Lösningsförslag och leverans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningsförslag och leverans"

Transkript

1 Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar än de skisserade utan att göra avkall på prestanda och robusthet med utrustning som kan levereras inom befintliga avtal, bör leverantören presentera förslag som tar hänsyn till sådana förbättringar. Angivna skall- krav skall dock vara uppfyllda. A.1.1 Prisuppgifter Delsummor för varje del i den tekniska specifikationen skall anges. Alternativa lösningsförslag skall vara prissatta. Installationskostnader skall anges separat. Om ytterligare komponenter erfordras utöver de som ingår i lösningsförslag, skall dessa tyd- ligt specificeras med prisuppgift. Totalsumman skall inkludera alla fraktkostnader, kostnader för installation av hårdvara, samt kostnader för att på ett miljövänligt sätt transportera bort och ta hand om allt trans- portmaterial som använts för leverans av hårdvaran. A.1.2 Information Följande information skall anges: Tillverkare av ingående delar och teknisk specifikation för dessa. Konfigurationsförslag: antal rack och placering av komponenter i rack. Krav på installationslokal: golvyta, höjd, plats i rack, vikt, mm. Krav på anslutningar: el- och nätverksanslutningar, lufttemperaturer och flöden. Krav på transportvägar: höjd, bredd och vikt på kolli. En realistisk uppskattning på elförbrukning/kylbehov vid max last och tomgångslast. Hur aggregerad läs och skrivhastighet tagits fram (program, konfiguration, paramet- rar). Antalet I/O- operationer per sekund (IOPS) angivet per volym och per lagringschas- si/diskserver eller motsvarande samt hur det tagits fram (program, konfiguration, pa- 1(16)

2 rametrar). Metadataprestanda enligt avsnitt A.2.3, vilket bör anges per lagringschassi/diskserver eller motsvarande. Information om vilken hårdvara och hur den var konfigurerad samt använd mjukvara och filsystem skall också anges. Läs och skrivprestanda enligt avsnitt A.2.4. För detaljerad teknisk information om ingående komponenter bifogas datablad. Istället för datablad kan referenser till webbsidor lämnas, under förutsättning att innehållet i dessa webbsidor inte ändras på ett betydande sätt under den tid som avropssvaret gäller. A.2 Utvärdering A.2.1 Bedömningskriterier Inkomna lösningsförslag kommer att bedömas enligt följande kriterier: Totalkostnad. I totalkostnad ingår kostnader för hårdvara, installation samt driftkost- nader (lokaler, el, kyla, mm). Lagringens livstid beräknas till fyra år. Beräkning av rör- liga driftkostnader baseras på angiven strömförbrukning 1. Total användbar lagringsyta med formaterat filsystem. Antalet I/O- operationer per sekund (IOPS). Metadataprestanda enligt avsnitt A.2.3. Läs och skrivprestanda enligt avsnitt A.2.4. Leveranstid. Uppfyllande av bör- krav. Arbetsinsats som krävs för administration vid drift, felsökning och service. A.2.2 Processhantering Baserat på bedömningskriterierna enligt ovan görs en utvärdering av inkomna förslag. För- tydliganden av inkomna förslag kan komma att begäras. A.2.3 Metadataprestanda Följande test skall användas för utvärdering av metadataprestanda. I vilken situation det skall köras anges i bilagan för respektive lagringstyp. 1 Ett elpris om 1 kr/kwh används vid uppskattning av driftkostnad. 2(16)

3 Testprocedur: i. En filstruktur skapas genom att nedanstående skript (create- files.sh) körs och tiden för detta noteras. (time create- files.sh) #!/bin/bash mkdir metadata_test cd metadata_test for i in {1..100} do mkdir level1-$i cd level1-$i for j in {1..100} do mkdir level2-$j cd level2-$j for k in {1..100} do dd if=/dev/zero bs=1024 count=1 of=level3-$k done cd.. done cd.. done exit 0 ii. Resultatet för ls enligt time (ls - lr metadata_test wc - l) noteras. iii. Resultatet för find enligt time (find metadata_test - type f - print0 xargs - 0 chmod g+w) noteras. A.2.4 Skriv och läsprestanda Följande test skall användas för utvärdering av skriv och läsprestanda. I vilken situation det skall köras anges i bilagan för respektive lagringstyp. För att skapa och läsa filer används SOB. Källkod finns att hämta på Testprocedur: i. Sob körs enligt date ; sob - w - n s 1G ; date ; sob - V - n s 1G ; date ii. Prestanda övervakas samtidigt med iostat med sampling var 5:e sekund. iii. Resultaten från sob och iostat rapporteras. 3(16)

4 A.3 Leveranskontroll Leveranskontroll sker genom systemkontroll. Systemkontroll omfattar en period om 22 ar- betsdagar och påbörjas tidigast den dag då all hårdvara är installerad på plats och är ström- satt. All installerad utrustning betraktas som en enhet. Under systemkontrollperioden sker installation av mjukvara samt kontroll att alla kompo- nenter, hårdvara såväl som mjukvara fungerar tillsammans enligt avtalad specifikation. Leverantören svarar för felsökning och reparation av hårdvara och dessutom, vid behov, ut- byte av firmware på all utrustning. Leverantör kan avbryta systemkontroll för att utföra preventiv service och förbättrande åt- gärder. Systemkontroll återupptas och fortsätter att löpa efter det att service är avklarad. Systemkontrollperioden förlängs i motsvarande grad. Leverantör kan, då det kan anses mo- tiverat, återstarta systemkontrollen från början efter service. Under systemkontrollperioden finns en mätperiod om trettio (30) dagar där komponenters felfrekvens ej får överstiga avtalade gränsvärden tillgängligheten ej får understiga avtalade gränsvärden Mätperioden är en kontinuerlig, rullande period om 30 kalenderdagar. Avbrott i tillgängligheten som kan härledas vara orsakade av systemprogramvara som instal- lerats av kund eller på annat sätt är hänförligt förhållande på kundens sida påverkar varken felfrekvens eller tillgänglighet. A.3.1 Kriterier för leveransgodkännande Krav rörande funktion och prestanda ställda i avropsförfrågan och bemötta i lösningsförslag kan verifieras på installerad utrustning. Energiförbrukningen på installerad utrustning får ej överskrida det värde som angivits i lös- ningsförslag. Antalet fel får under systemkontrollperioden ej överstiga gränsvärdet 2 fel, räknat separat för varje typ av lagringssystem som specificeras i separata bilagor. Med fel avses händelse som resulterar i driftstopp och kräver reparationsingripande, utbyte av enhet, programvara, firmware eller motsvarande från leverantören. På redundanta komponenter får ytterligare högst tre fel inträffa under systemkontrollperio- den. 4(16)

5 Tillgängligheten för varje separat lagringssystem ska vara sådan att den överskrider 50% momentan tillgänglighet och 99% kontinuerlig tillgänglighet. 2 A.4 Garanti och service Generellt gäller följande för garanti och service. En högre servicenivå kan begäras på vissa delar. Detta specificeras i så fall i den tekniska bilagan. Garantin skall omfatta minst fyra år på systemets samtliga delar. Garantitiden räknas från det att hela systemet godkänts i systemkontroll (se avsnitt iii ovan). För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tilläm- pas. Systemet bör vara konstruerat så att personal vid centret själva kan byta felaktiga diskar, el- ler delar av systemet som innehåller en felaktig disk. Leverantören skall svara för avancerad felsökning av komponenter och system. A.5 Definitioner Nettolagringsyta är den yta som är tillgänglig för operativsystemet att skapa filsystem på, dvs. ytan efter att redundans för RAID och spare räknats bort. Om så önskas kan istället yta tillgänglig i filsystem anges som nettolagringsyta. Storlekar för lagringsytor baseras på basen 1000 (dvs. 1 GB = 1000³ B = 10⁹ B). Övriga storle- kar (primärminne, bandbredd etc.) baseras på basen 1024 (dvs. 1 GB = 1024³ B = 2³⁰ B). 2 För att en lagringsenhet skall anses vara tillgänglig skall den vara funktionsduglig, anslutna till samtliga nät- verk och kunna leverera sin lagring till anslutna klienter. 5(16)

6 Bilaga B Specifikation dcache-pooler B.1 dcache-lagring En dcache- installation är ett distribuerat lagringssytem där själva filinnehållet finns på ett antal fristående servrar med lokal lagring, så kallade pooler, medan metadata hanteras av en central tjänst. I detta avrop är det bara de distribuerade delarna som är aktuella. I dagens befintliga system, som nu ska expanderas, används geografiskt spridda PC- baserade Linux- eller Solaris- lagringsservrar med eller utan externa disklådor. Då en lokal Java- baserad pro- gramvara används för att accessa datat är inte NAS- lösningar aktuella. Yta/pris är en viktig faktor utan att man kan ge för mycket avkall på datasäkerhet och prestanda. B.2 Kravspecifikation B.2.1 Övergripande krav B1: Servrarna med ingående komponenter skall vara anpassade för kontinuerlig drift dygnet runt. B2: Optioner på både redundant och icke- redundant strömförsörjning skall anges om sådana finns. B3: Servrarna bör vara utrustade med lågenergivarianter av ingående komponenter där sådana finns tillgängliga. B4: Fjärradministration via nätverk via standardprogramvara (IPMI/webläsare/SSH) skall vara möjlig, minimikrav är att kunna slå av/på strömmen. Åtkomst till serie- konsol över nätverk skall vara möjlig. B5: Rackmonteringskit skall ingå. Servrarna kommer att monteras i rack enligt specifika- tion i avropsförfrågans huvuddokument. B.2.2 Krav på kompabilitet med operativsystem B6: Servrar med ingående komponenter skall vara certifierade för det operativsystem som specificeras i avropsförfrågans huvuddokument. B7: Inga extra drivrutiner skall behövas på serversidan för att erhålla en fungerande lösning. Det skall räcka med det som distribueras av operativsystemet. Detta för att säkerställa att uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar fungerar. B.2.3 Lagring För uppgift om önskad total storlek på nettolagringsyta, se avropsförfrågans huvuddoku- ment. Servrarna kommer att använda lagring med dubbelparitet (ZFS RAIDZ2, RAID6 etc.), med maximalt 12 diskar i varje RAID- set. Detta innebär att 10 TB nettolagringsyta kan fås ur 12 st. 1 TB diskar. 6(16)

7 B8: Prestandatester (se Bilaga A) skall utföras på server. B9: Varje server skall tillhandahålla minst 10 TB nettolagringsyta. B10: Varje server skall tillhandahålla högst 100 TB nettolagringsyta. B11: Den totala densiteten, räknat på hela lösningen inklusive servrar och eventuella disklådor, skall vara minst 10 TB nettolagringsyta per rackenhet (U). B12: Enskilda hårddiskar skall vara utbytbara under drift (hot- swap). B13: Hårddiskarna bör vara av typen SAS eller SATA. B14: Servrarnas läs och skrivprestanda mot diskarna skall vara minst 200 MB/s vid upp till och med 20 TB nettolagringsyta, med ytterligare 150 MB/s för varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta överstigande 20 TB. Exempelvis 650 MB/s vid 80 TB. B15: I det fall att separata disklådor används skall dessa kunna administreras via nät- verksanslutning (out- of- band) och/eller serie- interface. B16: Samtliga diskar bör kunna hanteras direkt av operativsystemet, eventuell RAID- kontroller bör kunna konfigureras för JBOD/pass- through. Om dessa saker kan göras på ett enkelt och effektivt sätt eller ej skall framgå i den föreslagna lösningen. B.2.4 Processorer och Primärminne B17: I varje server skall finnas minst 4 cores. Om den nettolagringsytan i servern översti- ger 40 TB skall det finnas minst 8 cores fördelade på minst två CPUer. B18: Varje server skall vara utrustad med minst 8 GB primärminne. Ytterligare 8 GB skall finnas för varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta. Exempelvis 32 GB primärminne vid 80 TB nettolagringsyta. B19: Levererat minne skall vara jämnt fördelat över alla tillgängliga minneskanaler för optimal prestanda. B.2.5 Systemdisk B20: Operativsystem skall kunna installeras på redundant media. B.2.6 Nätverk B21: Varje server skall vara utrustad med minst dubbla Gigabit Ethernet (1000Base- T) nätverksinterface. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst fyra Gigabit Ethernet nätverksinterface. B22: Servrarna skall kunna bootas via PXE. B23: Managementnätverksport skall vara separat från ovanstående och skall ej vara åt- komlig från operativsystemet som ett normalt nätverksinterface. 7(16)

8 B24: Om nettolagringsytan i servern överstiger 20 TB skall servern kunna uppgraderas till 10Gbit Ethernet nätverksinterface (t.ex. genom att ha en ledig PCIe kortplats). Detta bör i så fall finnas med som option. 8(16)

9 Bilaga C Specifikation gridcache C.1 Gridcache En gridcache användas för mellanlagring av stora datamängder som behövs för vissa typer av beräkningsjobb. Gridcachen består av ett eller flera fristående filsystem som skall finnas till- gängliga på beräkningsnoderna. Då gridcachen ska hantera ett stort antal samtidiga filacces- ser från beräkningsjobb ställs det höga krav på förmågan att hantera många samtidiga läs- ningar (IOPS). Dessa läsningar sker från Linux- baserade beräkningsnoder (t.ex. via NFS) och sprids över gridcachens filsystemen. I dagens befintliga system används PC- baserade Linux- eller Solaris- lagringsservrar med eller utan externa disklådor. Filsystemen exporteras via NFS till beräkningsnoderna. Andra lös- ningar med mer specialiserad hård- och mjukvara (NAS) kan vara aktuell i avropet. Kraven är ställda för att kunna omfatta båda typerna av lagring. Vissa skall- krav är dock satta för ende- ra typen. C.2 Kravspecifikation C.2.1 Övergripande krav C1: Servrarna med ingående komponenter skall vara anpassade för kontinuerlig drift dygnet runt. C2: Servrarna och eventuella disklådor skall vara utrustade med redundant strömför- sörjning. C3: Servrarna bör vara utrustade med lågenergivarianter av ingående komponenter där sådana finns tillgängliga. C4: Fjärradministration via nätverk via standardprogramvara (IPMI/webläsare/SSH) skall vara möjlig, minimikrav är att kunna slå av/på strömmen. Åtkomst till serie- konsol över nätverk skall vara möjlig. C5: Rackmonteringskit skall ingå. Servrarna kommer att monteras i rack enligt specifika- tion i avropsförfrågans huvuddokument. C6: Klienter, dvs. beräkningsnoder, skall kunna använda det operativsystem som anges i huvuddokumentet. C.2.2 Krav på kompatibilitet med operativsystem C7: Om en lösning med generella servrar offereras, skall dessa med ingående kompo- nenter vara certifierade för det operativsystem som specificeras i avropsförfrågans huvuddokument. 9(16)

10 C8: Inga extra drivrutiner skall behövas på serversidan för att erhålla en fungerande lösning. Det skall räcka med det som distribueras av operativsystemet. Detta för att säkerställa att uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar fungerar. Dessa skall- krav behöver inte beaktas för NAS- lösningar. C.2.3 Lagring C9: För uppgift om önskad storlek på nettolagringsyta, se avropsförfrågans huvuddo- kument. C10: Lagring med paritet (ZFS RAIDZ, RAID5 eller motsvarande) och spegling (RAID1 eller RAID10) skall kunna användas. I avropssvaret skall storleken på nettolagringsyta och prestandasiffror anges vid paritet och maximalt 6 diskar i varje RAID- set. C11: Prestandatester (se bilaga A) skall utföras på klient med monterat filsystem. C12: Varje server skall tillhandahålla minst 10 TB nettolagringsyta. C13: Varje server skall tillhandahålla högst 100 TB nettolagringsyta. C14: Enskilda hårddiskar skall vara utbytbara under drift (hot- swap). C15: Hårddiskarna bör vara av typen SAS eller SATA. C16: För generella servrar gäller att lokal sekventiell läs och skrivprestanda mot lagrings- utrymmet skall vara minst 200 MB/s. För varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta överstigande 10 TB skall detta ökas med 100 MB/s, dvs. 10 TB 200 MB/s, 20 TB 300 MB/s, 40 TB 400 MB/s etc. C17: För NAS- lösningar gäller att sekventiell läs och skrivprestanda skall vara tillräcklig för att fylla de nätverksinterface som specificeras i avsnitt C.2.6 Nätverk. C18: Den levererade lösningens aggregerade prestanda för slumpvis läsning skall översti- ga 800 IOPS per 10 TB nettolagringsyta. C19: I det fall att separata disklådor används skall dessa kunna administreras via nät- verksanslutning (out- of- band) och/eller serie- interface. C20: Samtliga diskar bör kunna hanteras direkt av operativsystemet, eventuell RAID- kontroller bör kunna konfigureras för JBOD/pass- through. Om dessa saker kan göras på ett enkelt och effektivt sätt eller ej skall framgå i den föreslagna lösningen. C.2.4 Processorer och primärminne C21: I varje server skall finnas minst 4 cores. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst 8 cores fördelade på minst två CPUer. C22: Varje server skall vara utrustad med minst 8 GB primärminne. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst 16 GB primärminne. 10(16)

11 C23: Levererat minne skall vara jämnt fördelat över alla tillgängliga minneskanaler för optimal prestanda. Dessa skall- krav behöver inte beaktas för NAS- lösningar. C.2.5 Systemdisk C24: Operativsystem skall kunna installeras på redundant media. C.2.6 Nätverk C25: Varje server skall vara utrustad med minst dubbla Gigabit Ethernet (1000Base- T) nätverksinterface. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst fyra Gigabit Ethernet nätverksinterface. C26: Generella servrar skall kunna bootas via PXE. C27: Managementnätverksport skall vara separat från ovanstående och skall ej vara åt- komlig från operativsystemet som ett normalt nätverksinterface. C28: Om nettolagringsytan i servern överstiger 20 TB skall servern kunna uppgraderas till 10Gbit Ethernet nätverksinterface (t.ex. genom att ha en ledig PCIe kortplats). Detta bör i så fall finnas med som option. 11(16)

12 Bilaga D Specifikation centrumlagring D.1 Centrumlagring Centrumlagringen kommer att användas på samma sätt som man traditionellt använt klus- terlagring, dvs. alla beräkningsnoder arbetar mot denna lagring 3. Skillnaden här är att samt- liga kluster och andra användarresurser vid det enskilda centret ska kunna använda denna lagring samtidigt. Att samtliga resurser samtidigt ska kunna arbeta mot centrumlagringen ställer givetvis höga krav både på prestanda och på tillförlitlighet för lösningen. Att data lagras säkert vad avser korruption och användarmisstag är en sökt egenskap. Att data har hög tillgänglighet är en annan. Prestandan bör kunna vidstå att många användare samtidigt läser och skriver från denna lagring. Snabbhet är av vikt här men att systemet skall vara tolerant mot höga laster är än viktigare. D.2 Kravspecifikation D.2.1 Övergripande krav D1: Lösningen skall kunna integreras i ett centrums befintliga miljö. Den skall vara PO- SIX kompatibel. D2: En så kallad global namnrymd (global namespace) bör användas. D3: Lösningen skall kunna lastbalansera mellan de olika ingående delarna. Vad som kan lastbalanseras och på vilket sätt detta sker skall anges. D4: Access via parallellt filsystem och access via NFS skall båda kunna användas, detta bör kunna ske samtidigt och till samma volym. D5: Quota för minst 600 användare skall hanteras, lösningen bör hantera över 1000 st. Quota för grupper bör hanteras. D6: Lösningen skall kunna skötas via ett kommandogränssnitt (CLI) med hjälp av ssh el- ler telnet, men bör även kunna skötas och övervakas via ett grafiskt gränssnitt. D7: Klienter som använder Redhat Enterprise Linux 5.4 (eller senare) eller derivat därav skall kunna används. D8: Systemet skall kunna anslutas med Gigabit Ethernet (1000Base- T) men bör kunna anslutas med 10Gbit Ethernet och/eller Infiniband, vilket i så fall bör finnas med som option. 3 Exempelvis som centrumvid hemmakatalog för användare och projekt. 12(16)

13 D9: Integration med backuptjänst av typ IBM- TSM bör kunna ske på ett enkelt sätt. En beskrivning av hur detta görs skall då ges. D10: Support i fyra år på det parallella filsystemet skall finnas med som option. D11: Alla nödvändiga och rekommenderade licenser som kan behövas för effektiv an- vändning av systemet bör vara inkluderade. De skall finnas med som option. D.2.2 Storlek och prestanda D12: Nettolagringsytan skall vara minst 60 TB och skall vara lätt att expandera när behov uppstår. Detta skall kunna ske utan att det påverkar tillgängligheten på systemet. D13: Lagringslösningen skall ha en aggregerad prestanda på minst 350 MB/s för läsning och 350 MB/s för skrivning, per 20 TB nettolagringsyta. Om tekniskt möjligt bör op- tion ges för aggregerad prestanda på minst 600 MB/s för läsning och skrivning per 20 TB nettolagringsyta. D14: Prestandatester (se Bilaga A) skall utföras på klienter som ansluter dels via NFS, dels via det i förslaget ingående parallella filsystemet. Dessa tester bör utföras med 1, 2, 4, 8 osv. om möjligt upp till 256 samtidiga instanser. Hur många maskiner dessa var fördelades på skall då anges. D.2.3 Redundans och tillgänglighet D15: Lösningen skall ha en redundans som tillåter att en godtycklig lagringsenhet 4 går ner utan förlust av data. Rekonstruktion av data skall kunna ske utan att tillgänglig- heten på systemet begränsas och utan att systemets prestanda underskrider de specificerade gränsvärdena ovan med mer än 20 %. D16: En godtycklig systemkomponent 5 skall kunna går ner utan att det påverkar tillgäng- ligheten. D.2.4 Dataskydd D17: Lösningen skall ha möjlighet för snapshots som användare lätt kommer åt. Den bör klara av 50 samtidiga snapshots per volym 6 under uppfyllande av prestandakraven ovan. D18: Stöd för end- to- end data checksums bör finnas. På vilket sätt detta är implemen- terat skall beskrivas. D19: Det bör finnas stöd för att detektera silent corruption. Hur detta hanteras skall beskrivas. 4 Med lagringsenhet menas här disk, diskchassi etc. 5 Med systemkomponent menas här server, switch eller liknande. 6 Med volym avses en enhet som monteras som ett filsystem på klient. 13(16)

14 D.2.5 Garanti och service D20: För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tillämpas. D21: För kritiska delar skall en servicenivå med högst 4 timmars inställelsetid (kontorstid vardagar) tillämpas. Som kritisk del räknas en enhet i systemet som gör att tillgäng- ligheten för andra delar än enheten själv påverkas. 14(16)

15 Bilaga E Specifikation LBIC lagring E.1 Virtualisering och lagringslösning för LBIC Lösningen skall användas för att erbjuda användare vid Lund Bioimaging Center (LBIC) tjäns- ter och lagring för medicinska skannrar som installeras under våren- sommaren Lös- ningen skall bestå av 2 fysiska servrar som i en redundant konfiguration skall leverera en vir- tuell miljö. Servrarna ansluts till en lagringslösning som skall erbjuda lagring för den virtuella miljön samt lagring för rådata från de medicinska skannrarna. Utrustningen kommer att an- slutas till ett internt nätverk samt existerande nätverk på LBIC via Gigabit Ethernet alterna- tivt 10Gbit Ethernet. Att data lagras säkert vad avser korruption och användarmisstag är en sökt egenskap. Att data har hög tillgänglighet är en annan. Prestandan bör kunna vidstå att många användare samtidigt läser och skriver från denna lagring. Snabbhet är av vikt här men att systemet skall vara tolerant mot höga laster är än viktigare. E.2 Kravsepcifikation E.2.1 Övergripande krav E1: Lösningen skall kunna integreras i ett centrums befintliga miljö. Den skall vara PO- SIX kompatibel. E2: Lösningen skall vara certifierad för VMWare. E3: Access via SMB (Windows file sharing) och access via NFS skall båda kunna använ- das, detta bör kunna ske samtidigt och till samma volym. E4: Lagringsutrustningen skall kunna skötas via ett kommandogränssnitt (CLI) med hjälp av ssh eller telnet, men bör även kunna skötas och övervakas via ett grafiskt gräns- snitt. E5: Systemet skall kunna anslutas med Gigabit Ethernet (1000Base- T) men bör kunna anslutas med 10Gbit Ethernet, vilket i så fall bör finnas med som option. E6: Alla nödvändiga och rekommenderade licenser som kan behövas för effektiv an- vändning av systemet bör finnas med men skall finnas med som option. E.2.2 Storlek och prestanda E7: Nettolagringsytan skall vara minst 40 TB, och skall vara lätt att expandera när behov uppstår. Detta skall kunna ske utan att det påverkar tillgängligheten på systemet. 15(16)

16 E.2.3 Redundans och tillgänglighet E8: Lösningen skall ha en redundans som tillåter att en godtycklig lagringsenhet 7 går ner utan förlust av data. Rekonstruktion av data skall kunna ske utan att tillgänglig- heten på systemet begränsas och utan att systemets prestanda försämras med mer än 20 %. E9: En godtycklig systemkomponent 8 skall kunna går ner utan att det påverkar tillgäng- ligheten. E.2.4 Dataskydd E10: Stöd för end- to- end data checksums bör finnas. På vilket sätt detta är implemen- terat skall beskrivas. E11: Det bör finnas stöd för att detektera silent corruption. E.2.5 Garanti och service E12: För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tillämpas. E13: För kritiska delar skall en servicenivå med högst 4 timmars inställelsetid (kontorstid vardagar) tillämpas. Som kritisk del räknas en enhet i systemet som gör att tillgäng- ligheten för andra delar än enheten själv påverkas. 7 Med lagringsenhet menas här disk, diskchassi etc. 8 Med systemkomponent menas här server, switch eller liknande. 16(16)

Bilaga B Specifikation

Bilaga B Specifikation Bilaga B Specifikation 1 Beräkningskluster Klustret som efterfrågas skall innehålla: Beräkningsnoder (1.1.1) Systemservrar (1.2) Kommunikationsnätverk (1.3) Övervakningsnätverk (1.4) Rack, övrig utrustning

Läs mer

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden.

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Manufacturers rep. in Sweden for Nexsan, SANRAD and Qualstar Göteborg Februari 2008 Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Nexsan DATAbeast Nexsan

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon

Jonas Gustavsson. Leverans av 10PB Isilon Jonas Gustavsson Leverans av 10PB Isilon Erfarenheter av 10PB leverans av Isilon Första systemet installerat 2011 10 Datacenter 10PB användbar diskyta 72 Noder Vad är då våran erfarenhet? «Det är ju bara

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2015-11-05 Ag-it12-2015 Mottagare Öppen anbudsbegäran Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Ålands Gymnasium begär anbud

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Sida 1 av 11 Landstingsstyrelsens förvaltning LS: SLL juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation

Sida 1 av 11 Landstingsstyrelsens förvaltning LS: SLL juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation Sida 1 av 11 Landstingsstyrelsens förvaltning LS: 1405-0627 SLL juridik och upphandling SLL833 Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation Avseende upphandlingen av Servrar med tillhörande mjukvaror och

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Kravspecifikation avseende Tunna klienter

Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida1 av 10 Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida2 av 10 1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1.1 Specifika krav för typkonfiguration A... 4 1.1.1.1 Flash-minne... 4 1.1.1.2 Primärminne...

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Diskprestanda Tester

Diskprestanda Tester Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Diskprestanda Tester Matteus Gilis, Linus Fogelström 9 januari 2014 Sammanfattning Vi ville utföra läs och skrivhastighets tester mellan

Läs mer

Revisioner och ändringar av dokument

Revisioner och ändringar av dokument 1 (22) FMI Server och klient dokumentering Ämne: Dokument: Beskrivning av FMI servrar, klienter och vad som är specifikt för dem. it$ \ Dokumentation \ Myndighet \ FMI \ FMI-Server och klient dokumentering.docx

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Prestandamätning av RAID-lösningar

Prestandamätning av RAID-lösningar Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandamätning av RAID-lösningar Rasmus Kroon, Victor Hedlund, Erik Johansson 9 januari 2014 Sammanfattning Vi har utfört ett experiment

Läs mer

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case är ett standardsystem för hantering av verksamhetsspecifika behov hos en kommun. Systemet finns idag tillgängligt för verksamheterna

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Förvaltning Filnamn Sida. _rev5. 2013-05-02 Ks 205-2013. 1 Sammanfattning... 3. 2 Generella krav... 4

Förvaltning Filnamn Sida. _rev5. 2013-05-02 Ks 205-2013. 1 Sammanfattning... 3. 2 Generella krav... 4 Kravspecifikation standardarbetsplatser 2013 2 (13) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Generella krav... 4 2.1. Garantier, service och supportavtal... 4 2.1.1. PC/Apple... 4 2.2. Avrop av produkter...

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet 2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID StarTech ID: S252BU33R Detta USB 3.0-kabinett med 2 fack för hårddiskar på 2,5" ger dig den prestanda du vill ha i ett externt

Läs mer

USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter med inbyggd USB-hubb med 2 portar

USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter med inbyggd USB-hubb med 2 portar USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter med inbyggd USB-hubb med 2 portar Product ID: USB31000S2H Lägg till kraftfull nätverksåtkomst till din surfplatta, Ultrabook eller bärbara dator även om den inte har

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vabas 2.6.2. Systemkrav

Vabas 2.6.2. Systemkrav Vabas 2.6.2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2015-0-12 2 (6) Systemkrav Vabas 2.6.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

DSA E-Series iscsi-diskmatriser

DSA E-Series iscsi-diskmatriser Video DSA E-Series iscsi-diskmatriser DSA E-Series iscsi-diskmatriser www.boschsecrity.se Scale-ot-lösning för nätverkslagring: kontrollenhet med 12 interna ar och pp till 192 ar via SAS-gränssnittsansltna

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Övning 7 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Målet med denna övning är att installera operativsystemet Gentoo Linux och/eller Arch Linux. Jag rekommenderar mycket starkt att faktiskt försöka

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Få tillgång till Sun Fire V1280/Netra 1280 dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire V1280/Netra 1280 system finns på dokumentations-cd:n (dok-cd).

Läs mer

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 1 av 12 Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 2 av 12 1 KRAVSPECIFIKATION TILL UPPHANDLING, PATIENTNÄRA PANEL-PC, STATIONÄRA DATORER MED

Läs mer

Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp

Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp Dennis Svensson, Jesper Åkerberg 8 januari

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Eftersom kortet har USB Type-C -portar kan du vara säker på att din dator är kompatibel med de allt mer populära USB-C-tilläggen.

Eftersom kortet har USB Type-C -portar kan du vara säker på att din dator är kompatibel med de allt mer populära USB-C-tilläggen. USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 2x USB-C - PCIe StarTech ID: PEXUSB312C Förbered dig inför framtiden med universell anslutning och prestanda med hög hastighet. Detta USB 3.1-kort lägger till två

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 4.12A Version 1.0 - (160929) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 4.12A.

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Unix-miljöer i större sammanhang

Unix-miljöer i större sammanhang Unix-miljöer i större sammanhang Med tonvikt på Linux Andreas Johansson andjo@ida.liu.se TUS-gruppen IDA, LiU Unix-miljöer i större sammanhang p. 1 Introduktion Detta kommer att handla om datormiljön på

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe

USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe USB 3.1 gen 2-kort med 2 portar (10 Gbps) - 2x USB-A - PCIe Product ID: PEXUSB312A Detta USB 3.1 gen 2-kort förbereder dig för nästa generations USB-prestanda genom att lägga till två USB-A-portar till

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Snabbare nätverkshastighet

Snabbare nätverkshastighet PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP PEX10000SFP 10 Gigabit fibernätverkskortet är en kostnadseffektiv lösning som ger

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Vilka är Ibas Kroll Ontrack? Räddning av brända hårddiskar Oförutsedda utgifter Norrmän i rymddräkt

Vilka är Ibas Kroll Ontrack? Räddning av brända hårddiskar Oförutsedda utgifter Norrmän i rymddräkt Välkommen Vilka är Ibas Kroll Ontrack? Räddning av brända hårddiskar Oförutsedda utgifter Norrmän i rymddräkt Om Ibas Kroll Ontrack Grundat: 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Dataräddning - Dataradering

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Simon Sjöström Handledare: Thomas Fischer Examinator: Birgitta

Läs mer

Spara tid med snabbare USB-prestanda. Praktisk och enkel anslutning med två typer av USB-portar

Spara tid med snabbare USB-prestanda. Praktisk och enkel anslutning med två typer av USB-portar USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe StarTech ID: PEXUSB311A1C Detta USB 3.1-kort förbereder dig för nästa generations USB-anslutningar och -prestanda. Nu får du åtkomst till

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Mobil produktivitet på en helt ny nivå. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att du som använder

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1 Upphandlande myndighet Lycksele kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1 Diarie UH-2012-8 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren Examensarbete i Datavetenskap B-nivå Advanced Format En prestandajämförelse av sektorer i RAID Författare: Jesper Lindgren Författare: Cenny Stålnäbb Handledare: Marcus Wilhelmsson Termin: VT11 Kurskod:

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDBOK HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Ärade användare, välkommen till installationen av din

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer