LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA"

Transkript

1 Studentcentrum Dnr MDH /12 Beslutad (MDH /12) Reviderad (MDH /12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

2 Sida 2 av 8 Innehåll Sida 1. Nationella bestämmelser Definition av student Tillgodoräknande av högskoleutbildning Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet Prövning av tillgodoräknande Rätten att överklaga 3 2. Lokala bestämmelser Avslutade kurser i Sverige (6 kap 6 HF) Avslutade kurser i utlandet (6 kap 6 HF) Utbytesstudier Oavslutade kurser Yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning (6 kap 7 HF) Invandrad person som har flyktingstatus 5 3. Rutiner vid handläggning av tillgodoräknanden vid MDH Ansökan om tillgodoräknande Handläggning av tillgodoräknanden Handläggning av svenska tillgodoräknanden Handläggning av utländska tillgodoräknanden Handläggning av tillgodoräknande av yrkesverksamhet Invandrad person som har flyktingstatus Inläggning i Ladok Diarieföring och arkivering Avslag Överklagan 8 Bilagor 1. Rutiner för tillgodoräknande av utländska meriter 2. Överklagandehänvisning

3 Sida 3 av 8 Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola Den lokala tillgodoräknandeordningen vid Mälardalens högskola avser tillgodoräknanden på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF) (1993:100) och beskriver högskolans tillämpning av nationella och lokala bestämmelser om tillgodoräknanden. Den lokala tillgodoräknandeordningen är beslutad av rektor och ersätter den tidigare lokala tillgodoräknandeordningen med beslutsdatum Senast reviderad efter rektorsbeslut. Hänvisning till bestämmelser som ligger till grund för den lokala tillgodoräknandeordningen HF (1993:100). Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning riktlinjer och god sed (SUHF) Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknanden (Högskoleverkets rapportserie 2009:21 R) Lissabonkonventionen 1. Nationella bestämmelser Nationella bestämmelser om tillgodoräknanden, som är gemensamma för alla universitet och högskolor i Sverige, återfinns i 6 och 12 kap HF. 1.1 Definition av student Enligt 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt. 1.2 Tillgodoräknande av högskoleutbildning Enligt 6 kap 6 HF: Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat 1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 1.3 Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet Enligt 6 kap 7 HF: En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 1.4 Prövning av tillgodoräknande Enligt 6 kap 8 HF: Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. 1.5 Rätten att överklaga Enligt 12 kap 2 punkt 6 HF: Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.

4 Sida 4 av 8 2. Lokala bestämmelser Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna det livslånga lärandet, mobiliteten inom landet och mellan länder samt högskolans internationaliseringsarbete. Högskolan ska ha ett generöst förhållningssätt till tillgodoräknande. Den som är student vid Mälardalens högskola kan ansöka om tillgodoräknande. Tillgodoräknandet ska inte påverkas av i vilken form utbildningen har genomförts (t ex genom distansutbildning, ITbaserad utbildning), så länge studieprestationen kan ingå i examen vid en högskola där utbildningen har genomförts. Uppdragsutbildning kan bara tillgodoräknas på grund- och avancerad nivå (se högskoleverkets begreppsmanual). Tillgodoräknandebeslut från andra svenska lärosäten ska erkännas om inte väsentlig skillnad föreligger. Beslut om tillgodoräknande sker efter ansökan på särskild blankett. Ansökan lämnas till och handläggs vid den akademi som ansvarar för det ämne/huvudområde där ett tillgodoräknande kan komma att göras. Akademin ska samtidigt tillgodoräkna kurser i ämnen/huvudområden som inte finns vid MDH. Gäller ansökan endast ett ämne/huvudområde som inte finns vid Mälardalens högskola lämnas ansökan till Studentcentrum/Examen(Rektors delegation MDH /12). Det åligger den sökande att ansvara för att ansökan är fullständig. Delegation om tillgodoräknande utgår från Rektor till akademichef respektive förvaltningschef. Dessa kan i sin tur delegera beslutsrätten vidare. Huvudregeln är att tillgodoräknandebeslutet ska registreras i ärendehanteringssystemet W3D3/Accessia och Ladok samt arkiveras hos berörd akademi eller Studentcentrum/Examen. I examensbeviset ska tillgodoräknandet dokumenteras med en hänvisning till originaldokumentationen alternativt till den utbildning eller yrkesverksamhet som utgör grunden för tillgodoräknandet. 2.1 Avslutade kurser i Sverige (6 kap 6 HF) Om en student har avslutade kurser vid annat lärosäte i Sverige behövs (vanligen) inget tillgodoräknandebeslut fattas. Tillgodoräknandet sker genom att kursen tas med direkt i examensbeviset. Se vidare under Avslutade kurser i utlandet (6 kap 6 HF) I högskoleförordningen nämns bara länder i Europa men Mälardalens högskola tillämpar samma tillvägagångssätt även för studier från andra länder. Översättningar av handlingar kan krävas om det gäller andra språk än svenska, engelska eller finska. Handlingarna ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Har studenten en avslutad utländsk utbildning kan Högskoleverket (www.hsv.se) göra ett utlåtande över vad utbildningen motsvarar i Sverige. Studentcentrum/Antagningen kan bistå akademierna angående frågor om tillgodoräknanden av utländska akademiska meriter (se bilaga 1). ECTS-credits ska alltid accepteras som gemensam omräkningsfaktor. Om avrundning krävs vid omräkning till högskolepoäng ska avrundningen göras uppåt, d v s vara gynnande för studenten Utbytesstudier En student vid Mälardalens högskola som avser att studera utomlands som utbytesstudent eller på egen hand med avsikt att studierna ska kunna tillgodoräknas vid Mälardalens högskola ska före avresan göra en överenskommelse med berörd akademi om vilka kurser som ska läsas. Efter hemkomsten ansöker studenten om tillgodoräknande. 2.3 Oavslutade kurser Om en student har oavslutade kurser vid Mälardalens högskola eller annat lärosäte kan tillgodoräknande göras mot antingen hel kurs eller del av kurs (moment) som har en inrättad kursplan vid Mälardalens högskola.

5 Sida 5 av Yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning (6 kap 7 HF) Vid tillgodoräknanden av yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning används begreppet validering av reell kompetens. Begreppet reell kompetens står för den samlade kompetens en person har oavsett om denne har formella bevis för det eller inte och en bedömning kan därför göras i samband med både behörighetsbedömningar och tillgodoräknanden. Den som önskar få annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och/eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning och de kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så långt det är möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande. 2.5 Invandrad person som har flyktingstatus Tillgodoräknandeprövningen är ett viktigt element i studieplaneringen. I enlighet med Lissabonkonventionen ska den som inte är student men avser att blir det vid Mälardalens högskola och är en invandrad person med flyktingstatus 1 med akademisk utbildning i hemlandet och som strävar efter att i Sverige komplettera denna, kunna få ansökan om tillgodoräknande prövad utan att uppfylla kraven på att vara student vid Mälardalens högskola. Detta kan leda till ett utlåtande som kan omvandlas till tillgodoräknandebeslut när personen är student vid Mälardalens högskola. Tillvägagångssättet ska tillämpas om en eller flera av följande omständigheter kan åberopas: att personen vid flykt tvingats lämna dokument kvar i hemlandet, att det inte går att kommunicera med myndigheterna i hemlandet. Innan kontakt tas med myndighet bör personen ifråga skriftligen ge sitt medgivande, att arkiven i hemlandet har förstörts, att information av politiska skäl inte lämnas ut. 1 Flyktingförklaring utfärdad av Migrationsverket

6 Sida 6 av 8 3. Rutiner vid handläggning av tillgodoräknanden vid Mälardalens högskola Endast den som har delegation på tillgodoräknande får fatta beslut. Om någon annan handlagt ärendet ska det föredras för beslutsfattaren. Det ska av beslutet framgå vem som föredragit ärendet, vem som beslutat samt vem som eventuellt därutöver deltagit i ärendets slutliga beredning. Även datum för beslut och beslutets innehåll ska framgå (se myndighetsförordningen). Beslut om tillgodoräknande kan jämföras med ett examinationsbeslut. En skillnad mellan de båda besluten är dock att beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till högre instans, vilket ett examinationsbeslut inte är. I samband med tillgodoräknandet bör det kontrolleras om studentens tidigare meriter överlappar med det som ska tillgodoräknas. Om så är fallet ska studenten få skriftlig information om detta i samband med ett positivt tillgodoräknandebeslut. Om ett för studenten negativt beslut fattas, det vill säga ett beslut som inte fullt ut är enligt studentens ansökan, ska det skriftliga beslutet innehålla motivering om varför ansökan inte fullt ut bifalls. Överklagandehänvisning ska bifogas, se Ansökan om tillgodoräknande Studenten kan ansöka på tillgodoräknandeblanketterna. Det finns två blanketter för tillgodoräknanden, en för utlandsstudier och en för övriga. Om en ansökan om tillgodoräknande inkommer i brevform i stället för på blankett ska den ändå beaktas. Är ärendet stort och komplext som vid t ex tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet bör studenten kontakta studievägledare för att få vidare information om tillvägagångssätt. Likaså kan själva beslutet skrivas på annat sätt bara det innehåller de punkter som finns i tillgodoräknandeblanketten. Information om vilka handlingar som ska bifogas finns på tillgodoräknandeblanketterna. Ansökan ska undertecknas. 3.2 Handläggning av tillgodoräknanden Ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så snart som möjligt. Vid handläggningen granskas om handlingarna är förenliga med högskoleförordningens och tillgodoräknandeordningens tillämpliga bestämmelser. Initialt bedöms att handlingarna ser korrekta ut. Till exempel kontrolleras att namn och personnummer är de samma på bifogade handlingar. Vid behov ska originalhandlingar begäras in. Lärosätets autenticitet bör också kontrolleras. Om en förfalskning konstateras ska högskolejuristen informeras. Informationen kan spridas till andra högskolor via antagningshandläggarna och antagningssystemet NyA samt examenshandläggarna och det nationella nätverket Oraklet. Om handlingar saknas ska kompletteringar begäras. En kompletteringsanmodan ska alltid innehålla ett sista kompletteringsdatum och information om vad som händer om komplettering inte inkommer, det vill säga att ärendet annars kan komma att avgöras med de bristande handlingar som hittills inkommit. Om kompletteringarna inte inkommit inom två månader ska beslut fattas utifrån de handlingar som finns tillgängliga.

7 Sida 7 av Handläggning av svenska tillgodoräknanden Om en student har avslutade kurser vid annat lärosäte i Sverige behöver (vanligen) inget tillgodoräknandebeslut fattas. Tillgodoräknande sker genom att kursen tas med direkt i examensbeviset. Undantagen är: om en student ansöker om tillgodoräknande av kurs mot annat ämne/huvudområde än det ursprungliga för att uppfylla examenskraven. Exempel: om en kurs är klassad som ämne/huvudområdet industriell design på annat lärosäte kan den eventuellt tillgodoräknas mot informationsdesign vid Mälardalens högskola. Detta behöver bara göras om kursen krävs för att uppfylla huvudområdeskravet för en generell examen med huvudområdet informationsdesign. Ett tillgodoräknande behöver inte göras mot inrättad kurs på Mälardalens högskola. om examen kräver att man följt en bestämd utbildningsplan med obligatoriska kurser (exempelvis sjuksköterskeexamen) Handläggning av utländska tillgodoräknanden En student som har fått ett utlåtande från Högskoleverket om att dennes utländska meriter motsvarar exempelvis en svensk kandidatexamen kan antingen få hela examen inskriven i sitt examensbevis eller ansöka om tillgodoräknande av separata kurser som ingår i den utländska examen. Exempel: om en student har en tidigare utländsk examen där kurser i företagsekonomi ingår kan denne ansöka separat om tillgodoräknande av just dessa kurser, detta för att kunna få kurserna inräknade i huvudområdet i exempelvis en filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Högskolverket gör inte utlåtanden för studenter som inte har avslutat sina studier. Med avslutat menas att studenten har fått sin examen utfärdad. Därför är det istället det enskilda lärosätets bedömning som gäller när en student med oavslutade utländska studier ansöker om tillgodoräknande. Efter bedömningen ska ämne/huvudområde, nivå och högskolepoäng fyllas i i de gråmarkerade fälten på blanketten. Nivå krävs när kursen ska ingå i huvudområdet eller om kursen krävs för att få behörighet till andra kurser Handläggning av tillgodoräknande av yrkesverksamhet Se Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola (MDH /08) Invandrad person som har flyktingstatus Om den sökande inte är student vid Mälardalens högskola ska han/hon få ett utlåtande om tillgodoräknande, d.v.s. inte något beslut. Om personen blir student vid Mälardalens högskola ska han/hon begära ett beslut om tillgodoräknandet. I det skriftliga utlåtandet ska framgå: fullständigt namn och personnummer på den sökande samt dennes postadress och telefonnummer vilken utbildning som ansökan avser vad utbildningen kan komma att tillgodoräknas som examen i vilken ett tillgodoräknande kan komma att ingå att utlåtandet är preliminärt hur personen ska gå tillväga för att få ett beslut om tillgodoräknande. För person som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting och som har bristande studiedokumentation ska Mälardalens högskola som grund för tillgodoräknandet använda personens egen beskrivning av sina utbildningar och sin kompetens i kombination med samtal, intervju, prov eller motsvarande.

8 Sida 8 av Inläggning i Ladok Huvudregeln är att alla beslut om tillgodoräknanden ska läggas in i Ladok i rutin RS21. Vid tillgodoräknande av del av kurs ska tillgodoräknanden läggas in i rutin RS01. Följande ska läggas in: beslutsfattare beslutsdatum diarienummer vad som har tillgodoräknats och vad tillgodoräknandet grundar sig på huvudområde högskolepoäng nivå om tillgodoräknandet görs mot huvudområde betyg vid tillgodoräknande av del av kurs (rutin RS01) Om en kurs från annat lärosäte tillgodoräknas mot ämne, huvudområde eller krav på obligatoriska kurser för att uppfylla examensvillkor vid Mälardalens högskola ska detta inte dokumenteras i Ladok. 3.4 Diarieföring och arkivering Ansökan och beslutet ska diarieföras i ärendehanteringssystemet W3D3/Accessia. Ärendets handlingar ska bifogas. Beslutet i original skickas till studenten. Kopia på beslut och underlag arkiveras hos beslutsfattaren d v s respektive akademi eller Studentcentrum/Examen. Om tillgodoräknandet görs i samband med examensutfärdande finns tillgodoräknandet i examensbeviset och därför behöver inte ärendet registreras i W3D3/Accessia. 3.5 Avslag på ansökan Leder inte ansökan till ett tillgodoräknande görs ett avslag. Det är bra att ha en dialog med studenten under handläggningen så att denne är införstådd i beslutet innan avslaget postas. Det viktiga är att studenten innan beslut får ta del av information som tillförts ärendet av någon annan än studenten och som inte finns tillgängliga i högskolans egna system (t ex Ladok, NyA). Avslag ska motiveras, detta kan göras i separat dokument. Till avslaget ska en överklagandehänvisning bifogas (se bilaga 2). Avslaget ska diarieföras i ärendehanteringssystemet W3D3/Accessia samt arkiveras enligt Överklagan Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet kan överklagas av den sökande till Överklagandenämnden. Överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men skickas till Mälardalens högskola inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Vad överklagan måste innehålla framgår av bifogad överklagandehänvisning (se bilaga 2). Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga överklagandenämndens beslut. För mer information, se

9 Lokal tillgodoräknandeordning, 1 (2) bilaga 1 Rutiner för tillgodoräknande av utländska akademiska meriter Som ett led i att rättssäkra r MDH:s handläggning av ärenden som rör tillgodoräknande av utländska akademiska meriter samt som ett stöd till de som ska handlägga dessa ärenden på akademierna och i förvaltningen har detta förslag till rutin r tagits fram. I avsaknad av gemensamma rutiner har det förekommit att en student som studerat vid ett utländskt lärosäte får olika många poäng tillgodoräknande vid olika akademier vilket inte upplevs bra varken av studenten ellerr av akademin. Den nya rutinen innebär högre kvalitet på MDH:s tillgodoräknanden och bättre rättssäkerhet. I de fall där akademierna kännerr sig helt trygga med den dokumentation som en sökande har lämnat in finns ingen anledning att låta det passera via antagningen, ett sådant exempel är ä t ex när den sökande har ett utlåtande från Högskoleverket. Många av de studenter som söker till MDH från andraa länder kommer med meriter som är svåra att bedöma och det kan finnas anledning att titta ordentligt på den dokumentation som lämnas in. Det finns också en risk att det råder en falsk trygghet i att alla handlingar som kommer till MDH är verifierade mot hemlandet, vilket inte alltid är fallet. När en student antas via NyAA i gemensamma virtuellaa organisationer, finns bra och tydliga rutiner på vadd som ska kontrolleras och undersökas på dokument från olika länder. Det är viktigtt att samma rutiner följs även för de studenter som kommer direkt till MDH för att söka studier sent eller som i detta fall för att få f tillgodoräknande av utbildning. Handläggning En gemensam blankett har tagits fram för att förenklaa handläggningen. Blanketten finns på MDH:s intranät. Den handläggare på en akademi som tar emot ett ärende fyller i personuppgifter mm för att sedan skicka över ärendett med alla dokument till Studentcentrum/ / Antagningen, som gör en första kontroll av att dokumenten är äkta/korrekta a. Antagningens uppgift är också att ge indikationer om hur många högskolepoäng som utbildningen motsvarar samt något om nivån på utbildningen. Om det finns någon n särskild anmärkning att meddela t.ex. vad gäller det utländskaa lärosätet eller andra lands- eller utbildningsspecifika detaljer kommer antagningen attt notera även sådant. Detta kommer att underlätta arbetet med tillgodoräknande på akademin. Efter det att antagningen gjort sina anteckningar skickas ärendet tillbaka till respektive akademi för vidaree handläggning av tillgodoräknandet..

10 Lissabonkonventionen Det är akademiernas skyldighet att känna till Lissabonkonventionen som reglerar ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning, det vill säga tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Se: nen.4.539a949110f3d5914ec html 2 (2) Lissabonkonventionen har ratificerats av Sverige och ingår i högskoleförordningen.

11 Lokal tillgodoräknandeordning, 1 (1) bilaga 2 OM MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas. Om O du vill överklaga beslutet ska du senast tre veckor efter det att du fick del d av beslutet skriftligen till Mälardalens högskola inkomma med enn skrivelse ställd till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Skrivelsen ska således ställas till ÖNH men skickas till Mälardalens högskola Registrator Box VÄSTERÅS Av överklagandet ska framgåå vilket beslut som överklagas (bifoga gärna en kopia av beslutet), vilken ändring du vill ha samt varför du överklagar. Diarienumret som finns på beslutet ska anges i överklagan. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer (både till arbete och hem h eller mobil). Om du överklagat i rätt tid kommer skrivelsen att skickas vidare till ÖNH tillsammans med kopia av det överklagade beslutet och de handlingar som legat till grund för beslutet. Högskolan kommer dessutom att skicka med ett yttrande över vad du skrivit i din överklagan. ÖNH meddelar sitt beslut direkt till dig och delger högskolan en kopia. Det finns också en möjlighet för högskolan att ändra beslutet b så som du vill. Du får då meddelande om detta och överklagandet går inte vidaree till ÖNH.