Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c)."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut 4 Sammanträdesdagar Avsägelse av uppdrag utse xxx och yyy jämte ordföranden justera dagens protokoll (datum klockslag och plats). Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2014; onsdag 19 februari, onsdag 23 april, tisdag 17 juni, onsdag 24 september, 22 oktober, 3 november (val) samt 19 november. a) Agneta Hesselager (M), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet (Dnr LTV ). b) Karl Staaf (-), Fagersta, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets samt som ersättare i Mälardalsrådet (Dnr LTV ). c) Samuel Stengård (S), Västerås har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets, ersättare i Samordningsförbundet Västerås samt som ersättare i Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll 7 Anmälningsärenden Länsstyrelsen har som efterträdare till Ingrid Bolin (M), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Kerstin Elgán (M), Västerås. bil 1 a) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet bil 2 b) Protokoll från sammanträde i sjukvårdsutskottet bil 3 c) Protokoll från sammanträde i patientnämnden

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (16) Förslag till beslut 8 Handläggning av motioner lägga anmälningsärendena till handlingarna. bil 4 a) Motion från Ida Lindh (FP) inkommen om möjligheten för pensionärer resa kostnadsfritt. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet LTV bil 5 Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och Västra Mälardalens Samordningsförbund har lämnat revisionsberättelser, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbunden och dess styrelseledamöter. Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Samordningsförbundet Västerås och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Västra Mälardalens Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 10 Information Muntlig information om avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering (ärende 13). Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 11 Delårsrapport för Landstinget Västmanland bil 6 Dnr LTV Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2013 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Väntetiderna har under årets första fyra månader blivit kortare både inom primärvården och inom den specialiserade vården. Den 30 april var andelen patienter som väntat kortare tid än 90 dagar för nybesök inom planerad specialiserad vård 98

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (16) procent och för operation/åtgärd 95 procent. Vid samma tidpunkt 2012 var resultatet 94 procent respektive 85 procent. Resultatet från nationell patientenkät som genomfördes vid länets akutmottagningar oktober 2012 visade patienterna har högt förtroende för läkare och sjuksköterskor, och en majoritet anser de har får ett gott bemötande. Jämfört med förra mätningen 2010 får länets akutmottagningar i mätningen 2012 bättre betyg på alla viktiga mätområden. Mobil familjeläkare, MOFFA, är nu permanentat med aktiv familjeläkare i tjänst för hela länet under kvällar och helger, samt i beredskap netid. Vårdvalet har under perioden tagit fram riktlinjer gällande hälsoinriktade rådgivande samtal enligt nationell standard. Kollektivtrafikmyndigheten bjöd in till en konferens i mars som lockade ett 80-tal intresserade. Bland annat presenterades visionen "Utbud 2020" och de trafiksatsningar som planeras för inför För förenkla resandet med kollektivtrafik har biljettzonerna i Västmanland förändrats från 31 mars. De politiska partierna i Västmanland (S, V, MP, M, FP, C KD) har enats om de vill driva frågan om ett samlat ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, helst redan från och med Därför förbereder landstinget för en ansökan om bildand en regionkommun - Region Västmanland. Ett förslag har skickats till länets kommuner för yttrande. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår -159,1 mkr. I resultatet ingår kostnader för sänkt diskonteringsränta avseende pensionsskulden på 233 mkr. Om hänsyn tas till denna jämförelsestörande post uppgår resultatet till 73,9 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat, inom intervallet plus 70 till minus 30 mkr. Den sänkta diskonteringsräntan balanseras till viss del av realisationsvinster i samband med förvaltarbyte inom pensionsmedelsportföljen. I prognosen ingår realisationsvinster med 110 mkr. Förutsättningen för landstinget ska nå budgeterat resultat på 70 mkr är eventuell återbetalning från AFA-försäkring för tidigare år. Detta är också orsaken till det stora intervallet. De grundläggande problemen med få balans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus kvarstår. I det prognostiserade resultatet finns en obalans inom Västmanlands sjukhus på 110 mkr. Detta uppvägs av beräknade överskott inom andra verksamheter, medel inom landstingsstyrelsens anslag som i prognosen ej beräknas tas i anspråk samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning är det viktigt de åtgärder som beslutats såväl som de som planeras inom Västmanlands sjukhus i kostnadsreducerande syfte ger avsedda effekter.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (16) Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfande programarbete i syfte dels mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhusvården och dels åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium ( 318 år 2012) följa effekterna av programarbetet, vilket sker vid månatliga ägaruppföljningar med de sjukvårdande förvaltningarna. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga Delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 12 Landstingsplan Dnr LTV Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och andra övergripande styrdokument är utgångspunkten för de uppdrag som ges till landstingets nämnder och förvaltningar och som bekräftas i en förvaltningsplan. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen eller berörd nämnd, och inom varje förvaltning löper sedan "uppdraget" som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner och handlingsplaner på respektive nivå. För verksamheter som drivs i annan form än förvaltning, till exempel som gemensam nämnd, kommunalförbund, bolag eller helt fristående entreprenör, sker styrningen på annat sätt, främst genom olika former av avtalskonstruktioner och via ägardirektiv. Prioriterade politiska områden under planperioden är: Hälsoinriktningen Tillgänglighet och bemötande Patientsäkerhet Regional utveckling Ekonomi och styrning Samverkan Miljöprofilen stärks bil 7 Denna plan utgår från inriktningen som antogs i samband med revideringen av Landstingsplan Viktiga delar är förstärkningen av primärvården - första linjens vård samt kollektivtrafiken. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God hushållning skapas genom verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (16) goda hushållningen är en förutsättning för även i framtiden kunna ge medborgarna i landstinget en god hälso- och sjukvård. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning det ekonomiska resultatet måste vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Eftersom landstinget i nuläget dessutom lånar för klara finansieringen av investeringarna innebär varje försämring av resultatet ytterligare lån behövs. För klara kommande investeringar, återbetala lån, pensionsåtagande och inte skjuta kostnader till kommande generationer måste budgeterade resultatmål uppnås. Utöver detta krävs resursutrymme för klara morgondagens utmaningar, framtida förändringsarbete samt olika projekt och satsningar. God hushållning förutsätter en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som ger handlingsberedskap inför framtiden. I en verksamhet som landstingets kan det vara svårt prioritera inom den ekonomiska ramen. Görs inte prioriteringarna blir svårigheterna balansera verksamhet och ekonomi ännu större i framtiden. Ur ett verksamhetsperspektiv har landstingsfullmäktige fastställt ett antal mål, vilka också ska uppnås för landstinget ska ha en god hushållning. Under planperioden förbättras det budgeterade ekonomiska resultatet från 70 mkr 2014 till 145 mkr Planen utgår från de aktiviteter som pågår inom Västmanlands sjukhus med kostnadssänkande åtgärder får effekt. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till budget och landstingsplan Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen beslutar 1. fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, 2. fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, 3. fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, 4. fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, 5. fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, 6. fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, 7. fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2014 till 10,88 kronor per skekrona, 8. fastställa utdelningen från forskningsfonden för 2014 till 1,5 miljoner kronor,

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (16) 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om 4,5 miljoner kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om 3,9 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. fastställa ramen för 2014 års investeringar uppgår till 380 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2015 på 475 miljoner kronor och för 2016 på 355 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2014, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 210 miljoner kronor till 700 miljoner kronor, 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor. 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 18. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation bil 8 Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 13 Miljöprogram för Landstinget Västmanland Dnr LTV Landstingsfullmäktige antog i juni 2012 en reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland. I miljöpolicyn slås fast Landstinget Västmanlands verksamheter ska

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (16) tillgodose samt värna om en långsiktig och hållbar användning av naturresurser genom : Organisationen ska kännetecknas av ett miljöengagemang som leder till ständiga förbättringar. Kunskap om samband mellan miljö och hälsa ska höjas. Vår strävan är miljöarbetet ska leda till förbättrad hälsa för länets invånare. Kontinuerligt och systematiskt arbeta förebyggande med de för landstingets mest betydande miljöaspekterna. Arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som leder till minskad miljöbelastning och förhindrar föroreningar. Klimatarbetet ska kopplas till en regional klimatstrategi. Kontinuerligt mäta, följa upp och redovisa samt informera om landstingets miljöarbete. Medarbetares kunskap avseende miljöarbetet i organisationen ska vara god. Verksamheten ska uppfylla lagar och andra krav samt ge miljöutbildning, en förutsättning för genomföra ett bra miljöarbete. Miljöpolicyn utgör basen för beslut samt för uppnå önskade mål för landstingets miljöarbete. Miljöpolicyn har varit utgångspunkten för det arbete med revidering av landstingets miljöprogram som inleddes i och med landstingsstyrelsen tillse en politisk styrgrupp för arbetet i december bil 9 Styrgruppen har nu arbetat fram ett förslag till nytt miljöpolitiskt program för perioden Detta är det fjärde miljöpolitiska programmet för Landstinget Västmanland. Ett bra miljöarbete skapar förutsättning för en god hälsa för medborgarna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det är viktigt landstinget, som arbetar för främja folkhälsa och god vård, minimerar verksamhetens negativa påverkan på människors hälsa och miljö. Programmet fokuserar på de målområden som lyftes fram i 2012 års miljöutredning och som då identifierades som betydande miljöaspekter i landstinget. Dessa områden är energi, transporter, produkter och avfall, livsmedel, läkemedel, samt utbildning. Till varje område har formulerats en vision samt ett eller flera mål samt exempel på åtgärder som kan genomföras i verksamheten. Programmet innehåller också strategier för uppnå miljömålen. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Hans Strandlund under -sats 1 den del av miljöprogrammet som handlar om miljöcertifiering ska utgå, och under -sats 2 bifall till beredningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena om -sats 1 och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Ordföranden finner sedan styrelsen under -sats 2 har beslutat i enlighet med beredningens förslag.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (16) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolitiskt program för Landstinget Västmanland för perioden , samt uppdra till landstingsstyrelsen utarbeta en plan för genomförande av det miljöpolitiska programmet beslutade mål och åtgärder. Planen ska redovisas vid landstingsstyrelsens möte i oktober. bil 10 Reservation Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Hans Strandlunds yrkande enligt bilaga. 14 Avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering Dnr LTV Landstinget är sedan 2012 kollektivtrafikmyndighet och har med anledning av detta under våren tecknat avtal med Trafikverket om köp av tre begagnade tåg av typen X12, benämnda 3191,3192 och Överlåtelsen är planerad till slutet av juni och den totala köpeskillingen uppgår till 17 mkr. Tågen är i behov av omfande upprustning, beräknad kostnad för detta är totalt 21 mkr. Under våren har frågan kring ägandet och förvaltningen av tågen utretts och bedömningen är den bästa lösningen för landstinget är om Transitio övertar ägandet av tågen, rustar upp dessa och sedan hyr ut dem till landstinget. Transitio ägs av landstingen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Landstinget Västmanlands ägarandel är 5 procent. Transitio bildades för anskaffa och förvalta järnvägsfordon på ett optimalt sätt genom ta till vara möjligheter till stordriftsfördelar och standardiseringar. Transitio svarar även för finansiering av tåg. Efter beslut i landstingsfullmäktige har landstinget tidigare gått i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till maximalt 8 mdkr. Borgensutfästelsen är i ett underavtal begränsat till den del Västmanlands Lokaltrafik AB och Tåg i Bergslagen AB beställt tåg för. Fördelarna med Transitio övertar ägandet av tågen är till exempel minskad administration och ökad flexibilitet, exempelvis vid framtida avyttring. De samlade fördelarna bedöms kompensera för finansieringen via Transitio i form av leasing, lån eller obligationsfinansiering är något dyrare än om landstinget skulle låna pengar. Kollektivtrafikmyndigheten har accepterat preliminärt förslag till hyresavtal från Transitio. Hyresavtalet löper under tio år och årshyran är 2,6 mkr per fordon. Avtalet innebär landstinget tar det fulla ekonomiska ansvaret för spårfordonen, däribland hyresgaranti och restvärdesrisk. Genom avtalet överförs alla förmåner och risker som är förknippade med ägandet av fordonen till landstinget. Finansiering via Transitio förutsätter borgen från landstinget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. ge Transitio ett bindande uppdrag anskaffa de tre spårfordonen 3191, 3192 och 3193, samt

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (16) 2. såsom för egen skuld ingå borgen för Transitios låneförpliktelser upp till en ram om totalt 38 mkr för tre stycken spårfordon av typen X12 inklusive upprustning av dessa. 15 Delegation av rätt teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landsting och kommun Dnr LTV Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a Socialtjänstlagen och 8 a Hälso-och sjukvårdslagen) för kommuner och landsting ingå överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning i kravet utan det gäller alla åldrar. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och uppåt. Arbetet med revidera överenskommelserna pågår för närvarande. Den reviderade överenskommelsen kommer vara klar för beslut i länets kommuner och landstinget augusti/september Länets kommuner och landsting har möjlighet sammantaget få ca 16 miljoner i prestationsbaserat statsbidrag föruts kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast 31 oktober Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fa beslut om överenskommelsen alternativt fullmäktige beslutar delegera beslutet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 16 Motion om miljökompensering bil 11 Dnr LTV delegera till landstingsstyrelsen teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landstinget och länets kommuner. Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland undersöker hur landstinget på bästa sätt kan klimatkompensera den påverkan som landstinget har på vår gemensamma miljö. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 114 a). Landstingsstyrelsens yttrande Koldioxidutsläppen från trafiken bidrar till globala klimatförändringar. Trafiken orsakar också lokala luftföroreningar som kan påverka människors hälsa negativt. Klimatkompensation är ett viktigt styrmedel för möjliggöra en övergång till klimatsmarta transporter Att klimatkompensera för tjänsteresor med flyg och bil skulle innebär kostnaden för de resor som har störst klimatbelastning skulle kosta mer. På så sätt styrs resmönstret mot mer hållbara transportslag, exempelvis bilar som drivs med förnybara bränslen eller tåg.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (16) I motionen nämns handel med utsläppsrätter som ett sätt klimatkompensera. SKL s bedömning är en sådan ligger utanför den allmänna kommunala kompetensen enligt kommunallagen. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation på tjänsteresor. Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 17 Motion om klimatkompensation för tjänsteresor bil 12 Dnr LTV Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag initiera en utredning kring införande av klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 6 e). Landstingsstyrelsens yttrande Klimatkompensation eller klimatneutralisering innebär i korthet utsläpp av växthusgaser kompenseras genom olika typer av åtgärder. Syftet är motverka den egna verksamhetens negativa klimatpåverkan genom på andra sätt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt styrmedel i arbetet med reducera utsläppen av växthusgaser. Ett antal landsting och kommuner i Sverige har idag infört system med någon form av intern klimatkompensation. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation för tjänsteresor.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (16) Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Roy Cederbäck bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 18 Motion om införande av Klarspråk bil 13 Dnr LTV anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Roy Cederbäcks yrkande. Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, alla (C), föreslår i en motion inkommen klarspråk ska tillämpas inom Landstinget Västmanland för en vårdad, enkel och begriplig svenska. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 c). Landstingsstyrelsens yttrande Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag. Den omfar förutom svenska även andra språk i Sverige, exempelvis våra nationella minoritetsspråk. Lagen omfar också bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Den elfte paragrafen kallas klarspråksparagrafen. Den säger språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Begreppet "klarspråk" står för myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati. Med det menas alla ska ha tillgång till och rätt förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Det är en självklarhet språket i offentlig verksamhet ska vara förståeligt för medborgarna, inte minst ur demokratisynpunkt, men också ur rättssäkerhetssynpunkt. Man kan dessutom se det som en resurs- och förtroendefråga. Information som inte kan förstås leder till missförstånd, som i sin tur skapar misstro. Det går åt tid och personalresurser för reda ut feltolkningar och missuppfningar. Språkvård i Landstinget Västmanland Enligt den nyligen reviderade kommunikationspolicyn ska Landstinget Västmanland möta människor i deras naturliga kommunikationsmiljöer, utifrån deras behov, situation och förväntningar. Landstinget som myndighet kommunicerar i många

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (16) sammanhang med hjälp av det skrivna språket. Det handlar om information, både på papper och digitalt, som är riktad inte bara till patienter utan också till länets medborgare i allmänhet. Det är viktigt det som skrivs är enkelt förstå för alla som förväntas läsa texterna. Klarspråk i vår kommunikation leder till bättre kontakter med medborgarna och därmed till ett större förtroende för våra verksamheter. Språkvårdsarbete med varierande intensitet har pågått i landstinget Västmanland under många år. Landstingets satsning på språkarbete har dock utökats det senaste året. Språkvård, med inriktning mot både klarspråk och lättläst, finns sedan 2011 som uppdrag hos Centrum för kommunikation. Här finns också uppdraget som gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet med klarspråk pågår alltså, och hittills har landstingets kommunikatörer deltagit i genomgång av språklagen och dess krav samt i genomgång av myndigheternas skrivregler. I de webbutbildningar som har genomförts för webbredaktörer genom åren har stor vikt lagts vid hur man ska uttrycka sig på webben. Betydelsen av skriva klarspråk framhävs som en framgångsfaktor för uppnå tillgänglighet på webben. Översättning av texter till lättläst svenska är en särskild metod handskas med text. Lättlästa texter vänder sig till personer med funktionshinder vad gäller språk, till exempel dyslektiker. De vänder sig också till personer som av olika anledningar inte helt behärskar det svenska språket. Ett arbete med översätta ett urval texter till lättläst för vår webb pågår. I Landstingskatalogen finns också delar av informationen övers till lättläst. De lättlästa texterna skrivs eller översätts av en kommunikatör med specialutbildning. Det pågår en översyn av språket i verksamheternas patientinformation, exempelvis klinikernas kallelser och den information som lämnas i samband med behandling. Ytterligare insatser Ett klart och lättbegripligt språk är nödvändigt för dialogen mellan beslutsfare och medborgare ska fungera. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk är ett av villkoren för en god tillgänglighet, som i sin tur är en del av grunden i en fungerande demokrati. Information och texter som rör den demokratiska processen, till exempel information till allmänhet, protokoll, rapporter och beslut, ska också vara lätta läsa och förstå. Även texter som produceras av förtroendevalda ska skrivas på klarspråk. I utredningen inför ny patientlag pekas på vikten av patienter och anhöriga får information om och blir delaktiga i vården på ett utökat sätt. Det ställer krav på begriplighet i informationen. I samband med tillgängligheten till den egna journalen ökar i samband med journalerna görs tillgängliga via Internet ställs ökade krav på tillgängligt språk även i journaltexter. Långsiktigt åtagande som är beroende av resurser Att jobba med klarspråk är ett långsiktigt åtagande, där det krävs genomlysningar och förändringar av nuvarande språkbruk inom olika verksamhetsområden. Arbetet omfar också ta fram styrdokument och stöd, handlingsplaner samt utbildning

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (16) inom området som riktar sig till administratörer, professionen och förtroendevalda. Arbetet sker utifrån befintliga resurser. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de påda yrkandena och finner styrelsen beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 19 Motion om rättvisare tillgänglighet till hemsidan bil 14 Dnr LTV Ida Lindh (FP) föreslår i en motion inkommen viktiga sidor på Landstinget Västmanlands hemsida ska översättas till engelska, samt sidorna också ska översättas till finska för tillgodose de lagkrav som finns då fem av länets kommuner tillhör finskt förvaltningsområde. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 e). Landstingsstyrelsens yttrande Den information Ida Lindh efterlyser finns redan idag på Landstinget Västmanlands webbplats. Totalt finns 36 sidor information på de önskade språken: 13 sidor på engelska och 23 på finska. Landstinget arbetar sedan några år tillbaka med säkerställa vi lever upp till de krav som ställs inom finskt förvaltningsområde, och landstinget uppfyller också de krav som ställs. Inom ramen för arbetet ingår ha kontakt med till exempel finska organisationer för lyssna in behov, bland annat av översättningar. Ytterligare insatser Landstingets webbplats är i en utvecklingsfas. All hälso- och sjukvårdsinformation kommer flyttas över till webbplatsen 1177.se. Den senare är ett nationellt samarbete där det både finns övergripande information (som hanteras via det nationella samarbetet) och regionala tillägg (som hanteras lokalt). Där finns det övers material redan idag och detta utvecklas ständigt. En översyn av vad landstingets webbplats ltv.se kommer innehålla efter flytt av information till 1177.se inleds senare i år. Det kommer även fortsättningsvis finnas information på andra språk på ltv.se.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (16) Ett område som ska utvecklas på nya ltv.se är det som rör politik och påverkan. Här kommer behovet av ha innehåll på andra språk aktualiseras. Tillgänglighet genom kunna ta del av information på ett språk man som medborgare förstår är en viktig fråga. För hitta kostnadseffektiva sätt arbeta med översättningar pågår diskussioner om hur landstingen kan samarbeta kring övers material, istället för var och en ska översätta. Regionalt fortsätter arbetet med värdera vilka delar av våra webbplatser som bör översättas och till vilka språk. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Helena Hagberg bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 20 Motion om sömnapnémottagning bil 15 Dnr LTV anse motionen besvarad. Helena Hagberg och Torsten Källberg reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande. Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland utreder möjligheten inrätta en sömnapnémottagning. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Sjukvårdsutskottet för yttrande, b). Landstingsstyrelsens yttrande Inom Landstinget Västmanland samverkar många olika instanser i behandlingen av patienter med sömnapné. Erfarenheterna från Jönköping har visat det skulle kunna finnas fördelar med ytterligare ökad samordning av insatserna för patienter med sömnapné. En inventering bland även andra landsting av hur vården av sömnapnépatienter fungerar skulle kunna ge ytterligare idéer om hur denna vård skulle kunna utformas på bästa sätt. Landstingsstyrelsen ställer sig därför bakom sjukvårdsutskottets ståndpunkt en utredning av möjligheten inrätta en sömnapnémottagning bör göras och utredningen också bör innehålla inslag av omvärldsbevakning. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (16) 21 Vårdförmåner till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Dnr LTV Under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut vid extra möte. Landstingsfullmäktige har beslutat ( 88/2012) från ge asylsökande, gömda och papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Riksdagen har därefter beslutat om en ny lag om hälso- o sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Landstingen är fr o m 1 juli 2013 skyldiga erbjuda vuxna personer subventionerad vård som inte kan vänta, till samma villkor som gäller för asylsökande enligt Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Före riksdagens beslut hade vuxna gömda och papperslösa personer endast tillgång till omedelbar sjukvård och tandvård, dock inte subventionerad. Riksdagens beslut skiljer sig till viss del från det beslut Landstinget Västmanland fat om vård till gömda, papperslösa och asylsökande. Riksdagens beslut innebär gruppen gömda och papperslösa erhåller vård som inte kan vänta till subventionerad avgift. Riksdagsbeslutet innebär ; vuxna från 18 år betalar 50 kr för läkarbesök i primärvård och efter remiss till specialist för vård som inte kan vänta samt 25 kr för sjukvårdande behandling vuxna från 18 år betalar 50 kr för tandvård som inte kan vänta barn under 18 år får fullständig vård utan avgift vård för inneliggande på sjukhus är avgiftsfri för sjukresa med taxi är avgiften 40 kr för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är avgiften 50 kr (resten av kostnaden belastar landstinget) mödravård, preventivmedelsrådgivning, abort, hälsoundersökning o smittskydd är avgiftsfritt. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar från följa riksdagsbeslutet och ge vård som inte kan vänta till gömda och papperslösa för subventionerad vårdavgift enligt ovan, samt tidigare beslut kvarstår om utvidgade vårdförmåner till asylsökande, gömda och papperslösa personer på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. 22 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från fokhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (16) 23 Inkomna interpellationer bil 16 a) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna (Dnr LTV130485). Förslag till beslut 24 Svar på interpellationer interpellationerna under punkt a) - x får ställas. bil a) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna. 25 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde 26 Information från styrelse och/eller nämnd 27 Sammanträdet avslutas

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (17) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 19 juni 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet inleds

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (11) Organ Plats Landstingsfullmäktige i Västmanland Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

2 Närvaro Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet.

2 Närvaro Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (18) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 16 juni 2015, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Närvaron kontrolleras

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer