PM 2. Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 2. Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen"

Transkript

1 PM 2 Kattrumpans öde? Stämpelskattemålets påverkan på gåvobegreppet vid inkomstoch stämpelbeskattningen Högre kurs i företagsbeskattning Ellinor Fredriksson

2 Förkortningslista GåvoskatteL Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt HD Högsta domstolen HFD Högsta Förvaltningsdomstolen HovR Hovrätten IL Inkomstskattelag (1999:1229) SKV Skatteverket SRN Skatterättsnämnden StämpelskatteL Lag (1984) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter TR Tingsrätten 2

3 Inledning Innan stämpelskattemålet, NJA 2013 s 886, avgjordes var kattrumpa en attraktiv skatterättslig lösning för bland annat generationsskiften. Tidigare behandlades ofta fastighetsöverlåtelser till bolag både inkomst- och stämpelskatterättsligt som gåvor om vederlaget understeg 85 % av taxeringsvärdet (så kallat blandat fång). HD slog dock fast i målet att blandade fång inte nödvändigtvis ska betraktas som gåvor i varje fall där vederlaget understigit 85 % av taxeringsvärdet, utan att överlåtelsens karaktär ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter. Målets utgång har gett upphov till frågan om gåvobegreppets innebörd har påverkats även inkomstskatterättsligt. I slutet på 2014 kom SRN med två förhandsbesked där nämnden slog fast att en fastighetsöverlåtelse fortfarande kan betraktas som en gåva inkomstskatterättsligt, även om bedömningen kan bli en annan stämpelskatterättsligt. SKV har överklagat båda förhandsbeskeden. Syfte, metod och avgränsningar Mitt syfte med promemorian är att försöka utröna om, och i så fall hur, gåvobegreppet påverkats inkomstskatterättsligt med anledning av stämpelskattemålet. I promemorian presenteras mina reflektioner kring SRN:s förhandsbesked och vilken betydelse de kan få framöver om domstolarna står fast vid nämndens besked samt huruvida det finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp vid beskattningen. Promemorian inleds med ett redogörande avsnitt avseende gällande rätt. Avsnittet innehåller en beskrivande del av relevanta begrepp och en beskrivning av den historiska utvecklingen av gåvobegreppet vid beskattningen. Avslutningsvis presenteras mina egna reflektioner och slutsatser. Promemorian är avgränsad till att behandla gåvobegreppet ur ett inkomst- och stämpelskatterättsligt perspektiv. Undantagsregler såsom underprisöverlåtelser enligt 23 kap IL behandlas inte. Redogörelsen är även avgränsad till behandling av, i synnerhet, gåvor (som blandat fång) i form av fastighetsöverlåtelser till aktiebolag vid generationsskiften. Avgränsningarna har gjorts med anledning av promemorians begränsade omfattning samt för att promemorians innehåll ska få ett djup. 3

4 Gällande rätt Kattrumpa Begreppet kattrumpa avser situationen där en fastighet överlåts som en gåva till ett aktiebolag vari överlåtaren och dennes närstående äger aktierna. I begreppet anses blandade fång vara inkluderade. Kattrumpa har bland annat använts som ett led vid generationsskiften. För att skattemässiga fördelar ska uppnås krävs att det är fråga om en gåva vid beskattningen. De skattemässiga fördelarna har bestått i att om vederlaget understigit marknadsvärdet har en skattefri gåva förelegat vid inkomstbeskattningen och om vederlaget dessutom understigit 85 % av taxeringsvärdet har fastighetsöverlåtelsen betraktats som skattefri gåva även vid stämpelbeskattningen. 1 Genom förfarandet kunde bland annat ersättningen kompensera närstående men även bidra till överlåtarens pensionsinkomst. 2 Gåvor och blandade fång Gåvobegreppet är hämtat från civilrätten. För att en gåva ska föreligga skatterättsligt krävs i stort sett att det föreligger en gåva civilrättsligt. 3 Gåvor var tidigare skattepliktiga enligt gåvoskattel, numera är de dock skattefria enligt 8:2 IL. Enligt kontinuitetsprincipen inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation, 44:21 IL. 4 Även om gåva inte har en lagstadgad definition har begreppet rättsligt givits några kännetecken. För att en gåva ska föreligga krävs att en förmögenhetsöverföring skett frivilligt med gåvoavsikt. Förmögenhetsöverföringen ska ha berikat mottagaren på givarens bekostnad, frivilligheten utesluter rättsliga krav på motprestation och gåvoavsikten ska utgöras av en vilja hos givaren att berika mottagaren ekonomiskt. 5 Eftersom gåvans kännetecken vuxit fram i praxis har praxis en avgörande betydelse för bedömningen av huruvida en transaktion ska betraktas som gåva eller inte. Vid bedömningen av om en fastighetsöverlåtelse ska anses utgöra en gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen vilket innebär att transaktionen i sin helhet anses utgöra antingen köp/byte eller gåva, någon delningsprincip är således inte tillämplig. 6 En överlåtelse som skett 1 Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s Stenman, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s 190 & Stenman, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s Carlsson, Silfverberg & Stenman, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, s Kleerup & Tegnander, Fastigheten och skatten, s 190 & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt D. 1, s 197 4

5 under marknadsvärdet behandlas inte alltid som gåva inkomstskatterättsligt även om starka skäl talar för att gåva föreligger. 7 När överlåtaren erhåller fullgott vederlag för egendomen utgör transaktionen ett köp eller byte. Om inget vederlag erhålls är det fråga om arv, bodelning eller gåva. Ett blandat fång karakteriseras av att en överlåtelse har skett mot vederlag, men där vederlaget inte motsvarar egendomens hela värde. 8 Blandade fång har i flera fall betraktats som gåvor inkomstskatterättsligt. 9 Enligt 44:3 IL utgörs en avyttring av ett köp eller byte vilket medför beskattning. Ett köp eller byte av en fastighet medför stämpelskatteplikt enligt 4 1 st p 2 stämpelskattel. Gåvor medför inte stämpelskatteplikt vilket tidigare berott på att förvärvaren gåvobeskattades. Tidigare var uppfattningen att blandade fång inte medförde stämpelskatteplikt om förvärvaren erlade mindre än 85 % av fastighetens taxeringsvärde, 5 stämpelskattel. Lagrummet ger uttryck för en schablonregel som syftar till att förhindra att stämpelskatt undandras genom att ett förvärv som liknar köp betecknas som gåva. 10 Men genom stämpelskattemålet har det slagits fast att bestämmelsen inte ska läsas e contrario. 11 Om en transaktion anses vara skattepliktig utgår stämpelskatt med 1,5 % eller 4,25 % av fastighetens värde beroende på om förvärvaren är en fysisk eller juridisk person, 8 stämpelskattel. Historisk utveckling - gåvor till aktiebolag i inkomstskatterätten och gamla gåvoskatterätten I målen NJA 1980 s 642 I och II hade en näringsidkare överlåtit tillgångar till underpris till ett av honom delägt aktiebolag. Aktiebolaget ägdes även av överlåtarens närstående. HD slog fast att gåvoavsikt skulle presumeras om inte särskilda omständigheter föranlett annat eftersom de närstående ekonomiskt berikats genom transaktionen. Gåvoavsikten ansågs riktad mot bolaget, vilket var en förutsättning för att gåvoskatt skulle kunna utgå. Gåvoskatt utgick på hela gåvans värde trots att givaren själv delvis gynnats av överlåtelsen. I NJA 1995 C 43 gåvobeskattades en transaktion som skett mellan två aktiebolag. Bolagen ägdes av en familj med olika andelsinnehav. Förmögenhetsförskjutningen ansågs ha skett med gåvoavsikt. 7 RÅ 1993 ref 43 I och II & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, s Carlsson, Silfverberg & Stenman, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, s 17 & Lodin, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, s Se nästföljande rubrik 10 Prop 1983/84:193 s 31 & Sjöblom, Stämpelskattelag: en kommentar, s Sjöblom, Stämpelskattelag: en kommentar, s 35 5

6 I RÅ 1993 ref 43 I slogs det fast att överlåtaren inte kan ge sig själv en gåva skatterättsligt. I målet hade en fastighetsöverlåtelse gjorts mellan två bolag. Det mottagande bolaget var helägt av överlåtaren. Gåvoavsikt ansågs inte heller föreligga när det förvärvande bolaget ägdes till 20 % av närstående, RÅ 1993 ref 43 II, men däremot när det ägdes till 40 % av närstående, RÅ 2001 ref 2. Historisk utveckling - gåvor till aktiebolag i stämpelskatterätten I NJA 1988 s 52 uttalades att vid bedömningen av om en fastighetsöverlåtelse ska anses utgöra gåva ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas. HD uttalade att om vederlaget understeg 85 % av taxeringsvärdet skulle starka skäl tala för att förvärvet utgjorts av en gåva. I NJA 2008 s 1129 slog HD dock fast att schablonregeln inte ska läsas e contrario, således ska en enskild prövning göras huruvida transaktionen ska betraktas som gåva eller inte stämpelskatterättsligt, även om vederlaget motsvarat ett mindre belopp än 85 % av taxeringsvärdet. I målet framhöll HD att transaktioner som betingats av affärsmässiga skäl faller utanför gåvobegreppet. I det omtalade stämpelskattemålet hade PF, en fysisk person, överlåtit en fastighet mot ett vederlag motsvarande 68,8 % av fastighetens taxeringsvärde till PF AB som utgjorde ett helägt dotterbolag till PI AB. PI AB ägdes till 51,5 % av PF och resterande del ägdes av PF:s maka och barn. Överlåtelsen var rubricerad som gåva. Lantmäteriet ansåg att stämpelskatt skulle utgå. Både TR och HovR delade Lantmäteriets mening. HD anförde att huvudsaklighetsprincipen skulle tillämpas på transaktionen samt att det inte uttryckligen framgår av 5 stämpelskattel hur ett förvärv som understiger 85 % av taxeringsvärdet ska bedömas. Vidare anförde rätten att det vid tidpunkten före gåvo- och arvsskattens avskaffande fanns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp inom skatterätten, vilket numera inte behövs. 12 HD förtydligande vad som framgick i NJA 2008 s affärsmässigt betingade transaktioner faller utanför gåvobegreppet. Avgörande vid bedömningen vid överlåtelse till aktiebolag blir normalt gåvoavsikten och gåvoavsikten måste vara riktad mot det förvärvande bolaget. Slutligen framhöll HD att utgångspunkten bör vara att ett tillskott till ett aktiebolag saknar gåvoavsikt samt att en gåvoavsikt generellt ska sakna affärsmässiga motiv. Med anledning av att överlåtelsen var ett led i ett generationsskifte ansågs överlåtelsen sakna en till bolaget riktad gåvoavsikt. Fastighetsöverlåtelsen ansågs således utgöra ett stämpelskattepliktigt tillskott enligt 4 1 st 2 p stämpelskattel. 12 Bertil Bengtsson, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s. 689 ff. på s. 691 ff 6

7 SRN:s förhandsbesked I det första förhandsbeskedet 13 hade två makar överlåtit deras samägda fastighet till ett pris understigande taxeringsvärdet till ett aktiebolag som indirekt ägdes av makarna själva med 55 % och resterande del ägdes av deras barn. Nämnden framhöll i sin bedömning att även om transaktionen genomförts som ett led i ett generationsskifte kan ändå gåvoavsikt föreligga om gåvomomentet varit betydande, stöd för argumentet återfanns i RÅ 2001 ref 2 och RÅ 2004 ref 42. Gåvoskattens avskaffande hade i HFD 2013 not 40 inte ansetts påverka gåvobedömningen vid inkomstbeskattningen. SRN fann därmed att den i målet aktuella överlåtelsen utgjorde gåva och att utgången i stämpelskattemålet inte ledde till någon annan slutsats. I det andra förhandsbeskedet 14 hade en överlåtelse av fastighetsandelar skett till ett pris understigande taxeringsvärdet till ett bolag som ägdes till 50 % av överlåtarna och till 50 % av närstående. Nämnden anförde, likt vad de gjorts i det första förhandsbeskedet, att praxis ger stöd för uppfattningen att generationsskiften inte nödvändigtvis utesluter gåvoavsikt. SKV hade i målet fört fram att hänsyn måste tas till de övervärden som kommer överlåtaren till godo genom att aktievärdena i det mottagande bolaget ökar. SRN ansåg att praxis inte gav stöd för SKV:s uppfattning. 15 Gåvoskattens slopande ska enligt SRN inte ha någon betydelse för inkomstbeskattningen med hänsyn till vad HFD slagit fast i HFD 2013 not 40. SRN fann att kraven för att överlåtelsen skulle betraktas som gåva var uppfyllda med hänsyn till praxis, utgången i stämpelskattemålet ansågs inte leda till någon annan slutsats. SKV har överklagat båda förhandsbeskeden. 16 Mina reflektioner Gåvobegreppet och stämpelskatt Att stämpelskattemålet har fått betydelse för kattrumpa som skatterättsligt fenomen torde stå klart - varje fastighetsöverlåtelse som sker mot ett vederlag som understiger schablongränsen i 5 stämpelskattel medför inte automatiskt att transaktionen betraktas som gåva. Enligt min åsikt är målet mer av förtydligande art än av förändrande avseende schablonregelns tillämplighet. Redan år 2008 slogs det fast att 5 stämpelskattel inte ska läsas e contrario, således fanns det redan vid det tillfället tydliga indikationer från 13 SRN dnr 113/13-D 14 SRN dnr 18-14/D 15 NJA 1995 not C 43, RÅ 2001 ref 2, RÅ 2004 ref Se även SRN dnr 16/14-D 7

8 domstolarnas sida att de inte avsåg att godta en skatteuppgörelse i enlighet med schablonregeln. 17 Vad som sedan slogs fast i stämpelskattemålet var ett förtydligande i kombination med ett markerande avseende genomsynen som tillämpas inom beskattningen. En transaktions karaktär är inte beroende av dess benämning utan ska bedömas med hänsyn till dess verkliga innebörd genom beaktandet av samtliga omständigheter. Det anmärkningsvärda i målet var dock bedömningen av gåvoavsikten. HD framhöll att syftet att underlätta ett generationsskifte inte skulle kunna medföra att transaktionen utgjorde gåva samt att gåvoavsikten måste vara riktad mot bolaget. Med hänsyn till att generationsskiften är vanliga och viktiga anser jag att de snarare ska underlättas än försvåras. Småföretagare är viktiga för näringslivet, inte minst ur konkurrenshänseende. Genom domen utesluts gåvoavsikter som inkluderar avsikten att underlätta ett generationsskifte. Domen går dessutom emot praxis som etablerades i gåvoskattemålen från 1980 där gåvoavsikten ansågs riktad till bolaget trots att den ytterst var riktad mot de närstående. 18 HD framhöll förvisso i de äldre målen att gåvoavsikten ska vara betydande för att gåvoavsikt ska anses föreligga. Det kan dock ifrågasättas om gåvoavsiktens riktande förhöll sig annorlunda i stämpelskattemålet än i de gamla gåvoskattemålen och om detta i så fall bör leda till ett annat domslut. PF hade, likt överlåtarna i praxis, för avsikt att underlätta ett generationsskifte vilket skulle ske genom en fastighetsöverlåtelse till ett, med överlåtarens närstående, gemensamt ägt aktiebolag. Jag finner det märkligt att domstolen i stämpelskattemålet kommit fram till en helt annan slutsats än praxis utan någon tydlig motivering. Även om avsikten ytterst varit att gynna de närstående har praxis konstruerats på sådant sätt att gåvoavsikten har ansetts riktad till bolaget. Tidigare var en sådan tolkning delvis till nackdel för de skattskyldiga eftersom transaktionen gåvobeskattades. Numera skulle en tolkning, likt tolkningarna i de gamla gåvoskattemålen, i stället vara skattemässigt gynnsam för de skattskyldiga eftersom transaktionen inte skulle vara skattepliktig. Därför skulle det kunna ifrågasättas om inte HD:s tolkning av gåvoavsiktens riktande i stämpelskattemålet grundar sig i önskan att skapa en ny möjlighet för det allmänna att erhålla skattemedel. Det ska dock poängteras att gåvoskattemålen berör annan skatt än stämpelskatt och att stämpelskattemålet därför inte nödvändigtvis behöver anses ha ändrat gällande praxis. HD:s ställningstagande avseende gåvoavsikten får ändå anses ha betydelse för stämpelskattemål framöver, tidigare har praxis accepterat att ett kapitaltillskott till ett aktiebolag kan anses 17 NJA 2008 s NJA 1980 s 642 I och II 8

9 utgöra gåva. 19 I stämpelskattemålet uttalade HD i stället att utgångspunkten är att kapitaltillskott inte ska anses ha skett med gåvoavsikt. Med hänsyn därtill torde en rimlig slutsats vara att kapitaltillskott närmast presumeras utesluta gåvoavsikt och att bevisläget för överlåtaren därmed har försvårats. I samband med det försvårade bevisläget uppstår följdfrågan om det verkligen är upp till domstolen att fatta beslut som kan innefatta nackdelar för skattskyldiga framöver. 20 Stämpelskattemålet illustrerar ytterligare ett problem, förutsebarheten. Eftersom gåvobegreppet är praxisstyrt och att begreppet tillämpas olika beroende på vilken skatterättslig regel som är tillämplig blir det svårt för den skattskyldige att se vilka konsekvenser dennes handlande kan leda till. Vad som betraktas som gåva stämpelskatterättsligt behöver inte nödvändigtvis anses utgöra gåva inkomstskatterättsligt. För gemene man torde det knappast stå klart efter stämpelskattemålets utgång när en gåva ska få genomslag både vid inkomst- och stämpelbeskattningen. HD framhöll även att det spelar roll om överlåtaren är en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av 5 stämpelskattel, vilket gör området ännu mer svåröverskådligt. Å andra sidan bidrar det nuvarande upplägget till ett försvårande av skatteplanering. Det blir svårare för skattskyldiga att planera sina generationsskiften utifrån det rådande rättsläget vilket i slutänden skulle kunna leda till att färre skattebesparande transaktioner kan genomföras. Gåvobegreppet och inkomstskatt Med hänsyn till SRN:s förhandsbesked synes vid ett första ögonkast gåvobegreppet vara oförändrat vid inkomstbeskattningen. SRN avvisar i stort sett HD:s argumentation i stämpelskattemålet men framhåller vad som sades i målet avseende avsaknaden av ett enhetligt gåvobegrepp. Med hänsyn till att det görs en distinktion i praxis mellan gåvobegreppets tolkning vid inkomst- respektive stämpelskatt torde det fortfarande finnas spelrum till delvis olika tolkningar av gåvobegreppet inom beskattningen. Att SKV överklagat båda förhandsbeskeden får anses väntat, skulle tolkningen som gjordes i stämpelskattemålet få genomslag även vid inkomstbeskattningen kommer flertalet transaktioner sannolikt att betraktas som skattepliktiga avyttringar i stället för skattefria gåvor. Gåvoavsikten skulle dessutom sannolikt kunna bedömas till den skattskyldiges nackdel eftersom HD slog fast att generationsskiftet var affärsmässigt betingat, vilket skulle anses utesluta gåvoavsikt, samt att gåvoavsikten i fallet inte kunde anses vara riktad till det förvärvande bolaget. Om tolkningen av gåvobegreppet skulle tillämpas på ovannämnda sätt anser jag att det är upp till lagstiftaren 19 NJA 2008 s Se nästföljande rubrik 9

10 att ändra det rådande rättsläget, att börja tillämpa en ny tolkning inkomstskatterättsligt till den skattskyldiges nackdel faller inte inom varken SRN:s eller domstolarnas behörighet. 21 Jag tycker att det är anmärkningsvärt att SRN inte motiverar sitt ställningstagande avseende stämpelskattemålet. SRN framhöll endast att målets utgång inte leder till någon annan slutsats. Det hade behövts en tydligare motivering till varför nämnden egentligen inte tar ställning till målets utgång. En intressant aspekt som framhölls i förhandsbeskeden var SRN:s hänvisning till HFD 2013 not 40. Det aktuella målet slog fast att gåvobeskattningens avskaffande inte skulle påverka inkomstbeskattningen. Slutsatsen torde därför vara att gåvoskattemålen fortfarande har betydelse för gåvobegreppets tolkning vid inkomstbeskattningen. Om HFD i framtiden intar samma ställning som SRN skulle således skattskyldiga fortfarande kunna förlita sig på praxis, vari det finns stöd för att generationsskiften fortfarande kan anses ske med gåvoavsikt och att gåvoavsikten anses riktad till bolaget. Det är anmärkningsvärt att de högsta instanserna, samma år, har kommit fram till delvis olika slutsatser eftersom HD i stort sett tog avstånd från praxis i gåvoskattemålen, medan HFD slog fast att gåvoskattemålen fortfarande har relevans för gåvobegreppets tolkning. En slutsats skulle därför kunna vara att gåvobegreppet därmed definitivt givits olika innebörd inom inkomst- respektive stämpelbeskattningen. Jag tror dock inte att det är domstolarnas avsikt att försvåra gåvobegreppets tolkning, inte heller att orsaka en tydlig diskrepans mellan tolkningsmetoderna inom respektive skatteområde. Jag tror i stället att stämpelskattemålet inte ska tolkas som att det påverkat tolkningen vid inkomstbeskattningen samt att, enligt vad som anförts ovan, att HD:s avsikt i stället varit att förtydliga vad som framhölls i 2008 års mål att skatteupplägg i enlighet med schablonregeln inte godtas. Om stämpelskattemålet skulle få genomslag vid inkomstbeskattningen skulle en strikt tolkning av målets utgång kunna leda till att SKV:s bevisbörda i inkomstskattemål förenklas, det skulle räcka med att en transaktion är affärsmässigt betingad för att skatteplikt ska föreligga. Således kan inte generationsskiften anses ske med gåvoavsikt. Det torde även bli näst intill omöjligt för den skattskyldige att kunna påvisa att gåvoavsikten varit riktad mot det förvärvande bolaget. Jag anser att målets utgång inte kan anses ha givit upphov till några bevislättnader ännu, framtiden får utvisa vilken påverkan målet har för framtida fastighetsöverlåtelser. Det bör framhållas att det är upp till lagstiftaren och rättstillämparna att avgöra hur utgången i stämpelskattemålet ska påverka gåvobegreppets innebörd vid inkomstbeskattningen, SRN 21 Se 8:1-2 regeringsformen (2011:109) 10

11 tolkar skatterättsliga frågor som kan binda SKV under vissa förutsättningar men dess beslut binder varken HFD eller HD. Gåva som enhetligt begrepp? HD slog fast i stämpelskattemålet att det inte finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp sedan avskaffandet av gåvoskatten. Jag anser dock att med hänvisning till vad som framlagts i promemorian att gåvobegreppets tillämpning i beskattningen är både otydlig och svår för gemene man att ta till sig. Eftersom tolkningen av gåvobegreppet kan ge olika utfall beroende på vilken skatterättslig regel som tillämpas undergrävs förutsebarheten i det nuvarande systemet. Ett enhetligt gåvobegrepp skulle underlätta för de skattskyldiga genom att de ges möjlighet att se vilka konsekvenser ett visst handlande får, skattesystemets förutsebarhet skulle således öka. Om gåvobegreppet samtidigt skulle lagregleras skulle skatteplanering i viss mån kunna undvikas. Å andra sidan kanske inte ett enhetligt gåvobegrepp alltid skulle stå i samklang med samtliga rättsreglers syften, möjligtvis passar inte ett enhetligt gåvobegrepp in i varje enskild situation och vad som ska anses utgöra gåva i ett sammanhang behöver inte nödvändigtvis passa ihop med en annan rättsregels syfte. Stämpelskattemålet illustrerar problematiken genom att HD förtydligade syftet med 5 stämpelskattel, lagrummet ska förhindra skatteupplägg där en transaktion benämns gåva men som i realiteten utgör köp. Med ett sådant syfte synes gåvobegreppet ges en snäv innebörd vilket kanske talar för att domstolen gjort en korrekt bedömning i det specifika fallet. Problematiken får delvis anses hänga ihop med att begreppet gåva saknar en definition i civilrätten. Eftersom neutralitet eftersträvas vid beskattningen borde diskussionen i stället påbörjas redan där. Diskussionen huruvida det finns ett behov av ett enhetligt gåvobegrepp i civilrätten faller dock utanför promemorians begränsade ramar. Avslutning Efter stämpelskattemålets utgång står det bara klart att det fortfarande saknas ett enhetligt gåvobegrepp inom beskattningen och att begreppets tolkning delvis har påverkats inom stämpelbeskattningen. Kattrumpa kommer därför sannolikt inte helt att upphöra som skattemässigt fördelaktigt fenomen, fastighetsöverlåtelsen torde fortfarande ses som en gåva vid inkomstbeskattningen innan SRN:s förhandsbesked slutligen prövats av domstolarna. Om 11

12 gåvan borde ges en enhetlig innebörd eller inte får primärt ses som en civilrättslig fråga som i första hand bör utredas som ett civilrättsligt spörsmål. 12

13 Källförteckning Förarbeten prop 1983/84:194 s 31 Rättsfall NJA 1980 s 642 I och II NJA 1988 s 52 RÅ 1993 ref 43 I och II NJA 1995 C 43 RÅ 2001 ref 2 RÅ 2004 ref 42 NJA 2008 s 1129 NJA 2013 s 886 HFD 2013 not 40 Myndighetsbeslut SRN dnr 113/13-D SRN dnr 18-14/D Litteratur Carlsson, Magnus, Silfverberg, Christer & Stenman, Olle, Generationsskiften och blandade fång: om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag, 2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996 Kleerup, Jan & Tegnander, Hans, Fastigheten och skatten, FAR SRS Förlag, Stockholm, 2009 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 Sjöblom, Hases Per, Stämpelskattelag: en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014 Stenman, Olle (red.), Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, eddy.se, Visby, 2014 Tidsskrifter Bertil Bengtsson, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s. 689 ff. på s. 691 ff 13

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2008 Ö 3407-07 KLAGANDE Rapp Fastighetsförvaltning Aktiebolag, 556076-4572 Rådhusgatan 1 541 30 Skövde Ombud: Advokat JL MOTPART

Läs mer

Kattrumpans undergång?

Kattrumpans undergång? Kattrumpans undergång? Bör begreppet gåva tolkas enhetligt i stämpelskattemässigt och inkomstskattemässigt hänseende? Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Författare: Lovisa Joelsson 910420 Ida

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2013 Ö 5529-12 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 Målnummer: 4811-1992 Avdelning: Avgörandedatum: 1993-03-11 Rubrik: Lagrum: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet,

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 september 2014 KLAGANDE 1. Aktiebolaget Familjebostäder, 556035-0067 2. Aktiebolaget Stockholmshem, 556035-9555 3. Aktiebolaget Svenska

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Oktober 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 64

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 64 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 64 Målnummer: 1610-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-11-09 Rubrik: Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 62

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 62 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 62 Målnummer: 2283-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-05 Rubrik: Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i intressegemenskap

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2013 Ö 5528-12 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Lagrum: 8 kap. 2 och 10 kap. 6 inkomstskattelagen (1999:1229); 1 kap. 2 stiftelselagen (1994:1220)

Lagrum: 8 kap. 2 och 10 kap. 6 inkomstskattelagen (1999:1229); 1 kap. 2 stiftelselagen (1994:1220) HFD 2013 ref 28 Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning 1 Innehållsförteckning 1 Lagförslag...4 2 Bakgrund...5 3 Gällande rätt...5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering

Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Carina Borgman Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering JUR091 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 maj 2008 T 394-07 KLAGANDE CE Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat ML MOTPART ML Ombud: Advokat BS SAKEN Klander av bodelning

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag www.pwc.com/se Paketering av fastigheter Nybro Bostadsaktiebolag Tillvägagångssätt att sälja fastigheter till slutlig extern köpare Nybro Bostadsaktiebolag AB Vi avger härmed vår rapport avseende paketering

Läs mer

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. HFD 2014 ref 24 Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. Lagrum: 5 kap. 1 och 14 taxeringslagen (1990:324) Skatteverket beslutade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HFD 2015 ref 77. Lagrum: 33 kap inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 77. Lagrum: 33 kap inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 77 Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2013 KLAGANDE Linab Affärsutveckling AB Ombud: AA Skattehuset i Göteborg AB Box 11092 404 22 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200)

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 22 En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 12 mars 2015 i ärende

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2008 s. 457 (NJA 2008:35)

Högsta domstolen NJA 2008 s. 457 (NJA 2008:35) Sida 1 av 8 Högsta domstolen NJA 2008 s. 457 (NJA 2008:35) Målnummer: T394-07 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2008-05-06 Rubrik: Fråga vid gåva mot visst vederlag, s.k. blandad gåva, om giltigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. HFD 2014 ref 74 Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor I 65 kap. 5 inkomstskattelagen

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229)

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 35 Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag direkt eller indirekt genom dotterföretag erhållit

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 Målnummer: 5218-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-07-31 Rubrik: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. Rhenman & Partners Asset Management AB, 556759-5599 2. AA Ombud för båda: Advokaterna

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2010 Ö 3108-08 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjurist N-B.M. MOTPART N.F. Ombud: Advokat S.J. SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 94

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 94 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 94 Målnummer: 8454-03 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-11-30 Rubrik: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett registrerat trossamfund

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Den så kallade kattrumpan - skattemässiga konsekvenser och framtidsutsikter för överlåtelse av fastighet genom gåva till eget och närståendes bolag

Den så kallade kattrumpan - skattemässiga konsekvenser och framtidsutsikter för överlåtelse av fastighet genom gåva till eget och närståendes bolag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jessica Salomonsson Den så kallade kattrumpan - skattemässiga konsekvenser och framtidsutsikter för överlåtelse av fastighet genom gåva till eget och närståendes

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 15 december 2015

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi2010/5475/S1 Stockholm, 2011-04-04 Remissyttrande Skatteverkets promemoria En ny reglering för beskattning

Läs mer