CSR-rapportering 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR-rapportering 2006"

Transkript

1 1 CSRrapportering CSR-rapportering Här redogör vi för års viktigaste händelser inom miljö och socialt ansvar. Årets redovisning är mindre omfattande än föregående år. Våra policydokument och arbetsmetoder är oförändrade och finns beskrivna i 2005 års CSR-rapport. Nästa år kommer H&M:s CSR-arbete att redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) uppdaterade riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI har också utvecklat särskilda rapporteringsriktlinjer för företag inom beklädnads- och skobranschen. H&M har medverkat i denna process och kommer att tillämpa även dessa riktlinjer i CSR-rapporten för år.

2 2 H&M:S krav uppförandekod H&M äger eller driver inga fabriker. Istället tillverkas våra produkter av cirka 700 leverantörer främst i Asien och Europa. Det rör sig delvis om tillverkare i länder som befinner sig i ett utvecklingsskede, och där textilindustrin står för en betydande del av exportintäkterna. Produktionen av H&M:s varor bidrar till att sysselsätta många personer i ett flertal länder. Att ta ansvar för hur dessa människor och miljön påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att H&M ska kunna växa med fortsatt lönsamhet. Uppförandekoden vägleder arbetet Vi är medvetna om risken att arbetares rättigheter kränks och miljölagstiftning inte alltid efterlevs i tillverkningen av våra varor. Som köpare har vi emellertid möjlighet att medverka till att förhållandena förbättras. Arbetet utgår från vår uppförandekod. Den baseras på ILO-konventioner och FN:s barnkonvention och innehåller bland annat följande krav: n efterlevnad av lokal arbetsrätt n lagenlig lön och arbetstid n rätt att organisera sig och förhandla kollektivt n förbud mot barnarbete n förbud mot diskriminering n förbud mot tvångsarbete n hälsa och säkerhet på arbetsplatsen n efterlevnad av lokal miljölagstiftning. Under året har H&M utvecklat hälso- och säkerhetskraven, i synnerhet i samband med sandblästring. Överenskommelse med P&G klar H&M har i tidigare CSR-rapporter uppgett att ett antal leverantörer av kosmetika som bär andra varumärken än H&M:s egna inte har signerat vår uppförandekod. Under träffade H&M en överenskommelse med en av dessa leverantörer, Procter & Gamble (P&G). Överenskommelsen går ut på att P&G uppger var varorna som säljs i H&M:s butiker tillverkas samt ger oss rätt att granska tillverkningen. Det betyder att vi kan bedöma P&G på samma sätt som våra övriga leverantörer. P&G har dock fortfarande inte signerat H&M:s uppförandekod, utan hänvisar till sin egen. Procter & Gambles Sustainability Guidelines for Supplier Relations finns på miljökrav Miljökrav i tillverkningen H&M:s uppförandekod föreskriver att leverantörerna ska följa all relevant miljölagstiftning. I praktiken gäller kraven främst kemikaliehantering, avfallshantering samt rening av avloppsvatten. H&M kräver att fabriker med våtprocesser såsom tvätt eller infärgning ska rena sitt avloppsvatten. Från och med i år ställer vi även krav på utsläppsvattnets kvalitet genom att tillämpa riktlinjer som utvecklats av sju företag inom Business for Social Responsibility (BSR), däribland H&M. Skulle lagstiftningen i ett tillverkningsland vara striktare, har lagen givetvis företräde. I ett första steg gäller kraven avseende vattenkvalitet leverantörer med egna tvätterier. Framöver kommer även underleverantörers tvätterier och leverantörer som själva färgar in tyger att omfattas. Läs mer om BSR:s riktlinjer på org/waterquality. Då våra leverantörer undertecknar H&M:s uppförandekod förbinder de sig också att tillämpa våra kemikalierestriktioner. Läs mer om kemikalierestriktionerna i 2005 års CSR-rapport.

3 3 Översyn av leverantörskedjan Vår metod i korthet Alla fabriker som deltar i tillverkningen av H&M:s produkter omfattas av vår uppförandekod. Den gäller såväl för våra leverantörer, som för deras eventuella underleverantörer. Även vårt system för uppföljning av förhållandena i tillverkningen, Full Audit Programme (FAP), har samma omfattning. H&M:s varuleverantörers leverantörer av insatsmaterial såsom tyg och knappar innefattas däremot inte av tillsynsprogrammet. Då H&M inleder ett samarbete med en ny leverantör, eller då en befintlig leverantör anlitar en ny underleverantör, görs en omfattande så kallad FAP-revision. Syftet är att få en så fullständig bild som möjligt av förhållandena på fabriken. Revisionen omfattar normalt mer än 300 frågor och varje revision tar mellan två och sex arbetsdagar i anspråk. Under revisionen gör auditörerna en visuell inspektion av anläggningen, går igenom anställningskontrakt, tidrapporter, lönelistor och annan dokumentation samt talar med fabriksanställda och ledning. Efter varje revision diskuteras resultaten med leverantören. Därefter har leverantören viss tid på sig att upprätta en plan för hur eventuella brister kan åtgärdas. Åtgärdsplanen innehåller vanligen såväl kort- som långsiktiga mål och fungerar som utgångspunkt för förbättringsarbetet. H&M:s auditörer följer upp implementeringen av åtgärderna. Beroende på situationen kan det dröja upp till omkring två år innan det blir dags för nästa FAP-revision och en ny förbättringscykel. Under har vi fokuserat på att utveckla metoderna för uppföljningsbesök. Vi arrangerade workshops i Vilnius, Bangkok och Phnom Penh där H&M:s auditörer träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga förbättringar. Läs mer om prioriterade områden, FAP och utvärdering av potentiellt nya och befintliga leverantörer i 2005 års CSR-rapport. Riktlinjer för översyn av hemarbete I vissa länder äger delar av produktionen rum i hemmiljö. Vanligtvis rör det sig om handarbete som utförs av kvinnor, för vilka en anställning på en fabrik av olika skäl inte är ett alternativ. Hemarbete regleras inte alltid av arbetsrätten och det kan saknas formella anställningsavtal. Dessutom äger hemarbete inte sällan rum på avlägsna platser, i byar långt från fabrikerna. Dessa omständigheter gör att vi måste anpassa våra metoder för kontroll av arbetsförhållandena. För att förbättra uppföljningen och bidra till bättre villkor för dem som tillverkar H&M-produkter hemifrån, uppdaterade och standardiserade vi under våra verktyg för uppföljning av hemarbete. I vår uppföljning av hemarbete ligger fokus på att arbetarna ska ha skriftliga avtal, skälig ersättning (minst lagenlig minimilön), rätt att organisera sig och förhandla kollektivt samt att barnarbete inte förekommer. De uppdaterade verktygen kommer att testas och utvärderas under.

4 4 Årets granskning Under besökte vi våra leverantörer sammanlagt gånger med syfte att utvärdera efterlevnaden av H&M:s uppförandekod. 937 av dessa besök gjordes i Asien och 537 i Europa och på övriga inköpsmarknader. 19,5 procent av besöken i Asien och 33,8 procent i Europa och på övriga marknader gjordes oannonserat av de besöken var FAP-revisioner. I Asien gjordes totalt 639 FAP-revisioner, varav 407 på befintliga fabriker. Motsvarande siffror för Europa och övriga marknader var 393 respektive av årets totalt besök var uppföljningsbesök på fabriker som redan genomgått en FAP-revision. 298 uppföljningsbesök gjordes i Asien och 144 i Europa och på övriga marknader. Under uppfyllde 341 av 451 potentiellt nya fabriker H&M:s minimikrav i samband med första FAP-revisionen och godkändes därmed för tillverkning av H&M-varor. Nya fabriker har omkring ett halvår på sig att uppnå högre efterlevnad av uppförandekoden. Av de totalt 110 icke-godkända fabrikerna gavs 51 en ny chans i samband med ett uppföljningsbesök. 42 av dessa godkändes då för produktion av H&M-varor. Mer information om graderingen av våra leverantörer finns i 2005 års CSR-rapport. FAP-revisioner och uppföljningsbesök Befintliga fabriker Potentiellt nya fabriker TOTALT FAP Uppföljning FAP Uppföljning Totalt Ej godkänd Godkänd Ej godkänd Godkänd Totalt TOTALT Asien Europa, övriga TOTALT Under gjordes samtliga revisioner inom ramen för vårt nya uppföljningssystem FAP, vilket innebär färre men grundligare granskningar. Idag tar en revision upp till sex arbetsdagar och ett uppföljningsbesök cirka en dag. Det var därför väntat att antalet besök på våra leverantörers och deras underleverantörers fabriker skulle bli lägre jämfört med tidigare år. Under gjordes totalt besök, det vill säga FAP-revisioner samt 442 uppföljningsbesök. Revisioner och uppföljningsbesök Antal revisioner, befintliga fabriker Antal revisioner, potentiellt nya fabriker Antal uppföljningsbesök, befintliga och potentiellt nya fabriker TOTALT

5 5 Resultat av årets granskning Vad betyder siffrorna? Tabellen nedan visar resultaten av de 894 FAP-revisioner som vid årets slut var avslutade. En revision anses avslutad då fabriken har inkommit med en åtgärdsplan och revisionen har registrerats på CSR-avdelningen på H&M:s huvudkontor. Således ingår inte 138 av års totalt FAP-revisioner i den nu redovisade statistiken. 533 av de redovisade revisionerna gjordes i Asien och 361 i Europa och på övriga inköpsmarknader. Statistiken anger andelen FAP-revisioner i Asien respektive i Europa och på andra inköpsmarknader där vi funnit avvikelser från lokal arbetsrätt och H&M:s uppförandekod. De olika avsnitten i tabellen motsvarar frågorna i vårt revisionsformulär och områdena i vår uppförandekod. Det är inte möjligt att utläsa någon utveckling genom att jämföra årets statistik med 2005 års siffror. Det beror för det första på att är det första året då varje revision gjordes inom ramen för Full Audit Programme. För det andra görs FAP-revisioner i regel vartannat år. Det betyder att merparten av de fabriker som genomgick en FAP-revision under inte besöktes i det syftet år Dessutom är vår leverantörsbas inte helt konstant från år till år, vilket gör att en helt rättvisande jämförelse över tiden inte är möjlig. Trots statistikens brister ger den en generell bild av förhållandena på fabrikerna som utvärderats och tjänar som utgångspunkt för hur vi riktar framtida insatser. Årets FAP-statistik Årets FAP-statistik visar att de vanligaste avvikelserna från H&M:s uppförandekod finns inom följande områden: Asien n System för synpunkter och klagomål (58,9%) n Övertidsarbete inom lagens gränser (56,5%) n System för kommunikation mellan anställda och ledning (46,3%) n Anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav (43,9%) n Säkerhetsdatablad för kemiska produkter (43,9%) Europa och övriga inköpsmarknader n System för kommunikation mellan anställda och ledning (67,9%) n System för synpunkter och klagomål (62,9%) n Avfallshantering (60,9%) n Anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav (59,8%) n Säkerhetsdatablad för kemiska produkter (57,6%) Ett flertal områden anses vara underrapporterade. I synnerhet gäller detta uppgifterna om vattenrening, beroende på att sammanställningen innefattar både fabriker som omfattas av kravet på vattenrening och fabriker som inte gör det. Det gör att andelen fabriker där vi funnit avvikelser framstår som lägre än vad som är fallet. Dessutom antas det finnas avvikelser på fler fabriker än våra revisioner kunnat påvisa inom följande områden: n Övertidsersättning n Föreningsfrihet n Sjuk- och föräldraledighet samt semester n Unga arbetares villkor n Kränkande behandling

6 6 Område i uppförandekoden Europa och andra marknader Asien TOTAL (361 FAP-revisioner) (533 FAP-revisioner) (894 FAP-revisioner) Reviderade fabriker Reviderade fabriker Reviderade fabriker med avvikelse med avvikelse med avvikelse Barnarbete och unga arbetare Samtliga arbetare har uppnått den lagstadgade åldern för arbete 8 2,2% 19 3,6% 27 3,0% Lagenliga arbetsvillkor för unga arbetare ,1% 42 7,9% ,7% Arbetares rättigheter Alla arbetare har anställningskontrakt i enlighet med H&M:s krav ,8% ,9% ,3% Ordinarie arbetstid inom lagens gränser 94 26,0% 30 5,6% ,9% Övertidsarbete inom lagens gränser ,0% ,5% ,5% Samtliga arbetare erhåller minst lagenlig minimilön 71 19,7% 67 12,6% ,4% Lagenlig övertidsersättning ,4% 93 17,4% ,5% Korrekta löner utbetalas regelbundet och punktligt 66 18,3% ,9% ,0% Sjukledighet beviljas och kompenseras korrekt 35 9,7% ,0% ,0% Semester beviljas och kompenseras korrekt 71 19,7% ,1% ,7% Annan ledighet beviljas och kompenseras korrekt 36 10,0% 97 18,2% ,9% Socialförsäkring utbetalas ,4% 60 11,3% ,6% Föräldraledighet beviljas och kompenseras enligt lag 8 2,2% 56 10,5% 64 7,2% Anställning garanterad under och efter graviditet 1 0,3% 13 2,4% 14 1,6% Barnomsorg i enlighet med lag 12 3,3% 93 17,4% ,7% Rätt att bilda eller ansluta sig till valfri organisation samt förhandla kollektivt 2 0,6% ,3% ,3% Möjlighet att framföra synpunkter och klagomål ,9% ,9% ,5% System för kommunikation mellan anställda och ledning ,9% ,3% ,0% Ingen diskriminering 1 0,3% 6 1,1% 7 0,8% Migrantarbetare har arbets- och/eller uppehållstillstånd samt lika arbetsvillkor 4 1,1% 8 1,5% 12 1,3% Allt arbete sker frivilligt 11 3,0% 41 7,7% 52 5,8% Verbala kränkningar förekommer inte 8 2,2% 60 11,3% 68 7,6% Fysiska kränkningar eller sexuella trakasserier förekommer inte 0 0,0% 3 0,6% 3 0,3% Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Samtliga säkerhetskrav efterlevs ,8% ,9% ,4% Ändamålsenlig första hjälpen-utrustning finns tillgänglig och första hjälpen-utbildning genomförs ,6% ,2% ,3% Tillgång till läkarvård 30 8,3% 50 9,4% 80 8,9% Brand- och brandsläckningsövningar genomförs ,7% ,3% ,8% Farliga maskiner skyddas och personlig skyddsutrustning tillhandahålls ,1% ,3% ,7% Dricksvatten finns tillgängligt 50 13,9% 48 9,0% 98 11,0% Matsal tillgänglig (om föreskrivet i lag) 30 8,3% 49 9,2% 79 8,8% Säkra byggnader 0 0,0% 4 0,8% 4 0,4% Arbetsmiljö Ren fabrik/arbetsplats 23 6,4% 45 8,4% 68 7,6% Lämplig temperatur för arbete 36 10,0% 36 6,8% 72 8,1% God luftkvalitet och ventilation 61 16,9% 76 14,3% ,3% Tillräcklig belysning för arbete 4 1,1% 7 1,3% 11 1,2% Toaletter (tillräckligt antal, rena, obegränsad tillgång) 67 18,6% ,7% ,6% Miljö Lokal miljölagstiftning efterlevs 6 1,7% 12 2,3% 18 2,0% Alla erforderliga miljötillstånd finns 72 19,9% 66 12,4% ,4% Kemiska produkter är korrekt märkta ,7% ,6% ,5% Utbildning i kemikaliehantering genomförs ,6% ,3% ,7% Säkerhetsdatablad för kemiska produkter finns tillgängliga och är implementerade ,6% ,9% ,4% Kravenlig avloppsvatten- och slamhantering 16 4,4% 66 12,4% 82 9,2% Lagenlig hantering av farligt avfall ,9% ,0% ,3% Oberoende granskning Inom H&M eftersträvar vi ständiga förbättringar. Det gäller även vårt eget sätt att kontrollera efterlevnaden av vår uppförandekod hos våra leverantörer. Därför deltar H&M sedan i Fair Labor Association (FLA). Det innebär att FLA gör oberoende revisioner på våra leverantörers fabriker i Kina, samt ser över H&M:s system för uppföljning av uppförandekoden. Resultatet publiceras under på FLA:s hemsida Samarbetet med FLA är en viktig kvalitetssäkring, men också ett sätt för H&M att visa våra intressenter hur vår egen uppföljning fungerar.

7 7 Mot hållbara förbättringar Kartläggning av orsaker till övertid Övertidsproblematiken hör till beklädnadsindustrins mest angelägna utmaningar. H&M:s långsiktiga målsättning är att arbetstiden hos våra leverantörer ska ligga inom lagens gränser. På kort sikt eftersträvar vi ökad insikt i orsakerna till övertidsarbete för att tillsammans med våra leverantörer kunna bemöta problemet. Under året genomfördes en övertidsstudie på sex av våra leverantörers fabriker. Studien visade att leverantörerna skulle vinna mycket på att öka effektiviteten och kontrollen över tillverkningen, exempelvis genom att införa bättre produktionsplanering. Det handlar om att arbeta förebyggande och göra realistiska bedömningar av vad man som tillverkare klarar av. På motsvarande sätt måste H&M bli bättre på att bedöma rimligheten i leverantörernas kapacitetsberäkningar och inte lägga större eller mer komplicerade beställningar än fabrikerna kan hantera. Vi bör också undvika sena ändringar av plaggen. Det finns självfallet anledning att ytterligare undersöka sambanden mellan H&M:s och leverantörernas agerande och övertidsuttaget på fabrikerna, på ett större urval än i den genomförda studien. Utbildningsinsatser Utbildning för fabriksanställda För att öka medvetenheten om rättigheter bland fabriksarbetare och deras arbetsledare har H&M fortsatt att samarbeta med den bangladeshiska organisationen Karmojibi Nari (KN). KN har under året utbildat personalkonsulenter på de fyra fabrikerna som omfattas av projektet. Personalkonsulenterna har i sin tur utbildat omkring arbetare. Utbildningstillfällena varade mellan en och en halv och två timmar. Under kommer H&M, i samarbete med ett annat internationellt klädföretag och South Asia Enterprise Development Facility (SEDF), att organisera utbildning i kommunikation och rättigheter för mellanchefer på ett antal fabriker i Bangladesh. Därigenom hoppas vi angripa frågor som lön, arbetstid och diskriminering. Målet är att stärka fabrikernas egen kapacitet genom att utbilda personalkonsulenter och annan personal som sedan för lärdomarna vidare till de anställda. Dessutom kommer lokala organisationer att tränas, för att underlätta för leverantörerna att själva ordna den här typen av utbildning. Utvecklingsseminarium för leverantörer Sedan vi inledde vårt systematiska uppföljningsarbete för snart tio år sedan, har förhållandena på våra leverantörers fabriker förbättrats avsevärt. Våra FAP-revisioner visar dock att mycket återstår att göra. För att tillverkarna ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga på sikt krävs betydande förbättringar, både vad gäller arbetsförhållanden och produktivitet. För att driva på utvecklingen hos våra leverantörer arrangerade H&M under ett seminarium i Bangladesh, om arbetares rättigheter och kopplingen till produktivitet och konkurrenskraft. Närmare 300 representanter för H&M:s leverantörer i landet deltog. Utöver dem och H&M:s egen personal, deltog också ett antal experter från näringslivet, den akademiska världen och ideella organisationer. Bland annat diskuterades hur leverantörerna kan gå tillväga för att skapa en öppnare atmosfär och ge sina anställda möjlighet att framföra synpunkter och klagomål. Det sammantagna budskapet var att fabrikerna måste prioritera personalen och effektivisera verksamheten, för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

8 8 Gemensamma satsningar Utmaningarna som vi möter i tillverkningsländerna är komplexa och dess orsaker står att finna på många nivåer. Det gör att H&M måste samarbeta med andra parter, för att med gemensamma krafter möta svårigheterna som beklädnadsindustrin står inför. Better Factories Cambodia H&M stödjer sedan 2005 initiativet Better Factories Cambodia (BFC). Initiativet, som drivs av Internationella arbetsorganisationen (ILO), har som mål att förbättra arbetsvillkoren för de anställda på Kambodjas beklädnadsfabriker. Till insatserna hör utbildning och oberoende kontroll. Kontrollerna som BFC gör ersätter inte H&M:s egen granskning. Däremot fungerar BFC:s bedömningar som verifikation av våra revisionsresultat. Dessutom kan informationen som BFC gör tillgänglig underlätta ett första urval då H&M söker samarbete med nya tillverkare i Kambodja. Läs mer om Better Factories Cambodia på MFA Forum Bangladesh H&M deltar även i MFA Forum Bangladesh. Textilbranschen i Bangladesh står inför en rad utmaningar, som vi menar bör behandlas på lands- och branschnivå, istället för på företagsnivå. Därför har ett flertal olika aktörer gått samman för att förbättra arbetsvillkoren och produktiviteten i Bangladesh beklädnadsindustri. Bland deltagarna finns, förutom ett tiotal köpare, företrädare för Bangladesh regering, de lokala branschorganisationerna BGMEA och BKMEA, Världsbanken, den globala fackliga organisationen ITGLWF samt flertalet andra organisationer. Läs mer om MFA Forum på Samarbete med UNICEF Sedan 2004 ingår H&M i ett partnerskap med UNICEF. Hittills har vi bidragit till ett globalt program för flickors utbildning, samt till ett program för förebyggande av hiv/aids i Kambodja. Under kommer UNICEF att genomföra en studie, på uppdrag av H&M. Studien, vars syfte är att kartlägga sociala konsekvenser av bomullsodling, kommer att ligga till grund för framtida insatser på området. Läs mer om H&M:s samarbete med UNICEF här.

9 9 Miljö Bomull i fokus H&M vill aktivt bidra till att minska miljöeffekterna av bomullsodling. Vår strategi består av två delar: att främja den ekologiska bomullen genom att efterfråga den samt att förbättra den konventionella bomullsodlingen. Fortsatt satsning på ekologisk bomull Vår avsikt är att gradvis använda mer bomull som odlats ekologiskt, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel. Vi vill bidra till en ökad efterfrågan och därigenom motivera fler odlare att satsa på ekologiskt jordbruk. Det gör vi genom att blanda in ekologisk bomull i valda plagg. Dessa plagg bär ingen särskild märkning. använde vi knappt 30 ton ekologiskt odlad bomull. Målet för är att blanda in minst 100 ton ekologisk bomull i delar av vårt sortiment. Därutöver kommer H&M att lansera kollektioner med 100 procent ekologisk bomull, vilket gör att vi räknar med att sammanlagt använda omkring 600 ton ekologisk bomull. H&M är också medlem i organisationen Organic Exchange, vars uppgift är att främja ekologisk bomullsodling. Läs mer på Förbättring av den konventionella bomullen Nästan all bomull odlas fortfarande på konventionellt vis. Parallellt med vår satsning på ekologisk bomull arbetar vi därför för att förbättra den konventionella bomullsodlingen genom Better Cotton Initiative (BCI). BCI har som mål att mätbart minska de negativa sociala och miljömässiga effekterna av konventionell bomullsodling. Initiativet till samarbetet togs av bland annat Världsnaturfonden (WWF) Läs mer på Renare tygframställning För att bleka, färga och tvätta tyg krävs stora mängder vatten, energi och kemikalier. Tygframställning är därmed en av de textilprocesser som har störst miljöpåverkan. Eftersom H&M i regel inte handlar direkt av tygleverantörer är våra möjligheter att ställa krav på dem mycket begränsade. För att bidra till renare tygframställning försöker vi istället att uppmuntra tygfärgerier att miljöanpassa sin verksamhet. Det gör vi genom att peka på miljövinsterna och kostnadsbesparingarna som effektivare resursförbrukning medför. Detta angreppssätt benämns cleaner production. H&M har tillsammans med BECO och Wuppertalinstitutet tagit fram ett verktyg som omfattar ett fyrtiotal åtgärder som färgerierna kan välja bland. Det går till så att H&M:s auditörer besöker de olika anläggningarna för att utvärdera förbättringspotentialen och visa på möjliga åtgärder. Därefter tar färgerierna fram handlingsplaner där de anger vilka förändringar de väljer att genomföra. H&M följer upp framstegen varannan månad under en ettårsperiod. Hittills har vi nått ut till 23 färgerier i Indien, Kina och Bangladesh. Sedan arbetar vi också med våra vertikalt integrerade leverantörer, det vill säga tillverkare av färdiga plagg som även färgar in egna tyger. H&M ser långsiktigt på programmet och tanken är att det ska vara en stående del av vårt miljöarbete i leverantörsledet. Läs mer om H&M:s cleaner production -program i 2005 års CSR-rapport. Utökning av miljömärkning H&M har sedan 2005 licens att använda Blomman, Europeiska unionens officiella miljömärke. Blomman står för begränsning av skadliga ämnen och minskad vattenförorening i hela produktionskedjan, från råbomullen till den färdiga produkten. Dessutom står märkets kvalitetskriterier för plaggens förmåga att hålla passform och färg. Plaggen känns igen på ett blommärke på förpackningarna och skötselråden. Under såldes nära Blommanmärkta babyplagg i våra butiker, vilket är en markant ökning jämfört med sålda plagg året dessförinnan. Då plaggen uppskattats av våra kunder planerar vi att under miljömärka fler plagg samt märka fler delar av babysortimentet.

10 10 Koldioxidutsläpp Energianvändning i byggnader Koldioxidutsläppen från energianvändningen i våra butiker, lager och kontor har under minskat med en procent i absoluta tal. I förhållande till företagets tillväxt (+11%) är minskningen tolv procent. Utvecklingen förklaras delvis av minskade uppvärmningsbehov i H&M:s lagerbyggnader till följd av det förhållandevis milda vädret, framförallt i Tyskland och Belgien. Tre försäljningsländer Tyskland, England och USA står för nästan hälften (47%) av H&M:s elkonsumtion och två tredjedelar (67%) av företagets elrelaterade koldioxidutsläpp. Enbart Tyskland står för 27 procent av H&M:s elförbrukning och 42 procent av de elrelaterade koldioxidutsläppen. Målet för är att reducera utsläpp som orsakas av elförbrukning i våra tyska butiker genom inköp av el från förnyelsebara källor. Varu- och persontransporter Koldioxidutsläpp som orsakats av varutransporter har sammantaget minskat med knappt en procent från till ton. Utsläppen från väg-, sjö- och järnvägstransporter har ökat med nio procent, vilket är i takt med H&M:s omsättningsökning, medan utsläppen från flyg- och sjö/flygfrakt har minskat med tolv procent absolut sett. Under året har vi arbetat aktivt för att begränsa flygtransporterna. Exempelvis använde vi mer kombinerade transporter (sjö/flyg) istället för renodlade flygtransporter jämfört med 2005, vilket följaktligen har resulterat i minskade utsläpp. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökade med 31 procent medan företagets tjänstebilar släppte ut åtta procent mer koldioxid jämfört med förra året. Flygresor står för merparten av koldioxidutsläppen från tjänsteresor, men även resor med tåg, buss, hyrbil och egen bil ingår i redovisningen. Vår förhoppning är att kunna ersätta visst resande i tjänsten genom ökad användning av video- och telefonkonferenser. Läs mer om detta här. Utsläppskälla 2005 Förändring Energianvändning % Varutransporter (väg, sjö, järnväg) % Varutransporter (flyg, sjö/flyg) % Tjänsteresor % Tjänstebilar % TOTAL % Energianvändning 42% Varutransporter (väg, sjö, järnväg) 30% Varutransporter (flyg, sjö/flyg) 21% Tjänsteresor 6% Tjänstebilar 1% Energianvändning 43% Varutransporter (väg, sjö, järnväg) 28% Varutransporter (flyg, sjö/flyg) 24% Tjänsteresor 4% Tjänstebilar 1%

11 11 Miljöarbete för minskade utsläpp En viktig del av H&M:s miljöarbete är att minska företagets koldioxidutsläpp och därmed begränsa vår klimatpåverkan. Målet är att reducera koldioxidutsläppen med tio procent mellan 2005 och 2009, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning. Basåret är En tioprocentig minskning skulle innebära att H&M:s verksamhet högst kan ge upphov till 3,45 ton koldioxid per omsatt miljon SEK. Tabellen nedan visar att våra aktiviteter under orsakade 3,75 ton koldioxidutsläpp per omsatt miljon svenska kronor. Detta är visserligen en förbättring jämfört med förra årets siffra (4,15 ton CO2/MSEK), men vårt arbete med att reducera utsläppen till högst 3,45 ton/msek fortsätter. Om datainsamlingen H&M:s koldioxidstatistik omfattar utsläpp som orsakats av varutransporter, transport av inrednings- och displaymaterial, tjänsteresor samt energianvändning i våra butiker, lager och kontor. Kategorin energianvändning innefattar elförbrukning samt inköp av värme eller bränsle för uppvärmning av lager och vissa butiker. Statistiken omfattar energianvändningen där H&M har egna kontrakt med leverantörer av el, värme eller bränsle. Butikerna, vars energianvändning inkluderas i statistiken, står för 85 procent av företagets nettoomsättning. Vi har i dag inte möjlighet att samla in statistik från våra varuleverantörer. Således gäller de redovisade koldioxidutsläppen H&M:s egen verksamhet och våra transportörer, inte tillverkningen av våra produkter. Ytterligare information om datainsamlingen finns i 2005 års CSR-rapport.

12 12 Erkännanden H&M Årets förbättrare H&M mottog under året det nyinstiftade priset Årets förbättrare, som delas ut av tidningen Svenska Dagbladet till det företag som på ett tydligt sätt förbättrat sitt sociala och miljömässiga agerande. Motiveringen löd Hennes & Mauritz har under en rad år arbetat målmedvetet och systematiskt för att långsiktigt säkerställa att företaget har ett tydligt etiskt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet. H&M:s skarpa krav på sina leverantörer har lett till märkbart förbättrade förutsättningar för produktionen. H&M ingår i hållbarhetsindex H&M ingår i flera hållbarhetsindex, däribland Dow Jones Sustainability World (DJSE World), FTSE4Good och Ethibel Sustainability Index. Syftet med dessa index är att underlätta för institutionella investerare att välja socialt och miljömässigt hållbara placeringar. Läs mer på och

13 13 Målsättningar Övergripande målsättningar H&M har satt upp ett antal övergripande målsättningar som anger den långsiktiga inriktningen på arbetet inom miljö och socialt ansvar. H&M:s övergripande miljömålsättningar n Miljömedvetenhet n Främjande av miljömedvetenhet bland medarbetare och leverantörer. n Respekt för naturen n Försiktighet vid beslutsfattande av respekt för naturen. n Hållbar resursanvändning n Återvinning, minskning av avfall och bevarande av naturtillgångar. n Sunda produkter n Produkter som inte skadar människa eller miljö. n Ren produktionskedja n Hållbar produktion och hållbara produktionsmetoder genom hela produktionskedjan. n Gröna transporter n Rena och effektiva transporter med begränsad påverkan på klimatet. H&M:s övergripande målsättningar inom socialt ansvar n Fullständig efterlevnad av uppförandekoden. n Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet. n Uppförandekodens betydelse ska reflekteras i såväl löpande som strategiska beslut. n Fabriksarbetare har möjlighet att kräva sina rättigheter. n Fabriksarbetare ska upplysas om arbetsrätt och mänskliga rättigheter i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Deras strävan att förbättra den egna arbetssituationen bör stödjas. n Efterlevnad av uppförandekoden upprätthålls med hjälp av effektiva ledningssystem. n Verktyg och rutiner ska utvecklas i samarbete med leverantören. n Kunskap om H&M:s arbete inom miljö och socialt ansvar bland våra intressenter. n Informationen eller utbildningen bör anpassas efter de olika intressentgrupperna. För att närma oss dessa målsättningar, formulerar vi årligen ett antal detaljerade och tidsbestämda delmål. Läs mer om års måluppfyllelse och om våra målsättningar framåt här.

14 14 Miljömål uppföljning Övergripande målsättning Miljömedvetenhet Respekt för naturen Hållbar resursanvändning Sunda produkter Ren produktkedja Gröna transporter Detaljerat mål Deadline Ansvarig Kommentar Status Utbilda leverantörer i systematisk och säker kemikaliehantering Minska H&M:s koldioxidutsläpp med 10 procent, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning Integrera H&M:s listor över kemikalier som är förbjudna eller under avveckling, med företagets instruktioner för byggnation av butiker och lager Testa plastkassar som tillverkats av biologiskt nedbrytbart material i minst ett försäljningsland Uppdatera H&M:s kemikalierestriktioner för kosmetik- och hygienprodukter som säljs under eget varumärke Utöka cleaner production-programmets omfattning genom att inkludera vertikalt integrerade leverantörer i Kina, Indien och Bangladesh Anta Business for Social Responsibilitys (BSR) riktlinjer för vattenkvalitet Kartlägga potentialen att minska koldioxidutsläpp som orsakas av transport av H&M:s varor 2009 Henrik Lampa Mikael Blommé, Ingrid Schullström Utbildningen kommer att anpassas efter typ av produktion och målgrupp Basåret är Under kommer vi att fokusera på energianvändning i våra butiker 30 april Mikael Blommé Förbuds- och avvecklingslistorna sammanställdes 2005, men implementeringen är delvis försenad 30 december Eva Polzer Skytt, Viveca Kleebinder Karin Sundberg De reviderade restriktionerna för H&M:s egna kosmetik- och hygienprodukter kommer exempelvis innehålla ytterligare restriktioner för konserveringsmedel, metaller och doftämnen Under utförande Under utförande Under utförande Testet har inte genomförts under året, bland annat beroende på svårigheter med kapacitet hos leverantören. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att använda bärkassar i miljöanpassat material Genomfört enligt plan 30 juni Harsha Vardhan Genomfört enligt plan. Läs mer om cleaner production-programmet här 31 mars Henrik Lampa BSR:s riktlinjer för vattenkvalitet kommer att ingå i H&M:s krav på fabriker med våta processer Anders Tell, Mikael Blommé Genomfört enligt plan Genomfört enligt plan

15 15 Mål inom socialt ansvar uppföljning Övergripande målsättning Fullständig efterlevnad av uppförandekoden De reviderade riktlinjerna kommer att ligga till grund för utvärdering av hemarbetares arbetsförhållanden Syftet är att göra utvärderingen av leverantörers efterlevnad av uppförandekoden effektivare och mer användbar Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet Detaljerat mål Ansvarig Deadline Kommentar Status Full Audit Programme (FAP): Utvärdera och, om nödvändigt, modifiera verktygen för uppföljningsbesök och management action plan-processen (MAP) Testa och kvalitetssäkra FAP och dess verktyg Kapacitetsutveckling: Hitta potentiella lokala partners såsom ideella organisationer och konsultföretag som kan bistå våra leverantörer i åtgärdsprocesser, särskilt i samband med komplexa och/eller känsliga frågor Reducera övertidsarbete: Samla in information om bästa praxis gällande reduktion av övertidsarbete samt kartlägga övertidsuttaget på olika tillverkningsmarknader. Dessa uppgifter kommer att ligga till grund för framtida insatser på området Hemarbete: Revidera och vidareutveckla H&M:s riktlinjer för hemarbete Kriterier för utvärdering av leverantörer: revidera och förbättra graderingen av leverantörers efterlevnad av uppförandekoden, som ingår i H&M:s övergripande leverantörsbedömning Ingrid Schullström, Lars-Åke Bergqvist, Ann-Charlotte Dahl Lars-Åke Bergqvist, Deeba Remheden Lars-Åke Bergqvist, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Ingrid Schullström Ingrid Schullström, Lars-Åke Bergqvist, Per Vestervall, Karl-Gunnar Fagerlin Under utförande Genomfört enligt plan Under utförande och framåt Under utförande Genomfört enligt plan Under utförande

16 16 Miljöansvar mål och framåt Övergripande målsättning Miljömedvetenhet Respekt för naturen Detaljerat mål Deadline Ansvarig Kommentar Uppmuntra användning av telefonoch videokonferenser, som alternativ till affärsresande Utbilda leverantörer i systematisk och säker kemikaliehantering Minska H&M:s koldioxidutsläpp med 10 procent, i förhållande till företagets storlek mätt i omsättning 31 mars Peter Norberg, Patrik Lindered, Mikael Blommé 2009 Anställda kommer att få information om telefon- och videokonferensmöjligheter. De kommer att upplysas om att sammanträden per telefon eller video bidrar till att minska H&M:s negativa miljöpåverkan Henrik Lampa Pågående projekt sedan Mikael Blommé, Ingrid Schullström Basåret är 2004 Använda el från förnyelsebara energikällor i Tyskland och därigenom bidra till att minska H&M:s klimatpåverka Fredrik Nilsén, Mikael Blommé Åstadkoms genom inköp av ursprungsgarantier, som säkerställer att elektriciteten kommer från förnyelsebara källor, enligt EU:s direktiv om främjande av elproduktion från förnyelsebara energikällor (2001/77/EG).Läs mer om urprungsgarantier på Utvärdera och revidera miljökrav gällande inköp av inrednings- och dekorationsmaterial samt kontorsmateriel 30 april Joachim Hellman, Mikael Blommé Hållbar resursanvändning Testa energieffektiva lösningar i samband med byggandet av ett nytt lager Ivan Pedersen, Mikael Blommé Inkludera miljökrav i offertförfrågningarna inför byggandet av lagret, och fastställa vilka lösningar som ska testas i samband med byggnationen Ivan Pedersen, Mikael Blommé Sunda produkter Märka minst en miljon babyplagg med EU:s miljömärkning Blomman Charlotte Tholsby Ren produktkedja Blanda in 100 ton ekologisk bomull i valda plagg Henrik Lampa Plaggen som åsyftas är sydda av tyg som består av en blandning av ekologisk och konventionell bomull. H&M kommer dessutom att lansera kollektioner med 100 procent ekologisk bomull. Läs mer här

17 17 Socialt ansvar målsättningar och framåt Övergripande målsättning Fullständig efterlevnad av uppförandekoden Detaljerat mål Ansvarig Deadline Utbilda uppförandekodansvariga (eller motsvarande) hos alla H&M:s leverantörer i Turkiet i egenkontroll. Syftet är att på ett tidigare stadium uppnå högre efterlevnad av lokal lagstiftning och H&M:s uppförandekod I samarbete med SEDF och ett annat internationellt klädföretag organisera utbildning i kommunikation och rättigheter för mellanchefer på upp till åtta fabriker i Bangladesh. Läs mer här Identifiera de allvarligaste överträdelserna av uppförandekoden och analysera deras orsaker Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Arrangera utbildning för berörda leverantörer med syfte att angripa de allvarligaste överträdelserna av uppförandekoden Deeba Remheden, Lars-Åke Bergqvist Fabriksarbetare kapabla att kräva sina rättigheter Fabriksarbetare kapabla att kräva sina rättigheter Uppförandekoden helt integrerad i H&M:s affärsverksamhet Utvärdera och revidera miljökrav gällande inköp av inrednings- och dekorationsmaterial samt kontorsmateriel Kvalitetssäkra och utveckla metoderna för revisioner och uppföljningsbesök Undersöka behovet av att anpassa våra verktyg efter särskilda omständigheter och utveckla verktygen därefter. Exempel på särskilda omständigheter är produktionsenheter som sysselsätter ett fåtal personer Utvärdera möjligheten att genomföra fabriksrevisioner och förbättringsåtgärder tillsammans med andra internationella klädföretag Utveckla tydligare riktlinjer för våra leverantörer. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för leverantörerna att förstå H&M:s CSR-relaterade krav och ta ansvar för uppfyllandet av kraven Anordna utbildning för samtliga arbetarkommittémedlemmar på tre fabriker i Indien, i samarbete med Fair Wear Foundation och två andra internationella klädföretag Bistå två leverantörer i Turkiet i bildandet av välfungerande arbetarkommittéer, med syfte att stärka dialogen mellan ledning och anställda Utbilda uppförandekodansvariga (eller motsvarande) hos alla H&M:s leverantörer i Turkiet i internrevision, med syfte att uppnå högre efterlevnad av lokal lagstiftning och H&M:s uppförandekod Ytterligare integrera H&M:s CSR- och inköpsarbete, med syfte att ta större hänsyn till leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden vid placeringen av våra ordrar Färdigställa och implementera IT-stöd för hantering av FAP-relaterad information Deeba Remheden Maritha Lorentzon 1 juni Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Deeba Remheden, Nanna Engquist Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Deeba Remheden, Maritha Lorentzon Lars-Åke Bergqvist Ingrid Schullström, Ann-Charlotte Dahl Kunskap om H&M:s CSR-insatser bland våra intressenter Förbättra informationen om H&M:s CSR-insatser till kunder och anställda Katarina Kempe

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

hållbarhetsredovisning

hållbarhetsredovisning H hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Förord s. 1 Om Hemtex s.2 CSR-organisation och mission s.3 Riskanalys s.4 Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet s.6 Klimatpåverkan s.7 Leverantörer s.9 Uppförandekod

Läs mer

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling

H&M bakgrund. H&M:s arbete i etik- och miljöfrågor. Bomullsodling H&M bakgrund Den svenska modekedjan Hennes & Mauritz grundades i Västerås 1947 utav Erling Persson. Företaget säljer mode för dam, herr, ungdom och barn och affärsidén går ut på att erbjuda mode och kvalitet

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

inneh?llsf%rteckning

inneh?llsf%rteckning 4 inneh?llsf%rteckning 3 // VD-ORD 5 // FAKTA OM VÅRT BOLAG 7 // VISION 19 22 24 9 // INTRESSENTER OCH SAMARBETEN 13 // ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION 15 // DESIGN OCH MATERIAL 19 // KVALITET OCH PRODUKTSÄKERHET

Läs mer

travel MQ sustainability report 2010/2011

travel MQ sustainability report 2010/2011 travel report MQ sustainability report 2010/2011 REdovisningens syfte & mål Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent beskrivning av MQs arbete med

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten CSR Rapport 2010 Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten Den CSR-rapport du nu håller i handen beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

EN Rapport om MÖBLER. stora skillnader i företagens etikarbete

EN Rapport om MÖBLER. stora skillnader i företagens etikarbete EN Rapport om MÖBLER stora skillnader i företagens etikarbete 2 Rapport om konserverad tonfisk Rapport om möbler SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 METOD OCH AVGRÄNSNING 6 MÖBELINDUSTRIN 6 RISKFAKTORER I VIKTIGA

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen.

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. HANNA JOHANSSON, 2006 ! Research: Ann Hagelstedt, Hanna Johansson, Joel Lindefors Författare: Hanna Johansson

Läs mer

INNEHÅLL KONCERNEN I SAMMANDRAG

INNEHÅLL KONCERNEN I SAMMANDRAG Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Koncernen i sammandrag 3 VD har ordet 4 H&M år 2002 6 Våra produkter 8 Våra butiker 10 Våra marknader 12 Vårt varuflöde 18 Vårt ansvar 24 Vår kommunikation 28 Våra medarbetare

Läs mer

Tunika 349. Årsredovisning

Tunika 349. Årsredovisning Tunika 349 Årsredovisning 2005 Kavaj 798 Visste du att förstklassig design inte behöver kosta skjortan? Kostym, skjorta och slips av finaste kvalitet från endast 1.995 kr. Visste du att det kommer in nytt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer