TJÖRNS ENTRÉ. En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS ENTRÉ. En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré."

Transkript

1 TJÖRNS ENTRÉ En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré. Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Datum: Journalnummer:

2

3 Innehållsförteckning Innehåll Sid 1. Sammanfattning... Positiva effekter av projektet 2. Bakgrund... Projektidé Myggenäs korsväg och området runt Tjörns entré idag Bakgrund till arkitekttävlingen Europan Resultatet av arkitekttävlingen Europan 3. Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Tidslinje med aktiviteter 21 Inledande workshop med samverkansgruppen 22 Skapandet av en utvecklingsplan för området runt 23 Tjörns entré Vision för det framtida Myggenäs korsväg 26 Den föreslagna byggnaden 27 Placering av en ny informationstalva i området runt 28 Tjörns entré Inventeringskartorna - en undersökning av området 29 runt Tjörns entré Utställning av projektet och uppföljande workshop med 38 samverkansgruppen Tidsplan Tjörns entré Spridning av projektets resultat Projektets finansiering Projektets arbetssätt Slutsats och rekommendationer Kontaktpersoner Bilaga 1 : Inledande work-shop Referenser

4

5 1. Sammanfattning POSITIVA EFFEKTER AV PROJEKTET TJÖRNS ENTRÉ - EN HANDLINGSPLAN Projektet skapar förutsättningar för en ökad hållbar turism I projektet Tjörns entré - en handlingsplan, har förutsättningarna för en ökad hållbar turism i området kartlagts och utvecklingsmöjligheter tagits fram. En viktig aspekt för en hållbar turism är att man ska kunna ta sig till det man vill uppleva på ett resurssnålt sätt, dvs utan den egna bilen. I Myggenäs korsväg skulle en välfungerande bussomstigningsplats och en god tillgänglighet till ett välutbyggt nät av cykelvägar, kompletterat med möjligheter att förflytta sig till havs, t ex med färja eller en hyrd kajak, ge goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande. Området runt Myggenäs korsväg bör ges en utforming som gör platsen attraktiv att befinna sig på, utan att den exploateras för hårt så att dess naturvärden förstörs. Genom bra kommunikationer, en tilltalande utforming av platsen Myggenäs korsväg och tydlig information om vad man kan uppleva i närområdet, skapas goda underlag för en ökad hållbar turism. Projektet stärker områdets identitet som Tjörns entré Platsen Myggenäs korsväg är det första man möter när man kommer till Tjörn från fastlandet. Efter en färd över Tjörnbroarna, med en vacker utsikt över det karga ö-landskapet, möter man Myggenäs korsväg, som idag närmast kan beskrivas som en trafikplats. I det vinnande bidraget i arkitekttävlingen Europan som genomfördes 2007, betonas vikten av att göra Myggenäs korsväg till en tydlig entrépunkt till ön och kommunen Tjörn. Man ska känna att man kommer till Tjörn. I förslaget som har mottot Entré är den nya bussterminalen en del av en byggnad som sträcker sig ut i vattnet, inspirerat av den bohuslänska bryggan. Byggnaden innehåller också bla turistinformation, butik och kafé. Natur och kulturvärdena i området är också en del av platsens identitet, och det är viktigt att vara varsam vid en utveckling av området. I handlingsplanen har arbetet med att stärka platsens identitet som entré fortsatt. Projektet har en övergripande roll i områdets utveckling, och skapar underlag för att göra Myggenäs korsväg till en tydlig och vacker entré till Tjörn. Foto: Birgit Åhs Foto: Maria Pettersson 5

6 Projektet har gett Tjörns kommun en utvecklingsplan för området runt Tjörns entré Inventeringskartorna som ett nytt planeringsverktyg med hjälp av metoden cultural planning Många olika funktioner ska samsas och knytas samman i området runt Tjörns entré. Med en god planering kommer de att förstärka varandra. I projektet har en situationsplan över området tagits fram, där alla programpunkter som ska finnas på platsen är inritade. I projektet Tjörns entré skapades inventeringskartan, som är en kartläggning i form av en karta över området med en rad tillhörande symboler. Med hjälp av symbolerna markeras t ex fina promenadstigar, bra ställen att rasta hunden, vackra utsiktsplatser och tältplatser, men också kommersiella funktioner som affärer, stugor för övernattning osv. Inventeringskartan används för att detaljstudera området runt Tjörns entré och se vilka underlag som finns för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré. Myggenäs korsväg är en nod för både bil- och busstrafik, dessutom passerar ett stort antal tunga transporter varje dag. Här ska cykelnätet knytas ihop genom byggnation av den s k felande länken, som ska förena gång- och cykelvägen över Tjörnbroarna med den befintliga cykelleden ut mot Tjörn. Den nya bussomstigningsplatsen kommer att fungera som en välkomstplats till Tjörn med turistinformation och andra kommersiella funktioner. Den vackra omgivningen kommer bli mer lättillgänglig genom gångstigar och spänger. Genom att skapa en utvecklingsplan ser man till att ingen funktion brer ut sig på någon annans bekostnad. När det första delen börjar byggas, vilken är den nya vägdragningen för busstrafiken, så vet man vilka delar som ska komma sedan, vilket förhindrar att möjligheter byggs bort. För att ytterligare organisera projekten på platsen har en tidsplan utformats. I maj 2010 anordnade Tjörns kommun en workshop inom arbetet med tärtortstudien för Almösund/Myggenäs/Almön. Man bjöd in allmänheten, föreningar och företag. Detta var ett bra tillfälle att använda inventeringskartan för att ta del av deltagarnas specialkunskaper om området och få ett underlag över deltagarnasp åsikter som kan användas i tätortstudien. Förutom en nulägeskarta arbetade vi med en önskekarta, och resultatet från gruppernas arbete sammanställdes på två stora kartor, se sid Kartorna kompletterades med en lista över alla önskemål. De som förekom flesti gånger var bättre lekplatser, en bussterminal i Myggenäs korsväg, en sporthall och byggnation av cykelbana mellan Myggenäs gård och Myggenäs korsväg. Metoden med inventeringskartorna var lyckad, och har upprepats i workshopar i andra tätorter. Teckenförklaring Bad Promenadstig Busshållplats Elljusspår Lekplats Kajakuthyrning Tennisbana Boulebana Uthyrning segelbåt Parkering Fågelskådning Övernattning Fiskeplats Plats för djupgående båt Skola Marina Klättring Camping Bra tältplats Rastplats Fornlämning Utsiktsplats Rastplats för hund Turistinformation Sällsynt natur/djurliv Mataffär Ljungögontröst Barnkoloni Ål Vision för det framtida Myggenäs korsväg Cykelbana Sjöbod tidigt 1800-tal Västkustros Vacker naturplats Kafé / restaurang Sportanläggning Bensinstation Kulturhistoriskt intressant/ värdefull miljö. Här fikar förskolan. Ål 2 Jättegryt Sjöstugan Ål Viltkorridor rådjur P Bohus marrisp b Bollplan, midsommarfirande och skridskobana. 14a 15 Fina naturrum mellan villakvarteren. Alravin med mindre hackspett Färja till Brattön Saltholmarna. Grunda havsvikar med rikt djur- och växtliv. Utsnitt av den framtagna utvecklingsplanen för området. 1. Cykeluthyrning 2. Cykelparkering 3. Väntplatser med vindskydd 4. Turistinformation/ butik 5. Wc 6. Kafé 7. Utställning 8. Teknik 9. Vindfång 10. Infopunkter 11. Utställning/ mötesrum 12. Kök 13. Kafé 14a. Sommarrestaurang 14b. Utvikbara glasväggar gör restaurang/ kafét större vid behov 15. Uteservering 16. Kajakuthyrning med bodar 17. Bryggpromenad 18. Informationstavla 19. Parkeringsplatser 50 st 20. Kiss and ride - avlämningsplatser 21. Bussväg 22. Asfalterad gång- och cykelväg 23. Grusad gång- och cykelväg 24. Bevarat landskap med berg i dagen och björkar 25. Framtida sträckning av gc-väg 26. Stenbelagd torgyta 27. Bevarad strandlinje 28. Kanalen vidgas Varm lokal, kan användas för aktiviteter hela året. Väggarna är extra tjocka för att minimera energiförlustern Tempererad lokal. Har en viss grundvärme och kan värmas upp ytterligare vid behov. Ouppvärmd lokal för aktiviteter främst sommartid Byggnaden Bryggan är delad i 2 delar som binds samman med ett gemensamt tak, under vilket man rör sig torrskodd mellan bussarna. Situationsplan skala 1:500 i A1 Utsnitt ur en av inventeringskartorna från projektet. Tångens badplats 6 Brattön

7 2. Bakgrund BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET MED UTGÅNGSPUNKT I PROJEKTIDÉN Projektidé Den bärande idén i projektet är att skapa en tydlig entré till ön, som välkomnar både boende och besökare och som har en funktion som nod. Konkret är tanken att koppla ihop turismutvecklingen med två olika beslutade projekt i området: 1. En vägdragning och ny busshållplats, som är bekostad av Trafikverket och igångsatt, med projektledare Carl Dalman från Trafikverket. Detta projekt är finansierat fullt ut med Vägverkets pengar. 2. Projektering och byggnation av en gång och cykelväg, den sk felande länken, mellan Myggenäs Korsväg och Gamla Myggenäs, där en gång- och cykelväg (GC-väg) sedan kopplar vidare mot Höviksnäs, Kållekärr och även ut mot Skärhamn/Rönnäng. Denna GC- väg kommer att förprojekteras av Trafikverket, projekteras och byggas av Tjörns Kommun samt förvaltas av Trafikverket. Myggenäs korsväg och området runt Tjörns entré idag Myggenäs korsväg är det första man möter när man kommer till Tjörn via Tjörnbroarna från fastlandet. Platsen är som namnet säger en korsning där väg 160 som är vägen över bron, möter väg 169 som leder ut till sydvästra Tjörn i en T-korsning. Korsningen är starkt trafikerad och många tunga transporter passerar här. Myggenäs korsväg är samtidigt en nod för kollektivtrafiken, där bussarna från Tjörn och Orust möts och resenärerna skiftar busslinje vid resor mot Stenungsund och Göteborg. Platsen är dominerad av trafik, men gång- cykeltrafikanterna är underprioriterade. Busshållplatserna ligger långt ifrån varandra och för att röra sig mellan dem krävs att man korsar vägarna på övergångsställen i samma plan som vägarma som har hastighetsbegränsningen 70 km/timmen, och där bilarna ofta har hög hastighet. Med dessa två projekt som utgångspunkt är förutsättningarna goda för att skapa en utveckling mot inte bara ett mer hållbart resande utan även mot en hållbar turism, som i sin tur kan ge fler företag och öka turismnäringen. Det är denna utveckling som projektet vill arbeta aktivt med. Vi tänker oss att jobba med de företag, föreningar och markägare som finns i området, för tillsammans med Södra Bohuslän och Tjörns kommun ta fram en handlingsplan hur området bör utvecklas för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism. Busshållplatsen i Myggenäs korsväg idag. 7

8 Det finns ingen cykelväg som når hela vägen fram till korsningen, utan man får gå av och leda cykeln. Om man t ex kommer med cykel från Tjörnbroarna och vill vidare mot västra Tjörn måste man ta sig runt hela bostadsområdet Myggenäs, vilket är en stor omväg. Det finns heller ingen möjlighet för bussarna att vända, för att åka tillbaka till öarna, utan de tvingas åka till Stenungsund eller backvända på Stenungsön. Eftersom Myggenäs korsväg är så problematisk för resenärerna, används hållplatsen inte som omstigningsplats får resor ut mot öarna, utan då används hållplatsen på Stenungsön som är mörk och trafikfarlig då flera bussar står på rad. Ett annat problem som skulle lösas med en ny bussomstigningsplats i Myggenäs korsväg är dagens opraktiska situation där alla Tjörnsbussarna möts i Kållekärr, som ligger mitt på ön. I framtiden kan bussarna mötas i Myggenäs och sedan kan trafiken matas vidare ut på Tjörn via huvudvägarna väg 160 och väg 169. Europan 9 Myggenäs korsväg är den plats man möter när man kommer till Tjörn via Tjörnbroarna. TJÖRN, Sweden Myggenäs korsväg är en plats som idag är dominerat av trafik, men som ligger vid vattnet och har stora naturvärden. 8

9 Minskat bilberoende på Tjörn Tjörn kommun har en ambition om att bygga minst 100 bostäder om året. För att miljön på Tjörn skall klara av en sådan utbyggnad så krävs det att det kollektiva resandet ökar. Som ett steg i detta arbete har man tagit ett beslut om att utveckla Myggenäs korsväg till ett nytt pendelcentrum samt entréplats till Tjörn. Entréplatsen skall fungera som ett kommunikationsnod med pendelparkering, busshållplats, turistinformation, kafé och butik. Det är också en plats som syftar till att förstärka Tjörns identitet. Tjörn-en del av K2020 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar just nu med en översyn av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen i samverkan mellan Göteborgs stad, Västtrafik, vägverket, Banverket, och västra götalandsregionen. Projektet kallas K2020. Målet i K2020 för hela regionen är att andelen resor som görs med kollektivtrafik skall öka från dagens 24 procent till 40 procent, detta till år K2020 innebär en stor utmaning för Tjörn där antalet resor med kollektivtrafik idag uppgår till 12 procent. Målet för kommunen är att fördubbla antalet kollektiva resor fram till år Europan har varje år ett tema, denna gång var temat Hållbar stadsutveckling och nya publika platser. Europan Tjörns kommun har deltagit i en arkitekttävling om hur en ny gestaltning av Myggenäs korsväg skulle kunna se ut. Detta genom organisationen Europan. Europan är en kulturell plattform för utbyte av idéer och forskningsresultat mellan arkitekter från olika delar av Europa. Europan har funnits i 16 år och under dessa utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling med ett 70-tal tävlingsområden i ca 20 länder.tävlingen avgjordes våren 2008, och kommunen har efter detta arbetat vidare med platsen tillsammans med näringslivet, politiker och vinnarna i tävlingen, i form av detta EU-projekt. Projektstödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har gått ut på att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism. Parallellt med detta har Trafikverket jobbat med den infrastrukturella delen och gjort en förtstudie samt arbetsplan för en ny bussfil, gång och cykelväg mm. Vinnare i tävlingen blev tre arkitekter från Sverige Första plats Maria Pettersson Liisa Gunnarsson Peter Morander Andra plats Alan Stride DK Rikke Steinicke DK 9

10 Utgångspunkter från programmet inför Europantävlingen (höger) A Ett område med busstation som skall innehålla väderskydd för pendlare och turister. På denna plats är tanken att det skall finnas information om vad man som besökare kan göra på Tjörn. Här kanske man också kan hyra cyklar. På denna sidan skall också nya parkeringsplatser för pendlare planeras och gestaltas. I byggande på denna sida skulle det också kunna byggas ett kafé och butik med lokalt producerade varor. B Vid området närmast vattnet skall besökare kunna hyra en kajak eller annan båt. Här skall man kunna sätta sig med picknickkorgen. Här är det också viktigt med god tillgänglighet. C Detta område är privatägd mark. Platsen skulle kunna utvecklas till ett område med restaurang och/ eller viss typ av boende. Tävlingsområdet runt Myggenäs korsväg. 10

11 HW996 SKÄRHAMN STENUNGSUND NY ENTRÉ TILL TJÖRN Förutsättningar: Huvuduppgiften är att skapa en ny entré till kommunen Tjörn. Historiskt sett har man alltid kommit vattenvägen till öns västra hamnar. Idag går huvudvägen via Tjörnbron där man har en fantastisk utsikt över det karga bohusländska landskapet. På andra sidan bron möts man av platsen Myggenäs Korsväg som är dominerad av trafik med en tydlig riktning mot Orust. MOT ORUST STENUNGSUND N GÖTEBORG SKALA 1: GÖTEBORG får kontakten med vattnet samtidigt som det bohuslän m ska kulturlandskapet återskapas. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen, men det känsliga skärgårdslandskapet ställer höga krav på en hållbar utveckling. För att möta ett högre invånarantal och en ökad turism krävs fungerande alternativ till den egna bilen. En förtätning av Myggenäs centrum och en utbyggnad av kollektivtrafiken skulle ge Myggenäs en möjlighet att möta kommunens mål om fler bostäder och bli östra Tjörns huvudort. NY ENTRÉ TILL TJÖRN EUROPAN 9 TJÖRN - DET VINNANDE FÖRSLAGET Förutsättningar: Huvuduppgiften är att skapa en ny entré till kommunen Tjörn. Historiskt sett har man alltid kommit vattenvägen till öns västra hamnar. Idag går huvudvägen via Tjörnbron där man har en fantastisk utsikt över det karga bohusländska landskapet. På andra sidan bron möts man av platsen Myggenäs Korsväg som är dominerad av trafik med en tydlig riktning mot Orust. Vinnarnas koncept - Vägen leds om och korsningen blir en cirkulationsplats där vägarna mot kommunen, Tjörn men och det känsliga Orust skärgårdslandskapet får lika värde. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i ställer höga krav på en hållbar utveckling. För att - En ny byggnad med möta bland ett högre invånarantal annat bussterminal och en ökad turism turistinformation och kafé läggs delvis ut i vattnat i nord- krävs fungerande alternativ till den egna bilen. sydlig riktning. En förtätning av Myggenäs centrum och en utbyggnad av kollektivtrafiken skulle ge Myggenäs en möjlighet att möta kommunens mål om fler -I området N runt vägarna bostäder och gallras bli östra Tjörns träden huvudort. och man åter- TJÖRN SKALA 1: SKÄRHAMN MOT ORUST MYGGENÄS MYGGENÄS STENUNGSUND Entréplatsen är synlig från vägen mellan Göteborg och STENUNGSUND MOT GÖTEBORG Entréplatsen är synlig från vägen mellan Göteborg och : m Det Koncept: vinnande För att förslaget bryta områdets har en byggnad som sträcker dominans av biltrafik och vägens tydliga sig riktning ut i vattnet mot Orust (se föreslås bild följande: nedan och plan nästa sida) Byggnaden består av olika mindre volymer som samlas under ett gemensamt tak, inspirationen till byggnaden kommer från den bohuslänska bryggan som sträcker sig ut över vattnet. Linjebussarna stannar vid samma vändplats, denna har tak och vindskydd. Bil och busstrafik skiljs av och bredvid bussarna finns en stor cykelparkering under tak. - Vägen leds om och korsningen blir en - Tjörn separeras från Almön med ett cirkulationsplats där vägarna mot Tjörn sund, vattenytan mellan öarna tas och Orust får lika värde. fram. En ny parkeringsyta med ca 100 platser är en del av denna separering - En ny byggnad med bland annat då den är inspirerad av ett vatten och bussterminal, turistinformation och café bestrött med små klippöar - kobbar. läggs delvis ut i vattnet i nord-sydlig Dessa efterliknar bohusländska riktning. klippor i sin form och består av fasetterade ytor av tre typer. Gråblå - I området runt vägarna gallras träden terrazzobetong, svarta solceller och och man återfår kontakten med vattnet härdat glas varigenom lysdioderna samtidigt TJÖRN SKÄRHAMN som det bohusländska som får energi från solcellerna lyser kulturlandskapet återskapas. upp parkeringen kvällstid. Utöver traditionell turistinformation har turistcentret utställningar om kustlandskpet och livet på Tjörn. Här kan man också få information om vilka evenemang För att bryta områdets v biltrafik och vägens tydliga t Orust föreslås följande: som finns på Tjörn. ds om och korsningen MOT SÖDRA blir TJÖRN en OCH SKÄRHAMN plats där vägarna mot Tjörn år lika värde. gnad med bland annat al, turistinformation och café s ut i vattnet i nord-sydlig t runt vägarna gallras träden terfår kontakten med vattnet om det bohusländska kapet återskapas. - Tjörn separeras från Almön med ett sund, vattenytan mellan öarna tas fram. En ny parkeringsyta med ca 100 platser är en del av denna separering då den är inspirerad av ett vatten och bestrött med små klippöar - kobbar. Dessa efterliknar bohusländska klippor i sin form och består av fasetterade ytor av tre typer. Gråblå terrazzobetong, svarta solceller och härdat glas varigenom lysdioderna som får energi från solcellerna lyser upp parkeringen kvällstid. Inspiration till den nya bussterminalen/turistcentret som sträcker sig ut i vattnet. MOT MYGGENÄS CENTRUM OCH ORUST MOT GÖTEBORG Inspiration till den nya bussterminalen/turistcentret som sträcker sig ut i vattnet. JÖRN N MOT STENUNGSUND OCH GÖTEBORG MOT MYGGENÄS CENTRUM OCH ORUST 11 ENTRÉ EUROPAN9 TJÖRN SWEDEN

12 HW996 SEKTION A-A SKALA 1:500 Programmet har delats upp och Programmets inomhusdelar har fått olika huskroppar för att tillsammans skapa rum och platser mellan sig, vilka alla har olika förutsättningar vad gäller utblickar och vindutsatthet - man kan alltid hitta lä. disponerats så att man kan anpassa denmyggenäs uppvärmda ytan CENTRUM efter det behov MOT man har - viket varierar stort under året. OCH ORUST A Info-punkterna för besökaren på en promenad runt byggnaden. Här kan man alltid få information även när de andra lokalerna är stängda. Raster av trä hjälper till att ytterliggare definiera rum och platser samtidigt som de är en del av byggnadens klimatskärm och skyddar mot både vind och sol. Varm lokal, kan användas för aktiviteter hela året runt. Väggarna är extra tjocka för att minimera energiförlusterna Tempererad lokal. Har en viss grundvärme och kan värmas upp ytterliggare vid behov. 1 Ouppvärmd lokal för aktiviteter främst sommartid. Konstg som ly uppmä 2 Busshållplats/ Turistcentrum Cykeluthyrning TU BU De fun pe tur Bo de va Parkering, 100 platser 2. Cykelparkering Busshållplatser med vindskydd 7 4. Utställningshall 5. WC 6. Lager 7. Teknik (1,5 våning) Bevarat landskap med berg i dagen och björkar By tak bo lik nä frå Utställning - Video 9. Vindfång Infopunkter Lin vil Bu by bre cy ell en ell Turistinformation/ Butik / Vintercafé 14b 12. Kök / Servering 14a 13. Café Gång och cykelvägar 14a. Sommarrestaurang 14b. Utvikbara glasväggar gör restaurangen/cafét större vid behov 15 Ut tur ku än de för Int du vä nä so Uteservering 16. Kajakuthyrning med bodar 17. Bryggpromenad 17 Vy från bryggans södra spets. Situationsplan från tävlingsförslaget Entré. MOT SÖDRA TJÖRN OCH SKÄRHAMN Programmet har delats upp och disponerats så att man kan anpassa den uppvärmda ytan efter det behov man har - vilket varierar stort under året. Byggnadskropparna under det gemensamma taket är placerade för SEKTION A-A SKALAenligt 1:500 bohusländsk tradition. Byggnaatt ge läplatser den sträcker sig ut i vattnet och ger besökarna avskildprogrammet har delats upp och Programmets inomhusdelar har fått olika het från trafiken och närmare kontakt med naturen. disponerats så att man kan anpassa huskroppar för att tillsammans skapa rum och platser den uppvärmda ytan efter det behov man har - viket varierar stort under året. mellan sig, vilka alla har olika förutsättningar vad gäller utblickar och vindutsatthet - man kan alltid hitta lä. 0 Interaktiva infopunkter berättar om landskapet du ser omkring dig, livet i vattnet under dig, hur värme, kyla och el produceras för byggnaden, när bussen kommer samt aktuella evenemang. Info-punkterna för besökaren på en promenad runt byggnaden. Här kan man alltid få information även när de andra lokalerna är stängda. Raster av trä hjälper till att ytterliggare definiera rum och platser samtidigt som de är en del av byggnadens klimatskärm och skyddar mot både vind och sol. Ta oc ha till de Varm lokal, kan användas för aktiviteter hela året runt. Väggarna är extra tjocka för att minimera energiförlusterna Tempererad lokal. Har en viss grundvärme och kan värmas upp ytterliggare vid behov. Ouppvärmd lokal för aktiviteter främst sommartid. 12 Lo av so de vä

13 Vy från Bryggans södra spets. Medan man väntar på bussen eller skjutsen kan man lätt ta sig ner till vattnet en sväng, titta in på någon av utställningarna eller ta en kopp kaffe. Bild från tävlingsförslag. Den nya bussterminalen/turistcentret bildar Tjörns nya entré. Bild från tävlingsförslag. 13

14 STADSUTVECKLING Närheten till Göteborg och Tjörns unika boendemiljö gör ön p både för fastboende och turister. Det finns ett stort tryck på b och Tjörns kommun har en ambition att bygga etthundra bost året samtidigt som det på regional nivå finns en önskan att G ska växa norrut. För att den känsliga skärgårdsmiljön ska tåla utbyggnad är det nödvändig med ett ökat kollektivt resande b turister och fastboende pendlare samtidigt som ny bebyggels tillhörande utbyggnation av vatten- och avloppsanläggningar ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. som får nya stråk mellan Myggenäs centrum i norr och den nya noden i söder. Förslaget innehåller ny bebyggelse med kommersiella lokaler och bostäder. Samhällsutveckling Närheten till Göteborg och Tjörns unika boendemiljö gör ön populär både för fastboende och turister. Det finns ett stort tryck på bostäder och Tjörns kommun har en ambition att bygga ett hundra bostäder om året B samtidigt som det på regional nivå finns en önskan att Göteborg ska växa norrut. För att den känsliga skärgårdsmiljön ska tåla en utbyggnad är det nödvändig medcett ökat kollektivt resande både för turister och fastboende pendlare samtidigt som ny bebyggelse och avloppsd med tillhörande utbyggnation av vatteng anläggningar löses på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Turistcentret/bussterminalen i Myggenäs Korsväg kommer at södra delen i ett utökat Myggenäs centrum som förtätas och stråk mellan Almö Livs i norr och den nya noden i söder. Förs innehåller ny bebyggelse med kommersiella lokaler och bostä De utbyggda cykelvägarna från Stenungsund, Skärhamn och Myggenäs möts i den nya noden. Förutom De utbyggda cykelvägarna från Stenungsund, Skärhamn och Myggenäs möts i den nya även noden. Förutom smidiga cykelväga smidiga cykelvägar för pendlare anläggs ett mer pendlare anläggs även ett mer naturbetonat stråk som leder naturbetonat stråk som leder runt Almön via resecenalmön via resecentret längs Almösunds västra del. Här komp även med en bryggpromenad där det byggs bodar med mind tret längs Almösunds västra del. Här kompletteras för småföretag. även med en bryggpromenad där det byggs bodar med I Myggenäs förtätas det med både fler enfamiljs hus, parhus flerfamiljshus lägenheter för både mindre lokaler för småföretag ochmedförsäljning av täldre ex och yngre, samt för olika verksamheter. lokalproducerad mat. Almön behåller och utveckar sin karaktär som rekreationsom Från den nya noden/entréplatsen kommer man lätt över kana Almön och dess olika delar. Almön behåller och utveckar sin karaktär som rekreationsområde. Från den nya noden/entréplatsen kommer man lätt över kanalen till Almön. H Turistcentret/bussterminalen i Myggenäs Korsväg F E kommer att bli den södra delen i ett utökat Myggenäs A Myggenäs centrum utvecklas med fler kommersiella lokaler och bostäder. B Det marina centret utvecklas med fler verksamhetslokaler. C Den nya promenadstigen förstärks med bodar för verksamhet. D Nytt träningscenter i anslutning till tennisbanorna. Plats för framtida förskola och annan kommunal verksamhet. E Tjörns nya entréplats med bussterminal, kafé, butik och södra Bohusläns nya turistcenter blir Myggenäs naturliga södra centrum. F Almöns södra strand får fina rastplatser med utsikt. Utökad båttrafik till badöar från färjeläget. G Stugor och turistlägenheter. H Det tjörnska kulturlandskapet återskapas med hjälp av får. I dalgången byggs nya bostäder. ffär och service utökas med plats för fler bland annat bottenplan på de nybyggda STA HW996 Områden som förtätas enligt nedan. Natursköna stråk med nya strandpromenader N SKALA 1: Huvudcykelvägar 500 m Cykelvägar Turist södra stråk inneh B A Närhe både och T året s ska v utbyg turiste tillhör ett ek De ut Mygg pendl Almö även för sm C D I Myg flerfam för oli G H Almö Från Almö E F N SKALA 1: m Ett av målen i tävlingsförslaget Entré är att i Myggenäs korsväg skapa en urban plats med nära kopplingar till samhället Myggenäs. 14 D. I anslutning till de befintliga tennisbanorna föreslås ett nytt träningscenter med lokaler för olika sporter. Här finns även plats för ny förskola och skola när befolkningen växer. Här finns också byggnationsmöjligheter för andra kommunala verksamheter som

15 beton EUROPAN 9 TJÖRN - ANDRAPRISTAGARNAS FÖRSLAG I andrapristagarnas förslag löper ett bryggsystem längs viken i Myggnäs korsväg och runt det inre sundet mellan Almön och Tjörn. Träbryggan utvidgas emellanåt och formar platåer med olika funktioner som pick-nickplatser, badbrygga, bastu och båtplatser. Bryggan blir veje en spännande promenadväg som ibland möter grønt sti træer klipper/fast grund cykelvägen som också är varierande och följer den naturliga topografin. Gångoch cykelvägarna möts i den nya terminalbyggnaden men leder också under vägen i ett breddat sund. CB 138 TJÖRN A THIN RED LINE BIKE PATH FOOT PATH BIKE PATH PARKING BUS TERMINAL TOURIST CENTRE BIKE PATH FOOT PATH WOODEN PLATEAU VIEW-CROSSING BETWEEN BIKE/FOOT-PATH FOOT PATH SAUNA WOODEN PLATEAU PICNIC-BARBECUE-VIEW POSSIBLE FUTURE PARKING AREA FOR DWELLINGS ENLARGED CHANNEL WOODEN BRIDGE BEACH BOAT BRIDGE CANOE/KAYAK- RENTAL DWELLINGS HOTEL -RESTAURANT DIVING BOARDS WOODEN PLATEAU PICNIC-BARBECUE-VIEW FOOT PATH WOODEN PLATEAU PICNIC-VIEWPOINT BIKE PATH BOAT BRIDGE LAY-BY FOOT PATH BIKE PATH SUN DECK CHILDRENS POOLS SUN DECK BEACH BEACHCABINS BIKE PATH DIVING BOARDS SITE PLAN 1:

16 EUROPAN 9 TJÖRN - WORKSHOPEN MED VINNARNA Förslagen arbetas samman i en workshop Andrapristagarnas förslag på bryggsystem (förra sidan) vid Myggenäs korsväg har arbetats ihop med det vinnande förslaget. Detta gjordes i april 2008 i form av en workshop med de två vinnande förslagen, kommunrepresentanter, finansiärer mfl. Bilden visar resultatet från workshopen. 16

17 3. Syfte och målgrupp PROJEKTETS SYFTE OCH MÅLGRUPP SAMT HUR DESSA ÄR UPPFYLLDA Syfte och målgrupp enligt projektplanen Att i samverkan med det lokala näringslivet utreda hur man kan utveckla turismnäringen i området. Att gemensamt arbeta fram en långsiktig plan för hur man kan koppla besöksnäringen till kollektiv trafikresande, cykling, kajakpaddlande mm, för att på så sätt utveckla en hållbar turism. Att tillsammans med Södra Bohuslän, kultur och fritidsförvaltningen på Tjörns Kommun och föreningslivet hitta gemensamma strategier för hur man kan använda sig av platsen strategiska läge för att saluföra olika evenemang på andra platser runt om på Tjörn och dess omgivningar. Den viktigaste målgruppen är de lokala företagare som gagnas av projektet. (Både män & kvinnor) men även föreningslivet är en viktig målgrupp. Hur har syftena uppfyllts? Genom att arbeta i en samverkansform där det lokala näringslivet har ingått. I de två workshoparna med näringslivet har vi utrett hur man kan utveckla turismnäringen i området. I den långsiktiga planen som har tagits fram för området har vi arbetat i samverkan med Trafikverket, kommunen och näringslivet (genom att ta in resultatet från arbetet i workshopen i utformningen) samt medborgarna (genom workshopen med inventeringskartorna) Denna plan integrerar alla projekt i området för att säkerställa platsens funktion som entré till Tjörn och nod för all kommunikation i form av bussar, cyklar, kajaker och bilar. Strategier för hur man kan använda sig av platsen har diskuterats i workshopar och resultatet har infogats i utvecklingsplanen för området och i denna handlingsplan. En informationstavla har placerats i Myggenäs korsväg och framtida informationssätt har specificerats i workshoparbetet. Inventeringskartorna har varit ett nytt sätt att ta fram information om platsen och fördjupa kunskapen om den och hur den kan utvecklas. Vilken blev målgruppen? Målgruppen har nåtts på det sättet att det blir lättare att åka kollektivt och man kan få lättillgänglig information om Tjörn och dess företag på platsen genom infokartorna och så småningom genom den information till för turister som ska finnas i den planerade byggnaden Bryggan. I den planerade byggnaden finns även utställningsmöjligheter för föreningar och lokaler för verksamheter som kafé och butik för t ex lokalproducerade matvaror, eller filialer till andra företag som är verksamma i området. Kollektivtrafik och jämställdhet. I Regionutvecklingssektrariatets rapport om resvanor, Fakta om transportsystemet. Jämställdhet. Underlag för infrastrukturplaneringen i Västra Götalandsregionen, framgår det att en välutbyggd kollektivtrafik gynnar speciellt kvinnors möjlighet att kunna bo och verka i ett större område: Skillnaderna mellan kvinnors och mäns resande i Västra Götaland kan sammanfattas med att män reser längre, mer med bil och att en högre andel av deras resor sker i arbetslivet. Traditionella fördelningar av gemensamma hushållsaktiviteter visar sig i att kvinnor utför fler omsorgs- och inköpsresor. Kvinnors resande är även generellt mer lokalt orienterat. Kvinnor är generellt mer positiva till kollektivtrafiken än män. 17

18 I stor-göteborg reser kvinnor i genomsnitt 10 km och män 15 km till arbete/skolan. Effektiv restid är 24 minuter för kvinnor och 28 minuter för män. Fler kvinnor än män reser med kollektivtrafik, särskilt i tätorter. Inkomst och familjesituation har stor betydelse för i vilken grad kvinnor använder bil. Däremot påverkas inte mäns bilåkande av dessa faktorer i lika hög utsträckning. Undersökningen (Kollektivtrafikbarometern, förf. anm.) visar att kvinnor i högre grad än män anser att kollektivtrafik ska prioriteras för att skapa levande stadskärnor och kommuncentrum, för att människor ska kunna bo, arbeta och studera där de vill samt för att förbättra luftkvaliteten. Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnor inte reser lika långt, men har ungefär lika lång restid som männen. Kvinnor är generellt mer positiva till kollektivtrafik. En effektiv kollektivtrafik på och till/från Tjörn skulle således underlätta kvinnors möjligheter att bo och/eller verka på Tjörn och ge ökade möjligheter att arbeta i ett större område. En välutbyggd kollektivtrafik gynnar speciellt kvinnors möjligheter att kunna bo och verka på Tjörn. Säker och trygg miljö. Ett annat område som behandlas i rapporten som är citerad ovan är säkerhet och trygghet i trafiken. Säkerhet i trafikmiljöer handlar till stor del om olyckor men också om att inte utsättas för eller oroa sig för våld i transportsammanhanget. Att befinna sig i en miljö som upplevs som trygg är en viktig parameter vid utformningen av kollektivtrafikhållplatser. Idag måste man i Myggenäs korsväg stå och vänta på bussen i väggrenen utmed en starkt trafikerad led där bilarna håller hög hastighet. Myggenäs korsväg är den plats där de flesta byter buss under resa mot Göteborg. I den framtida utformningen som ses på sid. 26 kommer det bli lättare att byta buss för pendlarna (som ska prioriteras) och omstigningen kommer bli smidigare då man inte behöver befinna sig utmed en smal väggren. Bussbytena kommer enligt den nu liggande utformningen till stor del ske under tak och på samma sida bussvägen. Pendelparkeringen ligger nära hållplatsen. Trygghet kvällstid och god belysning bör vara en viktig parameter i det fortsatta arbetet med utformningen av platsen, liksom en god tillgänglighet till bussterminalens funktioner, men även till information och naturupplevelser. 18

19 4. Projektets mål Projektmål Resultat Att skapa ett underlag för turismutveckling i området med ett ökat antal besökare, vilket gagnar det lokala näringslivet. Det har skapats ett underlag för en turismutveckling i området genom att man i projektet har arbetat vidare med konceptet Tjörns entré som togs fram i arkitekttävlingen Europan, dvs att platsen runt Myggenäs korsväg ska bli en tydlig välkomnande entrépunkt till kommunen och ön Tjörn. En utvecklingsplan har tagits fram för området i samverkan mellan kommunen, allmänheten, lokala näringsidkare och Trafikverket. Planen förändrar platsens identitet som trafikplats till en plats som välkomnar både turister och pendlare med bl a en bussterminal, turistinformation och nya cykelvägar. Genom information om vad man kan uppleva i närområdet och nya promenadvägar som länkar samman området med samhället Myggenäs blir Tjörns entré en plats där man kan stanna och ta del av det som finns i området av t ex affärer, övernattningsmöjligheter och naturupplevelser. Att skapa en strategi för hur man ökar tillgängligheten till såväl den fysiska platsen som till information om övriga kommunen, aktiviteter och verksamheter, en framtidens informationspunkt med innovativ teknologi. Tillgängligheten till platsen ökar genom den nya utvecklingsplanen som har tagits fram för Tjörns entré och presenteras i denna handlingsplan. Informationen är tänkt att utvecklas i olika steg, med början i den informationstavla som har tagits fram av Södra Bohuslän och nu finns på plats. Diskussionen om framtidens informationspunkt har tagits upp i workshopar under projekttiden och fortsätter inom det fortsatta utvecklingsarbetet för området och kommer vara en del av den framtida byggnationen av byggnaden i Myggenäs korsväg. 19

20 Projektmål Resultat Att skapa ett dokument som ger riktlinjer till utveckling av hållbar turism samt kulturturism. I projektets inledande workshop med kommunen, näringslivet och Trafikverket diskuterades vad som är en hållbar turism. Det kom fram en mängd förslag på sätt att resa och turista som är mer hållbara än att alla ska åka med den egna bilen och uppleva Tjörn. Möjligheten att komma till Tjörns entré med buss och ta sig vidare ut i skärgården med cykel eller kajak är ett exempel. I utvecklingsplanen för området har funktioner som hållbar turism och kulturturism betonats. I planen för byggnaden finns utställningsmöjligheter för föreningar och information om kulturella aktiviteter på Tjörn. Utvecklingsplanen består av en situationsplan för området där alla funktioner är inritade och en tidsplan för dess genomförande. Dessa har tagits fram i en samverkansform med lokala näringsidkare och Trafikverket och förankrats i det lokala samhället och med lokala föreningar i en workshop där området kartlas med hjälp av den nya metoden med inventeringskartorna. Detta beskrivs i avsnitt 5 - Genomförande. En ekonomisk och ekologisk hållbarhet betonas i platsen, byggnaden och dess programfunktioner. Den sociala hållbarheten betonas genom förankringen och ett aktivt medverkande av de som bor och verkar i området. Projektet Tjörns entré kommer fortsätta utvecklas i en samverkansform. 20

21 5. Genomförandeplan och tidsplan En redogörelse för de aktiviteter som vi har genomfört i projektet samt en jämförelse med den ursprungliga projekt- och tidsplanen. Efter tidslinjen följer en sammanfattning av de olika aktiviteterna. Ursprunglig genomförandeplan Höst Workshop med samtliga representanter från näringsliv, offentliga verksamheter, föreningsliv, kommunrepresentanter och medlemmar i arbetsgruppen, för att gemensamt arbeta fram olika idéer om hur platsen kan utnyttjas för att skapa en positiv turismutveckling. Här bör även frågan om hur platsen kan användas för Tjörns föreningsliv diskuteras. Höst 2009/ Vinter 2010 Sammanställning av resultat från workshop i form av ett strategiskt dokument. Detta dokument skall stämmas av med alla parter i ett uppföljande möte innan det färdigställs. Avvikelser från projektplanen med kommentarer Själva rapportskrivningen hamnade till största delen utanför projekttiden och utfördes under hösten Nov Dec 2010 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug-Dec Genomförda aktiviteter Skissarbete för vi ska gå vidare med Myggenäs korsväg efter Europan. Nya skisser över trafiksituationen tas fram i samarbete med Trafikverket. Byggnaden delas i två delar. En nulägeskarta över området runt Tjörns entré skapas. Workshop nr 1 med samverkansgruppen. Här deltar representanter från det lokala näringslivet, delfinansiärer till Europan, markägare, Trafikverket och kommunen. Vi får feed-back på våra idéer. Diskussion förs om utvecklingen av platsen och fokus ligger på en ökad hållbar turism. Workshop nr 1 sammanfattas och de frågeställningar som kom upp jobbas vidare med. Trafikverkets samrådshandling är klar, vi lämnar in en svarshandling till denna bestående av ritningar och bilder. Maria och Tinna håller ett föredrag på prisutdelningen för Europan 10 där vi berättar hur vi arbetar vidare i detta projekt. För att detaljstudera området runt Tjörns entré skapas en kartläggningsmetod som vi kallar inventeringskarta, en karta med en rad tillhörande symboler där vi markerar tillgångar i området som kan skapa förutsättningar för en hållbar turism. Framtagande av placering av informtionsskylt. Fortsatt arbete med utvecklingen av platsen och trafiklösningen i samarbete med Trafikverket. Som en del i Tjörns kommuns arbete med cultural planning införlivas arbetet med inventeringskartorna i en workshop med allmänheten. Detta arbete görs även med skolbarn i området. Sammanställning av resultaten från arbetet med inventeringskartorna. Arbete med utvecklingsplanen för området, situationsplan sid. 26 Utställning av projektet under Tjörnbron 50 år. Bakgrund, utvecklingsplan, tidsplan och inventeringskartorna visas upp. Uppföljande workshop i samband med utställning. Sammanställning och rapportskrivande. 21

22 INLEDANDE WORKSHOP MED SAMVERKANSGRUPPEN I november 2009 hålls workshop nr 1 för projektet Tjörns entré. Deltagarna i workshopen består av representanter från kommunen, näringslivet, Södra Bohuslän och Trafikverket. Här diskuteras bl a hur platsen kan utnyttjas för att skapa en positiv turismutveckling och hur den kan användas för Tjörns föreningsliv. En sammanfattad redogörelse av workshopens innehåll, utförande och resultat går att finna i form av en bilaga i slutet av denna rapport. En nulägeskarta var en del av kartmaterialet som användes som underlag för workshoparbetet. 22

23 SKAPANDET AV EN UTVECKLINGSPLAN FÖR OMRÅDET RUNT TJÖRNS ENTRÉ För att nå projektets mål att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré har vi arbetat fram en utvecklingsplan för området, som ska göra platsen till en välkomnande entrépunkt till ön och kommunen Tjörn, ur både turisters och fastboendes perspektiv. Platsen som har namnet Myggenäs korsväg, ska bli en bättre knutpunkt för alla typer av resande med ett fokus på hållbart resande där busstrafiken för en ny välfungerande bytespunkt och cykelnätet knyts samman. Med utgångspunkt i resultatet från arkitekttävlingen Europan och den efterföljande workshopen med första- och andrapristagarna har vi tillsammans med berörda aktörer, Trafikverket m fl arbetat fram en utvecklingsplan för platsen. Här visas ett utdrag av utvecklingen av en situationsplan, ett arbete som fortsätter efter detta projekt. Bussarna får med denna lösning möjlighet att vända i Myggenäs korsväg genom att använda korsningen och slingan. Genom att använda själva korsningen som vändpunkt lämnas mer utrymme till att utveckla Tjörns entré - en port till Tjörn. Byggnaden delas i två delar med ett gemensamt genomsiktligt rastertak över som skyddar mot regn. Parkeringen får en mer optimerad yta längs med vägen. Gång- och cykelvägar knyts samman. Bussar från Stenungssundshållet svänger in i slingan från 160-an med vänstersvängfält, och sen ut åt höger eller vänster på 169-an mot Tjörn och Orust. Bussar från Tjörn och Orust rör sig genom slingan eller via korsningen mot Stenungsund. Ingen utfart på 160-an med vänstersväng. väg 169 väg 160 Skiss 1 av Myggenäs korsväg Situationsplan skala 1:

24 Skiss 2 av Myggenäs korsväg Situationsplan skala 1:2000 Skiss 3 av Myggenäs korsväg Situationsplan och sektion skala 1:2000 Detta lämnas som svar till Trafikverkets förstudie i december Fotomontaget nedan som också var med illustrerar hur övergången från bussvägen till landskapet vid strandkanten kan utformas med en stenmur som tar upp höjdskillnaden och ansluter till det omgivande kulturlandskapet. 24

25 Skiss 4 av Myggenäs korsväg Situationsplan skala 1:1000 Här är bussvägen anpassad i storlek efter Trafikverkets och Västtrafiks utredningar. En bussficka finns kvar längs 160-an. Den lilla delen av byggnaden Bryggan är tänkt att genomföras i ett fösta skede och innehålla turistinformation, cykelparkering, cykeluthyrning, väderskydd och ev. butik/kafé/toaletter. Skiss 5 av Myggenäs korsväg som visas på nästa sida. Denna plan ställdes ut under Tjörnbron 50 år den 4 juli. Parkeringen är gestaltad med murar och växtlighet för att smälta in i naturen., och är effektivt planeriad i en fyrkantig form med ett antal kiss-and-ride platser närmast bussterminalen. Gång-och cykelvägar knyts samman på två ställen. I den norra delen av byggnaden finns en cykelparkering under tak. När man kommer cyklande söderifrån kan man välja att ta den mer naturbetonade stigen som rör sig mot byggnaden över en grusväg mellan björkarna. På den nordöstra sidan av byggnaden blir en liten torgbildning där bussresenärerna som byter buss rör sig över. Denna plats formges i material som plattor, sten och gräs i ett formspråk som anknyter till den omgivande naturen. Den vita streckade linjen visar hur en framtida gång- och cykelväg kan dras längs vattenlinjen och vidare ut runt udden på Almön och upp på Tjörnbroarna. 25

26 Vision för det framtida Myggenäs korsväg b 14a Cykeluthyrning 2. Cykelparkering 3. Väntplatser med vindskydd 4. Turistinformation/ butik 5. Wc 6. Kafé 7. Utställning 8. Teknik 9. Vindfång 10. Infopunkter 11. Utställning/ mötesrum 12. Kök 13. Kafé 14a. Sommarrestaurang 14b. Utvikbara glasväggar gör restaurang/ kafét större vid behov 15. Uteservering 16. Kajakuthyrning med bodar 17. Bryggpromenad 18. Informationstavla 19. Parkeringsplatser 50 st 20. Kiss and ride - avlämningsplatser 21. Bussväg 22. Asfalterad gång- och cykelväg 23. Grusad gång- och cykelväg 24. Bevarat landskap med berg i dagen och björkar 25. Framtida sträckning av gc-väg 26. Stenbelagd torgyta 27. Bevarad strandlinje 28. Kanalen vidgas Varm lokal, kan användas för aktiviteter hela året. Väggarna är extra tjocka för att minimera energiförlustern Tempererad lokal. Har en viss grundvärme och kan värmas upp ytterligare vid behov. Ouppvärmd lokal för aktiviteter främst sommartid Byggnaden Bryggan är delad i 2 delar som binds samman med ett gemensamt tak, under vilket man rör sig torrskodd mellan bussarna. Situationsplan skala 1:500 i A1 Projekt Tjörns entré En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré. Tjörns kommun Maria Pettersson

27 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Fågelperspektiv av byggnaden Bryggan arkitekter: Maria Pettersson och Liisa Gunnarsson Byggnaden är en vidareutveckling av det vinnande förslaget i arkitekttävlingen Europan. Dessa tre bilder visar den föreslagna byggnaden tredimensionellt. Byggnadskropparna ligger på båda sidor av bussvägen och binds samman av ett gemensamt tak. Bild 1 Här ser vi hur byggnadsvolymerna ligger och vilka delar som är glasade respektive täta. Bild 2 Här tillkommer de gula hubbarna, de vita pelarna som bär upp byggnaden och systemet med träraster som skyddar och fungerar rumsskapande. Bild 3 Det gröna sedumtaket samlar volymerna till en helhet, en stark form. Vissa av volymerna sticker upp och ger taklandskapet en variation i höjdled. Glasade partier som ibland täcks av träraster släpper ner ljus, och gör att man kan byta buss under väderskydd. 27

28 PLACERING AV EN NY INFORMATIONSTAVLA I OMRÅDET RUNT TJÖRNS ENTRÉ Efter den inledande workshopen i november beslutade Södra Bohuslän att göra en informationsskylt om Tjörn som skulle placeras vid Myggenäs korsväg. Uppgiften för oss var att hitta en temporär plats för skylten, så att den är flyttbar och kan placeras strategiskt i förhållande till den nya bussterminalen och framtida byggnaden. Vi valde att placera den i närhet till parkeringen omgiven av de tallar som står i en liten dunge i denna del av platsen. Foto från Myggenäs korsväg med den nya informationstavlan från Södra Bohuslän. Placeringsförslag infoskylt Befintliga björkar Befintlig talldunge Monument ung. plac. Placering av den nya informationstavlan i Myggenäs korsväg. Skala 1:

29 INVENTERINGSKARTORNA - EN UNDERSÖKNING AV OMRÅDET RUNT TJÖRNS ENTRÉ För att skapa underlag för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns entré, behöver vi först kartlägga det aktuella området. Vad finns i området? Vilka kvaliteter har det? Vad kan förbättras? För att få svar på frågor som dessa, skapades inventeringskartan. Inventeringskartan är en karta över området med en rad tillhörande symboler. Symbolerna representerar saker som kan finnas i området. De föreställer funktioner som t ex fina promenadstigar, badplatser, vackra utsiktsplatser, platser att rasta hunden, affärer eller restauranger. Inventering Myggenäs - nulägeskarta Lekplats Genom att studera området med hjälp av inventeringskartan kan en bred kartläggning göras, där även icke-kommersiella värden som vackra fikaplatser eller fågelskådningsplatser uppmärksammas. Initialt arbetade vi med kartan inom projektgruppen, drog linjer och infogade den information vi hade om området. Därefter var avsikten att tillfråga andra som känner till området, och då uppkom idén att låta inventeringskartan vara en del i en work-shop, se nästa sida. Inventeringskartan är ett levande dokument, som utvecklas och fylls på efter hand med hjälp av allmänhet, företag och föreningar. Namn / förening (frivilligt) : i Turistinformation Marina Camping Sällsynt natur/djurliv Cykelväg Promenadstig Fiskeplats Uthyrning segelbåt Mataffär Skola/förskola P Parkering Kajakuthyrning Plats för djupgående båt Tennisbana Rastplats Klättring Badplats Bra tältplats Busshållplats Fornlämning Utsiktsplats Rastplats för hund Övernattning Fågelskådning Kafé Grafik: M Pettersson 29

30 INVENTERINGSKARTORNA - WORKSHOPEN Samtidigt som arbetet med Tjörns entré - en handlingsplan pågick, arbetade Tjörns kommun med en tätortstudie för Almösund/Myggenäs/Almön. Kommunen bjuder i maj 2010 in allmänheten, föreningar och företag till en workshop för att diskutera områdets framtid Tjörns kommun har samma år tagit ett beslut om att införliva metoden Cultural planning i planeringsarbetet. Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Metoden ger en helhetsbild av ett samhälle, med befintliga kulturella resurser som utgångspunkt för planeringsarbetet. Det är en demokratisk, lyssnande metod som inkluderar medborgarna i planeringen. Rätt genomförd ger metoden en bra förankring för utvecklingsarbete redan från starten. Vi såg workshopen som ett bra tillfälle att använda metoden med inventeringskartorna. Genom att ta del av workshopdeltagarnas specialkunskaper om området skulle vi kunna skapa en mer detaljerad inventeringskarta. Dessutom skulle Tjörns kommun få ett underlag över deltagarnas åsikter om området och deltagarna skulle kunna framföra önskemål som sedan kan tas tillvara i tätortstudien. I workshopen arbetade vi med två inventeringskartor, en nulägeskarta och en önskekarta. På nulägeskartan markeras befintliga tillgångar och kvaliteter. På önskekartan diskuteras framtiden, genom frågor som: Vilka kopplingar skulle behöva göras för att förena promenadstigarna? Var ska det sättas ut fler papperskorgar? Vilka funktioner är önskade i området? Från detta arbete fick vi ett digert material som analyserades inom ramen för projektet Tjörns entré. Bilder från workshopen i Sjöstugan i Almösund. 30

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Mistra Urban Futures Rapport 2013:3 Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Alice Dahlstrand, Trafikverket Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet Karl Palmås, Chalmers Det urbana

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro

Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson. Text: Mikaela Östebro Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun. Ansvarig utgivare: Ulf Hansson Text: Mikaela Östebro Foto: Daniel Olausson/Media Tales om inget annat anges. Skisser: Alma arkitekter

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund

ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02 1 ortsanalys Furulund Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist,

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011

Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Lokalt utvecklingsprogram Bodafors November 2011 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer