Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!"

Transkript

1 Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y

2 Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING... 2 FAMILJEN I VARDAGEN... 3 TRYGG OCH LÄRANDE SKOLA... 5 ÄLDREOMSORG MED VALFRIHET OCH DELAKTIGHET... 7 FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄR INGET HANDIKAPP... 9 EN SOCIAL OMSORG SOM GER TRYGGHET GENOM HELA LIVET VÄLKOMMEN TILL UPPLANDS VÄSBY KULTUR OCH FÖRENINGSLIV BIDRAR TILL DET GODA LIVET BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV GYNNAR VÄLFÄRDEN FRÅN FÖRORT TILL STAD STÄLLER KRAV PÅ TRYGGHET OCH GOD STADSPLANERING TÄNK PÅ KOMMANDE GENERATIONER EN BRA KOMMUN ÄR EN BRA ARBETSGIVARE VILL DU VETA MER?

3 INLEDNING Allt är inte politik, och allt ska inte vara politik. Vi vill att du ska bestämma så mycket som möjligt i ditt eget liv och minska politikens inflytande och makt. Politiken ska skapa förutsättningarna för att du själv ska kunna forma ditt eget liv. Något av det mest centrala för Kristdemokraterna i Upplands Väsby är möjligheten att göra egna, fria val fortsätter att vara det som utmärker kommunen. Vi har aktivt deltagit i arbetet att göra Upplands Väsby till en kommun där du som enskild, oavsett ålder och förutsättningar, hat fått en mycket större möjlighet att själv välja barnomsorgsform, förskola, skola, hemtjänstutförare, utförare av vård- och omsorgsboende och hur du vill ha din boendesituation. Vi vill inget hellre än att fortsätta utveckla detta som vi har förstått är något som väsbyborna uppskattar. Valfrihet om du själv får välja, är viktigt för oss. Vi vill även i fortsättningen kunna erbjuda detta för dig som väsbybo. Kristdemokraterna är en garant för att denna möjlighet inte tas ifrån dig. Det behövs en politisk kraft som alltid står upp för människovärdet. Som hävdar att det är människan som är målet. Att ekonomin och politiken är medel. Att politiken är till för människan, inte tvärtom. Det berör barnet i förskolan, seniorerna, den vårdbehövande och entreprenören i företaget. När människan sätts i centrum faller resten på plats. Vi sätter människovärdet i centrum, står på de utsattas sida och stärker de små naturliga gemenskaperna. Kristdemokratisk politik vilar på ett etiskt förhållningssätt gentemot andra människor. Frihet och ansvar går sida vid sida. I ett demokratiskt samhälle har individen både rättigheter och skyldigheter. En grund för ett gott samhälle är alla människors lika värde. Oavsett kön, bakgrund, ålder eller sexuell läggning. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena avspeglar sig på många sätt, till exempel i skolresultat och barns och ungas hälsa. En sund och framgångsrik utveckling av samhället måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Familjen är, hur den än ser ut, central för samhällsutvecklingen. Vår politik stödjer familjer och vill skapa goda förhållanden som ser till barnens välfärd, individens livskvalitet och ytterst hela landets intressen. Jordens begränsade resurser måste förvaltas väl. Detta gäller i högsta grad i den kommunala verkligheten. Förvaltarskapet måste synas både när det gäller byggande och infrastruktur. Generellt får väsbyborna det bättre och bättre ekonomiskt. Men det perfekta samhället är en utopi och vi får aldrig sluta att se vad som måste förbättras. Den som har behov av stöd från våra gemensamma resurser ska få det. Det handlar om rätt till värdig vård och omsorg i livets olika skeden, med stor valfrihet. En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Vi är måna om att hålla en låg kommunal skattenivå, men inte på bekostnad av god service. Upplands Väsby måste vara hållbart ur flera perspektiv: Socialt Allas lika värde och rättigheter. Ekonomiskt En sund och klok ekonomisk politik samt Klimatmässigt Vi måste lämna en friskare jord till våra barn. Vi söker förnyat mandat att få vara väsbybornas röst för perioden I det här handlingsprogrammet berättar vi hur vi vill att Upplands Väsby skall utvecklas om vi får din röst. Maria Fälth Gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Upplands Väsby 2

4 FAMILJEN I VARDAGEN Familjens grundläggande betydelse beskrivs så här i FN:s Barnkonvention: familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. En familj kan se ut på många sätt, och bestå av olika personer med olika inbördes förhållanden. Ibland definieras den som den minsta gemenskapen i ett samhälle. Familjen utgör samhällets viktigaste grundsten. Här får vi våra grundläggande värderingar, normer samt tilliten och respekten för andra människor grundläggs. En trygg och harmonisk hemmiljö ger bäst förutsättningar i livet. Barn behöver sina föräldrar, och därför måste föräldrarollen uppvärderas och familjepolitiken möjliggöra för föräldrar att tillbringa mer tid med sina barn. Detta är Kristdemokraternas utgångspunkt för en god social välfärd. Vi strävar också över att stärka familjebanden över flera generationer. Familjen vet bäst sina egna behov och därför vill vi flytta över besluten, så långt det går, från politiken till föräldrarna och familjen. Politikens uppgift är att skapa valmöjligheterna. Trygga familjer ger goda förutsättningar för trygga barn och därmed också ett tryggt samhälle. Då familjen är basen i hela samhället kommer vi fortsätta att lyfta fram familjepolitiken som en av våra huvudfrågor. Bland annat vill vi utveckla vårdnadsbidraget till att bli en barnomsorgspeng och höjas till minst 6000 kr. På så sätt skulle fler familjer få en möjlighet att själva hitta den för den enskilda familjen optimala lösningen. Det ska finnas flexibilitet och förutsättningar för familjedaghem, den kommunalt drivna förskolan och de enskilda förskolorna att utvecklas på olika sätt, exempelvis inom pedagogik och specialinriktningar. Detta kan exemplifieras i form av särskild språk- eller kulturinriktning. Mångfalden är en stor inspiration i arbetet med att skapa möjlighet för familjerna att välja barnomsorg. Vi tycker att det är viktigt att vi sätter till resurser så att barngruppernas storlek måste bli mindre. Det ger mer tid för barnen och innebär att fler barn blir sedda, bekräftade och känner sig trygga. Vi vill utveckla barnomsorgen till att också vara tillgänglig kvälls- och nattetid samt på helger. Familjer med oregelbundna arbetstider måste också få livspusslet att gå ihop. Detta ger tryggare familjer som känner att de har en reell valmöjlighet att ordna med barnomsorg. Kristdemokraterna tycker att jämställdhet är bra för både barn och föräldrar. Vi anser att alla föräldrar har ett lika stort ansvar för sina barn. Politiken måste därför se till att alla föräldrar får råd att prioritera tid med barnen. 3

5 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT kommunens stöd till barnomsorgen n ska innebära verkliga valmöjligheter för familjerna. en barnomsorgscheck ska erbjudass så att föräldrar får en verklig möjlighet att välja barnomsorgsform. familjecentralen utvecklas. Det är viktigt med ett samlat stödd och kompetens runt familjernaa och de samordnas. det införs familjerådgivningscheck för två besök till alla som fått barn de två senaste åren. å fler öppna förskolor etableras i kommunen. det arrangeras fler former av föräldrautbildningar under helaa barnens uppväxt. utbudet av barnomsorgsalternativ utvecklas, exempelvis flerfamiljssystem, familjedaghem, olika profiler på förskolor i såväl kommunal som enskild regi. gruppstorlekarna i förskolan minskas till maximalt barn i grupperna, beroende på ålder. lekparker och lekplatser underhålls så att de blir attraktiva och tillgängligaa för alla barn lekparker ska vara tillgängliga även för personerr som har funktionsnedsättning och inte har tillgång till bil. barn ska vistas i miljöer som är friaa från allergiframkallande ämnen ä och buller. Vi kommer att prioritera följande: det arrangeras fler former av föräldrautbildningar under helaa barnens uppväxt. det införs familjerådgivningscheck för två besök till alla som fått barn de två senaste åren. å det tas fram en barnomsorgscheck som ger föräldrar verklig möjlighet attt välja barnomsorgsform. gruppstorlekarna i förskolan minskas till maximalt barn i grupperna, beroende på ålder. familjecentralen utvecklas. Det är viktigt med ett samlat stödd och kompetens runt familjernaa och de samordnas. 4

6 TRYGG OCH LÄRANDE SKOLA Skolans uppgift är att ge varje elev e de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ettt modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Grundskola och gymnasium ska utgöra en inspirerande och lärande miljö, m där varje elevs individuella behov, förutsättningar och önskemål tas tillvara och utvecklas. En förutsättning för lärande är en god arbetsmiljö med ordning och reda. Grundskola ochh gymnasiumm ska präglas av a medmänsklighet, respekt och tolerans. t En gemensam värdegrund är en förutsättning för en trygg arbetsmiljö, fri från mobbning och annan kränkande behandling. Rätten att välja skola är central. En mångfald av skolor ska erbjudas för att ge den enskilde eleven, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjlighet att fåå en utbildning som passar just honomm eller henne. De vuxna i skolan måste få vara auktoriteter. Rektor och lärare är viktigast för en framgångsrik skola. Framgångsrika skolor utmärks av rektorer med tydligt pedagogiskt nära ledarskapp som prioriterar kunskapsmål och som ökar lärarnas förmåga att bedriva god undervisning. Fast hand och varmt hjärta är en oslagbar kombination. Lärarnass kunskap och kompetens att leda lärande och undervisning är helt avgörandee för att eleverna når kunskapsmålen. Föräldrarnas engagemang ska tillvaratas t ochh uppmuntras. Ett bra samarbete mellan hemmet och skolan är avgörande för en framgångsrik skola. På nationell nivå vill vi att man inför idrott någon form av fysisk aktivitet på schemat varjee dag. Rörelsen ger andra positiva effekter påå det övriga lärandet. 5

7 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT värdegrundsarbetet ska stärkas genom överenskommelse mellan elev, skola och föräldrar. ömsesidig respekt ska vara vägledande, mellan elever, lärare och föräldrar. skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. systematiska kunskapsuppföljningar ska ske under hela grundskoletiden och ska tillförsäkra varje elev det stöd som behövs för att nå de nationella målen. föräldrarna ska ses som en viktig resurs i skolan. alla barn, oavsett behov, ska få det stöd de behöver. det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag. nolltolerans mot mobbning ska råda. alla elever ska ha behörighet till gymnasiet när de lämnar grundskolan. varje elev har rätt till undervisning i sitt modersmål. skolornas lokaler är fysiskt tillgängliga för alla så att alla får en reell möjlighet att välja skola. skolorna uppmuntras att söka samarbete med det lokala och regionala näringslivet. alla elever får kunskap och insikt om privatekonomi. gymnasiestudier i Upplands Väsby ska rusta och uppmuntra ungdomar till vidare studier. seniorer ska välkomnas i skolorna som lunchvärdar, klassmorfar eller liknande. kortast möjliga skolväg ska prioriteras för de yngsta barnen. elevdemokratin ska stärkas. en tidig samverkan mellan skola och socialtjänst ska säkras för att upptäcka och möta behov. Vi kommer att prioritera följande: alla elever ska ha behörighet till gymnasiet när de lämnar grundskolan. föräldrarna ska ses som en viktig resurs i skolan. det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag. elevens ansvar för sin egen utbildning måste betonas. skolornas lokaler är fysiskt tillgängliga för alla så att alla får en reell möjlighet att välja skola. 6

8 ÄLDREOMSORG MED VALFRIHET OCH DELAKTIGHET Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern och den egna förmågan. Oavsett ålder eller behov är respekten för människan grundstenen i ett gott samhälle. Människan känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Här har det civila samhället en mycket viktig funktion. Samarbetet med föreningar, samfund och anhöriga ska få bättre stöd och större utrymme. Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer välkomnas, såväl ideella, privata och offentliga. Alla aktörers mål skall vara att erbjuda en trygg och god omvårdnad. Hemtjänstinsatserna ska göras flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov. Hur hemtjänsttimmarna används, kan variera vecka till vecka och ska bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Hemtjänsten är basen i vård och omsorg och är ett stöd även för anhöriga. Den sociala delen av hemtjänsten bör särskilt uppmärksammas. Boendet är centralt för alla människor. Behoven varierar över ålder, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Upplands Väsby ska utveckla konceptet med Seniorboende och Trygghetsboende. Kristdemokraterna är angelägna om att sådana boenden skapas. Vi ska fortsätta att erbjuda parboendegaranti i äldreomsorgen så att äldre, om båda vill, kan bo tillsammans även om de har olika behov av vård och omsorg. Att lämna ett hem som man kanske bott länge i kan vara ansträngande på flera sätt. Vi vill stimulera äldre att noga planera flytt till annan boendeform. Det är alltid att föredra att flytta till och inte från. En kommunal flyttcoach kan vara ett sätt att göra sådan planering i god tid och undvika onödig stress. Kristdemokraterna vill utveckla insatserna med förebyggande hembesök för äldre personer. Vi har kunnat se att dessa besök betyder mycket och vill nu sänka åldern för dessa besök till att erbjudas till alla som fyllt 75 år. Vi kommer att verka för att alla som fyllt 85 år kommer att erbjudas plast på ett vård- och omsorgsboende. Naturligtvis är detta frivilligt, men erbjudandet ska komma utan föregående ansökan. Vi är alla individer och unika. Det gäller såklart även när man blir äldre. Vars och ens privatliv och livsåskådningar måste respekteras och därför måste kommunen säkerställa att man behandlas respektfullt oavsett sexuell läggning, religiös tro eller andra individuella förutsättningar. 7

9 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT möjligheten att få kommunal hemtjänst återinförs den äldre ska fortsatt ha valfrihet att välja hemtjänstutförare,, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Allt utifrån den enskildes önskemål. frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas. stödet till anhöriga utvecklas och att deras behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses. en seniorcoach införs som finns tillgänglig för att möta seniorers behov av hjälp och stöd s genom den ibland snåriga kommunala byråkratin. Upplands Väsby erbjuder friskvårdande aktiviteter som stimulerar hälsa och livskvalitet, exempelvis genom kommunens olika träffpunkter. en regional äldreomsorgspeng i Stockholms län införs, för att ge ytterligare valfrihet och möjlighet för fler inriktningar inom äldreomsorgen (exempelvis olika språk, intressen, livsåskådning). de förebyggande hembesöken för dem som så önskar ska utökas till att erbjudas från 75 års ålder. utveckling av flerspråkigt vård- ochh omsorgsboende fortsätter. att kommunen tillhandahåller akutaa korttidsplatser utan föregående biståndsprövning. dagverksamheten för äldre ä utvecklas. det säkerställs att det finns f HBTQ-certifierade fler naturligaa platser att mötas, samlokalisera skola/dagverksamhet/ /boende/fritidshem där så är äldreomsorgs splatser i Väsby äldre och yngre ska haa möjligt. Vi kommer att prioritera följande: den äldre fortsatt ska ha valfrihet att välja hemtjänstutförare,, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Allt utifrån den enskildes önskemål. stödet till anhöriga utvecklas och att deras behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses. att kommunen tillhandahåller akutaa korttidsplatser utan föregående biståndsprövning. dagverksamheten för äldre ä utvecklas. frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas. 8

10 FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄR INGET HANDIKAPP Upplands Väsby ska präglas av tillgänglighet, delaktighett och gott bemötande. Alla människor har samma värde. Alla människor är unika. Alla människor ska haa lika möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar leva sittt eget liv. Funktionsnedsättning blir ettt hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Människor medd funktionsnedsättning riskerar att a i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Detta kan vi kristdemokrater aldrig tolerera,, och bör av kommunen tolkas som enn diskriminering. Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Detta ska inte påverka utformningen av samhällets stöd som alldeles oavsett funktionsnedsättningens karaktär ska vara anpassat och effektivt. Psykisk ohälsa tillhör den kategorii funktionsnedsättningar vars v yttringar r inte alltid är synliga. Personer med psykisk funktionsnedsättning har samma rätt till t samhälletss stöd som dee som med mer fysiskt betingadee funktionsnedsättningar. Särskilt fokus ska läggas på de barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning. Att få haa en meningsfylld fritid är lika viktigt för alla. Kristdemokraterna i Upplands Väsby prioriterar utbyggnaden av bostäder som ska passa alla med funktionsnedsättning, synliga som osynliga. Vi vill ge ungdomar möjlighet att flytta ut från föräldrahemmet och bo på egen hand. Om boendestöd behövs ska även ä detta erbjudas och utformas på ett individuellt sätt. 9

11 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT kommunens handikappolitiska program ska bli än mer synligt i av kommunen finansierade verksamheter. arbetet med att göra hela Upplands Väsby fysiskt tillgängligt ska fortsätta med en hög ambitionsnivå. alla bostäder för personer med funktionsnedsättning ska vara fullvärdiga och uppfylla moderna krav. utbudet av kultur och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning utvecklas. personer med funktionsnedsättning bör ges möjlighet till jobb inom kommunen och dess samarbetspartners. en eller flera lekplatser för barn med funktionsnedsättning anläggs. de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses. en Må-bra-check även till anhöriga till personer med funktionsnedsättning införs. personer i behov av insatser ges möjlighet att välja utförare inom fler områden. att kommunen ska erbjuda en syninstruktör. Vi kommer att prioritera följande: en eller flera lekplatser för barn med funktionsnedsättning anläggs. de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses. alla bostäder för personer med funktionsnedsättning ska vara fullvärdiga och uppfylla moderna krav. personer i behov av insatser ges möjlighet att välja utförare inom fler områden. arbetet med att göra hela Upplands Väsby fysiskt tillgängligt ska fortsätta med en hög ambitionsnivå 10

12 EN SOCIAL OMSORG SOM GER TRYGGHET GENOM HELA LIVET Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga gemenskaper där familjen, oavsett hur den är sammansatt, är den viktigaste. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i familjen och hos den enskilde. Solidaritetstanken motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet för de utsatta. Upplands Väsby ska erbjuda alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Stödet kan också behövas under olika perioder i livet. Målet är att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. I Upplands Väsby har vi ett koncept som kallas Min framtid och som Kristdemokraterna vill utveckla vidare. Min framtid är kollektivt boende för unga kvinnor och unga män som fyllt 18 år men som av olika anledningar inte kan bo hemma. Vi vill kunna erbjuda denna typ av boende för ännu fler ungdomar för att möjliggöra en bra start på vuxenlivet. Den viktigaste uppgiften för socialtjänsten är att genom tidiga förebyggande insatser förhindra uppkomst av sociala problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Det arbetet kräver nära samarbete med övriga lokala aktörer i Upplands Väsby som exempelvis polis, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling och det civila samhället i form av organisationer och föreningar. All statistik talar om att ju senare en alkoholdebut sker desto mindre är risken för framtida alkoholproblem. För att kunna dämpa utvecklingen av drogmissbruk bland medborgarna är det förebyggande arbetet och uppsökande insatserna av särskilt stor betydelse. Med oro kan vi konstatera att drogproblematiken tenderar att söka sig allt lägre ner i åldrarna, i såväl landet som i Upplands Väsby. Kristdemokraterna vill att hela samhället ska prioritera det drogförebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar. Våld i nära relationer är något vi aldrig får acceptera. Med nära relation avses att fysiskt eller psykiskt våld riktas mot en (eller flera) närstående personer som på något sätt står i relation och/eller beroendeställning till förövaren/förövarna. Förövaren kan vara man eller kvinna partner eller före detta partner förälder, släkting, vuxna barn eller professionella med en nära relation till den våldsutsatte. Våldsutsatta personer är en heterogen grupp med individuella behov och förutsättningar. Alla som utsatts för brott ska ges adekvat stöd. Frivilligorganisationernas arbete för utsatta kvinnor och män ska uppmuntras. Kommunen måste ha stor beredskap och välutbildad personal som förmår hantera många olika situationer. De ideella organisationer som arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare kompletterar på ett värdefullt sätt det offentligas insatser. Målet för alla som arbetar med missbrukare ska vara att dessa ska motiveras till ett ansvarsfullt och drogfritt liv. Kommunen skall ordna ett värdigt boende för personer som är hemlösa. Detta gäller särskilt barnfamiljer. För att uppnå detta behövs olika former av boenden och ett nära samarbete med fastighetsägare. 11

13 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT samarbetet främjas mellan de som arbetar för en bra och drogfri uppväxtt för barn och ungdomar. allt ideellt socialt arbete som sker ska ges stöd och uppmuntran. det socialaa arbetet bland ungdomarr eftersträvar att möta problemen tidigt och mer resurser satsas på olikaa former av fältarbete och fler vuxna förebilder i ungdomsmiljöer. kommunen avsätter medel i budgeten för framtidskonton som ska användas till förebyggande verksamhet främst för ungdomar. kommunens arbete med anhöriga till missbrukare utvecklas. kommunen ska även i fortsättningen stödja kvinno-, tjej-, mans- och brottsofferjourerna. kommunen fortsätter att utveckla den lokala ANDT-strategin i samklang g med nationella riktlinjer. kommunen i samarbete med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får tillgång till lägenheter för sociala behov. kommunens mötesplatser för ungdomar är alkohol- och drogfria. det abortförebyggandee arbetet intensifieras. kommunen ska erbjuda ett lågtröskelboende och mötesplats för personerr med missbruk. det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas. sociala företag stimuleras att bedriva verksamhet i kommunen. kunskapen om våld i nära relationer ökar och blir föremål för ett större fokus. Vi kommer att prioritera följande: det socialaa arbetet bland ungdomarr eftersträvar att möta problemen tidigt och mer resurser ska satsas på olika former av fältarbete och fler vuxna förebilder i ungdomsmiljöer. kommunen avsätter medel i budgeten för framtidskonton som ska användas till förebyggande verksamhet främst för ungdomar. kommunen ska erbjuda ett lågtröskelboende och mötesplats för personerr med missbruk. kunskapen om våld i nära relationer ökar och blir föremål för ett större fokus. kommunen ska stödja kvinno-, tjej-, mans- och brottsofferjourerna. 12

14 VÄLKOMMEN TILL UPPLANDS VÄSBY I Kristdemokraternas Upplands Väsby finns ingen plats för ett vi och dom. Invånarna representerar en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupperr vars kunskap och erfarenheter vi villl och måste ta tillvara. Människor som flyttar till ett nytt land är personer med initiativkraft, nya perspektiv, resurser och idéer. Alla behövs för att utveckla vårt gemensamma samhälle. I Upplands Väsby y måste vi bli bättre på att ta tillvara alla nyanländas utbildning, kompetenser och erfarenheter. Alla människor är en del av samhällslivet och ska s därför ha möjligheten att vara delaktiga. KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT kommunen intensifierar arbetet med integrationn som kännetecknas av individuellt bemötande där varje persons resurser tas tillvara. svenska för invandraree (SFI) undervisningen anpassas till den enskildes situation praktikplats erbjuds såå fort som möjligt för att den enskilde lättare l ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden. kommunens anställningspolicy ska spegla samhället i fråga om etnisk mångfald. invandrarföreningar som på olika sätt tar ett socialt ansvar uppmuntras och ges stöd. kommunen utvecklar ett e system med bland annat kontaktfamiljer för nyanlända invandrare och flyktingar. ensamkommande flyktingbarn/ungdomar välkomnas och ges en bra start i det nya livet i Sverige. Vi kommer att prioritera följande: praktikplats erbjuds såå fort som möjligt för att den enskilde lättare l ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden. invandrarföreningar som på olika sätt tar ett socialt ansvar uppmuntras och ges stöd. ensamkommande flyktingbarn/ungdomar välkomnas och ges en bra start i det nya livet i Sverige. svenska för invandraree (SFI) undervisningen anpassas till den enskildes situation. kommunens anställningspolicy ska spegla samhället i fråga om etnisk mångfald. 13

15 KULTUR OCH FÖRENINGSLIV BIDRAR TILL DET GODA LIVET God kännedom om kulturarvet är en förutsättning för att bygga sin identitet och för att kunna respektera andra människors kultur och värden. Kulturen måste vara tillgänglig för alla. Kulturen lever bland människorna och ska inte styras uppifrån av politikerna. Kulturpolitikens roll är att stödja och ge kulturen möjlighet att växa både för professionella och amatörer. Yttrandefriheten tillhör en av demokratins grunder och måste värnas. Samtidigt måste samhället säga ifrån så enskilda eller grupper inte diskrimineras eller förtalas. Debatten om kulturens frihet och gränser måste därför ständigt föras och hållas levande. Kultur spelar en stor roll för den lokala och regionala utvecklingen. Kulturen skapar attraktivitet för Upplands Väsby som en plats med hög livskvalité. Vi Kristdemokrater betonar också kulturens egenvärde. Den är i sig självt ett värde som vi inte kan vara utan, och behöver vare sig vara nyttig eller effektiv. Barn ska ha stor tillgång till kultur i olika former. I första hand är detta ett ansvar för föräldrarna. Skolan har också ett stort ansvar för att aktivt verka för att kulturen ska vara tillgänglig för de unga. Musik- och kulturskolor är ett komplement och ger möjlighet att utöva kultur av olika slag såväl det klassiska som det moderna. Kulturen har en viktig roll i mötet mellan det gamla och det nya, mellan det traditionellt svenska och det nya, mångkulturella utbudet. Genom att erbjuda olika arenor får invånarna en möjlighet att träffas och då främjas integrationen. Biblioteket är något av kommunens vardagsrum dit alla är välkomna. På så sätt blir biblioteket en samordnare av kulturella verksamheter men också en förmedlare av det kulturella utbudet. Kristdemokraterna vill främja läsandet och menar att boken ger rika möjligheter att möta kultur av olika slag. Den ideella sektorn är avgörande för ett gott samhälle. På riksplanet agerar Kristdemokraterna starkt för avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Genom ett stort antal personers ideella insatser är det möjligt att ha ett rikt utbud av ideella föreningar och samfund. Samverkan mellan skola och föreningsliv ska också uppmuntras. Kristdemokraterna anser att det finns utrymme för både små och stora idrottsanläggningar. Därför anser vi att det är viktigt att utformningen av den framtida Vilundaparken prioriteras bland kommunens investeringar. Samtidigt är det angeläget att fler ytor för spontanidrott skapas, särskilt i nya bostadsområden. 14

16 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT Vilundaparken med omgivningar utvecklas. vi stöttar den kulturella mångfaldenn där många utförare samverkar. boken och läsandet lyfts fram, menn även se till så att biblioteket tillhandahåller nya media för en ny generation. utbudet inom Musikskolan stimuleras och utvecklas, och på sikt skapa enn Kulturskola. insatsernaa för kulturmiljövård ökar. insatsernaa för kultur i äldrevården och kultur i vården främjas. studieförbundens betydelse för kulturarbetet tas tillvara. samarbetee mellan kommunen och idrotts- och kulturförenin ngarna utvecklas. breddidrotten för barn och ungdomar prioriteras. Ingen skillnad ska göras mellan flickors och pojkars idrottsintressen. kvalitetsgarantier utvecklas inom politiken som rör kultur- och idrottspolitiken. en skateboardpark anläggs i samarbete med föreningslivet. Vi kommer att prioritera följande: Vilundaparkenn med omgivningar utvecklas utbudet inom Musikskolann stimuleras och utvecklas, och på sikt skapa en Kulturskola vi stöttar den kulturella mångfalden där många utförare samverkar. breddidrotten för barn och ungdomar prioriteras. Ingen skillnad ska göras mellan flickors och pojkars idrottsintressen. en skateboardpark anläggs i samarbete med föreningslivet. 15

17 BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV GYNNAR VÄLFÄRDEN Kristdemokraterna vill vara med och skapa ett gott samhälle. Det goda samhället byggs utifrån en marknadsekonomi med etiska principer och styrs av social och ekologisk hänsyn. Solidariskt ska vi alla vara med och finansiera den gemensamma välfärden. Att kommunen finansierar en verksamhet behöver dock inte betyda att det är kommunen som är utförare. Det viktiga är inte vem som bedriver en verksamhet utan det uppnådda resultatet. Den ekonomiska politiken ska syfta till att förvalta Upplands Väsbys resurser och ge långsiktig tillväxt. Endast en god ekonomi kan skapa handlingsutrymme för kommunen att satsa på angelägna områden. En god välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Det innebär att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får blomma ut. Sociala företag är företag som oftast har sitt ursprung inom den ideella sektorn. Vi anser att denna företagsform behöver få mer uppmärksamhet och stöd. Genom denna företagsform får personer som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden en chans att utvecklas och bidra till samhället. Denna företagsform har stor potential och Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill ge dessa företag en möjlighet att starta och utvecklas. KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT vi välkomnar privata utförare inom de välfärdstjänster som kommunen erbjuder väsbyborna. kommunen skall kännetecknas av en positiv attityd och ett väl fungerande samarbete med näringslivet. träffpunkter mellan kommun och näringsliv värnas och utvecklas. rutinerna för offentlig upphandling förenklas och tydliggörs så att alla även mindre och små företag har en reell möjlighet att lägga anbud. kommunen ska stödja och uppmuntra de som vill starta sociala företag. ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringsliv genom exempelvis lärlings- och sommarjobb. arbetet med kommunal visstidsanställningar utvecklas. Vi kommer att prioritera följande: vi välkomnar privata utförare inom de välfärdstjänster som kommunen erbjuder väsbyborna. arbetet med kommunal visstidsanställningar utvecklas. kommunen ska stödja och uppmuntra de som vill starta sociala företag ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringsliv genom exempelvis lärlings- och sommarjobb. rutinerna för offentlig upphandling förenklas och tydliggörs så att alla även mindre och lokala företag har en reell möjlighet att lägga anbud. 16

18 FRÅN FÖRORT TILL STAD STÄLLER KRAV PÅ TRYGGHET OCH GOD STADSPLANERING Kristdemokraterna vill fortsätta Uppland Väsbys resa från förort till stad. Detta ärr en utveckling som kräver visioner, uthållighet och ett stort engagemang från såväl kommun, k näringsliv, föreningar och enskilda. Kommunen ligger i framkantenn vad gäller stadsplanering. Kristdemokraterna vill ta tillvara det läge som kommunen har med god infrastruktur och närhet till viktiga rekreationsområden.. I all planering är det väsentligt att göra djupgåendee analyser av konsekvenser för att kunna skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Ett sådant samhälle kräver en effektiv e trafikförsörjning med en kombination av attraktiv kollektivtrafik och nyttotrafik. Kommunen ska sträva efter att göra kollektivtrafiken än mer tillgänglig för att på så sätt göraa den attraktiv för fler. Kommunen ska fortsätta arbetet med att engagera medborgarna i kommunens planarbete. Dialogformer och dialogämnenn ska utvecklas. Våra kommunala bostadsbolag ska även i fortsättningenn ha ett stort utbud u av lägenheter och lokaler. Bolagen ska fortsätta att bygga nytt,, förnya och på andra sätt förvalta sitt bestånd av lägenheter. Vi vill se en fortsattt möjlighet för hyresgästerr att bilda bostadsrättsförening och köpa loss sina lägenheter. Då det offentliga rummet är till för alla är gestaltningen av nya och gamla byggnader avgörande för trivseln i en stad. Belysningar, öppna platser, fontäner, skulpturerr och minnesplatser är inslag som bidrar till en ökad trivsel och därmed även trygghet. Känslan av upplevd otrygghet ska tass på största allvar. Det offentliga rummet ska vara öppet för alla. Kristdemokraterna kan inte acceptera att några få tar kontrollen överr det offentliga rummet på andras bekostnad. Upplands Väsby ska vara en trygg och säkerr kommun som kännetecknas av ett ambitiöst och resultatinriktat samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägaree och ideella krafter. Det brottsförebyggande arbetet harr hög prioritet. 17

19 KRISTDEMOKRATERNA I UPPLANDS VÄSBY VILL ATT all stadsplanering ska utgå ifrån hållbarhetens tre aspekter: Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är central i all stadsplanering. samverkan mellan kommunen, polisen, fastighetsägare och ideella krafter utvecklas. stadsmässighetsdokumentet ska vara vägledande i all stadsplanering medborgardialog blir ett väl använt verktyg i all stadsplanering. det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer i alla bostadsområden. vid planering av nya bostadsområden ska det ingå planerade ytor för lek och spontanidrott. det byggs en eller flera lekplatser för barn med olika former av funktionsnedsättning. det byggs en eller flera aktivitetsytor för seniorer. det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla i alla områden de kommunala bostadsbolagen fortsätter bygga nytt, förnya och på andra sätt förvalta sitt bestånd av lägenheter. det vidtas åtgärder för att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt, bland annat en satsning på infartsparkeringar. kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer ska förvaltas väl. förbättringar av belysningen i parker och längs gång- och cykelvägar genomförs. stöd ges till ideella organisationer som vill ta en aktiv del i skapandet av ett tryggt samhälle prioriteras. det byggs boenden för seniorer i den takt som behovet uppstår. den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Väsby med Väsby Sjöstad ska genomföras. arbetet med planerna för Väsby Entré och stationsområdet slutförs och området utvecklas. det ska finnas gott cykelparkeringar och att cyklisters behov ska beaktas. kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen. ett system med lånecyklar utvecklas. behovet av små lägenheter ska beaktas vid all stadsplanering. Vi kommer att prioritera följande: det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla i alla områden. det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer i alla bostadsområden. kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen. att den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Väsby med Väsby Sjöstad ska genomföras. tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är central i all stadsplanering. 18

20 TÄNK PÅ KOMMANDE GENERATIONER Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för attt tänka långsiktigt och värna den värdefulla, men många gånger sårbara miljön. Ansvaret är både personligt och gemensamt. Målet är hållbar utveckling, vilket innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra villkoren för kommande generationer. En aktiv miljöpolitik är ett skydd för människovärdet. I förvaltarskapet ingår även enligt vår meningg att djur behandlas med respekt. r Kristdemokraternas miljöpolitik kännetecknas av kretsloppstanken. Upplands Väsby kommun ligger i framkanten vad gäller klimatarbetet. Ett långsiktigt arbete har genomförts med att certifiera kommunen enligt ISO Kommunen måste i sitt miljöarbete genomföra energieffektiviseringar, motverka skadliga utsläpp, minskaa genomfartstrafik, använda det mest miljövänliga bränslet för sina fordon och byta ut miljöfarligaa varor och sortera avfall. Kampen mot flygbullret är fortsatt en prioriterad fråga för oss Kristdemokrater. Till detta kommer också att t hålla kommunens miljöarbete på en hög kvalitativtt nivå, vilket ska inspirera näringsliv och enskilda att följaa efter. Upplands Väsby måste vara hållbart ur fleraa perspektiv: Socialt Allas lika värde och rättigheter. Ekonomiskt En sund och klok ekonomisk politik samt Klimatmässigt Vi måste lämna en friskare jord till våra barn. Ett bra nät av cykelvägar och cykelbanor c ärr en förutsättning för att skapa ett mer miljövänligt Väsby. Införande av lånecyklarr är ett led i att göra kommunen mer cykelvänlig. Vi avser att fortsätta arbetet med att minskaa flygbullret över Väsby. 19

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål.

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Vi tar ALLA ansvar för allas rätt till trygghet, självkänsla, medkänsla

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer