Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15 hp HT Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande Författare: Sofie Fritzell Monica Lengholt Handledare: Bengt Öström

2 FÖRORD Uppsatsens empiriska material grundar sig på intervjuer med Peter Zetterling, Fredrik Agerson, Kjell Karlsson, Jörgen Ericsson och Therése Allard som tagit sig tid att svara på våra frågor och delat med sig av sina åsikter och erfarenheter till oss. Utan er hjälp och deltagande så hade vi inte fått ihop denna uppsats. Vi vill även tacka deltagarna i vår seminariegrupp som kommit med konstruktiv kritik och gett oss bra idéer. Till sist vill vi tacka vår handledare Bengt Öström som under uppsatsskrivandets gång delat med sig av sina tankar och åsikter och därmed underlättat genomförandet av denna uppsats. Uppsala den 14 januari Sofie Fritzell.. Monica Lengholt 2

3 SAMMANDRAG Idag finns krav på att alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek, ska ha en kvalificerad revisor. Anledningen är i första hand för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Svenskt Näringsliv tillsammans med den borgerliga alliansen föreslår nu att kravet på revisionsplikt för små aktiebolag ska försvinna. Motivet anses vara att underlätta för de mindre aktiebolagen. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka konsekvenser, med avseende på kostnader, tid, kunskap och tillförlitlighet, ett avskaffande av revisionsplikten skulle innebära för små företag, utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Tillvägagångssättet har varit att genomföra intervjuer med två revisorer, två bankchefer samt en specialist på Skatteverket. Dessa intervjupersoner utgör de intressenter som vi tror kommer ha störst påverkan på företagen. Undersökningen visar att ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna innebära förenklingar för företagen med avseende på t.ex. tid och kostnader. Vi har dock kommit fram till att det är viktigt för företagen att väga för- och nackdelar med revisionsplikten innan de fattar beslut om att avsätta revisorn. Vissa intressenter kan komma att kräva revision eller alternativ till revision. Det är även viktigt att ta ställning till om förlorad kunskap och minskad tillförlitlighet, p.g.a. avsaknaden av revisor, kan påverka företagen negativt. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD TEORI VAD ÄR REVISION? Varför behövs revision? Revisionens mål Revisionens innehåll Revisorns uppgifter VILKA HAR NYTTA AV REVISION? Ägare Kreditgivare Kreditvärdighetsbedömning Staten Skatteverket Sambandet mellan redovisning och beskattning DEFINITIONER METOD KVALITATIV STUDIE Intervjuer Val av respondenter EMPIRI REVISORER Revisorns roll i ett litet företag Byråernas åsikter om revisionsplikten Konsekvenserna av ett avskaffande Alternativa granskningsmetoder INSTITUTIONELLA KREDITGIVARE Låneansökan Revisionens betydelse Avskaffandet av revisionsplikten SKATTEVERKET Skattekontrollprocessen Avskaffandet av revisionsplikten Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikten ANALYS KOSTNADER TID KUNSKAP TILLFÖRLITLIGHET

5 6. SLUTSATSER KONSEKVENSER UR FÖRETAGETS PERSPEKTIV KONSEKVENSER UR ETT VIDARE PERSPEKTIV FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 32 KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR..36 BILAGA 1 INTERVJUGUIDE TILL REVISORERNA 36 BILAGA 2 INTERVJUGUIDE TILL KREDITGIVARNA BILAGA 3 INTERVJUGUIDE TILL SKATTEVERKET. 38 5

6 1. Inledning I det inledande kapitlet redogörs för varför ämnet studeras samt ges en bakgrund till varför ämnet är aktuellt. Problemet som uppsatsen bygger på formuleras och ett syfte presenteras för ett ge en klar blid av det studerande ämnet. 1.1 Bakgrund Revisionsplikten som ämnesval för vår uppsats grundar sig på den inriktning vi båda valt för våra ekonomistudier. Då vi läser redovisning, och revisor är ett tänkbart framtida yrkesval, finner vi att ämnet engagerar oss. Idag finns krav på att alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek, ska ha en kvalificerad revisor, d.v.s. en auktoriserad eller godkänd revisor. 1 Kravet på kvalificerad revisor (revisionsplikt) i alla aktiebolag infördes Anledningen var i första hand för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Enligt Brottsförebyggande rådet var den ekonomiska brottsligheten främst förekommande i små bolag med litet aktiekapital som bildats för att ge grundaren frihet från personligt ansvar och en skylt utåt. 2 Det främsta hindret mot förslaget ansågs vara tillgången på kvalificerade revisorer. En undersökning av Kommerskollegium visade dock att det fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer att tillgå och då valde man att lagstifta om en allmän revisionsplikt. 3 Revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag påverkas inte bara nationellt utan även av samarbetet inom EU. 4 Enligt artikel 51 i EG:s fjärde Bolagsdirektiv är det obligatoriskt med revision av företagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. De enskilda medlemsländerna har dock möjlighet att undanta små aktiebolag från revisionsplikten. För att det ska vara tillåtet krävs att två av följande tre gränsvärden inte överskrids (senaste två åren); 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner euro, en balansomslutning på 3,65 miljoner euro. 5 1 Carl-Gustaf Burén, Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv, Begäran om översyn av revisionsplikten, , s. 2 2 Burén, Nyquist, s. 2 3 FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning ns&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&nextdocument=true&currentdocument=13&documenti d= Pernilla Halling, Det har saknats en genomgripande diskussion om revisionsplikten Balans 4 (2005), s Pernilla Halling, Sällan revision av små företag i EU-länderna, Balans nr 3, (2005), s. 16 6

7 Av de länder som ingick i EU före den senaste utvidgningen 2004, har alla, med undantag för Sverige och Malta, valt att utnyttja möjligheten att undanta små företag från revisionsplikten. Några av EU-länderna har tidigare haft full revisionsplikt men avskaffat den för små bolag. Svenskt Näringsliv tillsammans med den borgerliga alliansen föreslår att kravet på revisionsplikt för små aktiebolag ska försvinna. Motivet anses vara att underlätta för de mindre aktiebolagen. 6 Justitierådet Bo Svensson har nyligen tillsatts för att se över regelverket kring revisorer och revision med anledning av det nya EU-direktivet. Resultatet från denna utredning ska presenteras i ett delbetänkande i mars 2008, och går allt som planerat och Riksdagen antar ändringarna, kan det genomföras redan Var gränsen går för att betraktas som ett mindre aktiebolag är ännu oklart. Gränsen om tre miljoner kronor i årsomsättning har nämnts och då berörs ca företag s.k. mikroföretag eller mellan 80-85% av alla aktiebolag i Sverige Problemdiskussion De som skulle påverkas av ett borttagande av revisionsplikten är småföretag som i och med lagändringen inte skulle behöva anlita revisor, samt företagens intressenter. De främsta intressenterna i små företag är företagets ägare och ledning, kreditgivare, kunder och leverantörer samt staten. Bland dessa intressenter har det skapats stor debatt om avskaffandet av revisionsplikten. Från statens perspektiv kan ett avskaffande av revisionsplikten bl.a. medföra ökad risk för skattefusk, då revisorns stöd och granskning faller bort. 8 Då ägarna och ledning ofta utgörs av samma personkrets i små bolag är behovet av kontrollmöjligheter för revision inte aktuellt, eftersom ägaren redan har full insyn. 9 Det kan därför tänkas att många av dessa små aktiebolag skulle välja bort revisionen. För kreditgivarna fungerar revision som en kvalitetssäkring och ger en större säkerhet för 6 Dan Brännström, Revisorn gör stor nytta - även i små bolag Balans 4 (2005), s s.1 8 Per Thorell, Claes Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv (2005), s Per-Olof Andersson, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens - Behåll revisionsplikten Balans 4 (2005), s

8 dem som lånar ut pengar. För att bevilja lån och krediter ställer bankerna därför ofta krav på revision. 10 Alla revisionsorganisationer är i princip för revisionsplikt, då en lagstadgad revisionsplikt ger revisorerna en monopolställning. 11 Att revision utgör en ekonomisk börda för små företag samt en onödig tidsåtgång för företagsledningen är två argument som används för ett avskaffande av revisionsplikten. 12 För att kunna ta ställning för eller emot ett avskaffande av revisionsplikten behöver man veta om ett borttagande får de konsekvenser som motiverar en lagändring, d.v.s. att underlätta för småföretagen. 1.3 Problemformulering Vilka konsekvenser skulle ett avskaffande av revisionsplikten innebära för små aktiebolag? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser, med avseende på kostnader, tid, kunskap och tillförlitlighet, ett avskaffande av revisionsplikten skulle innebära för små företag, utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 1.5 Avgränsningar Vi har valt att begränsa oss till intressenterna institutionella kreditgivare, revisorer och Skatteverket (SKV), eftersom vi anser att deras agerande är det som kommer få störst påverkan på företagen. Därmed bortser vi från övriga intressenter som icke institutionella kreditgivare, kunder och anställda. En annan avgränsning är att ett avskaffande av revisionsplikten enligt vad som diskuterats endast skulle beröra aktiebolag med en årsomsättning understigande tre miljoner kronor. Det är därför naturligt att även vi fokuserar på dessa aktiebolag. 10 Thorell, Norberg, s Thorell, Norberg, s Tobias Svanström, Företagen vill behålla revisionsplikten, Balans 11 (2006), s

9 1.6 Metod Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår uppsats. 13 Studiens primärdata samlades in genom intervjuer. För att hitta sekundärdata till teorin har vi sökt i databaser exempelvis FAR-komplett och DISA. Vi har använt oss av sökorden; revisionsplikt, revision, beskattning, och kreditvärdighet. Revisorernas branschtidning Balans har också använts som källa i teorin. Vi har även använt oss av sökmotorer på Internet för att få fram aktuella rapporter om ämnet, t.ex. en rapport skriven av Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv arbetar för ett avskaffande av revisionsplikten, detta har vi haft i åtanke när vi värderat källans tillförlitlighet och objektivitet. Vi har tittat på tidigare uppsatser inom ämnet för att få tips på litteratur, eftersom ämnet är aktuellt har det varit lätt att hitta relevant information. Sekundärlitteratur i form av böcker har även legat till grund för teoriavsnittet. När man använder sig av sekundärdata är det viktigt att tänka kritiskt. De källor man använder kan vara partiska och ofullständiga etc. 14 De undersökningar, rapporter och artiklar som studerats bygger främst på olika personers eller organisationers åsikter t.ex. Balans, detta ger en subjektiv bild. Artiklar och intervjuer i tidningar är till för att locka läsare och då syftar de frågor som ställs till att intressera dessa läsare. 2. Teoretisk referensram I detta avsnitt redogör vi för vad revision innebär och vilka som har nytta av den utifrån intressenternas perspektiv. 2.1 Vad är revision? Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring samt förvaltning. Det finns extern och intern revision, statlig och kommunal revision, miljörevision och dessutom statlig taxeringsrevision. 15 Redovisningsprocessen delas in i två olika delar, redovisningsrevision och förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen ger revisorn underlag för att uttala sig om balansräkningen, resultaträkningen och 13 Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s Lundahl, Skärvad, s FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&nextdocument=true&cur rentdocument=4&documentid=

10 förvaltningsberättelsen som presenteras i årsredovisningen. Förvaltningsrevisionen syftar till att ge revisorn underlag för att avgöra om han ska tillstyrka ansvarsfrihet för verkställande direktör och styrelseledamöter Varför behövs revision? Det ställs särskilda krav på hur företagets resultat och ställning redovisas utåt i alla företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat. Intressenterna måste kunna lita både på den information företaget lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. VD och styrelsen är de som har ansvaret för denna information. Revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen och denne ger ökad tillförlitlighet åt företagets finansiella information. Mot bakgrund av detta är revision därför en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle Revisionens mål Målet för revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse, där revisorn uttalar sig om årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och VD:ns förvaltning. Tillsammans med årsredovisningen utgör revisionsberättelsen beslutsunderlag för företagets intressenter. 18 Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel som skapar tillförlitlighet hos kunder, leverantörer, banker och skapar trygghet för ägare och anställda Revisionens innehåll Oavsett storleken på aktiebolag och sammansättningen av intressentkretsen är innehållet i lagstadgad revision detsamma. Revisionens kärnområde är granskning av räkenskaper, vilket också är utgångspunkten internationellt. Internationellt är det dock 16 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Revision 1, (Stockholm: FAR, 1990), s FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&nextdocument=true&cur rentdocument=4&documentid= FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&nextdocument=true&cur rentdocument=4&documentid= Bengt Skough, Revision utan plikt? Javisst!, Balans 1(2007), s

11 endast Finland som har en motsvarighet till Sveriges förvaltningsrevision i den lagstadgade revisionen Revisorns uppgifter Enligt Aktiebolagen (2005:551) 10 kap 3 samt 5 Revisionslagen (1999:1079) ska revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Varje år ska revisorn upprätta en revisionsberättelse där resultatet av denna granskning redovisas. Antingen är revisionsberättelsen ren och utan anmärkning eller innehåller anmärkning s.k. oren revisionsberättelse. En oren revisionsberättelse innehåller väsentliga avvikelser från gällande lag och god redovisningssed. Huvudsyftet med revision är att revisorn säkerhetsställer att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regler, att den ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god redovisningssed kräver. 21 God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut och olika finansiella rapporter. 22 Revisorns dagliga arbete består av revision i lagens mening, men ses även som rådgivare i samband med uppläggning av redovisningssystem, upprättande av årsredovisningar och koncernredovisningar samt ställningstagande till skatteproblem och företagsvärderingar. Omfattningen på revisorns rådgivning beror på revisions kunskap och erfarenhet. 23 Revisorn måste dock alltid vara opartisk och självständig Vilka har nytta av revision? Revision är av betydelse för flera intressenter då det i företagets omgivning finns många som är beroende av tillförlitlig information från företaget. 25 Olika intressenter har olika informationsbehov och använder redovisningen på olika sätt. 26 I nedanstående stycke 20 FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&nextdocument=true&cur rentdocument=6&documentid= Tobias Svanström, Revisorn som rådgivare: en studie av små och medelstora företags relation till revisorn, (Umeå: Handelshögskolan vid Umeås universitet, 2004), s FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&previousdocument=true &currentdocument=4&documentid= Föreningen Auktoriserade Revisorer, Revision 1, (Stockholm: FAR, 1990), s Åsa Johansson, Jan Kulin, auktoriserade revisorer från KPMG, 24 oktober Thorell, Norberg, s Dag Smith, Redovisningens språk, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s

12 kommer vi att presentera nyttan med utgångspunkt från de intressenter som vi anser berörs mest; ägare, kreditgivare och staten. Skulle det inte finnas revisorer med de uppgifter som de har i dag, skulle de olika intressenterna vara tvungna att göra egna kontroller för att skapa tilltro till företagets ekonomiska rapportering Ägare Den primära målgruppen är ägarna, det som är bra för ägarna är i regel även bra för övriga intressenter. 28 Ägarna kan använda sig av den externa redovisningen för två syften, det första är för att bedöma hur företagsledningen sköter företaget, om styrelsen ska få vara kvar på sin post eller bytas ut, det andra är som underlag för att köpa, sälja eller behålla aktierna i börsnoterade företag. 29 Ägarna i större företag har inte insyn i företaget på samma sätt som ägare till mindre företag, då de personer som ingår i företagsledningen inte är detsamma som ägarna. 30 Ägarna fattar sina beslut med information från företaget och det är då viktigt att uppgifterna är riktiga och ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Revisorns bedömning av företaget kan vara avgörande för besluten Institutionella kreditgivare Det görs en skillnad på institutionella kreditgivare och icke institutionella kreditgivare. Institutionella kreditgivare är t.ex. banker. 32 Icke institutionella kreditgivare är t.ex. leverantörer. 33 Banker är en intressent som kommer in i bilden då företaget är i behov av nytt kapital. 34 Deras utbyte av företaget är förutom återbetalningen även räntan på lånet. Kreditgivarna är intresserade av att företagen infriar sina betalningsförpliktelser. På kort sikt beror 27 FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning Thorell, Norberg, s Smith, s Föreningen Auktoriserade Revisorer, Revision 1, (Stockholm: FAR, 1990), s FAR Förlags bok Revision en praktisk beskrivning sion%20praktisk%20beskrivning&selecteddbnumbers=&selectedresultlist=&previousdocument=true &currentdocument=4&documentid= Birgitta Svensson, Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet, (Uppsala: Företagsekonomiska Institutionen, Universitetstryckeriet, Ekonomikum, 2003), s Svensson, s Thorell, Norberg, s

13 detta på företagets nuvarande likviditet och soliditet och på längre sikt beror det på dess lönsamhetsutveckling. Likviditeten och soliditeten framgår av företagets balansräkning och lönsamhetsutvecklingen bedöms utifrån den historiska utveckling som finns i redovisningen. 35 I många fall kan det vara svårt att bedöma återbetalningsförmågan, därför är det viktigt att den information som företaget lämnar om ekonomisk ställning och dess resultat är riktig. Har revisorn granskat informationen ökar redovisningens tilltro hos kreditgivarna att låna ut kapital. För kreditgivare finns tre fördelar med revision; det är bättre ordning i den löpande bokföringen, årsredovisningen är mer tillförlitlig och att det finns revisor att kontakta vid behov. Kreditgivarna är inte bara positiva till revision utan också till lagstadgad revision Kreditvärdighetsbedömning En förutsättning för kreditgivning är att kredittagaren ska betala tillbaka (amortera) sin skuld till kreditgivaren. Utöver amorteringen ska en ersättning i form av ränta betalas till kreditgivaren. Räntan beräknas på den återstående skuld som kunden har vid varje tillfälle. 37 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. 38 Ett kreditinstituts rörelse skall drivas på ett sådant sätt att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. 39 Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra och ha koll över de risker som dess rörelse är förknippad med. 40 För att säkerställa detta görs en kreditvärdighetsbedömning. Den består av en bedömning av företagets framtida återbetalningsförmåga och risk för inställda betalningar samt en bedömning av säkerheters försäljningsvärde vid inställda betalningar. 41 Kreditvärdighetsbedömningen delas in i tre olika delar; inhämtning av information, bearbetning, analys och tolkning av information samt beslut. Kreditgivaren tar beslut om att bevilja eller avslå kreditansökan, förlänga, reducera, utöka eller avsluta 35 Smith, s Thorell, Norberg, s RT_LÅA 38 1:1 Lag (2004) om bank-och finansieringsrörelse 39 6:1 Lag (2004) om bank-och finansieringsrörelse 40 6:2 Lag (2004) om bank-och finansieringsrörelse 41 Svensson, s

14 befintliga kreditavtal. 42 Kreditvärdighetsbedömning ses som en omfattande och detaljerad företagsanalys med fokus på fortlevande företags framtida intjänings- och betalningsförmåga. 43 Ett kreditinstituts beslut att bevilja kredit ska vara organiserad så att den som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt underlag för att bedöma risken att bevilja kredit. 44 Anledningen till att kreditprövning görs är att skydda insättarnas pengar och för att undvika skuldsättning. Kreditprövningen bör grundas på ett skriftligt underlag och/eller andra tillförlitliga uppgifter, exempelvis uppgifter i datamedia, enligt Finansinspektionens och Konsumentverkets regler. Även uppgifter från Upplysningscentralen bör hämtas av kreditgivaren. Av sådana upplysningar framgår betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogdemyndigheten. Trots att en kreditprövning visar att återbetalningsförmåga för lånet finns, har kreditgivaren ingen skyldighet att bevilja kredit. Kunden har dock rätt att få veta anledningen om så skulle vara fallet att kredit inte beviljas. 45 För att bevilja kredit krävs dessutom ofta att någon slags säkerhet ställs för lånet. Säkerheten kan vara en panträtt i egendom eller ett borgensåtagande. Ett borgensåtagande innebär ett löfte om att betala en skuld för någon annan om låntagaren inte själv kan betala Staten Staten har flera intressen av revision t.ex. att upptäcka och avhålla från brott, kontroll av räkenskaper i syfte att få ett bra underlag för skattedeklarationer från företagen samt upptäcka bristande efterlevnad av skatteregler i vissa fall. Stat och kommun har på många sätt ett intresse av att företagets redovisning är tillförlitlig. Även här grundas många beslut på företagets redovisning som har större tilltro om den granskats av en revisor Svensson, s Svensson, s :2 Lag (2004) om bank-och finansieringsrörelse 45 RT_LÅA 46 RT_LÅA 47 Thorell, Norberg, s

15 Skatteverket SKV är en förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckning. 48 SKV:s uppdrag är att se till att de skatter som Riksdagen fattar beslut om också betalas in. Regeringen är SKV:s arbetsgivare, och den styr SKV:s verksamhet kortsiktigt genom det årliga regleringsbrevet och budgetpropositionen. 49 I en urvalsprocess identifieras vilka företag som ska kontrolleras samt vilken kontrollform som ska användas. Urvalet görs i första hand av maskinella urvalssystem som väljer ut de deklarationer som är värda att granska. Ibland måste det maskinella urvalssystemet kompletteras med ytterligare uppgifter för att få fram ett slutligt urval. Exempel på sådana uppgifter är anmälningar och tips från allmänheten och orena revisionsberättelser. 50 Granskningen kan utföras med olika metoder. Det vanligaste sättet att kontrollera att uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt är genom skrivbordskontroll. Det andra granskningsalternativet är att genomföra revision. 51 Det finns inget krav på att företagen ska sända in sina årsredovisningar till SKV. Reviderad redovisning ingår inte i det underlag som ligger till grund för skatteverkets beslut om kontroll och taxering m.m. 52 Skatterevision är för såväl SKV som den reviderade en resurskrävande och ingripande kontrollform. 53 SKV kan även genomföra besök hos den skattskyldige. Detta får endast ske efter överenskommelse och syftar till att göra vissa avstämningar mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar Sambandet mellan redovisning och beskattning I Sverige ska ett företags redovisning kunna ligga till grund för dess beskattning utan några större korrigeringar. Denna samordning är grundläggande för företagsbeskattningen. Det råder alltså ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. 55 Sambandet förenklar för företagen, som kan använda sig av ett bokslut utan större justeringar för taxeringsändamål. Detta gäller i hög grad för små och 48 ml 49 Skatteverket, Verksamhetens inriktning , s Skatteverket, Handledning för skatterevision, 2006, s Skatteverket, Handledning för skatterevision, 2006, s Thorell, Norberg, s Skatteverket, Handledning för skatterevision, 2006, s Therése Allard, rättslig specialist på Skatteverket, 14 december Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, 2007, s

16 medelstora företag som inte har så många intressenter. Ytterligare ett motiv till sambandet är statens kontrollbehov. Redovisningen ska vara utformad så att den kan ligga till grund för skattekontrollen. En reviderad bokföring skulle då utgöra den bästa grunden för en sådan kontroll Definitioner Nedan definieras de begrepp som vi valt att analysera konsekvenserna utifrån. Kunskap (vetande, insikt, kännedom): 57 Granskningen måste medföra att företaget får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet. 58 Tid: En av de fysiska grundstorheterna, de som förflyter medan man gör eller inte gör något. 59 Kostnad (Utgift, omkostnad). 60 Tillförlitlighet (Pålitlig, säker, trovärdig): 61 Redovisningens förmåga att avbilda en ekonomisk verklighet i företaget. 62 En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet hos alla intressenter Metod I metodavsnittet ges en beskrivning av de utgångspunkter och tillvägagångssätt som valts för uppsatsens genomförande. 56 SOU 1995:43. Sambandet mellan redovisning beskattning: Delbetänkande av Redovisningskommittén, Stockholm: Frites, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, Norbok, Gjövik, Norge, 1998, tolfte upplagan Sten Malmström, Iréne Györki, Peter A. Sjögren, Bonniers svenska ordbok, Albert Bonniers Förlag AB, Rotanor, Norge, Bonniers svenska ordbok 61 Bonniers svenska ordbok 62 Smith, s

17 3.1 Kvalitativ studie Vår problemformulering styrde valet av metod. Problemformuleringen kräver en djupgående metod och koncentration på några få objekt. 64 Vid problemformuleringar som syftar till att förstå hur personer eller grupper upplever och förhåller sig till olika företeelser tillämpar sig kvalitativ metod bäst. 65 Kvalitativ metod syftar till att studera specifika och avgränsade miljöer. 66 Målet är att göra en djupgående undersökning. Detta görs antingen i form av långa samtal eller längre observationer. Fördelarna med kvalitativ metod är att det ger resultatet en hög giltighet då forskarna inte påtvingar det undersökta med fasta frågor och givna svarskategorier. En annan fördel är att kvalitativa metoder är flexibla. Den problemformulering som vi har valt kan ändras under undersökningens gång, likaså datainsamlingsmetoden. 67 En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande. Långa samtal och långa observationer tar mycket tid, därför måste vi välja ut ett fåtal respondenter. Detta leder i sin tur till att vi kan få problem med representativiteten hos dem vi frågar. Flexibiliteten kan också ses som en nackdel, då det kan väcka känslan av att man aldrig blir klar då det hela tiden kommer in ny information Intervjuer Syftet med intervjuerna har varit att skapa en bild av respondenternas åsikter. För att kunna ge ett svar på vår problemformulering har vi intervjuat två revisorer, två bankchefer samt en specialist på SKV. Denna metod har gett oss möjligheten att kunna läsa av respondenternas kroppsspråk och tonläge. Intervjuerna har utförts på respektive arbetsplats, det har fallit sig naturligt då arbetsplatserna varit belägna i Uppsala. För att inte uppfatta intervjun som något belastande har respondenterna själva valt tid och datum för intervjuerna. Vi har skickat ut intervjuguider samt stämt av tiden för intervjun till respondenterna för att de ska vara mer förberedda och på så sätt kan ett större samarbete skapas mellan oss. Vår ambition har varit att hålla intervjuerna så öppna som möjligt, men under intervjun har vi använt oss av en färdigställd 64 Jacobsen, s Jacobsen, s Pål Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s Jacobsen, s Jacobsen, s

18 intervjuguide som stöd för att samtliga punkter av intresse berörts. Respondenterna har då kunnat tillägga sådant som är relevant, men som det inte ställts någon direkt fråga om. Slutna frågor kan leda till att respondenten berättar mindre och istället svarar kort. Intervjuaren blir ofta den dominerade parten i en intervju om den bygger på slutna frågor. 69 Ordningen på frågorna har frångåtts om det fallit sig naturligt. Vid samtliga intervjuer har ljudupptagning används för att vi ska kunna fokusera på respondentens svar och ställa eventuella följdfrågor. Utan ljudupptagning hade vi behövt lägga ner mer tid på att anteckna respondentens svar, vilket troligtvis hade påverkat intervjun på ett negativt sätt. När uppsatsen var färdigställd lät vi respondenterna läsa igenom den för att säkerställa att vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Vi har även haft möjligheten att kontakta respondenterna igen om ytterligare frågor skulle uppstå Val av respondenter Vi skickade ut till alla större revisionsbyråer och banker i Uppsala samt till SKV. Urvalet av respondenter har stor betydelse för undersökningen, intervjuar vi fel personer kan undersökningen förlora i värde. 70 För att försäkra oss om att vi intervjuat rätt personer har vi förklarat vårt syfte med uppsatsen och därefter bett om att bli hänvisade till de personer som är mest lämpliga att intervjua. De som vi genomförde intervjuerna med har lång erfarenhet och hög position inom respektive område. 4. Empiri I empiriavsnittet presenteras sammanställningar av de intervjuer som vi genomfört. 4.1 Revisorer Presentation av respondenterna: Peter Zetterling är auktoriserad revisor på Företagarnas revisionsbyrå. Han har jobbat i branschen i 14 år och varit auktoriserad i nio år. Företagarnas revisionsbyrå har 18 anställda. De har cirka 495 små aktiebolag som klienter. 69 Björn Häger, Intervjuteknik (Stockholm: Liber, 2001), s Idar Holme, Berndt Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: Studentlitteratur, 1997), s

19 Fredrik Agerson är godkänd revisor på Lindebergs Grant Thornton. Han har varit anställd i företaget i 10 år. Lindebergs Grant Thornton AB har ca 850 anställda i Sverige. Fredrik är revisor i cirka 90 företag Revisorns roll i ett litet företag På frågan om vilken roll revisorn har i ett litet företag svarade Zetterling att huvuduppgiften naturligtvis är att revidera, men att revisorn även upptäcker mycket information som företaget behöver veta och då även kan förmedla denna. För företagaren handlar det mycket om att få upplysningar och information och genom denna kunna bilda sig en uppfattning om företagets ekonomiska situation. Det är viktigt att företagen kan fatta riktiga beslut och förhålla sig till nya redovisningsregler. De små företagen får inte reda på nya regler om inte revisorn informerar om dem, då de oftast inte har någon annan informationskanal. Anledningen till detta är att man varken har tid eller råd. Informationen måste komma från någon konsult och då revision idag är lagstadgad är det naturligt att informationen kommer från revisorn. Agerson påpekar även att detta är en skillnad mellan små och stora bolag, då de stora företagen i större utsträckning har kompetensen inom företaget. Hur tät kontakten är med det företag som revideras varierar, enligt Zetterling. Han menar att en del företag har revisorn periodvis kontakt med flera gånger per år beroende på vad som händer i företagets omvärld. Vissa företag behöver revisorn endast ha kontakt med en gång per år. I de mindre företagen där revisorn vet att företagen har kontakt med en bra rådgivare behövs inte lika tät kontakt. Första åren med en ny klient krävs en tätare kontakt då det gäller att lära känna klienten, bli informerad om hur denne arbetar samt hur företaget fungerar. Detta är nödvändigt för att kunna göra en ordentlig revision. Revision handlar mycket om väsentligheter och vad som kan påverka de väsentligheterna. Känner man inte till dessa är det svårt att göra en bra revision. Efter ett antal år känner revisorn klienten och det sker inte lika många förändringar, då behövs inte längre lika tät kontakt. Agerson berättar att man som revisor tar betalt per timme, då det enligt lag vad gäller revision, inte är tillåtet att fakturera fasta priser. Priserna kan variera från 550 kronor och uppåt. Enligt Zetterling brukar revisionskostnaden för ett mindre bolag under ett år vanligtvis varierar inom intervallet 5000 till kronor. Var någonstans i intervallet 19

20 som kostnaden hamnar, beror på hur pass bra arbetet flyter och hur lätt bolaget är att revidera. Även för rådgivning används timpriser, årskostnaden beror därmed på hur mycket rådgivning företagen efterfrågar. Agerson uppskattar att det inte är så ofta en ny kund efterfrågar rådgivning, utan att det främst är befintliga kunder i samband med revision Byråernas åsikter om revisionsplikten Både Zetterling och Agerson är positiva till ett avskaffande av revisionsplikten. Zetterling tror att det kan bli bra för revisionsbranschen. En stor del av de revisorer som idag sitter på många uppdrag är 40-talister som snart kommer att gå i pension. Det kommer då inte att finnas tillräckligt många som kan ta över arbetet. Det skulle innebära en kraftig arbetsbörda och sämre kvalitet på revisionen. Även Agerson påpekar att ett avskaffande inte utgör ett hot mot branschen. Han menar att revisorerna inte kommer att bli bakbundna, då de fortfarande har en möjlighet att agera som konsulter. Det kommer fortfarande att finnas en efterfrågan på redovisningsexperter. Bokföringsskyldigheten tas inte bort. Idag revideras ett litet bolag i samma utsträckning som ett börsbolag. Agerson frågar sig vad ett litet bolag har för nytta av en så omfattande revision. När det är en ensam ägare, inga anställda utan ägaren jobbar själv i företaget och det är ett välmående företag utan lånebehov finns inte samma behov av revision. Byrån kan tänkas få riktade revisioner från andra intressegrupper exempelvis banker. Banken vänder sig då istället till revisionsbyrån och beställer granskning av en viss post, t.ex. lagerposten. Detta innebär en detaljgranskning från revisorns sida och kan förmodligen prissättas på ett helt annat sätt. Agerson tror att branschen som sådan kommer att tappa en del uppdrag, men att det är företag som inte ser några fördelar med revision utan enbart anlitar byråerna p.g.a. att de måste enligt lag. För de bolag som väljer att ha revision kvar kommer det ske på samma premisser som idag. Zetterling tror att det är många som inte är medvetna om nyttan av revision. Han menar att revisionens värde kan komma att öka om den inte är obligatorisk utan istället måste efterfrågas. Han tror att byrån kommer att bedriva samma verksamhet även om revisionsplikten avskaffas. Revisorer som arbetar på mindre byråer kan dock drabbas av ett avskaffande och antalet revisionsbyråer i landet kan komma att minska. 20

21 4.1.3 Konsekvenserna av ett avskaffande Zetterling tror att han, om revisionsplikten avskaffas, kommer att åta sig uppdrag med en viss försiktighet. Detta eftersom det kostar mycket att påbörja ett revisionsuppdrag och om man väntar flera år mellan varje revisionstillfälle blir det som att starta upp revisionen på nytt varje gång. Har man kontinuerlig revision så är inte uppdateringen av revisionen en stor kostnad. Om det kommer ett nytt företag som inte haft revision på flera år, är det ingen självklarhet att han skulle åta sig uppdraget. När det gäller rådgivning skulle det vara enklare att åta sig uppdrag från ny klient. Det tar mindre tid att komma igång med ett rådgivningsuppdrag. Agerson instämmer med att ett företag som kommer och vill ha revision exempelvis tre år efter att revisionsplikten avskaffats kommer att kräva att man sätter sig in i det på nytt, då de enda som granskat företaget är SKV. Agerson skulle ha svårt att åta sig ett uppdrag där han ska intyga exempelvis en viss balanspost, men att åta sig enklare rådgivningsuppdrag skulle inte vara några problem. Han berättar vidare att om en intressent till företaget vänder sig till honom för att han ska kontrollera lagerposten så kommer det vara en högre prisbild än idag för att han skall intyga att posten stämmer. Idag jobbar en revisor med väsentlighet och risk, vilket innebär att han gör en bedömning. Om han ser ett fel på kronor så är det ett fel, men inte väsentligt. En extern läsare av årsredovisningen fattar inte ett felaktigt beslut p.g.a. ett sådant obetydligt fel. Intressenten är ute efter mer exakt information. Agerson tror även att det blir dyrare p.g.a. osäkerheten, det finns ingen historik att titta på och man måste därmed även kontrollera de ingående balanserna. Detta innebär en bakåtriktad revision. Idag finns redan de ingående balanserna, eftersom kontroller från föregående år redan gjorts. Zetterling tror inte att priserna kommer att ändras av att anlita revisorn endast vid enstaka tillfällen. Däremot kommer det att krävas mer tid att sätta sig in i företaget, då det inte finns tidigare reviderade bokslut att utgå ifrån. Detta innebär att det år man väljer att revidera kommer det att bli en högre kostnad än om man hade reviderat varje år. Zetterling berättar att 1,5 år efter att revisionsplikten avskaffats i Danmark valde 91 % att ha revisorn kvar. SKV kände att de hade för mycket att göra med att granska alla bolag. På deklarationsblanketten lade man till en ruta där man fick kryssa i om man haft revisor eller inte. Av den anledningen var det många som valde att ha revisorn kvar. I USA hade man samma upplägg med deklarationsblanketten efter att 21

22 revisionsplikten avskaffats. Efter två år var det många som efter att först ha valt bort revision valde tillbaka detta, p.g.a. de fått besök av SKV. Företagen vill hellre ha besök av en revisor som man känner sedan tidigare än besök från SKV Alternativa granskningsmetoder Redan idag finns alternativet att skriva olika intyg som revisor, exempelvis intyg om översiktlig granskning. Detta tror både Zetterling och Agerson kan vara ett mindre omfattande alternativ till revision i framtiden. Det är fortfarande en typ av revision som man hanterar, men på ett kompakt sätt. Det innebär att man kan ta bort de delar av revisionen som de mindre företagen inte använde sig av. Agerson poängterar dock att med ett intyg intygar man att något är korrekt, medan man i revisionsberättelsen har möjlighet att göra reservationer. I revisionsberättelsen står det att revisionen är utförd med hög precision, men inte med 100 % säkerhet. Ett intyg är kraftigare just för det intyget gäller. Beroende på hur intyget är formulerat kan det vara kraftfullare än en revisionsberättelse. 4.2 Kreditgivare Presentation av respondenter: Kjell Karlsson är kreditchef på Swedbank i Uppland. Han har jobbat 25 år inom branschen och ett år på banken i Uppsala. Han ansvarar för kreditgivning, beslutsflödet vid krediter samt uppföljning av beviljade krediter. Jörgen Ericsson är kontorschef på Handelsbankens kontor i Uppsala. Han har arbetat inom branschen i tio år. I hans arbetsuppgifter ingår att ansvara för hela affären på kontoret t.ex. inlåning och utlåning, ansvara för alla kundrelationer, alla krediter och alla placeringsråd banken lämnar Låneansökan På frågan om hur det går till när ett företag ansöker om lån förklarar Karlsson att det är olika hantering beroende på om det är en ny kund/ett nystartat företag eller inte. Det vanligaste är att en befintlig kund har någon sorts kreditbehov, exempelvis för att kunna genomföra finansiering av något slag. Företagen träffar ansvarig bankman där 22

23 företagets behov diskuteras. Banken behöver underlag för att kunna ta ställning till låneansökan, exempelvis årsredovisning, resultatrapporter och likviditetsrapporter. Ericsson berättar att en låneansökan kan vara väldigt informell. Ett företag har ett behov av pengar och ber banken om hjälp, men det finns även ett speciellt formulär för låneansökan. Banken flyttar pengar från en kund som har lånat in pengar till banken, till en kund som vill låna pengar. Handelsbankens kreditprövning sker i tre steg. I det första steget bedömer banken om de känner förtroende för ägarna och ledningen i företaget. Om banken inte känner något förtroende får företaget ingen kredit. Vid nästa steg sker en bedömning av företagets återbetalningsförmåga för krediter. Det sista steget innebär att banken tittar på balansen mellan eget och lånat kapital. Banken tar ett individuellt beslut och om banken godkänner företaget i alla tre steg får företaget låna pengar. Det spelar då ingen roll hur stort beloppet är. Vad gäller säkerhet i samband med lån så finns det två dimensioner. Den ena är att det är ett lagkrav att inhämta säkerhet om inte särskilda omständigheter föreligger, den andra dimensionen är att krediter ska återbetalas i framtiden och då det är svårt att framställa framtidsprognoser måste det finnas säkerhet. Swedbanks kreditprövning sker också i tre steg. Banken bedömer företagets förmåga att betala tillbaka lånet, företagets förmåga att driva företaget och hur detta kan säkerhetsställas på ett riktigt sätt. För att kunna göra denna bedömning behövs ett historiskt material för att kunna se hur det har gått tidigare och en framtid bedömning över hur de tror att de kommer att gå. Det historiska materialet kan bestå av årsredovisningen. Den är viktig, då den utgör en bas att utgå ifrån. Åresredovisningen visar hur det faktiskt blev. Det är inte bara en bedömning från företagets sida utan även en revisor har granskat den. En årsredovisning som avslutas den sista december är kanske inte klar förrän i maj-juni. Det är sådana volymer att det inte prioriteras, så när den väl presenteras har det redan gått ett halvår in på det nya räkenskapsåret. Av den anledningen är delårsrapporter av större värde då de är mer aktuella. Handelsbanken har en liknande uppfattning och påpekar att om boksluten var avgörande för kreditgivning skulle det inte bildas några nya företag, då de inte har några bokslut. Kreditanalysens omfattning hos Swedbank beror på hur stor kredit företaget behöver låna samt företagets återbetalningsförmåga. Då affärsrelationer bygger på mänskliga 23

24 relationer, menar Handelsbanken, att det är enklare att låna ut till befintliga kunder. Banken kräver en tätare kontakt och fler möten när det gäller nya kunder, detta för att lära känna kunden på ett bra sätt. Vad gäller kraven för låneansökan görs ingen skillnad på ny och gammal kund, men det är enklare att bestämma framtida återbetalningsförmåga hos redan befintliga kunder. Swedbank tittar mer på beloppet. Behöver ett nystartat företag låna så läggs det inte ner några större resurser på att utreda detta. När det gäller krediter mellan och får nästan vem som helst låna. Ska ett företag istället låna fem miljoner, görs en noggrannare undersökning Revisionens betydelse Såväl Handelsbanken och Swedbank anser att det är av betydelse att årsredovisningen är reviderad. Det ses som en kvalitetsstämpel. Ericsson menar dock att det är möjligt att göra ett bokslut baklänges, där man i första hand titta på hur mycket skatt man vill betala och vilken vinst man måste redovisa för att detta ska stämma. Utifrån det väljer man sedan vilka metoder för redovisning och värdering som passar. Därför är det viktigt att banken har en egen bild av hur det ligger till, rättvisande bild är ett vitt begrepp. Banken skulle kunna låna ut pengar till ett företag som inte har en reviderad årsredovisning, detta görs idag till enskild firma och handelsbolag. Handelsbanken kan bevilja kredit till företag som har en oren revisionsberättelse, men det hör inte till vanligheten. En oren revisionsberättelse signalerar att något är fel, exempelvis att företagsledningen inte skött sitt arbete, i så fall nekar banken kredit med anledning av att de inte litar på företagsledningen enligt steg ett i kreditprövningen och inte p.g.a. oren revisionsberättelse. Även Swedbank skulle kunna bevilja kredit trots oren revisionsberättelse. Banken får alltid information om oren revisionsberättelse genom en tjänst från Upplysningscentralen. Banken kontrollerar alltid vad det är för kommentar som är lämnad och får då reda på varför den är oren. En oren revisionsberättelse ses som negativ, men det finns olika grader Avskaffandet av revisionsplikten Swedbank menar att det inte skulle göra någon större skillnad om revisionsplikten avskaffades, då de redan idag har företagskunder som inte omfattas av revisionsplikten, exempelvis enskilda firmor och handelsbolag. Där finns inga reviderade bokslut, men å 24

25 andra sidan finns det ett personligt åtagande på ett annat sätt än vad som finns i ett aktiebolag. Banken skyddar sig emot risken genom att låta ägarna för de mindre aktiebolagen skriva på en personlig borgen. Banken ställer krav på att företagen har en redovisningsbyrå eller redovisningskonsult som de vet gör saker på ett riktigt sätt. En revisor som banken vet inte är så noggrann, vill banken inte rekommendera sina kunder att använda. Banken kan i sällsynta fall be en kund att byta revisor, banken samarbetar endast med dem som de har förtroende för. Avskaffas revisionsplikten menar Handelsbanken att de trots det skulle kunna kräva revision. Företagets egen kvalitet på rapporteringar och bokslut samt om det behövs för att bedöma företagets ställning skulle kunna vara orsaker. Banken skulle även kunna kräva att se företagets anläggningsregister, detta register skulle kunna skickas till en revisor för dennes utlåtande för att se om värderingen är rätt. Redan idag görs det i en del kundaffärer. Ett alternativ till revision skulle kunna vara bankens egna analyser. Banken kan även titta på hur träffsäkra företagets egna prognoser är och har varit. Ett avskaffande av revisionsplikten för de mindre företagen ser Swedbank som något positivt, det innebär en förenkling, administrativ besparing och en kostnadsbesparing för de mindre bolagen. Från bankens sida finns det en möjlighet att hantera detta ändå, men det blir ingen förenkling från bankens sida. Handelsbanken ser inte heller något problem, då de som kreditgivare kan önska och kräva revision ändå. Han tror att revisorn kan göra nytta som ett bollplank och vara bra som konsult. Banken kan hänvisa till revisorn när det gäller mindre företag och framförallt när det gäller nystartade företag. 4.3 Skatteverket Presentation av respondent: Therése Allard arbetar på SKV som rättslig specialist mot redovisning och företagsbeskattning. Hon har varit anställd på SKV i sju år och ett år som rättslig specialist. Hennes arbetsuppgifter består i att ta emot frågor från deras kontaktpersoner ute i regionen och att hjälpa till att svara på externa frågor. Hon håller även i utbildningar och gör kvalitetsuppföljningar. 25

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Begäran om översyn av revisionsplikten

Begäran om översyn av revisionsplikten Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm, 2005-06-22 Begäran om översyn av revisionsplikten (2 bilagor) Begäran Föreningen Svenskt Näringsliv begär att Justitiedepartementet låter utreda frågan

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION?

VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Valfritt ekonomiskt program VT 2007 VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION? EN STUDIE KRING ETT AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN C-uppsats i Externredovisning,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv

Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv Företagsekonomiska institutionen D-uppsats inom företagsekonomi Uppsala universitet VT 2007 Handledare: Robert Joachimsson -Revisionspliktens betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Tema: Redovisning Handledare: Curt Scheutz och Jurek Millak Höstterminen 2006 Revisionsplikt Nyttan

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revision eller pengar

Revision eller pengar Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Åke Gabrielsson Författare: Teresa Edin Revision eller pengar - Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Revision, förtroende och krediter

Revision, förtroende och krediter Revision, förtroende och krediter En undersökning av bankernas uppfattning om revisionens betydelse vid kreditgivning Terese Strenger, Göran Hallin och Peter Sandén December 2008 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen C-uppsats Vt-2005 Revisionsplikt Mikroföretagens inställning till revision och revisorer Författare: Handledare: Emil Abedian Mattias Mattsson Roger

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Revisor och bankprogrammet Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag Magisteruppsats, 15 hp Slutseminarium 2012-05-28 Författare:

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 3. Mekanika Svar Deluppgift 3.1 Anskaffningsvärdet för maskinerna i bolagen är 4 900 tkr. Under perioden 1 januari 2008 till sista december

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Göteborg 2010-01-10 Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Externredovisning, HT 10 Författare:

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Redovisning Höstterminen 2013 Avskaffandet av revisionsplikten En studie om vilka faktorer som påverkar

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

VÄRDET AV REVISION. - En kvalitativ studie om dess inverkan vid kreditgivning till små och medelstora företag

VÄRDET AV REVISION. - En kvalitativ studie om dess inverkan vid kreditgivning till små och medelstora företag Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Handledare: Tobias Svanström Författare: Jonas Boman Camilla Fallström VÄRDET AV REVISION - En kvalitativ studie om dess inverkan vid kreditgivning till små och medelstora

Läs mer

Revisionsplikten i små aktiebolag. Professor Per Thorell, Ernst & Young och Professor Claes Norberg, Lunds universitet Mars 2005

Revisionsplikten i små aktiebolag. Professor Per Thorell, Ernst & Young och Professor Claes Norberg, Lunds universitet Mars 2005 Revisionsplikten i små aktiebolag Professor Per Thorell, Ernst & Young och Professor Claes Norberg, Lunds universitet Mars 2005 FÖRORD Alltfler länder i vår omgivning avskaffar revisionsplikten för småföretag.

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer