Allmänt villkor. Sveland Gårdsförsäkring. Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt villkor. Sveland Gårdsförsäkring. Gäller från 2012-05-01"

Transkript

1 Allmänt villkor Sveland Gårdsförsäkring Gäller från

2 Sveland Gårdsförsäkring Innehåll Din försäkrings giltighet... 4 Var försäkringen gäller... 4 Vem försäkringen gäller för... 4 Aktsamhetskrav... 4 Grundskyddet... 5 Vilken egendom försäkringen omfattar... 5 Lös Egendom... 5 Gårdens byggnader...7 Gårdens markanläggningar... 8 Självrisker... 8 Egendomsskydd... 9 Stöld och skadegörelse... 9 Brand, sot, explosion och elektriskt fel Naturolyckor...13 Jordrörelser...14 Övriga egendomsskador...15 Läckageskador...17 Utströmning av vätska miljöskada Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag Husbock och Hästmyra Saneringsskydd råttor och möss Merkostnadsskydd...21 Personligt skydd Ansvarsförsäkring Rättsskydd

3 Valfria tillägg Allriskförsäkring Gårdslösöre Gårdsbyggnad Special Ersättnings- och värderingsregler Försäkringsregler Om du inte tycker som vi Information om personuppgiftslagen

4 Din försäkrings giltighet Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för gårdsbyggnader samt markanläggningar på de fastigheter som anges i försäkringsbrevet. För gårdens lösa egendom gäller försäkringen inom Norden. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig och de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Har du vårdnad av barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress som du, gäller försäkringen för barnet under den tid barnet vistas hos dig om ersättning inte kan betalas från annan försäkring. När vi i försäkringsvillkoret skriver du menar vi samtliga som försäkringen gäller för. Aktsamhetskrav För att du ska kunna få full ersättning för en skada måste Svelands aktsamhetskrav följas. Utöver de allmänna aktsamhetskraven återfinns i förekommande fall särskilda aktsamhetskrav under respektive skadehändelse i villkoren, i försäkringsbrevet eller enligt försäkringsavtalet i övrigt. Allmänna aktsamhetskrav Du måste hantera egendomen på ett sätt som minimerar risken för skada eller förlust. Du ska ta hand om egendomen på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. Vidare gäller att du måste följa bestämmelser i lag, annan författning eller föreskrift meddelad av myndighet som är till för att förhindra eller begränsa skada. Det finns exempelvis föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor, kemiska produkter och miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och underhåll. Du måste också iaktta av tillverkare, transportör, leverantör eller installatör lämnade anvisningar eller föreskrifter. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i förekommande fall under respektive skadehändelse och i avsnittet Försäkringsregler

5 Grundskyddet Vilken egendom försäkringen omfattar Lös Egendom Försäkringen omfattar lös egendom som du äger, hyr eller lånar och som är avsedd för gården eller den försäkrade verksamheten. Med lös egendom avses motorfordon som inte är trafik- och eller registreringspliktiga eldriven rullstol trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt maskiner arbetsbodar redskap seldon, sadlar, remtyg, hästvagnar och sulkyer bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner och byggnadsmaterial arbetskläder och personlig skyddsutrustning datorer, kontorsinventarier och kontorsmaterial nötkreatur, får, hästar, getter, grisar, höns, kalkoner, ankor och gäss foder, strö, medicin och förbandsmaterial till djur utsäde, gödselmedel, bekämpningsmedel och övriga förnödenheter produkter. Försäkringen omfattar inte egendom som är försäkrad via Hemförsäkring egendom som du enligt svensk lag, eller myndighets föreskrift inte har rätt att inneha eller använda egendom tillhörande vattenbruk, fiskodling, kräftodling, vatten- eller vindkraftverk kontanter registreringspliktiga släpfordon

6 båt, skepp, windsurfingbräda, vattenskoter, svävare, hydrokopter och eller annan vattenfarkost skog, skogsprodukter och julgransodling förlust på grund av att någon med eller utan din tillåtelse använt dina kontokort, bankkort, checkar eller liknande. Obärgad gröda Obärgad gröda ersätts enbart vid brand (eld som kommit lös) samt vid trafikolycka. Högsta ersättningsbelopp för lös egendom Försäkringsbeloppet som anges på försäkringsbrevet. Annans Gårdslösöre Försäkringen omfattar egendom som förvaras på den försäkrade fastigheten och som du i din verksamhet har lånat, hyrt eller leasat. Försäkringen omfattar inte djur. Högsta ersättningsbelopp Försäkringsbeloppet som anges på försäkringsbrevet. Gårdens lagrade information Försäkringen omfattar verksamhetens originalritningar samt originalhandlingar som bokföring, dataprogram, cd-skivor, dvd-skivor och liknande med gårdens lagrade information. Högsta ersättningsbelopp Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts gårdens lagrade information med högst kronor. Värdehandlingar Försäkringen omfattar frimärken, aktier, obligationer, växlar, checkar samt identitetshandlingar

7 Högsta ersättningsbelopp Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts värdehandlingar med högst kronor. Livsmedel och produkter Försäkringen omfattar livsmedel och produkter. Högsta ersättning Inom försäkringsbeloppet för lös egendom ersätts livsmedel och produkter med högst kronor. Gårdens byggnader Försäkringen omfattar de ekonomibyggnader och uthus som anges i försäkringsbrevet samt den fasta utrustning och inredning som dessa byggnader försetts med för stadigvarande bruk ledningar, kulvertar och andra installationer som du äger och som är avsedda för de gårdsbyggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar inte byggnader, installationer och anläggningar samt tillhörande tomtmark som är försäkrade via Villaförsäkring i Sveland. Högsta ersättningsbelopp Fullvärdesförsäkring alternativt det förstariskbelopp som framgår av försäkringsbrevet. Värdestegringsgaranti vid om- och tillbyggnad Under försäkringstiden kan du bygga om eller till dina gårdsbyggnader för en kostnad av kronor. Inför ny försäkringsperiod ska du anmäla de nya uppgifterna om byggnaderna till oss. Om du inte gör detta riskerar du att få nedsatt ersättning. Vid nybyggnation på den försäkrade fastigheten har du ingen värdestegringsgaranti. För att en ny byggnad på tomten ska omfattas av försäkringen måste den anges i försäkringsbrevet. Särskild självrisk Försäkringen gäller med särskild självrisk kronor, dock lägst vald grundsjälvrisk, vid skada orsakad av storm, hagel och snötryck under förutsättning att skadan beror på att gårdsbyggnaden inte är färdigställd

8 Gårdens markanläggningar Försäkringen omfattar anläggningar och installationer på den försäkrade fastigheten som är avsedd för gårdens verksamhet som exempelvis vägar, broar, pumpar, brunnar, stängsel och paddockar. Försäkringen omfattar inte dammar staket, flaggstång, brygga och växtlighet som finns på tomtmark i anslutning till bostadshus markanläggningar som omfattas av villaförsäkringen i Sveland. Högsta ersättningsbelopp kronor. Självrisker Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken anges på försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med särskild självrisk. Har vi avtalat om högre självrisk än vad som anges i försäkringsvillkoren är det alltid den avtalade självrisken som gäller. Vid ersättning av skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och före nedsättning på grund av aktsamhetskrav

9 Egendomsskydd Stöld och skadegörelse Försäkringen ersätter skada på försäkrad egendom vid stöld och skadegörelse. Försäkringen ersätter inte stöld eller skadegörelse som begås av någon med hjälp av en nyckel som denne lovligen har stöld eller skadegörelse som utförs av någon som bor på eller gästar den försäkrade fastigheten skada orsakad av djur. Stöld och skadegörelse av medförd egendom Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse av egendom som du medför utanför den försäkrade fastig heten. Försäkringen ersätter inte stöld eller skadegörelse av stöldbegärlig egendom eller värdehandlingar som lämnats i nattparkerad bil, husbil, husvagn eller liknande. Aktsamhetskrav Gårdens lösa egendom ska förvaras i lokal låst med lås som är godkänt av Sveland. Låskravet gäller dock inte för byggnadsdel med djur, dock gäller kravet för utrymme i djurstall exempelvis sadelkammare. Stöldbegärlig egendom ska förvaras i låst lokal eller annat låst utrymme, som endast du har nyckel till, med hänglås i lägst klass 2 eller av annat lås i lägst låsklass 3. När egendomen används ska den förvaras på ett sådant sätt att risken för stöld och skada minimeras. Exempel på sådana åtgärder är att låsa in egendomen när det är möjligt, täcka över eller låsa fast densamma. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned enligt avsnittet Försäkringsregler. Ersättningen kan även sättas ned om du utan skälig anledning utsätter din egendom för risken att skadas. Den kan också sättas ned om du genom att vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel utsätter din egendom för risk att skadas. Normalt sätts ersättningen ned med 25 %. Du kan dock få ersättning om du kan göra sannolikt att det inte finns något samband mellan alkoholpåverkan och skadan. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler

10 Definition av stöldbegärlig egendom Med Stöldbegärlig egendom avses här fossila bränslen, drivmedel, verktyg, verkstadsutrustning, motorsåg, röjsåg, dator- och tillbehör till denna, mätutrustning, navigeringsutrustning och hästutrustning. Brand, sot, explosion och elektriskt fel Brand Försäkringen ersätter skada på egendom genom eld som kommit lös. Försäkringen ersätter inte skada på egendom som självantänt smärre skada på egendom som består av glödeller svedskada. Aktsamhetskrav En gårdsbyggnad kan vara en väldigt brännbar miljö, därför ställer vi särskilda krav på vad du gör i och omkring dina gårdsbyggnader. Lantbrukets Brandskyddskommitté har i den så kallade LBK-pärmen sammanställt rekommendationer för hur man hanterar sin egendom för att bland annat minska risken för att bränder uppstår. LBK är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag. Vi rekommenderar alltid att man följer de anvisningar som finns i LBK-pärmen. Nedanstående punkter är Aktsamhetskrav. Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler. det ska finnas brandsläckare i samtliga byggnader och traktorer. Brandsläckarna ska alltid hålla i funktionsdugligt skick och vara tillgängliga eldning av halm, ris och annat får inte ske närmare än 75 meter från byggnad eller 40 meter från växande brännbar gröda. Upplag av lättantändliga ämnen får inte finnas inom 15 meter från byggnad. tankning av motorfordon eller motorredskap får inte ske inomhus eller inom 6 meter från byggnad. Tankning får aldrig ske då motorn är igång. motorfordon och motorredskap definieras i lbk-pärmen, flik 8 förvaring av motorbränsle och andra brandfarliga vätskor ska ske enligt anvisningar i lbk-pärmen, flik 11 tobaksrökning får inte ske i gårdsbyggnader nyinstallation eller förändring av uppvärmningssystem som kräver rökgaskanal ska godkännas av skorstensfejarmästare

11 gårdens dieseldrivna fordon ska vara försedda med huvudströmbrytare. Uppställning av dessa får ske i byggnad om lokalen är lämplig med avseende på golv och avstånd till brännbart material. Bensindrivna fordon får endast uppställas i godkänt garage flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- och anläggningsarbeten elektriska apparater som kan orsaka överhettning, till exempel bastuaggregat, kokplattor, spis, vattenkokare, brödrost, kaffebryggare och ska i gemensamma utrymmen i byggnad vara försedda med fast monterad korttidstimer. Föreskriften avser inte produktionsapparater, fasta uppvärmningsanordningar och liknande laddning av batteridrivna redskap samt batterier till fordon ska anordnas på plats som är väl ventilerat och välstädat samt på en plats där brandrisken är liten, exempelvis i gårdsverkstad eller maskinhall. Särskilda aktsamhetskrav för Brandfarliga Heta arbeten Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg (till exempel slipning eller skärning med rondell) och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Brandfarliga heta arbeten får utföras vid permanent arbetsplats inomhus (till exempel gårds verkstad) endast om golv är av obrännbart material väggar och tak är brandisolerade för att motstå brandspridning under 60 minuter (EI 60) och har tändskyddande beklädnad. För permanent arbetsplats i friliggande byggnad (till exempel gårdsverkstad) som endast innehåller gårdsverkstad eller garage och som ligger mer än 15 meter från annan byggnad krävs endast tändskyddande beklädnad på väggar och tak dörrar och fönster är utförda enligt LBK:s rekommendationer för garage och gårdsbyggnad arbetsplatsen ska vara städad och det får inte finnas något lättantändligt material (till exempel hö, halm eller papperssäckar) vid arbetsplatsen en fungerande brandsläckare finns vid arbetsplatsen. Brandfarliga heta arbeten får utföras vid tillfällig arbetsplats inomhus eller utomhus inom 15 meter från byggnad eller brännbart material endast om arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen har flyttats, skyddas, avskärmats genom övertäckning (med till exempel blöt presenning) eller, om detta inte kan ske,

12 materialet fuktas väl med vatten, brännbara byggnadsdelar är kontrollerade, skyddade och kan göras åtkomliga för släckinsats springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och invid arbetsplatsen är tätade och kontrollerade med hänsyn till fara för brand en fungerande brandsläckare och en vattenslang med vattentryck fram till strålmunstycke eller två fungerande brandsläckare, finns vid arbetsplatsen brandvakt (förutom den som utför arbetet) finns. Den personen som är brandvakt ska kontinuerligt bevaka arbetsplatsen och kunna hantera släckutrustning. Även under raster och efter arbetets slut ska arbetsplatsen bevakas av brandvakt tills risk för brand inte bedöms föreligga. Brandvakt ska dock alltid ha arbetsplatsen under uppsikt minst en timme efter det att brandfarliga heta arbetet avslutats alla entreprenörer (även andra lantbrukare) som utför arbetet på fastigheten ska minst ha giltigt certifikat enligt SBF (Svenska Brandförsvarsföreningens behörighetsutbildning) för heta arbeten eller motsvarande. Nedsotning Försäkringen ersätter plötslig skada på egendom som orsakas av sot från öppen låga eller torrkokning. Försäkringen ersätter inte skada på egendom av sot från levande ljus eller marschaller skada på obärgad gröda. Explosion Försäkringen ersätter skada på egendom genom explosion. Försäkringen ersätter inte skada på egendom genom sprängnings arbete skada på grund av materialspänningar, till exempel i glas samt följdskador därav skada på obärgad gröda. Elektriskt fel Försäkringen ersätter skada på egendom som direkt orsakas av kortslutning, överslag eller överspänning

13 Naturolyckor Storm Försäkringen ersätter skada på gårdsbyggnad som orsakats av storm eller av föremål som stormen fört med sig skada på egendom inomhus som orsakats av storm, nederbörd eller kyla om gårdsbyggnaden skadats av storm. Försäkringen ersätter inte skada på båthus, sjöbod, badhytt eller fristående carport och egendom i dem skada på revetering och puts såvida inte skadan orsakats av andra föremål som stormen blåser omkull eller rycker loss skada som orsakas av inträngande nederbörd skada på obärgad gröda. Hagel Försäkringen ersätter skada på gårdsbyggnad som orsakas av hagel skada på egendom inuti gårdsbyggnad som orsakas av hagel. Försäkringen ersätter inte skada på obärgad gröda. Blixt Försäkringen ersätter skada på egendom som orsakats av blixt eller av föremål som på grund av blixtnedslag kommit att skada egendomen. Försäkringen ersätter inte skada på obärgad gröda

14 Jordrörelser Försäkringen ersätter skada på egendom orsakad av jordskalv (minst 4 på Richterskalan), jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott. Försäkringen ersätter inte sprickor som inte avsevärt minskar byggnadens funktionsduglighet skada till följd av sättningar i mark och grund om dessa inte är en direkt följd av jordskalv skada till följd av schaktning, pålning, spontning, pågående eller avslutad gruvdrift, uppläggning av jord- eller stenmassor skada på grund av vatten- eller vågerosion skada på obärgad gröda. Särskild självrisk Vid skada på byggnad eller gårdens mark är självrisken kronor, dock lägst vald grundsjälvrisk. Snötryck Försäkringen ersätter skada på gårdsbyggnad, när skadan består i eller orsakas av att yttertak bryter samman på grund av snötryck oundviklig skada på egendom i gårdsbyggnaden till följd av att yttertaket skadas genom snötrycket. Försäkringen ersätter inte skada om taket inte är utförd enligt gällande byggnorm skada som beror på ingrepp i den bärande stommen, försummat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter skada som består i eller orsakas av att altantak, balkongtak, verandatak eller liknande tak bryter samman

15 Övriga egendomsskador Trafikolycka eller haveri Försäkringen ersätter skada på eller förlust av gårdens lösa egendom som direkt orsakas av olycka eller haveri vid kollision, vältning eller dikeskörning skada på gårdsbyggnad som direkt orsakas av trafikolycka med fordon som omfattas av trafikskadelagen skada på egendom som direkt orsakas av flygplan eller annat luftfartyg som störtar eller av delar från dessa som faller ner. Försäkringen ersätter inte skada som skall ersättas via trafikskade lagen skada på byggnad till den del den kan ersättas genom trafikförsäkring skada på vagn, kärra eller annat släpfordon som uppkommer i samband med tippning. Särskild självrisk Vid skada på byggnad är självrisken kronor, dock lägst vald grundsjälvrisk. Glasrutor Försäkringen ersätter glasruta som går sönder i fönster eller dörr monterad i byggnad glasruta som går sönder i balkong/altan. Försäkringen ersätter inte skada på glas i växthus eller i drivbänk skada på isolerglas som består i att endast konstruktionen blir otät. Tjuvslakt Försäkringen ersätter tjuvslakt av gårdens djur

16 Hushållsmaskiner och installationer Försäkringen ersätter hushållsmaskin (maskin för klädvård, disk, städning, förvaring eller tillagning av livsmedel som går sönder) system för vatten, avlopp, värme, ventilation, gas, elektricitet eller fiberoptik som brister eller går sönder. Försäkringen ersätter också anordning som ingår i ett sådant system stopp i rörsystem som inte går att rensa maskinell utrustning till pool och brunn som brister eller går sönder sanitetsgods, badkar och duschkabin som går sönder nödvändiga kostnader för att lokalisera, frilägga samt återställande. Försäkringen ersätter inte belysningsarmatur, tak, takränna, dräneringssystem, infiltrationsanläggning, stuprör, rökgång, murstock, pool och brunn kakelugn och öppen spis som brister eller går sönder på grund av eldning skada på egendom äldre än 15 år inne i byggnad som orsakats av korrosion (till exempel rost) eller förslitning/förbrukning skada på egendom utanför byggnad som orsakats av korrosion (till exempel rost) eller förslitning/förbrukning skada på hushållsmaskin och anordningar anslutna till ledningssystem som orsakas av vatten som strömmar direkt in i byggnad eller ur avloppssystem på grund av skyfall (minst 1 mm/ min eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande sjö eller vattendrag kostnader för upptining av frusen ledning och rensning vid stopp i ledning kostnader för att lokalisera skadeställe utanför byggnad. Särskild självrisk Om skada på installationen beror på frysning är självrisken kronor, dock lägst den valda grundsjälvrisken. Aktsamhetskrav Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning. Om du åsidosätter aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler

17 Livsmedel och produkter i frys Försäkringen ersätter skada på livsmedel och produkter i frys som skadas till följd av temperaturändring vid strömavbrott eller när frysen går sönder. Vid en sådan skada på livsmedel/produkter betalas också kostnaden för att avlägsna dålig lukt i frys. Högsta ersättning kronor. Läckageskador Försäkringen ersätter Skada på egendom som orsakas av vätska som oberäknat strömmar ut från avloppssystem, även invändiga stuprör som uppfyller de krav som ställs på avlopps ledning ledningssystem för vatten värmesystem anordningar* anslutna till system ovan badrum eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrums beklädnad kyl och frys. Förlust av vätska som oberäknat strömmar ut från ledningssystem vid ersättningsbar skada. Om vatten- och andra läckageskador ersätts av försäkringen betalar vi också nödvändiga kostnader för att lokalisera och frilägga läckagestället återställa det frilagda läckagestället. *Med anordningar avses till exempel värmepanna, expansionskärl, varmvattenberedare, tvättställ, tvättoch diskmaskin. Försäkringen ersätter inte Skada på egendom vid utströmning från dräneringssystem ventilationskanal utvändiga stuprör tak takrännor rökkanal. Skada vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen provats och visat sig vara felfri. Det läckande tät- och ytskiktet. Kostnader för att lokalisera läckageställe utanför byggnad. Skada som orsakats av att vatten till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag, kommer ur avloppsbrunn eller avloppsledning. Du kan dock i vissa fall få ersättning enligt avsnittet Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. Särskilda självrisker Självrisken är lägst kronor. Vid utströmning från badrum eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad är självrisken lägst kronor

18 Om utströmningen beror på frysning är självrisken lägst kronor. Har du själv valt en grundsjälvrisk som är högre än de särskilda självriskerna ovan gäller den högsta själv risken. Aktsamhetskrav Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning. Du ska även vidta de åtgärder som Sveland föreskrivit till exempel vid besiktning för att förhindra läckageskada. Om du åsidosatt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler. Utströmning av vätska miljöskada Försäkringen ersätter nödvändig sanering enligt miljölagstiftningen efter oföutsedd utströmning av vätska från cistern, tank eller annan behållare vilken orsakar skada på mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag, sjö och annat vattenområde. Försäkringen ersätter inte skada som omfattas av läckagemomentet den utströmmande vätskan skada genom långtidspåverkan som exempelvis röta, svamp, rost, frätning eller liknande skada på obärgad gröda. Högsta ersättning 1 miljon kronor. Särskild självrisk På detta moment tillkommer en särskild självrisk på kronor utöver vald grundsjälvrisk. Skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag Försäkringen ersätter Skada på gårdens byggnader och lösa egendom vid skada som beror på att vattnet strömmar från markytan direkt in i byggnaden genom fönster, dörr, ventil eller annan sådan öppning eller inomhus tränger upp ur avlopps ledning, till följd av skyfall (minst 1 mm/min eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. Försäkringen ersätter inte skada på sjöbod och båthus samt egendom i dem skada på bostadsbyggnad samt tomtmark skada på obärgad gröda. Särskild självrisk för byggnad Självrisken är kronor, dock lägst den valda grundsjälvrisken

19 Husbock och Hästmyra För att detta avsnitt ska gälla ska byggnaderna vara godkända efter besiktning, vilken sker inom vissa geografiska områden där virkesförstörande insekter är vanligt förekommande. Framkommer det vid besiktningen att byggnad är angripen av husbock och hästmyra måste byggnaden först saneras och därefter åter besiktigas för att försäkringsskydd ska kunna lämnas. Karenstid Försäkringsskydd inträder först efter utförd besiktning, dock inte senare än 6 månader från det att byggnaden försäkrades. Försäkringen ersätter kostnad för sanering kostnad för reparation av byggnadsdel vars brukbarhet blivit väsentligt nedsatt kostnad för nödvändig friläggning och återställande efter sanering. Försäkringen ersätter inte sanering och reparation vid angrepp inom 6 månader från den dag byggnaden försäkrades i Sveland kostnad som uppkommer genom att annan entreprenör/reparatör än av Sveland anvisad anlitas sanering och reparation vid angrepp på skadat, rötskadat virke eller på annat sätt bristfälligt virke reparation vid angrepp av endast estetisk betydelse. Vad du ska göra vid skada När angrepp upptäckts eller vid behov av sanering ska du genast underrätta Sveland eller anvisad entreprenör bereda av Sveland anvisad entreprenör/reparatör tillträde underlätta för besiktning/sanering, exempelvis genom att avlägsna möbler och annat som kan vara i vägen. Om du inte följer dessa anvisningar kan ersättningen sättas ned. Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler. Särskild självrisk Husbock och Hästmyra gäller utan självrisk

20 Saneringsskydd råttor och möss Försäkringen ersätter invändig sanering av levande möss och råttor vid max två tillfällen per försäkringsår i de byggnader som omfattas av Gårdsförsäkringen. Försäkringen ersätter inte direkt eller indirekt skada som orsakats av möss eller råttor kostnader för friläggning och återställande efter sanering sanering av möss och råttor eller avföring från möss och råttor. Sanering ersätts endast under förutsättning att du själv försökt åtgärda problemet. Särskild Självrisk Saneringsskydd råttor och möss gäller utan självrisk

21 Merkostnadsskydd Merkostnader Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader, under längst ett år från skadedagen, för att återuppta och driva den försäkrade verksamheten vidare om gårdens byggnader eller lösa egendom helt eller delvis blir obrukbart till följd av en ersättningsbar skada enligt egendomsskyddet. Merkostnad på grund av allriskskada på lös egendom omfattas endast om du har valt tilläggsförsäkring Allriskförsäkring lösöre. Karens Merkostnadsskyddet gäller med en karens på 24 timmar vid varje skadetillfälle. Högsta ersättning kronor. Särskild självrisk Merkostnadsskydd gäller utan självrisk

22 Personligt skydd Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Försäkringen gäller även för annan som du ansvarar för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler (principalansvar). Försäkrad verksamhet Försäkringen omfattar jordbruk, skogsbruk och djurhållning* förädling och försäljning av gårdens djur, jordbruks- och skogsprodukter körslor och tjänster åt andra när du använder gårdens byggnader och lösegendom arbetstagare för skada han/hon orsakar i tjänsten dig som byggherre när du utför byggnadsarbete på eller uppför ny gårdsbyggnad på din gård. *Med djurhållning i ansvarsförsäkringen menar vi endast verksamhet relaterad till nötkreatur, hästar, får, getter, grisar, värphöns, slaktkycklingar, ankor, kalkoner och gäss. När och vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller när någon, som inte omfattas av samma försäkring som du, kräver att du ska betala skadestånd för person- eller sakskada som inträffar under försäkringstiden. Om du säljer din gård och därigenom inte längre har gällande ansvarsförsäkring gäller denna försäkring under ytterligare tre år, förutsatt att den skadegörande handlingen inträffat under försäkringstiden. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada

23 Undantag och begränsningar Försäkringen omfattar inte dig som ägare av det bostadshus du bor i med därtill hörande tomtmark den del du tagit på dig ansvar utöver allmänna skadeståndsrättsliga regler skada på levererad (eller såld) produkt skada orsakad av undersökning, behandling eller annan vård av häst skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller som uppkommit under sådana omständigheter att du borde ha förstått att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa skada som orsakats med uppsåt, eller i samband med att du utfört straffbar uppsåtlig gärning byggnads- eller sprängningsarbete för annans räkning skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av registreringspliktigt eller trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon samt registrerings pliktigt släpfordon då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet vatten- eller luftfarkost. skada som du kan göras ansvarig för om du äger trav- eller galopphäst eller om du är tränare, kusk eller ryttare. Undantaget gäller om skada inträffat inom trav- eller galoppbaneområde och ersättning kan fås från annan försäkring skada som du kan göras ansvarig för, i egenskap av medlem eller delägare i förening eller bolag böter och viten eller för straffskadestånd (punitive damages) skada som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med asbest skada på egendom som du, på grund av särskilt åtagande därom, förvarar åt annan. Vad du ska göra om du krävs på skadestånd Du ska snarast anmäla kravet till Sveland. Du ska följa våra anvisningar. Du ska genast underrätta oss om du blir instämd till domstol. Följer du inte dessa anvisningar kan skälig del av vad Sveland betalat till den skadelidande återkrävas av dig. Regler finns i avsnittet Försäkringsregler. Du får inte själv åta dig att betala skadestånd. Om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. Om du vid rättegång inte följer våra anvisningar blir domen inte bindande för oss

24 Hur Sveland hanterar skadeståndskraven Om du krävs på ersättning för en skada som kan omfattas av försäkringen gäller följande vi utreder om du är skadeståndsskyldig vi förhandlar med den som kräver skadestånd vi för din talan i rättegång och betalar rättegångskostnaderna vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler om du är skyldig att betala ett jämkat skadestånd, enligt 22 kap 7 Byggningabalken, då dina hemdjur orsakat skada på annans hemdjur, betalar vi även den resterande delen av skadeståndet. Högsta ersättningsbelopp Vid varje skadetillfälle betalar vi högst kronor. Ersättningsbeloppet utgör en övre gräns även i följande fall flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle. Försäkringsbeloppet är högst kronor vid skada på egendom som du, för egen, eller för någon annans räkning hyrt, leasat, lånat, arrenderat, nyttjat eller bearbetat* samt för skada på omhändertagen egendom. *Med bearbetning menar vi harvning, sådd, gödselspridning, radhackning, skörd av jordbruksprodukter och liknande. Särskild självrisk En särskild självrisk på kronor tillämpas då skadan är orsakad av bearbetning, reparation, installation besprutning eller bepudringsåtgärd förorening genom stallgödsel, urin eller pressvatten förorening genom vätska från cistern, tank eller behållare brandfarliga heta arbeten att du åsidosatt lag eller myndighets föreskrift

25 Rättsskydd Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Försäkringen gäller även för annan som du ansvarar för och för följande verksamheter jordbruk, skogsbruk, hästverksamhet och djurhållning* förädling och försäljning av gårdens djur, jordbruksprodukter och skogsprodukter körslor och tjänster åt andra när du använder gårdens byggnader och lösegendom dig som byggherre när du utför byggnadsarbete på eller uppför ny gårdsbyggnad på din gård. *Med djurhållning i rättsskyddsförsäkringen menar vi endast verksamhet relaterad till nötkreatur, hästar, får, getter, grisar, värphöns, slaktkycklingar, ankor, kalkoner och gäss När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd Huvudregel Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Något uppehåll i försäkringsskyddet får inte finnas. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i Sveland. Om du tidigare har haft samma slags försäkring, med rättsskydd, i annat bolag får du tillgodoräkna dig den tiden. Om du inte haft försäkring i två år Om du hade försäkring i Sveland eller i annat bolag när det som ligger till grund för anspråket inträffade kan du ändå få rättsskydd om du har försäkring hos oss när tvisten uppkommer. Det förutsätter dock att det inte varit något uppehåll i försäkringsskyddet under tiden däremellan. Om din försäkring upphört Har försäkringen upphört att gälla på grund av att försäkringsbehovet upphört kan rättsskydd ändå beviljas under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i tvist med motpart, som har hemvist inom Norden

26 Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i följande tvister, som försäkrad inte kan få betalda av staten eller av motpart. Försäkringen gäller endast för kostnader, som uppkommer under den tid försäkrad biträds av ombud. Arvode betalas högst enligt den timkostnadsnorm regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen. Tvist utan rättegång Försäkringen gäller för den försäkrades egna rättegångskostnader i tvist som kan prövas som tvistemål i tingsrätt, fastighetsdomstol, statens va-nämnd eller vattendomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i övriga nordiska länder. Är tvisten sådan att den först kan prövas av annan instans (till exempel kronofogdemyndighet, arrendenämnd, hyresnämnd eller annan myndighet) betalas endast kostnader, som uppkommit efter sådan prövning. Försäkringen gäller för tvist som kan prövas enligt 20 kap 2 6 p. Miljöbalken. I tvist angående uppförande av byggnad betalas endast kostnader som uppkommer efter avtalad garantitids utgång. Denna begränsning gäller inte om entreprenören vägrar fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter efter slutbesiktning. Tvist med rättegång Försäkringen gäller för den försäkrades egna ombuds- och rättegångskostnader och sådana rättegångskostnader, som den försäkrade efter domstols prövning förpliktas utge i tvistemål eller som efter sådan prövning kan prövas av hovrätt eller Högsta Domstolen. Försäkringen gäller även för hyres- eller arrendetvist som prövas vid Svea Hovrätt. Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen för ombuds- och rättegångskostnader, som försäkrad åtagit sig att betala motpart under förutsättning att det är uppenbart att försäkrad skulle ha ålagts att betala rättegångskostnader med beloppet eller högre belopp om tvistemålet prövats av domstol. Dock ersätts kostnader för utredningar i arrendenämnd, om den försäkrade visar att utredningen är nödvändig för den fortsatta prövningen. Tvist med skiljeförfarande Försäkringen gäller för kostnader för skiljemannaförfarande om tvisten utan sådant förfarande skulle ha prövats i ovan nämnda domstolar. Ersättning lämnas för den försäkrades egna kostnader och för sådana motpartskostnader, som den försäkrade efter skiljenämndens prövning förpliktas utge. Förvaltningsmål Försäkringen gäller i skattemål för nödvändiga och skäliga ombudskostnader i förvalt

27 ningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i skattemål angående taxering av den försäkrade verksamheten, fastighetstaxering eller momsskattemål. Försäkringen gäller i vissa förvaltningsmål för tvist vid omprövning eller överklagande av svensk förvaltningsmyndighets eller domstols beslut eller dom som avser ändring eller upphävande av beslut om EU-stöd eller bidrag avseende arealersättning, djurbidrag, mjölkstöd, strukturfondstöd, EU-godkända nationella stöd eller angående mjölkkvoter återbetalning av beviljat stöd eller bidrag enligt föregående punkt. Vad försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d första stycket Rättegångsbalken (så kallade småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkrings avtalet med någon som du är eller varit gift, ingått registrerat partnerskap med eller sammanboende med enligt sambolagen som rör sådan av den försäkrade bedriven eller planerad verksamhet eller del därav som enligt miljöskyddslagen kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om denna lag åberopas eller inte när den försäkrade begär eller för talan om tillstånd, godkännande eller liknande, om saken prövas av fastighetsdomstol eller vattendomstol som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (till exempel tvister gällande provision, arbetstvister eller liknande) som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på försäkrad om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom som grundar sig på försäkrades borgensåtagande eller liknande åtagande som gäller dig eller andra personer i ditt hushåll som ägare av det bostadshus du bor i med tillhörande tomtmark som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad på grund av gärning som föranlett misstanke om brott eller åtal för brott, som kräver oaktsamhet eller uppsåt för straffbarhet som rör brottmål enligt marknadsföringslagen som avser ersättningsanspråk mot försäkrad, som kan omfattas av ansvarsförsäkring

28 som gäller den försäkrade i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, vatten- eller luftfarkost där försäkrad är konkursgäldenär eller part i ackordsförhandling utan konkurs eller part i förfarande som gäller företagsrekonstruktion där försäkrad inte har befogat intresse av att få sin sak prövad som avser ersättningsanspråk, som uppkommit mellan företag inom samma koncern eller mellan delägare som omfattas av detta försäkringsavtal om frågan om rättsskydd kan vänta till dess annan rättslig angelägenhet, där anspråket stödjer sig på väsentligen likartad grund, har avgjorts (så kallat pilotmål). Försäkringen ersätter inte kostnader som avser försäkrads eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle kostnader för utredning om innehållet i utomnordisk rätt kostnader för ombuds resor utom Norden kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal bokföringskostnader avgifter, räntor, skattetillägg, viten eller böter. Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av att försäkrad anlitar ombud utanför den ort där du bor eller den ort där saken ska prövas anlitar fler än ett ombud eller byter ombud gjort sig skyldigt till försumlig processföring eller i övrigt förfarit försumligt underlåtit att i eller utom rättegång tillvarata möjligheten att få ut ersättning från motparten krävs på högre ersättning för ombudskostnader än vad som utdömts efter prövning av domstol. Försäkringen gäller inte för biträde i skattemål angående skattebrott eller skönstaxering angående arvs- eller gåvoskatt om skatt eller avgift har betalats in till myndigheten angående eftertaxering, som beror på att försäkrad fullgjort sin uppgiftsplikt på ett oriktigt sätt som har samband med köp eller försäljning av aktier eller liknande andelsbevis flera skattemål som hänför sig till samma beskattningsår om värdet av det som yrkas i tvisten understiger ett halvt basbelopp

29 Försäkringen gäller inte i andra förvaltningsmål som har samband med köp eller försäljning av aktier eller liknande andelsbevis när tvisten grundas på att försäkrad anses ha lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter såvida inte försäkrad kan visa att detta inte till någon del beror på grov vårdslöshet eller uppsåt när tvisten avser rätten till omprövning eller överklagande eller avser avvisningsbeslut på grund av att ansökan inkommit för sent eller försäkrad inte är behörig sökande när tvisten har samband med ett beslut som beror på bristande medel eller anslag om värdet av det som yrkas i tvisten understiger ett halvt basbelopp. Försäkringen ersätter i förvaltningsmål inte kostnad som avser försäkrads eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle bokföringskostnader avgifter, räntor, skattetillägg, viten eller böter kostnader för inhämtande av förhandsbesked eller liknande från EU-domstol, EU-myndighet eller annat EU-organ. Försäkringen ersätter inte merkostnader i förvaltningsmål på grund av att försäkrad anlitar fler än ett ombud eller byter ombud gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit försumligt. Åtgärder vid tvist Anmälan om tvist Den försäkrade skall anmäla skadan till Sveland snarast möjligt. Om detta försummas och försummelsen leder till skada för Sveland kan ersättningen komma att sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Preskription Rätten till ersättning går förlorad om du inte väcker talan mot Sveland inom tre år från det att du fick kännedom att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göra gällande. Om du anmält skadan inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi lämnat slutligt beslut. Bestämmelserna om preskription börjar tillämpas från den tidpunkt då ombud anlitas. Ombud För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom rättegångsfullmakt, anlitar lämpligt ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång

30 Ombudet kan vara advokat eller jurist anställd hos advokat. Du kan även anlita annat lämpligt ombud. Lämplighetsprövning kan göras av Försäkringsförbundets prövningsförfarande för prövning av ombuds lämplighet. Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat, kan prövning göras hos Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode kostnader för övriga ombud, kan prövning göras hos Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor. Högsta ersättningsbelopp Vid varje tvist är Svelands ersättningsskyldighet för ombuds- och rättegångskostnader begränsad till kronor. Endast en tvist föreligger om två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist försäkrade har flera tvister som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. Ersättning betalas för ombuds arvode och omkostnader kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av det anlitade ombudet kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande kostnader för medling enligt 42 kap 17 rättegångsbalken expeditionskostnader i domstol rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med beloppet eller högre belopp om tvisten prövats. Kan den försäkrade i en och samma tvist få ersättning från flera försäkringar i ett eller flera försäkringsbolag, begränsas ersättningen så att den tillsammans med ersättningen från övriga försäkringar uppgår till kronor. om domstol har prövat ombudsarvodet i mål betalar vi högst utdömt arvode ersättning lämnas inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning av motparten

31 ersättning lämnas inte om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina ombudskostnader ersättning betalas inte för skiljemännens arvode. Särskild Självrisk Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken. Endast en självrisk tillämpas när två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist försäkrad har flera tvister, som avser samma angelägenhet eller där yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter, även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. Ersättningsregler Ersättningsbeloppet utgörs av ersättningsbara kostnader med avdrag för självrisken. Betalning av ersättning Ersättning betalas för ersättningsbara kostnader till ombudet när ärendet slutredovisats, i den mån försäkringsbeloppet inte tagits i anspråk av motpart genom verkställighet av dom eller liknande förfarande. Om försäkrad blir, eller riskerar bli ersättningsskyldig till flera, har Sveland rätt att fördela resterande del av ersättningen. Ersättning á conto förutsätter särskild prövning. Sveland åtar sig att göra utbetalning högst en gång var sjätte månad

32 Valfria tillägg Vilka tilläggsförsäkringar du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Bestämmelserna i avsnitten Din försäkrings giltighet och Grundskyddet om var försäkringen gäller, aktsamhetskrav, vilka personer försäkringen omfattar och vilken egendom försäkringen omfattar, tillämpas på tilläggsförsäkringarna. Vidare gäller villkorets Ersättnings- och Värderingsregler samt Försäkringsregler i tilllämpliga delar om inget annat anges. Självrisken anges på försäkringsbrevet eller under respektive avsnitt. Allriskförsäkring Gårdslösöre Allriskförsäkring Gårdslösöre gäller inte för händelser som omfattas av Grundskyddet och där angivna undantag och begränsningar. Försäkringen ersätter skada på eller förlust av lös egendom genom plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter inte Skada på eller förlust av foder, strö och övriga förnödenheter till djur utsäde djur obärgad gröda värdehandlingar som förvaras i garage, uthus, förråd eller ekonomibyggnad kontanter. Skada som orsakas av djur eller ryggradslösa djur (exempelvis insekter) försummat underhåll, rost eller frätning lagring, kondens eller fukt slitage, förbrukning eller självförstörelse, till exempel självsprickor eller vittring felaktig bearbetning, reparation eller konstruktion

33 Högsta ersättning Inom försäkringsbeloppet ersätts allriskskada på lös egendom med kronor om Gårdens lösa egendom är försäkrad upp till kronor kronor om Gårdens lösa egendom är försäkrad upp till kronor. De i Grundskyddet angivna högsta ersättningsbeloppen kan inte höjas med ovan angivna belopp. Gårdsbyggnad Special Kan tecknas som tillägg för byggnad eller byggnadsdel på den försäkrade fastigheten. Den byggnad eller byggnadsdel som ska omfattas av tilläggsförsäkringen ska vara angiven i försäkringsbrevet samt finnas utförligt dokumenterad av försäkringstagaren. Försäkringen ersätter ersättningsbar skada enligt egendomsskyddet. Högsta ersättning Det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev. Särskild självrisk Självrisken är den avtalade grundsjälvrisken förutom för de händelser då försäkringen gäller med särskild självrisk. Den särskilda självrisken framgår under respektive skadehändelse. Särskilda skadereglerings- och skadevärderingsregler Egendom återställs inom 1 år Om försäkringstagaren väljer att inte återställa byggnaden med rationella metoder åligger det försäkringstagaren att finna hantverkare, material etecetera. Valet av hantverkare och material ska godkännas av Sveland innan återställandet kan påbörjas. Skadan regleras genom att man värderar skadan till kostnaden för att återställa byggnaden med de särskilda metoder, material samt återställande av konstnärlig utsmyckning. Den skadade egendomen ska återställas inom 1 år annars regleras skadan enligt punkt 2 nedan. Egendomen återställs inte Se Ersättnings- och värderingsreglerna om Konstnärlig utsmyckning

34 Ersättnings- och värderingsregler Ersättningsregler Du får ersättning för direkta ekonomiska förluster. Som direkt ekonomisk förlust betraktas bland annat inte affektionsvärde förlorad arbetsförtjänst i samband med egendomsskada besvär och olägenheter som kan uppstå värdet av eget arbete eller iordningställande efter skada om Sveland inte åtar sig detta värdet av eget arbete som du lagt ned på fotografier, film, inspelning, dataprogram, modeller eller dylikt återskapande av digitalt lagrad information förlust som kan uppstå till följd av att konto eller abonnemang obehörigen utnyttjas kränkning/ideellt skadestånd kostnad för att verifiera, styrka och framställa krav kostnad för att återköpa egendom kostnad för ökad elförbrukning som orsakas av installationsskada. När egendom skadas eller förloras påverkas ersättningen bland annat av ålder förslitning modernitet användbarhet. Hur vi ersätter dig Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, eller med föremål av motsvarande utförande och standard. Vi kan också besluta att den skadade egendomen ska återställas på annat sätt var inköp eller reparation ska göras

35 Mervärdesskatt ersätts inte av Sveland när du är skatteskyldig för moms och kan göra avdrag för detta. Du är inte berättigad till högre ersättning än vad likvärdig egendom kostar hos Sveland anvisat inköps- eller reparationsställe. Vid återställande av skada på byggnad eller tomtmark är du inte berättigad till högre ersättning än vad entreprenaden/ reparationen skulle kosta hos av Sveland anvisad entreprenör/reparatör. Marknadsvärde Med marknadsvärde menar vi det värde egendomen har i den allmänna handeln. Konstnärlig utsmyckning Kostnaden för att återställa konstnärlig utsmyckning omfattas inte av försäkringen. När vi fastställer skillnaden i marknadsvärde före och efter skadan, ingår inte det marknadsvärde som påverkas av konstnärlig utsmyckning. Vill du öka ditt skydd för konstnärlig utsmyckning, kan du komplettera din försäkring med tilläggsförsäkringen Gårdsbyggnad Special. Särskilda regler vid byggnadsskada En byggnad kan vara antingen fullvärdesförsäkrad eller försäkrad till ett särskilt angivet belopp (förstarisk). Om byggnaden är fullvärdesförsäkrad ersätter vi skadan i dess helhet med de undantag och begränsningar som framgår av avsnittet Ersättnings- och värderingsregler och villkoret i övrigt. Är den istället försäkrad till det belopp (förstarisk) som anges i försäkringsbrevet gäller samma regler som för fullvärdesförsäkring, men då är försäkringsbeloppet det högsta belopp som kan betalas. Beställare av reparation Vid reparation och återställande ska du vara beställare av arbetet, för att få de fördelar som finns i Konsumenttjänstlagen. Röjnings- och bärgningskostnad I samband med sådan skada, som omfattas av försäkringen, lämnas även ersättning för kostnader för nödvändig bärgning, röjning, borttransport, destruktion och deponering av skadad egendom. Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet. Särskilda regler för egendom som inte är underhållen eller funktionsduglig Om egendomen inte var i funktionsdugligt skick eller normalt underhållen värderas skada till skillnaden i marknadsvärde omedelbart före och efter skadan. Om egendomen var uttjänt kan det innebära att ersättningen helt uteblir

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkring för företag GJK 706:4 Rättsskyddsförsäkring för företag Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6. Allmänt villkor - Gäller från

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6. Allmänt villkor - Gäller från Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Allmänt villkor - Gäller från 2016-04-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:2 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Sveland Gårdsförsäkring

Sveland Gårdsförsäkring Sveland Gårdsförsäkring Gårdsförsäkring Svelands Gårdsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som bor på gård där du eventuellt bedriver en mindre verksamhet. För att du ska kunna försäkra din gård

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Kommentar till ny villkorsedition gällande från 2016-04-01 Villkoret har fått utökad geografisk omfattning och omfattar nu även tvist eller mål med motpart som har hemvist inom EU eller Efta. Undantaget

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Allmänt villkor. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2011-06-01

Allmänt villkor. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2011-06-01 Allmänt villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2011-06-01 Fritidshusförsäkring Innehåll A. Din försäkrings giltighet Var försäkringen gäller...4 När försäkringen gäller...4 Aktsamhetskrav...4 Vilka personer

Läs mer

Gårdsförsäkring För dig som bor på en mindre gård

Gårdsförsäkring För dig som bor på en mindre gård Sida 1/6 I Gårdsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor

Läs mer

6.5 Rättsskyddsförsäkring

6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5.1 Rättsskyddsför- Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tillsäkring för rörelse lämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring 1 Vem är jag? Desideria Westman-Soltesz 2 Vanliga typer av tvister (företag) Tvist med kontraktspart Exempel: - tvist angående betalning för utfört uppdrag (fordran) - tvist angående avtalsvillkor - tvist

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING FASTIGHET F10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.5 Rättsskyddsförsäkring 3 6.5.1 Rättsskyddsförsäkring för rörelse 3 6.5.1.15

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING R10:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Allmänt villkor. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2011-06-01

Allmänt villkor. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2011-06-01 Allmänt villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2011-06-01 Fritidshusförsäkring Innehåll A. Din försäkrings giltighet Var försäkringen gäller...4 När försäkringen gäller...4 Aktsamhetskrav...4 Vilka personer

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Utökat ansvar för Åkeriverksamhet. Villkor VAÅ

Utökat ansvar för Åkeriverksamhet. Villkor VAÅ Utökat ansvar för Åkeriverksamhet Villkor VAÅ 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida Ansvarsförsäkring 3 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS Förköpsinformation Försäkring FritidshusBAS och Hos oss kan du välja mellan två varianter av försäkring för ditt fritidshus. FritidshusBAS ger ett bra grundskydd. ger ett utökat skydd, med bland annat

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

VILLKOR LG 04. Gårdsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

VILLKOR LG 04. Gårdsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLKOR LG 04 Gårdsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 Vad ska du göra vid skada? 6 Om vi inte kommer överens 6 A. Var och för vem försäkringen gäller och försäkrad

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer