Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten 1903-1967"

Transkript

1 Amatörideal och professionalism Ledmotiv i tävlingsidrotten Karin Wikberg Lindroth 1800-talets "gentleman-amateur" och dagens idrottsproffs har en sak gemensamt - pengar! Den ursprungliga amatörismens etik var "to play in spirit of fair play" dvs att delta med stil, ärlighet och god anda för att med stolthet kunna segra eller förlora. Om segrarens lön var ära, pokaler eller pengar var egalt. Amatöridealet förvanskades när det definierades till en fråga om att tjäna pengar eller inte. Dagens tävlings-idrott har återerövrat pengarna men inte idealen! "Xeep f/k nvfgs. Kgepymfh in yowr comrades. Keep yowr femper. Keep yowrsez^/zf. Keep a stowf fzazrf in de/eaf. Keep yowr prwfe wwer in oictory. Keep a sowna? sowz, a cfean mxw ana" a fieaif/zy fwy." Denna "code of sportsmanship", publicerad 1925, speglar väl uppfattningen om den klassiske engelske "genöeman-amateur" som utövade idrott på ett speciellt sätt. Den sanne amatören behärskade flera grenar mycket bra utan att ge intrycket av att anstränga sig. Hård träning förknippades med dålig söl, en amatör var trots allt en genöeman och en sådan skulle inte arbeta hårt och svettas för sina framgångar. "Fair play", nyckelordet för amatören, innebar att denne skulle respektera spelets oskrivna lagar - "the spirit of the game" - och aldrig söka någon fördel över motståndaren som han själv inte skulle acceptera att bli utsatt för. Även när idrottsgrenarna reglerades med bestämmelser och domare infördes, var den sanne amatören fortfarande skyldig att bevaka sig själv och sitt beteende. Idrott skxille utövas i god anda och med söl: "strife without anger, art without malice". Amatörismens eök "was to play in spirit of fair play". Det ansågs däremot inte förnedrande eller fel att tjäna pengar på sin idrott! Den ödiga engelska idrottsrörelsen hade sitt centrum i public school och universitet, där idrotten sågs som ett medel för disciplin och moral. Organisering och reglering av idrottsliga aköviteter var en del av karaktärsfostran Av den aristokratiske genöemanna-amatören skapades en idealbild för xmga överklasspojkar, som fostrades öll imperiets blivande ledare. När den moderna tävlingsidrotten organiserades och spreds öll allt bredare skikt i samhället, öck de ödigare privilegierade grupperna konkurrens. Det klassiska amatörbegreppet omformulerades när sjc genöemän trängde sig in på professionisters idrottsområden. De ville särskilja sig från lägre klassers utövare. Amatöridealet kodifierades i regler för att dels stänga ute oönskade grupper från överklassens idrottsliga domäner, dels eliminera konkurrens från yrkesgrupper som ansågs ha fördelar genom sitt kroppsarbete, dels förhindra professionalism. Den första officiella amatör definiöonen publicerades 1866 av Amatexir Athleöc Club. Den hade en klar klasstämpel och skilde sig helt från det idrottsideal som "the genöeman-amatexir" xirsprungligenhade. De idrottsföreningar, som bildades i England under och 1870-talen, var ofta internt splittrade i frågan om kroppsarbetares öllträde som medlemmar. Även om klassklausulen togs bort 1880 kvarstod den Lex. inom roddsporten, om än i mildrad form, ända fram öll Det moraliska innehållet och den sociala exklusiviteten - "a genöeman by posiöon or educaöon" - satt djupt och var betydelsfullt för många traditionsrika idrottsklubbar. Det blev dock frågan om att tjäna pengar eller inte, som framöver skulle skilja ut amatören från den s.k. professionisten. Amatöridealet i Sverige Amatöridealet följde med den engelska sportens inträde i Sverige xmder slutet av 1800-talet. Ett flertal föreningar, med de "nya sportema", antog egna amatörregler enligt engelsk förebild och en del föreningar tog t.o.m. ordet "amatör" i sitt namn för att markera sin särställning. Trots att vi i Sverige inte hade samma "genöemannaideal", antog man den engelska definiöonen och det tog några decennier innan den svenska tävlingsidrotten blev "allmän egendom". Sport/idrott hade iniöalt en exklusiv prägel och utövades i socialt och geografiskt begränsade grupper. De som hade ekonomiska förutsättningar och andra resurser som medgav kontakter, impxilser, kunskaper och andra mer materiella möjligheter samt friöd, var våra första idrottsutövare. När Riksidrottsförbxmdet (RF) bildades 1903 var den svenska idrottsrörelsen ganska "vildvuxen", en blandning av amatörism

2 och professionalisxn 1904 införs de första preliminära amatörbestämmelserna ^vilka senare omarbetadesförattantas!90^ Det engelska amatöridealet kunde anas^ amatören fick inte tpna pengar på sinidrott, inte tävlamot enprofessionisto.s.v. rlanskulle dessutom vårda sig väl, både i klädsel och uppförandes Lmda undantaget förpermingpriser var vid rrxilitäraidrottsmöten,en klausul som togs bort 1909^ bestämmelserna skulle bli restrik tivare och äveni^verige utestängdes vissa yrkesgrupper, Lex. fiska re och axmatbåtfolkinom rodd sporten Ingen skulle ha fördelar av sin yrkesutövning i tävlings idroxl^å småningom togs den regeln bort. Inom de traditionella gotländska lekarna var penning priser vanligaoch ansågs somen förutsättning för deras överlev nadd Ftt argument som dåvarande l^ärk-förbundet kom att driva under l^las första decenniuxn Tävlingsidrottens utveckling med rekordfixering, krav på träning för resulfatoptimering, ökadkonkur rens, publikintresse, idrottsgalor, kommersiella intressen o^sbv^ medförde ekonomiska hänsynstaganden Amatörreglemamedgav viss ersättning för resor och uppe hälleviddelfagandeitävlingåan nanorf, men inte för förlorad ar betsfört^änsl För många blev det taettproblem-manhadeinteråd att idrotta på elitnivå. L^tvecklingsarbetet inom den svenska idrottsrörelsen gav dock resultah alltfler söktesigtillde föreningar och klubbar som växte framöverlandet,tränare och instruktörer utbildades, kursverk samhet och träningsläger infördes^ Stat och kommun gav bidrag, press och övrig massmedia visade allt större intresse för idrottstäv lingar och publiken strömmade tillidrottshpltama blev idoler för både baxn och vuxnad flänga blev lika eftertraktade som filmstjärnor och en kommersiell idroftsindustri växte fraxn Idrotten tenderade attivissa grenar marknadsanpassas med arrangörskonkurrens om de mest åtråvärda aktörerna som Denen^efs^af^ ^rwmfen. f^nfiii na^^enfiemannaamatör på ^ä^filz matchen, ^vlåfnin^ ^ånlo^f^efs Tidigt insåg de främsta idrotts nxännen sitt marknadsvärde och tävlingsdeltagandet blev alltmer en affärsuppgörelse. Amatörreg lerna utgjorde en broms för denrxa xitveckling, men affärerna gjordes upp i det fördolda. Linder alla år försökte ledare, tävlingsarrangörer och aköva gä en balansgång mellankravet på att vara amatörer och möjligheten att tjäna pengar. Ständigt återkommande brott mot amatörbestämmelsema medförde regeländringar xned jäxnna mel lanrxxm. l^enpermingkarusellen var redan

3 igångd mom friidrotten skulle man xmder 40-talet få uppleva en av de mest uppslitande händelserna inom svensk idrottsrörelse, den s.k. "amatörräfsfen 194^-4o", som blottlade amatörproblematikens grundläggande strukturproblem och tvingade aktörerna upp till Amatörräfstens händelseförlopp har utforskats och visade sigmycket mer omfattande och komplicerat än vad dåtidens massmedia speglade. l^f valde dock att "hellre fria anfallas Treidrottsmändömdes till livstids avstängrxing, sex fick tidsbegränsade straff, medan övriga friades^st^ eller prövades inte alls ^19 st^ Ivlen inte bara idrottsstjärnorna var inblandaded resultaten visar att en stor del av ledarskiktet - drygt ^OOledare-frånde lokala förerxingama ända upp till l^as överstyrelse ^dagens riksidrottsstyrelse^ var djupt involverades Även för dessa blev påföljderna relativt lindriga,^oledareådömdes tidsbegränsade straff, 70 erhöll varning och ^ blev friade. För^91edareärpåföljdenokänd och några fall ^ÖS-ledamöter^ "kombortihanteringen^ Amatöridealef ifrågasattesavallt fler, både inom och utanför idrottsrörelsen Ftt antal kända idrottsledare pläderade för både högre ersättningar och för profes sionell idrott, andra försvarade amatöridealet med en nästan religiös övertygelsed Skandalen var given och splitt ringstendenser förekom Halva Friidrottsförbundets styrelse fick lämna sina platser l^f lyckades dock hålla ihop organisationen, mycket tack vare schackdraget att ersätta sina centrala amatörbe stämmelser med s^ allmänna tävlingsbestämmelserl94o,ivilka begreppet ^amatör" var bortren Specialförbunden var dock fort satt tvingade att följa de interna tionella idrottsfederationernas och lo^samatörregleromdeaktiva skulle fådeltagaidetintematio nella tävlingsutbytet eller i OS^ 19o7togs de svenska amatörreglemabort,meninom den olym piska rörelsen levde amatöridealet vidare ärmuimångaård l^orskningslägetisverige Inom den svenska idrottshistoris ka forskningen har konstellatio nen amaförideal-professionalism mycket litet uppmärksammatsd Inget störrearbeteiämnetfinns^ Feeter Markhar i en artxkelbe handlat amatörfrågan utifrån FF^s synochdebatteniidrottspressen Marks värdefulla pionjärunder sökning inrymmer inga djupstudier Sakframstälming och resultat ligger-naturligt nog-på ett gene relltplanlan Lindroths båda arbeten om den svenska idrottsrö relsens framväxt och utveckling förbigår konstellationen xfrågad I^xndrothdiskuterar de ideologiska inslagen med utgångspunkt frånidrottensom"saxnhällsfaktor" och "kroppsövningsform"^ Hans definition av idrottsideologi inrymmer inte amatöridealel Inte heller professionaliseringsprocessen inom den svenska idrottsrörelsen harbegåvatsmed några vetenskapliga studier av störrebetydelsed Fer Ohlsson går dockmpåämnetisin studie om "Fotbollen ochmoralen" ^199^ och gör en förtjänstfull genomgång av Fierre bourdieus m^fl. erkända forskares teoretiska modellerlen annan studie rörande den svenska fotbollens övergång till yrkesfotboll ^"Densvengelska modellen" 199^, fartomasfeterson uppamatörfråganisambandmed professionsbegreppel Fetersons studie rör dock primärt striden om spelssystem inom svensk fotboll xmder 1970-talef Mina egna studier om amatörräfsten 194^-4o^de aktivas och dess efterspel 194^4o^ledarna^ skall ses som empiriskt inriktade pxmktstudierisyfte att tränga iniproble matikenochklargöraviktiga frågeställningar borden Forskningeniövriga nordiska länder är också relativt begränsad även om Norge och Danmark tar uppamatörfrågaxxisambandmed sina nationella idrottsjubiléer^ "Norsk idrettshistorie" ^bd^ lo^!19o^ uppmärksammar ämnet, men inte som en exmetlig studie utandet ingår som delarien kronologiskt strukturerad över Inomden mångfacetterade dans ka idrottshistoriska forskningen har ämnet berörtsiett antal upp satsen Där har manbla^ sett temat somlediframställningar omindustrikulturen och den engelska sporten"dyrketinden for amatör begrebetsorganisatoriskeog ideologiske rammer"^l"dansk idr^tliv^den möderne idra^tsgexxnembrud 1^0-1940" bidrar Fer lorgensen med ett avsnitt om "Dansk Idr^ets-forbxmdsdarmelse" där han tar upp amatörfrågans centrala betydelse under det första decenniet kring sekelskiftel lorgensenhar nyligen disputerat påen avhandling som bla^ inne fattar amatöridealets efablering i den danska idrottsrörelsen Den finländska forskningeniäm net är av språkliga skäl svårtillgängliga Feena Faxne har berört fråganienuppsats rörande idrott, samhälle och social kontroll i Finland xmder looo-taletsslul fornnordisk forskning Den utomnordiska idrottshistoriska forskningen är omfattande och därmed något svårgripbar Ftt antal specialstudier inom ämnesom rådet amatörism och professionalism finns att tillgåiett flertal eng elska, amerikanska, kanadensiska och i viss mån tyska arbeten kanadensiska och engelska monografier tar främst upp amatörismen i den tidiga idrottsrörelsen, medan amerikanska och tyska be handlar amatörismen och andra aspekter när idrotten professionaliserats. Fugene A^ Olader har gjort den veterligenendastörrespecialstudien rörande amatörism och idrotlrlans arbete är värdefullt så tillvidaattdetger en helhetsbild av amatörismen inom tävlingsidrotten, alltifrån föreställningen om förebilderiden antika kropp skulturen till amatöridealets framväxt i den engelska idrottsrörelsen Framställningen är mycket deskriptiv och Olader^sförslag till lösnxngarav amatörproblemet för tar den vetenskapliga ambitionen

4 De internationella facktidskrifter nairmehållerocksåettbegränsat antal artiklariäxnnel Olympiska amatörer Ävendet"olympiskaamatöridea let"berörsinågra studier (bla^ av den initierade NadejdaFekarska^ Den olympiska rörelsens betydelse liggeridess strävan att koordi nera och befästa de internationella och nationella förbundens tävlingsidrott inom amatöridealets principer^olympiska spelen blev tidigt denviktigaste tävlingen in om många idrottsgrenar och där med det främsta målet för de flestaidrottsmän (och numera även kvinnor). Den olympiske amatören, enligt lo^s bestämmelser, blev därmed det idealtill vilketallaenskilda idrottsutövare, inom ramen för nationella och internationella idrottsförbxmd, måste svära trohetsed om de skulle få deltaga! OS och accepteras som fullvärdiga medlexnmar i den olympiska familjen L^oubertins hedervärda syfte att samlaall världensung dom till idrottsliga lekar kom att försvåras av amatördefinitionens snäva gränser och tävlingsidrottens inre dynamik Segrar och rekord krävde sintributitid och pengar och avgränsa de därmed amatöridrottpåhögsta tävlingsnivå till privilegierade grupper. Det gav utrymme för fusk,hyckleriochsvartapengar^ Något som också den öppna pro fessionalismen numera anklagas forskningsuppgift Syftet är att studeraden svenska (tävlings-)idrottsrörelsens inställning tilloch behandlingavamatörfråganochprofessionalismen,i första hand inom FF centralt men även inom några specialförbxmd. Freliminärt kommer följande spe cialförbxmdattmgå^ l.oymnastikförbxmdet-gymnastik är intressantbla^ för att den bottnade i det lingianska idealet och var emot tävlingssystemet överhuvudtaget Man började med individuella tävlingar först 194^, d.v.s. mitt under "amatörräfsten" ochtillden hörande diskxissioner om amatöridealets varaeller icke varad Oymnasters (och fäktares) amatörskap ifrågasattes när de arbetade som lärare eller instruktörerigymnastik eller fäktning och de riskerade att inte få deltailex^ fäkttävlingar eller uppvisxxingar (^mfr med den gamla yrkesklausu- ^.Friidrottsförbundet ett avde största specialförbxmden, en mot pol till gymnastiken Individens kroppsligaförmåga mätsicentimeter, gram och sekxmder ("citiusaltius-fortius-idealet^.detprestationsinriktade tävlingssystemet dominerad Inom friidrotten in träffade också flera av de mest uppmärksammade och principiellt intressanta rättsfallen på ama törismensområde^ 3. Fotbollförbundet lagidrottens högborg, en av de mest professio naliserade idrottsgrenarna, där amatörskapet tidigtblev ett problem (samma gällerl^ykelförbxmdet, trots att grenen är mer indivi duells Framför allt var det kravet påersättning för förlorad arbets förtjänst, som tidigt ställdes på sin spetsa en fråga som FF länge försökte lösa men som bromsades av lo^srigidainstälming^ 4^Skidförbundet-underskidgre namas sportifieringsprocess fun gerade de aktiva som sina egna in struktörer, många försörjde sig somskidlärarevidvintersportorterna^ Skid- (liksom gymnastik) lärares ochinstruktörers amatör status har varit ett problem för FF (och IO^). Det var heller inte ovanligt medpenningpriser eller andra värdeföremål i de tidiga skidtävlingarnas Några frågeställningar som följer mig i forskningsarbetet än ^Bad var detidet anglosaxiska amatör idealet som svensk idrottsrörelse tog till sig7ivilka grenar kan man se det engelska arvet tydligaste HurhanteradeFFamatörfrågani den professionaliseringsprocess sompågick7rlursågmanpåamatöridealet7 varför ansågs amatöridealet vara så betydelsefullt7 Aspekterna teori och metod Här skall den teoretiska ramen endast antydasiform av några hållpxmkter. Amatörbestämmelserna blev en broms för professionaliseringen, en process som bla^resul teradeiåtskilliga revideringar av reglerna för att anpassa dem till idrottspraxis^iderma process kan två utvecklingslinjer skönjas^ 1. Fationalitetstänkandet (organi sation, utförande, verksamhets/tävlingsformer, individuell/social målsättning)^ ^. Frestationstänkandet (rekordjakt, konkurrens, vinst/belöning, krav/förväntningar). Fn metod för att xmdersöka de två utvecklingslinjerna, är att analysera hur FF respektive specialförbxmden diskuterade verksamhet, målsättningar, etc utifrån vissa givna faktorers a) inre faktoren ideologi, organisation, sociala för ändringar, ekonomi, utbildning/ träning, tävlingssystemets effekter etc^b)yttrefaktoren publikintresset, massmedia,kommersiella in tressen, behov av idoler/hjältar Fvåforskaresarbetenär avstort intresseideteoretiska ingångar na^alevifieiniläs studie rörande totaliseringsprocesseniinternationellidrotlflandelar upp dexma utvecklingitre huvudkategorien 1) tävlingsspiralen,^) övervärderingen av framgång, 3) totaliseringen av själva (elit)tävlandet, dvs att tillgripa allt fler och allt mer finslipa möjliga medel för prestationsoptimering^ Matti Ooksoyrberör saxnxnatemaisin diskussion rörande vissaiforskningen använda begrepps civilisering, modernisering och sportifiering,därdetsistnäxnndameden övertygande argumentering anses som det mest relevanta för idrotts historisk forskning^ Den moderna tävlingsidrottens utveckling bör alltså kurma förklaras genom en inre faktori idrottslivets totalisering, respektive en ytt refakton yrkeslivetsprofessionalisering^ Amatöridealet blir där med föremål för ett växande korstryck som utgår från dessa två processer Othlickar Fn studie över amatöridrotten fram till dagens"yrkesidrott"lyf-

5 ter fram en central utvecklingslin je i idrottens historia och kastar ljus över frågor som kommersialism och professionalism inom den FFledda idrottsrörelsen Den skapar förståelseför denutveckling somvarit och bidrar till förklaringenvarför idrotten intar en sådan exceptionell ställningivårt samhälle, kunskap om utvecklingenvisarocksåpåaltemativdetärintesjälvklartattdekom mersiella och professionella inslagen måste ha en sådan domine randerolf Samtidigt aktualiserar amatörismens sönderfall frågan om förhållandet mellantävlingsidrottens reella handlingsfrihet och det omgivande samhällets påverkan. Studien kan ge bidrag till debattenomdenutvecklingsom sker inom dagens idrottsrörelse och den alltmer extrema och elitiserade tävlingsidrotten Finns där något utrymme kvar för de värden som signerats av "the gentlemanamateur"7 Referenser Gläder, Eugene A: "A Study of Amateurism In Sports", otr. avhandling (Dep. of Physical Education of the Univ. of lowa Gokseyr, Matti: "Sivilisermg, modernisering, sportm^ering-h-ukmare begreperi idrettshistorisk forskning?" (Norges idrettshögskole 1988). Hemllä, KalevL "The Totalization Process in Intemaöonal Spön. Toward a theory of totalization of competition in toplevelsport", i Sportwissenschaft 1982a. Laine, Leena: "Idrott för alla - men på vilka villkor? Idrott, samhälle och social kontroll i Finland " i Idrott, Historia och Samhälle (IHS) Lekarska, Nadejda: "Essays and Studies on Olympic Problems" (1973) Lindroth, lan: "Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915" (1974) och "Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer inom den svenska idrottsrörelsen " (1987). Mark, Peeter "Den eviga mumien. Amatörfrågans hantering inom Svensk Idrott " i IHS1989. Wikberg, Karin: "Idealism eller professionalism? En studie i den stora amatorråfsten ", i IHS Wikberg, Karin: "Idealism eller professionalism? Ledarna i amatörräfstens efterspel ", i IHS Wikberg, Karin: "Amatörideal och professionalism. Redovisning av ett Internationellt litteraturstudium", otr. uppsats Pierre de Cowberfm - den moderna oh/mpismens grundare - ixzr faeraf i atmzföy/rdgan, W a av hänsyn fiff arbetarklassens moyfig&efer aft deffa. ADery Bnmdage - amaförzsme?is infensivasfe an/zdngare AyfZar Coizberfin.

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

Idrottshistoriska spåret

Idrottshistoriska spåret Idrottshistoriska spåret Idrotten har förändrats genom historien: följ det idrottshistoriska spåret genom museet och ta del av hur. Vad är idrott? Frågan är enkel men svaret är inte självklart. Hur den

Läs mer

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare,

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 126:1 2006 Från snövit amatörism till fullskalig professionalism Karin Wikberg, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903 1967,

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Idrott för alla. ungdomsgrupper samt personer i tränarsyssla.

Idrott för alla. ungdomsgrupper samt personer i tränarsyssla. Idrott för alla Tränare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Godkänd. Anders Brandt Ordförande CK Falken 2008

Godkänd. Anders Brandt Ordförande CK Falken 2008 Antidopingpolicy för CK Falken HANDLINGSPLAN 2 INLEDNING 2 SYFTE 2 OMFATTNING 2 GILTIGHET 2 ANSVAR 2 RIKTLINJER 3 ALLMÄNT 3 TA STÄLLNING MOT DOPING 3 VEM ÄR ANSVARIG 4 PÅFÖLJDER 4 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Läs mer

Rent spel & Fair Play

Rent spel & Fair Play Svenska Sportdykarförbundet står för Rent spel & Fair Play under träning och tävling Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tävling och träning inom SSDF sfär... 3 Respekt mot varandra... 3 Rent spel...

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Amatör eller professionist?

Amatör eller professionist? NY AVHANDLING Amatör eller professionist? I minst ett århundrade präglades svensk och internationell tävlingsidrott av ett märkligt ideal: amatörismen. Ursprunget står att finna hos den klassiske engelske

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Begreppet idrott. Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Begreppet idrott. Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Begreppet idrott Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Idrott Fornnordiskt ursprung; av isländskans íþrótt, eg. handling; bedrift I slutet av 1800-talet

Läs mer

Från policy till praktik

Från policy till praktik Från policy till praktik Barnfotbollsperspektiv 2011-04-09 Karlstad Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Barn & ungdomsfotboll - spelarutbildning - tränarutbildning - filosofi -förhållningssätt -beteende

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

MOT RIO. 10 minuter. av din tid

MOT RIO. 10 minuter. av din tid MOT RIO 10 minuter av din tid 10 timmars träning 10 minuters läsning Du tillhör den yppersta eliten i din idrott och satsar på de olympiska spelen i Rio 2016. Svensk Antidoping vill inte att du ska bestraffas

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

En utflykt i talangsystem och strukturer

En utflykt i talangsystem och strukturer En utflykt i talangsystem och strukturer Tankar utifrån några forskningsprojekt Forum idrott hela livet 14-16 oktober, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitet Två inspel och en syntes? Talang och talangselektering

Läs mer

Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan

Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

för styrelsen Stenungsund Peter Brusvik SvFF

för styrelsen Stenungsund Peter Brusvik SvFF för styrelsen 2011-11-19 Stenungsund Peter Brusvik SvFF Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Barn & ungdomsfotboll - spelarutbildning - tränarutbildning - filosofi -förhållningssätt -beteende -kommunikation

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88:Ju810 av Göran Ericsson (m) om karateklubbar. Bakgrund. Kampsportens egenskaper

Motion till riksdagen. 1987/88:Ju810 av Göran Ericsson (m) om karateklubbar. Bakgrund. Kampsportens egenskaper Motion till riksdagen 1987/88:Ju810 av Göran Ericsson (m) om karateklubbar Bakgrund Internationellt är karate en sport. l Sverige sorterar denna gren under Svenska Budoförbundet, som är anslutet till Riksidrottsförbundet.

Läs mer

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar Inledning Föreningspolicyn är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Ängby IFs ungdomssektion med syfte att beskriva hur föreningens ungdomslag skall bedriva sin verksamhet samt ge stöd och riktlinjer

Läs mer

GYMNASTIKFORUM 2015. #gymnastikforum2015

GYMNASTIKFORUM 2015. #gymnastikforum2015 GYMNASTIKFORUM 2015 #gymnastikforum2015 Tidiga skrifter Från Linggymnastik till aerobics: En studie om Svenska Gymnastikförbundets föreningar, ledare och ledarutbildning (1993) Det ger en kick att stå

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972 HANDBOLL Olympisk gren sedan 1972 Visste du att Handboll är världens 3. största bollsport inomhus (basket, volleyboll, handis) Det finns 20 miljoner handbollsspelare i världen i närmare 200 länder Handboll

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom Anders Wahlström Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Twitter: @anderswahlstrom Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom

Läs mer

Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott Idrott för alla Barn- och ungdomsidrott Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Handlingsplan för Oskarshamns Ju-jutsuklubb - avseende droger, våld och jämställdhet

Handlingsplan för Oskarshamns Ju-jutsuklubb - avseende droger, våld och jämställdhet OSKARSHAMNS JU-JUTSUKLUBB Oskarshamn 2012-02-10 Ola Johanson N Långgatan 10 572 32 OSKARSHAMN Handlingsplan för Oskarshamns Ju-jutsuklubb - avseende droger, våld och jämställdhet Oskarshamns Ju-jutsuklubb

Läs mer

Fotbollens relativa autonomi och maktsystem

Fotbollens relativa autonomi och maktsystem Fotbollens relativa autonomi och maktsystem Bill Sund Svensk elitfotboll består av två maktfält - ett för ledare och ett för tränare/spelare. Ledarskapet tillkommer personer med symboliskt kapital. Spelarna

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund:

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund: Motion nr 1 Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan Bakgrund: Den s.k. 51 % -regeln, som i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (11:e kap. 3a ) reglerar i vilken mån externt ägande

Läs mer

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER Den röda tråden inom breddverksamheten BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN BÖR I FÖRSTA HAND SE TILL ATT ALLA FÅR MÖJLIGHET ATT SPELA FOTBOLL I DEN UTSTRÄCKNING DE VILL, UPPLEVA GLÄDJE

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

Så spelar vi 9 mot

Så spelar vi 9 mot Så spelar vi 9 mot 9 2017 Uppdaterad: 170127 1 Bra förutsättningar Hög delaktighet Många fotbollsaktioner Bra och utvecklande spel I 13- och 14-års åldern har spelarna nått en utveckling där de samverkar

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025

RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025 13.5.1 RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att uppdra till RS att genomföra en översyn av samtliga stöd i nära samverkan med SF, och

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL 2013 IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL Målet är enligt IF Örnens värdegrund att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill, oavsett förutsättningar

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Version 2013 Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Gemenskap Trygghet Respekt Utveckling Verksamhetsidé I vår förening får Alla vara med, pojkar, flickor, unga och gamla! Det ska vara kul att idrotta och

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 Tycker du om att idrotta och vill prova på många olika sorters idrotter. Vi menar att fysisk aktivitet stärker kroppen, ökar självkänslan

Läs mer

Så spelar vi 7 mot

Så spelar vi 7 mot Så spelar vi 7 mot 7 2017 Uppdaterad: 170127 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar

Läs mer

Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen. 20 maj 2014

Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen. 20 maj 2014 Framtidsanalys 9 trender som påverkar den svenska idrottsrörelsen 20 maj 2014 HOLISTISK HÄLSA HETEROGENISERING DE NYA PENSIONÄRERNA DEN VINNANDE VÄGEN SAMHÄLLSKAPITALISM DEN SKAPANDE EKONOMIN STAMSAMHÄLLET

Läs mer

Gröna Boken. Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar. Friidrott

Gröna Boken. Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar. Friidrott Borgå Akilles Akilles friidrott Gröna Boken Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar Friidrott Gröna Boken Du håller Gröna boken i din hand, Akilles friidrotts Gröna bok. Eller du kanske läser den på

Läs mer

Så spelar vi 7 mot år 2017

Så spelar vi 7 mot år 2017 Så spelar vi 7 mot 7 10-12 år 2017 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar spelar liten

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Danssportförbundets (DSF) antidopingprogram 2012 ver. 1 RF:s antidopingpolicy

Danssportförbundets (DSF) antidopingprogram 2012 ver. 1 RF:s antidopingpolicy Danssportförbundets (DSF) antidopingprogram 2012 ver. 1 RF:s antidopingpolicy "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras." Målet

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta?

Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Varför fortsätter tonårsflickor att idrotta? Artikel i svensk Idrott, nr 2 1998. Flickor i låg- och mellanstadieåldern håller på med idrott i nästan lika stor utsträckning som pojkar. När de kommer i tonåren

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Barn- och ungdomsidrott under ändrade villkor

Barn- och ungdomsidrott under ändrade villkor Svensk Idrottsforskning nr 2 1998 " t e * Barn- och ungdomsidrott under ändrade villkor Man kan utmåla verksamheten inom idrottsrörelsen på många sått utan ha vare sig helt rätt eller helt fel. Tre miljoner

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Alkohol- och Drogpolicy Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Nationell och lokal nivå Riksdagen beslutade 2001 att anta en ny nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. De antog ett antal

Läs mer

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR?

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? Mattias Möller Leg fysioterapeut Astrid Lindgrens Barnsjukhus Djurgårdens IF junior Pojklandslag SvFF Mia Tegmark Leg fysioterapeut Idrottskliniken Rehab Astrid

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

SVENSKA SKIDSKYTTE- FÖRBUNDETS. Antidopingprogram Fastställd av SSSF:s förbundsstyrelse INNEHÅLL BAKGRUND 2 ORGANISATION 3

SVENSKA SKIDSKYTTE- FÖRBUNDETS. Antidopingprogram Fastställd av SSSF:s förbundsstyrelse INNEHÅLL BAKGRUND 2 ORGANISATION 3 SVENSKA SKIDSKYTTE- FÖRBUNDETS Antidopingprogram Fastställd av SSSF:s förbundsstyrelse 2015-10-25 INNEHÅLL BAKGRUND 2 ORGANISATION 3 JURIDISKA ASPEKTER 4 DOPINGKONTROLLER 5 INFORMATION OCH UTBILDNING 6

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer