Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan. 1 Bakgrund"

Transkript

1 Biblioteksplan

2 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig värld... 4 Genomförande och uppföljning Mål... 7 Mål 1 Stadsbiblioteket Levande kulturcentrum... 7 Mål 2 Skolbiblioteken Centrum för lärande... 9 Mål 3 Samverkan och effektivitet Mål 4 Tillgänglighet Mål 5 Bibliotek för stärkt hälsa Mål 6 Bibliotek i tiden Biblioteken 150 år Bakgrund Bibliotekslagen Bibliotekslagen (1996:1596) som trädde i kraft den 1 januari 1997 tillkom mot bakgrund av att det ansågs angeläget att vissa bärande principer inom det allmänna biblioteksväsendet lagfästes. Till dessa principer hörde exempelvis alla medborgares tillgång till ett folkbibliotek, skolelevers tillgång till ett skolbibliotek samt allmänhetens möjlighet att låna litteratur avgiftsfritt. Bibliotekslagen framhåller också att kommunerna ska ägna särskild uppmärksamhet åt vissa grupper såsom barn och unga; funktionshindrade; invandrare och andra minoriteter. Informationsteknik och andra medier lyfts i lagen fram som viktiga medel i syfte att främja språkutveckling och litteraturintresse. I en lagändring 2004 tillfördes kravet på kommunerna att anta biblioteksplaner. Samtidigt infördes också ett krav på samverkan mellan de olika bibliotekshuvudmännen. Biblioteken och Lidingös vision Biblioteksplanen syftar till att svara mot det uppdrag som staden har fått av statsmakterna. Samtidigt tydliggör planen bibliotekens roll i Lidingös överordnade visionsarbete. Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision och strategiska mål för Lidingö. Syftet är att visionens grundläggande värden ska genomsyra hela Lidingö stad, både som förvaltning och som ort. Biblioteken bidrar till uppfyllelsen av visionen genom att de medverkar till Lidingös kreativa miljö och på så sätt ger människor förutsättningar för en god hälsa; genom att biblioteken sätter Lidingöbornas behov i fokus och genom att verksamheten söker ständig förbättring och förnyelse. Biblioteken är också en viktig faktor i Lidingös strävan efter Sveriges bästa skolor. Arbetsprocessen Förberedelsearbetet med att ta fram en gemensam biblioteksplan påbörjades i slutet av 2007 och inleddes med en workshop i början av Där togs grunden för planens utformning fram med syfte, mål och aktiviteter. Denna grund har sedan förbättrats och förtydligats via en rad arbetsmöten under 2008 och Under våren 2008 genomfördes en större workshop inom utbildningsförvalt- 2 3

3 ningen där ett antal it-relaterade mål för skolbiblioteken sattes upp, aktiviteter inom it-området påbörjades därefter parallellt med planens fortsatta utveckling (ex. införande av ett gemensamt bibliotekssystem). I slutet av 2009 fick dokumentet sin nuvarande struktur. Arbetet har bedrivits under ledning av kulturoch fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret. Äldre- och handikappförvaltningen har varit representerad som intressent under olika delar av processen. 2 Förutsättningar och genomförande Bibliotekens roll i en föränderlig värld I den departementspromemoria som föranledda lagändringen om krav på biblioteksplaner utvecklar utredaren sin syn på bibliotekens syfte i en föränderlig värld: Bibliotekens minnes- och dokumentationsfunktion och som garant för kvalitet, pluralism och oavhängighet och överblick i utbudet inte bara av böcker utan också av tidningar, tidskrifter och andra media är fortsatt viktig. Den blir snarare allt viktigare i ett tilltagande informationsutbud och informationsbrus. (DS 2003:66, s. 101) Medieutvecklingen ökar anspråken på biblioteket att bredda utbudet och att stödja besökarna rent praktiskt, t ex för att söka information på nätet. Samhället hänvisar i snabbt ökande grad allmänheten till Internet och ställer krav på snart sagt alla att kunna hantera enklare frågor via nätet. Det bidrar till en ny roll för biblioteken. Kultur och information möter människorna på alltfler sätt. Mot denna bakgrund syftar biblioteksplanen till en biblioteksverksamhet i tiden. Biblioteken på Lidingö ska vara centrum för lärande, vägledning och upplevelser. Här ska Lidingöborna kunna fördjupa sina kunskaper och intressen, hitta information för att lösa sina uppgifter, stimulera sin fantasi och inspireras till kreativitet. På så sätt blir biblioteken en viktig förutsättning för det sociala välbefinnande som ska råda på Hälsans Ö. Biblioteken är till för alla Lidingöbor. Det är deras behov och önskemål som står i centrum för verksamheten. Särskilda insatser ska dessutom riktas till barn och unga, funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter. Bibliotekens möjligheter att nå människor ökar med ny teknik och nya medier. Verksamhetens begränsningar av tid och rum tänjs kontinuerligt. Biblioteken är en offentlig verksamhet som delvis kan anses verka på samma marknad som kommersiella aktörer. En avgörande skillnad är dock själva principen om lån. Biblioteken erbjuder tjänster inte varor. De kan därför inte jämföras med den traditionella bokhandeln även om de respektive utbuden delvis överlappar. Att låna är inte att äga. Dessutom karaktäriseras bibliotekens särart av verksamhetens oberoende av marknadsmässiga förutsättningar. Biblioteken har också en arkiverande funktion som framhålls i citatet ovan. I tider av förändring, när ny teknik och nya medier suddar ut gränser mellan ägande och lånade, är det dock viktigt att tydliggöra bibliotekens roll. Lidingös stads- och skolbibliotek ska aldrig konkurrera med kommersiell verksamhet. I den kontinuerliga modernisering som sker av biblioteksverksamheten ska alltid en principiell bedömning göras som utesluter att nya initiativ leder till en betydande påverkan på näringslivets förutsättningar. Genomförande och uppföljning Biblioteksplanen ska gälla fram till år Planen ska ses som en del i ett mer omfattande kvalitetssäkringsarbete, där målen följs upp och revideras i en kontinuerlig cykel. De mål som tas upp i föreliggande plan ska betraktas som ramar. Dessa mål ska konkretiseras med indikatorer och aktiviteter. Formulering av indikatorer och aktiviteter ska ske på verksamhetsnivå och i samverkan mellan biblioteken. Likaså ska biblioteken samarbeta i uppföljningsarbetet. En uppföljningsrapport ska publiceras årligen. Biblioteksplanen ska genomföras inom de beslutade ekonomiska ramar som finns och ansvaret vilar på de berörda nämnderna. Utbildningsnämnden ansvarar därmed för skolbiblioteken och Kultur- och fritidsnämnden för stadsbiblioteket. Ett ansvar för samverkan mellan verksamhetsområdena vilar på båda nämnder. En mer formaliserad struktur för samverkan bör införas. Biblioteksplanen gäller både stads- och skolbiblioteken. Stads- och skolbiblioteken ska ses som komplement till varandra. De har delvis olika syften och målgrupper. Skolbiblioteken ska enligt lag stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt tillgodose deras behov av material för utbildningen medan stadsbiblioteket har ett vidare ändamål och ska exempelvis även främja kulturell verksamhet. Vissa mål i den föreliggande planen täcker således all biblioteksverksamhet medan andra mål är särskilt skrivna utifrån de olika uppdrag som stadsoch skolbiblioteken har. Ett genomgående syfte med planen är dock en effektiviserad samverkan mellan biblioteken för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna. 4 5

4 3 Mål Mål 1 Stadsbiblioteket Levande kulturcentrum Mål 1 Stadsbiblioteket Levande kulturcentrum Stadsbiblioteket ska vara ett levande centrum för kultur, lärande och upplevelser med ett brett utbud av böcker, andra medier och tjänster. Underliggande mål Levande kulturcentrum Stadsbiblioteket ska genom attraktiva medier och arrangemang främja utbildning, upplysning och intresse för litteratur. Stadsbibliotekets verksamhet ska stimulera och stödja Lidingöbornas kulturintresse och egna skapande. Stadsbiblioteket ska med ett rikt utbud och kunnig personal vara ett centrum för lärande och studier. Stadsbiblioteket ska ta initiativ till aktiviteter för att främja läs- och språkutveckling hos barn, ungdomar och andra prioriterade grupper. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. 6 7

5 Mål 2 Skolbiblioteken Centrum för lärande Mål 2 Skolbiblioteket Centrum för lärande Skolbiblioteken ska vara centrum för lärande i skolan. Underliggande mål Skolbiblioteket Centrum för lärande Skolbiblioteken ska ta initiativ till aktiviteter för att främja alla elevers läs- och språkutveckling Skolbiblioteken ska speciellt stödja elever med särskilda behov. Skolbiblioteken ska stimulera fantasi och kreativitet. Skolbiblioteken ska stödja lärandet och stärka elevernas kunskaper genom aktuell pedagogik och teknik. Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor. 8 9

6 Mål 3 Samverkan och effektivitet Mål 3 Samverkan och effektivitet Kommunens resurser utnyttjas effektivt genom gemensamma eller samverkande system. Effektiviteten främjas också genom nära samarbete, mellan stads- och skolbiblioteken och mellan biblioteken och andra aktörer. Underliggande mål Samverkan och effektivitet Stads- och skolbiblioteken ska samnyttja resurserna i så hög grad som möjligt. Stads- och skolbiblioteken ska kartlägga gemensamma behov och upphandla tjänster och produkter tillsammans. Stads- och skolbiblioteken ska samverka med organisationer, institutioner och näringsliv för att skapa mervärde för Lidingöborna. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar

7 Mål 4 Tillgänglighet Mål 4 Tillgänglighet Stads- och skolbiblioteken ska vara tillgängliga. Underliggande mål Tillgänglighet Biblioteken ska nå ut med information om verksamheten och dess olika tjänster. Stadsbiblioteket ska ha generösa öppettider. Stadsbiblioteket ska utifrån kartläggning av prioriterade gruppers 1 nyttjande av biblioteket analysera och planera för särskilda insatser. Stadsbiblioteket ska öka tillgängligheten av utbud och tjänster genom att utveckla webben men också genom att möta medborgarnas efterfrågan och behov utanför bibliotekets lokaler. Stadsbiblioteket ska nå prioriterade grupper genom att samverka med andra verksamheter, kommunala såväl som enskilda. Skolbiblioteken ska ha fasta öppettider och sträva efter hög tillgänglighet. Skolbiblioteken ska möta elevernas behov och ta särskild hänsyn till prioriterade grupper. Stadens verksamhet baserar sig på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål 1 Barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, invandrare och andra minoriteter (enligt lag 1996:1596) 12 13

8 Mål 5 Bibliotek för stärkt hälsa Mål 5 Bibliotek för stärkt hälsa Bibliotekens verksamhet stärker Lidingöbornas psykiska och sociala hälsa. Underliggande mål Bibliotek för stärkt hälsa Biblioteken ska främja hälsan genom att erbjuda information och ett rikt kulturellt utbud. Bibliotekslokalerna ska vara inbjudande och avstressande miljöer som stimulerar till en god social gemenskap och ger möjlighet till kulturella upplevelser. Skolbiblioteken ska vara en trygg miljö med kompetent personal. På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa

9 Mål 6 Bibliotek i tiden Mål 6 Bibliotek i tiden Biblioteken ska systematiskt sträva efter ständig förbättring. Underliggande mål Bibliotek i tiden Biblioteken ska genomföra systematisk omvärldsbevakning och lära av goda exempel. Biblioteken ska styras av ett kundfokus och regelbundet undersöka hur Lidingöborna ser på verksamheten. Biblioteken ska planmässigt genomföra kompetensutveckling, särskilt inom områdena pedagogik och modern teknik. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna

10 Biblioteken 150 år 2009 var året då Lidingö stadsbibliotek fyllde hela 150 år. Det som började som ett litet, anspråkslöst församlingsbibliotek har under årens lopp blivit ett stort, välbesökt och modernt kulturoch kunskapscentrum med nära 1000 besökare om dagen. Men även Lidingös skolbibliotek härstammar från det gamla församlingsbiblioteket. Biblioteket inrättades 1859 av Lidingö församling, troligen låg det i kyrkans sakristia. Liksom flertalet folkbibliotek bygger alltså även Lidingös bibliotek på kyrklig grund. Men församlingen var även ansvarig för skolan och det blev omväxlande lärare och präster som ansvarade för biblioteket. Motivet till att starta ett bibliotek var inte bara att öka bildningen och underlätta för skolundervisningen. I beslutet från 1859 går att läsa: Finner församlingen, att någon välsignelserik frukt kan åstadkommas uti denna, intill hufvudstaden gränsande församling så att tjenare vid lediga stunder i stället att fördrifva tiden med syndiga och ogudaktiga nöjen, fattar håg och lust att inhemta hvad nyttigt är och således med begärlighet anlitar Biblioteket, vill församlingen med glädje uppoffra medel till dess förökande köptes två vandringsbibliotek som cirkulerade mellan öns skolor. Några år därefter förstärktes församlingsbiblioteket med god litteratur för den mognare ungdomen och även i någon mån för äldre personer samtidigt som det flyttade från sakristian till, först Klockargårdens skola, och sedan 1919 till Torsviks skola. Efter hand fick de olika skolorna sina egna bibliotek och församlingsbiblioteket utvecklades till ett stadsbibliotek med huvudbibliotek i Torsviks skola. Lokalerna där blev snart otillräckliga, särskilt som Lidingö stadsbibliotek 1948 blev centralbibliotek för Stockholms län invigdes ett nytt modernt huvudbibliotek vid Torsviks torg. Uppdraget att vara länsbibliotek för Stockholms län upphörde Drygt trettiofem år senare, 1996, flyttade verksamheten efter flera års diskussioner och utredningar in i de nuvarande lokalerna i Lidingö centrum. Bokbåten försåg skärgården med böcker och var en mycket uppskattad gäst vid bryggan. Foto: Stadsarkivet. Text: Lidingö stad. Vår biblioteksplan återknyter till stads- och skolbibliotekens gemensamma ursprung. Samtidigt ger den också vägledning in i framtiden

11 Lidingö stad Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Tel vx: E-post: Webbplats: Prodecerad av kultur- och fritidsförvaltningen/informationsenheten. Layout: Eva Johansson Foto: Eva Johansson och Maria Ortler. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. 20