Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2006-11-02"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 194 Yttrande över detaljplaneprogram för Lilla Beddinge 87:1 m.fl. (Pärlan) 195 Yttrande över detaljplaneprogram för del av kv. Skarpskytten m.m. 196 Yttrande över detaljplaneförslag för del av Skegrie 27:1 m.fl. 197 Antagande av detaljplan för Västervång 3:37 (Högalidsgården) 198 Anställning som förvaltningschef vid Räddningsnämnden (räddningschef) 199 Överklagande av Miljönämndens beslut att förelägga Trelleborgs kommun att uppföra bullerskydd vid fastigheten Löken 5 (Hedvägen) 200 Framställan om anslag för solfångare på Vångavallen och Dalabadet 201 Fastighetsnämndens begäran om anslag för flyttning av paviljong till Skegrie 202 Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län angående ombud enligt begravningslagen för dem som inte tillhör svenska kyrkan 203 Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över rapporten Det skånska landsbygdsprogrammet 204 Skrivelser och rapporter 205 Delegerades anmälningar 206 Budget för jubileumsåret Borgensåtagande för banklån; Trelleborgs Simsällskap

2 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Egil Ahl s Lars Christensson m Åke Svensson kd Anna Puusaari s Kjell Nilsson s Birger Lindgren spi Ina Liljeberg m Terezija Macas s Sven Sandgren s Bert Ekstrand fp Lisbeth Gisselquist s Ersättare Gerd Klein s Staffan Cederö m Sven Lindkvist s Yvonne Svensson s Per Grönlund spi Sune Larsson c Mats Sjölin v Agne Kronqvist s Anders Svensson mp Övriga närvarande Rutger Persson Stefan Ferm Jonas Rosenkvist Ingrid Wall Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Egil Ahl Lisbeth Gisselquist Bert Ekstrand BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

3 Dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras och att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde även behandlar ärendena Budget för jubileumsåret 2007 Borgensåtagande för banklån; Trelleborgs Simsällskap Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna. Ärendena behandlas under 206 respektive 207.

4 194 Yttrande över detaljplaneprogram för Lilla Beddinge 87:1 m.fl. (Pärlan) (Dnr 2006/823, 251) Föreligger detaljplaneprogram för Lilla Beddinge 87:1 m.fl. (Pärlan) för samråd. Planeringen bygger på idén om att kunna erbjuda våra äldre ett kvalitativt seniorboende i friskvårdens tecken och syftar till att pröva lämpligheten av detta på fastigheterna Lilla Beddinge 87:1, 88:1 och del av 33:3 i Beddingestrand. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen Stefan Ferm. Det antecknas att kommunstyrelsen den 7 september 2006 beslutat godkänna en avsiktsförklaring mellan en exploatör och Trelleborgs kommun. I beslutet påpekas att planläggningen skall beakta allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och till parkeringsplatser. Lars Christensson (m) och Kjell Nilsson (s) yrkar bifall till beredningsutskottets förslag att kommunstyrelsen skall sakna erinran mot detaljplaneprogrammet. Sven Sandgren (s) får antecknat till protokollet att han anser att den nuvarande parkeringsplatsen vid Pärlan skall vara kvar. Kommunstyrelsen saknar erinran mot detaljplaneprogrammet. Reservation Sven Sandgren reserverar sig mot beslutet. Byggnadsnämnden

5 195 Yttrande över detaljplaneprogram för del av kv. Skarpskytten m.m. (Dnr 2006/966, 251) Föreligger detaljplaneprogram för del av kvarteret Skarpskytten i Trelleborg för samråd. Planeringens syfte är att pröva möjligheten till utbyggnad av bostäder på öppna platser väster om museet, mellan Trelleborg AB och spårområdet. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen Stefan Ferm. Det antecknas att kommunstyrelsen den 7 september 2006 beslutat godkänna en avsiktsförklaring mellan en exploatör och Trelleborgs kommun i syfte att genomföra bostadsutbyggnad enligt upprättat idéförslag. Kommunstyrelsen saknar erinran mot detaljplaneprogrammet. Byggnadsnämnden

6 196 Yttrande över detaljplaneförslag för del av Skegrie 27:1 m.fl. (Dnr 2006/410, 212) Föreligger detaljplaneförslag för del av Skegrie 27:1 m.fl. för yttrande. Syftet med detaljplaneringen är att pröva möjligheten att utöka Skegrie by med ett bostadsområde för enbostadshus norr om Skegrie byaväg. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen Stefan Ferm. Det antecknas att kommunstyrelsen den 7 september 2006 beslutat godkänna en avsiktsförklaring mellan en exploatör och Trelleborgs kommun i syfte att genomföra bostadsutbyggnad enligt upprättat idéförslag. Kommunstyrelsen saknar erinran mot detaljplaneförslaget. Byggnadsnämnden

7 197 Antagande av detaljplan för Västervång 3:37 (Högalidsgården) (Dnr 2006/630, 214) Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostadsbyggnader, inkluderande seniorboende eller särskilt boende. Vid samrådsförfarandet beslutade kommunstyrelsen den 7 september 2006 att sakna erinran mot detaljplaneförslaget. Byggnadsnämnden har den 19 september 2006 beslutat att godkänna förslaget till detaljplan för Västervång 3:37 samt att översända detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen Stefan Ferm. Lunds Botaniska Förening har i skrivelse den 20 oktober 2006 upplyst att luddvårlök, som är en fridlyst och mycket sällsynt växt i Sverige, har en viktig växtplats vid Högalidsgårdens kastanjeallé. Föreningen kräver därför att kastanjeallén bevaras som en förutsättning för att också bevara de fridlysta vårluddlökarna. Kommunekologen har i skrivelse den 18 oktober 2006 framfört att det vid genomförande av planen är viktigt att de stora träden får vara kvar och att man är aktsam om dem och om marken omkring så att vårluddlöken kan bevaras. Kommunekologen anser att det bör skrivas in en aktsamhetsklausul i kommande bygg-/rivningslov. Det noteras att området kring kastanjeallén i detaljplanen är angivet som parkområde där marken inte får bebyggas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till detaljplan för Västervång 3:37. Kommunfullmäktige

8 198 Anställning som förvaltningschef vid Räddningsnämnden (räddningschef) (Dnr 2006/1002,172.1) Räddningschef Christer Dahlsjö slutar sin anställning den 30 november Kommunstyrelsen har genom sin Personalavdelning genomfört rekrytering. Räddningsnämnden informerades den 18 oktober 2006 om att Personalavdelningen funnit brandingenjör Kent Naterman vara mest lämpad av de sökande för befattningen som räddningschef. Förhandling enligt 11 MBL genomfördes den 23 oktober med berörda fackliga organisationer, som inte hade någon erinran mot att anställa Kent Naterman som räddningschef. Räddningsnämnden beslutade den 1 november 2006 att samtycka till att Kent Naterman anställs som räddningschef fr.o.m. den 1 december Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Kent Naterman som räddningschef fr.o.m. den 1 december Kent Naterman Räddningsnämnden Personalavdelningen

9 199 Överklagande av Miljönämndens beslut att förelägga Trelleborgs kommun att uppföra bullerskydd vid fastigheten Löken 5 (Hedvägen) (Dnr 2006/217, 400) Sedan bostadsrättsföreningen Riksbyggen 21 inom bostadsområdet Änghög inkommit till miljönämnden med klagomål på trafikbuller har nämnden genom beslut den 9 oktober 2006, 60, förelagt Trelleborgs kommun att senast den 30 april 2007 ha uppfört ett bullerskydd i form av en tät mur eller att vidta alternativa lösningar så att en ekvivalent ljudnivå på högst 55 db (A) utomhus vid fasad erhålles. Miljönämnden har motiverat sitt beslut med att Trelleborgs kommun är ansvarig för situationen, dels i form av väghållare, dels i form av ansvarig för bygglov och detaljplaner. När Trelleborgs kommun yttrade sig i ärendet framhölls att byggherren underlåtit att uppföra byggnaderna m.m. i enlighet med kraven i detaljplanen, varför väghållaren inte kan anses ansvarig för de olägenheter som nu uppkommit. Kommunjuristen har granskat ärendet och föreslår att Trelleborgs kommun skall överklaga miljönämndens beslut. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjuristen i uppdrag att överklaga miljönämndens beslut. Kommunjuristen

10 200 Framställan om anslag för solfångare på Vångavallen och Dalabadet (Dnr 2006/889, 379) Föreligger framställan om anslag till solfångare på Dalabadet och Vångavallen. Som ett led i Trelleborgs kommuns klimatstrategi har kommunen bl.a. ansökt om och beviljats s.k. KLIMP-bidrag för solfångare på Badhuset i Trelleborg. Efter ansökan har nu åtgärden ändrats till att gälla solfångare på Dalabadet och Vångavallen, vilket ger större miljöeffekter än motsvarande åtgärd på Badhuset. Åtgärden planeras vara genomförd under år Den totala investeringskostnaden uppgår till kr, varav kr täcks av KLIMP-bidraget. Fritidsnämndens driftskostnader har beräknats till ca kr år 2008 och ca kr år Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 oktober 2006, 184, beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för vidare utredning. Klimp-samordnaren Anitha Ljung och åtgärdsägaren Håkan Bergman har därefter lämnat följande förtydliganden. Sedan om- och tillbyggnaden 1996 finns en värmepump installerad i Trelleborgs varmbadhus. Värmepumpen utvinner värme ur gråvatten (avloppsvatten). Värmen från pumpen levereras till en värmepump som i sin tur genererar förvärmt tappvarmvatten, max 48 grader. Om en solfångare installeras på varmbadhuset erhålles inte önskad effekt på grund av den alltför höga tilloppstemperaturen på inkommande tappvarmvatten. Verksamheten är också minimal under sommarperioden då en solfångare skulle ha genererat högsta effekt. På Vångavallen och Dalabadet är däremot förutsättningarna mycket bättre för att installera solfångare på grund av verksamheten och det höga varmvattenuttaget under sommarperioden. Här kan solfångarnas effekt nyttjas till fullo, dvs. de ger högsta möjliga energieffekt. Ur ett längre ekonomiskt perspektiv är ändringen av installationen också den mest fördelaktiga lösningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå kr till kommunstyrelsens investeringsbudget år 2007 för uppförande av solfångare på Vångavallen och Dalabadet, att anslaget skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet till den del det inte täcks av statsbidrag, samt att beakta fritidsnämndens behov av medel för ökade driftskostnader till följd av investeringen år 2008 och framåt. Kommunfullmäktige

11 201 Fastighetsnämndens begäran om anslag för flyttning av paviljong till Skegrie (Dnr 2006/960, 619) Fastighetsnämndens hemställer att kommunfullmäktige anslår kronor till nämndens investeringsbudget år 2006 för iordningställande av mark, uppförande av lekplats och staket samt ledningsdragningar i samband med flyttningen av paviljonger från Flaningen till den tillfälliga förskolan i Skegrie. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå kronor till fastighetsnämndens investeringsbudget år 2006 för iordningställande av mark, uppförande av lekplats och staket samt ledningsdragningar i samband med flyttningen av paviljonger från Flaningen till den tillfälliga förskolan i Skegrie, samt att anslaget skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. Kommunfullmäktige

12 202 Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län angående ombud enligt begravningslagen för dem som inte tillhör svenska kyrkan (Dnr 2006/969, 112) Sedan den 1 januari 2000 skall det finnas ombud som granskar hur församlingarna sköter begravningsverksamheten för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett ombud skall utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. I verksamhetsområdet Trelleborgs kommun är Carl-Gustaf Stjerna, Ove Carlsson och Marina Thelandersson förordnade som ombud till och med den 31 december Länsstyrelsen i Skåne län har nu begärt att Trelleborgs kommun skall komma in med förslag om ovannämnda personer eller om någon annan lämplig person skall utses som ombud från och med den 1 januari Carl-Gustaf Stjerna, Ove Carlsson och Marina Thelandersson har förklarat sig villiga att utses som ombud från och med den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar föreslå länsstyrelsen att Carl-Gustaf Stjerna, Ove Carlsson och Marina Thelandersson skall förordnas som ombud enligt begravningslagen för verksamhetsområdet Trelleborgs kommun från och med den 1 januari Länsstyrelsen i Skåne län Carl-Gustaf Stjerna Ove Carlsson Marina Thelandersson

13 203 Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län över rapporten Det skånska landsbygdsprogrammet (Dnr 2006/693, 009) Länsstyrelsen i Skåne län har berett Trelleborgs kommun tillfälle att yttra sig över rapporten Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Beredning Rapporten har interremitterats till Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB och till Kultur Trelleborg, genom Trelleborgs museum. Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB framför att man inte har några synpunkter på den del av rapporten som gäller näringsliv och turism. Trelleborgs Museum framför att kommunerna med landsbygdsprogrammet har fått ett utmärkt verktyg för fortsatt arbete med att utveckla landsbygden i positiv riktning. Det tvärsektoriella upplägget och det synnerligen breda perspektivet utgör en fantastisk grund för vidare arbeten inom olika områden och intressesfärer. Trelleborgs Museum framför dock att helhetsbedömningen högt värde när det gäller Söderslätt är en skymf mot detta enastående landskap. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna synpunkter till Länsstyrelsen i Skåne län såsom Trelleborgs kommuns yttrande i ärendet. Länsstyrelsen i Skåne län (jämte Trelleborgs museums skrivelse)

14 204 Skrivelser och rapporter 1. Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende, Förskolan Gertrudsgården, dnr Trelleborgs Energiförsäljning AB:s protokoll av den 29 augusti och 3 oktober 2006, dnr Från Sveriges Kommuner och Landsting inkomna Förbundsstyrelsebeslut nr. 5-9, dnr Trelleborg Fjärrvärme AB:s protokoll av den 24 augusti 2006, dnr Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll från den 30 maj t.o.m. 25 september 2006, dnr Regeringskansliets remiss angående ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (1966:314) att utforska kontinentalsockeln, dnr Kommunassurans Syd Försäkring AB beträffande skada på Sesamphoto AB:s utställningsskärmar Skåne lika grant från ovan, dnr Miljönämndens sammanträdesprotokoll angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet från Metso Minerals AB för utökad produktion på fastigheten Terminalen 1, dnr Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende, Söderängens förskola, dnr :e rapport från Skogsstyrelsens uppdrag att ansvara för övervakning av insektsangrepp, dnr Regionala utvecklingsnämndens protokoll , dnr Länsstyrelsen i Skåne läns beslut till skolförvaltningen angående Tillstånd om allmän kameraövervakning, dnr Fastighetsnämndens sammanträdesprotokoll angående skrivelser från Handikapprådet, dnr Statens Offentliga Utredningars Delrapport om ungas situation på bostadsmarknaden, dnr Statens Offentliga Utredningar angående Boutredningen efterlyser lokala initiativ med syfte att underlätta ungas inträde på bostadsmarknaden, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns förordnande av borgerlig vigselförrättare, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om bidrag för Naturvård i kommunal och lokal regi, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns rapport angående Jämställdhet som svensk självklarhet, dnr Regeringskansliets dokumentation från Ett Sverige för barn, dnr Stavsten/Ymors skrivelse angående utnyttjande av omklädningsrum på Ymorvallen, dnr Information från Skånes Bildningsförbund, dnr. 954 Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

15 205 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 44 Avtal om Flick Flacks medverkan under jubileumsåret Kommundirektören 2007 ( kr) 51 Bidrag till dansarrangemang i Söderslättshallen; Kommundirektören Trelleborgs Riksteaterförening (5 000 kr) 54 Bidrag till Junior VM-satsning; Trelleborgs Bågskytteklubb Kommundirektören (5 000 kr) 55 Bidrag till Ungdomscupfinal, Ungdomsnatta och Kommundirektören Ungdomens 7-mannastafett oktober 2006; OK Kontinent (3 000 kr) 53 Tilldelning av tomter enligt tilläggsavtal avseende Kommundirektören köp av Skegrie 18:3 57 Ansökan om bidrag till interaktiv kulturhemsida, Kommundirektören avslag 56 Fastighetsreglering avseende fastigheterna Kommundirektören Skegrie 41:1 och 41:5 58 Projekt Vattenprovet år 2006 Kommundirektören Hemvärnsärenden 5 Tillstyrkan av ansökan till hemvärnet för Claes Lindblom, Trelleborg 6 Tillstyrkan av ansökan till hemvärnet för Martin Flisborn, Trelleborg 7 Tillstyrkan av ansökan till hemvärnet för Henrik Wetterholtz, Ö. Värlinge 8 Tillstyrkan av ansökan till hemvärnet för Daniel Jeppsson, Trelleborg Kanslichefen Kanslichefen Kanslichefen Kanslichefen Förköpsärenden, se separat bilaga Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

16 206 Budget för jubileumsåret 2007 (Dnr 2006/759, 0091) Föreligger förslag till budget för firandet av jubileumsåret Det noteras att den Leva och Bo-utställning som skall genomföras i augusti 2007 finansieras via sponsring, deltagaravgifter och av AB Östersjöterminalen. Trelleborgs kommuns driftskostnader för jubileumsåret har beräknats till kr år 2007 och till kr år Investeringskostnaderna har beräknats till kr år Kostnaderna fördelas enligt följande: Driftskostnader (Kommunstyrelsen) År 2007 År 2008 Projektledning och marknadsföring Gemensamma kostnader för utställningsverksamhet Evenemang Kapitalkostnader Summa Investeringar (Tekniska nämnden) Upprustning av scenen i stadsparken Segel över Stortorget Summa Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anslå kronor år 2007 och kr år 2008 till kommunstyrelsens driftsbudget för jubileumsfirandet år 2007, att anslå kr till Tekniska nämndens investeringsbudget år 2007 för upprustning av scenen i stadsparken samt segel över Stortorget, samt att anslagen skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. Kommunfullmäktige

17 207 Borgensåtagande för banklån; Trelleborgs Simsällskap (Dnr 2006/1006, 045) Det antecknas att representanter för styrelsen i Trelleborgs Simsällskap först vid ett besök den 19 september på rådhuset och sedan i en skrivelse till kommunstyrelsen den 12 oktober 2006 anhållit om att Trelleborgs kommun skall gå i borgen för ett tioårigt banklån om kronor till klubben. För klubbens fortsatta existens är kommunens borgen en nödvändighet. Ordföranden Egil Ahl (s) föreslår, med tillstyrkan av Bert Ekstrand (fp) och Sune Larsson (c), att kommunstyrelsen skall besluta att Trelleborgs kommun skall gå i borgen för det aktuella banklånet. Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att Trelleborgs kommun skall gå i borgen för det aktuella banklånet. Trelleborgs Simsällskap Ekonomichefen

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer