DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015

2 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar vi vad som krävs idag och i framtiden. Specialfastigheter äger och förvaltar allt från kriminalvårdsanstalter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Speciella verksamheter som ställer höga krav, inte minst på säkerhet. Specialfastigheter ägs av svenska staten en ägare som ställer tydliga krav på verksamheten och på hur vi agerar mot omvärlden. Ägarens uppdrag är utgångspunkt för våra mål och strategier, det som utgör vår gemensamma grund och vägvisare. Vi är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling. Det tankesättet genomsyrar allt vi gör idag och det vi planerar för framtiden. Vi arbetar utifrån tre affärsområden Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter. Våra kunder finns över hela landet. Detsamma gäller Specialfastigheters cirka 125 medarbetare. Vårt huvudkontor är i Linköping. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till 20,1 miljarder kronor per omsatte vi Mkr med ett resultat på Mkr. Våra största kunder är Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse, Försvarsmakten och Försvarets materielverk. 2 SPECIALFASTIGHETER

3 Vd har ordet krav och förväntningar på säkerhet, kompetens och stöd. Det här har vi jobbat med länge. Vi kan samhällsfastigheter med höga säkerhetskrav Resultatet Resultatet för första kvartalet uppgick till 157 Mkr jämfört med 218 Mkr för motsvarande period föregående år. Främsta orsaken till förändringen är att värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna uppgick till -120 (21) Mkr. Driftöverskottet ligger på samma nivå som Specialfastigheters kontraktsportfölj med långa avtal borgar för ett fortsatt stabilt resultat. Samhällsfastigheter Tendensen är fortsatt tydlig att konkurrensen om samhällsfastigheter fortsätter att öka. Framförallt visar det sig inom omsorg och skola, men även inom två av våra prioriterade områden, nämligen rättsväsende och kriminalvård. Det här är en förändring som ställer allt högre krav på oss. Vi fortsätter arbetet med en kundnära lyhördhet, ökad effektivitet och uppskattad leverans. Vi ska helt enkelt bli ännu bättre på det som är våra styrkor redan idag! Bäst på säkerhet Med uttrycket bäst på säkerhet menar vi att vi vill vara den fastighetsägare som på ett innovativt och ansvarfullt sätt bäst kan tillgodose våra egna och våra kunders höga Inom området industriella informations- och styrsystem, där bland annat våra fastighetsautomationssystem för samhällsviktig verksamhet återfinns, går utvecklingen fort och systemen kopplas allt oftare upp mot externa publika nätverk. Därigenom ökar sårbarheten i dessa system, och det gäller att vi är fortsatt vaksamma och förstår konsekvenserna med ny teknik. Genom ett brett arbete, bland annat i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har ett internt arbete påbörjats för att öka medvetenheten och säkerställa att informationssäkerhetsaspekterna noga beaktas vid anslutning mot publika nätverk. Efter att tidigare ha fastställt en krisledningsstruktur inom Specialfastigheter, pågår nu slutförandet av den krisledningsmanual som ska utgöra underlag och stöd för vår organisation i händelse av en krissituation. Ansvarsfullt företagande Vi har under perioden fortsatt implementeringen av vår ansvarskod som nu introducerats för alla våra tekniska konsulter i och med att vi genomfört en ny ramavtalsupphandling. För att säkerställa att våra leverantörer följer våra avtal och ansvarskoden har vi under första kartalet genomfört revisioner inom miljö, kvalitet och säkerhet hos leverantörer inom markskötsel. Vi har under perioden fortsatt med aktiviteter identifierade i vår miljöstrategi för att nå våra miljömål. Inom energiområdet slutför vi nu arbetet med att avveckla all uppvärmning med olja. Konverteringen av våra två sista oljeuppvärmda objekt har påbörjats och kommer att slutföras under hösten Vi har under perioden upphandlat ett nytt energiuppföljningssystem och påbörjat utbytet. Åsa Hedenberg, vd SPECIALFASTIGHETER 3

4 Q1 Nyckeltal Q Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 464 (458) Mkr. Driftöverskottet ligger oförändrat på 345 (345) Mkr. Periodens resultat minskade till 157 (218) Mkr. Det beror främst på negativ orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter uppgick till (19 563) Mkr. Specialfastigheter i sammandrag, Mkr Fastighetsrelaterade Jan Mar 2015 Jan Mar 2014 Helår 2014 Intäkter från fastighetsförvaltning Hyra per kvadratmeter, kr Lokalarea, kvm/ Uthyrningsgrad, % 98,3 98,8 98,3 Överskottsgrad, % 74,4 75,4 77,6 Investeringar inklusive fastighetsförvärv Underhåll Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Balansomslutning Eget kapital Finansiellt relaterade Jan Mar 2015 Jan Mar 2014 Helår 2014 Resultat före skatt Direktavkastning, % 6,8 7,1 7,3 Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 4,0 5,0 4,9 Avkastning på eget kapital, % 7,4 11,5 19,0 Justerad avkastning på eget kapital, % 10,0 10,6 11,9 Belåningsgrad, % 43,5 46,3 44,4 Soliditet, % 41,0 38,3 41,2 4 SPECIALFASTIGHETER

5 Verksamheten under kvartalet Skapa värde för kund Affärsområde Kriminalvård I början av 2015 driftsatte Kriminalvården sin nya organisation med bland annat ny indelning av verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med den fastighetsutvecklingsplan, som tagits fram tillsammans med Kriminalvården. Syftet är att ersätta gamla uttjänta anstaltsbyggnader med nya hållbara byggnader. Hyresavtal har tecknats med Kriminalvården för tillbyggnad av en mekanisk verkstad på Tygelsjö samt avtal för mindre ombyggnader av anstalterna Umeå och Luleå. Affärsområde Försvar & Rättsväsende Från och med 2015 har de tidigare 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen upphört att vara egna myndigheter. Istället bildar de tillsammans en ny myndighet som indelas i sju polisregioner. Affärsområde Institutionsvård & specialverksamheter Vi arbetar tillsammans med Statens institutionsstyrelse (SiS) för att skapa nya, långsiktiga och hållbara byggnader för dess verksamhet. Specialfastigheter har även erbjudit fastigheter som kan tänkas vara intressanta för SiS att hyra tillfälligt för att klara deras ökade efterfråga. Bäst på säkerhet Första kvartalet 2015 har präglats av fortsatt målinriktat arbete med att leva upp till vårt varumärkeslöfte en säker värd. Vi arbetar för att anpassa oss till den nya utgåvan av ledningssystemet för Informationssäkerhet, ISO 27001:2013 och dess riktlinjer ISO Förberedelserna inför vår förnyelserevision i början av juni pågår också. Långsiktig lönsamhet Den 18 mars beslutade Riksbanken att sänka reporäntan med 0,15 % till minus 0,25 % samt att utöka köpen av statsobligationer. Syftet är att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. Effekterna av Riksbankens sänkning blev att de korta och långa marknadsräntorna sjönk. Om dessa effekter kvarstår kommer Specialfastigheters räntekostnader att minska vilket innebär en positiv resultateffekt. En historisk låg finansieringskostnad på kapitalmarknaden tillsammans med styrelsens förslag att justera ned det egna kapitalet, genom en extra utdelning till målintervallet procent, medför att Specialfastigheter ökar sin externa belåning. Detta bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft då bolagets totala kapitalkostnad minskar. Det är viktigt att fortsatt bevaka och balansera den finansiella risken med eventuella negativa förändringar av fastighetsvärdena samt övriga operationella risker. Ansvar för miljö och klimat Inom det övergripande miljömålet Framtidens klimatsmarta fastighetsbolag följer vi upp det kortsiktiga miljömålet att minska våra koldioxidutsläpp med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Vi redovisar företagets koldioxidbelastning från användning av energi (olja, gas, pellets, biobränsle, fjärrvärme och vattenkraftsbaserad el), samt vårt resande med tåg, flyg och bilar. Koldioxidbelastningen har minskat med 8,4 procent jämfört med samma period föregående år. Anledningen till detta är bland annat att vi har minskat vår användning av fossila bränslen. Vårt långsiktiga miljömål är att minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 procent till Koldioxidbelastning, ton Jan Mar 2015 Jan Mar 2014 Fossil energi 1 708, ,8 Förnyelsebar energi 21,0 21,5 Fjärrvärme 2 536, ,0 El 0,0 0,0 Resor (exklusive hyrbilar) 52,3 57,7 Totalt 4 318, ,0 Aktiv kompetensförsörjning I slutet av perioden var vi 126 (124) medarbetare, varav 29 (26) procent kvinnor och 71 (74) procent män. Av totalt 29 (30) ledare var 24 (17) procent kvinnor och 76 (83) procent män. Vi arbetar kontinuerligt med att processerna inom HR-området uppdateras och utvecklas. Frisknärvaron under januari-februari var 97,9 (96,5) procent. SPECIALFASTIGHETER 5

6 Verksamheten Vårt uppdrag Specialfastigheter ska långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav i Sverige, där det föreligger ett nationellt säkerhetsintresse. Att minimera statens totalkostnader ska vara vägledande i vår verksamhet. Specialfastigheter kan också, på en konkurrensutsatt marknad äga, utveckla och förvalta fastigheter där det på annat sätt föreligger ett säkerhetsintresse, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Vår vision Specialfastigheter det säkraste och mest attraktiva fastighetsbolaget för ett tryggare samhälle. Vår affärsidé Specialfastigheter agerar utifrån ett hållbart företagande, där vi långsiktigt och affärsmässigt äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Sverige för kunder med verksamheter som ställer höga säkerhetskrav. Våra kärnvärden Säkerhet Långsiktighet Närhet Samverkan Våra strategiområden Skapa värde för kund Bäst på säkerhet Långsiktig lönsamhet Ansvar för miljö och klimat Aktiv kompetensförsörjning Vi ska affärsmässigt och Vi ska fortsatt arbeta Specialfastigheter Vi ska vara ett klimat- Specialfastigheter ska kostnadseffektivt till- med att utvecklas inom ska förvalta fastighets- smart fastighetsbolag ha aktiva, kompetenta handahålla anpassade säkerhetsområdena beståndet långsiktigt, som arbetar för minskad och motiverade med- lokaler som på ett aktivt personsäkerhet, fysisk hållbart och total- energianvändning, arbetare som ges sätt bidrar till hyres- säkerhet, informations- effektivt ur ett ägar- resurseffektiv fastighets- möjlighet och utrymme gästernas verksamhet. säkerhet och drift- perspektiv. förvaltning och minskad att utvecklas och bidra Vi ska växa genom att säkerhet. Det innebär användning av giftiga till företagets fortsatta öka fastighetsinnehavet hög medvetenhet i ämnen och material. utveckling. i nära samverkan med säkerhetsfrågor som befintliga och nya kunder. berör våra kunder och Detta leder till att vi blir vår egen verksamhet. en attraktiv samarbetspart och arbetsgivare. 6 SPECIALFASTIGHETER

7 Ekonomiska mål Ägarens mål Ägaren har beslutat om följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter: Lönsamhetsmål * Specialfastigheters mål för lönsamheten är ett resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt på 8 procent av genomsnittligt eget kapital. * Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastighetsportföljens sammansättning. Utdelningspolicy Specialfastigheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida investeringsbehov och finansiella ställning. Kapitalstruktur Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen är en soliditet i intervallet procent. Justerad avkastning på eget kapital, % År ,8 12,3 19,2 14,9 11,9 Över den senaste femårsperioden har Specialfastigheters justerade avkastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till 14,6 procent, vilket väl överstiger målet på 8,0 procent. Utdelningen har uppgått till, Mkr År Varav ordinarie utdelning 260 Mkr och återbetalning av aktiekapital 105 Mkr. 2 Varav ordinarie utdelning 435 Mkr, extra utdelning 494 Mkr och återbetalning av aktiekapital Mkr. Totalt utdelat/återbetalt under 5 år: Mkr. Soliditet, % År ,2 31,8 34,2 38,1 41,2 Hållbarhetsmål Alla våra mål ska vara hållbara, men vi har identifierat några mål som särskilt kommer att följas upp och rapporteras till vår ägare som hållbarhetsmål. Långsiktiga mål per strategiområde Utfall Q Mål 2015 Skapa värde för kund Alla hyresavtal ska ha gröna bilagor. 32 % 50 % Bäst på säkerhet Ingen (0) form av korruption, givande eller tagande av muta. 0 0 Långsiktig lönsamhet Minst 90 procent av våra köp ska ske mot våra avtalsparter. 86 % 90 % Ansvar för miljö och klimat Effektivisera energianvändningen År 2018 ska energianvändningen vara högst 170 kwh/kvm för fastighetsel, verksamhetsel, värme, komfortkyla och varmvatten kwh/kvm Aktiv kompetensförsörjning Minst 30 procent av cheferna bör vara kvinnor. 24 % 22 % SPECIALFASTIGHETER 7

8 Koncernens resultaträkning, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Hyresintäkter Övriga intäkter Intäkter från fastighetsförvaltning Fastighetskostnader 1) Driftöverskott Administration Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat fastighetsförsäljningar realiserade Värdeförändring förvaltningsfastigheter orealiserade Värdeförändring finansiella instrument orealiserade Resultat före skatt Skatt Årets/periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, SEK 78,50 109,00 695,00 Rapport över totalresultat, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Årets/periodens resultat Summa övrigt totalresultat för årets/perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare ) Fastighetskostnader Driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt SPECIALFASTIGHETER

9 Kommentarer resultaträkning Intäkter från fastighetsförvaltning Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 464 (458) Mkr, varav hyresintäkterna minskade till 428 (434) Mkr. Lägre hyresintäkter förklaras av att vi har renodlat vårt bestånd och sålt vissa fastigheter. Övriga intäkter, som avser fakturering av media och tjänster till hyresgästerna ökade och uppgick till 36 (24) Mkr. Fastighetskostnader Våra fastighetskostnader ökade till 119 (113) Mkr, vilket beror på högre kostnader för hyresgästanpassningar. Driftöverskott Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöverskottet ligger på samma nivå som förra året och uppgick till 345 (345) Mkr. Överskottsgrad Överskottsgraden visar hur mycket av intäkterna som blir kvar efter våra fastighetskostnader. Överskottsgraden uppgick till 74,4 (75,4) procent. Våra hyresgästanpassningar ökar, för vilka vi har låga mariginaler, detta bidrar till en lägre överskottsgrad. Det långsiktiga målet är minst 75 procent i överskottsgrad. Värdeförändringar Värdenedgången i förvaltningsfastigheter förklaras bland annat av att avtalens återstående löptid minskar. För mer information se sidan 11. Värdeförändring i finansiella instrument uppgick till 49 (3) Mkr under perioden. Förändringen av det orealiserade resultatet i de finansiella derivaten beror till största del på att kronan har blivit svagare i förhållande till Schweiz franc, vilket ger en stark positiv effekt på valutaderivatet. Till följd av fortsatt fallande elpriser har den orealiserade förlusten i elterminer ökat. För mer information se sidan 16. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt uppgick till 157 (218) Mkr. Minskningen beror främst på negativ orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. Posten skatt består av betald skatt -28 (-39) Mkr och uppskjuten skatt 8 (-34) Mkr. Finansiella intäkter och kostnader Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt uppgick till -82 (-66) Mkr. Förändringen i finasnetto beror främst på omräkning av skuld i utländsk valuta. För mer information se sidan 16. SPECIALFASTIGHETER 9

10 Koncernens balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Derivat Övriga finansiella placeringar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran 13-7 Derivat Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Derivat Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga inga Ansvarsförbindelser Inga Inga inga 10 SPECIALFASTIGHETER

11 Eget kapital, Mkr Belopp vid årets/periodens ingång Totalresultat för året/perioden Utdelning Nedsättning och återbetalning av aktiekapital Försäljning koncernbolag -1-2 Belopp vid årets/periodens utgång Anm: Aktiekapitalet består av aktier Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Kommentarer balansräkning Investeringar Koncernens investeringar i projekt uppgick under perioden till 62 (89) Mkr. Förvärv Inga fastighetsförvärv har skett under perioden. Avyttringar En bolagsförsäljning har skett med fastigheten Drag 1 i Norrköping till ett underliggande marknadsvärde om 82 Mkr. Delförsäljning av mark på Lygnersvider 1:29 har genomförts under perioden. Marknadsvärdering Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltningsfastigheter har fastställts genom en intern värdering baserat på faktiska data avseende hyror och driftkostnader. Information om kalkylräntor, direktavkastningskrav och aktuella marknadshyror har stämts av med extern värderare. Med hänsyn till de säkra hyresintäkterna är bedömd kalkylränta under kontraktsperioden mellan 5,60 och 5,85 procent. Direktavkastningskravet ligger huvudsakligen mellan 5,90 och 12,00 procent beroende på var fastigheterna är belägna. Från 2013 gäller IFRS 13 där värderingen av fastighetsinnehav ska klassificeras enligt tre nivåer. Det finns olika osäkerhet i värderingen beroende på vilken nivå som används vid värderingen. Specialfastigheter använder Nivå 3 där osäkerheten är störst då det inte finns tillräckligt med transaktioner/ marknadsinformation för att använda annan nivå: Nivå 1 Noterade priser på aktiva marknader Nivå 2 Andra observerbara data än de i nivå 1 Nivå 3 Icke-observerbara data Marknadsvärdet har påverkats främst av fastighetsspecifika händelser som nytecknade hyresavtal och investeringar. Marknadsvärdet uppgick per till (19 563) Mkr, vilket är en ökning med 568 Mkr. Periodens redovisade orealiserade värdeförändring uppgår till -120 (21) Mkr. Räntebärande skulder Räntebärande skulder uppgick till (9 701) Mkr. Minskningen beror på fastighetsförsäljningar och lägre investeringar. För mer information se sidan 16. Värdeförändring förvaltningsfastigheter jan mar 2015, Mkr Marknadsvärde 31 december Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter 62 + Förvärv - - Försäljningar Orealiserad värdeförändring -120 Marknadsvärde 31 mars Orealiserade värdeförändringar -120 varav förändrad kalkylränta och direktavkastning - varav nya och omförhandlade hyresavtal 10 varav förändring återstående löptid -81 varav övrigt, främst kalkylmodelleffekt -49 SPECIALFASTIGHETER 11

12 DEL Å RSR A PP O R T Q Specialfastigheters pågående investeringsprojekt > 20 Mkr per 31 mars Kronoberg Häktet Huddinge Försvarsmaktens högkvarter Fastighetsnamn: Kronoberg 18 Kund: Kriminalvården Projektbeskrivning: Renovering och verksamhetsanpassning häktet Kronoberg. Tillkommande yta, LOA kvm: 563 Investering, Mkr: 170 Fastighetsnamn: Rotorn 3 Kund: Kriminalvården Projektbeskrivning: Säkerhetshöjande åtgärder samt avloppsbyte. Tillkommande yta, LOA kvm: 130 Investering, Mkr: 29 Fastighetsnamn: Kavalleristen 3 Kund: Försvarsmakten Projektbeskrivning: Nybyggnation av godsmottagning och vaktlokal. Tillkommande yta, LOA kvm: 304 Investering, Mkr: 42 Sameskolan Kiruna Institutionen Bärby Institutionen Älvgården Fastighetsnamn: Älgen 1 Kund: Sameskolan Projektbeskrivning: Om- och tillbyggnad av skollokaler. Tillkommande yta, LOA kvm: 410 Investering, Mkr: 25 Fastighetsnamn: Funbo-Broby 1:3 Kund: SiS Projektbeskrivning: Om- och nybyggnad av boendeavdelningar, administration och gemensamma ytor. Tillkommande yta, LOA kvm: Investering, Mkr: 85 Fastighetsnamn: Ytternora 2:7 Kund: SiS Projektbeskrivning: Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar och gemensamma utrymmen samt nybyggnation av idrottslokal. Tillkommande yta, LOA kvm: 887 Investering, Mkr: 47 SPECIALFASTIGHETER

13 Institutionen Hornö Fastighetsnamn: Hornö 1:8 Kund: SiS Projektbeskrivning: Rivning och nybyggnation av verksamhetsanpassade lokaler. Tillkommande yta, LOA kvm: Investering, Mkr: 56 Institutionen Råby Fastighetsnamn: Stora Råby 32:21 Kund: SiS Projektbeskrivning: Om- och tillbyggnad av boendeavdelning samt gemensamma utrymmen. Tillkommande yta, LOA kvm: 580 Investering, Mkr: 35 Investeringsvolym pågående projekt Q Totalt, Mkr 608 Affärsområde Kriminalvård, Mkr 253 Affärsområde Försvar och rättsväsende, Mkr 48 Affärsområde Insitutionsvård och övriga specialverksamheter, Mkr Mkr per Mkr per Mkr per Mkr per Övriga pågående projekt < 20 Mkr per 31 mars 2015 Investeringsvolym, Mkr Beräknad Kriminalvård 54 Försvar och rättsväsende 6 Institutionsvård och övriga specialverksamheter 59 Totalt 119 Total investeringsvolym pågående projekt, Mkr 608 SPECIALFASTIGHETER 13

14 Koncernens kassaflödesanalys, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av kort- och långfristig upplåning Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Återbetalning av aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets/periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets/periodens slut SPECIALFASTIGHETER

15 Segmentsredovisning Koncernen Totalt marknadsvärde, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Kriminalvård Försvar och rättsväsende Institutionsvård och övriga specialverksamheter Affärsområde Kriminalvård Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter ökade till (7 258) Mkr. Affärsområde Försvar och rättsväsende Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Rörelseresultat Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter ökade till (9 939) Mkr. Affärsområde Institutionsvård och övriga specialverksamheter Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Intäkter från fastighetsförvaltning Driftöverskott Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Rörelseresultat Resultat före skatt LOA, kvm/ Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter minskade till (2 366) Mkr. SPECIALFASTIGHETER 15

16 Finansförvaltning Upplåningen till Specialfastigheter görs utan pantsättning av fastigheterna. Företagets låneavtal innehåller en ägarklausul. Klausulen innebär att långivare har rätt att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle understiga 100 %. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s (S&P) har per den 22 december 2014 bekräftat betyget AA+/Stable outlook för företagets långa upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen. Den 31 mars 2015 var portföljens snittränta för lån och derivat 2,18 (2,82) % och den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,7 (2,3) år. Kapitalbindningstiden var 3,7 (3,1) år och med hänsyn till outnyttjade kreditlöften var kapitalbindningstiden 5,5 (4,0) år. Värdeförändringar i derivatinstrument sedan årsskiftet uppgick till 49 (3) Mkr som hänförs till värdeförändring i ränte- och valutaderivat med 52 (6) Mkr och elterminer med -3 (-3) Mkr. Lånefaciliteter, nominellt belopp, Mkr Låneram Utnyttjat Deposition enligt CSA Garanterade kreditlöften Företagscertifikat MTN-program Private Placements Reversfordran Totalt Finansnettots sammansättning, Mkr Räntekostnad lån -39,3-51,8 Valutakurs förändring på utländsk upplåning -36,6-5,3 Räntenetto derivat -4,9-7,0 Övriga ränteintäkter och kostnader 0,0 0,0 Operativt finansnetto -80,8-64,1 Övriga finansiella kostnader -2,8-3,1 Aktiverad räntekostnad projekt 1,9 0,9 Redovisat finansnetto -81,7-66,3 Värdeförändring finansiella derivat 49,1 2,6 Totalt finansnetto -32,6-63,7 16 SPECIALFASTIGHETER

17 Förfallostruktur för räntebindning och kapitalbindning, Mkr Kapitalbindning, Räntebindning, Räntebindning, Räntebindning, År Lån Lån Derivat Summa och senare Summa Finansiella instrument värderade enligt verkligt värde, Mkr ( ) Priser noterade på en aktiv marknad (Nivå 1) Värdering baserad på observerbar data (Nivå 2) Värdering baserad på annan observerbar data (Nivå 3) Summa Ränteswap - (-) -78 (-71) - (-) -78 (-71) Räntevalutaswap - (-) 98 (23) - (-) 98 (23) Elterminer -6 (-10) - (-) - (-) -6 (-10) Totalt -6 (-10) 20 (-48) - (-) 14 (-58) Nivå 2 av verkligt värde värderas utifrån diskontering av framtida kassaflöden som baserad på observerbar data avseende ränte- och valutaswappar. För ytterligare förklaring se årsredovisning not 1. Redovisat värde per kategori Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Depositioner enligt CSA-avtal Företagscertifikat Obligationer i fast ränta Obligationer i rörlig ränta Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs Realränteobligationer Obligationer i utländsk valuta SPECIALFASTIGHETER 17

18 Moderbolagets resultaträkning, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Driftkostnader Avskrivningar i förvaltningsfastigheter Bruttoresultat Central administration Resultat fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets/periodens resultat Årets/periodens resultat Rapport över totalresultat, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Årets/periodens resultat Summa övrigt totalresultat för årets/perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för året/perioden Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterbolag. Nedan anges moderbolagets försäljningar och fordringar som avser andra bolag inom Specialfastigheterkoncernen. Det är inga större förändringar jämfört med Not 22 Koncernen i Årsredovisningen Närstående, Mkr Jan-Mar 2015 Jan-Mar 2014 Helår 2014 Försäljning till dotterbolag Fordran dotterbolag Aktier i dotterbolag SPECIALFASTIGHETER

19 Kommentarer moderbolagets resultaträkning Vår huvudsakliga verksamhet ligger i moderbolaget. Vi har därutöver 10 bolag i koncernen där vi bedriver en mindre del av verksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 427 (423) Mkr, varav hyresintäkterna minskade till 391 (398) Mkr. Driftskostnader och avskrivningar minskade till totalt 240 (211) Mkr. Ökningen i avskrivningar förklaras med 25 Mkr hänförlig till den uppskrivning av förvaltningsfastigheter med Mkr som genomfördes i december Kostnaden för central administration ökade till 15 (13) Mkr. Vårt resultat för avyttrade fastigheter uppgick till 0 (3) Mkr. Rörelseresultatet minskade till 172 (202) Mkr. Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt och med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader, uppgick till -28 (-53) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument uppgick till 0 (3) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 112 (113) Mkr. Posten skatt uppgick till -25 (-36) Mkr, varav uppskjuten skatt är -7 (0) Mkr. SPECIALFASTIGHETER 19

20 Moderbolagets balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga placeringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Skulder Räntebärande skulder Låneskulder Icke räntebärande skulder Skatteskuld Övriga skulder Uppskjutna skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga inga Ansvarsförbindelser inga inga inga Kommentar moderbolagets balansräkning Moderbolaget kan inte tillämpa samma redovisningsprinciper fullt ut som koncernen då det finns begränsningar i möjligheten att använda IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Moderbolaget hanterar all finansiering och elupphandling i koncernen. 20 SPECIALFASTIGHETER

21 Övriga uppgifter Risker Specialfastigheter berörs av risker som är av strategisk, operativ, finansiell och extern karaktär. Strategiska risker kopplas till företagets strategiska inriktning, operativa risker till det löpande arbetet och finansiella främst till exponeringen för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav och annan yttre påverkan hör till de externa riskerna. Riskhanteringsarbetet höjer vår säkerhetsmedvetenhet inom hela Specialfastigheter och ger oss förbättrad kontroll och uppföljning. Mer information kring våra risker finns beskrivet i vår Årsredovisning 2014 sidan Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Moderbolaget, Specialfastigheter Sverige AB, tillämpar RFR 2 Redovisning för juridisk person. Ändrade redovisningsprinciper Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2015 har inte haft någon inverkan på de finansiella rapporterna annat än viss tilläggsinformation. Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat. Linköping den 22 april 2015 Specialfastigheter Sverige AB Åsa Hedenberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. SPECIALFASTIGHETER 21

22 Information Definitioner Avkastning på eget kapital, % Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Belåningsgrad, % Räntebärande nettolåneskuld i relation till utgående värde förvaltningsfastigheter. Direktavkastning, % Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastigheternas genomsnittliga marknadsvärde. Driftöverskott, Mkr Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighetskostnader. Eget kapital, Mkr Redovisat eget kapital. Hyra per kvadratmeter, kr Årshyra dividerat med uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter vid årets utgång. Justerad avkastning på eget kapital, % Resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Koldioxid När fossila bränslen förbränns frigörs koldioxid, som är en växthusgas. LOA, kvm Beräknad uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter. Operativt finansnetto, Mkr Räntekostnader minus ränteintäkter under året. Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader, värdeförändringar och resultat fastighetsförsäljningar, dividerat med finansiella kostnader exklusive värdeförändringar finansiella derivat. Soliditet, % Justerat eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen. Uthyrningsgrad, % Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhållande till total uthyrningsbar lokalarea. Växthusgas Växthusgaser är ett samlingsbegrepp av flera olika gaser som ökar växthuseffekten. Överskottsgrad, % Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighetsförvaltning. Kontaktpersoner Åsa Hedenberg Verkställande direktör Telefon E-post Planerade rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni 10 juli 2015 Delårsrapport januari-september 23 oktober 2015 Hans Hahn CFO Telefon E-post 22 SPECIALFASTIGHETER

23 Specialfastigheter Sverige AB (Publ) Organisationsnummer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 JUN 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014

Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014 Q3 Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014 Delårsrapport januari-september 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr 1 377 1 085 758 19 705 Intäkter från fastighets- Driftöverskottet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Driftöverskottet ökade. Marknadsvärdet för förvalt- ning ökade till. marginellt till. ningsfastigheter uppgick till 1 872 (1 858) Mkr.

Driftöverskottet ökade. Marknadsvärdet för förvalt- ning ökade till. marginellt till. ningsfastigheter uppgick till 1 872 (1 858) Mkr. Q4 Bokslutskommuniké 2014 1 JAN 31 DEC Delårsrapport januari-december 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr 1 872 1 452 1 390 20 271 Intäkter från fastighetsförvalt- Driftöverskottet

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

2012 Bokslutsrapport

2012 Bokslutsrapport 2012 Bokslutsrapport 1 et 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767 (1 704) Mkr. Driftöverskottet uppgick till 1 354 (1 300) Mkr, en förbättring med 54 Mkr, huvudsakligen hänförlig till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT

SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT Q3 SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2016 Intäkter, Mkr 1 366 1 388 Mkr Q1-Q3 2015 Driftöverskott, Mkr 1 062 1 063 Mkr Q1-Q3 2015 Resultat, Mkr 836 792 Mkr Q1-Q3 2015 Marknadsvärde,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

SPECIALFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 SPECIALFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2016 Intäkter, Mkr 1 912 1 867 Mkr Q1-Q4 2015 Driftöverskott, Mkr 1 409 1 400 Mkr Q1-Q4 2015 Resultat, Mkr 1 638 1 178 Mkr Q1-Q4 2015 Marknadsvärde,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1 Bokslutsrapport januari december 2013 Q4 1 Helåret 2013 Fjärde kvartalet 2013 Intäkter från 1 858 (1 767) Mkr. fastighetsförvaltning ökade till Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 490 (447)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT

SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT Q2 SPECIALFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2016 Intäkter, Mkr 903 Driftöverskott, Mkr 689 Resultat, Mkr 466 Marknadsvärde, Mkr 21 326 926 Mkr Q1-Q2 2015 697 Mkr Q1-Q2 2015 565 Mkr Q1-Q2 2015

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING Kvalitena har under de senaste åren alltmer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer