Snabbstartsguide , vers. CB Januari Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstartsguide 00825-0212-4410, vers. CB Januari 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410"

Transkript

1 , vers. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410

2 OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för Emerson 1410 Smart Wireless Gateway. Den innehåller inga anvisningar för diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ) för ytterligare information och anvisningar. Handboken och denna snabbinstallationsguide finns också tillgängliga i elektroniskt format på VARNING! Explosionsrisk Koppla inte till eller från anslutningar till Emerson 1410 medan kretsarna är strömförande, såvida du inte är säker på att miljön är ofarlig. Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Installation av denna anordning i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella normer och lagar samt gällande praxis. Se avsnittet Produktintyg för information om eventuella inskränkningar förknippade med säkra installationer. Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i ledningar kan orsaka elstötar. Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Driften omfattas av följande villkor. Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar. Denna enhet måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Denna enhet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från alla personer. VARNING! Potentiell risk för elektrostatisk laddning Höljet till 1410 är av plast. Var försiktig vid hantering och rengöring i explosionsfarliga miljöer för att undvika elektrostatisk laddning. Innehållsförteckning Anmärkningar om trådlös kommunikation sidan 3 Allmänna hänsynstaganden sidan 3 Första inkoppling och konfiguration sidan 4 Fysisk installation sidan 9 Installation av programvaran (tillval) sidan 13 Kontrollera funktioner sidan 14 Produktintyg sidan 15 2

3 Snabbstartsguide Anmärkningar om trådlös kommunikation Startsekvens Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (hädanefter benämnd mottagaren ) ska installeras och fungera på rätt sätt innan batterienheter installeras i de trådlösa enheterna. Trådlösa fältgivare bör även slås på i ordningsföljd med början från den enhet som är närmast mottagaren. Detta leder till en enklare och snabbare nätverksinstallation. Antennplacering Antennen bör placeras vertikalt och ungefär 2 m (6 ft) från större strukturer eller byggnader för att möjliggöra god kommunikation med andra enheter. Monteringshöjd För optimal trådlös täckning ska den separata antennen helst monteras 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) över hinder eller andra större strukturer. Allmänna hänsynstaganden Datorkrav Operativsystem (endast tillvalsprogramvara) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2, Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Windows 8 Enterprise, Service Pack 1 Användningsområden Internet Explorer Hårddiskutrymme AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Installations-CD för mottagaren (Smart Wireless Gateway): 250 MB 3

4 Steg 1. Första inkoppling och konfiguration Vid konfiguration av Emerson Smart Wireless Gateway 1410 måste en lokal anslutning upprättas mellan en stationär eller bärbar dator och mottagaren. Modell 1410 och 1410D är driftsmässigt likvärdiga och följande anvisningar tillämpliga på båda modellerna. Matning till mottagaren Lämpligt strömförsörjningsaggregat behövs för att driva mottagaren genom inkoppling av en (nominell) 24 VDC-källa med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna. Figur 1. Diagram över huset till modell 1410 A B Power Reset C D E 24 VDC (nominell) (nominal) Power Inspänning Input Serie- Serial Modbus + - S A B F A. Klämma för DIN-skena. B. Anslutning av SMA till N-typ. C. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. D. Ethernet-port 2. Denna extraport måste aktiveras vid beställning för att komma åt enheten. När denna port är aktiverad är den fabriksinställda IP-adressen Se Tabell 1 på sidan 6. E. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 1 på sidan 6. F. Femskruvs analog anslutningsplint med honkontakter. En svart anslutningsplint medföljer i lådan. 4

5 Snabbstartsguide Figur 2. Kopplingsschema för 1410D 24 VDC (nominell) Inspänning Serie- Modbus 10,5 30 VDC Utspänning Data A+ Data B A. Spännings- och serieanslutningar för modell B. Spännings- och dataanslutningar för Smart Wireless Field Link. Upprätta en anslutning 1. Anslut den stationära eller bärbara datorn till Ethernet 1-porten (den primära porten) på mottagaren med en Ethernet-kabel. 2. Du konfigurerar den stationära/bärbara datorn genom att klicka på Start > Inställningar > Nätverksanslutningar. a. Välj Anslutning till lokalt nätverk. 5

6 b. Högerklicka och välj Egenskaper. c. Välj Internet-protokoll (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. OBS! Om den stationära/bärbara datorn kommer från ett annat nätverk antecknar du den nuvarande IP-adressen och andra inställningar så att datorn kan återlämnas till det ursprungliga nätverket när mottagaren har konfigurerats. d. Klicka på Använd följande IP-adress. e. Skriv in i rutan IP-adress. f. Skriv in i fältet Nätmask. g. Klicka på OK i fönstren Egenskaper för Internet-protokoll (TCP/IP) och Egenskaper för lokal anslutning. OBS! Anslutningen till mottagarens sekundära Ethernet-port kräver andra nätverksinställningar. Tabell 1. Nätverkets TCP/IP-inställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet Inaktivera proxyservrar. a. Öppna den vanliga webbläsaren. b. Öppna Verktyg > Internet-alternativ > Anslutningar > LAN-inställningar. c. Under Proxyserver avmarkerar du rutan Använd proxyserver. 6

7 Snabbstartsguide Konfigurera Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Så här slutför du den inledande konfigurationen av mottagaren: 1. Använd standardwebbsidan för mottagaren på https:// a. Logga in med följande användarnamn: admin b. Ange följande lösenord: default 7

8 2. Gå in under System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Ethernet Communication (Ethernetkommunikation) för att öppna Network Settings (Nätverksinställningar) a. Konfigurera en statisk IP-adress eller ange DHCP och skriv in ett namn under Hostname (Värddatornamn). Tabell 2. Nätverksinställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet b. Starta om programmet vid System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Backup and Restore (Säkerhetskopiering och återställning) > Restart Apps (Starta om program). OBS! Vid återställning av program inaktiveras kommunikation med fältenheter tillfälligt. 3. Koppla bort strömmen och Ethernet-kabeln från mottagaren. 8

9 Snabbstartsguide Steg 2. Fysisk installation Separat monterad antenn Tillvalen med separat monterad antenn ger större frihet i monteringen av mottagaren i fråga om trådlösa anslutningar, åskskydd och gällande normer och praxis. VARNING! Vid montering av separata antenner till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway ska gällande säkerhetsföreskrifter följas för att undvika fallolyckor och kontakt med högspänningsledningar. Installera komponenterna till den separata antennen till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway i enlighet med gällande nationella elinstallationsnormer och iaktta vedertagen praxis i fråga om åskskydd. Kontakta en behörig elinspektör, anläggningens elansvarige och förmannen för arbetsområdet innan installationen påbörjas. Den separat monterade antennen (tillval) till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 är avsedd att ge flexibilitet ifråga om installationsalternativ samtidigt som trådlösa prestanda optimeras och lokala frekvensbandskrav efterlevs. För att upprätthålla trådlösa prestanda och undvika överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser får varken en annan antenntyp eller en koaxialkabel av annan längd eller typ användas. Om den medföljande separata antennen inte monteras enligt dessa anvisningar tar Emerson Process Management inget ansvar för trådlösa prestanda eller överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser. Satsen med den separat monterade antennen innehåller tätningsmedel för koaxialkabel för kabelanslutningarna till åskledaren och antennen. Leta upp en plats där trådlösa prestanda för den separat monterade antennen är optimala. Detta är lämpligen 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) ovanför hinder eller större strukturer. Följ någon av nedanstående metoder vid montering av den separata antennen: Installation av WL2/WN2 (tillval): 1. Montera antennen på en 37,5 50-mm (1,5 2 tum) rörmast med hjälp av den medföljande utrustningen. 2. Anslut åskledaren direkt till kapslingen. 3. Installera jordningsfästet, låsbrickan och muttern ovanpå åskledaren. 4. Anslut antennen till åskskyddet med den medföljande koaxialkabeln och se till att droppslingan inte sitter närmare åskskyddet än 0,3 m (1 ft). 5. Använd koaxialtätningsmedlet för att täta alla anslutningar mellan den trådlösa fältenheten, åskledaren, kabeln och antennen. 6. Se till att monteringsmasten, åskledaren och mottagaren jordas i enlighet med gällande elinstallationsnormer. Eventuella överblivna längder av koaxialkabeln ska placeras i 0,3 m (1 ft). 9

10 Figur 3. Installation av WL2/WN2 (tillval) Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare Separat monterad antenn Åskledare Kabel Jordning Jordning Droppslinga Jord A. Separat monterad antenn B. Kabel C. Droppslinga D. Åskledare E. Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare F. Jordning G. Jord OBS! Tätskikt krävs Satsen med den separata antennen innehåller koaxialtätningsmedel för kabelanslutningarna till åskledaren, antennen och mottagaren. Tätningsmedlet måste appliceras för att säkerställa att det trådlösa nätverket fungerar. Se Figur 4 för information om hur tätskikt appliceras. Figur 4. Applicera koaxialtätningsmedel på kabelanslutningarna Tabell 3. Antennsatsalternativ för separat montering Tillvalssats Antenn Kabel 1 Kabel 2 Åskledare WL2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +6 db förstärkning 15,2 m (50 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning WN2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +8 db förstärkning 7,6 m (25 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning 10

11 Snabbstartsguide OBS! För installation av Smart Wireless Field Link, se referensdokument Anslut till värddatorn 1. Dra mottagarens Ethernet 1-port (den primära porten) eller serieutgångsporten till värddatorns nätverk eller IO-serieporten. 2. För serieanslutningar ansluts A till A och B till B. Se till att alla avslutningar är rena och ordentligt fastsatta för att undvika ledningsanslutningsproblem. Figur 5. Kopplingsschema för modell 1410 Power Reset 24 VDC 24 VDC (nominal) (nominell) Power Inspänning Input A Serial Serie- Modbus + - S A B A. Femskruvs anslutningsplint. 11

12 Figur 6. Diagram över modell 1410D:s hus A. Klämma för DIN-skena. B. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. C. Ethernet-port 2. Denna port måste aktiveras vid beställning för åtkomst. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. D. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. E. Femskruvs analoga anslutningsplintar med honkontakterna för spännings- och fältlänksanslutning. Se nedan för kopplingsschema för de medföljande hankontakterna. Vedertagen praxis 12 En skärmad tvinnad parkabel används vanligen för att dra ledningen till serieanslutningen och det är vedertagen praxis att jorda skärmen på serievärdsidan och lämna skärmen med lösa ledare på mottagarsidan. Se till att isolera skärmen för att undvika jordningsproblem. Matning Koppla in 24 VDC-matning (nominell) av klass 2 med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna med hjälp av kopplingsschemat för mottagarens anslutningsplint i Figur 5.

13 Snabbstartsguide Steg 3. Installation av programvaran (tillval) Programvarupaketet på två skivor innehåller Security Setup Utility (krävs endast för säkra värddatoranslutningar eller OPC-kommunikation) och AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility finns på skiva 1. Följ anvisningarna nedan för att installera programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 1 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Följ anvisningarna på skärmen. AMS Wireless Configurator finns på skiva 2. Så här installeras programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 2 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Klicka på Install (Installera) på menyn när installationen av AMS Wireless Configurator börjar. 4. Följ anvisningarna på skärmen. 5. Låt AMS Wireless Configurator starta om datorn. 6. Ta inte ut skivan ur CD/DVD-enheten. 7. Installationen återupptas automatiskt efter inloggningen. 8. Följ anvisningarna på skärmen. OBS! Om funktionen Autostart har inaktiverats på datorn, eller om installationen inte börjar automatiskt, dubbelklickar du på D:\SETUP.EXE (där D står för CD/DVD-enheten på datorn) och klickar på OK. För vidare information om Security Setup Utility eller AMS Wireless Configurator, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). OBS! För information om hur man ansluter med en Windows 7-dator, se bilagan med översikten över mottagaren (dokument-nr ). 13

14 Steg 4. Kontrollera funktioner Funktionen kontrolleras via webbgränssnittet genom att du öppnar webbläsaren från valfri dator på värddatorsystemets nätverk och anger gatewayens IP-address eller DHCP-värdnamn i adressfältet. Om mottagarens har anslutits och konfigurerats på rätt sätt kommer säkerhetsmeddelandet att visas följt av inloggningsskärmen. Figur 7. Mottagarens inloggningsskärm Mottagaren är nu klar att integreras i värddatorsystemet. Om trådlösa fältenheter beställdes tillsammans med mottagaren har de förkonfigurerats med samma Network ID (Nätverks-ID) och Join Key (Anslutningsnyckel). När fältenheter strömsätts visas de på det trådlösa nätverket och kommunikationen kan bekräftas under fliken Explore (Utforska) i webbläsaren. Den tid som behövs för skapa nätverket beror på antalet enheter. För detaljerade installationsanvisningar, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). 14

15 Snabbstartsguide Produktintyg Godkända tillverkningsplatser Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Telekommunikationsöverensstämmelse För alla trådlösa enheter krävs intyg på att de uppfyller kraven avseende användning på det aktuella frekvensbandet. Nästan alla länder kräver detta slags produktcertifiering. Emerson arbetar med myndigheter över hela världen för att tillhandahålla produkter som helt uppfyller alla krav utan risk för brott mot respektive lands direktiv och lagar vad beträffar bruk av trådlösa enheter. FCC och IC Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande villkor: Instrumentet får inte orsaka skadliga störningar och måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Instrumentet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från kringstående personer. Information om EU-direktiv EG:s försäkran om överensstämmelse finns på 17. Den senaste versionen finns på FM Approvals intyg för användning i icke-explosionsfarliga miljöer Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa att utformningen uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM-godkännanden (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av USA:s Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Intyg för användning i farliga miljöer Nordamerika N5 FM-godkännanden, gnistfri för klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: klass 3600: 2011, klass 3611: 2004, klass 3810: 2005 Märkdata: Gnistfri KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 (-40 C T a 60 C) Särskilda villkor för säker användning (x): 1. Vid installation som division 2-utrustning ska 1410 monteras med en verktygssäkrad kapsling som uppfyller kraven i ANSI/ISA och kan kopplas in enligt tillämpliga metoder som anges i NEC-standarden. 15

16 N6 CSA klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: CSA-std C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr 213 M1987, CSA-std C22.2 nr , ANSI/ISA , ANSI/ISA Märkdata: LÄMPAD FÖR KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 ( 40 C T a 70 C) OBS! Matningen ska vara av klass 2-typ. Endast lämpad för torra inomhusmiljöer. Utrustningen måste installeras i en lämplig kapsling, åtkomlig med hjälp av verktyg, som är anpassad efter det tilltänkta användningsområdet. Vid användning av modell 1410D och Smart Wireless Field Link 781 i farlig miljö kräver barriärer mellan de två enheterna. 16

17 Snabbstartsguide Figur 8. Försäkran om överensstämmelse för Rosemount 1410 Wireless Gateway 17

18 18

19 Snabbstartsguide EG-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1093, vers. C Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA intygar på eget ansvar att följande produkt: Rosemount 1410 Wireless Gateway tillverkad av Rosemount Inc Technology Drive och 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA till vilken denna försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EG-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell. Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EG anmält organ, vilket framgår av bifogad tabell. Vice President of Global Quality (befattning textad) Kelly Klein (namn textat) 19 december 2014 (datum för utfärdande) 19

20 Tabell EG-försäkran om överensstämmelse för RMD 1093, vers. C Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2004/108/EG) SS-EN : 2006 Direktivet om radio- och teleterminalsutrustning (R&TTE, 1999/5/EG) Alla modeller med tillval A eller B för trådlös konfiguration SS-EN : version ( ) IEC :2010 (tredje utgåvan) SS-EN , version ( ) SS-EN 62479: (2010) ATEX-direktivet (94/9/EG) 1410 Smart Wireless Gateway Baseefa 14ATEX0125X typ n-intyg Utrustning grupp II, kategori 3 G Ex na IIC T4 Gc ( 40 C Ta +75 C) Tillämpade harmoniserade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2010 Anmälda organ för EG-typutvärderingsintyg enligt ATEX-direktivet Baseefa [nummer på anmält organ: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Fil-ID:RMD1093_C_swe.doc Sidan 2 av 2 20

21 Snabbstartsguide 21

22 , vers. CB Rosemounts huvudkontor Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management AB Box 1053 S Karlstad Sverige +46 (54) (54) Regionkontor för Nordamerika Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Regionkontor för Latinamerika Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Regionkontor för Europa Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Regionkontor för Asien och Stillahavsregionen Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Regionkontor för Mellanöstern och Afrika Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone South 2 Dubai, Förenade Arabemiraten Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co. AMS, Rosemount och Rosemount-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Internet Explorer och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Snabbinstallationsguide Rosemount 752 Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Start Steg 1. Ledningsanslutning Steg 2. Konfigurera transduktorblocket Produktcertifieringar Slut www.rosemount.com

Läs mer

Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051 Rosemount 2051 trycktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA Start Steg 1. Montera transmittern Steg 2. Överväg att rotera huset Steg 3.

Läs mer

Snabbstartsguide 00825-0312-4750, vers. AA Mars 2015. Rosemount 8750W magnetiskt flödesmätarsystem för användning inom gas, vatten, el och avlopp

Snabbstartsguide 00825-0312-4750, vers. AA Mars 2015. Rosemount 8750W magnetiskt flödesmätarsystem för användning inom gas, vatten, el och avlopp Snabbstartsguide 00825-0312-4750, vers. AA Rosemount 8750W magnetiskt flödesmätarsystem för användning inom gas, vatten, el och avlopp Snabbstartsguide OBS! Detta dokument innehåller grundläggande installationsanvisningar

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet SpeedTouch 546(v6) ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power DSL Ethernet Internet SpeedTouch 546(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

Nätverkskort (PCI) för stationära datorer

Nätverkskort (PCI) för stationära datorer Nätverkskort (PCI) för stationära datorer Anslut din dator till ett nätverk eller ett bredbandsmodem nätverk F5D5000 Innehållsförteckning Introduktion...........................................1 Installera

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Trådlös) DSL-Gateway för hemmabruk med röst Installationsguide Release R5.3.1 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installationsguide R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON.

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet DSL SpeedTouch 576(v6) Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power Ethernet WLAN Internet SpeedTouch 576(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden

Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Monteringsguide för Cisco Aironet 1550-serien i explosionsfarliga områden Juli 2012 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok My Net N900 Central-routern Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning

WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning WD ShareSpace Nätverkslagringssystem Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Före rengöring ska produkten kopplas ur vägguttaget.

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer