LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA"

Transkript

1 Studentcentrum Beslut: , /0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: Revideras senast: LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

2 Sida 2 av 8 Innehåll Sida Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola 3 Hänvisning till bestämmelser som ligger till grund 3 1. Nationella bestämmelser Allmänna krav på handläggningen av ärenden Definition av student Tillgodoräknande av högskoleutbildning Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet Prövning av tillgodoräknande Rätten att överklaga 4 2. Lokala bestämmelser Ansökan om tillgodoräknande Handläggning av tillgodoräknanden Tillgodoräknanden på grundnivå och avancerad nivå Oavslutade kurser Annan utbildning än högskoleutbildning och yrkesverksamhet (6 kap 7 HF) Avslutade kurser i Sverige (6 kap 6 HF) Tillgodoräknanden på forskarnivå Avslutade kurser i utlandet (6 kap 6 HF) Invandrad person som har flyktingstatus Beslut Avslag Överklagan Diarieföring och arkivering 8 Bilagor 1. Tabell över högskolans hantering av olika tillgodoräknanden 2. Rutiner för tillgodoräknande av utländska meriter 3. Överklagandehänvisning

3 Sida 3 av 8 Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola Den lokala tillgodoräknandeordningen vid Mälardalens högskola avser tillgodoräknanden på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF) (1993:100) och beskriver högskolans tillämpning av nationella och lokala bestämmelser om tillgodoräknanden. Den lokala tillgodoräknandeordningen är beslutad av rektor och ersätter den tidigare lokala tillgodoräknandeordningen med beslutsdatum Senast reviderad efter rektorsbeslut. Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen 1. Studentens rätt att ansöka om tillgodoräknande är ett viktigt element för att gynna det livslånga lärandet, mobiliteten inom landet och mellan länder samt högskolans internationaliseringsarbete. Hänvisning till bestämmelser som ligger till grund för den lokala tillgodoräknandeordningen HF (1993:100) Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning riktlinjer och god sed (SUHF) Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknanden (Högskoleverkets rapportserie 2009:21 R) 1. Nationella bestämmelser 1.1 Allmänna krav på handläggningen av ärenden Enligt 7 Förvaltningslagen: Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra. Nationella bestämmelser om tillgodoräknanden, som är gemensamma för alla universitet och högskolor i Sverige, återfinns i 6 och 12 kap HF. 1.2 Definition av student Enligt 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt. 1.3 Tillgodoräknande av högskoleutbildning Enligt 6 kap 6 HF: Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat 1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 1 Ur Begreppsmanual för uppföljning av högskolan, HSV Reg.nr

4 Sida 4 av Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet Enligt 6 kap 7 HF: En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 1.5 Prövning av tillgodoräknande Enligt 6 kap 8 HF: Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. 1.6 Rätten att överklaga Enligt 12 kap 2 punkt 6 HF: Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.

5 Sida 5 av 8 2. Lokala bestämmelser Högskolan ska ha ett generöst förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknandet ska inte påverkas av i vilken form utbildningen har genomförts så länge studieprestationen kan ingå i examen vid en högskola där utbildningen har genomförts. Uppdragsutbildning kan bara tillgodoräknas på grund- och avancerad nivå (se begreppsmanual 2 ). Tillgodoräknandebeslut från andra svenska lärosäten ska erkännas om inte väsentlig skillnad föreligger. 2.1 Ansökan om tillgodoräknande Den som är student vid Mälardalens högskola kan ansöka om tillgodoräknande. Studenten kan ansöka på tillgodoräknandeblanketter som finns på högskolans hemsida. Det finns olika blanketter för olika typer av tillgodoräknanden. Om en ansökan om tillgodoräknande inkommer i brevform i stället för på blankett ska den ändå beaktas. Information om vilka handlingar som ska bifogas finns på tillgodoräknandeblanketterna. Ansökan ska undertecknas. Det åligger den sökande att ansvara för att ansökan är fullständig. Ansökan lämnas till och handläggs vid den akademi som ansvarar för det ämne/huvudområde där ett tillgodoräknande kan komma att göras. Akademin får samtidigt tillgodoräkna kurser i ämnen/huvudområden som inte finns vid MDH. Gäller ansökan endast tillgodoräknande av ett ämne/huvudområde som inte finns vid Mälardalens högskola lämnas ansökan till Studentcentrum/Examen (Rektors delegation MDH). Ansökan ska diarieföras i högskolans ärendehanteringssystem vid ankomst. 2.2 Handläggning av tillgodoräknanden Ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så snart som möjligt. Vid handläggningen granskas om handlingarna är förenliga med högskoleförordningens och tillgodoräknandeordningens bestämmelser. Vid behov ska originalhandlingar eller kompletterande handlingar begäras in. I begäran ska framgå att beslut fattas utifrån de handlingar som finns tillgängliga om kompletteringarna inte inkommit inom två månader. Lärosätets autenticitet ska kontrolleras. Om en förfalskning konstateras ska högskolans jurist informeras. Vid prövning av tillgodoräknande mot kurs ska bedömning göras mot de mål som finns preciserade i aktuell kursplan. På motsvarande sätt ska tillgodoräknande mot examenskrav prövas mot de mål som angivna finns för respektive examen i HF bilaga 2, examensordningen. En sammanfattande tabell över Mälardalens högskolas hantering av olika typer av tillgodoräknanden finns i bilaga Tillgodoräknanden på grundnivå och avancerad nivå Oavslutade kurser Om en student har oavslutade kurser vid Mälardalens högskola eller annat lärosäte kan tillgodoräknande göras mot antingen hel kurs eller del av kurs (moment) som har en inrättad kursplan vid Mälardalens högskola. 2 Ur Begreppsmanual för uppföljning av högskolan, HSV Reg.nr

6 Sida 6 av Annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet (6 kap 7 HF) Vid tillgodoräknanden av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet används begreppet validering av reell kompetens. Se Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola (MDH /08). Den som önskar få annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och/eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning och/eller de kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så långt det är möjligt styrkas med intyg, betyg eller liknande Avslutade kurser i Sverige (6 kap 6 HF) Om en student har avslutade kurser på grund- och avancerad nivå vid annat lärosäte i Sverige och ansöker om tillgodoräknande under studietiden ska tillgodoräknandet prövas av ansvarig akademi. Om en student istället ansöker om ett sådant tillgodoräknande i samband med examensansökan prövas ärendet av STC/Examen och tillgodoräknandebeslutet görs genom att kursen tas med direkt i examensbeviset. 2.4 Tillgodoräknanden på forskarnivå Kurser som ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå får inte tillgodoräknas i forskarutbildningen. Detta gäller oavsett nivå på den behörighetsgivande kursen. Den lokala examensordningen vid Mälardalens högskola (MDH /14) medger att 60 högskolepoäng av en masterexamen kan tillgodoräknas till en examen på forskarnivå. Krav för tillgodoräknandet är att masterkurserna ligger inom samma område eller inriktning som det forskarutbildningsämne kurserna är ämnade att tillgodoräknas till. För att säkerställa hög kvalitet på utbildning på forskarnivå vid MDH har fakultetsnämnden beslutat att kurser på grundnivå inte bör tillgodoräknas i examen på forskarnivå. Se Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola (MDH /12). Mälardalens högskola tillämpar även att vissa moment, utöver de som står omnämnda i 16 (34) 6 kap. 6 och 7 HF kan tillgodoräknas till forskarutbildningen. Sådana moment ska bedömas av handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet som föreslår beslut till akademichef eller till av denne delegerad person/instans. Bedömning ska också göras av omfattning och eventuell maximal omfattning. I normalfallet gäller att tillgodoräknande av utbildningar eller utbildningsmoment sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. Ett tillgodoräknande av tidigare genomförd utbildning leder till progression i forskarutbildningen med motsvarande omfattning som den tillgodoräknade utbildningen utgör. Utbildningsmoment som kan vara svåra att planera i förhand i den individuella studieplanen kan tillgodoräknas till utbildningsdelen i efterhand. Följande varianter av tillgodoräknande finns på forskarnivå: Tillgodoräknande av tidigare genomförd utbildning eller verksamhet, i samband med (efter) antagning till utbildning på forskarnivå. Tillgodoräknande av kurs/moment som ersätter obligatorisk kurs/moment. Tillgodoräknande av genomförd kurs/moment som ej godkänts av huvudhandledaren i förväg. Tillgodoräknande av kurs/moment examinerad vid annat lärosäte. 2.5 Avslutade kurser i utlandet (6 kap 6 HF) I högskoleförordningen nämns länder i Europa men Mälardalens högskola tillämpar samma tillvägagångssätt även för studier från andra länder. Översättningar av handlingar kan krävas om det gäller andra språk än svenska, engelska eller finska. Handlingarna ska vara översatta av en auktoriserad översättare. En student vid Mälardalens högskola som avser att studera utomlands som utbytesstudent eller på egen hand med avsikt att studierna ska kunna tillgodoräknas vid

7 Sida 7 av 8 Mälardalens högskola ska före avresan göra en överenskommelse med berörd akademi om vilka kurser som ska läsas. Efter hemkomsten ansöker studenten om tillgodoräknande. I de fall där lärosätet skrivit avtal med utländskt lärosäte om dubbla examina (Double Degrees) ska kurser lästa i utlandet tillgodoräknas för utresande studenter av ansvarig akademi efter hemkomst. För inresande studenter görs tillgodoräknandet av examenshandläggare i samband med examensutfärdandet. Har studenten en avslutad utländsk utbildning, d v s fått sin examen utfärdad, kan Universitetsoch högskolerådet (www.uhr.se) göra ett utlåtande över vad utbildningen motsvarar i Sverige. Om en student har oavslutade utländska studier är det det enskilda lärosätet som ska göra en bedömning. En student som har fått ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet om att dennes utländska meriter motsvarar exempelvis en svensk kandidatexamen kan antingen få hela examen inskriven i sitt examensbevis eller ansöka om tillgodoräknande av separata kurser som ingår i den utländska examen. Exempel: om en student har en tidigare utländsk examen där kurser i företagsekonomi ingår kan denne ansöka separat om tillgodoräknande av just dessa kurser, detta för att kunna få kurserna inräknade i huvudområdet i exempelvis en filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Studentcentrum/Antagningen kan bistå akademierna angående frågor om tillgodoräknanden av utländska akademiska meriter (se bilaga 2). ECTS-credits ska alltid accepteras som gemensam omräkningsfaktor. Om avrundning krävs vid omräkning till högskolepoäng ska avrundningen göras uppåt, d v s vara gynnande för studenten. 2.6 Invandrad person som har flyktingstatus 3 För person som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting och som har bristande studiedokumentation ska Mälardalens högskola som grund för tillgodoräknandet använda personens egen beskrivning av sina utbildningar och sin kompetens i kombination med samtal, intervju, prov eller motsvarande. 2.7 Beslut Endast den som har delegation på tillgodoräknande får fatta sådana beslut. Delegation om tillgodoräknande utgår från Rektor till akademichef respektive förvaltningschef. Dessa kan i sin tur delegera beslutsrätten vidare. Beslut om tillgodoräknande på forskarnivå kan t ex delegeras till handledarkollegiet för forskarutbildningsämnet. Om någon annan handlagt ärendet ska det föredras för beslutsfattaren. Det ska av beslutet framgå vem som föredragit ärendet, vem som beslutat samt vem som eventuellt därutöver deltagit i ärendets slutliga beredning. Även datum för beslut och beslutets innehåll ska framgå (se myndighetsförordningen). Beslut om tillgodoräknande kan jämföras med ett examinationsbeslut. En skillnad mellan de båda besluten är dock att beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till högre instans, vilket ett examinationsbeslut inte är. Beslut om tillgodoräknande kan skrivas direkt på ansökningsblanketten. Beslutet kan skrivas på annat sätt bara det innehåller de punkter som finns på tillgodoräknande-blanketten. På tillgodoräknandebeslutet ska ämne/huvudområde, nivå 4 och högskolepoäng framgå. Nivå krävs när kursen ska svara mot ett examenskrav där nivåspecificering finns eller om kursen krävs för att få behörighet till andra kurser. I samband med tillgodoräknandet ska det kontrolleras om studentens tidigare meriter överlappar med det som ska tillgodoräknas. Om så är fallet ska studenten få skriftlig information om detta i samband med ett positivt tillgodoräknandebeslut. 3 Flyktingförklaring utfärdad av Migrationsverket. 4 Nivåbeteckning enligt SUHF:s fördjupningskoder, se Riktlinjer för kursplaner, MDH /13.

8 Sida 8 av Avslag på ansökan Avslag ska motiveras, detta kan göras i separat dokument. Till avslaget ska en överklagandehänvisning bifogas (se bilaga 3). Avslaget ska diarieföras i högskolans ärendehanteringssystem samt arkiveras. Informera gärna studenten muntligen innan avslag postas. En ansökan om tillgodoräknande som inte godkänns i sin helhet utan får delvis bifall ska hanteras som avslag för de delar som ej beviljas Överklagan Beslut om avslag av tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet kan överklagas av den sökande till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska ställas till ÖNH, men skickas till Mälardalens högskola inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Vad överklagan måste innehålla framgår av bifogad överklagandehänvisning (se bilaga 3). ÖNH är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga nämndens beslut. För mer information, se 2.9 Diarieföring och arkivering Beslut ska diarieföras i högskolans ärendehanteringssystem. Ärendets övriga handlingar ska bifogas. Beslut och underlag arkiveras hos beslutsfattaren det vill säga respektive akademi eller Studentcentrum/Examen. Om tillgodoräknandet görs i samband med examensutfärdande finns beslutet om tillgodoräknande dokumenterat i examensbeviset. En hänvisning till originaldokumentationen alternativt till den utbildning eller yrkesverksamhet som utgör grunden för tillgodoräknandet ska göras. Ärendet registreras i Ladok och behöver därmed inte registreras i ärendehanteringssystemet.

9 Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola, bilaga 1 Hantering av olika typer av tillgodoräknande vid Mälardalens högskola (MDH) Kategori 1. Tillgodoräknande mot del av kurs Den utbildning som ska tillgodoräknas motsvarar en specifik delkurs/prov vid MDH. 2. Tillgodoräknande mot kurs a) Tillgodoräknande av del av kurs som motsvarar hel annan kurs vid MDH. b) Utbildning tillgodoräknas mot inrättad kurs vid MDH. c) Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet mot kurs vid MDH. 3. Tillgodoräknande mot huvudområde/inriktning a) Den kurs som ska tillgodoräknas motsvarar ett visst huvudområde, inriktning eller liknande krav. Delegerad beslutsfattare m m Akademi Akademi Akademi Akademi Akademi Rapportering i Ladok RS01 - Ange provkod - Ange ursprung RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har läst) - Ange kurskod (Tillgodoräknandet motsvarar/specifik kurs, slipper läsa) RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har läst) - Ange kurskod (Tillgodoräknandet motsvarar/specifik kurs, slipper läsa) RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har gjort) - Ange kurskod (Tillgodoräknandet motsvarar/specifik kurs, slipper läsa) SA20 Anteckning om beslut, ange beslutets diarienummer MDH:s ärendehanteringssystem Anmärkning Kan t ex vara utlandsstudier, annan utbildning än högskolestudier eller yrkeserfarenhet. Eftersom oavslutade kurser inte kan ingå i examen är detta ett sätt att studenten kan få med det han/hon läst i examen. Annan utbildning än högskoleutbildning. Kan endast grundas på avslutade kurser. 1

10 Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola, bilaga 1 Kategori b) Kurser lästa i utlandet som motsvarar ett visst huvudområde, inriktning eller liknande krav. 4. Tillgodoräknande mot examen på grund- och avancerad nivå a) Bedömning under studietiden om en viss kurs kan tas med i en examen. Delegerad beslutsfattare m m Akademi Akademi eller STC/Examen b) Kurser lästa i utlandet. Akademi eller STC/Examen Rapportering i Ladok RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har läst) - Ange fritext (Tillgodoräknandet motsvarar), t ex Kemi SA20 Anteckning om beslut RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har läst) - Ange Andra meriter, upprepa kursbenämningen MDH:s äredehanteringssystem Anmärkning Ingen prövning mot huvudområde eller annat krav behövs. De kurser lästa i utlandet som inte tillgodoräknas mot ett visst krav klassas som övrig kurs. Den akademi som tillgodoräknar andra kurser från samma student har också delegation på dessa tillgodoräknanden. Om alla kurser är övrig kurs fattas beslut av STC/Examen. STC/Examen RS41 Nej Beslutet dokumenteras även i examensbevisets kursdel. c) Bedömning av kurser i samband med examensansökan. 5. Tillgodoräknande mot examen på forskarnivå Samtliga varianter. Akademi RS21 - Ange ursprung (Tillgodoräknandet grundas på, har läst/gjort) I förekommande fall: - Ange kurs (Tillgodoräknandet motsvarar den obligatoriska kursen Xx) 2

11 Lokal tillgodoräknandeordning, bilaga 2 1 (2) Rutiner för tillgodoräknande av utländska akademiska meriter Som ett led i att rättssäkra vår handläggning av ärenden som rör tillgodoräknande av utländska akademiska meriter samt som ett stöd till de som ska handlägga dessa ärenden ute på akademierna och i förvaltningen har detta förslag till rutin tagits fram. I avsaknad av gemensamma rutiner har det t ex förekommit att en student som studerat vid ett utländskt lärosäte får olika många poäng tillgodoräknande vid olika akademier vilket inte upplevs bra varken av studenten eller av akademin. Den nya rutinen innebär högre kvalitet på våra tillgodoräknanden och bättre rättssäkerhet. I de fall där akademierna känner sig helt trygga med den dokumentation som en sökande har lämnat in finns ingen anledning att låta det passera via antagningen, ett sådant exempel är t ex när den sökande har ett utlåtande från Högskoleverket. Många av de studenter som söker till oss från andra länder kommer med meriter som är svåra att bedöma och det kan finnas anledning att titta ordentligt på den dokumentation som lämnas in. Det finns också en risk att det råder en falsk trygghet i att alla handlingar som kommer till högskolan är verifierade mot hemlandet, vilket inte alltid är fallet. När en student antas via NyA i gemensamma virtuella organisationer, finns bra och tydliga rutiner på vad som ska kontrolleras och undersökas på dokument från olika länder. Det är viktigt att samma rutiner följs även för de studenter som kommer direkt till oss på Mälardalens högskola för att söka studier sent eller som i detta fall för att få tillgodoräknande av utbildning. Handläggning För att underlätta arbetet med tillgodoräknande ute på akademin kan Studentcentrum/ Antagningen hjälpa till med kontroll av vissa grunduppgifter. Studentcentrum/ Antagningen gör en första kontroll av att dokumenten är äkta/korrekta. Antagningens uppgift är också att ge indikationer om hur många högskolepoäng som utbildningen motsvarar samt något om nivån på utbildningen. Om det finns någon särskild anmärkning att meddela t.ex. vad gäller det utländska lärosätet eller andra lands- eller utbildningsspecifika detaljer kommer antagningen att notera även sådant på ett underlag. Efter det att antagningen gjort sina anteckningar skickas ärendet tillbaka till respektive akademi för vidare handläggning av tillgodoräknandet. Lissabonkonventionen Det är akademiernas skyldighet att känna till Lissabonkonventionen som reglerar ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning, det vill säga

12 tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Se: nen.4.539a949110f3d5914ec html 2 (2) Konventionen är en del av högskoleförordningen.

13 Lokal tillgodoräknandeordning, bilaga 3 1 (1) OM MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas. Om du vill överklaga beslutet ska du senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet skriftligen till Mälardalens högskola inkomma med en skrivelse ställd till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Skrivelsen ska således ställas till ÖNH men skickas eller till Mälardalens högskola Registrator Box VÄSTERÅS Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas (bifoga gärna en kopia av beslutet), vilken ändring du vill ha samt varför du överklagar. Diarienumret som finns på beslutet ska anges i överklagan. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer (både till arbete och hem eller mobil). Om du överklagat i rätt tid kommer skrivelsen att skickas vidare till ÖNH tillsammans med kopia av det överklagade beslutet och de handlingar som legat till grund för beslutet. Högskolan kommer dessutom att skicka med ett yttrande över vad du skrivit i din överklagan. ÖNH meddelar sitt beslut direkt till dig och delger högskolan en kopia. Det finns också en möjlighet för högskolan att ompröva sitt beslut till din fördel. Du får då meddelande om detta och överklagandet går inte vidare till ÖNH.

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer