Snabbstartsguide , vers. CB Januari Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstartsguide 00825-0212-4410, vers. CB Januari 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410"

Transkript

1 , vers. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410

2 OBS! Denna handledning innehåller grundläggande anvisningar för Emerson 1410 Smart Wireless Gateway. Den innehåller inga anvisningar för diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ) för ytterligare information och anvisningar. Handboken och denna snabbinstallationsguide finns också tillgängliga i elektroniskt format på VARNING! Explosionsrisk Koppla inte till eller från anslutningar till Emerson 1410 medan kretsarna är strömförande, såvida du inte är säker på att miljön är ofarlig. Explosioner kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada: Installation av denna anordning i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella normer och lagar samt gällande praxis. Se avsnittet Produktintyg för information om eventuella inskränkningar förknippade med säkra installationer. Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i ledningar kan orsaka elstötar. Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Driften omfattas av följande villkor. Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar. Denna enhet måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Denna enhet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från alla personer. VARNING! Potentiell risk för elektrostatisk laddning Höljet till 1410 är av plast. Var försiktig vid hantering och rengöring i explosionsfarliga miljöer för att undvika elektrostatisk laddning. Innehållsförteckning Anmärkningar om trådlös kommunikation sidan 3 Allmänna hänsynstaganden sidan 3 Första inkoppling och konfiguration sidan 4 Fysisk installation sidan 9 Installation av programvaran (tillval) sidan 13 Kontrollera funktioner sidan 14 Produktintyg sidan 15 2

3 Snabbstartsguide Anmärkningar om trådlös kommunikation Startsekvens Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (hädanefter benämnd mottagaren ) ska installeras och fungera på rätt sätt innan batterienheter installeras i de trådlösa enheterna. Trådlösa fältgivare bör även slås på i ordningsföljd med början från den enhet som är närmast mottagaren. Detta leder till en enklare och snabbare nätverksinstallation. Antennplacering Antennen bör placeras vertikalt och ungefär 2 m (6 ft) från större strukturer eller byggnader för att möjliggöra god kommunikation med andra enheter. Monteringshöjd För optimal trådlös täckning ska den separata antennen helst monteras 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) över hinder eller andra större strukturer. Allmänna hänsynstaganden Datorkrav Operativsystem (endast tillvalsprogramvara) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2, Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Windows 8 Enterprise, Service Pack 1 Användningsområden Internet Explorer Hårddiskutrymme AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Installations-CD för mottagaren (Smart Wireless Gateway): 250 MB 3

4 Steg 1. Första inkoppling och konfiguration Vid konfiguration av Emerson Smart Wireless Gateway 1410 måste en lokal anslutning upprättas mellan en stationär eller bärbar dator och mottagaren. Modell 1410 och 1410D är driftsmässigt likvärdiga och följande anvisningar tillämpliga på båda modellerna. Matning till mottagaren Lämpligt strömförsörjningsaggregat behövs för att driva mottagaren genom inkoppling av en (nominell) 24 VDC-källa med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna. Figur 1. Diagram över huset till modell 1410 A B Power Reset C D E 24 VDC (nominell) (nominal) Power Inspänning Input Serie- Serial Modbus + - S A B F A. Klämma för DIN-skena. B. Anslutning av SMA till N-typ. C. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. D. Ethernet-port 2. Denna extraport måste aktiveras vid beställning för att komma åt enheten. När denna port är aktiverad är den fabriksinställda IP-adressen Se Tabell 1 på sidan 6. E. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 1 på sidan 6. F. Femskruvs analog anslutningsplint med honkontakter. En svart anslutningsplint medföljer i lådan. 4

5 Snabbstartsguide Figur 2. Kopplingsschema för 1410D 24 VDC (nominell) Inspänning Serie- Modbus 10,5 30 VDC Utspänning Data A+ Data B A. Spännings- och serieanslutningar för modell B. Spännings- och dataanslutningar för Smart Wireless Field Link. Upprätta en anslutning 1. Anslut den stationära eller bärbara datorn till Ethernet 1-porten (den primära porten) på mottagaren med en Ethernet-kabel. 2. Du konfigurerar den stationära/bärbara datorn genom att klicka på Start > Inställningar > Nätverksanslutningar. a. Välj Anslutning till lokalt nätverk. 5

6 b. Högerklicka och välj Egenskaper. c. Välj Internet-protokoll (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. OBS! Om den stationära/bärbara datorn kommer från ett annat nätverk antecknar du den nuvarande IP-adressen och andra inställningar så att datorn kan återlämnas till det ursprungliga nätverket när mottagaren har konfigurerats. d. Klicka på Använd följande IP-adress. e. Skriv in i rutan IP-adress. f. Skriv in i fältet Nätmask. g. Klicka på OK i fönstren Egenskaper för Internet-protokoll (TCP/IP) och Egenskaper för lokal anslutning. OBS! Anslutningen till mottagarens sekundära Ethernet-port kräver andra nätverksinställningar. Tabell 1. Nätverkets TCP/IP-inställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet Inaktivera proxyservrar. a. Öppna den vanliga webbläsaren. b. Öppna Verktyg > Internet-alternativ > Anslutningar > LAN-inställningar. c. Under Proxyserver avmarkerar du rutan Använd proxyserver. 6

7 Snabbstartsguide Konfigurera Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Så här slutför du den inledande konfigurationen av mottagaren: 1. Använd standardwebbsidan för mottagaren på https:// a. Logga in med följande användarnamn: admin b. Ange följande lösenord: default 7

8 2. Gå in under System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Ethernet Communication (Ethernetkommunikation) för att öppna Network Settings (Nätverksinställningar) a. Konfigurera en statisk IP-adress eller ange DHCP och skriv in ett namn under Hostname (Värddatornamn). Tabell 2. Nätverksinställningar Mottagare Stationär/bärbar dator Nätmask Ethernet Ethernet b. Starta om programmet vid System Settings (Systeminställningar) > Gateway (Mottagare) > Backup and Restore (Säkerhetskopiering och återställning) > Restart Apps (Starta om program). OBS! Vid återställning av program inaktiveras kommunikation med fältenheter tillfälligt. 3. Koppla bort strömmen och Ethernet-kabeln från mottagaren. 8

9 Snabbstartsguide Steg 2. Fysisk installation Separat monterad antenn Tillvalen med separat monterad antenn ger större frihet i monteringen av mottagaren i fråga om trådlösa anslutningar, åskskydd och gällande normer och praxis. VARNING! Vid montering av separata antenner till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway ska gällande säkerhetsföreskrifter följas för att undvika fallolyckor och kontakt med högspänningsledningar. Installera komponenterna till den separata antennen till Emerson 1410 Smart Wireless Gateway i enlighet med gällande nationella elinstallationsnormer och iaktta vedertagen praxis i fråga om åskskydd. Kontakta en behörig elinspektör, anläggningens elansvarige och förmannen för arbetsområdet innan installationen påbörjas. Den separat monterade antennen (tillval) till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 är avsedd att ge flexibilitet ifråga om installationsalternativ samtidigt som trådlösa prestanda optimeras och lokala frekvensbandskrav efterlevs. För att upprätthålla trådlösa prestanda och undvika överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser får varken en annan antenntyp eller en koaxialkabel av annan längd eller typ användas. Om den medföljande separata antennen inte monteras enligt dessa anvisningar tar Emerson Process Management inget ansvar för trådlösa prestanda eller överträdelse mot gällande frekvensbandsbestämmelser. Satsen med den separat monterade antennen innehåller tätningsmedel för koaxialkabel för kabelanslutningarna till åskledaren och antennen. Leta upp en plats där trådlösa prestanda för den separat monterade antennen är optimala. Detta är lämpligen 4,6 7,6 m (15 25 ft) över markytan eller 2 m (6 ft) ovanför hinder eller större strukturer. Följ någon av nedanstående metoder vid montering av den separata antennen: Installation av WL2/WN2 (tillval): 1. Montera antennen på en 37,5 50-mm (1,5 2 tum) rörmast med hjälp av den medföljande utrustningen. 2. Anslut åskledaren direkt till kapslingen. 3. Installera jordningsfästet, låsbrickan och muttern ovanpå åskledaren. 4. Anslut antennen till åskskyddet med den medföljande koaxialkabeln och se till att droppslingan inte sitter närmare åskskyddet än 0,3 m (1 ft). 5. Använd koaxialtätningsmedlet för att täta alla anslutningar mellan den trådlösa fältenheten, åskledaren, kabeln och antennen. 6. Se till att monteringsmasten, åskledaren och mottagaren jordas i enlighet med gällande elinstallationsnormer. Eventuella överblivna längder av koaxialkabeln ska placeras i 0,3 m (1 ft). 9

10 Figur 3. Installation av WL2/WN2 (tillval) Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare Separat monterad antenn Åskledare Kabel Jordning Jordning Droppslinga Jord A. Separat monterad antenn B. Kabel C. Droppslinga D. Åskledare E. Kapsling (tillhandahålls av användaren) med mottagare F. Jordning G. Jord OBS! Tätskikt krävs Satsen med den separata antennen innehåller koaxialtätningsmedel för kabelanslutningarna till åskledaren, antennen och mottagaren. Tätningsmedlet måste appliceras för att säkerställa att det trådlösa nätverket fungerar. Se Figur 4 för information om hur tätskikt appliceras. Figur 4. Applicera koaxialtätningsmedel på kabelanslutningarna Tabell 3. Antennsatsalternativ för separat montering Tillvalssats Antenn Kabel 1 Kabel 2 Åskledare WL2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +6 db förstärkning 15,2 m (50 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning WN2 1 /2-vågsdipol allriktningsantenn med +8 db förstärkning 7,6 m (25 ft) LMR-400 Huvudmonterat gasutloppsrör (jack till kontakt) 0,5 db inlänkningsdämpning 10

11 Snabbstartsguide OBS! För installation av Smart Wireless Field Link, se referensdokument Anslut till värddatorn 1. Dra mottagarens Ethernet 1-port (den primära porten) eller serieutgångsporten till värddatorns nätverk eller IO-serieporten. 2. För serieanslutningar ansluts A till A och B till B. Se till att alla avslutningar är rena och ordentligt fastsatta för att undvika ledningsanslutningsproblem. Figur 5. Kopplingsschema för modell 1410 Power Reset 24 VDC 24 VDC (nominal) (nominell) Power Inspänning Input A Serial Serie- Modbus + - S A B A. Femskruvs anslutningsplint. 11

12 Figur 6. Diagram över modell 1410D:s hus A. Klämma för DIN-skena. B. Indikatorlampor för matning och återställning. Vid normal drift lyser strömlampan grön. Under en återställning lyser återställningslampan röd. Återställningsbrytaren får inte aktiveras under normal drift. C. Ethernet-port 2. Denna port måste aktiveras vid beställning för åtkomst. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. D. Ethernet-port 1. Används för standardkommunikation med webbservern eller andra protokoll som aktiverats på mottagaren. Den fabriksinställda IP-adressen är Se Tabell 2 på sidan 8. E. Femskruvs analoga anslutningsplintar med honkontakterna för spännings- och fältlänksanslutning. Se nedan för kopplingsschema för de medföljande hankontakterna. Vedertagen praxis 12 En skärmad tvinnad parkabel används vanligen för att dra ledningen till serieanslutningen och det är vedertagen praxis att jorda skärmen på serievärdsidan och lämna skärmen med lösa ledare på mottagarsidan. Se till att isolera skärmen för att undvika jordningsproblem. Matning Koppla in 24 VDC-matning (nominell) av klass 2 med en strömstyrka på minst 250 ma till matningsanslutningarna med hjälp av kopplingsschemat för mottagarens anslutningsplint i Figur 5.

13 Snabbstartsguide Steg 3. Installation av programvaran (tillval) Programvarupaketet på två skivor innehåller Security Setup Utility (krävs endast för säkra värddatoranslutningar eller OPC-kommunikation) och AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility finns på skiva 1. Följ anvisningarna nedan för att installera programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 1 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Följ anvisningarna på skärmen. AMS Wireless Configurator finns på skiva 2. Så här installeras programmet: 1. Avsluta/stäng alla Windows-program, inklusive alla som körs i bakgrunden (t.ex. anti-virusprogram). 2. Sätt i skiva 2 i CD/DVD-enheten på datorn. 3. Klicka på Install (Installera) på menyn när installationen av AMS Wireless Configurator börjar. 4. Följ anvisningarna på skärmen. 5. Låt AMS Wireless Configurator starta om datorn. 6. Ta inte ut skivan ur CD/DVD-enheten. 7. Installationen återupptas automatiskt efter inloggningen. 8. Följ anvisningarna på skärmen. OBS! Om funktionen Autostart har inaktiverats på datorn, eller om installationen inte börjar automatiskt, dubbelklickar du på D:\SETUP.EXE (där D står för CD/DVD-enheten på datorn) och klickar på OK. För vidare information om Security Setup Utility eller AMS Wireless Configurator, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). OBS! För information om hur man ansluter med en Windows 7-dator, se bilagan med översikten över mottagaren (dokument-nr ). 13

14 Steg 4. Kontrollera funktioner Funktionen kontrolleras via webbgränssnittet genom att du öppnar webbläsaren från valfri dator på värddatorsystemets nätverk och anger gatewayens IP-address eller DHCP-värdnamn i adressfältet. Om mottagarens har anslutits och konfigurerats på rätt sätt kommer säkerhetsmeddelandet att visas följt av inloggningsskärmen. Figur 7. Mottagarens inloggningsskärm Mottagaren är nu klar att integreras i värddatorsystemet. Om trådlösa fältenheter beställdes tillsammans med mottagaren har de förkonfigurerats med samma Network ID (Nätverks-ID) och Join Key (Anslutningsnyckel). När fältenheter strömsätts visas de på det trådlösa nätverket och kommunikationen kan bekräftas under fliken Explore (Utforska) i webbläsaren. Den tid som behövs för skapa nätverket beror på antalet enheter. För detaljerade installationsanvisningar, se referenshandboken till Emerson Smart Wireless Gateway 1410 (dokument-nr ). 14

15 Snabbstartsguide Produktintyg Godkända tillverkningsplatser Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Telekommunikationsöverensstämmelse För alla trådlösa enheter krävs intyg på att de uppfyller kraven avseende användning på det aktuella frekvensbandet. Nästan alla länder kräver detta slags produktcertifiering. Emerson arbetar med myndigheter över hela världen för att tillhandahålla produkter som helt uppfyller alla krav utan risk för brott mot respektive lands direktiv och lagar vad beträffar bruk av trådlösa enheter. FCC och IC Detta instrument uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande villkor: Instrumentet får inte orsaka skadliga störningar och måste ta emot alla inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Instrumentet måste monteras med ett antennsäkerhetsavstånd på minst 20 cm från kringstående personer. Information om EU-direktiv EG:s försäkran om överensstämmelse finns på 17. Den senaste versionen finns på FM Approvals intyg för användning i icke-explosionsfarliga miljöer Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats för att fastställa att utformningen uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskyddskrav enligt FM-godkännanden (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av USA:s Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Intyg för användning i farliga miljöer Nordamerika N5 FM-godkännanden, gnistfri för klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: klass 3600: 2011, klass 3611: 2004, klass 3810: 2005 Märkdata: Gnistfri KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 (-40 C T a 60 C) Särskilda villkor för säker användning (x): 1. Vid installation som division 2-utrustning ska 1410 monteras med en verktygssäkrad kapsling som uppfyller kraven i ANSI/ISA och kan kopplas in enligt tillämpliga metoder som anges i NEC-standarden. 15

16 N6 CSA klass I, division 2 Intygs-nr: Tillämpade standarder: CSA-std C22.2 nr 0-10, CSA-std C22.2 nr 213 M1987, CSA-std C22.2 nr , ANSI/ISA , ANSI/ISA Märkdata: LÄMPAD FÖR KL. I, DIV. 2, GR. A, B, C, D Temperaturkod: T4 ( 40 C T a 70 C) OBS! Matningen ska vara av klass 2-typ. Endast lämpad för torra inomhusmiljöer. Utrustningen måste installeras i en lämplig kapsling, åtkomlig med hjälp av verktyg, som är anpassad efter det tilltänkta användningsområdet. Vid användning av modell 1410D och Smart Wireless Field Link 781 i farlig miljö kräver barriärer mellan de två enheterna. 16

17 Snabbstartsguide Figur 8. Försäkran om överensstämmelse för Rosemount 1410 Wireless Gateway 17

18 18

19 Snabbstartsguide EG-försäkran om överensstämmelse Nr: RMD 1093, vers. C Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA intygar på eget ansvar att följande produkt: Rosemount 1410 Wireless Gateway tillverkad av Rosemount Inc Technology Drive och 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA till vilken denna försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EG-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell. Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EG anmält organ, vilket framgår av bifogad tabell. Vice President of Global Quality (befattning textad) Kelly Klein (namn textat) 19 december 2014 (datum för utfärdande) 19

20 Tabell EG-försäkran om överensstämmelse för RMD 1093, vers. C Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2004/108/EG) SS-EN : 2006 Direktivet om radio- och teleterminalsutrustning (R&TTE, 1999/5/EG) Alla modeller med tillval A eller B för trådlös konfiguration SS-EN : version ( ) IEC :2010 (tredje utgåvan) SS-EN , version ( ) SS-EN 62479: (2010) ATEX-direktivet (94/9/EG) 1410 Smart Wireless Gateway Baseefa 14ATEX0125X typ n-intyg Utrustning grupp II, kategori 3 G Ex na IIC T4 Gc ( 40 C Ta +75 C) Tillämpade harmoniserade standarder: SS-EN :2012, SS-EN :2010 Anmälda organ för EG-typutvärderingsintyg enligt ATEX-direktivet Baseefa [nummer på anmält organ: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Fil-ID:RMD1093_C_swe.doc Sidan 2 av 2 20

21 Snabbstartsguide 21

22 , vers. CB Rosemounts huvudkontor Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management AB Box 1053 S Karlstad Sverige +46 (54) (54) Regionkontor för Nordamerika Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Regionkontor för Latinamerika Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Regionkontor för Europa Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Regionkontor för Asien och Stillahavsregionen Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Regionkontor för Mellanöstern och Afrika Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone South 2 Dubai, Förenade Arabemiraten Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co. AMS, Rosemount och Rosemount-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Internet Explorer och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll

Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Snabbinstallationsguide Rosemount 752 Rosemount 752 fjärrindikator med FOUNDATION fältbussprotokoll Start Steg 1. Ledningsanslutning Steg 2. Konfigurera transduktorblocket Produktcertifieringar Slut www.rosemount.com

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16 SE.webbE.50 Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion.. Allmänt Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på aggegatet.. Inkoppling

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 2.1 ios-program för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2. Användningsförhållanden...

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

FileMaker Server 8 Advanced

FileMaker Server 8 Advanced FileMaker Server 8 Advanced Installationshandbok för webbpublicering Viktigt! Se sidan 13 för Installera snabbstart 2004-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa

Läs mer