Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2006-05-04"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 90 Detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. samrådshandlingar 91 Detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. samrådshandlingar 92 Detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. samrådshandlingar 93 Detaljplan för del av Maglarp 24:2 m.fl., Stavstensudde Golf, SPA & Resort samrådshandlingar 94 Detaljplan och områdesbestämmelser för delar av Gislöv 17:40, Serresjö 3:59, Serresjö 3:10 m.fl. - samrådshandlingar 95 Detaljplan för Tommarp 5:32 m.fl. - samrådshandlingar 96 Överenskommelse om huvudsponsorskap och garanti för arrangemang av EM Lag tävling i Taekwondo i Trelleborg den 1 2 juli Redovisning av alkohol- och drogförebyggande projekt 98 Försäljning av fastigheten Trelleborg Långtradaren 1 99 Försäljning av fastigheten Trelleborg Tankbilen Exploateringsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening beträffande Serresjö 1:95 m.fl. 101 Exploateringsavtal med AB Trelleborgshem beträffande Serresjö 1:95 m.fl. 102 Tekniska nämndens hemställan om anslag för utbyggnad av teknisk försörjning inom Serresjö exploateringsområde 103 Medborgarförslag 2005:38 Gymnastiksal i Västra Alstad skola 104 Medborgarförslag 2005:20 Arkivhus i Trelleborgs kommun 105 Motion 2005:2 Halm som biobränsle i fjärrvärmeverken 106 Motion 2005:7 Sverigedemokraterna erhåller en adjungerande plats i Trelleborgs kommunstyrelse 107 Motion 2006:1 Förklarande text vid gatunamn 108 Motion 2004:6 Verksamhetsråd för utbyggnaden av Stavstensudde 109 Skrivelser och rapporter 110 Delegerades anmälningar

2 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Egil Ahl s Lars Christensson m Ej 93 Åke Svensson kd Anna Puusaari s Kjell Nilsson s Birger Lindgren spi Ina Liljeberg m Terezija Macas s Sven Sandgren s Bert Ekstrand fp Gerd Klein s Jan Svenning kd 93 Ersättare Jan Svenning kd 90-92, Yvonne Svensson s Per Grönlund spi Sune Larsson c Mats Sjölin v Agne Kronqvist s Anders Svensson mp Övriga närvarande Rutger Persson Jonas Rosenkvist Ingrid Wall Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Egil Ahl Kjell Nilsson Bert Ekstrand BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

3 90 Dagordningen Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med följande ärenden: Detaljplan för Tommarp 5:32 m.fl. samrådshandlingar Överenskommelse om huvudsponsorskap och garanti för arrangemang av EM Lag tävling i Taekwondo i Trelleborg den 1 2 juli 2006 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna.

4 91 Detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. samrådshandlingar (Dnr 2006/409, 212) Föreligger förslag till detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i västra delen av Beddingestrand. Området kan inrymma enbostadshus som skall byggas ut med hänsyn till befintlig bebyggelse och omgivande jordbruk. Kommunfullmäktige har den 24 april 2006 beslutat godkänna ett exploateringsavtal med en privat entreprenör beträffande det aktuella området. Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

5 92 Detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. samrådshandlingar (Dnr 2006/410, 212) Föreligger förslag till detaljplan för Skegrie 27:1 m.fl.. Syftet med detaljplaneringen är att pröva möjligheten att utöka Skegrie by med ett bostadsområde för enbostadshus norr om Skegrie Stationsväg. Inom området planeras för ett åttiotal enbostadshus samt mindre plats för handel. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande. Underhandskontakter mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har gett vid handen att förslaget till detaljplan måste arbetas om med anledning av Vägverkets tilltänkta dragning av anslutningsvägen till/från väg E6 och därefter ställas ut på nytt. Byggnadsnämnden

6 93 Detaljplan för del av Maglarp 24:2 m.fl., Stavstensudde Golf, SPA & Resort samrådshandlingar (Dnr 2006/411, 212) Jäv Lars Christensson (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under detta ärendes behandling och beslut. Han ersätts av Jan Svenning (kd). Föreligger förslag till detaljplan för Maglarp 24:2 m.fl. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten till att anlägga en golfbana med tillhörande bostadsområde samt ett SPA-hotell med tillhörande hotellanläggning. Yrkanden Kjell Nilsson (s) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan. Mats Sjölin (v) yrkar att kommunstyrelsen skall avvisas förslaget till detaljplan. Anders Svensson (mp) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta framföra följande synpunkter beträffande program till detaljplan: Detaljplanen måste i allt väsentligt följa inriktningen i den fördjupade översiktsplanen för Stavstensudde. Golfbanan ska anläggas avskilt från bebyggelsen, och inte som nu blandat. Anläggandet av golfbanan förefaller leda till förhållandevis stora ingrepp i marken och landskapet. Golfbanans påverkan måste därför analyseras i en miljökonsekvensbeskrivning eller motsvarande. Mats Sjölins och Anders Svenssons yrkanden avges enligt bestämmelserna i 13 B Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på de tre framställda yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan. Särskilda yttranden Mats Sjölin och Anders Svensson avger särskilda yttranden till förmån för egna yrkanden i anledning av kommunstyrelsens beslut. Yttrandena avges enligt bestämmelserna i 13 B Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun. Anders Svenssons särskilda yttrande: forts.

7 forts. 93 Jag har yrkat att kommunstyrelsen framför följande synpunkter beträffande programmet till detaljplan för Maglarp 24:2 m.fl.: - Detaljplanen måste i allt väsentligt följa inriktningen i den fördjupade översiktsplanen för Stavstensudde. - Golfbanan ska anläggas avskilt från bebyggelsen, och inte som nu blandat. - Anläggandet av golfbana förefaller leda till förhållandevis stora ingrepp i marken och landskapet. Golfbanans påverkan måste därför analyseras i en miljökonsekvensbeskrivning eller motsvarande. Det förslag som skickats ut från Byggnadsnämnden skiljer sig på flera punkter jämfört med den fördjupade översiktsplanen för Stavstensudde som antogs av kommunfullmäktige i september Mängden bostäder i området har ökat avsevärt. Dessutom är bostadsbyggelsen inritad på andra platser än vad som är fallet i den fördjupade översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen möjliggjordes en golfbana i området skild från bostäderna. I detta detaljplanprogram har golfbanans olika hål blandats med bebyggelsen. Miljöpartiets uppfattning är att den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen i allt väsentligt ska följas. Vi tycker också att modellen att blanda bebyggelse och golfbana är olycklig av flera skäl. Vår uppfattning är att boendemiljön blir sämre när bostadsbebyggelsen omges av golfbanan. Det blir också svårare att i framtiden återföra marken till jordbruksändamål om den öppna marken har blandats med bostadsbebyggelse. Eftersom anläggandet av golfbanan förefaller leda till förhållandevis stora ingrepp i marken och landskapet efterlyser vi att golfbanans påverkan analyseras i en miljökonsekvensbeskrivning eller motsvarande. Kommunstyrelsen valde att avslå mitt yrkande. Jag avger därför detta särskilda yttrande till stöd för mitt yrkande. Mats Sjölins särskilda yttrande: Det presenterades detaljplaneförslaget skulle innebära att en stor del av markområdet på Stavstensudde skulle göras till golfbanor. Vi har, i tidigare ställningstagande angående Stavstensudde, påtalat vikten av att området får en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Vi anser att det som hittills har kommit fram har varit en alltför ensidig inriktning på villor med äganderätt och befarar att detta leder till segregation. Vi har också ansett att det stora utrymmet för golfbanor förstärker denna snedbalans och tillika leder till att barriärer skapas i området. Det nu föreliggande förslaget till detaljplan understryker denna inriktning. På kommunstyrelsens sammanträde yrkade jag att kommunstyrelsen skulle avvisa förslaget till detaljplan. Eftersom detta yrkande ej bifölls av kommunstyrelsen reserverar jag mig härmed till förmån för eget yrkande. Byggnadsnämnden

8 94 Detaljplan och områdesbestämmelser för delar av Gislöv 17:40, Serresjö 3:59, Serresjö 3:10 m.fl. - samrådshandlingar (Dnr 2006/412, 212) Föreligger förslag till detaljplan för delar av Gislöv 17:40, Serresjö 3:59, Serresjö 3:10 m.fl. Syftet med detaljplaneringen är att pröva lämpligheten för en vindkraftsgrupp i ett område mellan Gislövs läge och Gislövs by, öster om Trelleborgs stad. Till detaljplaneområdet är ett förslag till områdesbestämmelser kopplat. Dessa planer skall ersätta nuvarande områdesbestämmelser som således avses upphävas. Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslagen till detaljplan och områdesbestämmelser. Byggnadsnämnden

9 95 Detaljplan för Tommarp 5:32 m.fl. - samrådshandlingar (Dnr 2006/997, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Tommarp 5:32 m.fl. Syftet med detaljplaneringen är att pröva lämpligheten för småhusbebyggelse. Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

10 96 Överenskommelse om huvudsponsorskap och garanti för arrangemang av EM Lag tävling i Taekwondo i Trelleborg den 1 2 juli 2006 (Dnr 2006/460, 009) Föreligger förslag till överenskommelse mellan Trelleborgs kommun genom dess kommunstyrelse och Trelleborgs Taekwondo klubb avseende kommunalt huvudsponsorskap samt garanti för arrangemanget av EM Lag tävling i Taekwando i Trelleborg den 1 2 juli 2006 upp till ett maximalt bidrag för kommunens del om kronor. Kommunen skall även svara för de interna kostnaderna för utnyttjande av skolbussarna under tävlingsdagarna samt bankett. Klubben skall i efterhand i detalj redovisa sina kostnader och intäkter för arrangemanget. Tävlingen kommer att ha över 200 deltagare från hela Europa, ett stort antal domare och funktionärer, representanter från Riksförbund och Sveriges Olympiska kommitté, samt prägla Trelleborg under det aktuella veckoslutet. Taekwondo har inom bara något decennium blivit en mycket väl etablerad sport i Sverige, med i Europa mycket väl känd anknytning och koppling till Trelleborg. I samband med tävlingarna kommer Trelleborgs kommun att på olika sätt logotyp, affischer, flaggspel, radio och TV m.m. - marknadsföra kommunen och huvudsponsorskapet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen, samt att ersättning enligt garantin m.m. skall bestridas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Budget- och Utvecklingschefen

11 97 Redovisning av alkohol- och drogförebyggande projekt (Dnr 2006/276, 021) Trelleborgs kommun har sedan år 2003 arbetat med att bygga upp ett samordnat alkohol- och drogförebyggande arbete vid Trelleborgs kommun. Arbetet finansieras delvis med statliga bidrag som fördelas av länsstyrelsen. Ett villkor för att beviljas projektmedel är att kommunen en gång per år rapporterar till länsstyrelsen, vilket har skett i september 2004 och Rapporterna har innehållit en redovisning av förebyggande insatser samt en ekonomisk redovisning av projektkostnaderna. Länsstyrelsen har nu begärt att nämnda rapporter skall godkännas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna. Länsstyrelsen Karin Jeppsson (fk)

12 98 Försäljning av fastigheten Trelleborg Långtradaren 1 (Dnr 2006/432, 244) Föredras köpekontrakt enligt vilket Trelleborgs kommun till Söderslätts Port & Smides AB ( ), V Tommarp Pl 74, Trelleborg, överlåter fastigheten Trelleborg Långtradaren 1 (4 439 kvm) för en köpeskilling om kronor. Köparen har för avsikt att etablera verksamhet för plåt- och smidesarbete på fastigheten. Överenskommen tillträdesdag är den 1 juni Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Vidare har beaktats att markens bärighet inte svarar mot de krav som köparens verksamhet ställer samt att åtkomsten begränsas av befintlig byggnad för elektricitet. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kommunfullmäktige

13 99 Försäljning av fastigheten Trelleborg Tankbilen 1 (Dnr 2006/433, 244) Föredras köpekontrakt enligt vilket Trelleborgs kommun till Lackcenter i Fosie AB ( ), Plåtslagarvägen 9, Höllviken, överlåter fastigheten Trelleborg Tankbilen 1 (7 851 kvm) för en köpeskilling om kronor. Köparen har för avsikt att etablera verksamhet för lastbilslackering. Överenskommen tillträdesdag är den 1 juni Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kommunfullmäktige

14 100 Exploateringsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening beträffande Serresjö 1:95 m.fl. (Dnr 2006/423, 251) Föreligger förlag till exploateringsavtal mellan Trelleborgs kommun och Riksbyggen Ekonomisk förening beträffande Serresjö 1:95 m.fl. Kommunfullmäktige har i mars 2005 antagit en detaljplan för fastigheterna Serresjö 1:95 m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad med enbostadshus, flerbostadshus och skola i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Gislövs läge. Efter en urvalsprocess har Riksbyggen och AB Trelleborgshem visat sig vara lämpliga att anvisa mark inom området till. Riksbyggen har gemensamt med Trelleborgshem upprättat ett förslag till utbyggnad av det aktuella kvarteret, som omfattar totalt 67 bostadsenheter fördelat med 25 enheter på Riksbyggen och 42 enheter på Trelleborgshem. Utbyggnaden planeras påbörjas under sommaren 2006 och området skall vara klart för inflyttning under våren Exploatörerna bedömer att huvuddelen av området skall vara utbyggd till bostadsutställningen år Kommunen överlåter till Riksbyggen kvm mark omfattande 25 bostadsenheter. Köpeskillingen för marken uppgår till kronor. Inom kvarteret skall bildas en gemensamhetsanläggning för gator, parkering, park, lekplatser m.m. avseende mark som skall vara samfälld för samtliga bostadsenheter inom kvarteret. Kommunen initierar och betalar fastighetsbildningen för bildandet av två fastigheter inom kvarteret samt för gemensamhetsanläggningen. Marken för gemensamhetsanläggningen överlåts utan ersättning från kommunens sida och iordningställs och anläggs av kommunen. Kommunen skall till 98 procent, Riksbyggen till 1 procent och Trelleborgshem till 1 procent äga gemensamhetsanläggningen. Kommunen svarar för att ledningar för VA och el lämnas vid tomtgränsen till kvarterets fastigheter där respektive exploatör tar över ansvaret för utbyggnaden och den kommande driften. Exploatören betalar anslutningsavgifter enligt taxa. Kommunen är huvudman för allmän plats utanför kvarteret och svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Riksbyggen skall ha iordningställt minst 10 färdiga hus till kommunens bostadsutställning 2007, då minst ett inrett visningshus skall ställas ut. Kommunen förbinder sig att inte ta ut någon planavgift i samband med bygglovsprövningen. Genom avtalet avstår kommunen från sin förköpsrätt under genomförandetiden av detaljplanen. forts.

15 forts. 100 Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. Kommunfullmäktige

16 101 Exploateringsavtal med AB Trelleborgshem beträffande Serresjö 1:95 m.fl. (Dnr 2006/423, 251) Föreligger förlag till exploateringsavtal mellan Trelleborgs kommun och AB Trelleborgshem beträffande Serresjö 1:95 m.fl. Kommunfullmäktige har i mars 2005 antagit en detaljplan för fastigheterna Serresjö 1:95 m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad med enbostadshus, flerbostadshus och skola i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Gislövs läge. Efter en urvalsprocess har AB Trelleborgshem och Riksbyggen Ekonomisk förening visat sig vara lämpliga att anvisa mark inom området till. Trelleborgshem har gemensamt med Riksbyggen upprättat ett förslag till utbyggnad av det aktuella kvarteret, som omfattar totalt 67 bostadsenheter fördelat med 25 enheter på Riksbyggen och 42 enheter på Trelleborgshem. Utbyggnaden planeras påbörjas under sommaren 2006 och området skall vara klart för inflyttning under våren Exploatörerna bedömer att huvuddelen av området skall vara utbyggd till bostadsutställningen år Kommunen överlåter till Trelleborgshem kvm mark omfattande 42 bostadsenheter. Köpeskillingen för marken uppgår till kronor. Inom kvarteret skall bildas en gemensamhetsanläggning för gator, parkering, park, lekplatser m.m. avseende mark som skall vara samfälld för samtliga bostadsenheter inom kvarteret. Kommunen initierar och betalar fastighetsbildningen för bildandet av två fastigheter inom kvarteret samt för gemensamhetsanläggningen. Marken för gemensamhetsanläggningen överlåts utan ersättning från kommunens sida och iordningställs och anläggs av kommunen. Kommunen skall till 98 procent, Riksbyggen till 1 procent och Trelleborgshem till 1 procent äga gemensamhetsanläggningen. Kommunen svarar för att ledningar för VA och el lämnas vid tomtgränsen till kvarterets fastigheter där respektive exploatör tar över ansvaret för utbyggnaden och den kommande driften. Exploatören betalar anslutningsavgifter enligt taxa. Kommunen är huvudman för allmän plats utanför kvarteret och svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Trelleborgshem skall ha iordningställt minst 10 färdiga hus till kommunens bostadsutställning 2007, då minst ett inrett visningshus skall ställas ut. Kommunen förbinder sig att inte ta ut någon planavgift i samband med bygglovsprövningen. Genom avtalet avstår kommunen från sin förköpsrätt under genomförandetiden av detaljplanen. forts.

17 forts. 101 Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. Kommunfullmäktige

18 102 Tekniska nämndens hemställan om anslag för utbyggnad av teknisk försörjning inom Serresjö exploateringsområde (Dnr 2006/423, 251) Enligt föreliggande förslag till exploateringsavtal med Riksbyggen respektive Trelleborgshem skall företagen upprätta hus med bostads- och hyresrätt inom Serresjö exploateringsområde. Inom kvarteret skall bildas en gemensamhetsanläggning för gator, parkering, park, lekplatser m.m. avseende mark som skall vara samfälld för samtliga bostadsenheter inom kvarteret. Kommunen initierar och betalar fastighetsbildningen för bildandet av två fastigheter inom kvarteret samt för gemensamhetsanläggningen. Marken för gemensamhetsanläggningen överlåts utan ersättning från kommunens sida och iordningställs och anläggs av kommunen. Kommunen skall till 98 procent, Riksbyggen till 1 procent och Trelleborgshem till 1 procent äga gemensamhetsanläggningen. Kommunen svarar för att ledningar för VA och el lämnas vid tomtgränsen till kvarterets fastigheter där respektive exploatör tar över ansvaret för utbyggnaden och den kommande driften. Exploatören betalar anslutningsavgifter enligt taxa. Kommunen är huvudman för allmän plats utanför kvarteret och svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Efter utbyggnad av gator och parker inom kvarteret kommer investeringskostnaden att fördelas mellan parterna i samfällighetsföreningen. Drift och underhåll av anläggningarna kommer att skötas av Kommunal Teknik, varvid kostnaderna särredovisas och kan fördelas på samfälligheten. Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att med början i maj 2006 starta utbyggnad av teknisk försörjning för Riksbyggens och Trelleborgshems område inom exploateringsområdet Serresjö, att nedanstående, erforderliga utgifter tilldelas i enlighet med föreslagen likviditetsbedömning över åren , att anslå kronor för utbyggnad av VA-nätet inom området. De ökade driftskostnaderna täcks av VA-kollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor, att anslå kronor för utbyggnad av elnätet inom området. De ökade driftskostnaderna täcks av elnätskollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor, att anslå kronor för utbyggnad av gator och parker inom området, att i budget för år 2007 och framåt tilldela Tekniska nämnden de verkliga drift- och underhållskostnader som belastar kommunens del i samfällighetsförening inom området. forts.

19 forts. 102 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med början i maj 2006 starta utbyggnad av teknisk försörjning för Riksbyggens och Trelleborgshems område inom exploateringsområdet Serresjö, att nedanstående anslag tilldelas i enlighet med föreslagen likviditetsbedömning över åren , att anslå kronor till Tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av va-nätet inom området. De ökade driftskostnaderna täcks av VA-kollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor, att anslå kronor till Tekniska nämndens investeringsbudget för utbyggnad av elnätet inom området. De ökade driftskostnaderna täcks av elnätskollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor, att investeringarna i va-nätet och elnätet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet, att anslå kronor för utbyggnad av gator och parker inom området att redovisas såsom omsättningstillgångar inom balansräkningen, att anslaget för utbyggnad av gator och parker finansieras med intäkter från markförsäljningen, samt att i budget för år 2007 och framåt beakta Tekniska nämndens behov av medel för de drift- och underhållskostnader som belastar kommunens del i samfällighetsförening inom området. Kommunfullmäktige

20 103 Medborgarförslag 2005:38 Gymnastiksal i Västra Alstad skola (Dnr 2005/1154, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 21 december 2005 har Mats Larsson föreslagit att en gymnastikhall skall uppföras vid Västra Alstads skola. Beredning Fastighetsnämnden har i yttrande den 14 februari 2006 framfört följande. Nämndens uppdrag är att utifrån beställningar från andra förvaltningar projektera, uppföra och förvalta kommunens fastigheter. Man vill därför avvakta synpunkter på förslaget från berörda nämnder. Skolnämnden har i yttrande den 14 mars 2006 framfört följande. Skolnämnden har förståelse för intentionerna bakom det framförda förslaget. Kommunen har dock ett begränsat ekonomiskt utrymme. Sedan tidigare har kommunen bl.a. en arkitektutredning, Skolutredning Trelleborg, att ta hänsyn till vid ställningstaganden kring byggnation på skolor. Frågan om behov av större investeringar av detta slag får prövas mot behovet av andra angelägna investeringar. Skolnämndens inställning är att det finns andra ärenden att prioritera i detta läge. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Kommunfullmäktige

21 104 Medborgarförslag 2005:20 Arkivhus i Trelleborgs kommun (Dnr 2005/665, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 23 juni 2005 föreslår Christel Winberg och Catharina Rywall att ett arkivhus skall anordnas i en lämplig f.d. industrilokal med goda parkeringsmöjligheter i Trelleborg. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt följande. Kommunfullmäktige anser att förslagsställarnas intentioner är mycket goda. För närvarande saknas emellertid lämpliga möjligheter att förverkliga förslaget, som dock kommer att övervägas vid kommande beslut i framtiden i frågan om kommunens arkiv. Kommunfullmäktige

22 105 Motion 2005:2 Halm som biobränsle i fjärrvärmeverken (Dnr 2005/286, 021) I motion till kommunfullmäktige den 21 mars 2005 har Sune Larsson (c) yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska nämnden och Trelleborgs Fjärrvärme AB i uppdrag att redovisa kostnadsjämförelse mellan olika alternativa biobränslen inklusive halm vid utbyggnad av nya fjärrvärmeverk. Beredning Tekniska nämnden har den 1 juni 2005, 33, yttrat sig över motionen. Nämnden ser positivt på förslaget och förutsätter därvid att lantbrukets representanter är beredda att ge en långsiktig prisbild för halm som energiråvara. Trelleborgs Fjärrvärme AB:s styrelse har den 14 februari 2006 behandlat frågan om val av pannanläggning inom exploateringsområden. Vid behandlingen av ärendet har bl.a. prismässiga och miljömässiga faktorer vägts in. Styrelsen har beslutat att ge VD i uppdrag att besluta om pannanläggning när omfattningen av fjärrvärmeutbyggnaden har klarlagts till fullo och ytterligare förhandlingar med olika bränsleleverantörer har genomförts. Därefter har beslut fattats om att pröva möjligheten att använda halm som bränsle i den kommande fjärrvärmeanläggningen i anslutning till exploateringsområdet Serresjö. För exploateringsområdet Stavstensudde skall träpellets användas som bränsle i fjärrvärmeanläggningen. Med hänvisning till att Trelleborgs Fjärrvärme AB redan arbetar med frågan om val av bränsleslag, där olika biobränslen utvärderas prismässigt och miljömässigt, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att motionen härmed skall anses besvarad. Kommunfullmäktige

23 106 Motion 2005:7 Sverigedemokraterna erhåller en adjungerande plats i Trelleborgs kommunstyrelse (Dnr 2005/286, 021) I motion till kommunfullmäktige den 25 april 2005 har Per Klarberg (sd) yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraterna erhåller en adjungerande plats i Trelleborgs kommunstyrelse. Beredning Kommunfullmäktige behandlade den 8 september 2003, 170, en motion från Per Klarberg och Åke Persson (båda sd) med innebörd att de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen skulle erhålla observationsplatser. Motionen avslogs med hänvisning till den överenskommelse som träffats för mandatperioden mellan företrädare för åtta av de i fullmäktige representerade partierna. Då den nu aktuella motionen i princip behandlar samma frågeställning som den tidigare behandlade motionen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att på samma grunder besluta att avslå motionen. Kommunfullmäktige

24 107 Motion 2006:1 Förklarande text vid gatunamn (Dnr 2006/48, 21) I motion till kommunfullmäktige den 16 januari 2006 har Ulf Bingsgård (m) yrkat att kommunfullmäktige beslutar att på samtliga gatuskyltar på samtliga gator inom Trelleborgs kommun som uppkallats efter en person skall en kort och kärnfull förklarande text infogas som ger en förklaring om vem personen var som gatan uppkallats efter. Beredning Motionen har remitterats till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. Kulturnämnden beslutade den 28 februari 2006, 12, att ställa sig positiv till motionen. Tekniska nämnden beslutade den 1 mars 2006, 25, att under förutsättning att skyltarna inte blir längre än att det är praktiskt genomförbart inte ha några synpunkter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att överlämna till Tekniska nämnden att verkställa beslutet på det sätt som nämnden finner lämpligt och praktiskt genomförbart. Kommunfullmäktige

25 108 Motion 2004:6 Verksamhetsråd för utbyggnaden av Stavstensudde (Dnr 2004/737, 21) I motion till kommunfullmäktige den 25 maj 2004 har Mats Svensson (kd) yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ett verksamhetsråd bildas med alla inblandade intressen i området (Stavstensudde), samt att verksamhetsrådet verkar direkt under kommunstyrelsen. Beredning När det gäller verksamheter som omfattas av plan- och bygglagen (PBL) finns det särskilda regler om samråd och inflytande. I 4 kap. 3 PBL uttalas följande. När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Syftet med samrådet är enligt 4. kap. 4 samma lag att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. I 5 kap. PBL finns motsvarande bestämmelser om samråd när det gäller detaljplaner. Byggnadsnämnden har i yttrande den 31 augusti 2004 anfört att ett verksamhetsråd kan vara ett sätt att försäkra sig om nödvändig dialog, förankring och grund för överenskommelse vid utbyggnaden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen enligt följande. Samrådsförfarandet med inblandade intressen i området Stavstensudde har genom först den fördjupade översiktsplanen och sedan detaljplanen för etapp 1 kommit så långt att utbyggnaden är i full gång. Samrådet har enligt kommunstyrelsens mening genomförts helt enligt PBL:s regler och intentioner. Behov av ytterligare åtgärder såsom det föreslagna verksamhetsrådet kan därmed inte kan anses föreligga. Kommunfullmäktige

26 109 Skrivelser och rapporter 1. Från Arbetsmiljöverket inkommit besked om resultat av inspektion på Socialförvaltningen, hemtjänsten på Östergatan 71 samt Socialförvaltningens svar i ärendet, dnr. 2005/ Rapport 4 från Skogsstyrelsens uppdrag att ansvara för övervakning av insektsangrepp, dnr. 2005/ från Länsstyrelsen i Skåne län beträffande ansökan från Lidl Sverige AB om tillstånd till allmän kameraövervakning av butikslokalen, dnr Årsredovisning 2005 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, dnr För kännedom översänd kopia av Friskis och Svettis skrivelse till Fritidsnämnden angående lokaler för inomhusträning, dnr Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till Kommun- och Landstingsdagen den 18 maj 2006, dnr Vattenmyndigheten, Södra Östersjöns årsberättelse för 2005, dnr Kommunförbundet Skånes sammanträdesprotokoll , dnr Till Krisberedskapsmyndigheten översänt svar på Undersökning rörande RAKELsystemet, dnr Rapport från Statens Offentliga Utredningar över Färre kommuner? Om små kommuners problem och utmaningar, dnr Från Sveriges Kommuner och Landsting översänt om en nationell ITstrategi för vård och omsorg, dnr Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt om revision och ansvarsprövning, dnr Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting beträffande Närvård i Sverige 2005, dnr Till Länsstyrelsen i Skåne översänd delrapport avseende Samverkan mot alkohol och droger inom Trelleborg, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns beslut avseende Nybyggnation på Gärdslövs kyrkogård, Gärdslövs socken, Trelleborgs kommun, dnr Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har översänt Regeringens skrivelse 2005/06:126 Strategiska utmaningar En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, dnr Segeåns Vattendragsförbunds årsredovisning 2005, dnr AB Trelleborgshems kallelse till bolagsstämma den 3 maj 2006, dnr Skrivelse från Nils Renhorn angående mattan i receptionen på Rådhuset, dnr Samhalls Årsredovisning för 2005, dnr Skrivelse från Byggnadsindustrins Regionala Yrkeskommitté Skåne beträffande dimensionering Byggprogrammet, dnr Trelleborgs Fjärrvärme AB kallelse till bolagsstämma den 9 maj 2006, dnr Trelleborgs Fjärrvärme AB:s sammanträdesprotokoll av den 11 april 2006, dnr Brev från Hansestadt Stralsund att der Präsident der Bürgerschaft, Herr Dr.med. Helmut Panek avlidit den 5 april 2006, dnr. 416 Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

27 110 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 17 om flyttning av lok, vagnar och övrig utrustning Kommundirektören inom Trelleborgs stationsbyggnad 22 Bidrag till samarbete mellan skolorna i Trelleborg Kommundirektören och boxningsklubben Amatör 23 Bidrag till TFF:s supporterförening True Kommundirektören Blues, hyra av lokal 25 Marknadsföringsstöd Trelleborg Kappsim Kommundirektören år Avdrag på köpeskilling för tillkommande grundläggningsarbeten Kommundirektören inom Skegrie 42:36 27 Ersättning för marknadsföringsåtgärder; IFK Trelleborg Handboll Kommundirektören Förköpsärenden, se separat bilaga Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2006-06-19

Kommunfullmäktige 2006-06-19 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 67 Delårsrapport per den 30 april med årsprognos 2006 68 Markanvisningsavtal avseende Västervång Norra, del 1 69 Markanvisningsavtal avseende exploateringsavtalet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-01-28 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-01-28 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Antagande av detaljplan för delar av Näsbyholm 2:1 2 Antagande av detaljplan och områdesbestämmelser för del av Stora Jordberga 5:8 3 Fritidsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-31

Kommunstyrelsen 2007-05-31 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 154 Förskottering av väg E6 Trelleborg Vellinge, motorväg 155 Yttrande över Vägutredning väg E6 Framtida anslutning till Trelleborg och hamnen 156 Tekniska

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Kommunfullmäktige INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken 2 Medborgarförslag 2005:34 "Ett lyft för Trelleborgs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson

Läs mer

Marianne Andersson (c) Mona Johansson (c) Henry Nyström (fp) 52 och 55. Kommunkontoret, måndag 2006-08-21, kl. 17.00

Marianne Andersson (c) Mona Johansson (c) Henry Nyström (fp) 52 och 55. Kommunkontoret, måndag 2006-08-21, kl. 17.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-08-14 1(12) Plats och tid Tånga hed Mässen, måndag 2006-08-14, kl. 17.30-21.30 Beslutande Berth Ottosson (m) ordförande Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 Protokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 18.00-19.20 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S) Bertil Ohlsson (MP) Gerd Klein (S) Göran Gärtner (M) Tommy Hedin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef Tid: Plats: PROTOKOLL 1(13) kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson, fp Tjänstgörande

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Ärendelista 84 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 85 Servicenämndens nämndsplan 2014 86 Projektavstämning Hishultsskolans nybyggnad 87 Om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39)

Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39) Utlåtande 2005: RI (Dnr 210-2013/2002) Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Motion

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Stenungsunds kommun Västra Götalands län

Stenungsunds kommun Västra Götalands län 1(5) Dnr 0197/09 Utställningshandling 2012-08-30 detaljplan för skola och bostäder, Kyrkenorum 4:210 och del av 4:123 Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 46 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 47 Yttrande till kammarrätten i mål angående beredande av vård enligt LVU. 48 Informationsärenden 49 Delegationsärenden

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Heikki Perttula (s) Kerstin Eriksson (s) Ivan Abrahamsson (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Luoto

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(24) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Skolnämnden 2009-09-22

Skolnämnden 2009-09-22 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 119 Föredragningslistan 120 Information om hur Väståkraskolan arbetar för att förbättra elevernas resultat och måluppfyllelse 121 Delårsrapport/tertial

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer