Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014"

Transkript

1 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren

2 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska verka för att kommunen ska erbjuda mark, färdiga lokaler för företag, rådgivning och stöd, förmedla kontakter och på alla sätt ge våra företagare de bästa förutsättningarna. Vårt näringsliv ska känna att kommunen är en självklar partner som aktivt lyssnar och ger stöd till företagande samt arbetar aktivt för förbättrade villkor för både befintliga och nya företag. I möjligheternas Arboga ska arbetsmarknad, näringsliv, handel och service fortsätta att utvecklas positivt. Vi ska erbjuda etableringsområden och andra unika fördelar för att locka hit fler etableringar inom olika branscher. Vi ska arbeta för att kollektivtrafiken ska erbjuda fungerande pendlingsmöjligheter till arbete och studier. Vi ska fortsätta att stötta handel, turist- och besöksnäringen som en viktig del av Arbogas näringsliv genom fortsatt utveckling av evenemang, marknadsföring och information. Skolan ska i samarbete med näringslivet uppmuntra ungt företagande och Arbetsmarknad.

3 En väl fungerande handel och en växande besöksnäring ger service till oss Arbogabor och är också en av våra största arbetsplatser. Vi socialdemokrater vill fortsätta stödja lokal handel genom aktiv marknadsföring och fortsatt utveckling av besöksnäringen. Vi arbetar aktivt med hjälp för att etablera nya butiker som kompletterar vårt befintliga utbud. I dialog med handelns aktörer vill vi utveckla lösningar som kan förena den historiska idyllen i centrum med det som är förutsättningar för en modern och framgångsrik handel. Arbogas centrum ska vara en levande stadskärna där både Arbogabor och besökare trivs och hämtar inspiration. Sturevallen ska utvecklas till en plats för aktiviteter och evenemang i Arbogas stadskärna. Ett lekland och en skatepark ska anläggas i anslutning till Sturevallen. Våra kulturmiljöer ska rustas upp och utvecklas. En gästparkering för husbilar ska anläggas i centrum.

4 Arboga är en bra plats för unga! Vi ska skapa den trygga skolan. Skolorna ska fortsätta att arbeta mot mobbning. Vi ska mobilisera alla krafter för att lyckas. Elevhälsan har en viktig roll i nätverket runt eleverna. Vår politik är tydlig, fokus ligger på lärande, kunskap och dokumenterade resultat. Men det räcker inte, alla ska ha det bra i skolan och trivas. Goda kunskaper ger goda förutsättningar för steget till a r b e t e e l l e r s t u d i e r. Utvecklingen på Vasagymnasiet är viktig för våra ungdomars framtid. Vi ska satsa på kvalitet, välutbildade lärare och ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Vårt ungdomsfullmäktige ska uppmuntras och finns för att skapa insyn och möjlighet att bidra med kunskaper som utvecklar kommunens verksamhet. I Arboga finns möjligheter till ett livslångt lärande. I Arbogas skolor ska alla elever bli sedda och vi ska skapa den trygga skolan. Fler elever ska nå behörighet till fortsatta studier. Satsningen på IT i skolan, med en dator per elev i årskurs 7-9 ska fortsätta. Vi ska utrusta våra skolor med ny teknik för att möta framtidens behov. Det goda samarbetet mellan skola och näringsliv ska fortsätta och utvecklas. Den förebyggande elevhälsovården ska utökas. Möjligheterna till inflytande och bra livskvalitet för Arbogas unga ska förbättras. Ungdomars inflytande ska ökas genom mer utbildning till Ungdomsfullmäktige och till skolornas elevråd. Ungdomsfullmäktige ska spela en större roll genom att fungera som remissinstans åt nämnder och styrelser. Ungdomsfullmäktige ska erbjudas att sammanträda i fullmäktigesalen i Rådhuset. Elevhälsovården ska ha ett helhetsperspektiv på elevers fysiska och psykiska hälsa. Den kommunala fritids- och ferieverksamheten för unga ska förbättras. Feriearbeten ska erbjudas åt alla våra ungdomar mellan årskurs ett och två i gymnasiet.

5 Arboga erbjuder en inspirerande fritid! Arboga har ett mycket aktivt och framgångsrikt idrottsliv. Vi har alltid haft framgångsrika individer, lag och klubbar som utmärkt sig på riksnivå. Mycket av det är tack vare att Arboga alltid har varit en av landets mest generösa kommuner med stöd till idrott, kultur, studieförbund och föreningar. Detta är också en del i det aktiva folkhälsoarbete vi bedriver. Vi vill fortsätta att utveckla förutsättningarna för föreningsliv och idrott genom generösa bidrag och genom att erbjuda moderna idrottsanläggningar för både inomhus och utomhussport. Arboga erbjuder en inspirerande fritid. Arboga är en inspirerande plats, det syns i vårt kulturutbud. Vi vill bevara och utveckla ett levande kulturliv för såväl oss som bor här och för alla besökare. I Arboga finns många aktiva föreningar som låter oss ta del av och delta i ett rikt och varierat kulturliv. Vi vill fortsätta att utveckla Arboga som en plats för kultur, möten, historia och upplevelser, för både boende och besökare. En generös fritids- och kulturpolitik bidrar till trivsel och folkhälsa i möjligheternas Arboga. Ekbackens idrottsområde ska utvecklas till en modern anläggning för de stora utomhusidrotterna. Ekbackens idrottsplats ska utrustas med konstgräs, belysning och en modern friidrottsanläggning. En modern camping med hög standard ska finnas i anslutning till Ekbacken. En ökad satsning på kultur inom äldrevården ska genomföras. Medborgarhuset ska utvecklas till ett modernt centrum för musik, teater, film, och möten. En inomhuslokal för boule ska anläggas i centrala Arboga.

6 Att bli pensionär innebär oftast att man har många år framför sig av ledighet och möjlighet att göra vad man vill. De flesta äldre är idag friska, kreativa och vill klara sig själva. När man väl behöver omsorg, ska den vara av hög kvalitet. I Arboga ska det finnas boendeformer för alla skeden i livet, både trygghetsboende och vård- & omsorgsboende, med högt ställda krav på form och service. De flesta äldre vill klara sig själva och Arboga ska erbjuda den service och vård man behöver via hemtjänsten. Man ska känna sig trygg i sitt hem och det ska vara behoven som styr, inte plånboken. Att bli äldre innebär för många att man får ta ett stort omvårdnadsansvar för en partner eller anhörig. Därför vill vi utveckla anhörigstödet för att underlätta vardagen för dem som vårdar sina anhöriga. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet, både avseende boende, mat, omvårdnad och fritids-aktiviteter. Den viktigaste kvalitetsfaktorn är personal med hög kompetens. En hög servicenivå, omvårdnad med god kvalitet och ett brett utbud av tjänster är vår ledstjärna. Det är viktigt att man som äldre känner att man ingår i ett socialt sammanhang. Att vardagen har lust och mening. Det är också av yttersta vikt att våra äldre får vara delaktiga i all utveckling som rör deras vardag. Därför behövs ett gediget samarbete med pensionärsorganisationerna Vi ska garantera trygghet och service till våra äldre och funktionshindrade. Vi ska utveckla vårdgarantier och öka utbudet av servicetjänster med bl a personlig tid. Vissa enheter inom äldreomsorgen ska erbjuda fler maträtter och alla boenden erbjuds lokalt tillagad mat. Samtliga kommunala äldreboenden ska erbjuda, de som så önskar, möjlighet att köpa vin och öl till maten. Samtliga bostäder inom äldreomsorgen ska vara utrustade med egna hygienutrymmen. I anslutning till Hällbacken ska det byggas en "Sinnenas trädgård". Våra kommunala äldreboenden ska utrustas med moderna automatiserade sängar. Vi ska införa valfrihetssystem inom våra omsorger.

7 En god kommunal service är skatteåterbäring i form av välfärd! Alla vi förtroendevalda är arbetsgivare och uppdragsgivare för den verksamhet som Arboga kommun bedriver. Personalen består av engagerade e x p e r t e r i n o m m å n g a o l i k a yrkesområden. Vi vill erbjuda kommunens personal fasta jobb och heltidsanställningar samt regelbunden kompetensutveckling och goda arbetsvillkor. Viktigast är att vi får så bra verksamhet som möjligt för våra skattepengar. I vårt Arboga betyder varje arbetad timme både sysselsättning och levererad skatteåterbäring i form av välfärd! En god kommunal service är skatteåterbäring i form av välfärd! Vi ska fortsätta att erbjuda kommunens anställda önskad sysselsättningsgrad. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Vi ska fortsätta att förbättra personalens möjligheter till friskvård. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor och regelbunden kompetensutveckling.

8 I Arboga ska det finnas ett stort utbud av boende i attraktiva miljöer. Vi ska fortsätta att ta fram nya bostadsområden och verka för att bostadsbyggandet ökar. Entreprenörer ska vara välkomna att bygga moderna bostäder. I vårt Arboga deltar även kommunen aktivt i bostadsutvecklingen och är en drivande aktör till nytta för alla generationer. I Arboga ska det finnas möjlighet till ett varierat utbud av boende i attraktiva miljöer. Vi ska fortsätta att ta fram detaljplaner och tillhandahålla nya bostadsområden. Entreprenörer ska välkomnas att bygga moderna bostäder. I samarbete med fastighetsägare ska Vasastaden förnyas och utvecklas med både boende och service. I vårt Arboga ska kommunen delta aktivt i bostadsutvecklingen och vara en drivande aktör till nytta för alla generationer.

9 Vi socialdemokrater vill lämna en bättre miljö till kommande generationer. Arbogas kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas för att fortsätta glädja både boende och besökare. Vi tänker genomföra de investeringar som krävs för att bevara den unika miljön kring ån och fortsätta med ett hållbart miljöarbete. Vi socialdemokrater vill lämna en bättre miljö till kommande generationer genom att minska energikonsumtionen och beroendet av fossila bränslen. Vi vill värna om vår natur och våra unika naturområden. Möjligheternas Arboga ska bidra till en hållbar utveckling. Möjligheternas Arboga ska bidra till en hållbar utveckling. Arbogas stadskärna ska klimatsäkras genom förbättrad reglering av vattennivån i ån. Grönstrukturen i stadsmiljön ska bevaras och utvecklas. Kommunens fordon ska successivt bytas mot miljövänliga alternativ och användning av elbilar inom kommunens verksamheter ska prövas och utvärderas. Kunskap om och användande av klimatsmart drift, passivhus och förnyelsebar energi ska öka inom kommunens fastigheter. Fler alternativa drivmedel ska finnas tillgängliga i Arboga.

10 Arboga är en plats för alla. I vårt Arboga har alla samma möjligheter. Arboga ligger i Sverige med hela världen runt hörnet. Som ny i Sverige och i Arboga är det viktigt att man får rätt stöd från start för att komma in i samhället. Det är viktigt att den introduktion barn och vuxna får integreras med annan undervisning och att hela samhället bidrar till en god integration. Vi bor i en medeltida miljö som är svår, men inte o m ö j l i g a t t a n p a s s a f ö r m ä n n i s k o r m e d funktionsnedsättningar. Alla offentliga lokaler och så många allmänna platser som möjligt ska vara tillgängliga för alla oavsett om man har ett handikapp eller inte. Möjligheternas Arboga har ett gott samhällsklimat för alla. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete. Flyktingmottagande ska fortsätta i den omfattning kommunen klarar av och innefatta även ensamkommande flyktingbarn. Integrationsarbetet ska förbättras med bland annat språkpraktikplatser i kommunala verksamheter. Socialtjänstens förebyggande arbete ska stärkas. Det ska finnas ett gott stöd för våldsutsatta kvinnor. Människor med funktionsnedsättningar ska ges förutsättningar till ett jämlikt liv.

11 Möjligheternas Arboga Ett tryggt, hållbart och attraktivt Arboga Vår förmåga att själva besluta om och använda våra resurser till förmån för Arbogabornas bästa är beroende av resultatet i riksdagsvalet. Den borgerliga regeringen har minskat statsbidragen till Sveriges kommuner och flyttat ut kostnader för arbetslöshet och sjukdom till kommunerna. Detta betyder att många miljoner kronor av Arbogabornas pengar som skall användas till skola, fritidsanläggningar, äldreomsorg mm i stället har finansierat statens skattesänkningar för höginkomsttagare i storstäderna. Vi har, trots detta, ansträngt oss till det yttersta för att undvika att Arbogaborna drabbas onödigt hårt av den borgerliga regeringens politik. Vi har trots detta genomfört de allra flesta av våra vallöften från förra valrörelsen! Under de kommande fyra åren ska vi Socialdemokrater fortsätta att utveckla Arboga och vi har ambitionen att genomföra detta: I möjligheternas Arboga ska arbetsmarknad, näringsliv, handel och service fortsätta att utvecklas positivt. Vi ska erbjuda etableringsområden och andra unika fördelar för att locka hit fler etableringar inom olika branscher. Vi ska arbeta för att kollektivtrafiken ska erbjuda fungerande pendlingsmöjligheter till arbete och studier. Vi ska fortsätta att stötta handel, turist- och besöksnäringen som en viktig del av Arbogas näringsliv genom fortsatt utveckling av evenemang, marknadsföring och information. Skolan ska i samarbete med näringslivet uppmuntra ungt företagande och entreprenörskap. En generös fritids- och kulturpolitik bidrar till trivsel och folkhälsa i möjligheternas Arboga. Ekbackens idrottsområde ska utvecklas till en modern anläggning för de stora utomhusidrotterna. Ekbackens idrottsplats ska utrustas med konstgräs, belysning och en modern friidrottsanläggning. En modern camping med hög standard ska finnas i anslutning till Ekbacken. En ökad satsning på kultur inom äldrevården ska genomföras. Medborgarhuset ska utvecklas till ett modernt centrum för, musik, teater, film, och möten. En inomhuslokal för boule ska anläggas i centrala Arboga. Arbogas centrum ska vara en levande stadskärna där både Arbogabor och besökare trivs och hämtar inspiration. Sturevallen ska utvecklas till en plats för aktiviteter och evenemang i Arbogas stadskärna. Ett lekland och en skatepark ska anläggas i anslutning till Sturevallen. Våra kulturmiljöer ska rustas upp och utvecklas. En gästparkering för husbilar ska anläggas i centrum. Möjligheterna till inflytande och bra livskvalitet för Arbogas unga ska förbättras. Ungdomars inflytande ska ökas genom mer utbildning till Ungdomsfullmäktige och till skolornas elevråd. Ungdomsfullmäktige ska spela en större roll genom att fungera som remissinstans åt nämnder och styrelser. Ungdomsfullmäktige ska erbjudas att sammanträda i fullmäktigesalen i Rådhuset. Elevhälsovården ska ha ett helhetsperspektiv på elevers fysiska och psykiska hälsa. Den kommunala fritids- och ferieverksamheten för unga ska förbättras. Feriearbeten ska erbjudas åt alla våra ungdomar mellan årskurs ett och två i gymnasiet. Fortsättning på nästa sida

12 Kapellgatan 5, Arboga. Tel E-post I Arboga finns möjligheter till ett livslångt lärande. I Arbogas skolor ska alla elever bli sedda och vi ska skapa den trygga skolan. Fler elever ska nå behörighet till fortsatta studier. Satsningen på IT i skolan, med en dator per elev i årskurs 7-9 ska fortsätta. Vi ska utrusta våra skolor med ny teknik för att möta framtidens behov. Det goda samarbetet mellan skola och näringsliv ska fortsätta och utvecklas. Den förebyggande elevhälsovården ska utökas. Vi ska garantera trygghet och service till våra äldre och funktionshindrade. Vi ska utveckla vårdgarantier och öka utbudet av servicetjänster med bl a personlig tid. Vissa enheter inom äldreomsorgen ska erbjuda fler maträtter och alla boenden erbjuds lokalt tillagad mat. Samtliga kommunala äldreboenden ska erbjuda, de som så önskar, möjlighet att köpa vin och öl till maten. Samtliga bostäder inom äldreomsorgen ska vara utrustade med egna hygienutrymmen. I anslutning till Hällbacken ska det byggas en "Sinnenas trädgård". Våra kommunala äldreboenden ska utrustas med moderna automatiserade sängar. Vi ska införa valfrihetssystem inom våra omsorger. En god kommunal service är skatteåterbäring i form av välfärd! Vi ska fortsätta att erbjuda kommunens anställda önskad sysselsättningsgrad. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Vi ska fortsätta att förbättra personalens möjligheter till friskvård. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor och regelbunden kompetensutveckling. I Arboga ska det finnas möjlighet till ett varierat utbud av boende i attraktiva miljöer. Vi ska fortsätta att ta fram detaljplaner och tillhandahålla nya bostadsområden. Entreprenörer ska välkomnas att bygga moderna bostäder. I samarbete med fastighetsägare ska Vasastaden förnyas och utvecklas med både boende och service. I vårt Arboga ska kommunen delta aktivt i bostadsutvecklingen och vara en drivande aktör till nytta för alla generationer. Möjligheternas Arboga har ett gott samhällsklimat för alla. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete. Flyktingmottagande ska fortsätta i den omfattning kommunen klarar av och innefatta även ensamkommande flyktingbarn. Integrationsarbetet ska förbättras med bland annat språkpraktikplatser i kommunala verksamheter. Socialtjänstens förebyggande arbete ska stärkas. Det ska finnas ett gott stöd för våldsutsatta kvinnor. Människor med funktionsnedsättningar ska ges förutsättningar till ett jämlikt liv. Möjligheternas Arboga ska bidra till en hållbar utveckling. Arbogas stadskärna ska klimatsäkras genom förbättrad reglering av vattennivån i ån. Grönstrukturen i stadsmiljön ska bevaras och utvecklas. Kommunens fordon ska successivt bytas mot miljövänliga alternativ och användning av elbilar inom kommunens verksamheter ska prövas och utvärderas. Kunskap om och användande av klimatsmart drift, passivhus och förnyelsebar energi ska öka inom kommunens fastigheter. Fler alternativa drivmedel ska finnas tillgängliga i Arboga.

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vårt Arboga. Socialdemokraterna. Bild: Arboga Kommun

Vårt Arboga. Socialdemokraterna. Bild: Arboga Kommun Vårt Arboga 2006 2010 Socialdemokraterna Bild: Arboga Kommun Trygg framtid i Arboga Den 17 september 2006 är det val till kommun, landsting och riksdag. Resultatet av valet kommer att påverka vårt samhälle

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Framtiden(s) Arboga 2015-2018

Framtiden(s) Arboga 2015-2018 Framtiden(s) Arboga 2015-2018 Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I ARBOGA I Arboga ska det finnas förutsättningar för vårt näringsliv att trivas och växa. Kommunen är en aktiv part som lyssnar, ger råd

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Socialdemokraterna i Härnösand. Valprogram 2010-2014

Socialdemokraterna i Härnösand. Valprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Härnösand Valprogram 2010-2014 Möjligheternas Härnösand Vi socialdemokrater i Härnösand vill skapa framtidstro. Vi ska arbeta med att göra Härnösand till en kommun med långsiktig,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

Socialdemokraterna Alingsås

Socialdemokraterna Alingsås Kommunalt handlingsprogram 2011 2014 Socialdemokraterna Alingsås Möjligheternas Alingsås Vi vill att Alingsås ska vara möjligheternas kommun i möjligheternas land. Vi menar att solidaritet och jämlikhet

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Rättvik möjligheternas kommun

Rättvik möjligheternas kommun Rättvik möjligheternas kommun Rösta på Socialdemokraterna till Riksdag Landsting Kommun Jan Dahlquist Kommunalrådskandidat Rättvik - Möjligheternas kommun Vi behöver bli fler Rättvik är verkligen de många

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer