CSR-rapportering 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR-rapportering 2006"

Transkript

1 1 CSRrapportering CSR-rapportering Här redogör vi för års viktigaste händelser inom miljö och socialt ansvar. Årets redovisning är mindre omfattande än föregående år. Våra policydokument och arbetsmetoder är oförändrade och finns beskrivna i 2005 års CSR-rapport. Nästa år kommer H&M:s CSR-arbete att redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) uppdaterade riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI har också utvecklat särskilda rapporteringsriktlinjer för företag inom beklädnads- och skobranschen. H&M har medverkat i denna process och kommer att tillämpa även dessa riktlinjer i CSR-rapporten för år.

2 2 H&M:S krav uppförandekod H&M äger eller driver inga fabriker. Istället tillverkas våra produkter av cirka 700 leverantörer främst i Asien och Europa. Det rör sig delvis om tillverkare i länder som befinner sig i ett utvecklingsskede, och där textilindustrin står för en betydande del av exportintäkterna. Produktionen av H&M:s varor bidrar till att sysselsätta många personer i ett flertal länder. Att ta ansvar för hur dessa människor och miljön påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att H&M ska kunna växa med fortsatt lönsamhet. Uppförandekoden vägleder arbetet Vi är medvetna om risken att arbetares rättigheter kränks och miljölagstiftning inte alltid efterlevs i tillverkningen av våra varor. Som köpare har vi emellertid möjlighet att medverka till att förhållandena förbättras. Arbetet utgår från vår uppförandekod. Den baseras på ILO-konventioner och FN:s barnkonvention och innehåller bland annat följande krav: n efterlevnad av lokal arbetsrätt n lagenlig lön och arbetstid n rätt att organisera sig och förhandla kollektivt n förbud mot barnarbete n förbud mot diskriminering n förbud mot tvångsarbete n hälsa och säkerhet på arbetsplatsen n efterlevnad av lokal miljölagstiftning. Under året har H&M utvecklat hälso- och säkerhetskraven, i synnerhet i samband med sandblästring. Överenskommelse med P&G klar H&M har i tidigare CSR-rapporter uppgett att ett antal leverantörer av kosmetika som bär andra varumärken än H&M:s egna inte har signerat vår uppförandekod. Under träffade H&M en överenskommelse med en av dessa leverantörer, Procter & Gamble (P&G). Överenskommelsen går ut på att P&G uppger var varorna som säljs i H&M:s butiker tillverkas samt ger oss rätt att granska tillverkningen. Det betyder att vi kan bedöma P&G på samma sätt som våra övriga leverantörer. P&G har dock fortfarande inte signerat H&M:s uppförandekod, utan hänvisar till sin egen. Procter & Gambles Sustainability Guidelines for Supplier Relations finns på miljökrav Miljökrav i tillverkningen H&M:s uppförandekod föreskriver att leverantörerna ska följa all relevant miljölagstiftning. I praktiken gäller kraven främst kemikaliehantering, avfallshantering samt rening av avloppsvatten. H&M kräver att fabriker med våtprocesser såsom tvätt eller infärgning ska rena sitt avloppsvatten. Från och med i år ställer vi även krav på utsläppsvattnets kvalitet genom att tillämpa riktlinjer som utvecklats av sju företag inom Business for Social Responsibility (BSR), däribland H&M. Skulle lagstiftningen i ett tillverkningsland vara striktare, har lagen givetvis företräde. I ett första steg gäller kraven avseende vattenkvalitet leverantörer med egna tvätterier. Framöver kommer även underleverantörers tvätterier och leverantörer som själva färgar in tyger att omfattas. Läs mer om BSR:s riktlinjer på org/waterquality. Då våra leverantörer undertecknar H&M:s uppförandekod förbinder de sig också att tillämpa våra kemikalierestriktioner. Läs mer om kemikalierestriktionerna i 2005 års CSR-rapport.

3 3 Översyn av leverantörskedjan Vår metod i korthet Alla fabriker som deltar i tillverkningen av H&M:s produkter omfattas av vår uppförandekod. Den gäller såväl för våra leverantörer, som för deras eventuella underleverantörer. Även vårt system för uppföljning av förhållandena i tillverkningen, Full Audit Programme (FAP), har samma omfattning. H&M:s varuleverantörers leverantörer av insatsmaterial såsom tyg och knappar innefattas däremot inte av tillsynsprogrammet. Då H&M inleder ett samarbete med en ny leverantör, eller då en befintlig leverantör anlitar en ny underleverantör, görs en omfattande så kallad FAP-revision. Syftet är att få en så fullständig bild som möjligt av förhållandena på fabriken. Revisionen omfattar normalt mer än 300 frågor och varje revision tar mellan två och sex arbetsdagar i anspråk. Under revisionen gör auditörerna en visuell inspektion av anläggningen, går igenom anställningskontrakt, tidrapporter, lönelistor och annan dokumentation samt talar med fabriksanställda och ledning. Efter varje revision diskuteras resultaten med leverantören. Därefter har leverantören viss tid på sig att upprätta en plan för hur eventuella brister kan åtgärdas. Åtgärdsplanen innehåller vanligen såväl kort- som långsiktiga mål och fungerar som utgångspunkt för förbättringsarbetet. H&M:s auditörer följer upp implementeringen av åtgärderna. Beroende på situationen kan det dröja upp till omkring två år innan det blir dags för nästa FAP-revision och en ny förbättringscykel. Under har vi fokuserat på att utveckla metoderna för uppföljningsbesök. Vi arrangerade workshops i Vilnius, Bangkok och Phnom Penh där H&M:s auditörer träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga förbättringar. Läs mer om prioriterade områden, FAP och utvärdering av potentiellt nya och befintliga leverantörer i 2005 års CSR-rapport. Riktlinjer för översyn av hemarbete I vissa länder äger delar av produktionen rum i hemmiljö. Vanligtvis rör det sig om handarbete som utförs av kvinnor, för vilka en anställning på en fabrik av olika skäl inte är ett alternativ. Hemarbete regleras inte alltid av arbetsrätten och det kan saknas formella anställningsavtal. Dessutom äger hemarbete inte sällan rum på avlägsna platser, i byar långt från fabrikerna. Dessa omständigheter gör att vi måste anpassa våra metoder för kontroll av arbetsförhållandena. För att förbättra uppföljningen och bidra till bättre villkor för dem som tillverkar H&M-produkter hemifrån, uppdaterade och standardiserade vi under våra verktyg för uppföljning av hemarbete. I vår uppföljning av hemarbete ligger fokus på att arbetarna ska ha skriftliga avtal, skälig ersättning (minst lagenlig minimilön), rätt att organisera sig och förhandla kollektivt samt att barnarbete inte förekommer. De uppdaterade verktygen kommer att testas och utvärderas under.

4 4 Årets granskning Under besökte vi våra leverantörer sammanlagt gånger med syfte att utvärdera efterlevnaden av H&M:s uppförandekod. 937 av dessa besök gjordes i Asien och 537 i Europa och på övriga inköpsmarknader. 19,5 procent av besöken i Asien och 33,8 procent i Europa och på övriga marknader gjordes oannonserat av de besöken var FAP-revisioner. I Asien gjordes totalt 639 FAP-revisioner, varav 407 på befintliga fabriker. Motsvarande siffror för Europa och övriga marknader var 393 respektive av årets totalt besök var uppföljningsbesök på fabriker som redan genomgått en FAP-revision. 298 uppföljningsbesök gjordes i Asien och 144 i Europa och på övriga marknader. Under uppfyllde 341 av 451 potentiellt nya fabriker H&M:s minimikrav i samband med första FAP-revisionen och godkändes därmed för tillverkning av H&M-varor. Nya fabriker har omkring ett halvår på sig att uppnå högre efterlevnad av uppförandekoden. Av de totalt 110 icke-godkända fabrikerna gavs 51 en ny chans i samband med ett uppföljningsbesök. 42 av dessa godkändes då för produktion av H&M-varor. Mer information om graderingen av våra leverantörer finns i 2005 års CSR-rapport. FAP-revisioner och uppföljningsbesök Befintliga fabriker Potentiellt nya fabriker TOTALT FAP Uppföljning FAP Uppföljning Totalt Ej godkänd Godkänd Ej godkänd Godkänd Totalt TOTALT Asien Europa, övriga TOTALT Under gjordes samtliga revisioner inom ramen för vårt nya uppföljningssystem FAP, vilket innebär färre men grundligare granskningar. Idag tar en revision upp till sex arbetsdagar och ett uppföljningsbesök cirka en dag. Det var därför väntat att antalet besök på våra leverantörers och deras underleverantörers fabriker skulle bli lägre jämfört med tidigare år. Under gjordes totalt besök, det vill säga FAP-revisioner samt 442 uppföljningsbesök. Revisioner och uppföljningsbesök Antal revisioner, befintliga fabriker Antal revisioner, potentiellt nya fabriker Antal uppföljningsbesök, befintliga och potentiellt nya fabriker TOTALT

5 5 Resultat av årets granskning Vad betyder siffrorna? Tabellen nedan visar resultaten av de 894 FAP-revisioner som vid årets slut var avslutade. En revision anses avslutad då fabriken har inkommit med en åtgärdsplan och revisionen har registrerats på CSR-avdelningen på H&M:s huvudkontor. Således ingår inte 138 av års totalt FAP-revisioner i den nu redovisade statistiken. 533 av de redovisade revisionerna gjordes i Asien och 361 i Europa och på övriga inköpsmarknader. Statistiken anger andelen FAP-revisioner i Asien respektive i Europa och på andra inköpsmarknader där vi funnit avvikelser från lokal arbetsrätt och H&M:s uppförandekod. De olika avsnitten i tabellen motsvarar frågorna i vårt revisionsformulär och områdena i vår uppförandekod. Det är inte möjligt att utläsa någon utveckling genom att jämföra årets statistik med 2005 års siffror. Det beror för det första på att är det första året då varje revision gjordes inom ramen för Full Audit Programme. För det andra görs FAP-revisioner i regel vartannat år. Det betyder att merparten av de fabriker som genomgick en FAP-revision under inte besöktes i det syftet år Dessutom är vår leverantörsbas inte helt konstant från år till år, vilket gör att en helt rättvisande jämförelse över tiden inte är möjlig. Trots statistikens brister ger den en generell bild av förhållandena på fabrikerna som utvärderats och tjänar som utgångspunkt för hur vi riktar framtida insatser. Årets FAP-statistik Årets FAP-statistik visar att de vanligaste avvikelserna från H&M:s uppförandekod finns inom följande områden: Asien n System för synpunkter och klagomål (58,9%) n Övertidsarbete inom lagens gränser (56,5%) n System för kommunikation mellan anställda och ledning (46,3%) n Anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav (43,9%) n Säkerhetsdatablad för kemiska produkter (43,9%) Europa och övriga inköpsmarknader n System för kommunikation mellan anställda och ledning (67,9%) n System för synpunkter och klagomål (62,9%) n Avfallshantering (60,9%) n Anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav (59,8%) n Säkerhetsdatablad för kemiska produkter (57,6%) Ett flertal områden anses vara underrapporterade. I synnerhet gäller detta uppgifterna om vattenrening, beroende på att sammanställningen innefattar både fabriker som omfattas av kravet på vattenrening och fabriker som inte gör det. Det gör att andelen fabriker där vi funnit avvikelser framstår som lägre än vad som är fallet. Dessutom antas det finnas avvikelser på fler fabriker än våra revisioner kunnat påvisa inom följande områden: n Övertidsersättning n Föreningsfrihet n Sjuk- och föräldraledighet samt semester n Unga arbetares villkor n Kränkande behandling

6 6 Område i uppförandekoden Europa och andra marknader Asien TOTAL (361 FAP-revisioner) (533 FAP-revisioner) (894 FAP-revisioner) Reviderade fabriker Reviderade fabriker Reviderade fabriker med avvikelse med avvikelse med avvikelse Barnarbete och unga arbetare Samtliga arbetare har uppnått den lagstadgade åldern för arbete 8 2,2% 19 3,6% 27 3,0% Lagenliga arbetsvillkor för unga arbetare ,1% 42 7,9% ,7% Arbetares rättigheter Alla arbetare har anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav ,8% ,9% ,3% Ordinarie arbetstid inom lagens gränser 94 26,0% 30 5,6% ,9% Övertidsarbete inom lagens gränser ,0% ,5% ,5% Samtliga arbetare erhåller minst lagenlig minimilön 71 19,7% 67 12,6% ,4% Lagenlig övertidsersättning ,4% 93 17,4% ,5% Korrekta löner utbetalas regelbundet och punktligt 66 18,3% ,9% ,0% Sjukledighet beviljas och kompenseras korrekt 35 9,7% ,0% ,0% Semester beviljas och kompenseras korrekt 71 19,7% ,1% ,7% Annan ledighet beviljas och kompenseras korrekt 36 10,0% 97 18,2% ,9% Socialförsäkring utbetalas ,4% 60 11,3% ,6% Föräldraledighet beviljas och kompenseras enligt lag 8 2,2% 56 10,5% 64 7,2% Anställning garanterad under och efter graviditet 1 0,3% 13 2,4% 14 1,6% Barnomsorg i enlighet med lag 12 3,3% 93 17,4% ,7% Rätt att bilda eller ansluta sig till valfri organisation samt förhandla kollektivt 2 0,6% ,3% ,3% Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål ,9% ,9% ,5% System för kommunikation mellan anställda och ledning ,9% ,3% ,0% Ingen diskriminering 1 0,3% 6 1,1% 7 0,8% Migrantarbetare har arbets- och/eller uppehållstillstånd samt lika arbetsvillkor 4 1,1% 8 1,5% 12 1,3% Allt arbete sker frivilligt 11 3,0% 41 7,7% 52 5,8% Verbala kränkningar förekommer inte 8 2,2% 60 11,3% 68 7,6% Fysiska kränkningar eller sexuella trakasserier förekommer inte 0 0,0% 3 0,6% 3 0,3% Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Samtliga säkerhetskrav efterlevs ,8% ,9% ,4% Ändamålsenlig första hjälpen-utrustning finns tillgänglig och första hjälpen-utbildning genomförs ,6% ,2% ,3% Tillgång till läkarvård 30 8,3% 50 9,4% 80 8,9% Brand- och brandsläckningsövningar genomförs ,7% ,3% ,8% Farliga maskiner skyddas och personlig skyddsutrustning tillhandahålls ,1% ,3% ,7% Dricksvatten finns tillgängligt 50 13,9% 48 9,0% 98 11,0% Matsal tillgänglig (om föreskrivet i lag) 30 8,3% 49 9,2% 79 8,8% Säkra byggnader 0 0,0% 4 0,8% 4 0,4% Arbetsmiljö Ren fabrik/arbetsplats 23 6,4% 45 8,4% 68 7,6% Lämplig temperatur för arbete 36 10,0% 36 6,8% 72 8,1% God luftkvalitet och ventilation 61 16,9% 76 14,3% ,3% Tillräcklig belysning för arbete 4 1,1% 7 1,3% 11 1,2% Toaletter (tillräckligt antal, rena, obegränsad tillgång) 67 18,6% ,7% ,6% Miljö Lokal miljölagstiftning efterlevs 6 1,7% 12 2,3% 18 2,0% Alla erforderliga miljötillstånd finns 72 19,9% 66 12,4% ,4% Kemiska produkter är korrekt märkta ,7% ,6% ,5% Utbildning i kemikaliehantering genomförs ,6% ,3% ,7% Säkerhetsdatablad för kemiska produkter finns tillgängliga och är implementerade ,6% ,9% ,4% Kravenlig avloppsvatten- och slamhantering 16 4,4% 66 12,4% 82 9,2% Lagenlig hantering av farligt avfall ,9% ,0% ,3% Oberoende granskning Inom H&M eftersträvar vi ständiga förbättringar. Det gäller även vårt eget sätt att kontrollera efterlevnaden av vår uppförandekod hos våra leverantörer. Därför deltar H&M sedan i Fair Labor Association (FLA). Det innebär att FLA gör oberoende revisioner på våra leverantörers fabriker i Kina, samt ser över H&M:s system för uppföljning av uppförandekoden. Resultatet publiceras under på FLA:s hemsida Samarbetet med FLA är en viktig kvalitetssäkring, men också ett sätt för H&M att visa våra intressenter hur vår egen uppföljning fungerar.

7 7 Mot hållbara förbättringar Kartläggning av orsaker till övertid Övertidsproblematiken hör till beklädnadsindustrins mest angelägna utmaningar. H&M:s långsiktiga målsättning är att arbetstiden hos våra leverantörer ska ligga inom lagens gränser. På kort sikt eftersträvar vi ökad insikt i orsakerna till övertidsarbete för att tillsammans med våra leverantörer kunna bemöta problemet. Under året genomfördes en övertidsstudie på sex av våra leverantörers fabriker. Studien visade att leverantörerna skulle vinna mycket på att öka effektiviteten och kontrollen över tillverkningen, exempelvis genom att införa bättre produktionsplanering. Det handlar om att arbeta förebyggande och göra realistiska bedömningar av vad man som tillverkare klarar av. På motsvarande sätt måste H&M bli bättre på att bedöma rimligheten i leverantörernas kapacitetsberäkningar och inte lägga större eller mer komplicerade beställningar än fabrikerna kan hantera. Vi bör också undvika sena ändringar av plaggen. Det finns självfallet anledning att ytterligare undersöka sambanden mellan H&M:s och leverantörernas agerande och övertidsuttaget på fabrikerna, på ett större urval än i den genomförda studien. Utbildningsinsatser Utbildning för fabriksanställda För att öka medvetenheten om rättigheter bland fabriksarbetare och deras arbetsledare har H&M fortsatt att samarbeta med den bangladeshiska organisationen Karmojibi Nari (KN). KN har under året utbildat personalkonsulenter på de fyra fabrikerna som omfattas av projektet. Personalkonsulenterna har i sin tur utbildat omkring arbetare. Utbildningstillfällena varade mellan en och en halv och två timmar. Under kommer H&M, i samarbete med ett annat internationellt klädföretag och South Asia Enterprise Development Facility (SEDF), att organisera utbildning i kommunikation och rättigheter för mellanchefer på ett antal fabriker i Bangladesh. Därigenom hoppas vi angripa frågor som lön, arbetstid och diskriminering. Målet är att stärka fabrikernas egen kapacitet genom att utbilda personalkonsulenter och annan personal som sedan för lärdomarna vidare till de anställda. Dessutom kommer lokala organisationer att tränas, för att underlätta för leverantörerna att själva ordna den här typen av utbildning. Utvecklingsseminarium för leverantörer Sedan vi inledde vårt systematiska uppföljningsarbete för snart tio år sedan, har förhållandena på våra leverantörers fabriker förbättrats avsevärt. Våra FAP-revisioner visar dock att mycket återstår att göra. För att tillverkarna ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga på sikt krävs betydande förbättringar, både vad gäller arbetsförhållanden och produktivitet. För att driva på utvecklingen hos våra leverantörer arrangerade H&M under ett seminarium i Bangladesh, om arbetares rättigheter och kopplingen till produktivitet och konkurrenskraft. Närmare 300 representanter för H&M:s leverantörer i landet deltog. Utöver dem och H&M:s egen personal, deltog också ett antal experter från näringslivet, den akademiska världen och ideella organisationer. Bland annat diskuterades hur leverantörerna kan gå tillväga för att skapa en öppnare atmosfär och ge sina anställda möjlighet att framföra synpunkter och klagomål. Det sammantagna budskapet var att fabrikerna måste prioritera personalen och effektivisera verksamheten, för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

8 8 Gemensamma satsningar Utmaningarna som vi möter i tillverkningsländerna är komplexa och dess orsaker står att finna på många nivåer. Det gör att H&M måste samarbeta med andra parter, för att med gemensamma krafter möta svårigheterna som beklädnadsindustrin står inför. Better Factories Cambodia H&M stödjer sedan 2005 initiativet Better Factories Cambodia (BFC). Initiativet, som drivs av Internationella arbetsorganisationen (ILO), har som mål att förbättra arbetsvillkoren för de anställda på Kambodjas beklädnadsfabriker. Till insatserna hör utbildning och oberoende kontroll. Kontrollerna som BFC gör ersätter inte H&M:s egen granskning. Däremot fungerar BFC:s bedömningar som verifikation av våra revisionsresultat. Dessutom kan informationen som BFC gör tillgänglig underlätta ett första urval då H&M söker samarbete med nya tillverkare i Kambodja. Läs mer om Better Factories Cambodia på MFA Forum Bangladesh H&M deltar även i MFA Forum Bangladesh. Textilbranschen i Bangladesh står inför en rad utmaningar, som vi menar bör behandlas på lands- och branschnivå, istället för på företagsnivå. Därför har ett flertal olika aktörer gått samman för att förbättra arbetsvillkoren och produktiviteten i Bangladesh beklädnadsindustri. Bland deltagarna finns, förutom ett tiotal köpare, företrädare för Bangladesh regering, de lokala branschorganisationerna BGMEA och BKMEA, Världsbanken, den globala fackliga organisationen ITGLWF samt flertalet andra organisationer. Läs mer om MFA Forum på Samarbete med UNICEF Sedan 2004 ingår H&M i ett partnerskap med UNICEF. Hittills har vi bidragit till ett globalt program för flickors utbildning, samt till ett program för förebyggande av hiv/aids i Kambodja. Under kommer UNICEF att genomföra en studie, på uppdrag av H&M. Studien, vars syfte är att kartlägga sociala konsekvenser av bomullsodling, kommer att ligga till grund för framtida insatser på området. Läs mer om H&M:s samarbete med UNICEF här.

9 9 Miljö Bomull i fokus H&M vill aktivt bidra till att minska miljöeffekterna av bomullsodling. Vår strategi består av två delar: att främja den ekologiska bomullen genom att efterfråga den samt att förbättra den konventionella bomullsodlingen. Fortsatt satsning på ekologisk bomull Vår avsikt är att gradvis använda mer bomull som odlats ekologiskt, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel. Vi vill bidra till en ökad efterfrågan och därigenom motivera fler odlare att satsa på ekologiskt jordbruk. Det gör vi genom att blanda in ekologisk bomull i valda plagg. Dessa plagg bär ingen särskild märkning. använde vi knappt 30 ton ekologiskt odlad bomull. Målet för är att blanda in minst 100 ton ekologisk bomull i delar av vårt sortiment. Därutöver kommer H&M att lansera kollektioner med 100 procent ekologisk bomull, vilket gör att vi räknar med att sammanlagt använda omkring 600 ton ekologisk bomull. H&M är också medlem i organisationen Organic Exchange, vars uppgift är att främja ekologisk bomullsodling. Läs mer på Förbättring av den konventionella bomullen Nästan all bomull odlas fortfarande på konventionellt vis. Parallellt med vår satsning på ekologisk bomull arbetar vi därför för att förbättra den konventionella bomullsodlingen genom Better Cotton Initiative (BCI). BCI har som mål att mätbart minska de negativa sociala och miljömässiga effekterna av konventionell bomullsodling. Initiativet till samarbetet togs av bland annat Världsnaturfonden (WWF) Läs mer på Renare tygframställning För att bleka, färga och tvätta tyg krävs stora mängder vatten, energi och kemikalier. Tygframställning är därmed en av de textilprocesser som har störst miljöpåverkan. Eftersom H&M i regel inte handlar direkt av tygleverantörer är våra möjligheter att ställa krav på dem mycket begränsade. För att bidra till renare tygframställning försöker vi istället att uppmuntra tygfärgerier att miljöanpassa sin verksamhet. Det gör vi genom att peka på miljövinsterna och kostnadsbesparingarna som effektivare resursförbrukning medför. Detta angreppssätt benämns cleaner production. H&M har tillsammans med BECO och Wuppertalinstitutet tagit fram ett verktyg som omfattar ett fyrtiotal åtgärder som färgerierna kan välja bland. Det går till så att H&M:s auditörer besöker de olika anläggningarna för att utvärdera förbättringspotentialen och visa på möjliga åtgärder. Därefter tar färgerierna fram handlingsplaner där de anger vilka förändringar de väljer att genomföra. H&M följer upp framstegen varannan månad under en ettårsperiod. Hittills har vi nått ut till 23 färgerier i Indien, Kina och Bangladesh. Sedan arbetar vi också med våra vertikalt integrerade leverantörer, det vill säga tillverkare av färdiga plagg som även färgar in egna tyger. H&M ser långsiktigt på programmet och tanken är att det ska vara en stående del av vårt miljöarbete i leverantörsledet. Läs mer om H&M:s cleaner production -program i 2005 års CSR-rapport. Utökning av miljömärkning H&M har sedan 2005 licens att använda Blomman, Europeiska unionens officiella miljömärke. Blomman står för begränsning av skadliga ämnen och minskad vattenförorening i hela produktionskedjan, från råbomullen till den färdiga produkten. Dessutom står märkets kvalitetskriterier för plaggens förmåga att hålla passform och färg. Plaggen känns igen på ett blommärke på förpackningarna och skötselråden. Under såldes nära Blommanmärkta babyplagg i våra butiker, vilket är en markant ökning jämfört med sålda plagg året dessförinnan. Då plaggen uppskattats av våra kunder planerar vi att under miljömärka fler plagg samt märka fler delar av babysortimentet.

10 10 Koldioxidutsläpp Energianvändning i byggnader Koldioxidutsläppen från energianvändningen i våra butiker, lager och kontor har under minskat med en procent i absoluta tal. I förhållande till företagets tillväxt (+11%) är minskningen tolv procent. Utvecklingen förklaras delvis av minskade uppvärmningsbehov i H&M:s lagerbyggnader till följd av det förhållandevis milda vädret, framförallt i Tyskland och Belgien. Tre försäljningsländer Tyskland, England och USA står för nästan hälften (47%) av H&M:s elkonsumtion och två tredjedelar (67%) av företagets elrelaterade koldioxidutsläpp. Enbart Tyskland står för 27 procent av H&M:s elförbrukning och 42 procent av de elrelaterade koldioxidutsläppen. Målet för är att reducera utsläpp som orsakas av elförbrukning i våra tyska butiker genom inköp av el från förnyelsebara källor. Varu- och persontransporter Koldioxidutsläpp som orsakats av varutransporter har sammantaget minskat med knappt en procent från till ton. Utsläppen från väg-, sjö- och järnvägstransporter har ökat med nio procent, vilket är i takt med H&M:s omsättningsökning, medan utsläppen från flyg- och sjö/flygfrakt har minskat med tolv procent absolut sett. Under året har vi arbetat aktivt för att begränsa flygtransporterna. Exempelvis använde vi mer kombinerade transporter (sjö/flyg) istället för renodlade flygtransporter jämfört med 2005, vilket följaktligen har resulterat i minskade utsläpp. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökade med 31 procent medan företagets tjänstebilar släppte ut åtta procent mer koldioxid jämfört med förra året. Flygresor står för merparten av koldioxidutsläppen från tjänsteresor, men även resor med tåg, buss, hyrbil och egen bil ingår i redovisningen. Vår förhoppning är att kunna ersätta visst resande i tjänsten genom ökad användning av video- och telefonkonferenser. Läs mer om detta här. Utsläppskälla 2005 Förändring Energianvändning % Varutransporter (väg, sjö, järnväg) % Varutransporter (flyg, sjö/flyg) % Tjänsteresor % Tjänstebilar % TOTAL % Energianvändning 42% Varutransporter (väg, sjö, järnväg) 30% Varutransporter (flyg, sjö/flyg) 21% Tjänsteresor 6% Tjänstebilar 1% Energianvändning 43% Varutransporter (väg, sjö, järnväg) 28% Varutransporter (flyg, sjö/flyg) 24% Tjänsteresor 4% Tjänstebilar 1%

11 11 Miljöarbete för minskade utsläpp En viktig del av H&M:s miljöarbete är att minska företagets koldioxidutsläpp och därmed begränsa vår klimatpåverkan. Målet är att reducera koldioxidutsläppen med tio procent mellan 2005 och 2009, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning. Basåret är En tioprocentig minskning skulle innebära att H&M:s verksamhet högst kan ge upphov till 3,45 ton koldioxid per omsatt miljon SEK. Tabellen nedan visar att våra aktiviteter under orsakade 3,75 ton koldioxidutsläpp per omsatt miljon svenska kronor. Detta är visserligen en förbättring jämfört med förra årets siffra (4,15 ton CO2/MSEK), men vårt arbete med att reducera utsläppen till högst 3,45 ton/msek fortsätter. Om datainsamlingen H&M:s koldioxidstatistik omfattar utsläpp som orsakats av varutransporter, transport av inrednings- och displaymaterial, tjänsteresor samt energianvändning i våra butiker, lager och kontor. Kategorin energianvändning innefattar elförbrukning samt inköp av värme eller bränsle för uppvärmning av lager och vissa butiker. Statistiken omfattar energianvändningen där H&M har egna kontrakt med leverantörer av el, värme eller bränsle. Butikerna, vars energianvändning inkluderas i statistiken, står för 85 procent av företagets nettoomsättning. Vi har i dag inte möjlighet att samla in statistik från våra varuleverantörer. Således gäller de redovisade koldioxidutsläppen H&M:s egen verksamhet och våra transportörer, inte tillverkningen av våra produkter. Ytterligare information om datainsamlingen finns i 2005 års CSR-rapport.

12 12 Erkännanden H&M Årets förbättrare H&M mottog under året det nyinstiftade priset Årets förbättrare, som delas ut av tidningen Svenska Dagbladet till det företag som på ett tydligt sätt förbättrat sitt sociala och miljömässiga agerande. Motiveringen löd Hennes & Mauritz har under en rad år arbetat målmedvetet och systematiskt för att långsiktigt säkerställa att företaget har ett tydligt etiskt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet. H&M:s skarpa krav på sina leverantörer har lett till märkbart förbättrade förutsättningar för produktionen. H&M ingår i hållbarhetsindex H&M ingår i flera hållbarhetsindex, däribland Dow Jones Sustainability World (DJSE World), FTSE4Good och Ethibel Sustainability Index. Syftet med dessa index är att underlätta för institutionella investerare att välja socialt och miljömässigt hållbara placeringar. Läs mer på och

13 13 Målsättningar Övergripande målsättningar H&M har satt upp ett antal övergripande målsättningar som anger den långsiktiga inriktningen på arbetet inom miljö och socialt ansvar. H&M:s övergripande miljömålsättningar n Miljömedvetenhet n Främjande av miljömedvetenhet bland medarbetare och leverantörer. n Respekt för naturen n Försiktighet vid beslutsfattande av respekt för naturen. n Hållbar resursanvändning n Återvinning, minskning av avfall och bevarande av naturtillgångar. n Sunda produkter n Produkter som inte skadar människa eller miljö. n Ren produktionskedja n Hållbar produktion och hållbara produktionsmetoder genom hela produktionskedjan. n Gröna transporter n Rena och effektiva transporter med begränsad påverkan på klimatet. H&M:s övergripande målsättningar inom socialt ansvar n Fullständig efterlevnad av uppförandekoden. n Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet. n Uppförandekodens betydelse ska reflekteras i såväl löpande som strategiska beslut. n Fabriksarbetare har möjlighet att kräva sina rättigheter. n Fabriksarbetare ska upplysas om arbetsrätt och mänskliga rättigheter i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Deras strävan att förbättra den egna arbetssituationen bör stödjas. n Efterlevnad av uppförandekoden upprätthålls med hjälp av effektiva ledningssystem. n Verktyg och rutiner ska utvecklas i samarbete med leverantören. n Kunskap om H&M:s arbete inom miljö och socialt ansvar bland våra intressenter. n Informationen eller utbildningen bör anpassas efter de olika intressentgrupperna. För att närma oss dessa målsättningar, formulerar vi årligen ett antal detaljerade och tidsbestämda delmål. Läs mer om års måluppfyllelse och om våra målsättningar framåt här.

14 14 Miljömål uppföljning Övergripande målsättning Miljömedvetenhet Respekt för naturen Hållbar resursanvändning Sunda produkter Ren produktkedja Gröna transporter Detaljerat mål Deadline Ansvarig Kommentar Status Utbilda leverantörer i systematisk och säker kemikaliehantering Minska H&M:s koldioxidutsläpp med 10 procent, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning Integrera H&M:s listor över kemikalier som är förbjudna eller under avveckling, med företagets instruktioner för byggnation av butiker och lager Testa plastkassar som tillverkats av biologiskt nedbrytbart material i minst ett försäljningsland Uppdatera H&M:s kemikalierestriktioner för kosmetik- och hygienprodukter som säljs under eget varumärke Utöka cleaner production-programmets omfattning genom att inkludera vertikalt integrerade leverantörer i Kina, Indien och Bangladesh Anta Business for Social Responsibilitys (BSR) riktlinjer för vattenkvalitet Kartlägga potentialen att minska koldioxidutsläpp som orsakas av transport av H&M:s varor 2009 Henrik Lampa Mikael Blommé, Ingrid Schullström Utbildningen kommer att anpassas efter typ av produktion och målgrupp Basåret är Under kommer vi att fokusera på energianvändning i våra butiker 30 april Mikael Blommé Förbuds- och avvecklingslistorna sammanställdes 2005, men implementeringen är delvis försenad 30 december Eva Polzer Skytt, Viveca Kleebinder Karin Sundberg De reviderade restriktionerna för H&M:s egna kosmetik- och hygienprodukter kommer exempelvis innehålla ytterligare restriktioner för konserveringsmedel, metaller och doftämnen Under utförande Under utförande Under utförande Testet har inte genomförts under året, bland annat beroende på svårigheter med kapacitet hos leverantören. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att använda bärkassar i miljöanpassat material Genomfört enligt plan 30 juni Harsha Vardhan Genomfört enligt plan. Läs mer om cleaner production-programmet här 31 mars Henrik Lampa BSR:s riktlinjer för vattenkvalitet kommer att ingå i H&M:s krav på fabriker med våta processer Anders Tell, Mikael Blommé Genomfört enligt plan Genomfört enligt plan

15 15 Mål inom socialt ansvar uppföljning Övergripande målsättning Fullständig efterlevnad av uppförandekoden De reviderade riktlinjerna kommer att ligga till grund för utvärdering av hemarbetares arbetsförhållanden Syftet är att göra utvärderingen av leverantörers efterlevnad av uppförandekoden effektivare och mer användbar Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet Detaljerat mål Ansvarig Deadline Kommentar Status Full Audit Programme (FAP): Utvärdera och, om nödvändigt, modifiera verktygen för uppföljningsbesök och management action plan-processen (MAP) Testa och kvalitetssäkra FAP och dess verktyg Kapacitetsutveckling: Hitta potentiella lokala partners såsom ideella organisationer och konsultföretag som kan bistå våra leverantörer i åtgärdsprocesser, särskilt i samband med komplexa och/eller känsliga frågor Reducera övertidsarbete: Samla in information om bästa praxis gällande reduktion av övertidsarbete samt kartlägga övertidsuttaget på olika tillverkningsmarknader. Dessa uppgifter kommer att ligga till grund för framtida insatser på området Hemarbete: Revidera och vidareutveckla H&M:s riktlinjer för hemarbete Kriterier för utvärdering av leverantörer: revidera och förbättra graderingen av leverantörers efterlevnad av uppförandekoden, som ingår i H&M:s övergripande leverantörsbedömning Ingrid Schullström, Lars-Åke Bergqvist, Ann-Charlotte Dahl Lars-Åke Bergqvist, Deeba Remheden Lars-Åke Bergqvist, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Ingrid Schullström Ingrid Schullström, Lars-Åke Bergqvist, Per Vestervall, Karl-Gunnar Fagerlin Under utförande Genomfört enligt plan Under utförande och framåt Under utförande Genomfört enligt plan Under utförande

16 16 Miljöansvar mål och framåt Övergripande målsättning Miljömedvetenhet Respekt för naturen Detaljerat mål Deadline Ansvarig Kommentar Uppmuntra användning av telefonoch videokonferenser, som alternativ till affärsresande Utbilda leverantörer i systematisk och säker kemikaliehantering Minska H&M:s koldioxidutsläpp med 10 procent, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning 31 mars Peter Norberg, Patrik Lindered, Mikael Blommé 2009 Anställda kommer att få information om telefon- och videokonferensmöjligheter. De kommer att upplysas om att sammanträden per telefon eller video bidrar till att minska H&M:s negativa miljöpåverkan Henrik Lampa Pågående projekt sedan Mikael Blommé, Ingrid Schullström Basåret är 2004 Använda el från förnyelsebara energikällor i Tyskland och därigenom bidra till att minska H&M:s klimatpåverka Fredrik Nilsén, Mikael Blommé Åstadkoms genom inköp av ursprungsgarantier, som säkerställer att elektriciteten kommer från förnyelsebara källor, enligt EU:s direktiv om främjande av elproduktion från förnyelsebara energikällor (2001/77/EG).Läs mer om urprungsgarantier på Utvärdera och revidera miljökrav gällande inköp av inrednings- och dekorationsmaterial samt kontorsmateriel 30 april Joachim Hellman, Mikael Blommé Hållbar resursanvändning Testa energieffektiva lösningar i samband med byggandet av ett nytt lager Ivan Pedersen, Mikael Blommé Inkludera miljökrav i offertförfrågningarna inför byggandet av lagret, och fastställa vilka lösningar som ska testas i samband med byggnationen Ivan Pedersen, Mikael Blommé Sunda produkter Märka minst en miljon babyplagg med EU:s miljömärkning Blomman Charlotte Tholsby Ren produktkedja Blanda in 100 ton ekologisk bomull i valda plagg Henrik Lampa Plaggen som åsyftas är sydda av tyg som består av en blandning av ekologisk och konventionell bomull. H&M kommer dessutom att lansera kollektioner med 100 procent ekologisk bomull. Läs mer här

17 17 Socialt ansvar målsättningar och framåt Övergripande målsättning Fullständig efterlevnad av uppförandekoden Detaljerat mål Ansvarig Deadline Utbilda uppförandekodansvariga (eller motsvarande) hos alla H&M:s leverantörer i Turkiet i egenkontroll. Syftet är att på ett tidigare stadium uppnå högre efterlevnad av lokal lagstiftning och H&M:s uppförandekod I samarbete med SEDF och ett annat internationellt klädföretag organisera utbildning i kommunikation och rättigheter för mellanchefer på upp till åtta fabriker i Bangladesh. Läs mer här Identifiera de allvarligaste överträdelserna av uppförandekoden och analysera deras orsaker Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Arrangera utbildning för berörda leverantörer med syfte att angripa de allvarligaste överträdelserna av uppförandekoden Deeba Remheden, Lars-Åke Bergqvist Fabriksarbetare kapabla att kräva sina rättigheter Fabriksarbetare kapabla att kräva sina rättigheter Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet Utvärdera och revidera miljökrav gällande inköp av inrednings- och dekorationsmaterial samt kontorsmateriel Kvalitetssäkra och utveckla metoderna för revisioner och uppföljningsbesök Undersöka behovet av att anpassa våra verktyg efter särskilda omständigheter och utveckla verktygen därefter. Exempel på särskilda omständigheter är produktionsenheter som sysselsätter ett fåtal personer Utvärdera möjligheten att genomföra fabriksrevisioner och förbättringsåtgärder tillsammans med andra internationella klädföretag Utveckla tydligare riktlinjer för våra leverantörer. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för leverantörerna att förstå H&M:s CSR-relaterade krav och ta ansvar för uppfyllandet av kraven Anordna utbildning för samtliga arbetarkommittémedlemmar på tre fabriker i Indien, i samarbete med Fair Wear Foundation och två andra internationella klädföretag Bistå två leverantörer i Turkiet i bildandet av välfungerande arbetarkommittéer, med syfte att stärka dialogen mellan ledning och anställda Utbilda uppförandekodansvariga (eller motsvarande) hos alla H&M:s leverantörer i Turkiet i internrevision, med syfte att uppnå högre efterlevnad av lokal lagstiftning och H&M:s uppförandekod Ytterligare integrera H&M:s CSR- och inköpsarbete, med syfte att ta större hänsyn till leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden vid placeringen av våra ordrar Färdigställa och implementera IT-stöd för hantering av FAP-relaterad information Deeba Remheden Maritha Lorentzon 1 juni Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Deeba Remheden, Nanna Engquist Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Ingrid Schullström, Ann-Charlotte Dahl Kunskap om H&M:s CSR-insatser bland våra intressenter Förbättra informationen om H&M:s CSR-insatser till kunder och anställda Katarina Kempe

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling H&M bakgrund Den svenska modekedjan Hennes & Mauritz grundades i Västerås 1947 utav Erling Persson. Företaget säljer mode för dam, herr, ungdom och barn och affärsidén går ut på att erbjuda mode och kvalitet

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning TEXTILE SOLUTIONS Företag Varumärke/Varumärken Ange samtliga varumärken som ni lämnar information om via det här formuläret. Kontaktperson (namn) Kontaktperson (e-post) Kontaktperson (telefon) 2 Inköp

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012

CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012 CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2012 Välkommen till höjdpunkterna från H&M:s CONSCIOUS ACTIONS 2012 För oss på H&M är hållbarhet ett handlingens ord. Det är en pågående resa med ärligt uppsåt, full av hjärta,

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2014

Conscious Actions Höjdpunkter 2014 CONSCIOUS ACTIONS Höjdpunkter 2014 Conscious Actions Höjdpunkter 2014 På H&M erbjuder vi mode till bästa pris men inte till vilket pris som helst. Vi vill göra medvetna val enkla och tillgängliga för alla.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com

PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com PH131811 IKEA PRESSMATERIAL/ 1 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PRESSMATERIAL BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR NOVEMBER 2015. KONTAKT: press.sto@ikea.com IKEA PRESSMATERIAL/ 2 PE419561 Credit to Vingaland

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer