pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen"

Transkript

1 W PAKURsIL: Sdderkiiping TYCKAD banledaraerksambet I UPPSALA TNTENSIVA DAGARPi cbefskonferensen w S/Rrs "politiska" TJEJER Baksidan: RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES pr".:::

2 FRAMoArigiftKr ressl 1988 har varit ett mvcket spdnnande och frameinssrikt " ir for STR. Siannrnde ddrior att vir bransch nu genomgir en lantastisk utveckling, dar SJR bibehillit sin ledande stdllning. Framgingsrikt tack vare en engagerad och kvalificerad oersonals utmlrkta arbetsinsatser. TillsJmmans har vi under 1988 kraftigt forbattrat det ekonomiska resultatet. Detta visai ocksi att vi slagit in pi den rdtta kursen for att mota de nya krav och behov som blir allt tydligare sivll pi privatresesidan som pi afflrsresesidan. Det kanske mest glldjande under detta ir utciver den positiva trenden i resultatutvecklingen, tycker jag personligen dr virt. mera dynam.iska engagemang pi privatresemarknaden, och di inte minst - pi chartermarknaden. De tvi Sun Trip-butikerna i Sundsvall och Lulei som oppnats under iret, samt satsningarna pi Always och Circle Holidays, ar nigra exempel pi framtidsinriktade och spdnnande nyheter inom Drivatresesektorn. Mera kommer att hdnda inom dernr sektor, ddr vi dr allt mera efterfrigade. I en allt tuffare konkurrens har vi jobbat mycket framgingsrikt ocksi pi affdrsresesidan under Vi har utvecklat och stdrkt vir stdllning som den ledande resebyrin inom Travel Management. Detta dr ett viktigt steg, eftersom bide storre och mindre foretag i det svenska nlringslivet nu i snabb takt och allt mera milmedvetet vill effektivisera resandet. Pi affirsresesidan har vi under 1988 dven breddat det internationella engagemanget. Till exempel genom tillkomsten av Affirsresor Sovjet AB, som startat upp snabbt och framgingsrikt. Att kunna mota kundkraven med rltt, d v s hog, kompetensnivi, blir allt mera avgorande for framging i resebyribranschen. Vi fortsdtter dlrfor naturligtvis satsningen pi ett brett personalutvecklingsprogram. Jag ser fram emot 1989 med stor optimism! Vir bransch kommer att fortsdtta att utvecklas mer och mer mot att bli en kunskapsbransch med allt hogre krav pi oss bide individuellt och som foref)(t 5;R ko--er att finnas med och spela en mycket vital roll i den spdnnande utvecklingen ibranschen Jag vill tacka er alla for verkligt fina insatser under GOD JUt & OOTT NYTT AR cinskar Bertil Hammarberg NBLICK, DECEMBER i9bb

3 Inblickpd KURSF6R NYANSIIILTDA "Folk mdste sin utbildning sd fd fort som miijligt, det rir nddacindigtfiir att fd in dem i prodwktionen snabbt", T\Er sacenake Karlsson,utbildningsL) ansvarigpi HK. Numera skade nyanstdlldainom SJRfi helasin internagrundutbildninginom ett ir. Tidigarehar detoftatagittvi-tre ir. Vi hittar Ake tillsammans medndrmare 30 nyanstlllda eleveri slutet pi en kursveckai novemberpi Sciderkopings brunn i Ostergcitland.Han 1r pltagligt nojd med resulta!etoch elevernaverkarfaktisktvara lika nojda. Det hir nya systemetmed en snabbare utbildningav nyanstllldainleddesunder 1988.I novemberhartre kursermed30elever i varje genomfcirts.nista ir planeras fyra liknandekursomgingar. Automatiskt Ndr manfir jobb inom SJRsi ingir det numera en automatiskanmdlanrill erundutbildningens kurser.visserligen hai S;Rutbildat handledare fcir de nvanstdlldaure oi byrierna. Och Ake polngteraratt den iokala utbildningenegentligen dr den viktigaste,det ir ddr man hr sig jobbet. "Men lven om handledarnafitt sin utbildningsi fungerardetlnnu inte nigot vidare", slger han. "Vi har kanskeinte fltt tagi rdtt folk till handledare pi allabyrler. Dirfcir ir grundutbildningens tvi kursveckor si viktiga." Inte minst viktigt dr det att de nyanstlllda pi det hdr viset fir en fcirstaordentlig och naturligkontakt medhuvudkonrorer. Fcirstakursveckaninledsmed en hel daes bescikpi HK. Man vandrarrunt och fir trlffa alla mojliga. Under kursen dr dess- I delar.sjr:sunika avtal med hotell, flygfciretagoch andraleverantcirergir man o&si igenom, liksom vira olika kundkategorier. Id6n med Travel Management bercirs och man hinner med lite Jm administrativa losningar samr marknadsforingsarbetet l stort. t* I Overgripandemil Ake Korlssononserott nyonsfiilldomdsteutbildossnobbr. utom minga av fcirellsarnaspecialisterfrin centralt hill. "Pi Kontakt med HK det viset flr kursdeltagarna verkligen Iira sig vad som gdller inom SJR", sdger "DJt Ake Kirlsson. finns ju ofta minga 5llka lokala tolkningar av saker och ting. Nu kommer man hem med det som dr rdtt och riktigt i bagaget.kontakten med HK och desspersonal betyder ocksi att man inser att HK faktiskt tillhor SJR:sorganisation och inte dr nigot -fl mlrkligt civerordnat frimmande som yt.. o,ran!i. " Grundutbildningens fcirsta kursvecka, "Produkter som kallas och ekonomi" gir i stort ut pi att ge kinnedom om SJR:i affdrsid6 och stratesi. Produktmixen samr sdljmilen och vinsikraven dr andra viktiga Syftet med fcirstakursveckan dr att ytterligare fcirstirka den nyanstdlldemedirberarens motivation och kdnsla fcir fciretaget och desscivergripandemil. Kursen inleds och avslutasmed en kunskapskontroll. Kursveckanummer tvi, som ocksi dr ett femdagarsinternar ninstans i landet, kallas "Siljoch servicekunskap". Syftet dr att medarbetaren ska klara olika situationer i den direkta kundkonrakten fcir att nl snabba och sdljandeavslut. BIsta mcijligaservice med en rimljg arbetsinsatsdr ett annat syfte. Milet dr fcjrstis bl a lcinsammaslljinsatser och fcirstielsefcir kundernasbeteende. Kursen bcirjar med gru,ndliggandesdljb.eteende. Frdn passiv ordermottagning till att akrivt stllh frlgor till kundei, du"sbehovsanalysfcir att ni merforsdljning. Varje kursdeitagaredeltar i minst tvi videofilmade sdljspe[som sedandiskuterasmed gruppen. Kursen avslurasmed kunskapsl.oniroll och ett omdome. "Dg1 hdr grundutbildningen fcir de nyanstdlldakompletteras forstis med olika former au speiialutbildning", slger Ake "Utbildnine Karlsson. som leder till stcirre kunskaper inom vars"och ens aktuella arbetsuppgifthemma pi resebyrin." Ake Karlsson piminner ocksi om art SJR numera dessutom erbjuder sina mer mingiriga medarbetare,som kanske inte fitt sidan hir grundlig introduktion, olika kompletterandeutbiliningar. r KennethL6vgren,pi Sundsvallskonroret Pernilla Blomqvist jobbadepi Atlasresor sedani oktober 7987,har en flersrigbak- innan hon i april kom till SJRi Orebro. "Jag orrrnrl innm ST fick hoppa in och jobba pi egen har varit en fin och bra kurs, inte handdirekt ndr jagbcirjade. Nu efterden minst att man trlffar folk frin olika byrier h1r kursenklnns det helt annorlunda, nu runt om i landet. Man hcir hur andra lcisr vet jagvad SJRstir fcir. sina problem, man fir tips som man tidigadet har varit ett bra och brett program. re arorlg tankt pa. Vi har fitt traffafdretagets specialister, nu Att dessutom fi se och orata med olika kan mankommahemoch bcirjastdllakrav mlnniskor frin huvudkontoret dr nyteftersommanvet hur det skavara." tigt." I N B t I C KD, E C E M B EI R 988 Carola Stenrooshar jobbatpi SJRGotgatan i Stockholmsedani aoril. Hennesbakgrunddr bl a rvi ir pi Reio Horels. "Den hdr kursendr jittebra, rycker jag. Och jag kan jlmfcira efrersomjag tidigare varit pi tigkursen pi Jdrvsci,som tyrrarr vartorrt ochtrikigt upplagd. Olika fcirelisare-e6i itthan inre trcittnat.mycket somtid"igare verkatlite diffust stir nu helt klart."

4 Aostampinfiir oo SPANNANDEFRAMflD Ta N NyHETi irets chefskonferensvar att hadedelatsin i tre huvud-eoro*.r--et p.rnkt.i; Fordndring - utveckling,affdrsoch verksamh.tsplai., samt Komlmunikatlon - rnlormatron. Programmet genomfdrdes den22 och 23 november pi hotell ScidraBerget, ett konferenshotell med en storslagenutsikt civer Sundsvallmed omnejd. SJR:s VD Bertil Hammarberg inledde den forsta dagen med en kort introdukt10n. Bertil konstateradeatt 1988varit ett hlndelsrikt ir med en positiv resultatutveckling, lven om res'iltat.t inte nir riktigt fram till milet i budgeten. Den cikadeefterfrlgan pi travel management och charterresortog Bertil upp som sdrskilt positiva punkterl i den civer lag starka slljcikningen. "Utvecklingen kommer att gi dels mot stora resebvrikedior och dels mot smi enstaka byriir. Service och travel management blir allt viktigare", fastslog Bengt, som ocksi milade upp mera visiondra tramtrdsbrlder. "Vem vet, i en framtid kanske resebyrifciretagen mera kommer att fungera som "resegrossister" dn som agenter..." Den cikadefcirsiliningenav flygresor avbengts fciredrag hade andemeningen att speglarsig dven i budgetenf6r 1989,kunde det inte ldngre gdller att bara silia resor man konstatera under konferensen. utan ett helt servicepakettill kunderna. Blde pi afflrsresesidan och privatreseden fcirsta dagen^inneh6ll dven en presidan forvdntas internationella flygresor sentation av SJR utlandsorganisation och bli - ett allt viktigare inslag i LrJg.r.ri;? iiag tifi". mangenerellt deldgda bolag - frlmst nya Afflrsresor pi en fortsatt stark siiljcikning.ett skdl dr SovjetAB. ADB-utveckling och CC-projektet var flygetsstarkautveckling,ett annatdr att Sj{ under iret fitt nyi storfciretagsom de avslutande punkterna pi den fcirsta dagens program. kunder. Den an-dradageninleddesmed en presenden lagdabudgetenvisaratt resebyrierfcir tation krine informations- och kommunina kommer att tillimpa serviceavgifter bokning av hotellrum, tlgbiljetter med kationsfrig"or, som nu lyfts fram och blir en prioriterad verksamhet fcir respektive In tidigare. merai stcirreutstrdckning byrichef. En mera ingiende genomging av budgeframtidsvisioner fcirstadagpresentera- ten fcjr ndsta ir gjordes. Vidare diskuteraunder konferensens de Bengt Hogberg frin Consultusolika des bl a utbildningsfrigor. Det stora orosmolnetiust nu ir enligt tjnder tod intensiaa dagar i slutet Bertil den generelltsvira rekryteringssiae nooentbersenomfdrdesdrets resetuatl0nen. byrdcb efshonferensi Sundsc)all. Det blea ett dastdmp infdr ytterliflyget allt viktigare gdre ett steg in i en framtid dtir det Forsdljningen av flygresor har cikat kraftigt "st<idjer inte bara griller dft saljd resor, utan under 198"8,vilkei SJR:s affdrsiiriktning och h<ijerlcinsamheten. ett beh seraicekoncept. trender och troliga framtidsutvecklingar Resultatbonus som man kommit fram till i undersciken viktig punkt var den om resultatbonus. ningarav branschen.,r; Hons Nohreniusoch Colle Hogstriim diskuleror etl ndgot *ffi,:"s' st" \ begrundorvd BertilHommorbergsinroduktion. Ulf Fti116n sisto plots med SJR:s I N B L I C KD, E C E M B EI 9 R8 8

5 Ett fcirscjkmed resultarbonusgenomfcirdes pi fem resebyrier under 1988I Detta fcirscikutfcill positivt. Ddrfcir kommer resultatbonus fcii alla inom STRatt inforas pi fcirscikunder Syfiet lr att skapa en god laganda,och en motivation fcir hur viktiet resultatet dr. Om resultatbonusska"utgiberor pi: o SJR:stotala resultat. (Det miste ha nitt en viss nivi fcir att resultatbonus ska bli aktuellt). O Resebyrins verkliga resultat jlmfcirt med budeet. Inform"ation om resultatbonusen kommer att skickasut till alla anstdlldaunder decembermlnad. 1, Eitekfrisrraprodlktionrn * Ralionalisera s;stenr, rutiner, ndrninistriltion ".tra::lr tnrjrlilr}irrltnadrr 0rerallt :rh!t,rt{1!sl h,"r'; t.rj!!r rl.rr r.l,t tinrrr parralleraritlrrlrrl,t: Vork-shopspi tiget Somavslutning pi programmet pi hotellet taladedels STR'sstvrilseordfciiande Per Jcinsson(se artikeln her intill) och dels Karl-Erik Strand. SJ Persontrafiksnye cnei. Karl-Erik Strand presenteradenya SJ Persontrafik.Dessutomdiskuterades samarbetsmcijligheter mellansjroch SJP. Konferensenvar dockinte slut i och med -O O]: att programmetpi hotelletavslurars. *tr Avresanfrin Sundsvallskeddendmlieen 6 f z:. itig meddenyakonferensvagnarna. I de"ssa ordnadesolika work-sh"fl*or" HALrsrRoM B e r t i l H o m m o r b e r g 3l inlormerode om de nyo riktlinjerno inom SJp. PerJiinssonom DEr BiiSTAINEDSJR Per Jiinsson, ordfiirande i SJR:s styrelse sedan bildandet Vad ir det bista med SJR - utifrin ditt perspektiv som bide initierad och utanfiirstitnde bediimare? "Personalen. Den lr kunnig, cippen,entusiastiskoch resultatinriktad. Objektiviteten - som bcir fi ytterligare stcjdav den piglende datautvecklingen-. Kombinationen av fciretaqetsstorlek som ger bredd i utbud, bra-priser m m och sjdlvstlndigt arbetanderesebyrier. Satsningarnapi Travel Management." Och pi vilka punkter borde vi skirpa oss, var finns vira svaga punkter? "Kvalitetsmdssigt. Som kund har iae alltid upplevt ett mycket positivt bem6tande som privatresendr och som affdrsresendr. Men - alltfcirofra har det blivit missar.jae fir en del sidana signalerfrin andra persoi ner ocksi. Fcir SJR ir det livsviktigt "tt stlndigt vara noga pi kvaliteren. Det recker j.nte med glatt och trevligr bemotande. Aven vad det edller resultatet krlvs fcirblttring. Bra resjtat ger alltid stcjrrefrihet, vilket kan ge en posiriv spiraleffekt. Aven om SJR inte klarar sin budget 1988 tycker jag arr resulrater- med de fcirutslttningar som funnits under iret - ir tillfredsstdlla_nde. Klarar SJR den budgersom nu liggs.fcir r det mycket positivt. Hoppas det nya resultatbonussystemet kan t r ' -. r r r i, blora tlll det. I N B L I C KD, E C E M B EI R 988 Var bediimerdu att de storatillvixtmiiiiigheternafinns f6r en stor resebyriorginisation som SJR! "Kunderna blir alhmerfordrande.fciretaget kommer att krdva olika former av integratlon av systemen.en resebyri som SJRhar mcijligheterna att klarade kraven. Di miste manhdngamedi dentekniskautvecklingen men frimfor allt ndr det giller att rekrytera,ta handom, utbildaoc-hutvecklapersonalen. Det Ir redani dag en kamp om bra folk. Den kampenkomher att hirdnapi 9O-talet. Hir dr detviktigt att SJRhelatidendr pi bettetoch att folk uppleversjrsom en^attraktivarbetsplats. Det ir slrskilt viktigt betrlffande'mingfaldensfolk" (dvsuingdomen av i dag. N"am"nu net syftarpi en bo-k.som jagjust leser om dagens ungdom)." modellenbibehillas? "Jag antaratr du vill ha en kommenrarom bolagsfrigan.jag tror inte att SJR skall knytasndrmaresjln i dag.jaghar under flerair arbetatfciratt STRskall[a si bolaesliknandeformersommcjilist.si tyckeriie Och var finns hoten? det har blivit i storadelirlcksi.'alldeie! finns massorav hot - utcikadmoms sjllvklart innebir bolagsformen att admi(for att ta ett daqsaktuellt exempel). stars- nistrativaregler blir entlr.e och arransvamaktsingripandj mot att folk kop.. fc;t ret fo r fcireiagsled ningen blir. k Iarare.^Jag mycket (dven resor), alternativaforsdljhar nu s;llv upplevtder nir laggitr frin ningskanaler m m. Men medbrafolk, som verketsjtill boliget TR. Efterso"m"det inte stindigt utvecklarsig och som fir och rar finns nigra samhiilleliga skal till att SJR ansvargir detalltidattedra de flesta hot till ' skalldririassomstatligiverk,och eft.rsjm mdjligheteri stillet." SJRmisteha exaktsam-, f6rutsittningar Finns det nigra organisatoriskafiirindsom sinakonkurrenteratt iobbapi maikringar som du skulle vilia rekommende- naden,tror jag personligen art SjR komra den nya SJ-ledningenatt vidta ndr det meratt bli bolag.de fackligaochpersonalgiller SJR - eller biir den nuvarande mdssiga frigorna gir alltid art losi."

6 Framgd.ngsrikt HANDTEDARgKAP i Uppsala inom L\e nya utbildningskwrserna iiltssgm SJRbar inte riktigt wtfallit de Pd i,at. Niadn rir ojtimn. flestaby' landet i rderna runt om fungerar handledningeninte sd bra. Mdnga nydnst(illd; aet inte ens oln att de iarcn egenhdndledareellertillg,ing till speciellkurslitteratur. Eft wndantdg(ir SJRi UPPsala' "eleaen"klar Drir cirsnartdenfiirsta ocbytterligaretre (ir PA4Lng, som Inblick pratade med i Uppsala T\t L),^t klart positiva och stger att de kdnner siq mer motiveradeatt iobba pi SJRnu "kdnner medn ndi de scikteiobbet, att de ra" fcjr foretaget in innan utbildningen. Hela tiden har-defitt utbiidningsuppgifter av handledarenronald Ericsson. Det dr snart ett ir sedande nya utbildn i n g s k u r s e r nd ar o g i g i n g r u n t o m, i l a n d e t pi ' samtlisastresebyrier och ttltaler. Tankeri uj," ",, aila nyanstdllda under kontinuerlig handledningskulle fi' en fcir bv.in. ".tpa"ssadutbildning i de olika arhandledaren var utbildad b.t.-o-.nten. speciellt fcir uppgiften. I slutindan skulle d e n n v a n s t i l l d ek d n n av d l t i l l o c h k u n n a d e olika'arbetsmomenten' ha en god overblick, och kunna bokforing och ekonomi "sti bakom disken". lika bra som att,#" ;#' :lf:l. { t b; iii ilr.r.n frngerot s6 bro htir i Uppsoloberorfriimst p6 otl Ronoldiir en mycketdukrig hond21. ledore", siigerstefonlsocsson, betsoartnernas broschyrer, Fritidsresors datr, kassanoch bokforing. Och innan sdlifir man pi byrin lira sig och seruicekursen sdliteknik liksom affdrsresor,stdrre konton. se.,riceg.adoch samarbetsavtal. Eite. fo.sia fasenfir dessutom eleven genomgi en liten testsom Ronald giort. Likasi a,rllutas hela utbildningen med en sluttest. Individuell anpassning Centrala kurser Utbildnineen varvasmed centralakurser i bl a produltion och ekonomi, forsdlining och iervice och en flygkurs, med externa konsulter som hrare. Med tiden skulle detta ledatiil att den totala kunskapsnivin hcijdes.pibyrierna; alla skulle vara vdl insattai rutlnerna. Uppenbart har tanken har inte stemt se br" b,r"..ns med verkligheten, fcir nir eleverna strllat samman pi-de centrala kurserna och stdmt av med varandra har det stitt klart att ytterst fa vet om att de har en egen handledare pi sin nya arbetsplats,eller att det finns litieratur ("Resekunskap"). Detta har gdllt alla utom nlgra fi,.ddribland de frin S1n i Uppsala. I Uppsala heter handledarenronald Ericsson.Han leder alla nyanstlilda, vid sidan om det egna arbetet, efter ett noggrant uppgiort schema. anpassatfot bytli och de 20 anstdllda.? Han har ocksi anpassatutbildningen individuellt. En nyanstllld som arbetat t ex som biljettcir i ett par ir tidigare, ska inte behova ldra sig den biten om igen.de nyanstdllda har inte haft nigonting emot ati sdttasig pi skolblnken direkt ndr de kommit till byrin. Tvdrtom. De dr noida och tycker att de t o m klnner sig mer motiverade i dag att arbetapi SJRin vad de giorde nir de boria"kinner mera" fcjr friretaget. de. o.h attie Stefan Isacsson, 27, har kommit llngst med utbildningen. For ett par dagarsedan kom han hem frin den sistacentralakur"flygkurs". sen,en "Jittebra utbildning!" "Den hdr utbildningen har varit jdttebra. lag 5r civertygadom att arbetet pi byrin tlir effektiuaie pi det hlr sdttet.tidigare var det si att en endaperson pi byrin visste allting och fick hielpi till cjveralltoch svara Sfufaser frigor", siger Stetan. i ir indelat utbildningsprogram Ronalds ^pi "A[ inforniation finns ju i pirmar, och siuolika faser.forsl puriktendr att ldrasig "knipp-o-login"' som trots att de arbetat ldnge minga dr det datorn; anvdnda "Kan man inte arbbiamed datorn blir inte vet vaioch hur de ska leta' Nu kan jag oncidigtjobbigt", re- det", sdqerstefan. varjearbetsmoment Han tior att han under utbildningstiden. sonerarronald. februari, arbetatt5procent och plugsedan pi centrala den ivdg iker Innan eleven i produktiontih ekonomi,fir STR-kursen "s^t 25. Men for att en handledareskall kunna got er pi byrln bekantasig med samar- han ra ett bra jobb krdvs ocksi en chef som dr med pi noterna. "Jag miste iu vara beredd att lyssna pi Ro"aid och ge honom mera tid till utbildninsen om h*antycker att det behovs", sdg.ri.rgu.. Andeisson, chef for SJR i Upp- Val av handledare I stlllet fciratt gcirasom mingaav kollegorna visat sig gora, nlmligen sidlvautse den o..ron,o,i lkall bli haidledare, deladeinguarrrt papperit alla anstllldaoch bad dem ikri"" n.i na*n.t pi den person de tyckte Resultatetblev Ronald. med overpassade. vlqande malorltet. Att utrt handledareleder minga ginger till att han tvingas motivera fcir den <ivriga oersonalenvarfor den nyanstlllda skall sltia sigoch fi utbildning i'stdlletfcir att iobba troti att det fcir tillfdllet kanskeir stressigt. Di krdvs en person som alla har fortroende fcir. "Fast jag hade sjdlv valt Ronald" sdger Ingvar. ;Han har de egenskaperen bra handledare miste ha; ett visst mitt av aggresslvltel' "tiatig", pedagogisk, milinriktad, uthiltto "Tu., nu dr Ronald handledare fc;r tre nyanstlllda, forurom Stefansom strax dr klar' Fler tror han blir for jobbigt. Specielltsom skoter sitt vanliga arbete. han samtidigt "har det gitt bra och bide han Men hittilis och Ingvar Andersson dr positiva till den hdr utbildningen. "Resebyrieina fir stcjrreoch storre krav pi sig och konkurrensen dkar. Visst ir.".r,.il, kurser bra. men det ir den lokala undervisningen som ger mest", menar IngINGEROSTMAN l N B L I C KD, E C E M B E1R9 8 8

7 Succdfiir IDE-88 p d fi)rslagsoerksambeten Satsningen inom StRander "IdA-88" blea en aerhlig succ6! En mcingdsptinnandefirslag korn in frdn personaleni hela landet.ao dessafiirslag kornrnernu ndgrastycken att behandlas aa fiiretagsledningen,fiir att sdsrndningotnresuhera i konkretadtgdrder. ORST-RCSVTRXSAMHETENFRAN de an- stdlldafick alltsi en refil skjuts framit under 1988pi SJR. Detta tack vare satsningen"id6-88", som innebaratt allaanstllldauppmanades att skickain id6erom f6rblttringar i verksamheten, och att allaid6givarefick var sin trisslott som tack. Dessutomhar de som kommit medf6rslaesom ledertill konkreta fcirbettringar,fiti olika givor fcir sin insats. "Vi har fitt in 93 fcirslag. Blanddessa har detfunnitsminga spinnandekonkretaid6er, men ocksi funderingar och tankar kring olika delarav verksamheten i lite vidaremening", berittar Ingrid Markstrdm som hillit i projektet. 6-7 avdeinhmnadeid6ernakommerart tasupp av fciretagsledningen fcjr att si sminingom ledatill konkretaitglrder. Ett exempelir IngvarAnderssons fcirslag till omarbeiningav"servicenotan. Somtacf, fcirdennaid6haringvar,somjobbarpi SJR i Uppsala,fitt en vacker silverphtterad bricka. RolandVendel pi SJRi Malmcihar fitt en vdrdefulllitografi fcirsitt fcirslagtill nya kreditrutiner.ai'en ThomasNilsJoni Tdnkoping har fitt en litografi fc;rsin id6 med fcirandraderutiner i nya SJR-EK,liksom Bertil Nilssonpi SjR Vasagatan fcirf6rslagetatt infdra kronologiskkontoplanering. GciranKurtsson,SJRVasagatan, har beicinatsfcir en id6 som inte har direkt med sjdlvaresebyriverksamheten att gcira.han har fcireslagitatt SJRska k6pa in ett antal av Adolf Fredriks Bach-kcirsnya iulskiva *. bort som julklapp till'olika kunl?..."" Detta blev en mycket vil mottagenid6, inte minst medtankepi att SJR:aren Calle Mossbergir en av medlemmarnai k6ren. Flera andraid6givarehar beldnatsmed bl.a frott6-set.och vem vet, eftersomalla id6givarefitt trisslotter,si kanskedetfinns en anonym miljondr blandpersonalen... Ingvor servicenolo. prisodes I N B L I C KD, E C E M B EI 9 R8 8 ll.iir iil revyg-iing-et: Ovre. rqden frdn viinsler: Stefon Bock, Merio Kilpeliiinen, Morgoreto Strondberg, Evo Edesliitt, Erik Persson, Mellonrqden: Birgitlo Bircitlq Heidfors, Hqns-Siiderstriim, Hqns Siiderslriim, Moritho Bergmon, Baromon. Leno Lana Zokrisson. ZaLriscan, Nedre rqden: Helenq Adlitzer, Hons Agren, Kerslin Jenwold, Miorie liockmon, Lisen Lindqvist. F.ottos p& bilden giir: Jimmy Bergmon lkiirledorent, Evo Reher, Ullo Krill, ingrid HiirnjohlWennebo. Premirir i marsfiir reayn "sorotosntfig.,, o "Sorglii_sa Harmonysnyd reoy somhar!d_g" d9t tir naryryet,pdsjr-sid preniar pa Giita Lejon i Stockbolmibdrjan d,umdrs 1999.' Dd kommerde 18 rnedlemrnarndi ensernblen att bjuda pd ett sprdkdnde programtnedsdng,musik,dansocbsketcheri t,igmi[ja. "Sorglosa Tig" som kommer atr CJR HARMoNv,som revyglnget - kallades f6r revyn Jfrin bcirian.bildades1982. agarum I Dorjanav mars. Gruppenrepeterarfdr ndrvarandei Tho. Det hela startadei ganskablygsamomiattnlng. rildsplansgymnasiumsaula. "Vi var helt enkeltnisra ansrllldapi STR Fd,rberedelserna och repetitionernahar i Stockholm,somtrdffades och sj6ngi en li- pigitt lnda sedani somr"i. "Vi ten k6r darf6r att vi tyckte att det var rohar lagt ner massormed jobb och ligt", fcirklararkerstinjenwald. loppas verkligenpi en lyckad piemiiir pi Si sminingomblev mdtenaliksom med- Gcita Lejon i Stockholm", slger Kerstln lemmarnaflera.gruppenbc;rjadeanordna Jenwald. bl.agcikottoroch upptriidai lite stcirresamirs revy kommer att utspelasigi tig manhang. vlrlden, och inte som tidigare i resisjr Harmony utveckladessnabbt och byrivdrlden. blev successivt en allt meraproffsigkcir och Detta beror pi att de bida eldsjilarnaseunderhillningsgrupp. dan starten,jimmy Bergmanoch Hasse 1984var det si dagsfcir den fcirstarevyn. Agren,intehngrejobbarpi SJR,utan.piSJ Den innehcillen.jd dans-och singnum- L,ata,llKsom ytterllgaretem av medlemmer somhrillssammanav en konfere cier. marnai gruppen. Revyn gavsett flertal ginger pi Bal Palais. Hdri ligger fcirklaringentill namnbytet och Glidjehuseti Stockholm.Naturligrvis frin SJRHarmony till S]R-SJDHarmony. fick SJR-anstlllda serevyn,menfleraaidra Den nya revyn kommer att innehilla fciretaginom resevdrlden bereddesmciilig- sing,.musik,dansoch sketcheri en herlig premilihet att sedenmycketuppskattade blandning. revy.n.bl.asasdata t yrd" ;n sigpi en fo. Alla fcirestlllningarfinansierasgenom restallnlng. biljettintiikteroch Jponsring.Bl.aSJ"R stiil1987presenterades denandrarevyn.likler UPPmec sponsorpengar. som..denfcirstautgjorde resebyrivlrlden Ir ett kostsamtproiekt. Vi hvr in mlljon tor Programmet. musiker liksom pe.ronil och utrusfning Dennaging gavsbaratvi fdresrlllningar, fcir ljus och ljud;, fdrklarar Kerstin Jenl bida pi Medborgarhuset i Stockholm.S-f R- wald. anstailda ochkol-legor inom branschen f-ick Dessutomir fcirstis hyran en stor kostm<ijlighetatt bevistadessabida fcjrestlll- nadsom miste tlckas. "Vi ningar. hoppaspi en god publikuppslutning. Kanskeman ocksi kan tlnka sig att revyn visasi sambandmed nigon konfedagsfiir 3:erevyn! renseller nigot annatprogramfcir anstllloch nu Ir detallmi snarrdagsigen.justnu dainomsjr", slger*.":'jrl.fii*l;r_o" repeterasdet f6r hcigtryckinfcir premiiren 7

8 Inblick besiikers/r Karktad TRTVSEt IROTSTRANOBODDHET Solenlyser alltid i Karlstad. I alla det fi)r medarbetar"g,pd fall gailer "Solstd". Trots trdngboddhel t VR Ar persondlomsrittningenldg ocb triaselnhdg. TAG MAsrEerklnna att jag ofta blir irritei rad ci,reratt behdva lyssnatill wienervals Ystalletfor att fl tillfilie att prata med nigon ndr jag ringer till resebyrin i Stockholm. Ett par timmars besoken mindag pi SJR i Karlstad har fitt mig fcirsti itminstone vdntetiden. (Fast iag giilar fortfarande inte wienervalsen).telefonernaringde i ett. A,ren om mindagen ir en av d'evdrsta dagarn^ - ur arbetibelastningssynpunkt Fi.k lrg tillfdlle till ett par titimari givande "grdsrotterna" pi resamtal med nigra av sebyrin. Vi pratade jobb, resor, framtid mm. Gemensamt fcir dem alla var trivseln, men lven ett uttryckt behov av storre utrymmen. Agnelo Borg bosor fiir Affiirsresor. Soknor kontokterno p6 liiltet, men blir god viin no iiven per telefon. Anders dr positiv och tror pi fortsatt god utveckling fcir resebyribranschen och ser God utveckling travel managerssom en positiv lank mellan Anders Groth ar resebyrichef for SJR i resebyrin och fciretaget. "De Karlstad med minea irs erfarenhet bakom underlittar kontakterna mellan oss sig. Han borjade arbeta inom resebran- och friretagen.vi talar samma sprik. Jag schen 1959och har arbetat inom SJR i 21 trodde faktlskt att den tekniskautvecklingir.1974 kom han frin SJRi Stockholm till en ute pi fciretagenskulle ske snabbare dn ikarlstad. STR -Det den gjort", siger han. har talatsen del om att travel manaeti g.mensi-t problem fcir alla resebygersoch den tekniska utvecklingen pi forerier ir"telefone.ni - tillglngligheten.det iage.r med mcijiighet till egna-bokningar kan med andra ord vara svirt fcir kunderna m-m skulle vara en eventuell hotbild mot att komma fram pi telefonerna. "Vi resebyribranschen. har fc;rscikilcisadet med att kunderna gcir sina enklare bestlllningar via telefax.'och det fungerarfaktiskt ginska bra". berdttar Anders. Den positiva utvecklingen fcir SjR i Karlstad-(75 procent affdrs-och 25 procent privatresor) kan man avhsa i den reviderade budeetenfor 1988.Den goda cikningen beror p"lfler kunder, och dei llga personalomsdttningen smittar av sig pi kunderna. God fcirslljning och trevlig personal ir en mycket bra kombination. Tringbodda M o n q K o r l s s o nv i s o r u p p e n s l o g r e m s o s o m f & r illuslrero en del ov dogens orbete p6 Redovisningen. Turismen har cikat lavinartat de senaste iren och det ir ocksi en bidragande orsak till den cikandeomsdttninsen. "Privatresorna har cika"tkraftigt totalt sett. Det finns resebyrier som numera enbart inriktar sig pi afflrsresor, och privatresorna kommer di automatiskt till oss", sdgeranders. Anders tycker om att resa och talar varmt om en resa till Nordkap i somras. Annars Ir favoritresmllen (i Europa) London och Bryssel. Agneta Borg basar f<ir avdelningen Affdrsresor (som har sex anstillda) och har med kort avbrott arbetat inom SJR sedan 1970.Kommer ursprungligen frin Strdngnds och har bott - och trivs alldeles utmlrkt - i Karlstad sedan7979. Agneta var tidigarechef fcir Resepecialist..n"aoch hadediinnu mer direktkontakt med kunderna. dr en viktig - och kundvirdande "Tiden rlcbit som jag saknar", sdgerhon. ker tyvlrr inte till fcir alla kontakter. Men man kan bli god vdn med minga av kunderna dven oer telefon." "Jag liar varit hdr sedan 1984 och den snabbaexpansionengcir att vi har blivit nigot tringbodda. Det kan vara svirt att konientrera sig ner alla telefonernaringer samtidigt", fortsdtter Agneta. "Vad jag anser om datan?den Ir ett fantastiskthjllpmedel, men man tappar samtidigt direktkontakten med bl a flygbolagen. Mln har iu mer eller mindre hela vdrlden i sin dator." Vi slank naturiigtvis in pi dmnet resor, och hur viktigt det dr att man inom rese kdnns byrin ibland reser ut i vdrlden. ailtid trygga.e om man vet nigon som bott pi de hotell man bokar in glsternapi", pipekar Agneta. ' "Mitt-favoritresmil? Pi planeringsstadiet ligger nog Kina, men det ir en bit in i framtiden.mer realistisktir en bilsemester i Frankrike", avslutar Agneta och rusar ivdg till en ilsket ringande telefon. Bra data "Solai Hultstromdrresebyrins Annalena Kalsta". Glad, positiv och mycket vlrmldndsk. ".lagstortrivs hlr pi Affdrsresordit jag kom iaoril l976.manblirvln medkunder988 I N B L I C KD, E C E M B EI R

9 na iven genomtelefon.minga av dem blir mer eller mindre som godavlnner", sdger.f\nnalena. "Datan? Jodi, den ir err bra hjllpmedel. Men att boka en billemtill Kalmar kan ta ldngretid dn art boka flyg inom Europa. Det" beror pi alla delstraikor. Det firins ingenplatsfcirfcirenklingi datan",pipekar hon. Annalenatror starkt pi travel management och gerresebestlllarna pi Elecrrolux i Amll en komplimanq."de dr verkligen vaknaoch kan 6ide ge-ochta i". Hon 1r ddremot kritisk till annonseringen. "Varfcir synsvi si lite i affdrspressen?", frigar hon medhettaochbladdraiochletai SJR-annonser i DagensIndustri. Annalenadr mycket fcjrriusti Eneland och har en drcim om atr fi sefidrrai Ostern. Och drcjmmarbrukar ju gi i uppfyllelse... Mona Karlssonarbetariustnu medredovisningoch har varit pi SJRsedanslutetav Hon trivs bra pi resebyrin."taghar arbetat bide vid disken oih oe Affl.r..ro. och tyckerjobbetdr mycketomvlxlande. Man hr sig nigot nytt varje dag,och det trivs jag med", berlttar Mona. endanegativair nog att vi dr si tringbodda",avilutarhon. Mera kurser Carina Johanssonarbetarpi bokningen och har varit pi SJRi 2,5ir och arbetaditidigarepi Karolinen(dlr verksamheten ladesner 1986). ]'Jagoch Venche alternerarpi olika avdelningar.det gcirjobbetkul oih varieran{e. Det hendernigot nytt varjedag",sdger Carina. Carina hadekommit hem dageninnan frin en resamed Viking Lines"nyafdrja t o r Aland. Ir kul att fi komma ut och resa, Iven om derbarablir till Aland. Kunderna frigar ofta om hur hotellenserur, men det kan manju inte alltid svarapi nir maninte varit dar", pipekar hon. "Innan jag fick gl pi kursen i Scjderkoping visstejag inte vad SJRvar, mendet vet jag nu. Jittebra med kurser.mera kurser- och girna studieresorocksl", avslutar non. \WenchePihlblad kommer ursprunglige1friq grannlandeti vdster- NorgJoch har bott hlr i tio ir. Hon arbetade-ocksi tidigarepl Karolinen. "Just nu arbetarjagvid disken,men har arbetatdvenvid bokningenoch pi ekonomiavdelningen.det blir"inte enahandapi det sdttet",ilger'wenche. 'Jag trivs att arbetavid disken,iven om det Ir lite tringt dlr ute. Disken dr dessutom alldelesforhc;goch manfir lite ont i nackenav arrstiindigtbehovasittaoch titta upp pa kunderna",pipekar hon. Nyfikenhet Gemensamtfcirdeflestaav osssomarbetar med resor Ir nyfikenhetenpi nya resmil och,,ldngtanefter egna upplevelser.''jag skullegarnavllra resamera och uppleva platser,inte bara fcir min egenskull-utan I N B t I C KD, E C E M B EI R 988 CorinoJohonssonpd bokningeneftertyster-"r r."o, oih krii.r. ocksi f6r atr veta lite mer om de platser manbokarkundernarill." "Vid disken bokar vi mesr privarresor och di oftasttigresor.jusrnu iidet v?ildigr minga som resertill USA dit jas vlldi[t glrna skullevilja ika, och lven tillausrrilien", sdgerhon. Venche har ocksi deltagiti kurseni Sciderkciping,som hon har hlft mycket stor nytta av. "Mera kurser", uppmanarlven non. GunnarKvarnls basarensamfcirgruppoch specialresor. Han arbetadei yngredir pi SJiArvika och kommernarmasi(1986) frin Reso,dar han var resebyrichef.' "Resandet har cikatlavinartat.under de tvi ir jagvarit har har det cikatmedndstan detdubbla.frigan ir nog hur ldngejagska kunna klara dei har job6etensai", *s", Gunnar. 'Jobbet har blivt mer och mer specialiserat, vilker i sig iir en utmaning", berdttar Gunnar. ir mycket inceniive-och fciretagvesor. f cireningarna har ocksi bcirjar resaautmer, Iortsatterhan. Gunnar har arbetatinom resebranschen sedan1961och foljt med pi en del resor. D;; ar a[tid roligt att kommatill nyaplat, Privat fciredrarhan en cii Nedre Antillerna som hereraruba och Italien. Detta dr ett av de fcirstabesciki Inblicks satsningatt bescikasjrsresebyrierlandet runt. Vi kommer inte att ha ett "resebyrireportage"ivarje nummer,menvir ambition Ir att gciradersi oftasommciiligr.som vanligt Ir vi tacksammafdr egna-bidrag som kan varaav intresseatr lasatcir allaosi SJR-are. BtRGtrlacRANSTROM SJR-fokto Reseby16:SJR Korlstod,Kungsgoton20 {etoblerod1946) Resebyrdchef : AndersGrotn Omsdltning..l988:-73 Mkr (enklorokning) Antol onst<illdo: lb oersoner St6rsto kunder: Volmet-KMW, Televerkei Rodio,Komyr

10 SUNTRIPI TULEA Priserna i tlvlingen var presentkort pi 1.500och 1.000kronor till resor med Fritidsresor,SpainTours och Royal Tours. kom mycket folk pi vir invigning, och vi deladeut en hel del broschyrmaterial", sdgerlea. Nu har en andra priztatresebwtik med namnet Swn Trip ippnats i SJR:sregi. Denfdrsta \ppnadesi Swndsvalli somrd;.och den nya inrsigdesnyligeni Luled. A Denna officiella invigning fciregicks av en intern invigningsfest med kollegorna frin SJRResebyri i Lulei och frin det speciella kontoret oi SSAB. "Vi bjdd vira kollegor pi sallad,visade vira lokaler och hade trevligt tillsammans", berdttarlea. Lea tycker att intressetfor Sun Trip i Lulei varit mycket gott under de fcirstaveckorna. "Minea kommer in och hdmtar broschyrer'och stlller frigor. Och vi har silt bra. Virt idge ger oss som sagt en mycket N N A S A N D C R E N.s o m a r a n s v a r l g P a l1sun Trip i Sundsvall,dr mycket ncijd med de fem lorsta minaderna. "Med tanke pi att vi legat ligt med annonsering sedanvi cippnade,tycker iag att resultatet dr civer fcirvdntan." "Vi har redan fitt minga kunder som trivs hos oss,och kommer tillbaka ndr det dr dagsfor nlsta resa", sdgeranna som dr mycklt optimistisk infcir fcirsdljningen av sommarresor. Anna tycker ocksi att det ir mycket-roligt att Sun Trip i Sundsvallnu fitt en efterfoijare i Lule5. Ddr invigdesen Sun Trip-butik pi Stor-itt I centrum den 1^oktobei. eatan - "Vira lokaler 5r ganskasmi men vdldigt mysigaoch fint placerade",tycker Lea Ikin.rraiom iobbar pi kontoret tillsammans med Brita Joderui. onrl Leo och Briro hqr f6t en bro stort i Lule6. evnnneri no " "Men Vid invigningen den 1 oktober - som var en lordag - hadede ordnat med en tipstdvling med tolv frigor och en slogantdvling som extra krydda. Frigorna fannsi en folder dir Lea och Brita presenteradesig sjdlvaoch Sun Trip. tyvdrr har vi inte fitt si mycket telefonpiringningar dnnu. Men det beror pi att Sun Trip dnnu bara ar med i den lilla lokala telefonkatalogen,och inte i den stora omrideskatalogen",sdgerlea. Sun Trip i Lulei kommer att ut6kas med en halvtidstjdnstvid irsskiftet. KONFERENS.SATSNINO Nu skalinki)pingpd allaar lanseras s(c som en nationell och interndtionell oelt. ko ngress- ocb ko nferensstad! Som ett led i detta strciaande ar' rdngerdde SJRKongressbyrd i Linkdping, tillsammans med bl.a Linkiipings kommwn, den 15 noeember en sdmmdnkomst med 400 Linkiipingsbor frdn bl.a naringsliaet ocb uniaersitet, som genom sina resor och kontakter han bli ambassadiir fiir hemstaden. -t'. N) a phl*r: nyi mrut[, : '- ir&- \"-tib :!..:1.*l nrad #' hr&td F SJR:smonlervid miireti Linkiiping. startadesin uerksama\ lr KoNcRESSBYRA ) h. t i L i n k o p i n g r e d a n A n l e d n i n g en til1 detta var frdmst den nya Konsertoch Kongresshallensom di var under uppforande i anslutnins till Folkets Hus. Konsert- och Kongresshallen stod klar 1986.Det dr en imponerandebyggnadsom kan ta emot besokare. SJRKongressbyri arbetar frdmst med att boka och arrangerakonferenser och kongresserav olikislag i Konsert- och KonIresshallen. men oikti i andra lokaler i Linkoping o.h over hela Ostergcitland. Konereisbyrin ir unik inom SJR,eftersom din arbetar med inkommande verksamhet och har ett eget PC-baserat boknings- och,fakturjringssystem'...som "normala" sysexisterarvid sidanav SJR:s tem. Genom kongressbyrin och den nya Konsert- och Kongresshallen har Linkcjt0 ping blivit en attraktiv konferens- och kongresstad. Men for att ytterligare fcjrbittra marknadsforingen av Linkoping i detta sammanhang, inbjod SJR Kongressbyri tillsammani med bl.a stadensstcirstahotell, Linkopings kommun och Flygplats ett stort antal Linkopingsbor frin b1.andringslivet och universitetet till ett mcite iust i Konsert- och Kongresshallen. "Ambassadtirer" Syftet var att beratta f6r dessapersoner om de fina moiligheter som finns att arrangera konferenser, kongresser och andra evenemang l staoenmed omglvnlng. De inbiudna personernahar sidana befattningar som inneblr att de har minga i sammanhangetintressantakontakter, och d.essutomreser mycket bide inrikes och ut- "Mcitet blev mycket lyckat. Vi hade bjudit in 800personer.Av desakom heia400", berdttar en ncijd Hikan Winslow pi Kongressbyrin i Linkciping. Under mcjtet redovisade arrangcjrernai korta informationssamtalvad Linkoping kan erbjuda kongress-och konferensarrangcirer. " I foaj6nfannsdessutomett antal montrar som beskrevarrangdrernasverksamhet. SJR hade en uplskattad och vilbesokt monter som beskrev bide Kongressbyrins och Resebyrinsverksamhet. Kvdllen avslutadesmed ett kiseri under "Du, Ambassador...'av Alfred rubriken Friman. "toastmaster" under Konferencier och kvlllen var skidespelarenolle Johansson frin Ostgotateatern. JORGEN HAtLSTROM N B LC K, D E C E M B EI R 988

11 TYCKADDACKE.TRAFF har somfiirstd regioninomfiiretagetordndtenffaff StRi Smd.land-Blekinge sitt alla SIR-anstrillda i omrdde. fiir Trriffendgderurn itdnkiiping belgen12-13 nooenzber, och,uarett mycket uppskdttdtarrdngemdngblandde 45 dehagarna. A TT ALLAcheferinom en regiontriffas fl.kontinuerligt fcir att diskuteraolika frigor, dr ingennyhet. Men varfcir skulle man inte kunna lita hela personaleninom regionentrlffas en ging om iret och ha trevligt tillsammans undrademan inoch utbvta erfarenheter. om SJRi Smiland-Blekinge. Frigestdllningenleddesnabbttill resultat, och underhelgen12-13 novemberarrangeradesallrci en fcirsta trlff pi hotell -John Baueri Jcinkciping. ^J<iikciping, Kontorschifen i Sven-Ake Holmberg och Conny Axelsson,ansvarig f6r affdrsresor,stod f6r vdrdskapet och kunde hilsa 46 SJR-anstilldafrin regionenssju olika kontor vllkomna. Programmet inleddesmed en lcirdagslunch. DdreftergavVD Bertil Hammarbergen kort information om bl.a Always och om resultatutvecklaspositivt. att fdretagets SJR:snye datachefkjell Bergefallpresenteradesigsjiilvoch sin funktion. DessutomberdttadeAndersLindstrdm, sominbjuditsfrin \Tiking Line,om sitt fdretagoch dessverksamhet. Efter informationenblev det en rundtur med buss i Jdnkcipingstrakten. Kommunensturistcheffungeradesom guideunder turen. Framit kvlllen blev det si en drink oi SJR-kontoretoch ddreftermiddagpi ristaurangpalais. Pl s6ndagenvar der dagsfcir iterferd efter ett synnerligenlyckat och uppskattat Program. Och redan nu har man bcirjatplanera nlsta "Dacketriff" - som man d6ot dessa regiontrdffari Smiland-Blekinge tiil. Nlsta ir kommer det att bli Kalmarsom stir fcirvdrdskapet. FEIUIFRAOOROM CIRCTEHOTTDAYS Ulf F?ilt6n,chef fiir SJRi Giiteborg, vad ir Circle Holidays - och hur fick SJR kontakt med dem? "Circle Holidaysdr ett Time Share-f6retag som fcirmedlarandelshgenheterpi Lanzarote, med utbytesmrijligheter vdrlden <iver." "Vi fick kontakt med Circle Holidays genomkonsultfciretaget Consultus,ochytterst genomvinge Reisebureau i Norge. SJRuppfylldealladekrav somcircleholidays stlllde pi en svensksamarbetspartner." Hur gir fiirsliljningen i Giiteborg? "Bra! veckan(vecka48)silunder senaste de manfor goo000kronor!" Vad iir meningen - ska SJRnu ocksi ge sig in i miklarebranschen? ta 1r en internationelltvixandeverksamhetder SJRvill vara med som intiessent.mdklarverksamheten sk6tsav Circle Holidays.SJRgervia "reseklubben"unika mcijligheteratt silja resornatill olika internationellaresmil." Tror du att denna typ av "bytessemestrar" blir en melodi fiir privatpersoner i framtiden? "Ja, men lven fcjr fdretagpa sikt." Har du sjiilv skaffat nigon veckoanliiggning pi Lanzarote? "Inte dnnu." VD Bertil Hommorberg tillsommonsmed de rv6 medolliisernomorgof goton och GunnelGuslovsson,RBRSpeciolresor. MEDALJUTDETNTNG Tltt SJR:5,'3O.ARINGAR'' Si har det iter varit medaljutdelningtill SJR:aremed30 ir i fciretaget.. I ir var detsex"3o-iringar"somuppvaktadesmedpresenteravvd Bertil HammarDerg. De sex dr Per Fagerlund,RBP, Olle Eriksson, RBRF Departement^en, Birgit Anker Jensen,Kripenhamn,Jan-AkeLdckeberg,RBE, Margot Johansson, RBR Vasagatanoch Gunnel Gustavsson,RBR Specialresor. INBIICK D,E C E M B]E 98 R8 "30-6ringorno" Per Fogerlund,RBP Olle Eriksson,RBRFDeportementen,, sen, Kiipenhomnoch Jqn-Ake Liickeberg,RBE,i glott somspr6k.

12 i staten SiaEdenrud,cbeffiir rgebyrderna HOPPASPAINEDALI Grannemedmdktenssdldr,i eufall- Hon pekar pi faktumet att resekontotf6r ett fdretag minga ginger Ir strirre in vad fardigt hus pd Drottninggatdn i reklamkontot 1r. Trots detta finns ingen Stockbohn, ligger departernentens resechefmed det 6vergripandeansvaret, resebyra.tills i februari i d.r'uarsia menvil en reklamchef. "Allas kaka har blivit mindre", siger Edenrudcbef,men bon bar nu fatt i sanordningansadra ilppgift dtt Siv,"si lven statens.resandetir ett bra fiir en nelldn alla InHouse-byrdemai.n- stille att sklra ner kostnaderpi, dock inte otn den stdtligd.sektorn.tills aidare si att man reser mindre utan genom att planerarsitt resandebittre. Med hjlilp siner bon koar inne pd det kreatiot man av Tiavel Managementkan vi - tillsamriiriga kontoret,tnenbon boppaspd mans med ett fdretageller institution dtt sndrtfa ett egetrutn sdatt bennes "gciraderasresorbittre och billigare." "Blttre eftertrddarekan kornmatill. och billigare" dr ord som ofta inte dr fcirenliea.siv fcirklararekvationen med att o-.it fciretagbestdllertio resor samtidigti god tid finns stcirremcijligheter A TTIoBBApienresebyriIr enormthet- att pressa prisetin om deringerenhalvtimarigi, sagerhon. Iblind ar det ganska -" inn"tt avferdoch bestdl'ier en biljett i lugnt 6ch trianundrar om telefonernagitt vild oanik. s6nder,men i ndstastund brakar det l6s. Pensioneringenkommer att bli jobbig Just pi fredagarir det precissi bedrzigligt. frir Siv.Di skall hon gciraallt som hon inte Det kan varatyst och lugnt ett bratag,man hinner nu. Det skall milas, sysnlversl6jd o boriar stida oih ta itu ried sint to-"bli.'it ochllsasbcicker.hon ir faktisktlite orolig az liggande,men si pl<itsligtbciri.lrdet.ringa fciratt hon inte skallhinna allt, men innan "brandkirs= och nlstan uteslutandeir det desshar hon ett stort mil kvar. "Om jagdverlevertills jagvarit hlr i tretgrejer". Efter ett par sidanasamtalligger adrenalinnivini jdmnhdjd med cigonbry- tio ir fir jagen medaljfor ling och trogen "Den skalljagha ttff"r, tjlnst i staten",sdgerhon.,krrll. kunna tro att Siv inte tycker Fiir Siv Edenrudhor iobber blivit n6got ov en upphdngdpi mitt kontor." om jobbetmen hon pratarmeden sin paslivssril. LENNARTHAKANSSON "sina" resebyrisioni rdstenom resoroch "det ingetyrir er att denutslitnaklyschan ke - det Ir en livsstil" smyger sig in i hennespersonlighet.ndr jag undrar om hon soverbra nickar hon. "Nu for tiden gdr jag det. Fcjrr om iren var detinte si ldtt. Di kundejagiiggai siingen och planeranista dagsarbetebide fyra ochfem gingerochvarasi rdddatt gldmma alla smaitaldsningarjag kommit fram till "In-House"-resebyrAer dr ingetnytt pdfund.inte bara storfriretdgintiringsliatt ias inte vigadesomna." "N"u bred- eet utan doenstatligfiirzsahningbar insettfi)rdelarnarnedatt ba resebyrdn har ja[ em anteckningsblock vid slngen och nir jag kommer pi nigot InHouseinom de egnd.oaggarnd.sio Edenrud,cbefftr departementens skriverjagner det och somnarsedangott i resor. med statstjdnsterndnnens arbetdt i rnd.nga dr byrder bar trygg f6rvissning om att jag har id6n pi prlnt." man arbetslcisa. Si vi iir alltid skdrpta och oroprennavro InHouse-byrier dr att Aven privata fiiretag resorkan specialsys, sigersivedenrud. pi hugget." Statenhar inga krav pi sig att kopa frin SJRhar fyra resebyriersom servarolika SIDA, som minga ginger har kringliga SJR,har di SJRkrav pi sigatt barasdljatill ochotraditionellaresor,insig snabbtbeho- verk.tre personerhar handom riksdagen, staten,undrarrag. vet av en "egen" resebyridir kompetens rio om SIDA. tio finns oi UD och elvihar "Nej, vi komvem som in resor till justderasproblemkundeackumuleras. hand om restenav departementen. siiljer Det ir "Ja, pri- om mer in genomdcirren",slgersiv. Ndr jagundrarom inte SJRhar en hel del minga resor som sdljs.under 1988komvatresekunderhinvisar vi ner till Vasaga- marknadsandelar mer ungeflr resoratt bokas. gratisbarafcir att de tilltan, men om nigot privat ftiretagvill ordna h6r en statligkoncernilsknarsivedenrud Byrierna har vildigt olika karaktdr. Den slnaresorgenomossar dom vllkomna. Vi ildstafinns pi SIDA och har servattienstetill. "En vanlig fcirestillning ir att staten minnen oclr bistindsarbetarna har en deliidana kunder.de har ofta haft dlr sedan resorgenomstatenoch sedanfortsatt hos skulle vara nigon form av skyddad verkp69. PA SIDA iir resorna minga och osseftir att derasarbetemedmyndigheten stad", slger hon. "Att vi - bara fcir att vi komplicerade.diir glller det att fi fram gilvar klart. Faktiskt Ir det ungefdren tredje- tillhdr SJ-koncernen- skulle kunna dra tiga biljettertill orter i mcirkasteafrika eldel av vira kunder som inte hcir till nigot avllgsetomriler nigot katastrofdrabbat, fcjrdelarnlr vi silier resortill andradelarav slgersiv. av departementen", statenir en myt! Vi slissmedre3tenavrese- de i vdrlden.riksdagenhar minga resor. Ddr bokasdet uppemot2000flygbiljetteri byrimarknadenpi precissammavillkor Billigareoch bittre resor minaden,mestinrikes.pa UD miste man som allaandra." "Vi miste varabra di det ir mycketsom vetahur manreserblst till allavirldenshni radenav amerikanskaord pi svenskahar "Travel manage- stir pi spel", slger Siv Edenrud. "Vira der och pi departementsbyrinmiste man siillat sig ytterligareett: menr". Siv Edenrud fcirklarar med sedvan- konkurrenter stir alltid bereddaatt ta civer varabereddpi minga varianter. LENNARTHAKANSSON lig passionatt det er ett miste f6r organisa- vira kunder om vi skulle misslyckasoch tioner, vare sig de Ir privata eller stadiga. tapparvi ert konto pi 40 miljoner blir tio r sebyrd.e nsinho wse-re Inblick tiuar p d stctte REgoRI sraruo FfiRvArrNtNo t2 INBLICK,DECEMBER I988

13 O Z v U S J R : s " j i i r n g i i n g " i R i k s d o g s h u s e t ;p o l i t i k e r n o s t e s e - m o m m q E v o R e h e rt i l l s q m m o n s m e d M o n i k q A n e l l - E c k e r b e r g o c h T o m o s W o l l i n. Eaa Reber,cbeffiir resebyrdni Riksdagsbwset POUTTKERNAS RESEA Inne i mdktens salar, bredaid rnarmorpeldre ocb under konstfiirdiga takrndlningar bittar ai en aa de minstd resebyraernainom SJ."Minsta" dtrninstone odd gtiller personalantdlet, definitir:t inte aad griller omsaftningen. "Dock vet vi intefcirrln till viren hur det kommer att gi, om devdljerossistlllet fcir nigon annandl pengaroch annatskallvaskasfram innan besluttas.jaghyserdock gott hopp", sigerhon och ler sjdlvsdkert. anserhon att det bordevaraen Dersonrill bakomdiskenfciratt avlasraundir topparna.plusatt hon kanskedi siilv kundeslippa redovisningsarbetet. Hon vill ha personkontaktoch sllja resor, inte sitta och fylla i kolumner. Personkontakt Evatyckerdockatt fcirdelarna civervlger Trotsdenvackramiljcininnei riksdagshu- med rige. Bdstav allt tycker hon om tisetsfoaj6dr inremiljcindenallralugniste. rektkontakten. Den skapar f6rtroende "Vi har det stressigthdr", slger Eva. frin de som kciperresorav henneoch det "Ndr HAR en budgeterad omsirtningpi ca nigot mciteellerplenumblivit fram- betyderenormf mycket. \ /l "Fcirutom tjlnsteresorsiljervi ocksi priv 15miljoneri ir, sigerevareher,chef flyttat si kommer det 200 riksdagsmln vatresor fcir resebyrini riksdagshuset. och det Ir exrraroligt nir nigon Det verkar springandeoch ber att fi boka ori sina dock som om vi kommer att hamnapi unhemresoroch brittom dr det.minga ging- kommer och tackarfciren resasomvi ordgefer18miljonerochdetdr ju intesi-diligt er ligger de bara biljenen pi disken och nat", sdgereva."naturligtvis dr vir prioripe tre personer... springervidare.dl giillerdet arr veravem teringpi tjdnsteresor menpi sikt kommer Naturligtvisberor denstoraomslttning- som dr vem och var de hcirhemmai Sveri- vi att satsamer och mer pi lven privarresor." en pi att iiksdagenoch dessanstilldaoci Idag stir privatresornafcir ungeflr 10% fortroendevalda totalt cirka 1500persoJustatt kinna till allatyckerevair bland ner - ir vildigt "reseintensiva"i sintjlnst. det roligaste.och hon hinner helleraldrig av omslttningen,men Eva hoppaspi att Eva Reherpipekar dock att riksdagsmin- trcittnapi folk di det lr nya ansiktenefter densiffranskill <ikai framtiden.' nenstigresor inte finns med i derasverkvarje val. Nu senastir det t o m ert nytr samhetdi de ju har frikort pi tigen. Den parti att ldrakdnna. Jirnging "Just storavolymenfinns inom inrikesflyget. denlite familjira stdmningen vi har Personalenbestir av ett riktigt idrnglne. "Vi bokar ungefdr1800flygbiljetrerper hlr ar bide enfctrdelochen nackdel",slqer Eva har ordnar resor rill ooli-tikeridaln minad", sdgereva."nu f6r tidendr detvil hon. Stackars den sjukvikarieeller nyind71, de i glas&betong-palatset pi Sergels okej men innan vi fick bokning och utstdlldesom skall sitta vid diskenoch fcir- torg.monika Anell-Eckerberg dr, medsina skrift via terminal var det inre helt enkelt. scikaredaut vem som nyssfl<igforbi och 10 ir inom resebyrin,ocksi gammali geskriva1800biljetrerf<irhandoch gcirarltt ropade:'jag iker hem ikvlll, fixa en bilmet.nykomlingin TomaslVillin har bi.a jett!" och setill att denpersonenverkligen arbetati tvl ir och smdltin fint i gruppen. -oi allakrdvdesin man." Flygresaninom landetdr alltsi denvanli- kommerhemtill sitt hem. Eva berlttar klrleksfullt om sina arbetsgasteresan Eva sdljer.just inrikesflyget Ndr jagundrarom vira fcjrtroendevalda kamrateroch den godakontakt de har. omsitter ca 12 miljoner per ir, men dven dr svira och grinigaresekunder fungerarjdttebramellanoss",siger skakareva mer lingviga resorsdljs. Destamt Da nuvuclet. hon. "Och-tur dr vil det di vi inte har"si "Utskotten "Nej, reserungefdrvar tredjeir pi de 1r alldelesunderbaramlnnistoraytor att rdra osspi. Skulledet uppsti en stor resanigonstans.det kan vara en skor.vi fcirsciker ta handom demoi besta nigra'slitningarmellanosstvivlar jagi5 att rundresai USA eller nigot liknande.tysltt och de allraflestainserdet.iblind klnvi skullekunnaarbetahir. Etr stortblus Ir virr har vi inte haft de resornai si stor utner man siglite som en h6nsmamma att vi har Thomas.Jaginbillar mig att en nlr strlckningpi grund av att vi hadestdngtpi man hittar kvarglcimdabiljetter och skic- kille igruppendr bri f6r atmosfdrei.trots somrarnaoch det ir di utskottenreser.nu kar dem i postensi att nigon dvenskall allt prat om jimlikhet dr kvinnor och min har vi dock forscjktha sommarcippet och komma tillbaks till Stockholm efrer en olika och just olikherernagdr att vi trivs detfungeradeganskabratrots att vi var lite helghemma." ihop." underbemannade fcir det." Trots att Eva inte vill talaom nackdelar TENNART HAKANSSoN I N B L i C KD, E C E M B E] R 988 J

14 NYATJOBBET meden sttindigriirligbet. Inblick har somuppgift dtt SJRtir en orgemiscttion filja dennasptinnandeutaeckling.tidningenkan oisserligenintefdlja oarje enskild personfiirandring,men z)dlfiirrindingarnd pa nyckelposterinom orglniscttionen. lingre att barasllja biljetter,utan ett helt konceot." Vidiidan om jobbet dgnarsig Per-Erik gdrnait att lasaellerlyssnapi musik. "Dessutom blir jag ibland utlockad pi joggingrundorav elakavlnner", skrattar "utlockad" pi Per-Erik, som lven blivit tvi New York Maratonoch ett Stockholm Maraton. Per-Erik Kratz SJRVasagatan Ir Ny cheffcirafflrsresorpi SJRVasagatan sedanden21 novemberper-erikkratz,39. Han kommer ndrmastfrin Englandoch Gallileo. pi Per-Erikhar en gedigenresebakgrund fleraolika sdtt. "Efter i bl.asamhdllsuniversitetsstudier vetenskapoch engelskai Uppsala och Umei, Ignadejag ett och ett halvt ir it att resa," "Jag liftadebl.arunt i USA, och tog tillresandet. falligajobb for att finansiera Jag i Caliarbetadet.ex som sigverksarbetare fornien och som vdgvakti Alaska", berittar Per-Erik. Nir han kom hem till Sverigeigen,fick han en ny relation till resandet.han anstllldesndmligenpi SJRi UppsalaavJocke 'Waern. A..t rr*r 7976 ochper-erikkom att jobba i Uppsalaunder med privatresefcirsdljning tvi och ett halvt ir. Ddrefter rullade karriiren vidare pi afi Uppsala.Efter tre ir pi affdrsresesidan flrsresor i Uppsala,hmnadePer-ErikSJR fcir Swissair. Han blev smlningomansvarigfcirswissairskontor i Stockholm. Fcirett knappt5r sedanlinadeshanut till Gallileoi England. Dlr har hanjobbat medmarknadsplanering fram till den21 november,di han alltsl itervdndetill SJRfcir att tilltrida posten som ansvarigfcir Afflrsresor Vasagatan. dr frlmst utmaningeni dettajobb som lockar mig", f6rklarar Per-Erik. "Dessutomhar jagsaknatarbetsledarrollen undertiden hosgallileo,dir jagjobbade mycket ensam.jag tycker om att ha mycket folk omkring mig, och personalansvaretiockarmig." "Utmaningen ligger i att branschennu gitt in i ett intressantskede.det gdllerinte 4 KiellVidman Resebyrichef, Skelleftei: ir Kjell \Widman,32, Sedanden 1 december ny cheff6r SJR:skonror i Skelleftei. Kjell 1r denendesom nu arbetarpi kontoret som var medom att startadet "Si jag vil rlkna mig som nigot av en fir veteran",skrattarkjell. Innan karridreninom SJRtog sin borjan gick Kjell ekonomisklinje pi gymnasieti hemstadenskelleftei,som han varit och tdnkervaratrogen. Efter gymnasietjobbadehan under6 irs "rekreatid inom vad han sjdlv kallar tionsbranschen". I klartextbetyderdet att hansildeskidoroch cyklar medstor framging i en av Skellefteissportbutiker. Under sina 6 ir pi, SJRi Skellefteihar Kjell jobbat med ekonomifrigor och affdrsresor. Innanhantilltrdddechefsposten, jobbadehansom ansvarigfcjr affdrsresor. Framtidensom chefi Skellefteidr spdnnandemen krdvande. "Vi expanderar starktpl afflrsresesidan, och detgir uppit lven pl privatresesidan", forklararkiell. "Vi harvissavakanser afflrsresesidan. oi Ddr behcjvsnyanstdllningar. Si fcjrstoch frlmst miste jagsetill att personalsituationen blir den vir expansivasituation krdver," Genom avtaletsom SJRslutit medtrelleborg-koncernen, har SJRi Skellefteif6rutom gamlakundenbolidenmetall, dven fitt BolidenMineraloch andratrelleborgdgdafciretaginom omridet pi sinlott. Det- ta Ir en starkt bidragandeorska till den i Skelleftei.Samtidigt snabbaexpansionen har man tack varemilmedvetetarbetevarit lvckosami kampenmedkonkurrenteroch privatrena i'stadenbide pi affarsresesesl0an. att sehur framtiskabli sodnnande den utvecklas.jig tror att det kommer att men roligt", sdgerkiell VidHl:OOtO Rolf Nilsson Kreditansvarig,HK: Eker 22 ir oi VAG i Stockholmhar Rolf Den 12 denilsson,+s,bya arbetsgivare. cember tilltrldde han nlmligen tjinsten som ansvarig fcir kreditavdelningenpi SJR:shuvudkontorpi Bryggargatan. Rolf inleddesinkarridrpi Esso,nuvarande Statoil,som kreditman,efter studier i ekonomiochjuridik. till VAG, 1966bytte han arbetsgivare, men fortsatteatt arbetasom kreditman. 1971blevhan finans-och kreditchef,en Dostsom han alltsi innehafti hela 17ir. "Nu tycktejagatt detvar dagsatt rcirapl mig. Jagtycker att det ska bli mycket stimulerandeatt fi prova pi nigot nytt", segerrolf. "Resebranschen ir en positivoch trevlig bransch,och jagtycker att SJRir ett mycket bra fciretag." "Jag dettanyajobbsomen utmaning, ser och hoppasatt jag ska kunna gciraett bra jobb h?irpi SJR." Vid sidanav jobbetdr detidrott och litteratur som ir Rolfs storaintressen. "Jag spelartennistvi ginger i veckan, vandrarglrna i fldllenochiker si oftasom mdjligt lingturer pi skridskor", berlttar Rolf, som helgeninnan Inblick hiilsadepi som reavverkade5,5mil pi en Roslagssjci dan har tiock en fin skridskois. I N B L I C KD, E C E M B EI 9 R8 8

15 Kenneth Pellas Vaktmlstare, HK: Att presenterakenneth Pellas,28, under rubriken"nya i jobbet",kan kanskeverka Iite underligt. Det dr ju faktiskt civerett ir sedanhan tilltriiddetjdnstensomvakrmlstarepi HK, nlrmare bestimt den 4 decemberfdrra iret. Kennethhar tidigarejobbatsom brevbdpi LaminatorGrarareoch somlackerare fiskaindustrier. Innanhankom till STRarbetadehan som milare. "Jag trivs urmirkt medmitt jobb h?irpi Helena Axelsson HK. Arbetsmiljcindr ju mycker bdttrein jag den hade som milare. Jag slipper Receptionist,HK: "Fina arbetsko.mpisar ackordsjobbet och intressanra och de gifrigalcisningsmeduppgifter gcir att jag trivs jdttebramed mitt len", slgerkenneth. CeciliaJonsson fcirstafastajobb, har i receprionen Pe HK har han handom hanteringenav pi SJR:s Marknadsavdelningen,HK: intern- och externposten, han skcitervissa huvudkontor." Pi HK:s marknadsavdelning har man nu Helena Axelsson,79 5,r,tycker att hon inkcipavkontorsmaterial, och enradandra fitt forstlrkning meden seklererartjdnst. vaktmlsterisysslor. giordeett bra val nir hon tog anstdllning Det Ir 22-iriga CeciliaJonssonsom sesom receptionistpi HK. danden23 juni iobbarpi avdelningen. Helenatilltrdddesin tjdnstden 14 okto"tidigare jagpi ett litet lciretag i ber. lobbade Upplands-Vdsby som hetertitan. DIr arhon dr foddoch uppvuxeni Sddertiilje, betadejagsomreceptionist." menhar bott i Visby defyra senaste lren. I "Hdr pi SJR arbetarjag mest med att Visby har hon ocksi gitt pi ekonomisklinskriva ut avtal,offerteroch brev. Men jag Je"Mitt Pagymnasrer. arbetar ocksi med telefonfcirfrigningar arbetebestir iatt ra emot bescikare och hanteringen av AD-75:orfar k6lleg-oroch sk6taen del pappersarbete i recepriona ute oi bvrierna." nen.jaghjiilperocksi till somrelefonist,en "Dei ar ett omvlxlandeoch roligt jobb, syssla som dernog lar bli meraav ndr omsom jag trivs fint med", berlttar Cecilia byggnadenhdr pi HK er ferdig", berittar nir Inblick hllsar oi. Helena. ANSTAOSTAfLAN Oyt du bayrydgotsomdu aill ska"seittdsupp" pd dnsldgstaaldn, sldensignal tlll ler, telefon ellerskria ettpir radertill Publicistgrwppen, Per Eriksson,Drottninggatdn 108,11350 Snckbobn. Under 1989pensioneras tre resebyrichefer och en fcjredettaresebyrichef. De fyra sommedildirns rltt limnar sina posterdr Bertil Ryhming, CRBR Malmci, Knut Lyden, f.d. CRBR Halmstad,Rune Lindholm, CRBRLund ocharne Ericson, CRBR Vlsteris. Bertil ldmnar sin post den I maj, Knut den 1 iuni, Rune den 1 iuli och Aine den 1 augusti. STOR,REgENARER olulsfr--- "las styrs av min travel managerpi SJR' gtmvck" rj.i ti'in'vdldi i';,'.!il1 pi inglendekunskapom ii,i:i ott ro.r,erik Ragnar,vD i Gotagruppen' 1Obresdagar Perir)' "Jag '11-b?:'###:ll:"lx vilintg ng- ANNONSERAI INBTICK n.,i ilf"';"t',.,1p]. :Ji".'J hm;3rfpianerar rtsor mina iag'lltid vi att ett.tl'bti*e. pi SiRi meopersonalen sidlvtillsammans Mens' Karlberg,SuPervisor.i tlil*r;, ar'' resdagar 210 Per Council' Tennis I fcirra numret av Inblick berlttade orvltors ska oppnas i tidningen' Responi.n hrtlnr. vaiii sdrskildgod' Men visst finns det vdl en mlngd saker och ting som kan ldmpasigatt annonseraut eller an"nonseraefter i lnblick? Ldsenhetsbyten, fcirsdlining av begagnade piylar, fcireningsaktiviteter m m, kan uari lampliet att annonseraom' Vi vill^ha"skriftligaannonsmanus'dem skickardu till: Inblick,SJRHk Rll' YonicaOhlsson,Box 274,10122 Stockholm' dr Stoppdatumfor Inblick nummer 1' den io ianuari I N B L I C KD, E C E M B E1R ,,., ryp 6*',ri*!ill5i *:ni:tff f.id3.i{i1',""ff H:Tg";,,n,8: Bdrje -#ii:l',tlfrii,&ff 4##ffi *fffi#jl{f W!*#:ff

16 Rapport frdn en CHARTERRESA MED SPTEIS Pd SJ Resebyrd i Linkiiping bar man tdgit det intressanta initiatioet att fi;lja med pd en resa drrangerdd da en konkurrent pa cbartermarknaden, fdr dtt studerd konkurrenten mera ingaende. Rune Lindgren Pd SJR Prioatresor i Linkiiping fi;ljde med pd en resd till Rhodos, drrangerdd da Spies - den nya honkurren' ten i Linkiiping ESAN INKoPTES pi oppnin-gsdagen di R I\stora rabatter pd upp till femtio procent gavs. Jaglpasserade butiken klockan itta, di den premilrcippnades och ett sextiotal personer kciade fctr att komma it de erbjudande som utannonserats. Efter att ha tagit en kolapp iterkom jag efter en timma och kooie resan till Rhodos av en resekonsulent fcir i.495 kronor. Resan skulle ha kosrat kronor, halva priset alitsi. Talade med kunder som fitt liknande rabatter till Gran Canaria, Mallorca och Costa del Sol. Personalen var vdnliga men inte sdrskilt kunniga. Pi grund av att inte Spies har busstransfer till Arlanda tili skillnad frin Fritidsresor och Royal Tours si ikte iag tig tiil Stockholm daeen fcire avresan och overnattade pi Hoteli Palace. Trevlig flygresa Efter en snabb incheckning pi Arlanda blev jag hlnvisad tili gaten d1r plats i planet tilldelades av.mycket trevliga Scanair-re- Dresentanter. Aven plats fcir iterresan ordnades samtidigt, en nyhet som uppskattades. Planet aveick femton minuter fcirsenat t.ots omboidstigning en halv timma fcire avqangsuoen. Eetjlningen ombord var civerraskande trevlig, dom har tydligen fitt gi igenom en charmkurs sedan sist jag ikte Scanair. En nyhet till mcitte mig pi planet, nimlisen atitullfria varor kuide bestallas iven IOr aterresan. Vid ankomsten tili Rhodos mcittes jag av vdnliga quider som hdlsade vilkommen och hlniisade till ritt hotellbuss. Efter en trettio minuters fcirsening pi grund av besvdr med att placera ospecificerade gdster i rdtt buss fick vi dntligen ika till hotellet. Bra hotell Incheckning pi hotell Kipriotis gick snabbt och jag blev hlnvisad ett standardrum mot baksidan. Forsokte fi ett bdttre rum hcigre upp, men det gick inte pi grund av att det var fullbokat. Pi hotellet fanns ett servicekontor som fungerade bra, eftersom Spies hade hela ho' tellet for egen disposition. Rune Lindgren, SJR Privotresor i Linkiiping, onolyseror hiir konkurrenlen Spies. "En forlig konkurrenl, men iog sqknode Frilidsresors personligo viilkomstlriiffor niir iog resle med Spies". Standarden var bdttre ln som utlovades i katalogen. Mycket fina sdllskapsutrymmen med en populdr bar. Restaurangen hade en stor frukost som tydligen 1r ganska ovanligt pi Rhodos. Lunch och middae serverades och till middagen var der mus-ikunderhillning. Fn stor poolanldggning med bar fanns ocks5. och var vdlbescikt av gisterna mycket beroende pi att vattentemperaturen i havet var bara omkring sjutton grader. En dag fick vi besok avjannie Spies som kom med stora delar av sin direktion, nir vi lig och solade vid poolen. Hon var pi en inspektionsresa i den grekiska civdrlden. Reseledarna berdttade att hon var mycket populdr bland personalen pi grund av sin generositet och enkelhet. Utflykter Andra dagen bcirjade med vdlkomstinformation pe ett discotek. Tvi reseledare gjorde reklam for deras utflykter och den svenska prdsten pi Rhodos hllsade vdlkommen till iyrkan-fcir gudstjanst och samkvlm. Saknade Fritidsresors vilkomsttrdffar som pi ett mycket personligt sdtt redogcir fcir Programmet. Bescjkte Spies huvudkontor pi Rhodos och blev vlnligt bem6tt trots en hel del be-.,,;i-l;^^ f-3^^- Tredje dagen ikte jag med lokalbussen tiil Faleraki fcir att bada. Eftersom det var nitton ir sedan jag var pi Rhodos si var Faleraki helt fcirdndrat. Det har byggts upp en stor hotellstad si charmen har helt fcirsvunnit och det giller lven inne i staden Rhodos. Jag gjorde lven en mycket prisvlrd och trevlig bitutflykt till Kolumbiastranden. Dlr ingick en god lunch som serverades pi en taverna. Vi var trettiotvi deltagare pi ut- flykten, samt tre reseledare fcir respektive svenska, danska och finldndska gdster. Pifallande minga finlindska resenlrer dominerar gatubilden pi Rhodos i dag. Dlrefter kommer de engelska turisterna tltt folida av danskar. svenskar och norrman. Prisbilden har cikat och hotell- samt afflrs- och barigare fir nog tlnka om fcir att behilla turisterna. For minga andra nya resmil dr mycket billiga, till exempel Tur- Klet, Niijda resenerer Jag frlgade minga Spiesresendrer vad dom tyckte om resan till Rhodos. Priset var de flesta ncijda med och dven reseledarna fick bercim. Kan konstatera alt viran konkurrent Spies var blttre dn vintat pi de flesta punkter jag satt upp att kontrollera. For det forsta var resan mycket prisvlrd lven vid ordinarle Pns. Reseledarna av den klass man kan begdra och utflykterna fungerade helt godklnt. Flygresorna till och frin resmilet med Scanair var helt oerfekta bide vad betrlffar servicen, maten-och punktligheten. Jag kan slutligen konstatera att Spies dr en mycket farlig konkurrent till vira partner Fritidsresor och Royal Tours. Vad vi kan framhilla vid fdrslljningen ir busstransfer till Arlanda samt en mycket st6rre valfrihet ndr det gdller llgenheter och framfcir allt flera resmil. Fcjr oss inom SJR, borde vi ddr det dr mojligt sirskilja fcirslljningen av charterresor till slrskilda lokaler. Som det dr nu, skrimmer den stora mlngden av tigresendrer bort minga tilltlnkta kunder till konkurrenterna' I, I,,-,- rl#s5l'$.,?3li: Mognus Briggert (redoklor), Ulf Engelhordt, Vivionne Nlse (loyout), Per Eriksson, Jorgen Hollslrom, Pou Llndb om (onsvorig uigivore) och Corl Erik Hogshom INBtICK, DECEMBER I988

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,..

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,.. 1 ARG, NR 3 \ \l ry _-!K' sir{qi$ 4 l i l i {, *! irrtsrc" sr i KOPENHATNN Fest i Vasterds,,OYttENE SPTKEN'' UTDETNTNG,$ Frdgor kring r985 ARBETSKTADER FORBATTRAR SJR.PROFTEN f,$w ---rr!!ift.,..-.$oo VALKOMMEN

Läs mer

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_ Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT samarbeteger BRA KURSER Nynfrdn BERLIN BERflt BARA MASTE I d itlt rr$_ S/R sclmcffbetarmed NY CHARTERARRANOoR Slagetom de saenskacbarterresentirerna

Läs mer

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST.

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST. INoEN OROFOR o STRATNING oo NU AR DET RDAX SOM OAttER VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST i telefon SJRpd besiiki PARIS Europas hjtirta VR.sebyri HWLTDKO" NTORET/rIEADOFFrCE i".l*:*'usffi ffi#rffi,.ru**r*,

Läs mer

Tema TRAVET TANAOEMENT

Tema TRAVET TANAOEMENT # Tema TRAVET TANAOEMENT maodl?kurserna SIR-kopplingentill Smart oo DROJER.ENflD CC-projekrctAr nastunklart. Detta omfittande dataprojekthar gett oss en eflenkommunikationsdatoroch ett egetdataniit. Nu

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

JEMEN. trt"trwre BERKOK PDS VAR. ** m OMTANKE. ;"T*Pruoffi*rffi.n TURBULENS. AtTERNATIV, SJRs crrkitekt. En resatill medehidenocb.

JEMEN. trttrwre BERKOK PDS VAR. ** m OMTANKE. ;T*Pruoffi*rffi.n TURBULENS. AtTERNATIV, SJRs crrkitekt. En resatill medehidenocb. En resatill medehidenocb JEMEN l"-'*"$s I trt"trwre :iiii,tr$ ' ;.s ffi rlllo[lrtgllgher, AtTERNATIV, OMTANKE { i w t s :.,.,,. ;i W lb - il "* S ** m BERKOK ::'' TURBULENS o PDS VAR kriiver krafttog!

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT N A NUC. mdnadermed. ,"-qffi. ffi. :! i:,

Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT N A NUC. mdnadermed. ,-qffi. ffi. :! i:, M Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT o N A NUC mdnadermed,"-qffi W ffi :! i:, StR-arnagilkr $NTTDNINO Inblick speglar SIR-aerksamheten oiil, iir kgom omfd.ngsik och kommer ut tillriickligt

Läs mer

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 1 Varfiir anvandbarhet? 11 1.1 Ett exempel 12 1.2 Utvecklare och anvandare tanker olika 14 1.3 Kan anvandbarhet

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind...

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Har det hflntnit? ffiffi K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Vartannat ir samlasviirldens fotofolk till en specialmissai Kciln. Photokina iir ett evenemang av rang ddr fabrikanter och labbfolk

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Att ge rätt le ski', men :ter som hör stärks när en isa andra assar in i rn som lär anta verbala r läser en >nser som m utiormat t program riáste han grad,ftar a är sma - minimum ;á stort som i ofta har

Läs mer

SVEN TAMNAROVERRODRET

SVEN TAMNAROVERRODRET Scbarcdisches Reisebiiro i Berlin oa oo SVEN TAMNAROVERRODRET ffia&, ', I q { Elisabeth roo TJUVEN BERTTT NITSON en senior PA NYA SPAR CC-projektet RUttAR PA SJR exporterar KUNSKAP \ \ \ \ -{ I k". Beril

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

$ege. med tristess oc/t vardag rnedan andra rilskar den trubbiga c/tarmen. S ossecontainern bar blivit kultbil!

$ege. med tristess oc/t vardag rnedan andra rilskar den trubbiga c/tarmen. S ossecontainern bar blivit kultbil! $ege Med Volvo 140 inleddes en trettiodrig epok med tryggo och praktiska bilar ddr leklusta oclt experimentfck sfi tillbaka fir saklighet oclt funktion. M,frngaf)rknippar 140 med tristess oc/t vardag rnedan

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,

Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo, test Stora se Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo, slonkoskrov.for 500 000-700 000 kronorger de fino, mentotoltolikoseglingsupplevelser. T E X

Läs mer

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. . VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 Utgiven av Svensla &luathonselbkapet, Box 218, 101 24 Sbckholm Pctgirc: 8260?-i Ansvadg utgivre: Susanne Hermelin e-post:eauritz,h*melir@mbox200,svipnel.ae

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Riksforeningenfor skolskoterskor

Riksforeningenfor skolskoterskor ^4. treeifl.r*l var.xonrnrnnr pa JUBILEUMSKONGRESS ffi t## s*i*&fub".*-. ;ff}- f"=..1 F rar.sobrblrorer( pa marnr &#,F,-^ II'I^A TARE ffic,> r urlt YRKE wffi\/ - * NR t OR SKOLSttOTERSKOR E N T ] D N I

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande Bostadsrdttsfiirening HSB Byggnadslagen i Lund I (4) Protokoll fort vid ordinarie foreningsstdmma Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 19.00-2L.30 S 1 Oppnande Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Infcpoq" ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS

Infcpoq ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS I ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096 LAt roboten g6ra jobbet 2012-04-13: Allt om Triidg6rd Nr 7, sidan 93,94,95,96 Stikord: Robomow Infcpoq" Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

och MorsrANo MusEr,T som MAKT

och MorsrANo MusEr,T som MAKT N()RI)lsK M(rsr()l()(;l t996.1, s. I l MusEr,T som MAKT och MorsrANo Makt. Som ram ftir sitt brollop 1810 med Marie Louise av Osterrike valde Napoleon Louvren, vid den tiden Musde Napoldon. Paret poserade

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

"""*'o"ilntu. Overenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn

*'oilntu. Overenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn MARIESTAD SammantrddesProtokoll Sammantridesdatum 2015-09-14 Sida 14 Kommunstyrelsen Ks $ 209 KS 20141434 Overenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsens

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999

Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999 Alkohol och narkotika politik, vhrd bch dilemman En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999 Centralforbundet for socialt arbete Svenska Kommunforbundet Socialstyrelsen Socialvetenskapliga forskningsridet

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1"",":lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1,:lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr minilucjng plesenl0l[]: IIIIT BAlll'lAIEBlAl I 19636ts solser! i Dor nyd PTIXYTRACK iir.tt clcgont biijbort banmotoriol B.d riiilvl&:qndc skorvonordning, Kombi- NYA BILAR, r,t.-qt \,Kr,-115:- 'r-rn.trf

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Intervjustudie Barntraumateamet 2013-2014 Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Deltagare Totalt 29 st varav 15 ungdomar 14 föräldrar Deltagare

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

BAsta wtebletntnarl. " Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100:

BAsta wtebletntnarl.  Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100: Medlemsavgiften Ar endast 100: BAsta wtebletntnarl Sa har vi nu entligen kommit pe plats med var expedition pe Sl Pauligatan i stadsdelen Lunden. Nira lill buss nr 60 i liusa och trevliga rum. Men visst

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer