Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?"

Transkript

1 Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen

2 Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade till fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. Anledningen till dessa specialbestämmelser var ursprungligen att ägare till fåmansföretag skulle hindras att ta ut inkomster som utdelning istället för lön. Incitamenten att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster ansågs stora för ägarna eftersom de hade möjlighet att bestämma sin egen lön. Möjligheten kvarstår även idag. 1 Bestämmelserna kring fåmansföretag har varit omdebatterade och de senaste ändringarna blev gällande 1 januari De senaste ändringarna har som syfte att begränsa hur stor utdelning som får tas ut, vilket har ansetts vara mer fördelaktigt för stora företag framför mindre företag. 2 Frågorna som ska utredas i denna uppsats rör sig kring huruvida bestämmelserna påverkar en ägare till ett fåmansföretag vid valet mellan att överlåta företaget till en extern köpare eller genomföra ett generationsskifte. Det finns även civilrättsliga aspekter som kan vara avgörande för ett sådant val. Inom ramen för uppsatsen kommer det dock inte att beröras djupare. Likaså kommer endast generationsskiften som är planerade att beröras och inte fall där generationsskifte sker genom exempelvis arv. Grundläggande beskattningsreglerna för fåmansföretag Fåmansföretag utgörs av antingen ett aktiebolag eller ekonomisk förening med högst fyra delägare som tillsammans äger mer än hälften av andelarna. 3 Även en oberoende gren av verksamheten räknas som fåmansföretag, om en fysisk person innehar den faktiska bestämmanderätten och förfogar över resultatet antigen genom andelar eller avtal. 4 Ett fåmansföretag kan inte utgöras av ett företag som är börsnoterat och handlas på en reglerad marknad. Detta gäller oavsett om den reglerade marknaden finns i Sverige eller utomlands. 5 Delägare till ett fåmansföretag kan äga sina andelar antingen direkt eller indirekt. 6 Närståendebegreppet är brett och tas med i bedömningen för att klassificera ett fåmansföretag. 7 Närståendekretsen är medtaget i regleringen av fåmansföretag för att förhindra att en delägare 1 Sandström, K., Bokelund Svensson, U., Fåmansföretag: skatteregler och skatteplanering, 9 uppl., Björn Lundén Information, Näsviken 2012 s Prop. 2013/14:1, s kap. 2 1 p. IL kap. 2 2 p. IL kap. 3 IL kap. 6 1 st. IL kap. 5 IL. 2

3 använder en familjemedlem som bulvan för att på så sätt kunna kringgå beskattningsreglerna för fåmansföretag. 8 Gränsbeloppet Reglerna tillåter delägare att erhålla utdelning i inkomstslaget kapital. Det finns dock en övre gräns för hur mycket, vilket benämns gränsbelopp. 9 Gränsbeloppet räknas antingen ut genom shablonregeln eller huvudregeln. Schablonregeln bestäms av ett belopp som utgör 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Huvudregeln består av en lönebaserad del och en räntebaserad del som tillsammans utgör gränsbeloppet procent av löneunderlaget i företaget utgör det lönebaserade utrymmet. Underlaget fördelas till delägarna efter deras andelar i företaget. 11 Gränsbeloppet kan öka vid användande av så kallat sparade utdelningsutrymme. Om utdelningen inte uppnår gränsbeloppet får mellanskillnaden användas vid nästa beskattningsår efter att det räknats upp med statslåneräntan ökat med 3 procent. 12 Reglernas effekt För att reglerna om fåmansföretagsbeskattning ska vara tillämpliga krävs, utöver att företaget kan definieras som fåmansföretag, att delägarens andelar anses vara kvalificerade eller ej. En andel är kvalificerad om delägaren eller närstående till denne varit verksam i betydande omfattning antingen i företaget eller i ett företag med likartad verksamhet. Detta gäller under beskattningsåret samt de fem föregående beskattningsåren. 13 För en ägare vars andel är att anse som kvalificerad tillämpas huvudregeln. Utdelning och kapitalvinst tas då upp i inkomstslaget tjänst istället för inkomstslaget kapital. 14 För en delägare med kvalificerade andelar beskattas utdelning som kapital till två tredjedelar upp till gränsbeloppet. Över gränsbeloppet tas det sedan upp i inkomstslaget tjänst. 15 Gränsbeloppet är således av betydelse eftersom inkomstslaget kapital har en fast skattesats och inkomstslaget tjänst är progressivt. Det är just denna typ av inkomstomvandling, från tjänst till kapital, som de nya reglerna syftar till. Med ändringen 1 januari 2014 kom ett tak för det lönebaserade 8 Sandström, Bokelund Svensson, s Sandström, Bokelund Svensson, s kap. 11 IL kap st. IL kap st. och 13 1 st. IL kap. 4 IL kap. 2 IL kap. 20 IL. 3

4 utrymmet som gör att det sätts en gräns på 50 gånger beloppet för kontant ersättning som utgått från fåmansföretaget eller ett dotterföretag. 16 Detta är en mycket stor höjning jämfört med tidigare nivåer. Genom ändringen kan företag spara stora utdelningsutrymmen genom att inte utnyttja hela gränsbeloppet. De nya reglerna förändrar dock ingenting för delägare som använder schablonregeln för att beräkna sitt gränsbelopp. 17 Gåvometoder Flera av fåmansföretagen i Sverige utgörs av företag som byggts upp under årtionden med endast ägaren som anställd i början. Vid pension står ägaren inför valet mellan generationsskifte eller försäljning till extern köpare. 18 Om valet faller på generationsskifte finns flera aspekter att ta hänsyn till. Främsta aspekten är oftast att ägaren kan få skälig ersättning för att kunna bibehålla en stabil ekonomisk situation efter skiftet. Därefter är det viktigt att övertagande personen kan finansiera övertagandet och att de ekonomiska villkoren för övertaganden inte hindrar möjligheten att driva vidare företaget. 19 Vid generationsskifte kan det därför bli aktuellt att sälja företaget till underpris. Om valet istället blir försäljning till extern köpare bestäms priset efter företagets marknadsvärde genom användande av en lämplig värderingsmetod. Eftersom Sverige inte har någon arv- eller gåvobeskattning kan en nuvarande delägare överlåta sina andelar i företaget till den blivande delägaren genom gåva utan att det sker någon beskattning av transaktionen. 20 Dock kan ej gåva i form av pengar ges till den nuvarande delägaren i utbyte mot gåvan av aktierna. Transaktionen är då av samma karaktär som ett köp vilket utgör beskattningsskäl. 21 Det är därför viktigt att den nuvarande delägaren redan före gåvan tryggat sin försörjning. Skulle motprestation anses ha utförts blir det aktuellt med beskattning. Om nuvarande delägaren inte vill lämna kontrollen över företaget utan endast överföra kapital till den blivande delägaren skapas A- och B-aktier. Genom att endast ge bort aktier med lägre röstvärde kan nuvarande delägaren behålla kontrollen kap st. IL kap st. IL. 18 Bjurgren, P-O., Sund, L-G., Skattenytt 2003, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, s Rydin, U., Beskattning av ägare till fåmansföretag, Norstedts Juridik, Stockholm, 2006 s kap. 2 IL. 21 Rydin, s Danielsson, H., Sund, L-G., Familjeägda aktiebolag och generationsskiften: en översikt med empirisk data, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2010, s

5 Viktigast för skatteplanering inom ramen för fåmansföretagsreglerna är delägarens möjlighet att ta ut utdelning som är lågbeskattad. För att maximera den lågbeskattade utdelningen krävs, som tidigare nämnt, att gränsbeloppet är så högt som möjligt. 23 Ett högt gränsbelopp skapas genom den lönebaserade delen, inte minst i fåmansföretag med anställda. Ett högt löneuttag, vilket kan ge högre gränsbelopp, betalar statlig inkomstskatt på belopp över brytpunkten. 24 Det bör således ofta vara mer fördelaktigt att erhålla ersättning i form av lön upp till brytpunkten. Ersättning i form av utdelning är i sin tur mer fördelaktigt för belopp som överstiger brytpunkten. Vid skifte i företaget kan det däremot bli mer gynnsamt med lön även över brytpunkten genom att det skapas ett högt gränsbelopp som kan användas vid avyttring av andelarna. Vid överlåtelse genom gåva tillåts den blivande delägaren ta över den situation som föreligger för beräkning av gränsbelopp. 25 Incitamenten blir därmed stora för delägare att bygga upp höga sparade gränsbelopp. Utdelningen blir, om den ryms inom gränsbeloppet, beskattad med en effektiv skattesats om 20 procent och därefter i inkomstslaget tjänst. 26 Försäljningsmetoder Ytterligare sätt att genomföra generationsskifte är att sälja företaget till underpris. Den nuvarande delägaren köper sedan ett nytt aktiebolag (NYTT AB) till vilket det första säljs genom en intern aktieöverlåtelse. Det innebär att så länge priset är satt till anskaffningsvärdet för det nya företaget uppstår ingen beskattning. Den blivande delägaren bildar sedan ett eget aktiebolag vilket förvärvar aktierna av den nuvarande delägarens nya företag till ett pris de är överrens om. 27 Inte heller här uppstår någon beskattning då andelarna är näringsbetingade. 28 Ett problem med denna metod är att förvärvet måste ske kontant eftersom regler i Aktiebolagslagen (ABL) innehåller låneförbud. 29 Denna metod kan därför vara svårare att finansiera för den blivande delägaren. Den vinst den nuvarande delägaren kan göra genom detta förfarande hamnar i NYTT AB. Andelarna i det företaget är i en sådan situation kvalificerade. 30 Om delägaren ej är verksam i betydande omfattning i företaget och inte heller i företag med kap st 2 p. IL kap. 5 2 st. IL kap. 2 IL kap. 20 IL och 65 kap. 7 IL. 27 Rydin, s a kap. 3 och 5 IL kap. 1 ABL kap. 2 1p. IL. 5

6 samma eller likande verksamhet under fem års tid, kallad karenstid, anses andelarna inte längre kvalificerade. 31 Förfarandet blir liknande om försäljningen istället sker till en extern part. 32 Efter försäljningen krävs på samma sätt en karenstid om fem år för att aktierna inte ska anses kvalificerade längre. Därefter kan delägaren beskattas i inkomstslaget kapital istället för genom fåmansföretagsreglerna. 33 Lagändringarna 1 januari 2014 I lagändringen 1 januari 2014 tillkom en definition av dotterbolag vilket kan tänkas ha konsekvenser på genomförande av generationsskifte. Svårigheter kan uppkomma om två syskon som äger varsitt aktiebolag och genom det ska förvärva den nuvarande delägarens fåmansföretag. Med den nya regleringen uppfyller inte de två företagen rekvisiten för att anses som dotterbolag då det krävs att moderbolagets andel antingen direkt eller indirekt uppgår till mer än 50 procent av kapitalet. Möjligheten till generationsskiftet försämras genom att möjlighet att använda löneunderlag från samtliga företag minskar. 34 Främsta påverkan för att genomföra generations- eller ägarskifte torde höjningen av det lönebaserade utrymmet ge. De nya reglerna gör det helt enkelt lättare för delägare att öka sitt sparade gränsbelopp under kortare tid. 35 Resultatet blir att en större del av kapitalet kan tas ut som utdelning, som blir beskattat lägre. Det gör det mer lönsamt än tidigare att genomföra generationsskifte både genom metoden vanlig gåva samt metoden gåva kombinerat med utdelning. Detsamma gäller vid försäljningsmetoderna. Större del av köpeskillingen kommer att rymmas inom gränsbeloppet vilket för att en större del av kapitalvinsten än tidigare kan beskattas lägre. Då kravet på löneuttag sänks för delägare eller närstående kan dessutom fler delägare använda samma löneunderlag för att beräkna sitt gränsbelopp kap. 4 IL. 32 Rydin, s kap. 20 IL och 65 kap. 7 IL kap. 19a och 17 1 st. IL kap st. IL kap. 1p 2 p. IL. 6

7 Generationsskifte eller ägarskifte? När en delägare sålt sitt företag till extern part och varit passiv i företaget under fem år är dennes andelar inte längre att anse som kvalificerade. Enligt praxis 37 har det däremot varit mycket svårare för delägare som genomför generationsskifte att få sina andelar att bli avkvalificerade. Detta belystes i förarbeten till den nyträda lagändringen, men inga ändringar skedde. 38 Det har dock tillsats en utredning om huruvida karenstiden är ett hinder för generationsskifte vid fåmansföretag. 39 Jag anser att det är bra om bestämmelsen om karenstiden ses över eftersom det verkar vara en klar skillnad mellan generationsskifte och ägarskifte när det gäller hur beskattningen blir gällande kvalificerade andelar. I praxis läggs den stora betydelsen på begreppen samma eller likartad verksamhet. Tidigare utredningsförsök har därför också tagit fokus på de begreppen. Det ansågs dock inte möjligt att kunna förutse och beskriva alla situationer bestämmelsen skulle kunna tänkas innefatta. 40 Vägledning har istället fått sökas i praxis för svar på bestämmelsen omfattning och tolkning. Begreppen har dock inte alltid kunnat appliceras enligt ordalydelsen vilket verkar ha lett till viss rättsosäkerhet. HFD 2012 ref. 67 (I) är ett exempel där företagen bedrev verksamhet av olika slag men där samma eller likartad verksamhet ansågs föreligga. Sett till att samma problem inte verkar uppkomma vid ägarskifte så kan frågan ställas om likformighetsprincipen 41 inte bör vara mer prioriterad av lagstiftaren. Principen är grundläggande inom svensk beskattningsrätt och innebär att reglerna ska vara utformade så att de leder till likformig och rättvis beskattning. Även neutralitetsprincipen 42, som innebär att den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ inte ska påverkas av skattereglerna, blir aktuell i diskussionen. Likformighetsskäl kan å andra sidan motivera beskattning av aktiva delägare. En aktiv delägare ska ju inte kunna slippa progressiv beskattning genom att själv välja att ta ut ersättning för sina arbetsinsatser i form av utdelning istället. Att hindra den typ om inkomstomvandling är ju fåmansföretagsreglernas grundsyfte. Men trots detta kan väl karenstidens asymmetriska beskattning, som gör att generationsskifte kan beskattas hårdare än försäljning till extern part, inte vara lagstiftarens avsikt. En mer neutral beskattning skulle därför vara att önska. 37 Trädadomarna RÅ 2010 ref. 11 I-V. Se även RÅ 1997 ref. 48 I och II, RÅ 1999 ref Prop. 2013/14:100, s Dir. 2014:42, s SOU 202:52 del 1 s Rabe, G., Hellenius, R., Det svenska skattesystemet, 24 uppl., Norstedts Juridik AB, 2011, s. 46 f. 42 Rabe m.fl., s

8 Att kalla dagens situation för direkt rättsosäker skulle innebära en överdrift enligt min mening. Fåmansföretagsreglerna verkar precis som många andra skatteregler vara av kvalifikationsnorm. Det innebär att den skattskyldige i förväg kan undersöka vilka handlingsalternativ som ger det mest gynnsamma utfallet. 43 Krav ställs dock på reglernas tydlighet för att den skatteskyldige enkelt ska kunna utläsa de rättsliga konsekvenserna för olika handlingsalternativ. 43 Hultqvist, A., Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm 1995, s. 116 ff. 8

FÅMANSUTREDNINGEN. Frukostseminarium. Lund Eslöv Hässleholm

FÅMANSUTREDNINGEN. Frukostseminarium. Lund Eslöv Hässleholm FÅMANSUTREDNINGEN Frukostseminarium Lund 2016-11-17 Eslöv 2016-11-24 Hässleholm 2016-12-01 Annika Lundeslöf, Advokat 010-208 12 57, alu@vici.se Johanna Olsson, Jur. kand. 010-209 12 55, jo@vici.se Vad

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Funktion och tillämpning, 57 IL

Funktion och tillämpning, 57 IL Funktion och tillämpning, 57 IL Skattereformens (1991) fel att de finns. Det duala skattesystemet. Kapitalinkomster beskattas mycket lägre än arbetsinkomster. Hur kan det vara så?? Eftersom vissa aktieägare

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 Målnummer: 469-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-11-30 Rubrik: Lagrum: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade

Läs mer

Få AB. Fåmansföretagsbeskattningens principiella problematik. avtalspartner anställd. - kan vara: ägare 100 % Aktieägarens tre roller

Få AB. Fåmansföretagsbeskattningens principiella problematik. avtalspartner anställd. - kan vara: ägare 100 % Aktieägarens tre roller Fåmansföretagsbeskattningens principiella problematik Aktieägarens tre roller - kan vara: avtalspartner anställd 100 % ägare Få AB På vilka acceptabla och o- acceptabla sätt kan ägarna tillgodogöra sig

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II. Omtentamen vårterminen 2017, den 17 mars.

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II. Omtentamen vårterminen 2017, den 17 mars. HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Omtentamen vårterminen 2017, den 17 mars. Frågorna, som totalt kan ge maximalt 12 poäng (halva poäng kan delas ut), löses givetvis enskilt

Läs mer

Promemoria med förslag till ändring i reglerna om beskattningen vid underprisöverlåtelser

Promemoria med förslag till ändring i reglerna om beskattningen vid underprisöverlåtelser Promemoria 2001-02-01 Fi 2001/437 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Christina Rosén Telefon 08-405 16 79 Promemoria med förslag till ändring i reglerna

Läs mer

Generations- och ägarskifte i ett fåmansföretag

Generations- och ägarskifte i ett fåmansföretag Generations- och ägarskifte i ett fåmansföretag Hur påverkar de nya lagändringarna ett generations- eller ägarskifte? Masteruppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Författare: Johan Bondeson Handledare:

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren november 2018

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren november 2018 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 2 Inledning 1 3 Bakgrund och syfte med bestämmelserna Delägare

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson.

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson. TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson Dualt skattesystem Fysisk person Inkomst Tjänst/Näringsverksamhet Kapital 0 430 200 besk ink (443 300) förvärvsinkomst 32 % 30 % 430 200 616 100 besk ink (629

Läs mer

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ).

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ). HFD 2018 ref. 62 Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag JUSEK, Civilingenjörerna och Civilekonomerna 2018-03-14 Mirja Hjelmberg Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och

Läs mer

Generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskiften i fåmansföretag Generationsskiften i fåmansföretag Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna Julia Edin Normark HT 2017 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Siv Nyquist Innehållsförteckning

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 december 2018 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 9 maj 2018

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag JUSEK, Sveriges ingenjörer och Civilekonomerna Stockholm 180314 Malmö 180322 Göteborg 180327 Mirja Hjelmberg 0723-530282 Dokumentationen utges i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 juni 2018 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 67 Målnummer: 4009-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-11-16 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 61

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 61 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 61 Målnummer: 6600-15 Avdelning: Avgörandedatum: 2016-06-29 Rubrik: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna Emma Hein Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna The same or similar activities A study of the close company rules Skatterätt och ekonomi D-uppsats Termin: Handledare: HT-11 Stefan

Läs mer

Legitimitet i beskattningen av företag och dess ägare

Legitimitet i beskattningen av företag och dess ägare Legitimitet i beskattningen av företag och dess ägare Disposition Skatteplanering och skatteflykt Effektivitet och legitimitet Inkomstomvandling Gruppuppgift PwC-domen Skatteplanering och skatteflykt Skatteplanering

Läs mer

Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning Fåmansföretagsbeskattning Bakgrund Stora skillnader i beskattningen av tjänsteinkomster och kapitalinkomster Fåmansföretag skiljer sig från andra företag då samma personer ofta kan agera som både ägare

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-01-20 : Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Översyn av skattereglerna

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson

Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott? Amanda Eriksson Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT 2014 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Pappa, jag vill ha ett företag!

Pappa, jag vill ha ett företag! JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Rasmus Johannesson Pappa, jag vill ha ett företag! Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag? LAGF03 Rättsvetenskaplig

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 42

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 42 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 42 Målnummer: 7034-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-06-08 Rubrik: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016 EXAMENSARBETE Kvalificerade andelar En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen Ghazwan Shaia 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 6 juli 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 29

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

Ägarskifte i fåmansaktiebolag - Styr dagens skatteregler valet av köpare?

Ägarskifte i fåmansaktiebolag - Styr dagens skatteregler valet av köpare? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Klara Apéria Ägarskifte i fåmansaktiebolag - Styr dagens skatteregler valet av köpare? LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Med fokus på 3:12 reglerna Kandidauppsats inom affärsjuridik [Skatterätt] Författare: Magnus Eriksson Handledare: Björn Westerberg Framläggningsdatum

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet

Samma eller likartad verksamhet Örebro universitet Instutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Rättsvetenskap, avancerad nivå, enskilt arbete - 15hp Höstterminen 2011

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

Omstrukturering PETER NILSSON

Omstrukturering PETER NILSSON Omstrukturering PETER NILSSON Gåva En överlåtelse kan vara av renodlat slag, köp alternativt gåva eller ett blandat fång För att gåva ska föreligga skatterättsligt måste de civilrättsliga gåvokriterierna

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II. Ordinarie tentamen , vårterminen 2017

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II. Ordinarie tentamen , vårterminen 2017 HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Ordinarie tentamen 2017-02-14, vårterminen 2017 Frågorna, som totalt kan ge maximalt 12 poäng, löses enskilt och svaret motiveras på sedvanligt

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 66

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 66 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2016 ref. 66 Målnummer: 6960-15 Avdelning: Avgörandedatum: 2016-06-16 Rubrik: Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 31 maj 2018 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER AA BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 17 januari 2018 i ärende

Läs mer

Utomståenderegeln i 57:5 IL

Utomståenderegeln i 57:5 IL Utomståenderegeln i 57:5 IL Filosofie kandidatuppsats inom Affärsjuridik (skatterätt) Författare: Handledare: Elin Lundberg Elise Adelsköld Framläggningsdatum 2010-05-20 Jönköping maj 2010 Bachelor thesis

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 september 2018 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 9 oktober 2017 i ärende

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelat i Stockholm den 26 september 2018 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA c/o Deloitte AB 113 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2018 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 113 97 Stockholm Advokaterna Mattias Schömer och Jonas Eklund

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 2

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 2 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 2 Målnummer: 7265-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-01-30 Rubrik: Lagrum: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Läs mer

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Tentamen höstterminen 2015 (tentamen den 6 oktober)

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Tentamen höstterminen 2015 (tentamen den 6 oktober) HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Tentamen höstterminen 2015 (tentamen den 6 oktober) Frågorna, som kan ge maximalt 8 poäng) löses enskilt och svaret motiveras på sedvanligt

Läs mer

En studie av begreppet samma eller likartad verksamhet

En studie av begreppet samma eller likartad verksamhet En studie av begreppet samma eller likartad verksamhet - Ur ett neutralitetsperspektiv Masteruppsats i affärsjuridik Författare: Frida Torstensson Handledare: Roger Persson Österman Framläggningsdatum

Läs mer

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utkast till Lagrådsremiss

Utkast till Lagrådsremiss Utkast till Lagrådsremiss Fi2016/03965/S1 Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag [Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.] Stockholm NN NN (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Aktuella frågor för tillväxtföretag Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 3:12-reglerna, vad gäller framöver? Förslaget till förändrade regler för delägare i fåmansföretag drogs tillbaka i augusti

Läs mer

Arbetsinkomst eller kapitalinkomst - Klassificering av andelar i fåmansbolag och enskild näringsverksamhet

Arbetsinkomst eller kapitalinkomst - Klassificering av andelar i fåmansbolag och enskild näringsverksamhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anton Augustsson Arbetsinkomst eller kapitalinkomst - Klassificering av andelar i fåmansbolag och enskild näringsverksamhet JURM02 Examensarbete Examensarbete

Läs mer

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 57 kap. I lagrådsremissen föreslås genomgripande förändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna genom bl.a. ett krav på minsta kapitalandel

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Komma iga ng med fa mansmodulen FA2

Komma iga ng med fa mansmodulen FA2 2018-11-05 Supportmanual Komma iga ng med fa mansmodulen FA2 Innehåll Komma igång med fåmansmodulen för ett befintligt fåmansbolag... 2 Komma igång med fåmansmodulen för ett nystartat fåmansbolag... 4

Läs mer

Skatteflyktslagens tillämplighet. vid generationsskifte. i fåmansföretag

Skatteflyktslagens tillämplighet. vid generationsskifte. i fåmansföretag Skatteflyktslagens tillämplighet vid generationsskifte i fåmansföretag Gränsdragningen av samma eller likartad verksamhet Masteruppsats i affärsjuridik (Skatterätt) Författare: Joakim Bergkvist Handledare:

Läs mer

Utomståenderegeln 57 kap 5 IL - är den ändamålsenlig?

Utomståenderegeln 57 kap 5 IL - är den ändamålsenlig? Institutionen för ekonomi Handledare: Stefan Aldén Datum: 2006-05-31 Fil. kand. i handelsrätt/skatterätt Utomståenderegeln 57 kap 5 IL - är den ändamålsenlig? Författare: Linda Nilsson Jenny Palm FÖRORD

Läs mer

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/ BESKATTNINGSRÄTT II Ordinarie tentamen 2017-09-26, höstterminen 2017 Frågorna, som totalt kan ge maximalt 12 poäng, löses enskilt och svaret motiveras på sedvanligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna Magisteruppsats inom företagsbeskattning Författare: Pauline Espegren Handledare: Ulrika Rosander Framläggningsdatum 2009-12-14 Jönköping december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL?

Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL? Samma eller likartad verksamhet Hur långt sträcker sig rekvisitet i 57 kap 4 1 st 1 p IL? Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Handledare: Andreas Karlsson Peter Krohn Framläggningsdatum

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer