Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten 1903-1967"

Transkript

1 Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten Karin Wikberg Lindroth 1800-talets "gentleman-amateur" och dagens idrottsproffs har en sak gemensamt - pengar! Den ursprungliga amatörismens etik var "to play in spirit of fair play" dvs att delta med stil, ärlighet och god anda för att med stolthet kunna segra eller förlora. Om segrarens lön var ära, pokaler eller pengar var egalt. Amatöridealet förvanskades när det definierades till en fråga om att tjäna pengar eller inte. Dagens tävlings-idrott har återerövrat pengarna men inte idealen! "Xeep f/k nvfgs. Kgepymfh in yowr comrades. Keep yowr femper. Keep yowrsez^/zf. Keep a stowf fzazrf in de/eaf. Keep yowr prwfe wwer in oictory. Keep a sowna? sowz, a cfean mxw ana" a fieaif/zy fwy." Denna "code of sportsmanship", publicerad 1925, speglar väl uppfattningen om den klassiske engelske "genöeman-amateur" som utövade idrott på ett speciellt sätt. Den sanne amatören behärskade flera grenar mycket bra utan att ge intrycket av att anstränga sig. Hård träning förknippades med dålig söl, en amatör var trots allt en genöeman och en sådan skulle inte arbeta hårt och svettas för sina framgångar. "Fair play", nyckelordet för amatören, innebar att denne skulle respektera spelets oskrivna lagar - "the spirit of the game" - och aldrig söka någon fördel över motståndaren som han själv inte skulle acceptera att bli utsatt för. Även när idrottsgrenarna reglerades med bestämmelser och domare infördes, var den sanne amatören fortfarande skyldig att bevaka sig själv och sitt beteende. Idrott skxille utövas i god anda och med söl: "strife without anger, art without malice". Amatörismens eök "was to play in spirit of fair play". Det ansågs däremot inte förnedrande eller fel att tjäna pengar på sin idrott! Den ödiga engelska idrottsrörelsen hade sitt centrum i public school och universitet, där idrotten sågs som ett medel för disciplin och moral. Organisering och reglering av idrottsliga aköviteter var en del av karaktärsfostran Av den aristokratiske genöemanna-amatören skapades en idealbild för xmga överklasspojkar, som fostrades öll imperiets blivande ledare. När den moderna tävlingsidrotten organiserades och spreds öll allt bredare skikt i samhället, öck de ödigare privilegierade grupperna konkurrens. Det klassiska amatörbegreppet omformulerades när sjc genöemän trängde sig in på professionisters idrottsområden. De ville särskilja sig från lägre klassers utövare. Amatöridealet kodifierades i regler för att dels stänga ute oönskade grupper från överklassens idrottsliga domäner, dels eliminera konkurrens från yrkesgrupper som ansågs ha fördelar genom sitt kroppsarbete, dels förhindra professionalism. Den första officiella amatör definiöonen publicerades 1866 av Amatexir Athleöc Club. Den hade en klar klasstämpel och skilde sig helt från det idrottsideal som "the genöeman-amatexir" xirsprungligenhade. De idrottsföreningar, som bildades i England under och 1870-talen, var ofta internt splittrade i frågan om kroppsarbetares öllträde som medlemmar. Även om klassklausulen togs bort 1880 kvarstod den Lex. inom roddsporten, om än i mildrad form, ända fram öll Det moraliska innehållet och den sociala exklusiviteten - "a genöeman by posiöon or educaöon" - satt djupt och var betydelsfullt för många traditionsrika idrottsklubbar. Det blev dock frågan om att tjäna pengar eller inte, som framöver skulle skilja ut amatören från den s.k. professionisten. Amatöridealet i Sverige Amatöridealet följde med den engelska sportens inträde i Sverige xmder slutet av 1800-talet. Ett flertal föreningar, med de "nya sportema", antog egna amatörregler enligt engelsk förebild och en del föreningar tog t.o.m. ordet "amatör" i sitt namn för att markera sin särställning. Trots att vi i Sverige inte hade samma "genöemannaideal", antog man den engelska definiöonen och det tog några decennier innan den svenska tävlingsidrotten blev "allmän egendom". Sport/idrott hade iniöalt en exklusiv prägel och utövades i socialt och geografiskt begränsade grupper. De som hade ekonomiska förutsättningar och andra resurser som medgav kontakter, impxilser, kunskaper och andra mer materiella möjligheter samt friöd, var våra första idrottsutövare. När Riksidrottsförbxmdet (RF) bildades 1903 var den svenska idrottsrörelsen ganska "vildvuxen", en blandning av amatörism

2 och professionalisxn 1904 införs de första preliminära amatörbestämmelserna ^vilka senare omarbetadesförattantas!90^ Det engelska amatöridealet kunde anas^ amatören fick inte tpna pengar på sinidrott, inte tävlamot enprofessionisto.s.v. rlanskulle dessutom vårda sig väl, både i klädsel och uppförandes Lmda undantaget förpermingpriser var vid rrxilitäraidrottsmöten,en klausul som togs bort 1909^ bestämmelserna skulle bli restrik tivare och äveni^verige utestängdes vissa yrkesgrupper, Lex. fiska re och axmatbåtfolkinom rodd sporten Ingen skulle ha fördelar av sin yrkesutövning i tävlings idroxl^å småningom togs den regeln bort. Inom de traditionella gotländska lekarna var penning priser vanligaoch ansågs somen förutsättning för deras överlev nadd Ftt argument som dåvarande l^ärk-förbundet kom att driva under l^las första decenniuxn Tävlingsidrottens utveckling med rekordfixering, krav på träning för resulfatoptimering, ökadkonkur rens, publikintresse, idrottsgalor, kommersiella intressen o^sbv^ medförde ekonomiska hänsynstaganden Amatörreglemamedgav viss ersättning för resor och uppe hälleviddelfagandeitävlingåan nanorf, men inte för förlorad ar betsfört^änsl För många blev det taettproblem-manhadeinteråd att idrotta på elitnivå. L^tvecklingsarbetet inom den svenska idrottsrörelsen gav dock resultah alltfler söktesigtillde föreningar och klubbar som växte framöverlandet,tränare och instruktörer utbildades, kursverk samhet och träningsläger infördes^ Stat och kommun gav bidrag, press och övrig massmedia visade allt större intresse för idrottstäv lingar och publiken strömmade tillidrottshpltama blev idoler för både baxn och vuxnad flänga blev lika eftertraktade som filmstjärnor och en kommersiell idroftsindustri växte fraxn Idrotten tenderade attivissa grenar marknadsanpassas med arrangörskonkurrens om de mest åtråvärda aktörerna som Denen^efs^af^ ^rwmfen. f^nfiii na^^enfiemannaamatör på ^ä^filz matchen, ^vlåfnin^ ^ånlo^f^efs Tidigt insåg de främsta idrotts nxännen sitt marknadsvärde och tävlingsdeltagandet blev alltmer en affärsuppgörelse. Amatörreg lerna utgjorde en broms för denrxa xitveckling, men affärerna gjordes upp i det fördolda. Linder alla år försökte ledare, tävlingsarrangörer och aköva gä en balansgång mellankravet på att vara amatörer och möjligheten att tjäna pengar. Ständigt återkommande brott mot amatörbestämmelsema medförde regeländringar xned jäxnna mel lanrxxm. l^enpermingkarusellen var redan

3 igångd mom friidrotten skulle man xmder 40-talet få uppleva en av de mest uppslitande händelserna inom svensk idrottsrörelse, den s.k. "amatörräfsfen 194^-4o", som blottlade amatörproblematikens grundläggande strukturproblem och tvingade aktörerna upp till Amatörräfstens händelseförlopp har utforskats och visade sigmycket mer omfattande och komplicerat än vad dåtidens massmedia speglade. l^f valde dock att "hellre fria anfallas Treidrottsmändömdes till livstids avstängrxing, sex fick tidsbegränsade straff, medan övriga friades^st^ eller prövades inte alls ^19 st^ Ivlen inte bara idrottsstjärnorna var inblandaded resultaten visar att en stor del av ledarskiktet - drygt ^OOledare-frånde lokala förerxingama ända upp till l^as överstyrelse ^dagens riksidrottsstyrelse^ var djupt involverades Även för dessa blev påföljderna relativt lindriga,^oledareådömdes tidsbegränsade straff, 70 erhöll varning och ^ blev friade. För^91edareärpåföljdenokänd och några fall ^ÖS-ledamöter^ "kombortihanteringen^ Amatöridealef ifrågasattesavallt fler, både inom och utanför idrottsrörelsen Ftt antal kända idrottsledare pläderade för både högre ersättningar och för profes sionell idrott, andra försvarade amatöridealet med en nästan religiös övertygelsed Skandalen var given och splitt ringstendenser förekom Halva Friidrottsförbundets styrelse fick lämna sina platser l^f lyckades dock hålla ihop organisationen, mycket tack vare schackdraget att ersätta sina centrala amatörbe stämmelser med s^ allmänna tävlingsbestämmelserl94o,ivilka begreppet ^amatör" var bortren Specialförbunden var dock fort satt tvingade att följa de interna tionella idrottsfederationernas och lo^samatörregleromdeaktiva skulle fådeltagaidetintematio nella tävlingsutbytet eller i OS^ 19o7togs de svenska amatörreglemabort,meninom den olym piska rörelsen levde amatöridealet vidare ärmuimångaård l^orskningslägetisverige Inom den svenska idrottshistoris ka forskningen har konstellatio nen amaförideal-professionalism mycket litet uppmärksammatsd Inget störrearbeteiämnetfinns^ Feeter Markhar i en artxkelbe handlat amatörfrågan utifrån FF^s synochdebatteniidrottspressen Marks värdefulla pionjärunder sökning inrymmer inga djupstudier Sakframstälming och resultat ligger-naturligt nog-på ett gene relltplanlan Lindroths båda arbeten om den svenska idrottsrö relsens framväxt och utveckling förbigår konstellationen xfrågad I^xndrothdiskuterar de ideologiska inslagen med utgångspunkt frånidrottensom"saxnhällsfaktor" och "kroppsövningsform"^ Hans definition av idrottsideologi inrymmer inte amatöridealel Inte heller professionaliseringsprocessen inom den svenska idrottsrörelsen harbegåvatsmed några vetenskapliga studier av störrebetydelsed Fer Ohlsson går dockmpåämnetisin studie om "Fotbollen ochmoralen" ^199^ och gör en förtjänstfull genomgång av Fierre bourdieus m^fl. erkända forskares teoretiska modellerlen annan studie rörande den svenska fotbollens övergång till yrkesfotboll ^"Densvengelska modellen" 199^, fartomasfeterson uppamatörfråganisambandmed professionsbegreppel Fetersons studie rör dock primärt striden om spelssystem inom svensk fotboll xmder 1970-talef Mina egna studier om amatörräfsten 194^-4o^de aktivas och dess efterspel 194^4o^ledarna^ skall ses som empiriskt inriktade pxmktstudierisyfte att tränga iniproble matikenochklargöraviktiga frågeställningar borden Forskningeniövriga nordiska länder är också relativt begränsad även om Norge och Danmark tar uppamatörfrågaxxisambandmed sina nationella idrottsjubiléer^ "Norsk idrettshistorie" ^bd^ lo^!19o^ uppmärksammar ämnet, men inte som en exmetlig studie utandet ingår som delarien kronologiskt strukturerad över Inomden mångfacetterade dans ka idrottshistoriska forskningen har ämnet berörtsiett antal upp satsen Där har manbla^ sett temat somlediframställningar omindustrikulturen och den engelska sporten"dyrketinden for amatör begrebetsorganisatoriskeog ideologiske rammer"^l"dansk idr^tliv^den möderne idra^tsgexxnembrud 1^0-1940" bidrar Fer lorgensen med ett avsnitt om "Dansk Idr^ets-forbxmdsdarmelse" där han tar upp amatörfrågans centrala betydelse under det första decenniet kring sekelskiftel lorgensenhar nyligen disputerat påen avhandling som bla^ inne fattar amatöridealets efablering i den danska idrottsrörelsen Den finländska forskningeniäm net är av språkliga skäl svårtillgängliga Feena Faxne har berört fråganienuppsats rörande idrott, samhälle och social kontroll i Finland xmder looo-taletsslul fornnordisk forskning Den utomnordiska idrottshistoriska forskningen är omfattande och därmed något svårgripbar Ftt antal specialstudier inom ämnesom rådet amatörism och professionalism finns att tillgåiett flertal eng elska, amerikanska, kanadensiska och i viss mån tyska arbeten kanadensiska och engelska monografier tar främst upp amatörismen i den tidiga idrottsrörelsen, medan amerikanska och tyska be handlar amatörismen och andra aspekter när idrotten professionaliserats. Fugene A^ Olader har gjort den veterligenendastörrespecialstudien rörande amatörism och idrotlrlans arbete är värdefullt så tillvidaattdetger en helhetsbild av amatörismen inom tävlingsidrotten, alltifrån föreställningen om förebilderiden antika kropp skulturen till amatöridealets framväxt i den engelska idrottsrörelsen Framställningen är mycket deskriptiv och Olader^sförslag till lösnxngarav amatörproblemet för tar den vetenskapliga ambitionen

4 De internationella facktidskrifter nairmehållerocksåettbegränsat antal artiklariäxnnel Olympiska amatörer Ävendet"olympiskaamatöridea let"berörsinågra studier (bla^ av den initierade NadejdaFekarska^ Den olympiska rörelsens betydelse liggeridess strävan att koordi nera och befästa de internationella och nationella förbundens tävlingsidrott inom amatöridealets principer^olympiska spelen blev tidigt denviktigaste tävlingen in om många idrottsgrenar och där med det främsta målet för de flestaidrottsmän (och numera även kvinnor). Den olympiske amatören, enligt lo^s bestämmelser, blev därmed det idealtill vilketallaenskilda idrottsutövare, inom ramen för nationella och internationella idrottsförbxmd, måste svära trohetsed om de skulle få deltaga! OS och accepteras som fullvärdiga medlexnmar i den olympiska familjen L^oubertins hedervärda syfte att samlaall världensung dom till idrottsliga lekar kom att försvåras av amatördefinitionens snäva gränser och tävlingsidrottens inre dynamik Segrar och rekord krävde sintributitid och pengar och avgränsa de därmed amatöridrottpåhögsta tävlingsnivå till privilegierade grupper. Det gav utrymme för fusk,hyckleriochsvartapengar^ Något som också den öppna pro fessionalismen numera anklagas forskningsuppgift Syftet är att studeraden svenska (tävlings-)idrottsrörelsens inställning tilloch behandlingavamatörfråganochprofessionalismen,i första hand inom FF centralt men även inom några specialförbxmd. Freliminärt kommer följande spe cialförbxmdattmgå^ l.oymnastikförbxmdet-gymnastik är intressantbla^ för att den bottnade i det lingianska idealet och var emot tävlingssystemet överhuvudtaget Man började med individuella tävlingar först 194^, d.v.s. mitt under "amatörräfsten" ochtillden hörande diskxissioner om amatöridealets varaeller icke varad Oymnasters (och fäktares) amatörskap ifrågasattes när de arbetade som lärare eller instruktörerigymnastik eller fäktning och de riskerade att inte få deltailex^ fäkttävlingar eller uppvisxxingar (^mfr med den gamla yrkesklausu- ^.Friidrottsförbundet ett avde största specialförbxmden, en mot pol till gymnastiken Individens kroppsligaförmåga mätsicentimeter, gram och sekxmder ("citiusaltius-fortius-idealet^.detprestationsinriktade tävlingssystemet dominerad Inom friidrotten in träffade också flera av de mest uppmärksammade och principiellt intressanta rättsfallen på ama törismensområde^ 3. Fotbollförbundet lagidrottens högborg, en av de mest professio naliserade idrottsgrenarna, där amatörskapet tidigtblev ett problem (samma gällerl^ykelförbxmdet, trots att grenen är mer indivi duells Framför allt var det kravet påersättning för förlorad arbets förtjänst, som tidigt ställdes på sin spetsa en fråga som FF länge försökte lösa men som bromsades av lo^srigidainstälming^ 4^Skidförbundet-underskidgre namas sportifieringsprocess fun gerade de aktiva som sina egna in struktörer, många försörjde sig somskidlärarevidvintersportorterna^ Skid- (liksom gymnastik) lärares ochinstruktörers amatör status har varit ett problem för FF (och IO^). Det var heller inte ovanligt medpenningpriser eller andra värdeföremål i de tidiga skidtävlingarnas Några frågeställningar som följer mig i forskningsarbetet än ^Bad var detidet anglosaxiska amatör idealet som svensk idrottsrörelse tog till sig7ivilka grenar kan man se det engelska arvet tydligaste HurhanteradeFFamatörfrågani den professionaliseringsprocess sompågick7rlursågmanpåamatöridealet7 varför ansågs amatöridealet vara så betydelsefullt7 Aspekterna teori och metod Här skall den teoretiska ramen endast antydasiform av några hållpxmkter. Amatörbestämmelserna blev en broms för professionaliseringen, en process som bla^resul teradeiåtskilliga revideringar av reglerna för att anpassa dem till idrottspraxis^iderma process kan två utvecklingslinjer skönjas^ 1. Fationalitetstänkandet (organi sation, utförande, verksamhets/tävlingsformer, individuell/social målsättning)^ ^. Frestationstänkandet (rekordjakt, konkurrens, vinst/belöning, krav/förväntningar). Fn metod för att xmdersöka de två utvecklingslinjerna, är att analysera hur FF respektive specialförbxmden diskuterade verksamhet, målsättningar, etc utifrån vissa givna faktorers a) inre faktoren ideologi, organisation, sociala för ändringar, ekonomi, utbildning/ träning, tävlingssystemets effekter etc^b)yttrefaktoren publikintresset, massmedia,kommersiella in tressen, behov av idoler/hjältar Fvåforskaresarbetenär avstort intresseideteoretiska ingångar na^alevifieiniläs studie rörande totaliseringsprocesseniinternationellidrotlflandelar upp dexma utvecklingitre huvudkategorien 1) tävlingsspiralen,^) övervärderingen av framgång, 3) totaliseringen av själva (elit)tävlandet, dvs att tillgripa allt fler och allt mer finslipa möjliga medel för prestationsoptimering^ Matti Ooksoyrberör saxnxnatemaisin diskussion rörande vissaiforskningen använda begrepps civilisering, modernisering och sportifiering,därdetsistnäxnndameden övertygande argumentering anses som det mest relevanta för idrotts historisk forskning^ Den moderna tävlingsidrottens utveckling bör alltså kurma förklaras genom en inre faktori idrottslivets totalisering, respektive en ytt refakton yrkeslivetsprofessionalisering^ Amatöridealet blir där med föremål för ett växande korstryck som utgår från dessa två processer Othlickar Fn studie över amatöridrotten fram till dagens"yrkesidrott"lyf-

5 ter fram en central utvecklingslin je i idrottens historia och kastar ljus över frågor som kommersialism och professionalism inom den FFledda idrottsrörelsen Den skapar förståelseför denutveckling somvarit och bidrar till förklaringenvarför idrotten intar en sådan exceptionell ställningivårt samhälle, kunskap om utvecklingenvisarocksåpåaltemativdetärintesjälvklartattdekom mersiella och professionella inslagen måste ha en sådan domine randerolf Samtidigt aktualiserar amatörismens sönderfall frågan om förhållandet mellantävlingsidrottens reella handlingsfrihet och det omgivande samhällets påverkan. Studien kan ge bidrag till debattenomdenutvecklingsom sker inom dagens idrottsrörelse och den alltmer extrema och elitiserade tävlingsidrotten Finns där något utrymme kvar för de värden som signerats av "the gentlemanamateur"7 Referenser Gläder, Eugene A: "A Study of Amateurism In Sports", otr. avhandling (Dep. of Physical Education of the Univ. of lowa Gokseyr, Matti: "Sivilisermg, modernisering, sportm^ering-h-ukmare begreperi idrettshistorisk forskning?" (Norges idrettshögskole 1988). Hemllä, KalevL "The Totalization Process in Intemaöonal Spön. Toward a theory of totalization of competition in toplevelsport", i Sportwissenschaft 1982a. Laine, Leena: "Idrott för alla - men på vilka villkor? Idrott, samhälle och social kontroll i Finland " i Idrott, Historia och Samhälle (IHS) Lekarska, Nadejda: "Essays and Studies on Olympic Problems" (1973) Lindroth, lan: "Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915" (1974) och "Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer inom den svenska idrottsrörelsen " (1987). Mark, Peeter "Den eviga mumien. Amatörfrågans hantering inom Svensk Idrott " i IHS1989. Wikberg, Karin: "Idealism eller professionalism? En studie i den stora amatorråfsten ", i IHS Wikberg, Karin: "Idealism eller professionalism? Ledarna i amatörräfstens efterspel ", i IHS Wikberg, Karin: "Amatörideal och professionalism. Redovisning av ett Internationellt litteraturstudium", otr. uppsats Pierre de Cowberfm - den moderna oh/mpismens grundare - ixzr faeraf i atmzföy/rdgan, W a av hänsyn fiff arbetarklassens moyfig&efer aft deffa. ADery Bnmdage - amaförzsme?is infensivasfe an/zdngare AyfZar Coizberfin.

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006 Från snövit amatörism till fullskalig professionalism Karin Wikberg, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903 1967,

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Amatör eller professionist?

Amatör eller professionist? NY AVHANDLING Amatör eller professionist? I minst ett århundrade präglades svensk och internationell tävlingsidrott av ett märkligt ideal: amatörismen. Ursprunget står att finna hos den klassiske engelske

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Policydokument för Kiruna Sportklubb

Policydokument för Kiruna Sportklubb 1 Den högsta målsättningen med Kiruna Sportklubbs verksamhet är att ha roligt samtidigt som vi utvecklar brottningen och barnen i Kiruna. Detta dokument innehåller regler om hur intressenter i Kiruna sportklubb,

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Idrottsrelaterad forskning och utbildning vad finns och vad behövs? Utblick mot Sverige (ur ett kommunperspektiv)

Idrottsrelaterad forskning och utbildning vad finns och vad behövs? Utblick mot Sverige (ur ett kommunperspektiv) Idrottsrelaterad forskning och utbildning vad finns och vad behövs? Utblick mot Sverige (ur ett kommunperspektiv) Paul Sjöblom Forskare och lärare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson

ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson ÅFF, ÅTVIDABERG OCH FACIT Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy Andersson Brukskultur Åtvidaberg 2002 ÅFF, Åtvidaberg och Facit Om konsten att skapa laganda utanför fotbollsplanen Roy

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012 Pedagogik och politik i formandet av en indisk nation henrik chetan aspengren* Uppsala universitet Per-Olof Fjällsby, Indien som utopi och verklighet: om den teosofiska

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Disposition Idrottsledare unga ledare - Ungdomar som rekryteras - Uppdrag som ledare

Läs mer

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press Föreningsträdet Mitt lag Handledning Aktiva 12 år Kompisskap Rätt och fel Stress och press Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa diskussioner

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Idrott och kommersialisering möjlighet eller utmaning för golfklubben?

Idrott och kommersialisering möjlighet eller utmaning för golfklubben? Idrott och kommersialisering Förbundsmöte i Stockholm, d. 19. april, 2013 Kasper Lund Kirkegaard, Ph.d., Cand. scient. adm. Ansvarig för forskning och analys i Danmarks idrottsförbund Rapporter och böcker

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS SÅ GÅR EN PROAM-DAG TILL: 12 UNIKA TIMMAR PÅ GOLF- BANAN 10:00 Ni hälsas välkomna till en vacker och välpreparerad golfarena där SGF Partner Group tar

Läs mer

Antidoping information

Antidoping information Antidoping information Dopingens "3 punkter" Doping är förbjudet inom all idrott. Argumenten bakom det kan sammanfattas i tre punkter: FUSK En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur.

Läs mer

3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 700 600 500 400 300 200 100 0 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Vem är jag André Malmaeus Ordförande Idrottsutskottet, Handelshögskolans i Stockholms Studentkår

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se 1 Sverige har fått en ny stjärna i damernas stavhopp! Hon har segrat i Ungdoms SM, Senior SM, Junior EM, Junior VM och Ungdoms OS! Dessutom har hon satt ungdoms världsrekord med sina 4.47 m! Vad heter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 25

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 25 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 25 Målnummer: 469-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-04-29 Rubrik: Lagrum: Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning.

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Umeå University This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Citation for the published paper: Eliasson, I., Ferry, M., Olofsson,

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

OS i Skolan - SO ÄMNEN (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap)

OS i Skolan - SO ÄMNEN (Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap) Intresset för de olympiska spelen är både stort och globalt och samlar deltagare från alla kontinenter. Vilka länder får vara med på ett OS? Är hela världen representerad? KURSPLANEMÅL Undervisningen ger

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump...

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump... Innehåll kapitel 1 Spelets regler... 5 kapitel 2 Slump... 31 kapitel 3 Tid... 49 kapitel 4 Konventioner.... 77 kapitel 5 Ömsesidighet... 95 kapitel 6 Information... 117 kapitel 7 Auktioner... 135 kapitel

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY!

Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY! Utbildningsprogram 2009 STRONG IS HAPPY! strong is happy! Vill du utveckla din träning? Få bättre träningsresultat och nå nya framgångar som tränare, instruktör, terapeut eller för egen del? Då har du

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Fallet Dan Waern. Pengarna, idealen och idrottsfamiljen

Fallet Dan Waern. Pengarna, idealen och idrottsfamiljen Fallet Dan Waern Pengarna, idealen och idrottsfamiljen Löparen Dan Waern är en i raden av idrottstjärnor som stängts av på livstid för brott mot amatörreglerna. Fallet blottar en sektliknade kultur inom

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 INNEHÅLL Förord 3 Målsättning på planen 4...och utanför planen 4 Värdegrund 5 Träningsavgift 6 Vårdnadshavare 7 Träningsmiljö 7 Matchmiljö 8 Våra instruktörer 8 Skola 8 Kommunikationsstege

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer