Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014"

Transkript

1 Q3 Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014

2 Delårsrapport januari-september 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr Intäkter från fastighets- Driftöverskottet uppgick till Periodens resultat minskade till Marknadsvärdet för förvalt- förvaltning uppgick till (1 091) Mkr. 758 (947) Mkr. Det beror främst ningsfastigheter uppgick till (1 368) Mkr. Minskningen beror på ökade på lägre orealiserad värdeför (19 361) Mkr, varav underhållskostnader. ändring på förvaltningsfastig- pågående investeringsprojekt heter med 137 (334) Mkr. uppgick till 598 (1 945) Mkr. Tredje kvartalet 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 458 (484) Mkr. Minskningen beror främst på fastighetsförsäljningar samt nedgång i hyresindex. Driftöverskottet uppgick till 367 (405) Mkr. Minskningen beror på lägre hyresintäkter till följd av försäljningar samt ökade underhållskostnader. Periodens resultat minskade till 257 (305) Mkr. Det beror främst på lägre hyresintäkter. Specialfastigheter i sammandrag, Mkr Fastighetsrelaterade Jan Sep 2014 Jan Sep 2013 Helår 2013 Intäkter från fastighetsförvaltning Hyra per kvadratmeter, kr Lokalarea, kvm/ Uthyrningsgrad, % 98,8 98,7 98,8 Överskottsgrad, % 78,8 79,7 78,0 Investeringar inklusive fastighetsförvärv Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Balansomslutning Eget kapital Finansiellt relaterade Jan Sep 2014 Jan Sep 2013 Helår 2013 Resultat före skatt Direktavkastning, % 7,4 7,6 7,6 Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 5,0 5,9 5,5 Avkastning på eget kapital, % 13,8 19,4 20,2 Justerad avkastning på eget kapital, % 11,6 13,9 14,9 Soliditet, % 38,9 36,5 38,1 2 SPECIALFASTIGHETER Omslagsbild: Anstalten Hinseberg, Frövi...

3 KVARTALSRAPPORT Q Vd har ordet Ett bolag med själ och hjärta Nu har jag varit ett halvt år på Vd-posten och är väldigt glad att jag fått lära känna så engagerade medarbetare! Jag har även fått lära mig mycket om våra kunder och deras fantastiska arbete med att skapa ett tryggare samhälle. Vi är stolta över det vi åstadkommer tillsammans. Kundnära relationer I nära samverkan med kund har vi färdigställt flera nya och/eller ombyggda moderna lokaler med höga säkerhetskrav. Vid Österåker har vi tillsammans med Kriminalvården och Statens konstråd, byggt ett spännande upplevelsebaserat konstverk som heter Glänta. Det är en frizon för barn innan det är dags att göra besök på anstalten. Vi samarbetar även med våra kunder för att ta tillvara på möjligheterna till energieffektiviseringar. Detta gör vi för att våra kunder ska få effektivare lokaler som hjälper dem att uppnå sina egna besparingsmål. En organisation i förändring Flera av våra kunder har organiserat om sig och vi har anpassat vår egen organisation så att det blir tydliga och enkla beslutsvägar. För oss är det viktigt att anpassa oss efter nya förutsättningar och visa att vi är ett hållbart och ansvarfullt företag, oavsett om det är för att möta behov eller krav från vår ägare, våra kunder eller andra viktiga aktörer. Mål och strategier Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål inom områdena medarbetare, effektivitet, kund, säkerhet och miljö. I vår miljöstrategi presenteras kortsiktiga miljömål till år 2018 samt långsiktiga miljömål som sträcker sig till år Säkerhet För att effektivisera vårt arbete med incident- och riskanalys har vi nu utvecklat ett eget analysverktyg för att mäta risker. Verktyget kommer att förenkla och effektivisera arbetet med att identifiera, utvärdera och behandla verksamhetsrisker. Projekt Vi har en lägre projektvolym än de senaste åren då vi färdigställt flera stora projekt. Vår bedömning är dock att den kommer att öka igen, då våra kunder har behov av modernisering av lokalerna. Vi har också många mindre utvecklingsprojekt. Ett bra exempel på ny teknik är ett system för dagsljusinförsel till lokaler utan dagsljus. Det har vi nu installerat på anstalten Norrtälje vilket förbättrade både arbetsmiljön och upplevelsen av lokalen markant. Finansiering Vi arbetar för en stabil och kostnadseffektiv finansiering. Vi har nyligen tecknat avtal med en långivare om emissionsgaranti på 250 Mkr. Genom detta avtal har Specialfastigheter möjligheter att låna med en löptid på 4 år till en fastställd marginal. Avtalet minskar finansieringsrisken genom att det skapar möjligheter till längre kapitalbindning. Resultat för det tredje kvartalet Resultatet för perioden uppgick till 758 Mkr jämfört med 947 Mkr för motsvarande period föregående år. Främsta orsaken till förändringen är att orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 137 (334) Mkr. Specialfastigheters kontraktsportfölj med långa avtal borgar för ett fortsatt stabilt resultat. Framåtblick Vi står inför en spännande framtid med tydligare fokus på styrning av underhåll och investeringar för att skapa totaleffektivitet för vår ägare och kunder. Vårt arbete med ständiga förbättringar av hållbarhetsarbetet med primärt fokus på miljö och klimat fortsätter. Åsa Hedenberg Verkställande direktör SPECIALFASTIGHETER 3

4 Verksamheten Ägarens mål Ägaren har följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter: Lönsamhetsmål* Specialfastigheters mål för lönsamheten är ett resultat efter skatt efter återläggning av värde förändringar och därtill hörande uppskjuten skatt på 8 % av genomsnittligt eget kapital. Kapitalstruktur Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen är en soliditet i intervallet %. Utdelningspolicy Specialfastigheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 % av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida investeringsbehov och finansiella ställning. * Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastighetsportföljens sammansättning. Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartementet. Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och strategier. Idag är vi 122 medar betare fördelade från norr till söder i Sverige. Huvudkontoret är beläget i Linköping. Specialfastigheters ledande ställning inom säkerhet gör oss till en stark aktör. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet. Viktigt i ett framgångsrikt säkerhetsarbete är nära samverkan med våra kunder, där vi inom respektive affärsområde idag möter kunderna på ett ännu bättre sätt än tidigare. Kundorienterad förvaltning Vi strävar efter ett långsiktigt fastighetsägande, långsiktiga hyresavtal och nära samarbeten som baseras på trygg och effektiv fastighetsförvaltning. Detta gör vi genom att tillhandahålla rätt organisation med rätt kompetens. Vi arbetar utifrån tre affärsområden med tydligt kundansvar: Kriminalvård Försvar och rättsväsende Institutionsvård och övriga specialverksamheter Specialfastigheter har en tydlig uppgift från våra ägare; att i Sverige äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav. Som en följd av detta arbetar vi med att renodla vårt fastighetsbestånd och riktar oss nu mot fastigheter med ett nationellt säkerhetsintresse samt byggnader med höga säkerhetskrav. Renodlingen skapar möjlighet att utveckla bolaget med nya investeringar som bättre passar vårt uppdrag. Ett statligt ägande är av flera skäl att föredra inom dessa verksamhetsområden, där vi nu ser en ökad konkurrens. Tillsammans med kunderna ska vi utveckla fastigheterna på rätt sätt och fokusera på kundens förändrade behov. Verksamheten under perioden Flera av våra kunder har under en längre tid arbetat med effektiviseringar för att uppnå sina besparingskrav. Vi för nära diskussioner med våra kunder för att vi ska kunna motsvara deras behov och önskemål. Fastigheter byggs om för att kostnadseffektivt anpassas utifrån verksamheter i ett långsiktigt perspektiv. 4 SPECIALFASTIGHETER

5 KVARTALSRAPPORT Q Kriminalvård Vi har i nära samverkan med Kriminalvården fortsatt arbetet med att skapa verksamhetsanpassade lösningar. Äldre, omoderna anstalter och häkten har avvecklats och avyttrats. I början av september stod Specialfastigheter och Kriminalvården som värdar för det traditionella och årligen återkommande Nordiska seminariet för anstaltsbyggande. Årets seminarium hölls i Stockholm, där alla nordens länder var representerade. Försvar och rättsväsende Vi ser över det framtida lokalbehovet inom Kvarteret Tre Vapen i Stockholm, där hyresgästen är FMV. En framtida vision har tagits fram för att utveckla fastigheten. Rikspolisstyrelsen står inför en omorganisation och har indikerat ett ökat lokalbehov inom Kvarteret Kronoberg. Specialfastigheter arbetar med en framtida vision för kvarteret med målet att skapa byggrätter genom ändring av detaljplanen för kvarteret. Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Solna invigdes i januari. Detta är ett exempel på vårt samarbete med kund för att skapa det moderna kontoret. Institutionsvård och övriga specialverksamheter Det långsiktiga hyreskontraktsförhållandet med Statens institutionsstyrelse har lett till att vi påbörjat ett stort antal om- och tillbyggnationer. I maj invigdes bland annat nya utbildningslokaler på institutionen Stigby och i juni färdigställdes om- och tillbyggda lokaler på institutionen Råby. Det finns planer för ytterligare projekt. I september invigdes avdelning Vestgård på Hornö som innebär 27 stycken nya platser som ska ersätta uttjänta lokaler. Hornö är nu Sveriges modernaste LVM-institution (Lag om Vård av Missbrukare). Säkerhet Specialfastigheter och våra kunder bedriver en verksamhet där det förekommer risker som skulle kunna medföra en oacceptabel påverkan på affärsverksamheten och områden som personsäkerhet, egendom, informationssäkerhet, ekonomi, miljö och inte minst trovärdighet. De höga säkerhetskrav som vi och våra kunder kräver, betyder att säkerhetsarbetet blir en naturlig del i vårt dagliga arbete. Genom ett systematiskt säkerhetsarbete baserat på riskanalyser, skapar vi medvetenhet, intresse och engagemang omkring säkerhet som också är ett av våra viktigaste kärnvärden. Vår devis En säker värd skapar en berättigad förväntan hos våra kunder. Detta kräver att vi i nära samverkan med våra kunder alltid arbetar för att uppnå bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt säkerhetsarbete i syfte att nå en trygg och säker verksamhet. Vårt ständiga förbättringsarbete på säkerhetsområdet innebär också att vi fortsätter det viktiga arbetet med att öka medvetenheten omkring säkerhetsfrågorna, inte minst att säkerställa att vi arbetar i linje med vårt certifierade ledningssystem, ISO/IEC 27001:2005, för informationssäkerhet. Vi har också påbörjat arbetet för att anpassa oss till den senaste versionen av ISO/IEC SPECIALFASTIGHETER 5

6 Medarbetare Ett strategiskt HR-arbete stärker företagets varumärke och bidrar till vår kundnöjdhet och konkurrenskraft. Våra medarbetare och deras samlade kompetens är avgörande för Specialfastigheters framgång. HR-arbetet utgör en del av vårt hållbarhetsarbete och anställningsförhållanden, arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald är centralt för oss. En viktig fråga för oss är att attrahera nya samt behålla befintliga medarbetare. Vårt employer value proposition (EVP) beskriver vad vi som arbetsgivare kan erbjuda befintliga och presumtiva medarbetare. Vi värdesätter delaktighet bland medarbetarna och samtliga har fått bidra till detta EVP, då det är av stor vikt att alla medarbetare står bakom det vi förmedlar kring Specialfastigheter som arbetsgivare. En förutsättning för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och skapa goda prestationer är ett gott ledarskap. Med anledning av detta påbörjade vi under april ett längre ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Alla chefer har under sommaren fått genomföra en beteendeprofil. Medarbetarna har fått bedöma sin chef vad gäller ledarskap och de har även fått bedöma sig själva. Cheferna har sedan fått personlig återkoppling på sin profil. Resultatet kommer även att användas i nästa utbildningsblock. I slutet av perioden var vi 122 medarbetare, varav 27,9 % kvinnor och 72,1 % män. Av totalt 28 ledare var 21,4 % kvinnor och 78,6 % män. Under våren har vi genomfört vår medarbetarundersökning som är en viktig del i Specialfastigheters verksamhetsutveckling och i vår strävan efter ständiga förbättringar. Resultatet visar att vårt NMI värde, 71 (73), har sjunkit något, men även i år är totalvärdet bra. Frisknärvaron under januari-augusti uppgick till 96,8 (97,2) %. Kompetenta, engagerade och välmående medarbetare är vår nyckel till framgång och det öppnar upp för starka relationer med våra kunder. Under 2014 har vi fokuserat på vår kompetensförsörjning och genomfört en kompetensinventering. Som ett led i vår strävan att effektivisera hela rekryteringsprocessen, från identifiering av behov till introduktion så har vi nu implementerat ett helt nytt rekryteringssystem som ska underlätta detta arbete. 6 SPECIALFASTIGHETER

7 KVARTALSRAPPORT Q Miljö Specialfastigheter strävar efter att vara ett föredöme avseende hållbart företagande och miljöfrågorna är en viktig del i det arbetet. Miljöarbetet utgår från vår nya miljöstrategi som gäller från 1 januari I den definieras de långsiktiga miljömålen som sträcker sig till För att nå de långsiktiga målen finns kortsiktiga mål och planerade aktiviteter för Miljöstrategins övergripande miljömål är: Framtidens klimatsmarta fastighetsbolag Resurseffektiv fastighetsförvaltning Minskad användning av giftiga ämnen och material Internt miljöarbete Inom det övergripande miljömålet Framtidens klimatsmarta fastighetsbolag är det långsiktiga målet att minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 % till Vi följer upp vårt kortsiktiga miljömål att minska våra koldioxidutsläpp med 8 % jämfört med föregående år. Vi redovisar företagets koldioxidbelastning från användning av energi (olja, gas, pellets, biobränsle, fjärrvärme och vattenkraftsbaserad el), samt vårt resande med tåg, flyg och bilar. Redovisningen av koldioxid följer riktlinjerna GRI och då specifikt miljöindikatorerna EN 16 och EN 17. Koldioxidbelastningen har minskat med 7,2 % jämfört med samma period föregående år. Främsta anledning till detta är att vi har minskat användning av fossila bränslen vid anstalten Skenäs. Uppvärmning av fastigheten sker enbart med biodiesel och på så sätt ökar andelen förnybar energi. Vi har dessutom bytt från fossil eldningsolja till förnybar uppvärmning vid institutionen Sagsjön. Vi har avslutat ett antal större energikartläggningar vid utvalda fastigheter. Det har resulterat i att vi har väsentli- ga energibesparande åtgärdsförslag/paket som vi kan använda oss av för att minska användning av energi. Redovisning av koldioxidbelastning, ton Jan Sep 2014 Jan Sep 2013 Fossil energi 1 376, ,8 Förnyelsebar energi 36,3 33,2 Fjärrvärme 3 862, ,4 El 89,6 90,0 Resor (exklusive hyrbilar) 156,9 158,2 Totalt 5 522, ,6 Perfluorerade ämnen såsom PFOS och PFOA har alltmer kommit i fokus när det gäller förorenad mark och förorenat vatten. Det pågår ett stort utredningsarbete avseende hur stor miljöskada som kan ha skett på grund av tidigare användning av dessa kemikalier i bland annat brandsläckningsmedel. Det är troligt att brandförsvarets övningsområden är förorenade och måste saneras. Som fastighetsägare tar vi ansvar för dessa miljöföroreningar även om det i grunden är verksamheternas skyldighet och utredningar pågår i dialog med våra hyresgäster samt miljökontoren. I Miljöstrategin finns ett mål uppsatt om att Specialfastigheter ska ha inventerat alla sina fastigheter med avseende på radon Inventeringarna fortlöper under kommande uppvärmningssäsong och hanteringen av resultaten från utförda inventeringar sammanställs och hanteras under Vi har tillsammans med Statens institutionsstyrelse initierat ett samarbete vad gäller tecknande av Gröna hyresavtal. Detta är ett betydelsefullt samarbete för att gemensamt minska miljöpåverkan. Att erbjuda våra kunder Gröna hyresavtal finns med som ett mål i vår Miljöstrategi. SPECIALFASTIGHETER 7

8 Koncernens resultaträkning, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Helår 2013 Hyresintäkter Övriga intäkter Intäkter från fastighetsförvaltning Fastighetskostnader 1) Driftöverskott Administration Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat fastighetsförsäljningar realiserade Värdeförändring förvaltningsfastigheter orealiserade Värdeförändring finansiella instrument orealiserade Resultat före skatt Skatt Årets/periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 379,00 473,50 128,50 152,50 650,50 Rapport över totalresultat, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Helår 2013 Årets/periodens resultat Summa övrigt totalresultat för årets/perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för året/perioden Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare ) Fastighetskostnader Driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt SPECIALFASTIGHETER

9 KVARTALSRAPPORT Q Kommentarer resultaträkning Intäkter från fastighetsförvaltning Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till (1 368) Mkr, varav hyresintäkterna ökade till (1 286) Mkr. Övriga intäkter, som avser fakturering av media och tjänster till hyresgästerna, minskade marginellt och uppgick till 79 (82) Mkr. Fastighetskostnader Våra fastighetskostnader uppgick till 292 (277) Mkr. Detta beror på att vi under perioden har ökat våra planerade underhållskostnader. Driftöverskott Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöverskottet uppgick till (1 091) Mkr. Minskningen beror på ökade underhållskostnader. Överskottsgrad Överskottsgraden visar hur mycket av intäkterna som blir kvar efter våra fastighetskostnader. Överskottsgraden uppgick till 78,8 (79,7) %. Det långsiktiga målet är minst 75 % i överskottsgrad. Överskottsgrad, % 80 Finansiella intäkter och kostnader Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt uppgick till -207 (-173) Mkr. Förändringen beror huvudsakligen på en svagare krona vilket påverkar omräkningen på vår utländska upplåning negativt. För mer information se sidan 16. Värdeförändringar Värdeökningen i förvaltningsfastigheter förklaras bland annat av nya och omförhandlade hyresavtal. För mer information se sidan 12. Värdeförändring i derivatinstrument uppgick till 15 (9) Mkr under perioden. Förändringen av det orealiserade resultatet i de finansiella derivaten beror dels på att kronan fortsatt har blivit svagare, vilket ger en positiv effekt på valutaderivatet och dels att vi haft förfall av derivat redovisade som orealiserad förlust per För mer information se sidan 17. Skatt Posten skatt består av betald skatt -111 (-121) Mkr och uppskjuten skatt -116 (-156) Mkr ,7 75,4 77,6 78,1 79,7 78,8 Resultat efter skatt Resultatet efter skatt uppgick till 758 (947) Mkr. Minskningen beror främst på lägre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter Q Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q SPECIALFASTIGHETER 9

10 Koncernens balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Derivat Övriga finansiella placeringar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Derivat Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Derivat Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga inga Ansvarsförbindelser Inga Inga inga 10 SPECIALFASTIGHETER

11 KVARTALSRAPPORT Q Eget kapital, Mkr Belopp vid årets/periodens ingång Totalresultat för året/perioden Utdelning Nedsättning och återbetalning av aktiekapital Försäljning koncernbolag Belopp vid årets/periodens utgång Anm: Aktiekapitalet består av aktier Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Kommentarer balansräkning Investeringar Koncernens investeringar i projekt uppgick under perioden till 297 (331) Mkr. Förvärv Inga fastighetsförvärv har skett under perioden. Pågående projekt Antalet pågående investeringsprojekt var vid periodens slut 52 (34). Total volym för pågående investeringsprojekt har beräknats till 598 (1 945) Mkr, varav 348 Mkr har upparbetats per De största om- och tillbyggnadsprojekten: polisfastigheten Kronoberg i Stockholm försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm anstalten Asptuna i Botkyrka häktet i Huddinge institutionen Bärby i Uppsala institutionen Hornö i Enköping institutionen Åsbogården, Råby i Lund institutionen Brättegården i Vänersborg institutionen Långanäs i Eksjö institutionen Älvgården i Hedemora sameskolan i Kiruna SPECIALFASTIGHETER 11

12 Avyttringar Fastighetsförsäljningar har skett avseende: Solgården, Årstad 9:40, Falkenberg Lövsta 1:61;1:63;1:65, Trosa Hovsjorden 10,11, Härnösand Fängelset 2, Kristanstad Gnesta 42:12, Gnesta Gnesta Sigtuna 2:283, 2:285, Gnesta Från 2013 gäller IFRS 13 där värderingen av fastighetsinnehav ska klassificeras enligt tre nivåer. Det finns olika osäkerhet i värderingen beroende på vilken nivå som används vid värderingen. Specialfastigheter använder Nivå 3 där osäkerheten är störst då det inte finns tillräckligt med transaktioner/marknadsinformation för att använda annan nivå. Vi har därutöver sålt fyra fastigheter genom bolagsförsäljningar: Dövstumskolan 11, Lund Rydstadstuna 1:42, Linköping Vallkärratorn 8:15, 8:18, 8:81, 8:83, Lund Haren 3, Vänersborg Försäljningarna är ett led i att renodla beståndet för att i första hand innehålla fastigheter med höga säkerhetskrav. Försäljningarna har skett med något lägre värde (-2 Mkr) än tidigare redovisat marknadsvärde (184 Mkr). Marknadsvärdering Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltningsfastigheter har fastställts genom en intern värdering baserad på faktiska data avseende hyror och driftkostnader. Information om kalkylräntor, direktavkastningskrav och aktuella marknadshyror har stämts av med extern värderare. Med hänsyn till de säkra hyresintäkterna är bedömd kalkylränta under kontraktsperioden huvudsakligen mellan 5,75 och 6,00 %. Direktavkastningskravet ligger huvudsakligen mellan 6,00 och 12,00 % beroende på var fastigheterna är belägna. Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår typ av fastigheter, så kallade samhällsfastigheter på marknaden. Nivå 1 Noterade priser på aktiva marknader Nivå 2 Andra observerbara data än de i nivå 1 Nivå 3 Icke-observerbara data Marknadsvärdet har påverkats främst av fastighetsspecifika händelser som nytecknade hyresavtal och investeringar. Marknadsvärdet uppgick per till (19 361) Mkr. Periodens redovisade orealiserade värdeförändring uppgår till 137 (334) Mkr. Värdeförändring förvaltningsfastigheter jan sep 2014, Mkr Marknadsvärde 31 december Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter Förvärv - - Försäljningar Orealiserad värdeförändring 137 Marknadsvärde 30 september Orealiserad värdeförändringar 137 varav förändrad kalkylränta och direktavkastning 42 varav nya och omförhandlade hyresavtal 187 varav förändring återstående löptid varav övrigt 201 Räntebärande skulder Räntebärande skulder uppgick till (10 001) Mkr. Minskningen beror på att vi har sålt fastigheter samt har en låg investeringsvolym för närvarande. Detta har minskat vår belåning. För mer information om finansförvaltningen, se sidan SPECIALFASTIGHETER

13 KVARTALSRAPPORT Q Koncernen kassaflödesanalys, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av kort- och långfristig upplåning Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Återbetalning av aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets/periodens slut SPECIALFASTIGHETER 13

14 Segmentsredovisning Koncernen Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärde, Mkr Affärsområden Kriminalvård Försvar och rättsväsende Institutionsvård och övriga specialverksamheter 14 SPECIALFASTIGHETER

15 KVARTALSRAPPORT Q Kriminalvård Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter ökade till (7 191) Mkr. Försvar och rättsväsende Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter ökade till (9 773) Mkr. Institutionsvård och övriga specialverksamheter Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter minskade till (2 397) Mkr bland annat på grund av försäljningar om 184 Mkr. SPECIALFASTIGHETER 15

16 Finansförvaltning Upplåningen till Specialfastigheter görs utan pantsättning av fastigheterna. Företagets låneavtal innehåller en ägarklausul. Klausulen innebär att långivare har rätt att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle understiga 100 %. Den 30 september 2014 var portföljens snittränta för lån och derivat 2,47 (2,79) % och den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,2 (2,2) år. Kapitalbindningstiden var 3,3 (3,1) år och med hänsyn till outnyttjade kreditlöften var kapitalbindningstiden 3,4 (3,4)år. Värdeförändringar i derivatinstrument uppgick till 15 (9) Mkr som är hänförlig till värdeförändring i ränte- och valutaderivat med 11 (5) Mkr och el- terminer med 4 (4) Mkr. Verkligt värde på obligationer och företagscertifikat är beräknat genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta på balansdagen för respektive löptid. Verkligt värde på obligationer i utländsk valuta är värderat genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad valutakurs på balansdagen för respektive löptid. För mer information se tabell sid 18. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s (S&P) har per den 20 december 2013 bekräftat betyget AA+/Stable outlook för företagets långa upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen. Koncernens likvida medel uppgick vid bokslutstidpunkten till 245 (400) Mkr och (4 500) Mkr i garanterade outnyttjade kreditlöften. Lånefaciliteter, nominellt belopp, Mkr Låneram Utnyttjat Deposition enligt CSA Garanterade kreditlöften Företagscertifikat MTN-program Private Placements Reversfordran Totalt Skillnaden mellan redovisad skuld och nominell skuld består huvudsakligen av kursförändringar. 16 SPECIALFASTIGHETER

17 KVARTALSRAPPORT Q Finansnettots sammansättning Mkr % Räntekostnad lån -152,0-169,7-2,19-2,34 Valutakurs förändring på utländsk upplåning -16,8 42,6-0,24 0,59 Räntenetto derivat -34,5-47,8-0,50-0,66 Övriga ränteintäkter och kostnader 0,1 4,4 0,01 0,06 Operativt finansnetto -203,2-170,5-2,92-2,35 Övriga finansiella kostnader -6,2-11,0-0,25-0,15 Aktiverad räntekostnad projekt 2,7 8,8 0,04 0,12 Redovisat finansnetto -206,7-172,7-3,13-2,38 Värdeförändring finansiella derivat 14,8 9,2 0,22 0,13 Totalt finansnetto -191,9-163,5-2,91-2,25 Förfallostruktur för räntebindning och kapitalbindning, Mkr År Kapitalbindning, Lån Räntebindning, Lån Räntebindning, Derivat Räntebindning, Summa och senare Summa SPECIALFASTIGHETER 17

18 Finansiella instrument redovisade enligt verkligt värde, Mkr Priser noterade på en aktiv marknad (Nivå 1) Värdering baserad på observerbar data (Nivå 2) Värdering baserat på annat än observerbar data (Nivå 3) Summa Ränteswap Räntevalutaswap Elterminer Totalt Ränteswap Räntevalutaswap Elterminer Totalt Verkligt värde på finansiella instrument kan bestämmas på olika sätt: Nivå 1 Verkligt värde bestämt enligt priser på aktiv marknad för samma instrument. För Specialfastigheter på Nordpool avseende elterminer. Nivå 2 Verkligt värde utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata. För Specialfastigheter på ränte- och valutamarknaden avseende ränte- och valutaswappar. Nivå 3 Verkligt värde bestämt utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. För Specialfastigheter är detta inte tillämpligt. Redovisat värde per kategori Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Företagscertifikat ) ) Obligationer i fast ränta ) ) Obligationer i rörlig ränta ) ) Leverantörsskulder ) ) Upplupna räntekostnader ) ) Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs Realränteobligationer ) ) Obligationer i utländsk valuta ) ) 1) För finansiella tillgångar och skulder med en återstående löptid understigande 3 månader har verkligt värde ansetts vara en rimlig uppskattning av redovisat värde. 2) Verkligt värde är beräknat genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta på balansdagen för respektive löptid. Verkligt värde på obligationer i utländsk valuta är värderat genom diskontering av framtida kassaflöden till noterad valuta kurs på balansdagen för respektive löptid. 18 SPECIALFASTIGHETER

19 KVARTALSRAPPORT Q Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller som omfattas av ett ramverk för kvittning, Mkr Belopp som omfattas av ramavtal för nettning eller liknande avtal* Kvittade belopp Nettobelopp i balansräkningen Finansiella Finansiell instrument säkerhet, erhållen/ lämnad Bruttobelopp Nettobelopp Derivattillgång Derivatskulder Totalt Derivattillgång Derivatskulder Totalt SPECIALFASTIGHETER 19

20 Moderbolagets resultaträkning, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Helår 2013 Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Driftkostnader Avskrivningar i förvaltningsfastigheter Bruttoresultat Central administration Resultat fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets/periodens resultat Årets/periodens resultat Rapport över totalresultat, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Jul-Sep 2014 Jul-Sep 2013 Helår 2013 Årets/periodens resultat Summa övrigt totalresultat för årets/perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för året/perioden Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterbolag. Nedan anges moderbolagets försäljningar och fordringar som avser andra bolag inom Specialfastigheterkoncernen. Det är inga större förändringar jämfört med Not 22 Koncernen i Årsredovisningen Närstående, Mkr Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Helår 2013 Försäljning till dotterbolag Fordran dotterbolag Aktier i dotterbolag SPECIALFASTIGHETER

21 KVARTALSRAPPORT Q Kommentarer moderbolagets resultaträkning Specialfastigheter Sverige AB är moderbolag i koncernen. Vår huvudsakliga verksamhet ligger i moderbolaget. Läs mer om vår bolagsstruktur på vår hemsida. Nettoomsättningen uppgick till (1 326) Mkr, varav hyresintäkterna minskade till (1 244) Mkr på grund av sålda fastigheter samt nedgång i hyresindex. 69 (12) Mkr. Detta bidrog till att rörelseresultatet ökade till 711 (625) Mkr. Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt och med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader, uppgick till -158 (-155) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 412 (359) Mkr. Posten skatt uppgick till -141 (-111) Mkr, varav uppskjuten skatt är -36 (6) Mkr. Driftskostnader och avskrivningar minskade till totalt 585 (673) Mkr och kostnaden för central administration ökade till 43 (40) Mkr. Vårt resultat för avyttrade fastigheter uppgick till SPECIALFASTIGHETER 21

22 Moderbolagets balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Skulder Räntebärande skulder Låneskulder Icke räntebärande skulder Skatteskuld Övriga skulder Uppskjutna skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga inga Ansvarsförbindelser inga inga inga 22 SPECIALFASTIGHETER

23 KVARTALSRAPPORT Q Kommentar moderbolagets balansräkning Moderbolaget tillämpar redovisning enligt RFR2 och kan inte använda samma redovisningsprinciper som koncernen fullt ut. Det finns begränsningar i möjligheten att använda IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Moderbolaget hanterar all finansiering och el- upphandling i koncernen. SPECIALFASTIGHETER 23

24 Övriga uppgifter Risker Specialfastigheter berörs av risker som är av strategisk, operativ, finansiell och extern karaktär. Strategiska risker kopplas till företagets strategiska inriktning, operativa risker till det löpande arbetet och finansiella främst till exponeringen för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav och annan yttre påverkan hör till de externa riskerna. Då fastigheter är vår största balanspost behöver vi analysera risker med förändrade marknadsvärden. Riskhanteringsarbetet höjer vår säkerhetsmedvetenhet inom hela Specialfastigheter och ger oss förbättrad kontroll och uppföljning. Mer information kring våra risker finns beskrivet i vår Årsredovisning 2013 sidan Finansiella risker Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slags finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av påverkan av ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och motpartsrisk, valutarisk och elprisrisk. Specialfastigheter använder derivat för att hantera ränterisk och därmed uppnå önskad räntebindningsstruktur samt för att hantera valutarisk och säkra lån upptagna i utländsk valuta. För att begränsa elprisrisken inköps elterminer på Nord Pool. Om priset på elterminer ändras uppstår en orealiserad värdeförändring. Den amerikanska centralbanken minskar sina stimulanser eftersom tecken finns på att ekonomin förbättras. Europa har fortsatt hög arbetslöshet, svag tillväxt samt låg inflation vilket medför fortsatt behov av att stimulera ekonomin. Detta medförde att ECB sänkte sin styrränta den 4 juli till 0,05 %, samt att program genomförs för att öka likviditeten och få upp tillväxten och inflationen. Den svenska styrräntan sänktes till 0,25 % den 3 juli 2014 och bedöms att bli kvar på låg nivå. Först i slutet av 2015 väntas styrräntan höjas. Genom låga räntor kommer bolagets finansnetto bli lägre, men blir konjunkturen starkare och räntorna stiger, så höjs successivt räntekostnaderna. Eftersom företagets skulder har relativt lång räntebindning tar det tid innan ränteförändringar slår igenom på räntekostnaderna. Det orealiserade värdet i de finansiella derivaten blir negativt om räntenivåerna sjunker. En finansiell oro med ökad risk för kreditförluster kan gynna Specialfastigheter eftersom kapital då söker sig till placeringar med hög kreditvärdighet. Risk finns dock när räntan är låg att placerare söker högre avkastning. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Moderbolaget, Specialfastigheter Sverige AB, tillämpar RFR 2 Redovisning för juridisk person. Ändrade redovisningsprinciper Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2014 har inte haft någon inverkan på de finansiella rapporterna annat än viss tilläggsinformation. Från och med räkenskapsåret 2014 tillämpar Specialfastigheters dotterbolag Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat. Linköping den 21 oktober 2014 Specialfastigheter Sverige AB Åsa Hedenberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 24 SPECIALFASTIGHETER

25 KVARTALSRAPPORT Q Information Definitioner Avkastning på eget kapital, % Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Direktavkastning, % Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastigheternas genomsnittliga marknadsvärde. Driftöverskott, Mkr Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighetskostnader. LOA, kvm Beräknad uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter. Operativt finansnetto, Mkr Räntekostnader minus ränteintäkter under året. Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader, värdeförändringar och resultat fastighetsförsäljningar, dividerat med finansiella kostnader exklusive värdeförändringar finansiella derivat. Eget kapital, Mkr Redovisat eget kapital. Hyra per kvadratmeter, kr Årshyra dividerat med uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter vid årets utgång. Justerad avkastning på eget kapital, % Resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Soliditet, % Justerat eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen. Uthyrningsgrad, % Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhållande till total uthyrningsbar lokalarea. Växthusgas Växthusgaser är ett samlingsbegrepp av flera olika gaser som ökar växthuseffekten. Koldioxid När fossila bränslen förbränns frigörs koldioxid, som är en växthusgas. Överskottsgrad, % Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighetsförvaltning. Kontaktpersoner Planerade rapporttillfällen Åsa Hedenberg, Verkställande direktör Tel E-post Hans Hahn, CFO Tel E-post Bokslutskommuniké februari 2015 Årsredovisning mars 2015 Årsstämma Stockholm 22 april 2015 SPECIALFASTIGHETER 25

26 Specialfastigheter Sverige AB (Publ) Borggården, Box 632, Linköping Telefon E-post specialfastigheter.se

Driftöverskottet ökade. Marknadsvärdet för förvalt- ning ökade till. marginellt till. ningsfastigheter uppgick till 1 872 (1 858) Mkr.

Driftöverskottet ökade. Marknadsvärdet för förvalt- ning ökade till. marginellt till. ningsfastigheter uppgick till 1 872 (1 858) Mkr. Q4 Bokslutskommuniké 2014 1 JAN 31 DEC Delårsrapport januari-december 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr 1 872 1 452 1 390 20 271 Intäkter från fastighetsförvalt- Driftöverskottet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1 Bokslutsrapport januari december 2013 Q4 1 Helåret 2013 Fjärde kvartalet 2013 Intäkter från 1 858 (1 767) Mkr. fastighetsförvaltning ökade till Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 490 (447)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

2012 Bokslutsrapport

2012 Bokslutsrapport 2012 Bokslutsrapport 1 et 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767 (1 704) Mkr. Driftöverskottet uppgick till 1 354 (1 300) Mkr, en förbättring med 54 Mkr, huvudsakligen hänförlig till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING Kvalitena har under de senaste åren alltmer

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

delårsrapport januari-september

delårsrapport januari-september delårsrapport januari-september 02 perioden i korthet specialfastigheter Januari - September» Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 263 (1095) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde 1 154 (992)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer