Socialnämnd/Socialtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnd/Socialtjänsten"

Transkript

1 Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader män 21 % Umeå kommuns övergripande vision & mål Vi vinner i Umeå uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv. Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år 2050 Vi ska förstärka vår ställning som kulturstad och i kommunens alla verksamheter verka för att framgångsrikt genomföra Europas Kulturhuvudstad Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden Vi ska fortsätta stärka vår ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolkningen Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Jämställdhet ska uppnås och på ett konkret sätt tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocessen. Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. 1. Nämndens ansvarsområde/uppdrag Socialnämnden är ansvarig för äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Därutöver har nämnden ett ansvar för tillståndsgivning och tillsyn beträffande alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel. Socialtjänstens verksamhetsidé är att i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. 2. Vision 2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst - vi bidrar till Umeås utveckling genom att skapa förutsättningar för livskvalitet och framtidstro. Värdegrund Det är i mötet med brukarna som kvalité skapas. Tillsammans skapar vi nya möjligheter - till förändring, bättre livskvalité och ett gott liv. Värdegrunden skapar möjlighet till en gemensam människosyn och en gemensam tanke om vem vi är till för och vad som är viktigt. Värdegrunden anger vilket förhållningssätt vi ska ha i våra möten med brukare, medborgare, samarbetspartners och med varandra. 1(8)

2 I alla verksamheter och på alla nivåer visar vi OMTANKE genom att lyssna till dig och möta dig där du är. Vi visar ÖPPENHET genom att ha ett tillåtande klimat och använda ett begripligt språk. Det skapas möjligheter till MEDSKAPANDE genom att vi tillsammans med dig ta ansvar för utveckling till nytta och för mervärde. Huvudstrategier 1. Genom att i alla processer ha brukaren i fokus och arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet uppnår vi god kvalité 2. Genom att vara en attraktiv och pålitlig samarbetspartner bidrar vi till Umeås utveckling 3. Genom tydliga prioriteringar, öppenhet och fokus på värdeskapande aktiviteter får vi en effektiv verksamhet 4. Genom tydliga roller och befogenheter ger vi förutsättningar för ett kreativt och ansvarstagande medarbetarskap 5. Genom återkoppling på prestationer säkerställs arbetsplatser där vi vill lära och bidra till utveckling 3. Omvärldsanalys - verksamhetsutveckling 3.1. Utmaningar ur ett brukarperspektiv Arbete och försörjning Socialtjänstens åtagande när det gäller stöd till enskilda individer och brukargrupper med behov av sysselsättning och försörjning är en stor utmaning. Erfarenheterna från 90-talets lågkonjunktur har visat att delar av gruppen unga, som då hamnade utanför arbetsmarknaden, fastnade i bidragsberoende och utanförskap. Antalet personer med funktionsnedsättningar, som har rätt till daglig verksamhet, tenderar också att öka. I jämförelse med andra brukargrupper står dessa personer oftast långt från den öppna arbetsmarknaden. Alkohol, droger och social problematik Utvecklingen när det gäller ökad drog- och alkoholanvändning är en oroande faktor, framför allt bland ungdomar och unga vuxna. Samhällsutvecklingen och rådande trend i kommunen påverkar efterfrågan av stöd och behandling. Till detta kommer andra sociala problem i ungdomsgrupperna, vilket medför ökade behov av tidiga insatser, rådgivning samt kvalificerad vård i öppna och slutna former. Arbete med förebyggande och tidiga insatser förväntas på lång sikt innebära förbättrad livskvalité till lägre kostnader, men kan i det korta tidsperspektivet innebära kostnadsökningar Funktionsnedsättningar En fortsatt ökad efterfrågan på insatser för personer med olika former av funktionsnedsättningar är att vänta. Förbättrad diagnostisering och behov av mer specifika individuella lösningar kräver omfattande planering av insatser och resurskrävande verksamheter. Utökningen av det kommunala åtagandet beträffande tvång i öppenvård är ett exempel på sådana behov. I Socialtjänstens verksamheter i ordinärt boende finns stora behov av förbättrad samordning mellan landsting och socialtjänst för att förbättra vård och omsorg om multisjuka äldre, vilket också uppmärksammats på nationell nivå. Utgångspunkten är att vård och omsorg i huvudsak ska ske i det egna hemmet. Omfattande förändringar i lagstiftningen kring skydds- och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen innebär krav på ökad personaltäthet i särskilda boenden samt tekniska anpassningar av låsen i de boendes lägenheter Möjligheter ur ett brukarperspektiv Inom samtliga områden där socialtjänsten ser utmaningar, krävs en långtgående samverkan med andra samhällsaktörer. Det bör finnas goda förutsättningar för att nå längre i samverkan med t ex barnomsorg, skola, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. När det gäller barn och ungdomar kan ett särskilt fokus på de riktigt tidiga barnaåren, skolgång och föräldraskap skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor, vilket i sin tur bör leda till väsentligt minskade behov av omfattande kostsamma insatser från socialtjänsten. 2(8)

3 Det pågående kommunövergripande arbetet med planering av bostäder för äldre kommer att skapa möjligheter och ge långsiktigt hållbara förutsättningar. I planen förväntas kommunens ambitioner och eventuella åtaganden när det gäller utvecklingen av trygghetsbostäder att tydliggöras. Planarbetet sker i samverkan med bl a Bostaden. För att kunna hantera förväntningar från medborgarna och öka tydligheten, kan den påbörjade översynen av servicenivåer komma till nytta. Inom ramen för Kommunfullmäktiges samordningsuppdrag, kan en ökad samordning och sammanslagning av myndighetsutövning och andra verksamheter innebära en ökad likställighet och bättre nyttjande av kommunens samlade resurser inom det sociala området. Tillämpningen av en evidensbaserad praktik kommer framöver att öka möjligheterna till större träffsäkerhet beträffande matchning av rätt vård och behandling (insats och vårdnivå) utifrån brukarens behov. Yttre kvalitet Socialnämndens specifika fullmäktigemål 1. Socialtjänsten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv Genom att ledning och medarbetare verkar för brukarinflytande och egenmakt tas brukarnas egna resurser tillvara. Stor vikt ska läggas på brukarnas medskapande i samband med upprättande, genomförande och uppföljning av genomförandeplaner. Genom tidiga insatser ökar brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv samtidigt som behovet av omfattande insatser minskar. I första hand erbjuds tidiga och förebyggande insatser i form av t ex servicetjänster, behandling i öppenvård samt insatser i ordinärt boende. Genom ett brett utbud av insatser/verksamheter stärks förmågan att leva ett självständigt liv och förutsättningar skapas för att kunna bo i eget boende med bibehållen livskvalitet. Arbete/sysselsättning är en viktig del i ett självständigt liv och aktuella brukargrupper ska erbjudas arbete alternativt sysselsättning. Fokus kommer att läggas på arbetslinjen i samverkan med AF, FK och VIVA. En mer medveten tillämpning av evidensbaserad praktik och ökat fokus på uppföljning av insatsernas resultat utvecklar verksamheternas effektivitet och kvalitet. För att nå visionen om Sveriges bästa socialtjänst 2015 pågår aktiviteter inom KLARA projektet, arbetet med att förankra Socialnämndens vision, värdegrund och verksamhetsíde skapar en gemensam grund för all verksamhet i Socialtjänsten. Genom översyn och förbättringsarbete inom samtliga brukarrelaterade processer förbättras effektivitet samt reell och upplevd kvalitet i förebyggande insatser, myndighetsutövning och verksamhet. Arbetet med att minska slöseri, tidstjuvar och dubbelarbete frigör tid och resurser som tillfaller brukarna. 2. Socialtjänsten skapar mervärde för den enskilde genom gränsöverskridande samverkan Genom att samverka med andra skapas förutsättningar för nya gemensamma lösningar som på ett bättre sätt kan tillgodose behoven. Socialtjänsten ska aktivt söka nya samverkanspartners och tillsammans med myndigheter, föreningar, företag och organisationer. Samordningsuppdraget från Kommunfullmäktige skapar förutsättningar för ökad samverkan och sammanslagning av verksamheter. För Socialtjänstens del skapas synergieffekter för brukare och verksamhet. Genom att samla insatser och kompetens relaterad till en specifika brukargrupper under gemensam styrning förbättras service och stöd till de enskilda brukarna, samtidigt som överbyggnadskostnader bör kunna minskas. 3. Socialtjänstens verksamheter ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och vara av god kvalitet Genom möten präglade av respekt och medmänsklighet får brukare, närstående och kommunmedborgare ett bra bemötande och inflytande över den situation de befinner sig i. God information skapar tydlighet kring rättigheter och skyldigheter samtidigt det ger förutsättningar för att brukarnas och medborgarnas förväntningar kring insatser och servicenivåer ligger på rimlig nivå. Socialtjänsten kommer att fördjupa arbetet med att skapa kunskapsbaserade verksamheter och insatser. Den gemensamma visionen och värdegrunden utgör plattformen för en välfungerande socialtjänst. En viktig kvalitetsfaktor är den faktiska och upplevda rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Genom satsning på kompetens, ramverk och gemensamma rutiner skapas förutsättningar för hög rättsäkerhet. Utifrån de processkartläggningar som genomförts kommer en rad aktiviteter att genomföras i syfte att förbättra effektivitet och kvalitet i socialtjänstens verksamheter. Processkartläggningar av socialtjänstens egna stödfunktioner ska utgöra grund för en fortsatt utveckling av stö- 3(8)

4 det och uppföljningen av ledningsarbetet samt öppnar för fortsatt samordning och sammanslagning av stödfunktioner på kommunövergripande nivå. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer en översyn av riktlinjer, servicenivåer och kvalitetsdeklarationer att genomföras. Inom ramen för de processkartläggningar som genomförts har behovet av att skapa gemensamma rutiner inom Socialtjänstens verksamheter blivit tydligt. Gemensamma rutiner är en viktig framgångsfaktor för framgångsrik kvalitetssäkring. Inom samtliga tre verksamhetsområden finns tydliga behov av att utveckla arbetet med myndighetsutövning. Under 2010 avslutades ett större jämställdhetsprojekt inom socialtjänsten. De förslag till fortsatta förbättringar för att öka könsmedvetenheten i organisationen kommer bl a att innebära att en särskild satsning görs för att uppmärksamma våld i nära relationer, inom verksamheterna som riktar sig till äldre- och funktionshindrade. En fortsatt utveckling av könsuppdelad statistik och kvalificerad analys ur genusperspektiv ska också utvecklas. FoU-enheten UFFE kommer även fortsättningsvis att medverka i den länsgemensamma utvecklingen av FoU tillsammans med övriga kommuner och landstinget. En viktig del i detta är den satsning som Umeå tillsammans med övriga kommuner gör i form av FoU-ombudsorganisation. Projektkontoret får ett särskilt uppdrag att i god tid innan projekt avslutas, kontakta ansvarig chef och ekonom för att säkerställa att avslut görs och ekonomisk slutredovisning sker. Samtliga projekt i socialtjänsten ska vara tidsbegränsade Folkhälsomål - kommungemensamt Kommunfullmäktige har beslutat att bedriva folkhälsoarbetet inom sex av de nationella folkhälsoområdena. Vi ska i styrkorten inarbeta aktiviteter som stödjer målen inom framför allt områdena 1, 2, 3 och Delaktighet och inflytande. 2. Ekonomisk och social trygghet. 3. Trygga och goda uppväxtvillkor. 4. Ökad fysisk aktivitet. 5. Goda matvanor och säkra livsmedel. 6. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar från överdrivet spelande. Alkohol-, drog- och brottsförebyggande program - kommungemensamt Umeå kommuns mål 1. Alkohol- och tobaksfri uppväxt för barn och ungdomar upp till 18år 2. Minska berusningsdrickandet och riskkonsumtion bland vuxna, för att motverka missbruk och alkoholskador 3. Drogfri kommun 4. Medborgarna skall känna sig trygga i sin kommun och den totala brottsligheten, speciellt ungdomsbrottsligheten ska minska När det gäller såväl folkhälsomålen som alkohol- och drogförebyggandeprogrammet inarbetas lämpliga aktiviteter i verksamheternas styrkort. Nämndens bidrag till Kulturhuvudstad 2014 Under året kommer ett flertal aktiviteter att genomföras inom aktuella verksamhetsområden, i syfte att integrera och förverkliga ambitionerna kring kulturhuvudstadssatsningen. I samband med årsbokslutet ska redovisning av aktiviteterna ge en bild av hur omfattande socialtjänstens bidrag varit. Särskilda uppdrag från nämnden Genomför en hbt-certifiering av socialtjänstens verksamheter samt att en handlingsplan inkl en tidplan för detta tas fram. Genomför ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram strategier och en långsiktig verksamhetsidé. I detta arbete bör andra aktörer av hemtjänst och brukare bjudas in. Genomför ett utvecklingsarbete inom personlig assistans. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram strategier och en långsiktig verksamhetsidé. I detta arbete bör andra aktörer av personlig assistans och brukare bjudas in. 4(8)

5 Inre kvalitet En av de viktigaste utmaningarna är att få medskapandet bland samtliga dryga 3000 medarbetare, att bli en naturlig utgångspunkt i alla verksamheter. Upplevelsen av att inte i tillräcklig utsträckning få vara involverad, kunna påverka och ta ansvar begränsar möjligheter till helhetssyn och utveckling. För att nå visionen om Sveriges bästa socialtjänst 2015 pågår aktiviteter inom KLARA projektet, vilka bland annat ska stärka möjligheterna att få ett ökat medskapande i alla delar av organisationen. Det innebär t ex att öppna upp arenor, ge ansvar och befogenheter, samt att bli tydliga i vilka krav och förväntningar som ställs på enskilda medarbetares bidrag till brukarnyttan. Med den mångfald av professioner, kunskap och erfarenhet som finns i organisationen, finns goda förutsättningar att kunna utveckla kompetens över verksamhetsgränserna. I samverkan med andra verksamhetsområden och huvudmän, kan utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte tas tillvara som ett led i kompetensutvecklingen. Inom socialtjänsten finns dock några specifika yrkesgrupper som i högre grad än andra upplever stor arbetsbelastning. Utifrån resultaten i medarbetarenkäten och i analysen av risker och konsekvenser i samband med förestående verksamhetsförändringar, är det nödvändigt att komma tillrätta med den upplevda belastningen. I ansträngningarna att erbjuda höga sysselsättningsgrader och samtidigt öka kontinuitet och kvalitet kommer det kommungemensamma projektet Hela tiden att förankras inom vård och omsorg. Produktivitet En kostnadseffektiv verksamhet skapar mervärde för medborgarna. Utgångspunkten är att styra utvecklingen i riktning att uppnå de politiska målen, d v s att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och att förbättra verksamhetens produktivitet. Det kräver kontinuerlig uppföljning och värdering samt dialog mellan politiker och kommunmedborgare om vad som är viktigt och bör prioriteras. Genom processöversyn och införandet av ny teknik kan resursutnyttjandet förbättras och arbetsprocesser effektiviseras. Med utgångspunkt från vetenskap och beprövade erfarenhet följs brukarnytta i förhållande till satsade resurser. Systematiska jämförelser med andra jämförbara kommuner samt egna jämförelser över tid, är av stor vikt för att kunna bedöma produktivitetsutvecklingen. Socialtjänsten ska även fortsättningsvis ingå i nätverk och bedriva projekt i syfte att ta fram effektiva arbetsmodeller. Ekonomi Inom äldreomsorgen ökar antalet faktiskt brukare i åldersgruppen > 80 år med ca 30 personer och i åldersgruppen år med ca 50 personer. Det sker ingen utbyggnad av särskilda boenden under det kommande året. Behovsökningen skall i första hand mötas i hemtjänsten och antalet hemtjänsttimmar förväntas öka med timmar. Den tillkommande kostnaden är beräknad till 8 mkr. Inom handikappomsorgen tillkommer årligen i genomsnitt ca 24 personer med olika former av funktionsnedsättningar. I genomsnitt uppgår kostnaden för en boendeplats till ca 0,6 mkr per år. Enligt fastställd lokalförsörjningsplan planeras även för en utbyggnad som möter kvarvarande och tillkommande personers behov under Den tillkommande kostnaden är beräknad till 12 mkr. I takt med att Umeå växer ökar också riskerna för så kallade storstadsproblem. En mer utvecklad och breddad verksamhet med större inslag av förebyggande och tidiga insatser har gett barn, unga och deras familjer tillgänglighet till fler insatser i tidigare skede. Trots detta kvarstår kostnadsnivån för institutionsplaceringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaden för att möta behov på nuvarande kostnadsnivå är beräknad till 32 mkr. Inför 2011 har nya och delvis oväntade kostnadsökningar skett. Ett nytt avtal gällande taxitransporter till och från daglig verksamhet, extraordinära kostnader för respiratorvård, samt förändrade föreskrifter som innebär behov av ökad nattbemanning kräver ytterligare effektiviseringar i befintliga verksamheter eller ökade resurser motsvarande 7 mkr. 5(8)

6 Inkluderat de 35 mkr som Socialtjänst fått i ramökning inför 2011 kvarstår därför ett behov av att minska socialtjänstens kostnader motsvarande 24 mkr. Därutöver kommer kostnaderna för löner, mot bakgrund av de centrala löneavtalen, att överstiga 1,5 %. Socialtjänsten ser inga möjligheter att frigöra egna medel för att klara dessa kostnadsökningar KLARA 2013 startades i syfte att skapa större brukarnytta, frigöra organisationens kraft och potential samt hantera ekonomiska utmaningen till Genom en tydligare ledning, effektivare organisation och bättre processer kan vi ge fler umeåbor service med samma antal anställda som idag. Inom ramen för KLARA 2013 genomförs processkartläggningar som bland annat identifierar behov av förändringsaktiviteter. Arbetet med att genomföra förbättringar i processer och verksamheter påbörjas under 2011 och förväntas ge ökad brukarnytta och samtidigt möta delar av Socialtjänstens effektiviseringsbehov. Många av aktiviteterna ger dock sannolikt olika grad av förväntad helårseffekt under verksamhetsåret. I enlighet med föregående år har dock socialnämnden avdelat medel i en buffert för oförutsedda kostnader. Under 2011 är avsikten att nyttja delar av bufferten för att möta differensen mellan förväntad och reell effektiviseringsförmåga. För att möjliggöra högre takt i omställningsarbetet finns flera satsningar av engångskaraktär som bedöms leda till ökad brukarnytta och kostnadsminskningar i berörda verksamheter, exempel är nyckelfri hemtjänst och behandlingsboende inom individ- och familjeomsorg. Dessa satsningar kommer dock ej att kunna förverkligas utan tilläggsanslag till Socialnämnden under Inom området personlig assistans kommer man under 2011 fortsätta arbetet utifrån den plan som finns för att anpassa kostnaderna till Försäkringskassans ersättningsnivåer. Hemtjänstens anpassningar till ett lägre a pris kommer även framöver att bli kännbara. Under året ska en större översyn av samtliga interna resursfördelningsmodeller att genomföras i samarbete mellan ekonomichef och verksamhetschefer. Inför 2012 ska besluts fattas kring justeringar och eventuella byten av modeller. Syftet är att säkra att styrmodell och resursfördelningsmodeller fullt ut ger incitament till ökad brukarnytta, resultatorientering och är långsiktigt hållbara avseende resursnyttjande. 6(8)

7 Mätningar och mål i tidsserier per perspektiv Yttre kvalitet Brukarenkät Mätning 2009 Mätning 2010 Mål 2011 Äldreomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Handikappomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Individ och Familjeomsorg NKI, Nöjd-kund-index Bemötande Kompetens Tillgänglighet Tydlighet Inre kvalitet DMedarbetarenkät och personalstatistik Mätning 2009 Mätning 2010 Mål Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser - Andel långtidsfriska % 64,2 63,8 63,8 - Andel heltidsanställda % 56,7 57,4 57,4 - Genomsnittlig sysselsättningsgrad % 89,4 90,0 90,0 - Andel tillsvidareanställda % 93,6 93,8 93,8 - Personalrörlighet % 4,5 6,2 6,2 - Sjukfrånvaro % 7,5 7,2 7,2 - Sjukdagar/årsarbetare antal 22,2 20,0 20,0 - Nöjd medarbetarindex NMI 4,44 4,6 4,6 - Faktor arbetstillfredsställelse 4,82 4,9 4,9 - Faktor hälsa MAE 4,07 4,12 4,12 2 Engagerade medarbetare med rätt kompetens - Nöjdmedarbetarindex- NMI 4,44 4,6 4,6 - Faktor medskapande ur MAE 4,3 5,0 5,0 - Genomförda lönebeskedssamtal % 78,6 90,0 90,0 - Regelbundna arbetsplatsträffar % 95,7 97,0 97,0 3. Öppna och tillgängliga arbetsplatser - Andel män % 19,2 19,1 19,1 - Andel anställda med utomnordisk bakgrund % 7,9 8,5 8,5 - Antal praktikanter Antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lönebidrag mfl Förekomst av kränkningar och trakasserier från chefer,arbetskamrater Förekomst av kränkningar och trakasserier från brukare % (8)

8 Produktivitet Utfall 2009 Budget 2010 Mål 2011 Nyckeltal (budget/utfall/behovsplan) Mått Äldreomsorg Hjälp i hemmet kr/tim Särskilt boende kr/plats Korttidsvård kr/dygn Handikappomsorg Hjälp i hemmet kr/tim Särskilt boende (SoL + LSS) kr/plats Personlig ass under 20 tim/v (LSS) kr/tim Korttidsvistelse LSS kr/brukare Ledsagarservice LSS kr/tim Daglig verksamhet LSS kr/brukare Individ och familjeomsorg Institutionsvård unga kr/dygn Familjehem kr/dygn Institutionsvård vuxna kr/dygn Försörjningsstöd inkl myndighetsutövning Kr/Hushåll Behovsplan Utfall 2009 Budget 2010 Mål 2011 Nyckeltal (budget/utfall/behovsplan) Mått Äldreomsorg Hjälp i hemmet Timmar Särskilt boende Platser Korttidsvård Dygn Betalningsansvar Dygn Handikappomsorg Hjälp i hemmet Timmar Särskilt boende (SoL + LSS) Platser Personlig ass under 20 tim/v (LSS) Timmar Korttidsvistelse LSS Dygn Ledsagarservice LSS Timmar Daglig verksamhet LSS Brukare Individ och familjeomsorg Institutionsvård unga Dygn Familjehem Dygn Institutionsvård vuxna Dygn Försörjningsstöd inkl myndighetsutövning Hushåll Ekonomi Budget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Varav netto/verksamhet A: Ledning/administration Äldreomsorg Handikappomsorg Individ och Familjeomsorg Försörjningsstöd Tilda INVESTERINGAR Nettoinvesteringar (8)

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2015

Verksamhetsplan 2012/2015 Verksamhetsplan 2012/2015 Foto: M Dahl Sandling, Socialnämnden i Jokkmokks kommun bidrar till ETT GOTT och AKTIVT LIV med SJÄLVBESTÄMMANDE, MENINGSFULLHET och SOCIAL GEMENSKAP som ledstjärnor Socialnämnden

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal Socialnämndens mål Socialnämndens mål med nyckeltal 2016-2018 2016-03-01 Socialnämndens mål Sida 2(14) Innehållsförteckning Mål... 3 KF MÅL 1: Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet... 3 Socialnämndens

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer