TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING"

Transkript

1 P R O J E K T A P P O R T L J U S D A L S K O M M U N M I L J Ö E N H E T E N TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2014 Kristin Berg, miljöinspektör

2 Inledning och bakgrund Projektet görs för att uppfylla kraven i lagstiftningen på tillsyn av miljöfarliga verksamheter och kontrollera att verksamhetsutövarna uppfyller sina krav enligt miljöbalken. Det är viktigt att verksamhetsutövarna har god kännedom om sin verksamhet samt arbetar förbyggande för att undvika negativ påverkan på människor och miljön. Projektet är också en del i arbetet att uppnå de nationella och regionala miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö och grundvatten av god kvalitet. Projektet omfattar tillsyn av alla bensinstationer och drivmedelsförsäljningslokaler i Ljusdals kommun. Både de som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, så kallade C-anläggningar och U-anläggningar, som inte är anmälningspliktiga. C-klassade anläggningar hanterar över 1000 kubikmeter motorbränsle per år och U-klassade under 1000 kubikmeter per år. Tillsynen över C-anläggningar ingår i den planerade tillsynen och de betalar årlig tillsynsavgift, medan tillsyn över U-anläggningar debiteras med timavgift. Diesel och bensin är blandningar av kolväten som kan orsaka skador på miljön. Negativ miljöpåverkan från drivmedelsförsäljning sker dels i form av utsläpp till mark och vatten, genom drivmedel som läcker ut samt dels genom utsläpp till luft med bensinångor. Risk för olyckor finns i form av läckage från tankbil vid påfyllning av cisterner och spill vid tankningsplatsen samt läckande cisterner ovan och under mark. Läckage och spill från cisterner är en de vanligaste källorna till föroreningar av oljeprodukter i grundvattnet. Bensin och dieselföroreningar sprids huvudsakligen längs med grundvattenytan, men kan också spridas som lösta beståndsdelar och transporteras med grundvattnet relativt långa sträckor. Det är därför mycket viktigt vid läckage, att begränsa föroreningarnas utbredning för att minimera skador på till exempel enskilda vattentäkter och vattenskyddsområden. Utöver de branschspecifika föroreningar som verksamheten kan ge upphov till, förekommer både farligt och annat avfall vanligen på bemannade stationer samt även försäljning av kemikalier i butikerna. För de anläggningar som besöktes under tillsynsprojektet 2011, kommer påpekade brister från inspektionsrapporterna att följas upp. Metod Vid inspektionerna har fokus legat på anläggningarnas fysiska utformning och utrustning. Ett informationsbrev med en enkät skickades ut till alla kända automatstationer i kommunen, för att få basuppgifter om verksamhetens omfattning (se bilaga 1). Informationen från enkäterna och eventuellt tidigare tillsynsbesök sammanställdes innan inspektionsbesök utfördes. Besök på de obemannade automatstationerna gjordes oanmälda medan besöken på de bemannade stationerna var föranmälda och utfördes tillsammans med stationsansvarig. Två checklistor för kontrollen utformades, en enklare för automatstationer och en utförligare för de bemannade stationerna och uppdaterades allt eftersom under projektets gång (se checklistor bilaga 2 och 3). I samband med projektet kontrollerades även fordonstvättar i förekommande fall, men den kontrollen ligger utanför projektet. Vid inspektionsbesöket kontrollerades anläggningen utifrån checklistorna och fotograferades. Resultatet från inspektionerna och informationsenkäten sammanställdes i en inspektionsrapport som skickas till verksamhetsutövaren. Om bristerna var så allvarliga att de krävde direkta åtgärder fick verksamheten ett föreläggande eller ett förbud. 2

3 Resultat Totalt besöktes 21 stycken anläggningar, varav 11 stycken endast hade dieselförsäljning, resterande automatstationer och en anläggning var fullt bemannad. En dieselanläggning i Hennan fanns inte med i miljöenhetens register vid start, utan upptäcktes under projektets gång. 8 stycken var klassade som U-anläggningar och 13 stycken C-anläggningar med en försäljning på över 1000 m3 drivmedel. Se en sammanställning av besökta anläggningar i bilaga 4. Besökta bensinstationer och drivmedelsförsäljningslokaler 2014 Klassningskod (KK) Anläggningstyp Anläggningens namn Fastighetsbeteckning C Bensinstation Preem AB Kårböle 2:13 Kårböle C Bensinstation OKQ8 Slotte 44:2 Ljusdal C Dieselförsäljning Hälsingeoljor AB Östernäs 15:5 Ljusdal C Dieselförsäljning Preem AB Stavsätter 1:18 Ljusdal C Bensinstation Preem AB Storbyn 14:2 Färila C Bensinstation Preem AB Slotte 5:29 Ljusdal C Dieselförsäljning St1 Sverige AB Stavsätter 1:18 Ljusdal C Bensinstation St1 Sverige AB Kläppa 24:38 Ljusdal C Dieselförsäljning Statoil Stavsätter 1:18 Ljusdal C Dieselförsäljning Statoil Yg 2:43 Färila C Dieselförsäljning Statoil Lillbyn 22:4 Färila C Bensinstation Statoil Öje 20:1 Järvsö C Dieselförsäljning Preem AB Kläppa 24:28 Ljusdal U Dieselförsäljning Hälsingeoljor AB Väster-Skästra 5:32 Järvsö U Dieselförsäljning Hälsingeoljor AB Lillbyn 23:2 Färila U Bensinstation Los byaråd Ek. Förening Gruvbyn 5:34 Los U Dieselförsäljning Preem AB Nore 1:69 Ljusdal U Bensinstation Preem AB Ljusdals-Hamre 1:13 Ljusdal U Bensinstation Qstar Försäljnings AB Korsholm 1:12 Korskrogen U Bensinstation Ramsjö byaråd Ek. Förening Ramsjö 9:36 Ramsjö U Dieselförsäljning Hälsingeoljor AB Välje 3:34 Hennan Tabellen visar alla besökta bensinstationer och drivmedelsförsäljningslokaler i Ljusdals kommun i projektet under sommaren och hösten Tankningsplatsen, oljeavskiljare och hårdgjord ytor Oljeavskiljare fanns på fem av de besökta anläggningarna, varav två stycken endast hade dieselförsäljning. På 13 stycken anläggningar fanns hårdgjord ytor av något slag vid tankningsplatsen, varav majoriteten var av asfalt. Asfalten var också sliten och i dåligt skick på några av anläggningarna. På 8 av anläggningarna saknades helt hårdgjorda ytor och marken var grustäckt. Typgodkända gasåterföringssystem konstaterades enligt kontrollmärkning på mätskåpen, på flertalet av alla anläggningar. Ort 3

4 Påfyllnadsplatsen Vid påfyllnadsplatsen fylls cisternerna på med drivmedel och på 15 stycken av anläggningarna fanns spilltråg under påfyllnadsventilerna, varav 3 av spilltrågen saknade lock/regnskydd. På 5 av påfyllnadsplatserna fanns varken spilltråg eller hårdgjorda ytor vid påfyllnadsventilen. Spill noterades på marken vid några av påfyllnadsplatserna samt synligt drivmedel i spilltrågen. Cisterner De större bensinstationerna hade alla cisterner under mark, medan de 13 anläggningarna med dieselförsäljning (Los bensinstation som säljer både bensin och diesel) hade cisternerna ovan mark. Av cisternerna var 2 dubbelmantlade, 5 med invallning och 6 enkelmantlade. Rostskador på cisternen syntes på Preems dieselanläggning på fastigheten Kläppa 24:28. Egenkontroll Enligt inkomna informationsenkäter bedriver 18 stycken anläggningar regelbunden egenkontroll, 1 gör inte det och 2 har inte svarat. De större bolagen får tillgång till digitala egenkontrollprogram. På 13 drivmedelsanläggningar fanns det synliga informationsskyltar uppsatta för att ringa 112 vid större olyckor. Tillgängligt absorberingsmedel fanns på 8 anläggningar, på automatstationer med butikslokaler förvarade saneringsmedlet inomhus och det fanns inte tillgängligt under nattetid. Åtgärder Sammanlagt har 13 anläggningar fått föreläggande om att de måste åtgärda funna brister samt komma in med information på utförandet och en anläggning har fått försäljningsförbud. Resterande verksamheter har fått utskickade inspektionsrapporter med information om vad som noterades vid inspektionerna. Under tidigare tillsynsprojekt 2011 utfärdades inga förelägganden. Slutsats Projektet har fokuserat på att kontrollera anläggningarnas fysiska utformning samt i vilket skick utrustning var och bedöma om de utgjorde någon miljörisk för människor och miljön. På många av U-anläggningarna har det aldrig tidigare gjorts någon miljötillsyn. Projektet har haft ambitionen att höja standarden på alla drivmedelförsäljningsanläggningar i kommunen. SPI:s rekommendationer för bensinstation och dieselanläggningar har varit vägledande vid granskning av resultatet. Erfarenheten från projektet visar att det är viktigt att kontrollera U-verksamheter med jämna intervall för att undvika läckage av drivmedel och säkerställa att miljöbalkens regler efterföljs. Majoriteten av dieselförsäljningslokalerna, består av en cistern som står ovan mark på en grusbeklädd yta utan hårdgjorda ytor och oljeavskiljare. Synligt spill på marken noterades på många av anläggningarna vid både tanknings- och påfyllnadsplatsen. Det har funnits flera brister på vissa anläggningarna när det gäller att förhindra spill och läckage till miljön. Det saknas spilltråg samt lock över befintliga spilltråg på flertalet av anläggningarnas påfyllnadsplatser av drivmedel till cisternerna, som gör att drivmedel kan 4

5 rinna ut vid påfyllning. Därför har alla verksamheter som inte har haft ett spilltråg, fått föreläggande om att installera det. Dessutom har flertalet C-anläggningar fått föreläggande att anlägga hårdgjorda ytor samt oljeavskiljare som inte har det. En anläggning uppvisade så stora brister att miljönämnden valde att förbjuda försäljning av drivmedel på lokalen. Företaget valde då att ta bort den befintliga dieselanläggningen och sätta ditt en ny. Sammanfattningsvis har de största bristerna noterats på de dieselanläggningar ovan mark, där det ofta har saknats både spilltråg, oljeavskiljare och hårdgjorda ytor. Det är viktigt att verksamheterna tar sitt miljöansvar och vidtar åtgärder för att minimera läckaget av drivmedel till omgivningen. Därför har miljöenheten valt att förelägga de verksamheter med största bristerna, för att få en generellt bättre standard på alla anläggningar i kommunen. Under tillsyndprojektet 2011 gjordes inga föreläggande och de brister som kommunicerades via inspektionsrapporten då, har allmänt inte åtgärdats på respektive anläggning. Bilagor Informationsenkät för automatstationer i Ljusdals kommun Checklista Automatstationer Checklista Bemannade stationer Resultattabell från inspektionsbesök

6 6

7 Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten Handläggare Kristin Berg Datum 2014 Diarienummer MFV TJÄNSTESKRIVELSE Informationsenkät för automatstationer i Ljusdals kommun Fyll i enkäten och skicka den i svarskuvertet till Miljöenheten. 1. Allmänna uppgifter Kontaktperson Företagets/anläggningens namn Besöksadress Postadress Tel nr Org. nr Fastighetsbeteckning Post nr, ort Försäljning av: Bensin ca..m 3 /år Etanol ca..m 3 /år Diesel ca..m 3 /år Gas ca.m 3 /år Annat... ca m 3 /år 2. Cisterner (drivmedel mm) Antal cisterner i mark..st Antal cisterner ovan mark..st Finns överfyllnadsskydd på cisternerna 3. Slam- och oljeavskiljare Finns oljeavskiljare? Om, finns nivålarm på oljeavskiljaren? 7

8 4. Egenkontroll Finns ett egenkontrollprogram? 5. Övrigt Finns spilltråg vid påfyllnadsplats för tankbil? Finns gasåterföringssystem installerat? Kommentarer/övrig information: Enkäten skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun Ljusdal 8

9 Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten Handläggare Kristin Berg Datum 2014 Diarienummer MFV TJÄNSTESKRIVELSE Checklista Automatstationer 2. Allmänna uppgifter Kontaktperson Företagets/anläggningens namn Besöksadress Postadress Tel nr Org. nr Fastighetsbeteckning Post nr, ort 2. Cisterner (drivmedel mm) Antal cisterner ovan mark..st Finns skador på cisternerna Kommentar Slam- och oljeavskiljare Finns oljeavskiljare? Om, finns nivålarm på oljeavskiljaren? Går det se vart oljeavskiljaren ligger? 9

10 4. Övrigt Vilket material utgörs tankningsplatsen av? Och i vilket skick är det?... Finns släckningsutrustning på platsen? Finns skylt eller information om vad kunden ska göra vid en olycka eller större drivmedelsläckage? Finns saneringsmaterial som t.ex. absol för upptagande av oljespill? Kommentar... Finns märkning för gasåterföringssystem? Kommentar Finns tak över brunnarna? Finns påkörningsskydd mot bränslepumparna? Finns synligt läckage eller spill vid mätarskåp? (Är slangen hel mm) Kommentar. Övergripande intryck: 10

11 Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten Handläggare Kristin Berg Datum Diarienummer MFV TJÄNSTESKRIVELSE Checklista Bemannade stationer 3. Allmänna uppgifter Kontaktperson Anläggningens namn Besöksadress Postadress Inspektör/er Restid Tel nr Org. nr Fastighetsbeteckning Post nr, ort Datum Inspektionstid Typ av station: C-klassad U-klassad Automatstation med bilverkstad Bemannad station med fordonstvätt 4. Verksamhetsbeskrivning/omfattning Bensin Diesel Etanol Gas Annat.. 5. Egenkontroll (för C-verksamheter) Bedrivs egenkontroll? 11

12 Finns dokumentation av ansvaret (en utsedd miljöansvarig)? Finns rutiner på fortlöpande kontroll av utrustning? Finns rutiner kring vad som ska göras vid en olycka? Om, vad ska göras.. 6. Cisterner (drivmedel mm) Antal cisterner (volym, typ)? Bensin Diesel. Etanol. Annat.. När är cisternerna senast besiktade (ev. brister)? Kommentar Gasåterföring Är pumparna försedda med gasåterföringssystem? Är utrustningen kontrollerad av ett ackrediterat kontrollorgan? Om, vilket.. När gjordes senaste kontrollen?... Bedriv regelbunden kontroll och dokumenteras den (s.k. driftjournal)? Oljeavskiljare Är drivmedelsplattan kopplad till en oljeavskiljare? Om, finns det planer på att koppla in en? När?... Om, finns nivålarm på oljeavskiljaren? 12

13 Testas larmet? Vart ligger oljeavskiljaren?... Hur ofta töms oljeavskiljaren (finns det tömningsavtal)? Drivmedelsplattan/tankningsplatsen Vilket material utgörs tankningsplatsen av? Och i vilket skick är det i? Finns tak över brunnarna? Finns påkörningsskydd mot bränslepumparna? Finns släckningsutrustning på platsen? Finns skylt eller information om vad kunden ska göra vid en olycka eller större drivmedelsläckage? Finns saneringsmaterial som t.ex. absol för upptagande av oljespill? Kommentar 7. Avfall och kemikalier Sorteras farligt avfall ut från övrigt avfall (t.ex. spillolja, lysrör, förbrukade tvättväskor)? Förvaras avfallet lämpligt, med avseende på spill och läckage?... Hur och vart transporteras det farliga avfallet?... Finns en kemikalieförteckning över kemikalierna i butiken? Övergripande intryck vid inspektion: 13

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Miljö- och byggnadskontoret Sidan 1 av 6 Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Elin Stenberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten Mars 2014 Besök Postadress

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län hösten 2003-våren 2004 Miljöenheten Nr 2004:24 Titel: Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län - ett länsprojekt

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare Förord Naturvårdsverkets faktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en verksamhet, process, sakfråga eller metod. Faktabladen är ett hjälpmedel för länsstyrelser och kommuner vid handläggning

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer