Socialnämnd/Socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnd/Socialtjänsten"

Transkript

1 Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader män 21 % Umeå kommuns övergripande vision & mål Vi vinner i Umeå uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv. Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Vi ska förstärka vår ställning som kulturstad och i kommunens alla verksamheter verka för att framgångsrikt genomföra Europas Kulturhuvudstad Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden Vi ska fortsätta stärka vår ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolkningen Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Jämställdhet ska uppnås och på ett konkret sätt tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen. Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. 1. Nämndens ansvarsområde/uppdrag Socialnämnden är ansvarig för äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Därutöver har nämnden ett ansvar för tillståndsgivning och tillsyn beträffande alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel. Socialtjänstens verksamhetsidé är att i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. 2. Vision 2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst - vi bidrar till Umeås utveckling genom att skapa förutsättningar för livskvalitet och framtidstro. Värdegrund Det är i mötet med brukarna som kvalité skapas. Tillsammans skapar vi nya möjligheter - till förändring, bättre livskvalité och ett gott liv. Värdegrunden skapar möjlighet till en gemensam människosyn och en gemensam tanke om vem vi är till för och vad som är viktigt. Värdegrunden anger vilket förhållningssätt vi ska ha i våra möten med brukare, medborgare, samarbetspartners och med varandra. 1(8)

2 I alla verksamheter och på alla nivåer visar vi OMTANKE genom att lyssna till dig och möta dig där du är. Vi visar ÖPPENHET genom att ha ett tillåtande klimat och använda ett begripligt språk. Det skapas möjligheter till MEDSKAPANDE genom att vi tillsammans med dig ta ansvar för utveckling till nytta och för mervärde. Huvudstrategier 1. Genom att i alla processer ha brukaren i fokus och arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet uppnår vi god kvalité 2. Genom att vara en attraktiv och pålitlig samarbetspartner bidrar vi till Umeås utveckling 3. Genom tydliga prioriteringar, öppenhet och fokus på värdeskapande aktiviteter får vi en effektiv verksamhet 4. Genom tydliga roller och befogenheter ger vi förutsättningar för ett kreativt och ansvarstagande medarbetarskap 5. Genom återkoppling på prestationer säkerställs arbetsplatser där vi vill lära och bidra till utveckling 3. Omvärldsanalys - verksamhetsutveckling 3.1. Utmaningar ur ett brukarperspektiv Arbete och försörjning Socialtjänstens åtagande när det gäller stöd till enskilda individer och brukargrupper med behov av sysselsättning och försörjning är en stor utmaning. Erfarenheterna från 90-talets lågkonjunktur har visat att delar av gruppen unga, som då hamnade utanför arbetsmarknaden, fastnade i bidragsberoende och utanförskap. Antalet personer med funktionsnedsättningar, som har rätt till daglig verksamhet, tenderar också att öka. I jämförelse med andra brukargrupper står dessa personer oftast långt från den öppna arbetsmarknaden. Alkohol, droger och social problematik Utvecklingen när det gäller ökad drog- och alkoholanvändning är en oroande faktor, framför allt bland ungdomar och unga vuxna. Samhällsutvecklingen och rådande trend i kommunen påverkar efterfrågan av stöd och behandling. Till detta kommer andra sociala problem i ungdomsgrupperna, vilket medför ökade behov av tidiga insatser, rådgivning samt kvalificerad vård i öppna och slutna former. Arbete med förebyggande och tidiga insatser förväntas på lång sikt innebära förbättrad livskvalité till lägre kostnader, men kan i det korta tidsperspektivet innebära kostnadsökningar Funktionsnedsättningar En fortsatt ökad efterfrågan på insatser för personer med olika former av funktionsnedsättningar är att vänta. Förbättrad diagnostisering och behov av mer specifika individuella lösningar kräver omfattande planering av insatser och resurskrävande verksamheter. Utökningen av det kommunala åtagandet beträffande tvång i öppenvård är ett exempel på sådana behov. I Socialtjänstens verksamheter i ordinärt boende finns stora behov av förbättrad samordning mellan landsting och socialtjänst för att förbättra vård och omsorg om multisjuka äldre, vilket också uppmärksammats på nationell nivå. Utgångspunkten är att vård och omsorg i huvudsak ska ske i det egna hemmet. Omfattande förändringar i lagstiftningen kring skydds- och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen innebär krav på ökad personaltäthet i särskilda boenden samt tekniska anpassningar av låsen i de boendes lägenheter Möjligheter ur ett brukarperspektiv Inom samtliga områden där socialtjänsten ser utmaningar, krävs en långtgående samverkan med andra samhällsaktörer. Det bör finnas goda förutsättningar för att nå längre i samverkan med t ex barnomsorg, skola, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. När det gäller barn och ungdomar kan ett särskilt fokus på de riktigt tidiga barnaåren, skolgång och föräldraskap skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor, vilket i sin tur bör leda till väsentligt minskade behov av omfattande kostsamma insatser från socialtjänsten. 2(8)

3 Det pågående kommunövergripande arbetet med planering av bostäder för äldre kommer att skapa möjligheter och ge långsiktigt hållbara förutsättningar. I planen förväntas kommunens ambitioner och eventuella åtaganden när det gäller utvecklingen av trygghetsbostäder att tydliggöras. Planarbetet sker i samverkan med bl a Bostaden. För att kunna hantera förväntningar från medborgarna och öka tydligheten, kan den påbörjade översynen av servicenivåer komma till nytta. Inom ramen för Kommunfullmäktiges samordningsuppdrag, kan en ökad samordning och sammanslagning av myndighetsutövning och andra verksamheter innebära en ökad likställighet och bättre nyttjande av kommunens samlade resurser inom det sociala området. Tillämpningen av en evidensbaserad praktik kommer framöver att öka möjligheterna till större träffsäkerhet beträffande matchning av rätt vård och behandling (insats och vårdnivå) utifrån brukarens behov. Yttre kvalitet Socialnämndens specifika fullmäktigemål 1. Socialtjänsten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Genom att ledning och medarbetare verkar för brukarinflytande och egenmakt tas brukarnas egna resurser tillvara. Stor vikt ska läggas på brukarnas medskapande i samband med upprättande, genomförande och uppföljning av genomförandeplaner. Genom tidiga insatser ökar brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv samtidigt som behovet av omfattande insatser minskar. I första hand erbjuds tidiga och förebyggande insatser i form av t ex servicetjänster, behandling i öppenvård samt insatser i ordinärt boende. Genom ett brett utbud av insatser/verksamheter stärks förmågan att leva ett självständigt liv och förutsättningar skapas för att kunna bo i eget boende med bibehållen livskvalitet. Arbete/sysselsättning är en viktig del i ett självständigt liv och aktuella brukargrupper ska erbjudas arbete alternativt sysselsättning. Fokus kommer att läggas på arbetslinjen i samverkan med AF, FK och VIVA. En mer medveten tillämpning av evidensbaserad praktik och ökat fokus på uppföljning av insatsernas resultat utvecklar verksamheternas effektivitet och kvalitet. För att nå visionen om Sveriges bästa socialtjänst 2015 pågår aktiviteter inom KLARA projektet, arbetet med att förankra Socialnämndens vision, värdegrund och verksamhetsíde skapar en gemensam grund för all verksamhet i Socialtjänsten. Genom översyn och förbättringsarbete inom samtliga brukarrelaterade processer förbättras effektivitet samt reell och upplevd kvalitet i förebyggande insatser, myndighetsutövning och verksamhet. Arbetet med att minska slöseri, tidstjuvar och dubbelarbete frigör tid och resurser som tillfaller brukarna. 2. Socialtjänsten skapar mervärde för den enskilde genom gränsöverskridande samverkan Genom att samverka med andra skapas förutsättningar för nya gemensamma lösningar som på ett bättre sätt kan tillgodose behoven. Socialtjänsten ska aktivt söka nya samverkanspartners och tillsammans med myndigheter, föreningar, företag och organisationer. Samordningsuppdraget från Kommunfullmäktige skapar förutsättningar för ökad samverkan och sammanslagning av verksamheter. För Socialtjänstens del skapas synergieffekter för brukare och verksamhet. Genom att samla insatser och kompetens relaterad till en specifika brukargrupper under gemensam styrning förbättras service och stöd till de enskilda brukarna, samtidigt som överbyggnadskostnader bör kunna minskas. 3. Socialtjänstens verksamheter ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och vara av god kvalitet Genom möten präglade av respekt och medmänsklighet får brukare, närstående och kommunmedborgare ett bra bemötande och inflytande över den situation de befinner sig i. God information skapar tydlighet kring rättigheter och skyldigheter samtidigt det ger förutsättningar för att brukarnas och medborgarnas förväntningar kring insatser och servicenivåer ligger på rimlig nivå. Socialtjänsten kommer att fördjupa arbetet med att skapa kunskapsbaserade verksamheter och insatser. Den gemensamma visionen och värdegrunden utgör plattformen för en välfungerande socialtjänst. En viktig kvalitetsfaktor är den faktiska och upplevda rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Genom satsning på kompetens, ramverk och gemensamma rutiner skapas förutsättningar för hög rättsäkerhet. Utifrån de processkartläggningar som genomförts kommer en rad aktiviteter att genomföras i syfte att förbättra effektivitet och kvalitet i socialtjänstens verksamheter. Processkartläggningar av socialtjänstens egna stödfunktioner ska utgöra grund för en fortsatt utveckling av stö- 3(8)

4 det och uppföljningen av ledningsarbetet samt öppnar för fortsatt samordning och sammanslagning av stödfunktioner på kommunövergripande nivå. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer en översyn av riktlinjer, servicenivåer och kvalitetsdeklarationer att genomföras. Inom ramen för de processkartläggningar som genomförts har behovet av att skapa gemensamma rutiner inom Socialtjänstens verksamheter blivit tydligt. Gemensamma rutiner är en viktig framgångsfaktor för framgångsrik kvalitetssäkring. Inom samtliga tre verksamhetsområden finns tydliga behov av att utveckla arbetet med myndighetsutövning. Under 2010 avslutades ett större jämställdhetsprojekt inom socialtjänsten. De förslag till fortsatta förbättringar för att öka könsmedvetenheten i organisationen kommer bl a att innebära att en särskild satsning görs för att uppmärksamma våld i nära relationer, inom verksamheterna som riktar sig till äldre- och funktionshindrade. En fortsatt utveckling av könsuppdelad statistik och kvalificerad analys ur genusperspektiv ska också utvecklas. FoU-enheten UFFE kommer även fortsättningsvis att medverka i den länsgemensamma utvecklingen av FoU tillsammans med övriga kommuner och landstinget. En viktig del i detta är den satsning som Umeå tillsammans med övriga kommuner gör i form av FoU-ombudsorganisation. Projektkontoret får ett särskilt uppdrag att i god tid innan projekt avslutas, kontakta ansvarig chef och ekonom för att säkerställa att avslut görs och ekonomisk slutredovisning sker. Samtliga projekt i socialtjänsten ska vara tidsbegränsade Folkhälsomål - kommungemensamt Kommunfullmäktige har beslutat att bedriva folkhälsoarbetet inom sex av de nationella folkhälsoområdena. Vi ska i styrkorten inarbeta aktiviteter som stödjer målen inom framför allt områdena 1, 2, 3 och Delaktighet och inflytande. 2. Ekonomisk och social trygghet. 3. Trygga och goda uppväxtvillkor. 4. Ökad fysisk aktivitet. 5. Goda matvanor och säkra livsmedel. 6. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar från överdrivet spelande. Alkohol-, drog- och brottsförebyggande program - kommungemensamt Umeå kommuns mål 1. Alkohol- och tobaksfri uppväxt för barn och ungdomar upp till 18år 2. Minska berusningsdrickandet och riskkonsumtion bland vuxna, för att motverka missbruk och alkoholskador 3. Drogfri kommun 4. Medborgarna skall känna sig trygga i sin kommun och den totala brottsligheten, speciellt ungdomsbrottsligheten ska minska När det gäller såväl folkhälsomålen som alkohol- och drogförebyggandeprogrammet inarbetas lämpliga aktiviteter i verksamheternas styrkort. Nämndens bidrag till Kulturhuvudstad 2014 Under året kommer ett flertal aktiviteter att genomföras inom aktuella verksamhetsområden, i syfte att integrera och förverkliga ambitionerna kring kulturhuvudstadssatsningen. I samband med årsbokslutet ska redovisning av aktiviteterna ge en bild av hur omfattande socialtjänstens bidrag varit. Särskilda uppdrag från nämnden Genomför en hbt-certifiering av socialtjänstens verksamheter samt att en handlingsplan inkl en tidplan för detta tas fram. Genomför ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram strategier och en långsiktig verksamhetsidé. I detta arbete bör andra aktörer av hemtjänst och brukare bjudas in. Genomför ett utvecklingsarbete inom personlig assistans. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram strategier och en långsiktig verksamhetsidé. I detta arbete bör andra aktörer av personlig assistans och brukare bjudas in. 4(8)

5 Inre kvalitet En av de viktigaste utmaningarna är att få medskapandet bland samtliga dryga 3000 medarbetare, att bli en naturlig utgångspunkt i alla verksamheter. Upplevelsen av att inte i tillräcklig utsträckning få vara involverad, kunna påverka och ta ansvar begränsar möjligheter till helhetssyn och utveckling. För att nå visionen om Sveriges bästa socialtjänst 2015 pågår aktiviteter inom KLARA projektet, vilka bland annat ska stärka möjligheterna att få ett ökat medskapande i alla delar av organisationen. Det innebär t ex att öppna upp arenor, ge ansvar och befogenheter, samt att bli tydliga i vilka krav och förväntningar som ställs på enskilda medarbetares bidrag till brukarnyttan. Med den mångfald av professioner, kunskap och erfarenhet som finns i organisationen, finns goda förutsättningar att kunna utveckla kompetens över verksamhetsgränserna. I samverkan med andra verksamhetsområden och huvudmän, kan utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte tas tillvara som ett led i kompetensutvecklingen. Inom socialtjänsten finns dock några specifika yrkesgrupper som i högre grad än andra upplever stor arbetsbelastning. Utifrån resultaten i medarbetarenkäten och i analysen av risker och konsekvenser i samband med förestående verksamhetsförändringar, är det nödvändigt att komma tillrätta med den upplevda belastningen. I ansträngningarna att erbjuda höga sysselsättningsgrader och samtidigt öka kontinuitet och kvalitet kommer det kommungemensamma projektet Hela tiden att förankras inom vård och omsorg. Produktivitet En kostnadseffektiv verksamhet skapar mervärde för medborgarna. Utgångspunkten är att styra utvecklingen i riktning att uppnå de politiska målen, d v s att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och att förbättra verksamhetens produktivitet. Det kräver kontinuerlig uppföljning och värdering samt dialog mellan politiker och kommunmedborgare om vad som är viktigt och bör prioriteras. Genom processöversyn och införandet av ny teknik kan resursutnyttjandet förbättras och arbetsprocesser effektiviseras. Med utgångspunkt från vetenskap och beprövade erfarenhet följs brukarnytta i förhållande till satsade resurser. Systematiska jämförelser med andra jämförbara kommuner samt egna jämförelser över tid, är av stor vikt för att kunna bedöma produktivitetsutvecklingen. Socialtjänsten ska även fortsättningsvis ingå i nätverk och bedriva projekt i syfte att ta fram effektiva arbetsmodeller. Ekonomi Inom äldreomsorgen ökar antalet faktiskt brukare i åldersgruppen > 80 år med ca 30 personer och i åldersgruppen år med ca 50 personer. Det sker ingen utbyggnad av särskilda boenden under det kommande året. Behovsökningen skall i första hand mötas i hemtjänsten och antalet hemtjänsttimmar förväntas öka med timmar. Den tillkommande kostnaden är beräknad till 8 mkr. Inom handikappomsorgen tillkommer årligen i genomsnitt ca 24 personer med olika former av funktionsnedsättningar. I genomsnitt uppgår kostnaden för en boendeplats till ca 0,6 mkr per år. Enligt fastställd lokalförsörjningsplan planeras även för en utbyggnad som möter kvarvarande och tillkommande personers behov under Den tillkommande kostnaden är beräknad till 12 mkr. I takt med att Umeå växer ökar också riskerna för så kallade storstadsproblem. En mer utvecklad och breddad verksamhet med större inslag av förebyggande och tidiga insatser har gett barn, unga och deras familjer tillgänglighet till fler insatser i tidigare skede. Trots detta kvarstår kostnadsnivån för institutionsplaceringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaden för att möta behov på nuvarande kostnadsnivå är beräknad till 32 mkr. Inför 2011 har nya och delvis oväntade kostnadsökningar skett. Ett nytt avtal gällande taxitransporter till och från daglig verksamhet, extraordinära kostnader för respiratorvård, samt förändrade föreskrifter som innebär behov av ökad nattbemanning kräver ytterligare effektiviseringar i befintliga verksamheter eller ökade resurser motsvarande 7 mkr. 5(8)

6 Inkluderat de 35 mkr som Socialtjänst fått i ramökning inför 2011 kvarstår därför ett behov av att minska socialtjänstens kostnader motsvarande 24 mkr. Därutöver kommer kostnaderna för löner, mot bakgrund av de centrala löneavtalen, att överstiga 1,5 %. Socialtjänsten ser inga möjligheter att frigöra egna medel för att klara dessa kostnadsökningar KLARA 2013 startades i syfte att skapa större brukarnytta, frigöra organisationens kraft och potential samt hantera ekonomiska utmaningen till Genom en tydligare ledning, effektivare organisation och bättre processer kan vi ge fler umeåbor service med samma antal anställda som idag. Inom ramen för KLARA 2013 genomförs processkartläggningar som bland annat identifierar behov av förändringsaktiviteter. Arbetet med att genomföra förbättringar i processer och verksamheter påbörjas under 2011 och förväntas ge ökad brukarnytta och samtidigt möta delar av Socialtjänstens effektiviseringsbehov. Många av aktiviteterna ger dock sannolikt olika grad av förväntad helårseffekt under verksamhetsåret. I enlighet med föregående år har dock socialnämnden avdelat medel i en buffert för oförutsedda kostnader. Under 2011 är avsikten att nyttja delar av bufferten för att möta differensen mellan förväntad och reell effektiviseringsförmåga. För att möjliggöra högre takt i omställningsarbetet finns flera satsningar av engångskaraktär som bedöms leda till ökad brukarnytta och kostnadsminskningar i berörda verksamheter, exempel är nyckelfri hemtjänst och behandlingsboende inom individ- och familjeomsorg. Dessa satsningar kommer dock ej att kunna förverkligas utan tilläggsanslag till Socialnämnden under Inom området personlig assistans kommer man under 2011 fortsätta arbetet utifrån den plan som finns för att anpassa kostnaderna till Försäkringskassans ersättningsnivåer. Hemtjänstens anpassningar till ett lägre a pris kommer även framöver att bli kännbara. Under året ska en större översyn av samtliga interna resursfördelningsmodeller att genomföras i samarbete mellan ekonomichef och verksamhetschefer. Inför 2012 ska besluts fattas kring justeringar och eventuella byten av modeller. Syftet är att säkra att styrmodell och resursfördelningsmodeller fullt ut ger incitament till ökad brukarnytta, resultatorientering och är långsiktigt hållbara avseende resursnyttjande. 6(8)

7 Mätningar och mål i tidsserier per perspektiv Yttre kvalitet Brukarenkät Mätning 2009 Mätning 2010 Mål 2011 Äldreomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Handikappomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Individ och Familjeomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Inre kvalitet DMedarbetarenkät och personalstatistik Mätning 2009 Mätning 2010 Mål Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser - Andel långtidsfriska % 64,2 63,8 63,8 - Andel heltidsanställda % 56,7 57,4 57,4 - Genomsnittlig sysselsättningsgrad % 89,4 90,0 90,0 - Andel tillsvidareanställda % 93,6 93,8 93,8 - Personalrörlighet % 4,5 6,2 6,2 - Sjukfrånvaro % 7,5 7,2 7,2 - Sjukdagar/årsarbetare antal 22,2 20,0 20,0 - Nöjd medarbetarindex NMI 4,44 4,6 4,6 - Faktor arbetstillfredsställelse 4,82 4,9 4,9 - Faktor hälsa MAE 4,07 4,12 4,12 2 Engagerade medarbetare med rätt kompetens - Nöjdmedarbetarindex- NMI 4,44 4,6 4,6 - Faktor medskapande ur MAE 4,3 5,0 5,0 - Genomförda lönebeskedssamtal % 78,6 90,0 90,0 - Regelbundna arbetsplatsträffar % 95,7 97,0 97,0 3. Öppna och tillgängliga arbetsplatser - Andel män % 19,2 19,1 19,1 - Andel anställda med utomnordisk bakgrund % 7,9 8,5 8,5 - Antal praktikanter Antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag mfl Förekomst av kränkningar och trakasserier från chefer,arbetskamrater Förekomst av kränkningar och trakasserier från brukare % (8)

8 Produktivitet Utfall 2009 Budget 2010 Mål 2011 Nyckeltal (budget/utfall/behovsplan) Mått Äldreomsorg Hjälp i hemmet kr/tim Särskilt boende kr/plats Korttidsvård kr/dygn Handikappomsorg Hjälp i hemmet kr/tim Särskilt boende (SoL + LSS) kr/plats Personlig ass under 20 tim/v (LSS) kr/tim Korttidsvistelse LSS kr/brukare Ledsagarservice LSS kr/tim Daglig verksamhet LSS kr/brukare Individ och familjeomsorg Institutionsvård unga kr/dygn Familjehem kr/dygn Institutionsvård vuxna kr/dygn Försörjningsstöd inkl myndighetsutövning Kr/Hushåll Behovsplan Utfall 2009 Budget 2010 Mål 2011 Nyckeltal (budget/utfall/behovsplan) Mått Äldreomsorg Hjälp i hemmet Timmar Särskilt boende Platser Korttidsvård Dygn Betalningsansvar Dygn Handikappomsorg Hjälp i hemmet Timmar Särskilt boende (SoL + LSS) Platser Personlig ass under 20 tim/v (LSS) Timmar Korttidsvistelse LSS Dygn Ledsagarservice LSS Timmar Daglig verksamhet LSS Brukare Individ och familjeomsorg Institutionsvård unga Dygn Familjehem Dygn Institutionsvård vuxna Dygn Försörjningsstöd inkl myndighetsutövning Hushåll Ekonomi Budget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Varav netto/verksamhet A: Ledning/administration Äldreomsorg Handikappomsorg Individ och Familjeomsorg Försörjningsstöd Tilda INVESTERINGAR Nettoinvesteringar (8)

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Socialpsykiatri, Umeå Kommun

Socialpsykiatri, Umeå Kommun Socialpsykiatri, Umeå Kommun Verksamhetsplan för socialpsykiatrin 2014-15 Socialpsykiatrin skall vara en attraktiv verksamhet som genom delaktighet skapar god kvalité 2 av 6 Inledning Denna verksamhetsplan

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer