april 2015 Ledamöter Denise Norström (S), ordförande, ej närvarande

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för

Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för Alliansens revideringar i budget 2015 och landstingsplan för 2016-2017 Vårt mål: Landstinget Västmanland ett av de främsta landstingen i landet Landstingsalliansens förslag till förändringar med anledning

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Nämnd för funktionshinder och habilitering PROTOKOLL 1 (5) 28-37, 2 bilagor Plats Beslutande Landstingshuset, Västerbottensrummet, Umeå Kenneth Andersson, ordförande Liv Granbom, vice ordförande Inger Eriksson, ersättare för Anna S Lindström Marika

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) LF. Landstingsfullmäktige. Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (13) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Närvaron kontrolleras

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare 1 (2) FÖRSLAG 2013:57 LS 1212-1647 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 april 2013, klockan 10:00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio 1 (7) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-215 SL-2011-05285 Trafiknämnden Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio Sammanfattning Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande komponenter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 10.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Landstingsfullmäktige 57-79

Landstingsfullmäktige 57-79 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Missionskyrkan, Mullsjö Närvarande: Se upprop 58 och 65. 57 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:80 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting 32 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bolagordning Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 184 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna VHL/JM 2013-08-30 Rev/13027 Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer