Lösningsförslag och leverans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningsförslag och leverans"

Transkript

1 Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar än de skisserade utan att göra avkall på prestanda och robusthet med utrustning som kan levereras inom befintliga avtal, bör leverantören presentera förslag som tar hänsyn till sådana förbättringar. Angivna skall- krav skall dock vara uppfyllda. A.1.1 Prisuppgifter Delsummor för varje del i den tekniska specifikationen skall anges. Alternativa lösningsförslag skall vara prissatta. Installationskostnader skall anges separat. Om ytterligare komponenter erfordras utöver de som ingår i lösningsförslag, skall dessa tyd- ligt specificeras med prisuppgift. Totalsumman skall inkludera alla fraktkostnader, kostnader för installation av hårdvara, samt kostnader för att på ett miljövänligt sätt transportera bort och ta hand om allt trans- portmaterial som använts för leverans av hårdvaran. A.1.2 Information Följande information skall anges: Tillverkare av ingående delar och teknisk specifikation för dessa. Konfigurationsförslag: antal rack och placering av komponenter i rack. Krav på installationslokal: golvyta, höjd, plats i rack, vikt, mm. Krav på anslutningar: el- och nätverksanslutningar, lufttemperaturer och flöden. Krav på transportvägar: höjd, bredd och vikt på kolli. En realistisk uppskattning på elförbrukning/kylbehov vid max last och tomgångslast. Hur aggregerad läs och skrivhastighet tagits fram (program, konfiguration, paramet- rar). Antalet I/O- operationer per sekund (IOPS) angivet per volym och per lagringschas- si/diskserver eller motsvarande samt hur det tagits fram (program, konfiguration, pa- 1(16)

2 rametrar). Metadataprestanda enligt avsnitt A.2.3, vilket bör anges per lagringschassi/diskserver eller motsvarande. Information om vilken hårdvara och hur den var konfigurerad samt använd mjukvara och filsystem skall också anges. Läs och skrivprestanda enligt avsnitt A.2.4. För detaljerad teknisk information om ingående komponenter bifogas datablad. Istället för datablad kan referenser till webbsidor lämnas, under förutsättning att innehållet i dessa webbsidor inte ändras på ett betydande sätt under den tid som avropssvaret gäller. A.2 Utvärdering A.2.1 Bedömningskriterier Inkomna lösningsförslag kommer att bedömas enligt följande kriterier: Totalkostnad. I totalkostnad ingår kostnader för hårdvara, installation samt driftkost- nader (lokaler, el, kyla, mm). Lagringens livstid beräknas till fyra år. Beräkning av rör- liga driftkostnader baseras på angiven strömförbrukning 1. Total användbar lagringsyta med formaterat filsystem. Antalet I/O- operationer per sekund (IOPS). Metadataprestanda enligt avsnitt A.2.3. Läs och skrivprestanda enligt avsnitt A.2.4. Leveranstid. Uppfyllande av bör- krav. Arbetsinsats som krävs för administration vid drift, felsökning och service. A.2.2 Processhantering Baserat på bedömningskriterierna enligt ovan görs en utvärdering av inkomna förslag. För- tydliganden av inkomna förslag kan komma att begäras. A.2.3 Metadataprestanda Följande test skall användas för utvärdering av metadataprestanda. I vilken situation det skall köras anges i bilagan för respektive lagringstyp. 1 Ett elpris om 1 kr/kwh används vid uppskattning av driftkostnad. 2(16)

3 Testprocedur: i. En filstruktur skapas genom att nedanstående skript (create- files.sh) körs och tiden för detta noteras. (time create- files.sh) #!/bin/bash mkdir metadata_test cd metadata_test for i in {1..100} do mkdir level1-$i cd level1-$i for j in {1..100} do mkdir level2-$j cd level2-$j for k in {1..100} do dd if=/dev/zero bs=1024 count=1 of=level3-$k done cd.. done cd.. done exit 0 ii. Resultatet för ls enligt time (ls - lr metadata_test wc - l) noteras. iii. Resultatet för find enligt time (find metadata_test - type f - print0 xargs - 0 chmod g+w) noteras. A.2.4 Skriv och läsprestanda Följande test skall användas för utvärdering av skriv och läsprestanda. I vilken situation det skall köras anges i bilagan för respektive lagringstyp. För att skapa och läsa filer används SOB. Källkod finns att hämta på Testprocedur: i. Sob körs enligt date ; sob - w - n s 1G ; date ; sob - V - n s 1G ; date ii. Prestanda övervakas samtidigt med iostat med sampling var 5:e sekund. iii. Resultaten från sob och iostat rapporteras. 3(16)

4 A.3 Leveranskontroll Leveranskontroll sker genom systemkontroll. Systemkontroll omfattar en period om 22 ar- betsdagar och påbörjas tidigast den dag då all hårdvara är installerad på plats och är ström- satt. All installerad utrustning betraktas som en enhet. Under systemkontrollperioden sker installation av mjukvara samt kontroll att alla kompo- nenter, hårdvara såväl som mjukvara fungerar tillsammans enligt avtalad specifikation. Leverantören svarar för felsökning och reparation av hårdvara och dessutom, vid behov, ut- byte av firmware på all utrustning. Leverantör kan avbryta systemkontroll för att utföra preventiv service och förbättrande åt- gärder. Systemkontroll återupptas och fortsätter att löpa efter det att service är avklarad. Systemkontrollperioden förlängs i motsvarande grad. Leverantör kan, då det kan anses mo- tiverat, återstarta systemkontrollen från början efter service. Under systemkontrollperioden finns en mätperiod om trettio (30) dagar där komponenters felfrekvens ej får överstiga avtalade gränsvärden tillgängligheten ej får understiga avtalade gränsvärden Mätperioden är en kontinuerlig, rullande period om 30 kalenderdagar. Avbrott i tillgängligheten som kan härledas vara orsakade av systemprogramvara som instal- lerats av kund eller på annat sätt är hänförligt förhållande på kundens sida påverkar varken felfrekvens eller tillgänglighet. A.3.1 Kriterier för leveransgodkännande Krav rörande funktion och prestanda ställda i avropsförfrågan och bemötta i lösningsförslag kan verifieras på installerad utrustning. Energiförbrukningen på installerad utrustning får ej överskrida det värde som angivits i lös- ningsförslag. Antalet fel får under systemkontrollperioden ej överstiga gränsvärdet 2 fel, räknat separat för varje typ av lagringssystem som specificeras i separata bilagor. Med fel avses händelse som resulterar i driftstopp och kräver reparationsingripande, utbyte av enhet, programvara, firmware eller motsvarande från leverantören. På redundanta komponenter får ytterligare högst tre fel inträffa under systemkontrollperio- den. 4(16)

5 Tillgängligheten för varje separat lagringssystem ska vara sådan att den överskrider 50% momentan tillgänglighet och 99% kontinuerlig tillgänglighet. 2 A.4 Garanti och service Generellt gäller följande för garanti och service. En högre servicenivå kan begäras på vissa delar. Detta specificeras i så fall i den tekniska bilagan. Garantin skall omfatta minst fyra år på systemets samtliga delar. Garantitiden räknas från det att hela systemet godkänts i systemkontroll (se avsnitt iii ovan). För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tilläm- pas. Systemet bör vara konstruerat så att personal vid centret själva kan byta felaktiga diskar, el- ler delar av systemet som innehåller en felaktig disk. Leverantören skall svara för avancerad felsökning av komponenter och system. A.5 Definitioner Nettolagringsyta är den yta som är tillgänglig för operativsystemet att skapa filsystem på, dvs. ytan efter att redundans för RAID och spare räknats bort. Om så önskas kan istället yta tillgänglig i filsystem anges som nettolagringsyta. Storlekar för lagringsytor baseras på basen 1000 (dvs. 1 GB = 1000³ B = 10⁹ B). Övriga storle- kar (primärminne, bandbredd etc.) baseras på basen 1024 (dvs. 1 GB = 1024³ B = 2³⁰ B). 2 För att en lagringsenhet skall anses vara tillgänglig skall den vara funktionsduglig, anslutna till samtliga nät- verk och kunna leverera sin lagring till anslutna klienter. 5(16)

6 Bilaga B Specifikation dcache-pooler B.1 dcache-lagring En dcache- installation är ett distribuerat lagringssytem där själva filinnehållet finns på ett antal fristående servrar med lokal lagring, så kallade pooler, medan metadata hanteras av en central tjänst. I detta avrop är det bara de distribuerade delarna som är aktuella. I dagens befintliga system, som nu ska expanderas, används geografiskt spridda PC- baserade Linux- eller Solaris- lagringsservrar med eller utan externa disklådor. Då en lokal Java- baserad pro- gramvara används för att accessa datat är inte NAS- lösningar aktuella. Yta/pris är en viktig faktor utan att man kan ge för mycket avkall på datasäkerhet och prestanda. B.2 Kravspecifikation B.2.1 Övergripande krav B1: Servrarna med ingående komponenter skall vara anpassade för kontinuerlig drift dygnet runt. B2: Optioner på både redundant och icke- redundant strömförsörjning skall anges om sådana finns. B3: Servrarna bör vara utrustade med lågenergivarianter av ingående komponenter där sådana finns tillgängliga. B4: Fjärradministration via nätverk via standardprogramvara (IPMI/webläsare/SSH) skall vara möjlig, minimikrav är att kunna slå av/på strömmen. Åtkomst till serie- konsol över nätverk skall vara möjlig. B5: Rackmonteringskit skall ingå. Servrarna kommer att monteras i rack enligt specifika- tion i avropsförfrågans huvuddokument. B.2.2 Krav på kompabilitet med operativsystem B6: Servrar med ingående komponenter skall vara certifierade för det operativsystem som specificeras i avropsförfrågans huvuddokument. B7: Inga extra drivrutiner skall behövas på serversidan för att erhålla en fungerande lösning. Det skall räcka med det som distribueras av operativsystemet. Detta för att säkerställa att uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar fungerar. B.2.3 Lagring För uppgift om önskad total storlek på nettolagringsyta, se avropsförfrågans huvuddoku- ment. Servrarna kommer att använda lagring med dubbelparitet (ZFS RAIDZ2, RAID6 etc.), med maximalt 12 diskar i varje RAID- set. Detta innebär att 10 TB nettolagringsyta kan fås ur 12 st. 1 TB diskar. 6(16)

7 B8: Prestandatester (se Bilaga A) skall utföras på server. B9: Varje server skall tillhandahålla minst 10 TB nettolagringsyta. B10: Varje server skall tillhandahålla högst 100 TB nettolagringsyta. B11: Den totala densiteten, räknat på hela lösningen inklusive servrar och eventuella disklådor, skall vara minst 10 TB nettolagringsyta per rackenhet (U). B12: Enskilda hårddiskar skall vara utbytbara under drift (hot- swap). B13: Hårddiskarna bör vara av typen SAS eller SATA. B14: Servrarnas läs och skrivprestanda mot diskarna skall vara minst 200 MB/s vid upp till och med 20 TB nettolagringsyta, med ytterligare 150 MB/s för varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta överstigande 20 TB. Exempelvis 650 MB/s vid 80 TB. B15: I det fall att separata disklådor används skall dessa kunna administreras via nät- verksanslutning (out- of- band) och/eller serie- interface. B16: Samtliga diskar bör kunna hanteras direkt av operativsystemet, eventuell RAID- kontroller bör kunna konfigureras för JBOD/pass- through. Om dessa saker kan göras på ett enkelt och effektivt sätt eller ej skall framgå i den föreslagna lösningen. B.2.4 Processorer och Primärminne B17: I varje server skall finnas minst 4 cores. Om den nettolagringsytan i servern översti- ger 40 TB skall det finnas minst 8 cores fördelade på minst två CPUer. B18: Varje server skall vara utrustad med minst 8 GB primärminne. Ytterligare 8 GB skall finnas för varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta. Exempelvis 32 GB primärminne vid 80 TB nettolagringsyta. B19: Levererat minne skall vara jämnt fördelat över alla tillgängliga minneskanaler för optimal prestanda. B.2.5 Systemdisk B20: Operativsystem skall kunna installeras på redundant media. B.2.6 Nätverk B21: Varje server skall vara utrustad med minst dubbla Gigabit Ethernet (1000Base- T) nätverksinterface. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst fyra Gigabit Ethernet nätverksinterface. B22: Servrarna skall kunna bootas via PXE. B23: Managementnätverksport skall vara separat från ovanstående och skall ej vara åt- komlig från operativsystemet som ett normalt nätverksinterface. 7(16)

8 B24: Om nettolagringsytan i servern överstiger 20 TB skall servern kunna uppgraderas till 10Gbit Ethernet nätverksinterface (t.ex. genom att ha en ledig PCIe kortplats). Detta bör i så fall finnas med som option. 8(16)

9 Bilaga C Specifikation gridcache C.1 Gridcache En gridcache användas för mellanlagring av stora datamängder som behövs för vissa typer av beräkningsjobb. Gridcachen består av ett eller flera fristående filsystem som skall finnas till- gängliga på beräkningsnoderna. Då gridcachen ska hantera ett stort antal samtidiga filacces- ser från beräkningsjobb ställs det höga krav på förmågan att hantera många samtidiga läs- ningar (IOPS). Dessa läsningar sker från Linux- baserade beräkningsnoder (t.ex. via NFS) och sprids över gridcachens filsystemen. I dagens befintliga system används PC- baserade Linux- eller Solaris- lagringsservrar med eller utan externa disklådor. Filsystemen exporteras via NFS till beräkningsnoderna. Andra lös- ningar med mer specialiserad hård- och mjukvara (NAS) kan vara aktuell i avropet. Kraven är ställda för att kunna omfatta båda typerna av lagring. Vissa skall- krav är dock satta för ende- ra typen. C.2 Kravspecifikation C.2.1 Övergripande krav C1: Servrarna med ingående komponenter skall vara anpassade för kontinuerlig drift dygnet runt. C2: Servrarna och eventuella disklådor skall vara utrustade med redundant strömför- sörjning. C3: Servrarna bör vara utrustade med lågenergivarianter av ingående komponenter där sådana finns tillgängliga. C4: Fjärradministration via nätverk via standardprogramvara (IPMI/webläsare/SSH) skall vara möjlig, minimikrav är att kunna slå av/på strömmen. Åtkomst till serie- konsol över nätverk skall vara möjlig. C5: Rackmonteringskit skall ingå. Servrarna kommer att monteras i rack enligt specifika- tion i avropsförfrågans huvuddokument. C6: Klienter, dvs. beräkningsnoder, skall kunna använda det operativsystem som anges i huvuddokumentet. C.2.2 Krav på kompatibilitet med operativsystem C7: Om en lösning med generella servrar offereras, skall dessa med ingående kompo- nenter vara certifierade för det operativsystem som specificeras i avropsförfrågans huvuddokument. 9(16)

10 C8: Inga extra drivrutiner skall behövas på serversidan för att erhålla en fungerande lösning. Det skall räcka med det som distribueras av operativsystemet. Detta för att säkerställa att uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar fungerar. Dessa skall- krav behöver inte beaktas för NAS- lösningar. C.2.3 Lagring C9: För uppgift om önskad storlek på nettolagringsyta, se avropsförfrågans huvuddo- kument. C10: Lagring med paritet (ZFS RAIDZ, RAID5 eller motsvarande) och spegling (RAID1 eller RAID10) skall kunna användas. I avropssvaret skall storleken på nettolagringsyta och prestandasiffror anges vid paritet och maximalt 6 diskar i varje RAID- set. C11: Prestandatester (se bilaga A) skall utföras på klient med monterat filsystem. C12: Varje server skall tillhandahålla minst 10 TB nettolagringsyta. C13: Varje server skall tillhandahålla högst 100 TB nettolagringsyta. C14: Enskilda hårddiskar skall vara utbytbara under drift (hot- swap). C15: Hårddiskarna bör vara av typen SAS eller SATA. C16: För generella servrar gäller att lokal sekventiell läs och skrivprestanda mot lagrings- utrymmet skall vara minst 200 MB/s. För varje påbörjad 20 TB nettolagringsyta överstigande 10 TB skall detta ökas med 100 MB/s, dvs. 10 TB 200 MB/s, 20 TB 300 MB/s, 40 TB 400 MB/s etc. C17: För NAS- lösningar gäller att sekventiell läs och skrivprestanda skall vara tillräcklig för att fylla de nätverksinterface som specificeras i avsnitt C.2.6 Nätverk. C18: Den levererade lösningens aggregerade prestanda för slumpvis läsning skall översti- ga 800 IOPS per 10 TB nettolagringsyta. C19: I det fall att separata disklådor används skall dessa kunna administreras via nät- verksanslutning (out- of- band) och/eller serie- interface. C20: Samtliga diskar bör kunna hanteras direkt av operativsystemet, eventuell RAID- kontroller bör kunna konfigureras för JBOD/pass- through. Om dessa saker kan göras på ett enkelt och effektivt sätt eller ej skall framgå i den föreslagna lösningen. C.2.4 Processorer och primärminne C21: I varje server skall finnas minst 4 cores. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst 8 cores fördelade på minst två CPUer. C22: Varje server skall vara utrustad med minst 8 GB primärminne. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst 16 GB primärminne. 10(16)

11 C23: Levererat minne skall vara jämnt fördelat över alla tillgängliga minneskanaler för optimal prestanda. Dessa skall- krav behöver inte beaktas för NAS- lösningar. C.2.5 Systemdisk C24: Operativsystem skall kunna installeras på redundant media. C.2.6 Nätverk C25: Varje server skall vara utrustad med minst dubbla Gigabit Ethernet (1000Base- T) nätverksinterface. Om nettolagringsytan i servern överstiger 40 TB skall det finnas minst fyra Gigabit Ethernet nätverksinterface. C26: Generella servrar skall kunna bootas via PXE. C27: Managementnätverksport skall vara separat från ovanstående och skall ej vara åt- komlig från operativsystemet som ett normalt nätverksinterface. C28: Om nettolagringsytan i servern överstiger 20 TB skall servern kunna uppgraderas till 10Gbit Ethernet nätverksinterface (t.ex. genom att ha en ledig PCIe kortplats). Detta bör i så fall finnas med som option. 11(16)

12 Bilaga D Specifikation centrumlagring D.1 Centrumlagring Centrumlagringen kommer att användas på samma sätt som man traditionellt använt klus- terlagring, dvs. alla beräkningsnoder arbetar mot denna lagring 3. Skillnaden här är att samt- liga kluster och andra användarresurser vid det enskilda centret ska kunna använda denna lagring samtidigt. Att samtliga resurser samtidigt ska kunna arbeta mot centrumlagringen ställer givetvis höga krav både på prestanda och på tillförlitlighet för lösningen. Att data lagras säkert vad avser korruption och användarmisstag är en sökt egenskap. Att data har hög tillgänglighet är en annan. Prestandan bör kunna vidstå att många användare samtidigt läser och skriver från denna lagring. Snabbhet är av vikt här men att systemet skall vara tolerant mot höga laster är än viktigare. D.2 Kravspecifikation D.2.1 Övergripande krav D1: Lösningen skall kunna integreras i ett centrums befintliga miljö. Den skall vara PO- SIX kompatibel. D2: En så kallad global namnrymd (global namespace) bör användas. D3: Lösningen skall kunna lastbalansera mellan de olika ingående delarna. Vad som kan lastbalanseras och på vilket sätt detta sker skall anges. D4: Access via parallellt filsystem och access via NFS skall båda kunna användas, detta bör kunna ske samtidigt och till samma volym. D5: Quota för minst 600 användare skall hanteras, lösningen bör hantera över 1000 st. Quota för grupper bör hanteras. D6: Lösningen skall kunna skötas via ett kommandogränssnitt (CLI) med hjälp av ssh el- ler telnet, men bör även kunna skötas och övervakas via ett grafiskt gränssnitt. D7: Klienter som använder Redhat Enterprise Linux 5.4 (eller senare) eller derivat därav skall kunna används. D8: Systemet skall kunna anslutas med Gigabit Ethernet (1000Base- T) men bör kunna anslutas med 10Gbit Ethernet och/eller Infiniband, vilket i så fall bör finnas med som option. 3 Exempelvis som centrumvid hemmakatalog för användare och projekt. 12(16)

13 D9: Integration med backuptjänst av typ IBM- TSM bör kunna ske på ett enkelt sätt. En beskrivning av hur detta görs skall då ges. D10: Support i fyra år på det parallella filsystemet skall finnas med som option. D11: Alla nödvändiga och rekommenderade licenser som kan behövas för effektiv an- vändning av systemet bör vara inkluderade. De skall finnas med som option. D.2.2 Storlek och prestanda D12: Nettolagringsytan skall vara minst 60 TB och skall vara lätt att expandera när behov uppstår. Detta skall kunna ske utan att det påverkar tillgängligheten på systemet. D13: Lagringslösningen skall ha en aggregerad prestanda på minst 350 MB/s för läsning och 350 MB/s för skrivning, per 20 TB nettolagringsyta. Om tekniskt möjligt bör op- tion ges för aggregerad prestanda på minst 600 MB/s för läsning och skrivning per 20 TB nettolagringsyta. D14: Prestandatester (se Bilaga A) skall utföras på klienter som ansluter dels via NFS, dels via det i förslaget ingående parallella filsystemet. Dessa tester bör utföras med 1, 2, 4, 8 osv. om möjligt upp till 256 samtidiga instanser. Hur många maskiner dessa var fördelades på skall då anges. D.2.3 Redundans och tillgänglighet D15: Lösningen skall ha en redundans som tillåter att en godtycklig lagringsenhet 4 går ner utan förlust av data. Rekonstruktion av data skall kunna ske utan att tillgänglig- heten på systemet begränsas och utan att systemets prestanda underskrider de specificerade gränsvärdena ovan med mer än 20 %. D16: En godtycklig systemkomponent 5 skall kunna går ner utan att det påverkar tillgäng- ligheten. D.2.4 Dataskydd D17: Lösningen skall ha möjlighet för snapshots som användare lätt kommer åt. Den bör klara av 50 samtidiga snapshots per volym 6 under uppfyllande av prestandakraven ovan. D18: Stöd för end- to- end data checksums bör finnas. På vilket sätt detta är implemen- terat skall beskrivas. D19: Det bör finnas stöd för att detektera silent corruption. Hur detta hanteras skall beskrivas. 4 Med lagringsenhet menas här disk, diskchassi etc. 5 Med systemkomponent menas här server, switch eller liknande. 6 Med volym avses en enhet som monteras som ett filsystem på klient. 13(16)

14 D.2.5 Garanti och service D20: För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tillämpas. D21: För kritiska delar skall en servicenivå med högst 4 timmars inställelsetid (kontorstid vardagar) tillämpas. Som kritisk del räknas en enhet i systemet som gör att tillgäng- ligheten för andra delar än enheten själv påverkas. 14(16)

15 Bilaga E Specifikation LBIC lagring E.1 Virtualisering och lagringslösning för LBIC Lösningen skall användas för att erbjuda användare vid Lund Bioimaging Center (LBIC) tjäns- ter och lagring för medicinska skannrar som installeras under våren- sommaren Lös- ningen skall bestå av 2 fysiska servrar som i en redundant konfiguration skall leverera en vir- tuell miljö. Servrarna ansluts till en lagringslösning som skall erbjuda lagring för den virtuella miljön samt lagring för rådata från de medicinska skannrarna. Utrustningen kommer att an- slutas till ett internt nätverk samt existerande nätverk på LBIC via Gigabit Ethernet alterna- tivt 10Gbit Ethernet. Att data lagras säkert vad avser korruption och användarmisstag är en sökt egenskap. Att data har hög tillgänglighet är en annan. Prestandan bör kunna vidstå att många användare samtidigt läser och skriver från denna lagring. Snabbhet är av vikt här men att systemet skall vara tolerant mot höga laster är än viktigare. E.2 Kravsepcifikation E.2.1 Övergripande krav E1: Lösningen skall kunna integreras i ett centrums befintliga miljö. Den skall vara PO- SIX kompatibel. E2: Lösningen skall vara certifierad för VMWare. E3: Access via SMB (Windows file sharing) och access via NFS skall båda kunna använ- das, detta bör kunna ske samtidigt och till samma volym. E4: Lagringsutrustningen skall kunna skötas via ett kommandogränssnitt (CLI) med hjälp av ssh eller telnet, men bör även kunna skötas och övervakas via ett grafiskt gräns- snitt. E5: Systemet skall kunna anslutas med Gigabit Ethernet (1000Base- T) men bör kunna anslutas med 10Gbit Ethernet, vilket i så fall bör finnas med som option. E6: Alla nödvändiga och rekommenderade licenser som kan behövas för effektiv an- vändning av systemet bör finnas med men skall finnas med som option. E.2.2 Storlek och prestanda E7: Nettolagringsytan skall vara minst 40 TB, och skall vara lätt att expandera när behov uppstår. Detta skall kunna ske utan att det påverkar tillgängligheten på systemet. 15(16)

16 E.2.3 Redundans och tillgänglighet E8: Lösningen skall ha en redundans som tillåter att en godtycklig lagringsenhet 7 går ner utan förlust av data. Rekonstruktion av data skall kunna ske utan att tillgänglig- heten på systemet begränsas och utan att systemets prestanda försämras med mer än 20 %. E9: En godtycklig systemkomponent 8 skall kunna går ner utan att det påverkar tillgäng- ligheten. E.2.4 Dataskydd E10: Stöd för end- to- end data checksums bör finnas. På vilket sätt detta är implemen- terat skall beskrivas. E11: Det bör finnas stöd för att detektera silent corruption. E.2.5 Garanti och service E12: För systemet skall som lägsta servicenivå NBD på platsen (Next Business Day on site) tillämpas. E13: För kritiska delar skall en servicenivå med högst 4 timmars inställelsetid (kontorstid vardagar) tillämpas. Som kritisk del räknas en enhet i systemet som gör att tillgäng- ligheten för andra delar än enheten själv påverkas. 7 Med lagringsenhet menas här disk, diskchassi etc. 8 Med systemkomponent menas här server, switch eller liknande. 16(16)

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet

Högpresterande extern lagring med hög kapacitet 2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID StarTech ID: S252BU33R Detta USB 3.0-kabinett med 2 fack för hårddiskar på 2,5" ger dig den prestanda du vill ha i ett externt

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Få tillgång till Sun Fire V1280/Netra 1280 dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire V1280/Netra 1280 system finns på dokumentations-cd:n (dok-cd).

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren Examensarbete i Datavetenskap B-nivå Advanced Format En prestandajämförelse av sektorer i RAID Författare: Jesper Lindgren Författare: Cenny Stålnäbb Handledare: Marcus Wilhelmsson Termin: VT11 Kurskod:

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Designad för hållbarhet och problemfri användning

Designad för hållbarhet och problemfri användning Flyttbart bakpanelställ med 4 fack för 2,5" SATA-/SAS-enheter StarTech ID: SATSASBP425 Nu är det enkelt att dela och förbättra lagringutrymmet hos din server eller PC. Detta flyttbara bakpanelställ låter

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 april 2013 Instruktioner Organisation och genomförande Laborationen består

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Sida 2 (6) Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Testmetoder... 3 4 Prestandamål

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Sun Fire TM E2900 Komma igång

Sun Fire TM E2900 Komma igång Sun Fire TM E2900 Komma igång Få tillgång till Sun Fire E2900-dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire E2900-system finns på dokumentations-cd-skivan. 1. Sätt in dokumentations-cd-skivan

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Mobil produktivitet på en helt ny nivå. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att du som använder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.288518/apacer-a7-supersnabb-ssd-disk-perfekt-for-upp...

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.288518/apacer-a7-supersnabb-ssd-disk-perfekt-for-upp... Page 1 of 5 Nyheter Tester Skolor Program Forum Business Galleria Sök på pcforalla.se Sök 2010-01-26 15:40 Apacer A7: Supersnabb ssd-disk perfekt för uppgradering Av Mattias Inghe Test Apacers dyra men

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Symantec NetBackup 5220

Symantec NetBackup 5220 En backupenhet för företag från en enda leverantör som installeras på några få minuter Informationsblad: Dataskydd Översikt är en backuplösning för företag från en enda leverantör som installeras på några

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit 1 Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit Upplev molnanpassad styrka och kapacitet Dagens företag är intresserade av mer än bara virtualisering. De vill utnyttja möjligheterna med modern IT. De vill

Läs mer

Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst Region Skåne Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD... 3 2 NIVÅER/SKIKT OCH SAN... 4 2.1 DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END)... 4 2.2 DISKSYSTEM

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer