Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c)."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild närvarolista. 3 Utseende av två justerare tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Förslag till beslut 4 Sammanträdesdagar Avsägelse av uppdrag utse xxx och yyy jämte ordföranden justera dagens protokoll (datum klockslag och plats). Förslag till beslut fastställa följande preliminära datum för sammanträden 2014; onsdag 19 februari, onsdag 23 april, tisdag 17 juni, onsdag 24 september, 22 oktober, 3 november (val) samt 19 november. a) Agneta Hesselager (M), Västerås, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet (Dnr LTV ). b) Karl Staaf (-), Fagersta, har i skrivelse inkommen anhållet om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets samt som ersättare i Mälardalsrådet (Dnr LTV ). c) Samuel Stengård (S), Västerås har i skrivelse inkommen anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets, ersättare i Samordningsförbundet Västerås samt som ersättare i Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV ). Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). 6 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll 7 Anmälningsärenden Länsstyrelsen har som efterträdare till Ingrid Bolin (M), Västerås, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Kerstin Elgán (M), Västerås. bil 1 a) Protokoll från sammanträde i folkhälsoutskottet bil 2 b) Protokoll från sammanträde i sjukvårdsutskottet bil 3 c) Protokoll från sammanträde i patientnämnden

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (16) Förslag till beslut 8 Handläggning av motioner lägga anmälningsärendena till handlingarna. bil 4 a) Motion från Ida Lindh (FP) inkommen om möjligheten för pensionärer resa kostnadsfritt. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Regionalpolitiska utskottet för yttrande (Dnr LTV ). Förslag till beslut notera informationen 9 Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet LTV bil 5 Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och Västra Mälardalens Samordningsförbund har lämnat revisionsberättelser, vari revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbunden och dess styrelseledamöter. Förslag till beslut i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Samordningsförbundet Västerås och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Västra Mälardalens Samordningsförbund och dess styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 10 Information Muntlig information om avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering (ärende 13). Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen 11 Delårsrapport för Landstinget Västmanland bil 6 Dnr LTV Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad 2013 samt en helårsprognos. Helårsprognosen bygger på verksamheternas prognoser och en övergripande bedömning. Väntetiderna har under årets första fyra månader blivit kortare både inom primärvården och inom den specialiserade vården. Den 30 april var andelen patienter som väntat kortare tid än 90 dagar för nybesök inom planerad specialiserad vård 98

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (16) procent och för operation/åtgärd 95 procent. Vid samma tidpunkt 2012 var resultatet 94 procent respektive 85 procent. Resultatet från nationell patientenkät som genomfördes vid länets akutmottagningar oktober 2012 visade patienterna har högt förtroende för läkare och sjuksköterskor, och en majoritet anser de har får ett gott bemötande. Jämfört med förra mätningen 2010 får länets akutmottagningar i mätningen 2012 bättre betyg på alla viktiga mätområden. Mobil familjeläkare, MOFFA, är nu permanentat med aktiv familjeläkare i tjänst för hela länet under kvällar och helger, samt i beredskap netid. Vårdvalet har under perioden tagit fram riktlinjer gällande hälsoinriktade rådgivande samtal enligt nationell standard. Kollektivtrafikmyndigheten bjöd in till en konferens i mars som lockade ett 80-tal intresserade. Bland annat presenterades visionen "Utbud 2020" och de trafiksatsningar som planeras för inför För förenkla resandet med kollektivtrafik har biljettzonerna i Västmanland förändrats från 31 mars. De politiska partierna i Västmanland (S, V, MP, M, FP, C KD) har enats om de vill driva frågan om ett samlat ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, helst redan från och med Därför förbereder landstinget för en ansökan om bildand en regionkommun - Region Västmanland. Ett förslag har skickats till länets kommuner för yttrande. Resultatet i bokslutet till och med april uppgår -159,1 mkr. I resultatet ingår kostnader för sänkt diskonteringsränta avseende pensionsskulden på 233 mkr. Om hänsyn tas till denna jämförelsestörande post uppgår resultatet till 73,9 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat, inom intervallet plus 70 till minus 30 mkr. Den sänkta diskonteringsräntan balanseras till viss del av realisationsvinster i samband med förvaltarbyte inom pensionsmedelsportföljen. I prognosen ingår realisationsvinster med 110 mkr. Förutsättningen för landstinget ska nå budgeterat resultat på 70 mkr är eventuell återbetalning från AFA-försäkring för tidigare år. Detta är också orsaken till det stora intervallet. De grundläggande problemen med få balans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus kvarstår. I det prognostiserade resultatet finns en obalans inom Västmanlands sjukhus på 110 mkr. Detta uppvägs av beräknade överskott inom andra verksamheter, medel inom landstingsstyrelsens anslag som i prognosen ej beräknas tas i anspråk samt högre skeintäkter än budgeterat. Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag intensifiera åtgärderna för reducera underskotten i verksamheterna för möjliggöra en ekonomi i balans. För landstinget ska ha en ekonomi i balans och uppnå God ekonomisk hushållning är det viktigt de åtgärder som beslutats såväl som de som planeras inom Västmanlands sjukhus i kostnadsreducerande syfte ger avsedda effekter.

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (16) Landstingsdirektören beslutade i december 2012 om ett omfande programarbete i syfte dels mer av västmanlänningarnas vård ska tillhandahållas utanför sjukhusvården och dels åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium ( 318 år 2012) följa effekterna av programarbetet, vilket sker vid månatliga ägaruppföljningar med de sjukvårdande förvaltningarna. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar uppdra till landstingsstyrelsen noga följa den ekonomiska utvecklingen, verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder, samt i övrigt lägga Delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland till handlingarna. 12 Landstingsplan Dnr LTV Landstingsplanen är landstingets främsta politiska styrdokument och formulerar vision, inriktning och övergripande mål för den verksamhet landstinget ansvarar för och finansierar. Landstingsplanen i kombination med fastställda program, policies och andra övergripande styrdokument är utgångspunkten för de uppdrag som ges till landstingets nämnder och förvaltningar och som bekräftas i en förvaltningsplan. Förvaltningsplanerna beslutas av landstingsstyrelsen eller berörd nämnd, och inom varje förvaltning löper sedan "uppdraget" som en röd tråd fram till den enskilde medarbetaren via verksamhetsplaner och handlingsplaner på respektive nivå. För verksamheter som drivs i annan form än förvaltning, till exempel som gemensam nämnd, kommunalförbund, bolag eller helt fristående entreprenör, sker styrningen på annat sätt, främst genom olika former av avtalskonstruktioner och via ägardirektiv. Prioriterade politiska områden under planperioden är: Hälsoinriktningen Tillgänglighet och bemötande Patientsäkerhet Regional utveckling Ekonomi och styrning Samverkan Miljöprofilen stärks bil 7 Denna plan utgår från inriktningen som antogs i samband med revideringen av Landstingsplan Viktiga delar är förstärkningen av primärvården - första linjens vård samt kollektivtrafiken. Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God hushållning skapas genom verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund. Den

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (16) goda hushållningen är en förutsättning för även i framtiden kunna ge medborgarna i landstinget en god hälso- och sjukvård. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god hushållning det ekonomiska resultatet måste vara större än vad som enbart krävs enligt lagen. Eftersom landstinget i nuläget dessutom lånar för klara finansieringen av investeringarna innebär varje försämring av resultatet ytterligare lån behövs. För klara kommande investeringar, återbetala lån, pensionsåtagande och inte skjuta kostnader till kommande generationer måste budgeterade resultatmål uppnås. Utöver detta krävs resursutrymme för klara morgondagens utmaningar, framtida förändringsarbete samt olika projekt och satsningar. God hushållning förutsätter en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som ger handlingsberedskap inför framtiden. I en verksamhet som landstingets kan det vara svårt prioritera inom den ekonomiska ramen. Görs inte prioriteringarna blir svårigheterna balansera verksamhet och ekonomi ännu större i framtiden. Ur ett verksamhetsperspektiv har landstingsfullmäktige fastställt ett antal mål, vilka också ska uppnås för landstinget ska ha en god hushållning. Under planperioden förbättras det budgeterade ekonomiska resultatet från 70 mkr 2014 till 145 mkr Planen utgår från de aktiviteter som pågår inom Västmanlands sjukhus med kostnadssänkande åtgärder får effekt. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Tomas Högström bifall till oppositionens förslag till budget och landstingsplan Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Landstingsstyrelsen beslutar 1. fastställa redovisade intentioner och mål för området En god och jämlik hälsa, 2. fastställa redovisade intentioner och mål för området En livskraftig region, 3. fastställa redovisade intentioner och mål för området Nöjda och trygga medborgare, 4. fastställa redovisade intentioner och mål för området En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet, 5. fastställa redovisade intentioner och mål för området Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare, 6. fastställa redovisade intentioner och mål för området En stark och uthållig ekonomi, 7. fastställa Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2014 till 10,88 kronor per skekrona, 8. fastställa utdelningen från forskningsfonden för 2014 till 1,5 miljoner kronor,

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (16) 9. fastställa av fullmäktiges presidium föreslagen ram om 4,5 miljoner kronor till landstingets revisorer, 10. fastställa föreslagen ram om 3,9 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli, 11. fastställa ramen för 2014 års investeringar uppgår till 380 miljoner kronor, 12. som ett planeringsunderlag fastställa investeringsramen för 2015 på 475 miljoner kronor och för 2016 på 355 miljoner kronor, 13. i enlighet med investeringspolicyn uppdra till landstingsstyrelsen fastställa investeringsplanen för 2014, 14. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt nyupplåna, det vill säga öka landstingets skulder under planperioden, med totalt 210 miljoner kronor till 700 miljoner kronor, 15. landstingsstyrelsen under planperioden har rätt omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under planperioden 16. fastställa bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor. 17. fastställa resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 18. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för förvaltningarna och uppdra till landstingsstyrelsen tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och ekonomisk ersättning, 19. fastställa 2014 års ramar samt planer för 2015 och 2016 för övrig verksamhet, 20. fastställa budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2014 samt planer för 2015 och 2016, 21. uppdra till landstingsstyrelsen vid behov omfördela medel mellan de olika ramarna, 22. uppdra till landstingsstyrelsen fördela reserverade medel för satsningar till respektive verksamhet, 23. uppdra till landstingsstyrelsen fa beslut om de medel som inte reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande, 24. uppdra till landstingsstyrelsen ytterligare intensifiera arbetet med identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2015, samt 25. därmed fastställa landstingsplanen i sin helhet. Reservation bil 8 Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande. 13 Miljöprogram för Landstinget Västmanland Dnr LTV Landstingsfullmäktige antog i juni 2012 en reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland. I miljöpolicyn slås fast Landstinget Västmanlands verksamheter ska

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (16) tillgodose samt värna om en långsiktig och hållbar användning av naturresurser genom : Organisationen ska kännetecknas av ett miljöengagemang som leder till ständiga förbättringar. Kunskap om samband mellan miljö och hälsa ska höjas. Vår strävan är miljöarbetet ska leda till förbättrad hälsa för länets invånare. Kontinuerligt och systematiskt arbeta förebyggande med de för landstingets mest betydande miljöaspekterna. Arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som leder till minskad miljöbelastning och förhindrar föroreningar. Klimatarbetet ska kopplas till en regional klimatstrategi. Kontinuerligt mäta, följa upp och redovisa samt informera om landstingets miljöarbete. Medarbetares kunskap avseende miljöarbetet i organisationen ska vara god. Verksamheten ska uppfylla lagar och andra krav samt ge miljöutbildning, en förutsättning för genomföra ett bra miljöarbete. Miljöpolicyn utgör basen för beslut samt för uppnå önskade mål för landstingets miljöarbete. Miljöpolicyn har varit utgångspunkten för det arbete med revidering av landstingets miljöprogram som inleddes i och med landstingsstyrelsen tillse en politisk styrgrupp för arbetet i december bil 9 Styrgruppen har nu arbetat fram ett förslag till nytt miljöpolitiskt program för perioden Detta är det fjärde miljöpolitiska programmet för Landstinget Västmanland. Ett bra miljöarbete skapar förutsättning för en god hälsa för medborgarna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det är viktigt landstinget, som arbetar för främja folkhälsa och god vård, minimerar verksamhetens negativa påverkan på människors hälsa och miljö. Programmet fokuserar på de målområden som lyftes fram i 2012 års miljöutredning och som då identifierades som betydande miljöaspekter i landstinget. Dessa områden är energi, transporter, produkter och avfall, livsmedel, läkemedel, samt utbildning. Till varje område har formulerats en vision samt ett eller flera mål samt exempel på åtgärder som kan genomföras i verksamheten. Programmet innehåller också strategier för uppnå miljömålen. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Hans Strandlund under -sats 1 den del av miljöprogrammet som handlar om miljöcertifiering ska utgå, och under -sats 2 bifall till beredningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena om -sats 1 och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens förslag. Ordföranden finner sedan styrelsen under -sats 2 har beslutat i enlighet med beredningens förslag.

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (16) Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar fastställa miljöpolitiskt program för Landstinget Västmanland för perioden , samt uppdra till landstingsstyrelsen utarbeta en plan för genomförande av det miljöpolitiska programmet beslutade mål och åtgärder. Planen ska redovisas vid landstingsstyrelsens möte i oktober. bil 10 Reservation Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Hans Strandlunds yrkande enligt bilaga. 14 Avtal om anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering Dnr LTV Landstinget är sedan 2012 kollektivtrafikmyndighet och har med anledning av detta under våren tecknat avtal med Trafikverket om köp av tre begagnade tåg av typen X12, benämnda 3191,3192 och Överlåtelsen är planerad till slutet av juni och den totala köpeskillingen uppgår till 17 mkr. Tågen är i behov av omfande upprustning, beräknad kostnad för detta är totalt 21 mkr. Under våren har frågan kring ägandet och förvaltningen av tågen utretts och bedömningen är den bästa lösningen för landstinget är om Transitio övertar ägandet av tågen, rustar upp dessa och sedan hyr ut dem till landstinget. Transitio ägs av landstingen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Landstinget Västmanlands ägarandel är 5 procent. Transitio bildades för anskaffa och förvalta järnvägsfordon på ett optimalt sätt genom ta till vara möjligheter till stordriftsfördelar och standardiseringar. Transitio svarar även för finansiering av tåg. Efter beslut i landstingsfullmäktige har landstinget tidigare gått i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon uppgående till maximalt 8 mdkr. Borgensutfästelsen är i ett underavtal begränsat till den del Västmanlands Lokaltrafik AB och Tåg i Bergslagen AB beställt tåg för. Fördelarna med Transitio övertar ägandet av tågen är till exempel minskad administration och ökad flexibilitet, exempelvis vid framtida avyttring. De samlade fördelarna bedöms kompensera för finansieringen via Transitio i form av leasing, lån eller obligationsfinansiering är något dyrare än om landstinget skulle låna pengar. Kollektivtrafikmyndigheten har accepterat preliminärt förslag till hyresavtal från Transitio. Hyresavtalet löper under tio år och årshyran är 2,6 mkr per fordon. Avtalet innebär landstinget tar det fulla ekonomiska ansvaret för spårfordonen, däribland hyresgaranti och restvärdesrisk. Genom avtalet överförs alla förmåner och risker som är förknippade med ägandet av fordonen till landstinget. Finansiering via Transitio förutsätter borgen från landstinget. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 1. ge Transitio ett bindande uppdrag anskaffa de tre spårfordonen 3191, 3192 och 3193, samt

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (16) 2. såsom för egen skuld ingå borgen för Transitios låneförpliktelser upp till en ram om totalt 38 mkr för tre stycken spårfordon av typen X12 inklusive upprustning av dessa. 15 Delegation av rätt teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landsting och kommun Dnr LTV Det finns ett lagstadgat krav (enligt 5 kap. 8 a Socialtjänstlagen och 8 a Hälso-och sjukvårdslagen) för kommuner och landsting ingå överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, det finns ingen åldersavgränsning i kravet utan det gäller alla åldrar. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och unga till och med 17 år och en för vuxna från och med 18 år och uppåt. Arbetet med revidera överenskommelserna pågår för närvarande. Den reviderade överenskommelsen kommer vara klar för beslut i länets kommuner och landstinget augusti/september Länets kommuner och landsting har möjlighet sammantaget få ca 16 miljoner i prestationsbaserat statsbidrag föruts kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast 31 oktober Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fa beslut om överenskommelsen alternativt fullmäktige beslutar delegera beslutet. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar 16 Motion om miljökompensering bil 11 Dnr LTV delegera till landstingsstyrelsen teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landstinget och länets kommuner. Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland undersöker hur landstinget på bästa sätt kan klimatkompensera den påverkan som landstinget har på vår gemensamma miljö. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 114 a). Landstingsstyrelsens yttrande Koldioxidutsläppen från trafiken bidrar till globala klimatförändringar. Trafiken orsakar också lokala luftföroreningar som kan påverka människors hälsa negativt. Klimatkompensation är ett viktigt styrmedel för möjliggöra en övergång till klimatsmarta transporter Att klimatkompensera för tjänsteresor med flyg och bil skulle innebär kostnaden för de resor som har störst klimatbelastning skulle kosta mer. På så sätt styrs resmönstret mot mer hållbara transportslag, exempelvis bilar som drivs med förnybara bränslen eller tåg.

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (16) I motionen nämns handel med utsläppsrätter som ett sätt klimatkompensera. SKL s bedömning är en sådan ligger utanför den allmänna kommunala kompetensen enligt kommunallagen. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation på tjänsteresor. Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 17 Motion om klimatkompensation för tjänsteresor bil 12 Dnr LTV Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen landstingsstyrelsen får i uppdrag initiera en utredning kring införande av klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 6 e). Landstingsstyrelsens yttrande Klimatkompensation eller klimatneutralisering innebär i korthet utsläpp av växthusgaser kompenseras genom olika typer av åtgärder. Syftet är motverka den egna verksamhetens negativa klimatpåverkan genom på andra sätt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt styrmedel i arbetet med reducera utsläppen av växthusgaser. Ett antal landsting och kommuner i Sverige har idag infört system med någon form av intern klimatkompensation. Frågan om klimatkompensation har behandlats inom ramen för arbetet med nytt miljöpolitiskt program för perioden där ett av exemplen på åtgärder är införa klimatkompensation för tjänsteresor.

11 FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (16) Med hänvisning till skrivningen i det nya miljöpolitiska programmet föreslås motionen ska anses vara besvarad. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Roy Cederbäck bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 18 Motion om införande av Klarspråk bil 13 Dnr LTV anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Roy Cederbäcks yrkande. Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, alla (C), föreslår i en motion inkommen klarspråk ska tillämpas inom Landstinget Västmanland för en vårdad, enkel och begriplig svenska. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 c). Landstingsstyrelsens yttrande Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag. Den omfar förutom svenska även andra språk i Sverige, exempelvis våra nationella minoritetsspråk. Lagen omfar också bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Den elfte paragrafen kallas klarspråksparagrafen. Den säger språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Begreppet "klarspråk" står för myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati. Med det menas alla ska ha tillgång till och rätt förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Det är en självklarhet språket i offentlig verksamhet ska vara förståeligt för medborgarna, inte minst ur demokratisynpunkt, men också ur rättssäkerhetssynpunkt. Man kan dessutom se det som en resurs- och förtroendefråga. Information som inte kan förstås leder till missförstånd, som i sin tur skapar misstro. Det går åt tid och personalresurser för reda ut feltolkningar och missuppfningar. Språkvård i Landstinget Västmanland Enligt den nyligen reviderade kommunikationspolicyn ska Landstinget Västmanland möta människor i deras naturliga kommunikationsmiljöer, utifrån deras behov, situation och förväntningar. Landstinget som myndighet kommunicerar i många

12 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (16) sammanhang med hjälp av det skrivna språket. Det handlar om information, både på papper och digitalt, som är riktad inte bara till patienter utan också till länets medborgare i allmänhet. Det är viktigt det som skrivs är enkelt förstå för alla som förväntas läsa texterna. Klarspråk i vår kommunikation leder till bättre kontakter med medborgarna och därmed till ett större förtroende för våra verksamheter. Språkvårdsarbete med varierande intensitet har pågått i landstinget Västmanland under många år. Landstingets satsning på språkarbete har dock utökats det senaste året. Språkvård, med inriktning mot både klarspråk och lättläst, finns sedan 2011 som uppdrag hos Centrum för kommunikation. Här finns också uppdraget som gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet med klarspråk pågår alltså, och hittills har landstingets kommunikatörer deltagit i genomgång av språklagen och dess krav samt i genomgång av myndigheternas skrivregler. I de webbutbildningar som har genomförts för webbredaktörer genom åren har stor vikt lagts vid hur man ska uttrycka sig på webben. Betydelsen av skriva klarspråk framhävs som en framgångsfaktor för uppnå tillgänglighet på webben. Översättning av texter till lättläst svenska är en särskild metod handskas med text. Lättlästa texter vänder sig till personer med funktionshinder vad gäller språk, till exempel dyslektiker. De vänder sig också till personer som av olika anledningar inte helt behärskar det svenska språket. Ett arbete med översätta ett urval texter till lättläst för vår webb pågår. I Landstingskatalogen finns också delar av informationen övers till lättläst. De lättlästa texterna skrivs eller översätts av en kommunikatör med specialutbildning. Det pågår en översyn av språket i verksamheternas patientinformation, exempelvis klinikernas kallelser och den information som lämnas i samband med behandling. Ytterligare insatser Ett klart och lättbegripligt språk är nödvändigt för dialogen mellan beslutsfare och medborgare ska fungera. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk är ett av villkoren för en god tillgänglighet, som i sin tur är en del av grunden i en fungerande demokrati. Information och texter som rör den demokratiska processen, till exempel information till allmänhet, protokoll, rapporter och beslut, ska också vara lätta läsa och förstå. Även texter som produceras av förtroendevalda ska skrivas på klarspråk. I utredningen inför ny patientlag pekas på vikten av patienter och anhöriga får information om och blir delaktiga i vården på ett utökat sätt. Det ställer krav på begriplighet i informationen. I samband med tillgängligheten till den egna journalen ökar i samband med journalerna görs tillgängliga via Internet ställs ökade krav på tillgängligt språk även i journaltexter. Långsiktigt åtagande som är beroende av resurser Att jobba med klarspråk är ett långsiktigt åtagande, där det krävs genomlysningar och förändringar av nuvarande språkbruk inom olika verksamhetsområden. Arbetet omfar också ta fram styrdokument och stöd, handlingsplaner samt utbildning

13 FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (16) inom området som riktar sig till administratörer, professionen och förtroendevalda. Arbetet sker utifrån befintliga resurser. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Birgitta Andersson bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de påda yrkandena och finner styrelsen beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation anse motionen besvarad. Tomas Högström, Hans Strandlund, Ola Saaw, Torsten Källberg, Helena Hagberg, Birgitta Andersson och Roy Cederbäck reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande. 19 Motion om rättvisare tillgänglighet till hemsidan bil 14 Dnr LTV Ida Lindh (FP) föreslår i en motion inkommen viktiga sidor på Landstinget Västmanlands hemsida ska översättas till engelska, samt sidorna också ska översättas till finska för tillgodose de lagkrav som finns då fem av länets kommuner tillhör finskt förvaltningsområde. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 134 e). Landstingsstyrelsens yttrande Den information Ida Lindh efterlyser finns redan idag på Landstinget Västmanlands webbplats. Totalt finns 36 sidor information på de önskade språken: 13 sidor på engelska och 23 på finska. Landstinget arbetar sedan några år tillbaka med säkerställa vi lever upp till de krav som ställs inom finskt förvaltningsområde, och landstinget uppfyller också de krav som ställs. Inom ramen för arbetet ingår ha kontakt med till exempel finska organisationer för lyssna in behov, bland annat av översättningar. Ytterligare insatser Landstingets webbplats är i en utvecklingsfas. All hälso- och sjukvårdsinformation kommer flyttas över till webbplatsen 1177.se. Den senare är ett nationellt samarbete där det både finns övergripande information (som hanteras via det nationella samarbetet) och regionala tillägg (som hanteras lokalt). Där finns det övers material redan idag och detta utvecklas ständigt. En översyn av vad landstingets webbplats ltv.se kommer innehålla efter flytt av information till 1177.se inleds senare i år. Det kommer även fortsättningsvis finnas information på andra språk på ltv.se.

14 FÖREDRAGNINGSLISTA 14 (16) Ett område som ska utvecklas på nya ltv.se är det som rör politik och påverkan. Här kommer behovet av ha innehåll på andra språk aktualiseras. Tillgänglighet genom kunna ta del av information på ett språk man som medborgare förstår är en viktig fråga. För hitta kostnadseffektiva sätt arbeta med översättningar pågår diskussioner om hur landstingen kan samarbeta kring övers material, istället för var och en ska översätta. Regionalt fortsätter arbetet med värdera vilka delar av våra webbplatser som bör översättas och till vilka språk. I ärendet yrkar dels Juha Rundgren bifall till beredningens förslag dels Helena Hagberg bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner styrelsen har beslutat i enlighet med Juha Rundgrens yrkande. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar Reservation 20 Motion om sömnapnémottagning bil 15 Dnr LTV anse motionen besvarad. Helena Hagberg och Torsten Källberg reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande. Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen Landstinget Västmanland utreder möjligheten inrätta en sömnapnémottagning. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till Sjukvårdsutskottet för yttrande, b). Landstingsstyrelsens yttrande Inom Landstinget Västmanland samverkar många olika instanser i behandlingen av patienter med sömnapné. Erfarenheterna från Jönköping har visat det skulle kunna finnas fördelar med ytterligare ökad samordning av insatserna för patienter med sömnapné. En inventering bland även andra landsting av hur vården av sömnapnépatienter fungerar skulle kunna ge ytterligare idéer om hur denna vård skulle kunna utformas på bästa sätt. Landstingsstyrelsen ställer sig därför bakom sjukvårdsutskottets ståndpunkt en utredning av möjligheten inrätta en sömnapnémottagning bör göras och utredningen också bör innehålla inslag av omvärldsbevakning. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar bifalla motionen.

15 FÖREDRAGNINGSLISTA 15 (16) 21 Vårdförmåner till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Dnr LTV Under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut vid extra möte. Landstingsfullmäktige har beslutat ( 88/2012) från ge asylsökande, gömda och papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Riksdagen har därefter beslutat om en ny lag om hälso- o sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Landstingen är fr o m 1 juli 2013 skyldiga erbjuda vuxna personer subventionerad vård som inte kan vänta, till samma villkor som gäller för asylsökande enligt Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Före riksdagens beslut hade vuxna gömda och papperslösa personer endast tillgång till omedelbar sjukvård och tandvård, dock inte subventionerad. Riksdagens beslut skiljer sig till viss del från det beslut Landstinget Västmanland fat om vård till gömda, papperslösa och asylsökande. Riksdagens beslut innebär gruppen gömda och papperslösa erhåller vård som inte kan vänta till subventionerad avgift. Riksdagsbeslutet innebär ; vuxna från 18 år betalar 50 kr för läkarbesök i primärvård och efter remiss till specialist för vård som inte kan vänta samt 25 kr för sjukvårdande behandling vuxna från 18 år betalar 50 kr för tandvård som inte kan vänta barn under 18 år får fullständig vård utan avgift vård för inneliggande på sjukhus är avgiftsfri för sjukresa med taxi är avgiften 40 kr för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är avgiften 50 kr (resten av kostnaden belastar landstinget) mödravård, preventivmedelsrådgivning, abort, hälsoundersökning o smittskydd är avgiftsfritt. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar från följa riksdagsbeslutet och ge vård som inte kan vänta till gömda och papperslösa för subventionerad vårdavgift enligt ovan, samt tidigare beslut kvarstår om utvidgade vårdförmåner till asylsökande, gömda och papperslösa personer på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. 22 Information från och till fullmäktiges utskott Information från sjukvårdsutskottet Information från fokhälsoutskottet Information från regionalpolitiska utskottet

16 FÖREDRAGNINGSLISTA 16 (16) 23 Inkomna interpellationer bil 16 a) Interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna (Dnr LTV130485). Förslag till beslut 24 Svar på interpellationer interpellationerna under punkt a) - x får ställas. bil a) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om mer flexibilitet på blodgivningscentralerna. 25 Valärenden Kompletteras till fullmäktiges sammanträde 26 Information från styrelse och/eller nämnd 27 Sammanträdet avslutas

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer