PM 2. Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 2. Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen"

Transkript

1 PM 2 Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen Högre kurs i företagsbeskattning Ellinor Fredriksson

2 Förkortningslista GåvoskatteL Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt HD Högsta domstolen HFD Högsta Förvaltningsdomstolen HovR Hovrätten IL Inkomstskattelag (1999:1229) SKV Skatteverket SRN Skatterättsnämnden StämpelskatteL Lag (1984) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter TR Tingsrätten 2

3 Inledning Innan stämpelskattemålet, NJA 2013 s 886, avgjordes var kattrumpa en attraktiv skatterättslig lösning för bland annat generationsskiften. Tidigare behandlades ofta fastighetsöverlåtelser till bolag både inkomst- och stämpelskatterättsligt som gåvor om vederlaget understeg 85 % av taxeringsvärdet (så kallat blandat fång). HD slog dock fast i målet att blandade fång inte nödvändigtvis ska betraktas som gåvor i varje fall där vederlaget understigit 85 % av taxeringsvärdet, utan att överlåtelsens karaktär ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter. Målets utgång har gett upphov till frågan om gåvobegreppets innebörd har påverkats även inkomstskatterättsligt. I slutet på 2014 kom SRN med två förhandsbesked där nämnden slog fast att en fastighetsöverlåtelse fortfarande kan betraktas som en gåva inkomstskatterättsligt, även om bedömningen kan bli en annan stämpelskatterättsligt. SKV har överklagat båda förhandsbeskeden. Syfte, metod och avgränsningar Mitt syfte med promemorian är att försöka utröna om, och i så fall hur, gåvobegreppet påverkats inkomstskatterättsligt med anledning av stämpelskattemålet. I promemorian presenteras mina reflektioner kring SRN:s förhandsbesked och vilken betydelse de kan få framöver om domstolarna står fast vid nämndens besked samt huruvida det finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp vid beskattningen. Promemorian inleds med ett redogörande avsnitt avseende gällande rätt. Avsnittet innehåller en beskrivande del av relevanta begrepp och en beskrivning av den historiska utvecklingen av gåvobegreppet vid beskattningen. Avslutningsvis presenteras mina egna reflektioner och slutsatser. Promemorian är avgränsad till att behandla gåvobegreppet ur ett inkomst- och stämpelskatterättsligt perspektiv. Undantagsregler såsom underprisöverlåtelser enligt 23 kap IL behandlas inte. Redogörelsen är även avgränsad till behandling av, i synnerhet, gåvor (som blandat fång) i form av fastighetsöverlåtelser till aktiebolag vid generationsskiften. Avgränsningarna har gjorts med anledning av promemorians begränsade omfattning samt för att promemorians innehåll ska få ett djup. 3

4 Gällande rätt Kattrumpa Begreppet kattrumpa avser situationen där en fastighet överlåts som en gåva till ett aktiebolag vari överlåtaren och dennes närstående äger aktierna. I begreppet anses blandade fång vara inkluderade. Kattrumpa har bland annat använts som ett led vid generationsskiften. För att skattemässiga fördelar ska uppnås krävs att det är fråga om en gåva vid beskattningen. De skattemässiga fördelarna har bestått i att om vederlaget understigit marknadsvärdet har en skattefri gåva förelegat vid inkomstbeskattningen och om vederlaget dessutom understigit 85 % av taxeringsvärdet har fastighetsöverlåtelsen betraktats som skattefri gåva även vid stämpelbeskattningen. 1 Genom förfarandet kunde bland annat ersättningen kompensera närstående men även bidra till överlåtarens pensionsinkomst. 2 Gåvor och blandade fång Gåvobegreppet är hämtat från civilrätten. För att en gåva ska föreligga skatterättsligt krävs i stort sett att det föreligger en gåva civilrättsligt. 3 Gåvor var tidigare skattepliktiga enligt gåvoskattel, numera är de dock skattefria enligt 8:2 IL. Enligt kontinuitetsprincipen inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation, 44:21 IL. 4 Även om gåva inte har en lagstadgad definition har begreppet rättsligt givits några kännetecken. För att en gåva ska föreligga krävs att en förmögenhetsöverföring skett frivilligt med gåvoavsikt. Förmögenhetsöverföringen ska ha berikat mottagaren på givarens bekostnad, frivilligheten utesluter rättsliga krav på motprestation och gåvoavsikten ska utgöras av en vilja hos givaren att berika mottagaren ekonomiskt. 5 Eftersom gåvans kännetecken vuxit fram i praxis har praxis en avgörande betydelse för bedömningen av huruvida en transaktion ska betraktas som gåva eller inte. Vid bedömningen av om en fastighetsöverlåtelse ska anses utgöra en gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen vilket innebär att transaktionen i sin helhet anses utgöra antingen köp/byte eller gåva, någon delningsprincip är således inte tillämplig. 6 En överlåtelse som skett 1 Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s Stenman, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s 190 & Stenman, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s Carlsson, Silfverberg & Stenman, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s 190 & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt D. 1, s 197 4

5 under marknadsvärdet behandlas inte alltid som gåva inkomstskatterättsligt även om starka skäl talar för att gåva föreligger. 7 När överlåtaren erhåller fullgott vederlag för egendomen utgör transaktionen ett köp eller byte. Om inget vederlag erhålls är det fråga om arv, bodelning eller gåva. Ett blandat fång karakteriseras av att en överlåtelse har skett mot vederlag, men där vederlaget inte motsvarar egendomens hela värde. 8 Blandade fång har i flera fall betraktats som gåvor inkomstskatterättsligt. 9 Enligt 44:3 IL utgörs en avyttring av ett köp eller byte vilket medför beskattning. Ett köp eller byte av en fastighet medför stämpelskatteplikt enligt 4 1 st p 2 stämpelskattel. Gåvor medför inte stämpelskatteplikt vilket tidigare berott på att förvärvaren gåvobeskattades. Tidigare var uppfattningen att blandade fång inte medförde stämpelskatteplikt om förvärvaren erlade mindre än 85 % av fastighetens taxeringsvärde, 5 stämpelskattel. Lagrummet ger uttryck för en schablonregel som syftar till att förhindra att stämpelskatt undandras genom att ett förvärv som liknar köp betecknas som gåva. 10 Men genom stämpelskattemålet har det slagits fast att bestämmelsen inte ska läsas e contrario. 11 Om en transaktion anses vara skattepliktig utgår stämpelskatt med 1,5 % eller 4,25 % av fastighetens värde beroende på om förvärvaren är en fysisk eller juridisk person, 8 stämpelskattel. Historisk utveckling - gåvor till aktiebolag i inkomstskatterätten och gamla gåvoskatterätten I målen NJA 1980 s 642 I och II hade en näringsidkare överlåtit tillgångar till underpris till ett av honom delägt aktiebolag. Aktiebolaget ägdes även av överlåtarens närstående. HD slog fast att gåvoavsikt skulle presumeras om inte särskilda omständigheter föranlett annat eftersom de närstående ekonomiskt berikats genom transaktionen. Gåvoavsikten ansågs riktad mot bolaget, vilket var en förutsättning för att gåvoskatt skulle kunna utgå. Gåvoskatt utgick på hela gåvans värde trots att givaren själv delvis gynnats av överlåtelsen. I NJA 1995 C 43 gåvobeskattades en transaktion som skett mellan två aktiebolag. Bolagen ägdes av en familj med olika andelsinnehav. Förmögenhetsförskjutningen ansågs ha skett med gåvoavsikt. 7 RÅ 1993 ref 43 I och II & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, s Carlsson, Silfverberg & Stenman, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, s 17 & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, s Se nästföljande rubrik 10 Prop 1983/84:193 s 31 & Sjöblom, Stämpelskattelag: en kommentar, s Sjöblom, Stämpelskattelag: en kommentar, s 35 5

6 I RÅ 1993 ref 43 I slogs det fast att överlåtaren inte kan ge sig själv en gåva skatterättsligt. I målet hade en fastighetsöverlåtelse gjorts mellan två bolag. Det mottagande bolaget var helägt av överlåtaren. Gåvoavsikt ansågs inte heller föreligga när det förvärvande bolaget ägdes till 20 % av närstående, RÅ 1993 ref 43 II, men däremot när det ägdes till 40 % av närstående, RÅ 2001 ref 2. Historisk utveckling - gåvor till aktiebolag i stämpelskatterätten I NJA 1988 s 52 uttalades att vid bedömningen av om en fastighetsöverlåtelse ska anses utgöra gåva ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas. HD uttalade att om vederlaget understeg 85 % av taxeringsvärdet skulle starka skäl tala för att förvärvet utgjorts av en gåva. I NJA 2008 s 1129 slog HD dock fast att schablonregeln inte ska läsas e contrario, således ska en enskild prövning göras huruvida transaktionen ska betraktas som gåva eller inte stämpelskatterättsligt, även om vederlaget motsvarat ett mindre belopp än 85 % av taxeringsvärdet. I målet framhöll HD att transaktioner som betingats av affärsmässiga skäl faller utanför gåvobegreppet. I det omtalade stämpelskattemålet hade PF, en fysisk person, överlåtit en fastighet mot ett vederlag motsvarande 68,8 % av fastighetens taxeringsvärde till PF AB som utgjorde ett helägt dotterbolag till PI AB. PI AB ägdes till 51,5 % av PF och resterande del ägdes av PF:s maka och barn. Överlåtelsen var rubricerad som gåva. Lantmäteriet ansåg att stämpelskatt skulle utgå. Både TR och HovR delade Lantmäteriets mening. HD anförde att huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas på transaktionen samt att det inte uttryckligen framgår av 5 stämpelskattel hur ett förvärv som understiger 85 % av taxeringsvärdet ska bedömas. Vidare anförde rätten att det vid tidpunkten före gåvo- och arvsskattens avskaffande fanns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp inom skatterätten, vilket numera inte behövs. 12 HD förtydligande vad som framgick i NJA 2008 s affärsmässigt betingade transaktioner faller utanför gåvobegreppet. Avgörande vid bedömningen vid överlåtelse till aktiebolag blir normalt gåvoavsikten och gåvoavsikten måste vara riktad mot det förvärvande bolaget. Slutligen framhöll HD att utgångspunkten bör vara att ett tillskott till ett aktiebolag saknar gåvoavsikt samt att en gåvoavsikt generellt ska sakna affärsmässiga motiv. Med anledning av att överlåtelsen var ett led i ett generationsskifte ansågs överlåtelsen sakna en till bolaget riktad gåvoavsikt. Fastighetsöverlåtelsen ansågs således utgöra ett stämpelskattepliktigt tillskott enligt 4 1 st 2 p stämpelskattel. 12 Bertil Bengtsson, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s. 689 ff. på s. 691 ff 6

7 SRN:s förhandsbesked I det första förhandsbeskedet 13 hade två makar överlåtit deras samägda fastighet till ett pris understigande taxeringsvärdet till ett aktiebolag som indirekt ägdes av makarna själva med 55 % och resterande del ägdes av deras barn. Nämnden framhöll i sin bedömning att även om transaktionen genomförts som ett led i ett generationsskifte kan ändå gåvoavsikt föreligga om gåvomomentet varit betydande, stöd för argumentet återfanns i RÅ 2001 ref 2 och RÅ 2004 ref 42. Gåvoskattens avskaffande hade i HFD 2013 not 40 inte ansetts påverka gåvobedömningen vid inkomstbeskattningen. SRN fann därmed att den i målet aktuella överlåtelsen utgjorde gåva och att utgången i stämpelskattemålet inte ledde till någon annan slutsats. I det andra förhandsbeskedet 14 hade en överlåtelse av fastighetsandelar skett till ett pris understigande taxeringsvärdet till ett bolag som ägdes till 50 % av överlåtarna och till 50 % av närstående. Nämnden anförde, likt vad de gjorts i det första förhandsbeskedet, att praxis ger stöd för uppfattningen att generationsskiften inte nödvändigtvis utesluter gåvoavsikt. SKV hade i målet fört fram att hänsyn måste tas till de övervärden som kommer överlåtaren till godo genom att aktievärdena i det mottagande bolaget ökar. SRN ansåg att praxis inte gav stöd för SKV:s uppfattning. 15 Gåvoskattens slopande ska enligt SRN inte ha någon betydelse för inkomstbeskattningen med hänsyn till vad HFD slagit fast i HFD 2013 not 40. SRN fann att kraven för att överlåtelsen skulle betraktas som gåva var uppfyllda med hänsyn till praxis, utgången i stämpelskattemålet ansågs inte leda till någon annan slutsats. SKV har överklagat båda förhandsbeskeden. 16 Mina reflektioner Gåvobegreppet och stämpelskatt Att stämpelskattemålet har fått betydelse för kattrumpa som skatterättsligt fenomen torde stå klart - varje fastighetsöverlåtelse som sker mot ett vederlag som understiger schablongränsen i 5 stämpelskattel medför inte automatiskt att transaktionen betraktas som gåva. Enligt min åsikt är målet mer av förtydligande art än av förändrande avseende schablonregelns tillämplighet. Redan år 2008 slogs det fast att 5 stämpelskattel inte ska läsas e contrario, således fanns det redan vid det tillfället tydliga indikationer från 13 SRN dnr 113/13-D 14 SRN dnr 18-14/D 15 NJA 1995 not C 43, RÅ 2001 ref 2, RÅ 2004 ref Se även SRN dnr 16/14-D 7

8 domstolarnas sida att de inte avsåg att godta en skatteuppgörelse i enlighet med schablonregeln. 17 Vad som sedan slogs fast i stämpelskattemålet var ett förtydligande i kombination med ett markerande avseende genomsynen som tillämpas inom beskattningen. En transaktions karaktär är inte beroende av dess benämning utan ska bedömas med hänsyn till dess verkliga innebörd genom beaktandet av samtliga omständigheter. Det anmärkningsvärda i målet var dock bedömningen av gåvoavsikten. HD framhöll att syftet att underlätta ett generationsskifte inte skulle kunna medföra att transaktionen utgjorde gåva samt att gåvoavsikten måste vara riktad mot bolaget. Med hänsyn till att generationsskiften är vanliga och viktiga anser jag att de snarare ska underlättas än försvåras. Småföretagare är viktiga för näringslivet, inte minst ur konkurrenshänseende. Genom domen utesluts gåvoavsikter som inkluderar avsikten att underlätta ett generationsskifte. Domen går dessutom emot praxis som etablerades i gåvoskattemålen från 1980 där gåvoavsikten ansågs riktad till bolaget trots att den ytterst var riktad mot de närstående. 18 HD framhöll förvisso i de äldre målen att gåvoavsikten ska vara betydande för att gåvoavsikt ska anses föreligga. Det kan dock ifrågasättas om gåvoavsiktens riktande förhöll sig annorlunda i stämpelskattemålet än i de gamla gåvoskattemålen och om detta i så fall bör leda till ett annat domslut. PF hade, likt överlåtarna i praxis, för avsikt att underlätta ett generationsskifte vilket skulle ske genom en fastighetsöverlåtelse till ett, med överlåtarens närstående, gemensamt ägt aktiebolag. Jag finner det märkligt att domstolen i stämpelskattemålet kommit fram till en helt annan slutsats än praxis utan någon tydlig motivering. Även om avsikten ytterst varit att gynna de närstående har praxis konstruerats på sådant sätt att gåvoavsikten har ansetts riktad till bolaget. Tidigare var en sådan tolkning delvis till nackdel för de skattskyldiga eftersom transaktionen gåvobeskattades. Numera skulle en tolkning, likt tolkningarna i de gamla gåvoskattemålen, i stället vara skattemässigt gynnsam för de skattskyldiga eftersom transaktionen inte skulle vara skattepliktig. Därför skulle det kunna ifrågasättas om inte HD:s tolkning av gåvoavsiktens riktande i stämpelskattemålet grundar sig i önskan att skapa en ny möjlighet för det allmänna att erhålla skattemedel. Det ska dock poängteras att gåvoskattemålen berör annan skatt än stämpelskatt och att stämpelskattemålet därför inte nödvändigtvis behöver anses ha ändrat gällande praxis. HD:s ställningstagande avseende gåvoavsikten får ändå anses ha betydelse för stämpelskattemål framöver, tidigare har praxis accepterat att ett kapitaltillskott till ett aktiebolag kan anses 17 NJA 2008 s NJA 1980 s 642 I och II 8

9 utgöra gåva. 19 I stämpelskattemålet uttalade HD i stället att utgångspunkten är att kapitaltillskott inte ska anses ha skett med gåvoavsikt. Med hänsyn därtill torde en rimlig slutsats vara att kapitaltillskott närmast presumeras utesluta gåvoavsikt och att bevisläget för överlåtaren därmed har försvårats. I samband med det försvårade bevisläget uppstår följdfrågan om det verkligen är upp till domstolen att fatta beslut som kan innefatta nackdelar för skattskyldiga framöver. 20 Stämpelskattemålet illustrerar ytterligare ett problem, förutsebarheten. Eftersom gåvobegreppet är praxisstyrt och att begreppet tillämpas olika beroende på vilken skatterättslig regel som är tillämplig blir det svårt för den skattskyldige att se vilka konsekvenser dennes handlande kan leda till. Vad som betraktas som gåva stämpelskatterättsligt behöver inte nödvändigtvis anses utgöra gåva inkomstskatterättsligt. För gemene man torde det knappast stå klart efter stämpelskattemålets utgång när en gåva ska få genomslag både vid inkomst- och stämpelbeskattningen. HD framhöll även att det spelar roll om överlåtaren är en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av 5 stämpelskattel, vilket gör området ännu mer svåröverskådligt. Å andra sidan bidrar det nuvarande upplägget till ett försvårande av skatteplanering. Det blir svårare för skattskyldiga att planera sina generationsskiften utifrån det rådande rättsläget vilket i slutänden skulle kunna leda till att färre skattebesparande transaktioner kan genomföras. Gåvobegreppet och inkomstskatt Med hänsyn till SRN:s förhandsbesked synes vid ett första ögonkast gåvobegreppet vara oförändrat vid inkomstbeskattningen. SRN avvisar i stort sett HD:s argumentation i stämpelskattemålet men framhåller vad som sades i målet avseende avsaknaden av ett enhetligt gåvobegrepp. Med hänsyn till att det görs en distinktion i praxis mellan gåvobegreppets tolkning vid inkomst- respektive stämpelskatt torde det fortfarande finnas spelrum till delvis olika tolkningar av gåvobegreppet inom beskattningen. Att SKV överklagat båda förhandsbeskeden får anses väntat, skulle tolkningen som gjordes i stämpelskattemålet få genomslag även vid inkomstbeskattningen kommer flertalet transaktioner sannolikt att betraktas som skattepliktiga avyttringar i stället för skattefria gåvor. Gåvoavsikten skulle dessutom sannolikt kunna bedömas till den skattskyldiges nackdel eftersom HD slog fast att generationsskiftet var affärsmässigt betingat, vilket skulle anses utesluta gåvoavsikt, samt att gåvoavsikten i fallet inte kunde anses vara riktad till det förvärvande bolaget. Om tolkningen av gåvobegreppet skulle tillämpas på ovannämnda sätt anser jag att det är upp till lagstiftaren 19 NJA 2008 s Se nästföljande rubrik 9

10 att ändra det rådande rättsläget, att börja tillämpa en ny tolkning inkomstskatterättsligt till den skattskyldiges nackdel faller inte inom varken SRN:s eller domstolarnas behörighet. 21 Jag tycker att det är anmärkningsvärt att SRN inte motiverar sitt ställningstagande avseende stämpelskattemålet. SRN framhöll endast att målets utgång inte leder till någon annan slutsats. Det hade behövts en tydligare motivering till varför nämnden egentligen inte tar ställning till målets utgång. En intressant aspekt som framhölls i förhandsbeskeden var SRN:s hänvisning till HFD 2013 not 40. Det aktuella målet slog fast att gåvobeskattningens avskaffande inte skulle påverka inkomstbeskattningen. Slutsatsen torde därför vara att gåvoskattemålen fortfarande har betydelse för gåvobegreppets tolkning vid inkomstbeskattningen. Om HFD i framtiden intar samma ställning som SRN skulle således skattskyldiga fortfarande kunna förlita sig på praxis, vari det finns stöd för att generationsskiften fortfarande kan anses ske med gåvoavsikt och att gåvoavsikten anses riktad till bolaget. Det är anmärkningsvärt att de högsta instanserna, samma år, har kommit fram till delvis olika slutsatser eftersom HD i stort sett tog avstånd från praxis i gåvoskattemålen, medan HFD slog fast att gåvoskattemålen fortfarande har relevans för gåvobegreppets tolkning. En slutsats skulle därför kunna vara att gåvobegreppet därmed definitivt givits olika innebörd inom inkomst- respektive stämpelbeskattningen. Jag tror dock inte att det är domstolarnas avsikt att försvåra gåvobegreppets tolkning, inte heller att orsaka en tydlig diskrepans mellan tolkningsmetoderna inom respektive skatteområde. Jag tror i stället att stämpelskattemålet inte ska tolkas som att det påverkat tolkningen vid inkomstbeskattningen samt att, enligt vad som anförts ovan, att HD:s avsikt i stället varit att förtydliga vad som framhölls i 2008 års mål att skatteupplägg i enlighet med schablonregeln inte godtas. Om stämpelskattemålet skulle få genomslag vid inkomstbeskattningen skulle en strikt tolkning av målets utgång kunna leda till att SKV:s bevisbörda i inkomstskattemål förenklas, det skulle räcka med att en transaktion är affärsmässigt betingad för att skatteplikt ska föreligga. Således kan inte generationsskiften anses ske med gåvoavsikt. Det torde även bli näst intill omöjligt för den skattskyldige att kunna påvisa att gåvoavsikten varit riktad mot det förvärvande bolaget. Jag anser att målets utgång inte kan anses ha givit upphov till några bevislättnader ännu, framtiden får utvisa vilken påverkan målet har för framtida fastighetsöverlåtelser. Det bör framhållas att det är upp till lagstiftaren och rättstillämparna att avgöra hur utgången i stämpelskattemålet ska påverka gåvobegreppets innebörd vid inkomstbeskattningen, SRN 21 Se 8:1-2 regeringsformen (2011:109) 10

11 tolkar skatterättsliga frågor som kan binda SKV under vissa förutsättningar men dess beslut binder varken HFD eller HD. Gåva som enhetligt begrepp? HD slog fast i stämpelskattemålet att det inte finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp sedan avskaffandet av gåvoskatten. Jag anser dock att med hänvisning till vad som framlagts i promemorian att gåvobegreppets tillämpning i beskattningen är både otydlig och svår för gemene man att ta till sig. Eftersom tolkningen av gåvobegreppet kan ge olika utfall beroende på vilken skatterättslig regel som tillämpas undergrävs förutsebarheten i det nuvarande systemet. Ett enhetligt gåvobegrepp skulle underlätta för de skattskyldiga genom att de ges möjlighet att se vilka konsekvenser ett visst handlande får, skattesystemets förutsebarhet skulle således öka. Om gåvobegreppet samtidigt skulle lagregleras skulle skatteplanering i viss mån kunna undvikas. Å andra sidan kanske inte ett enhetligt gåvobegrepp alltid skulle stå i samklang med samtliga rättsreglers syften, möjligtvis passar inte ett enhetligt gåvobegrepp in i varje enskild situation och vad som ska anses utgöra gåva i ett sammanhang behöver inte nödvändigtvis passa ihop med en annan rättsregels syfte. Stämpelskattemålet illustrerar problematiken genom att HD förtydligade syftet med 5 stämpelskattel, lagrummet ska förhindra skatteupplägg där en transaktion benämns gåva men som i realiteten utgör köp. Med ett sådant syfte synes gåvobegreppet ges en snäv innebörd vilket kanske talar för att domstolen gjort en korrekt bedömning i det specifika fallet. Problematiken får delvis anses hänga ihop med att begreppet gåva saknar en definition i civilrätten. Eftersom neutralitet eftersträvas vid beskattningen borde diskussionen i stället påbörjas redan där. Diskussionen huruvida det finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp i civilrätten faller dock utanför promemorians begränsade ramar. Avslutning Efter stämpelskattemålets utgång står det bara klart att det fortfarande saknas ett enhetligt gåvobegrepp inom beskattningen och att begreppets tolkning delvis har påverkats inom stämpelbeskattningen. Kattrumpa kommer därför sannolikt inte helt att upphöra som skattemässigt fördelaktigt fenomen, fastighetsöverlåtelsen torde fortfarande ses som en gåva vid inkomstbeskattningen innan SRN:s förhandsbesked slutligen prövats av domstolarna. Om 11

12 gåvan borde ges en enhetlig innebörd eller inte får primärt ses som en civilrättslig fråga som i första hand bör utredas som ett civilrättsligt spörsmål. 12

13 Källförteckning Förarbeten prop 1983/84:194 s 31 Rättsfall NJA 1980 s 642 I och II NJA 1988 s 52 RÅ 1993 ref 43 I och II NJA 1995 C 43 RÅ 2001 ref 2 RÅ 2004 ref 42 NJA 2008 s 1129 NJA 2013 s 886 HFD 2013 not 40 Myndighetsbeslut SRN dnr 113/13-D SRN dnr 18-14/D Litteratur Carlsson, Magnus, Silfverberg, Christer & Stenman, Olle, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, 2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996 Kleerup, Jan & Tegnander, Hans, Fastigheten och skatten, FAR SRS Förlag, Stockholm, 2009 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 Sjöblom, Hases Per, Stämpelskattelag: en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014 Stenman, Olle (red.), Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, eddy.se, Visby, 2014 Tidsskrifter Bertil Bengtsson, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s. 689 ff. på s. 691 ff 13

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2008 Ö 3407-07 KLAGANDE Rapp Fastighetsförvaltning Aktiebolag, 556076-4572 Rådhusgatan 1 541 30 Skövde Ombud: Advokat JL MOTPART

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 maj 2008 T 394-07 KLAGANDE CE Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat ML MOTPART ML Ombud: Advokat BS SAKEN Klander av bodelning

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 6 PM 2013-08-01 Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Allmänt

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2013 KLAGANDE Linab Affärsutveckling AB Ombud: AA Skattehuset i Göteborg AB Box 11092 404 22 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Verklig innebörd i nytt rättsfall

Verklig innebörd i nytt rättsfall Verklig innebörd i nytt rättsfall av anders hultqvist 1. regeringsrättens dom 2008-12-08 (mål nr 54-05) Fallet handlar om en försäljning av aktier genom ett belgiskt bolag med syfte att undgå svensk skatt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

Kapitaltillskott inom bolagssektorn

Kapitaltillskott inom bolagssektorn 11 Daniel Jilkén och Carl-Magnus Uggla Kapitaltillskott inom bolagssektorn 1 Inledning Bakgrund och syfte 1 Ett aktiebolag kan öka sitt egna kapital på ett flertal sätt; bl.a. genom nyteckning av aktier,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 Målnummer: 4001-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2008-05-09 Rubrik: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 19

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 19 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 19 Målnummer: 132-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-06-03 Rubrik: Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av aktierna

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden

Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden 626 SKATTENYTT 2006 Peter Nilsson Beräkning av anskaffningsvärden idag och i framtiden Normalt är det enkelt att beräkna anskaffningsvärdet i samband med olika förvärv. Reglerna om bl.a. kvalificerade

Läs mer

Underskottsavdrag vid ägarbyte

Underskottsavdrag vid ägarbyte Underskottsavdrag vid ägarbyte Författare: Sofie Andersson Högre kurs i företagsbeskattningsrätt (747A06) Vårterminen 2015 Handledare: Jan Kellgren Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se Disposition Allmänt om rättsprinciper Likhetsprincipens konstitutionella grunder Likabehandling i rättstillämpning EUD HFD Skatteverket 1 Allmänt om rättsprinciper Principstruktur i skatterätten Omfattning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 390 (NJA 2010:42)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 390 (NJA 2010:42) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 390 (NJA 2010:42) Målnummer: Ö3108-08 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-06-29 Rubrik: Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 62 Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Dispositionsrätt till egendom i fåmansföretag

Dispositionsrätt till egendom i fåmansföretag Dispositionsrätt till egendom i fåmansföretag En problematisering av principerna för förmånsbeskattning Högre kurs i företagsskatterätt VT 2015 Författare: Christian Thoor Handledare: Jan Kellgren 1. Inledning

Läs mer

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009. Lagrum: 41 kap. 2 och 44 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) M.P.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar

Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Aloita ajoissa Börja i tid Skattefrågor kring ägar och generationsväxlingar Radisson Blu Royal Hotell 4.2.2015 Andreas Bussman, Roschier Advokatbyrå Ab Struktur 1. Inledning 2. Skattekonsekvenser vid olika

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen 560 SKATTENYTT 2015 ANDERS HULTQVIST Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen Länge har möjligheten till förhandsbesked varit medlet att snabbt få fram prejudikat i ovissa skattefrågor. När generalklausulen

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 september 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ullareds IK, 849000-5843 c/o AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut

Läs mer

HFD:s beslut om att efterbeskatta kunder i de s.k. tryckerimomsmålen ändring av praxis?

HFD:s beslut om att efterbeskatta kunder i de s.k. tryckerimomsmålen ändring av praxis? 245 ulf hedström HFD:s beslut om att efterbeskatta kunder i de s.k. tryckerimomsmålen ändring av praxis? HFD meddelade under februari 2014 domar i två mål om efterbeskattning genom s.k. följdändring gentemot

Läs mer

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration 1 Inledning 1 Det är naturligt att det valda ämnet i en vänbok anknyter till någon av mottagarens gärningar, gärna en som

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

Målnummer: 5143-13 Avdelning:

Målnummer: 5143-13 Avdelning: Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2014 ref. 9 Målnummer: 5143-13 Avdelning: Avgörandedatum: 2014-02-24 Rubrik: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II).

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 Målnummer: 173-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-19 Rubrik: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall

Läs mer

Skatterättsliga överväganden

Skatterättsliga överväganden Artikeln publicerad i SvSkt 2/2003 Ändring av villkor i redan utgivna optionsprogram Bakgrund m.m. av Anne Rutberg och Klaes Edhall På senare tid och i rådande marknadsläge har många företag initierat

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 Målnummer: 4798-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2006-03-29 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning

Läs mer

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. HFD 2014 ref 19 En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. Lagrum: 2 kap. 17 inkomstskattelagen (1999:1229) Bostadsrättsföreningen

Läs mer

39 Överskottsmedel i Alecta

39 Överskottsmedel i Alecta Överskottsmedel i Alecta, Avsnitt 39 373 39 Överskottsmedel i Alecta BFN har i det allmänna rådet BFNAR 2000:1 angett att alla företag oavsett storlek ska tillämpa Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg Mål nr 2526-10, 10657-10 Enhet 1:5 1 KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 401 84 Göteborg Ombud: Advokaterna David Kleist och Mart Tamm Advokatfirman Vinge

Läs mer