Policy för näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för näringsliv"

Transkript

1 Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till slutet av 1950-talet ett kustsamhälle baserat på traditionella näringar som sjöfart, handel och småindustri. Vid slutet av 1950-talet ändrade Stenungsund karaktär då Vattenfall uppförde sitt kraftverk och under 60-talet accelererade omvandlingen genom den storskaliga etableringen av den petrokemiska industrin. Spännande levnadsmiljö mellan hav och skog Den före detta badorten som omvandlats till ett petrokemiskt centrum innebär givetvis en ur många synvinklar speciell levnadsmiljö. Problemen har dock kunnat hanteras och idag erbjuder Stenungsund en ur flertalet aspekter god och spännande levnadsmiljö mellan havet i väster och Svartedalens sjörika skogsområde i öster. Kommunen har genom utbyggnad av fjärrvärmen via SEMAB kunnat ta tillvara spillvärmen från petrokemin. I Stenungsunds centrum finns ett stort utbud av kommersiell, kulturell och annan service. Tillverkningsindustrin svarar för en tredjedel av sysselsättningen Stenungsunds näringsliv präglas av den stora industrietableringen, den privata sektorn svarar för 77 % av kommunens arbetsplatser. Under år 2009 fanns arbetstillfällen inom kommunen fördelade på arbetsställen personer arbetspendlade in i kommunen och personer pendlade ut till arbeten i andra kommuner. De största företagen i kommunen hör alla hemma inom petrokemin; Borealis AB 940 anställda, Akzo Nobel AB 510, INEOS 300 och Perstorp Oxo AB 230. Dessutom finns ett stort antal underentreprenörer som är kopplade till storindustrin. Andra företag som är väletablerade är bland andra dataföretaget Hogia AB med 500 anställda, Orusttrafiken med 75 anställda i Stenungsund, samt Bis Production, Rodoverken och hotell- och konferensanläggningen Stenungsbaden Yacht Club som har 150 anställda vardera. Se bilaga 1 Infrastrukturen Stenungsund ligger vid en knutpunkt där väg 160 från Orust och Tjörn ansluts till E6. Den har sedan länge motorvägsstandard. Det tar cirka 30 minuter med bil till Göteborg och Uddevalla och till Landvetter flygplats tar det cirka 45 minuter, till Göteborg City Airport (Säve) cirka 30 min. Bohusbanan passerar genom kommunen som har en station i centrala Stenungsund, Svenshögen och Stora Höga, för övrigt baseras kollektivtrafiken på buss

3 Utbildning Utbildning är ett prioriterat område i Stenungsunds kommun. Vi har i Göteborgsregionen långtgående samverkan när det gäller alla utbildningsfrågor men främst vad gäller Gymnasieoch Vuxenutbildning, vilket gör att utbudet och kvalitén för våra invånare är mycket god. Samverkan med företagen i kommunen är även den omfattande och av hög kvalitet, t.ex. Tuna, Teknikcollege och lärlingsutbildningar. Vi har även anslutit oss till det kommunövergripande GR- systemet Praktikplatsen.se som underlättar alla former av praktik i företag, för såväl elever som utbildningssamordnare och för företag. När det gäller Grundskolan kommer kommunen att införa En-till-En, en IT-satsning för alla elever fr.o.m. åk 6 samt gymnasieskolan hösten I samverkan med petrokemin drivs Molekylverkstan och inom GR samverkar vi med Universeum. Kommunen har ambitionen att fortsätta bidra till ökad samverkan mellan aktörerna på utbildningssidan. Vision Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling KF Stenungsund skall vara en kommun med goda livsbetingelser där ekonomisk utveckling, full sysselsättning och social välfärd förenas i syfte att uppnå en ekologisk hållbar utveckling. I Stenungsundsregionen skall det vara möjligt för människor att finna eller själv skapa arbete, skaffa sig en god bostad och finna eller själv skapa meningsfull fritidssysselsättning. Övergripande målsättningar De övergripande målsättningarna med detta näringslivsprogram är att dels bidra till att skapa ett bra företagsklimat i Stenungsunds kommun, dels främja tillväxt i befintliga företag, dels tillse att kommunen är attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas, dels säkerställa att de av Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgsregionen (GR) fastställda övergripande strategierna efterföljs. Strategier För att på bästa sätt tillse att de övergripande målsättningarna uppfylls presenteras nedan ett antal strategier som tillsammans med ovan nämnda målsättningar utgör en grund för de tre kommande årens aktiviteter. Det är av vikt att poängtera att det över tiden kan finnas anledning att aktiviteterna fokuseras i olika grad men att strategierna utgör det grundfundament som styr Näringslivsprogrammets inriktning. 1. Vi skall bidra till att skapa ett bra företagsklimat i Stenungsunds kommun genom att: a. Tillhandhålla och utveckla mötesplatser och nätverk där företag och kommunens representanter möts

4 b. Verka för att utveckla ett positivt och proaktivt samarbete med lokala företagsorganisationer, så som exempelvis FR. c. Skapa rätt förutsättningar för kontakter mellan företag och kommunen. Exempelvis En lots in d. Kontinuerligt informera och uppdatera företagen i Stenungsund kring näringslivsfrågor. 2. Vi skall skapa förutsättningar för tillväxt i befintliga företag och underlätta för nyetableringar genom att: a. Tillse att det finns god tillgång på färdigställd attraktiv industrimark och markreserver och därigenom ha en hög beredskap för nyetableringar och omlokaliseringar b. Marknadsföra detaljplanelagda företagsområden. c. Föra en dialog med rekryteringsföretag och arbetsförmedling, för att kunna försörja företagen med kompetens. d. Erbjuda företag utbildningar inom företagsutveckling. e. Öka samverkan mellan företag och skola. f. Marknadsföra Stenungsund som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. 3. Vi skall säkerställa de för regionen övergripande strategierna vad avser näringslivsutveckling genom att: a. Tillse att Stenungsunds näringsliv utvecklas hållbart. b. Verka för att Stenungsund stärker sin position som ett Petrokemiskt centrum. c. Utveckla kontakterna med universitet och högskolor i Göteborgsregionen. d. Tillse att GR:s framtagna Strukturbild över regionen efterlevs. Förslag till åtgärder: Se bilaga 2 Kommunens organ för näringslivsarbete Se bilaga 3 Kommunens roll och regelsystem Kommunen kan också genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Det gäller t ex markupplåtelser och kommunalteknisk service till företagen, allmäninriktade åtgärder för att tillgodose näringslivets behov av lokaler, engagemang i utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring samt i begränsad omfattning branschinriktade stödåtgärder, såsom exempelvis Petrokemiprojektet inom Business Region Göteborg (BRG)

5 Bilaga 1 Antal arbetsställen fördelade efter ägarkategori Juridisk form Antal Statliga och kommunala enheter och organisationer 68 Aktiebolag 934 Enskilda bolag, handels- och kommanditbolag Ekonomiska föreningar 17 Övriga juridiska former 68 Totalt 2 348

6 Bilaga 2 Förslag till åtgärder/aktiviteter 1. Fortsätta marknadsföra Stenungsunds kommun bland annat genom Profil Stenungsund. 2. I samarbete med Profil Stenungsund och andra aktörer i regionen utveckla samarbeten och mötesplatser. 3. Inom ramen för Business Region Göteborgs koncept anordna utbildningar för företag. 4. Tillsammans med Business Region Göteborg med flera fortsätta arbetet med Petrokemiprojektet. 5. Regelbundna besök/kontakter med kommunens företagare. 6. Utveckla teknikcollege tillsammans med den petrokemiska industrin. 7. Tillse att fler lärlingsutbildningar med god kvalitet anordnas i samverkan mellan Nösnäsgymnasiet och företagen. 8. Fortsätta marknadsföra fjärrvärmen från industrin. 9. Verka för fler LEADER-projekt. 10. Arrangera BO-mässa vartannat år.

7 Kommunens organ för näringslivsarbete Bilaga 3 1. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens Allmänna utskott Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunstyrelsens Allmänna utskott är operativt ansvarigt och skall ta initiativ till och bereda ärenden i detta syfte. 2. Kommunens näringslivsansvarige Inom förvaltningen finns den personella resurs som har till uppgift att medverka i främjandet av näringslivet i Stenungsund. Näringslivsansvarig medverkar tillsammans med Samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjören och Stiftelsen Profil Stenungsund i olika organ och projekt och svarar för den service som kommunen ska ge näringslivet. 3. Främja företagsetablering Företagarnas organisationer som Företagarnas Riksorganisation, Lantbrukarnas Riksförbund, Köpmannaförbundet m.fl. samarbetar när det gäller att stödja och främja en utveckling av främst mindre företag i kommunen. Kommunen har dessutom ett djupgående samarbete med Business Region Göteborg AB i Göteborg när det gäller företagsetableringar. 4. Övrigt Utöver dessa särskilda organ bör framhållas att hela den kommunala förvaltningen skall svara för den basservice som är viktig för näringslivets utveckling. Som exempel kan nämnas tillgång på industrimark och lokaler, fungerande vägnät och transportmöjligheter, inte minst viktigt är en bra fungerande telekommunikation. Ett fungerande utbildningssystem, bra omsorg och ett rikt fritidsoch kulturutbud är en viktig basservice for näringslivet. Det är viktigt att förvaltningen hanterar sina näringslivsfrågor på ett sätt som svarar mot kommunens övergripande mål för näringsliv och sysselsättning.

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun

NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2006-04-25 Näringsliv 2006-04-18 Sidan 2 av 25 TBAKGRUNDT... 4 TInledningT...4 TNäringslivsprogramT...4 TillkomstT...4 THuvudmål och

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer