pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen"

Transkript

1 W PAKURsIL: Sdderkiiping TYCKAD banledaraerksambet I UPPSALA TNTENSIVA DAGARPi cbefskonferensen w S/Rrs "politiska" TJEJER Baksidan: RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES pr".:::

2 FRAMoArigiftKr ressl 1988 har varit ett mvcket spdnnande och frameinssrikt " ir for STR. Siannrnde ddrior att vir bransch nu genomgir en lantastisk utveckling, dar SJR bibehillit sin ledande stdllning. Framgingsrikt tack vare en engagerad och kvalificerad oersonals utmlrkta arbetsinsatser. TillsJmmans har vi under 1988 kraftigt forbattrat det ekonomiska resultatet. Detta visai ocksi att vi slagit in pi den rdtta kursen for att mota de nya krav och behov som blir allt tydligare sivll pi privatresesidan som pi afflrsresesidan. Det kanske mest glldjande under detta ir utciver den positiva trenden i resultatutvecklingen, tycker jag personligen dr virt. mera dynam.iska engagemang pi privatresemarknaden, och di inte minst - pi chartermarknaden. De tvi Sun Trip-butikerna i Sundsvall och Lulei som oppnats under iret, samt satsningarna pi Always och Circle Holidays, ar nigra exempel pi framtidsinriktade och spdnnande nyheter inom Drivatresesektorn. Mera kommer att hdnda inom dernr sektor, ddr vi dr allt mera efterfrigade. I en allt tuffare konkurrens har vi jobbat mycket framgingsrikt ocksi pi affdrsresesidan under Vi har utvecklat och stdrkt vir stdllning som den ledande resebyrin inom Travel Management. Detta dr ett viktigt steg, eftersom bide storre och mindre foretag i det svenska nlringslivet nu i snabb takt och allt mera milmedvetet vill effektivisera resandet. Pi affirsresesidan har vi under 1988 dven breddat det internationella engagemanget. Till exempel genom tillkomsten av Affirsresor Sovjet AB, som startat upp snabbt och framgingsrikt. Att kunna mota kundkraven med rltt, d v s hog, kompetensnivi, blir allt mera avgorande for framging i resebyribranschen. Vi fortsdtter dlrfor naturligtvis satsningen pi ett brett personalutvecklingsprogram. Jag ser fram emot 1989 med stor optimism! Vir bransch kommer att fortsdtta att utvecklas mer och mer mot att bli en kunskapsbransch med allt hogre krav pi oss bide individuellt och som foref)(t 5;R ko--er att finnas med och spela en mycket vital roll i den spdnnande utvecklingen ibranschen Jag vill tacka er alla for verkligt fina insatser under GOD JUt & OOTT NYTT AR cinskar Bertil Hammarberg NBLICK, DECEMBER i9bb

3 Inblickpd KURSF6R NYANSIIILTDA "Folk mdste sin utbildning sd fd fort som miijligt, det rir nddacindigtfiir att fd in dem i prodwktionen snabbt", T\Er sacenake Karlsson,utbildningsL) ansvarigpi HK. Numera skade nyanstdlldainom SJRfi helasin internagrundutbildninginom ett ir. Tidigarehar detoftatagittvi-tre ir. Vi hittar Ake tillsammans medndrmare 30 nyanstlllda eleveri slutet pi en kursveckai novemberpi Sciderkopings brunn i Ostergcitland.Han 1r pltagligt nojd med resulta!etoch elevernaverkarfaktisktvara lika nojda. Det hir nya systemetmed en snabbare utbildningav nyanstllldainleddesunder 1988.I novemberhartre kursermed30elever i varje genomfcirts.nista ir planeras fyra liknandekursomgingar. Automatiskt Ndr manfir jobb inom SJRsi ingir det numera en automatiskanmdlanrill erundutbildningens kurser.visserligen hai S;Rutbildat handledare fcir de nvanstdlldaure oi byrierna. Och Ake polngteraratt den iokala utbildningenegentligen dr den viktigaste,det ir ddr man hr sig jobbet. "Men lven om handledarnafitt sin utbildningsi fungerardetlnnu inte nigot vidare", slger han. "Vi har kanskeinte fltt tagi rdtt folk till handledare pi allabyrler. Dirfcir ir grundutbildningens tvi kursveckor si viktiga." Inte minst viktigt dr det att de nyanstlllda pi det hdr viset fir en fcirstaordentlig och naturligkontakt medhuvudkonrorer. Fcirstakursveckaninledsmed en hel daes bescikpi HK. Man vandrarrunt och fir trlffa alla mojliga. Under kursen dr dess- I delar.sjr:sunika avtal med hotell, flygfciretagoch andraleverantcirergir man o&si igenom, liksom vira olika kundkategorier. Id6n med Travel Management bercirs och man hinner med lite Jm administrativa losningar samr marknadsforingsarbetet l stort. t* I Overgripandemil Ake Korlssononserott nyonsfiilldomdsteutbildossnobbr. utom minga av fcirellsarnaspecialisterfrin centralt hill. "Pi Kontakt med HK det viset flr kursdeltagarna verkligen Iira sig vad som gdller inom SJR", sdger "DJt Ake Kirlsson. finns ju ofta minga 5llka lokala tolkningar av saker och ting. Nu kommer man hem med det som dr rdtt och riktigt i bagaget.kontakten med HK och desspersonal betyder ocksi att man inser att HK faktiskt tillhor SJR:sorganisation och inte dr nigot -fl mlrkligt civerordnat frimmande som yt.. o,ran!i. " Grundutbildningens fcirsta kursvecka, "Produkter som kallas och ekonomi" gir i stort ut pi att ge kinnedom om SJR:i affdrsid6 och stratesi. Produktmixen samr sdljmilen och vinsikraven dr andra viktiga Syftet med fcirstakursveckan dr att ytterligare fcirstirka den nyanstdlldemedirberarens motivation och kdnsla fcir fciretaget och desscivergripandemil. Kursen inleds och avslutasmed en kunskapskontroll. Kursveckanummer tvi, som ocksi dr ett femdagarsinternar ninstans i landet, kallas "Siljoch servicekunskap". Syftet dr att medarbetaren ska klara olika situationer i den direkta kundkonrakten fcir att nl snabba och sdljandeavslut. BIsta mcijligaservice med en rimljg arbetsinsatsdr ett annat syfte. Milet dr fcjrstis bl a lcinsammaslljinsatser och fcirstielsefcir kundernasbeteende. Kursen bcirjar med gru,ndliggandesdljb.eteende. Frdn passiv ordermottagning till att akrivt stllh frlgor till kundei, du"sbehovsanalysfcir att ni merforsdljning. Varje kursdeitagaredeltar i minst tvi videofilmade sdljspe[som sedandiskuterasmed gruppen. Kursen avslurasmed kunskapsl.oniroll och ett omdome. "Dg1 hdr grundutbildningen fcir de nyanstdlldakompletteras forstis med olika former au speiialutbildning", slger Ake "Utbildnine Karlsson. som leder till stcirre kunskaper inom vars"och ens aktuella arbetsuppgifthemma pi resebyrin." Ake Karlsson piminner ocksi om art SJR numera dessutom erbjuder sina mer mingiriga medarbetare,som kanske inte fitt sidan hir grundlig introduktion, olika kompletterandeutbiliningar. r KennethL6vgren,pi Sundsvallskonroret Pernilla Blomqvist jobbadepi Atlasresor sedani oktober 7987,har en flersrigbak- innan hon i april kom till SJRi Orebro. "Jag orrrnrl innm ST fick hoppa in och jobba pi egen har varit en fin och bra kurs, inte handdirekt ndr jagbcirjade. Nu efterden minst att man trlffar folk frin olika byrier h1r kursenklnns det helt annorlunda, nu runt om i landet. Man hcir hur andra lcisr vet jagvad SJRstir fcir. sina problem, man fir tips som man tidigadet har varit ett bra och brett program. re arorlg tankt pa. Vi har fitt traffafdretagets specialister, nu Att dessutom fi se och orata med olika kan mankommahemoch bcirjastdllakrav mlnniskor frin huvudkontoret dr nyteftersommanvet hur det skavara." tigt." I N B t I C KD, E C E M B EI R 988 Carola Stenrooshar jobbatpi SJRGotgatan i Stockholmsedani aoril. Hennesbakgrunddr bl a rvi ir pi Reio Horels. "Den hdr kursendr jittebra, rycker jag. Och jag kan jlmfcira efrersomjag tidigare varit pi tigkursen pi Jdrvsci,som tyrrarr vartorrt ochtrikigt upplagd. Olika fcirelisare-e6i itthan inre trcittnat.mycket somtid"igare verkatlite diffust stir nu helt klart."

4 Aostampinfiir oo SPANNANDEFRAMflD Ta N NyHETi irets chefskonferensvar att hadedelatsin i tre huvud-eoro*.r--et p.rnkt.i; Fordndring - utveckling,affdrsoch verksamh.tsplai., samt Komlmunikatlon - rnlormatron. Programmet genomfdrdes den22 och 23 november pi hotell ScidraBerget, ett konferenshotell med en storslagenutsikt civer Sundsvallmed omnejd. SJR:s VD Bertil Hammarberg inledde den forsta dagen med en kort introdukt10n. Bertil konstateradeatt 1988varit ett hlndelsrikt ir med en positiv resultatutveckling, lven om res'iltat.t inte nir riktigt fram till milet i budgeten. Den cikadeefterfrlgan pi travel management och charterresortog Bertil upp som sdrskilt positiva punkterl i den civer lag starka slljcikningen. "Utvecklingen kommer att gi dels mot stora resebvrikedior och dels mot smi enstaka byriir. Service och travel management blir allt viktigare", fastslog Bengt, som ocksi milade upp mera visiondra tramtrdsbrlder. "Vem vet, i en framtid kanske resebyrifciretagen mera kommer att fungera som "resegrossister" dn som agenter..." Den cikadefcirsiliningenav flygresor avbengts fciredrag hade andemeningen att speglarsig dven i budgetenf6r 1989,kunde det inte ldngre gdller att bara silia resor man konstatera under konferensen. utan ett helt servicepakettill kunderna. Blde pi afflrsresesidan och privatreseden fcirsta dagen^inneh6ll dven en presidan forvdntas internationella flygresor sentation av SJR utlandsorganisation och bli - ett allt viktigare inslag i LrJg.r.ri;? iiag tifi". mangenerellt deldgda bolag - frlmst nya Afflrsresor pi en fortsatt stark siiljcikning.ett skdl dr SovjetAB. ADB-utveckling och CC-projektet var flygetsstarkautveckling,ett annatdr att Sj{ under iret fitt nyi storfciretagsom de avslutande punkterna pi den fcirsta dagens program. kunder. Den an-dradageninleddesmed en presenden lagdabudgetenvisaratt resebyrierfcir tation krine informations- och kommunina kommer att tillimpa serviceavgifter bokning av hotellrum, tlgbiljetter med kationsfrig"or, som nu lyfts fram och blir en prioriterad verksamhet fcir respektive In tidigare. merai stcirreutstrdckning byrichef. En mera ingiende genomging av budgeframtidsvisioner fcirstadagpresentera- ten fcjr ndsta ir gjordes. Vidare diskuteraunder konferensens de Bengt Hogberg frin Consultusolika des bl a utbildningsfrigor. Det stora orosmolnetiust nu ir enligt tjnder tod intensiaa dagar i slutet Bertil den generelltsvira rekryteringssiae nooentbersenomfdrdesdrets resetuatl0nen. byrdcb efshonferensi Sundsc)all. Det blea ett dastdmp infdr ytterliflyget allt viktigare gdre ett steg in i en framtid dtir det Forsdljningen av flygresor har cikat kraftigt "st<idjer inte bara griller dft saljd resor, utan under 198"8,vilkei SJR:s affdrsiiriktning och h<ijerlcinsamheten. ett beh seraicekoncept. trender och troliga framtidsutvecklingar Resultatbonus som man kommit fram till i undersciken viktig punkt var den om resultatbonus. ningarav branschen.,r; Hons Nohreniusoch Colle Hogstriim diskuleror etl ndgot *ffi,:"s' st" \ begrundorvd BertilHommorbergsinroduktion. Ulf Fti116n sisto plots med SJR:s I N B L I C KD, E C E M B EI 9 R8 8

5 Ett fcirscjkmed resultarbonusgenomfcirdes pi fem resebyrier under 1988I Detta fcirscikutfcill positivt. Ddrfcir kommer resultatbonus fcii alla inom STRatt inforas pi fcirscikunder Syfiet lr att skapa en god laganda,och en motivation fcir hur viktiet resultatet dr. Om resultatbonusska"utgiberor pi: o SJR:stotala resultat. (Det miste ha nitt en viss nivi fcir att resultatbonus ska bli aktuellt). O Resebyrins verkliga resultat jlmfcirt med budeet. Inform"ation om resultatbonusen kommer att skickasut till alla anstdlldaunder decembermlnad. 1, Eitekfrisrraprodlktionrn * Ralionalisera s;stenr, rutiner, ndrninistriltion ".tra::lr tnrjrlilr}irrltnadrr 0rerallt :rh!t,rt{1!sl h,"r'; t.rj!!r rl.rr r.l,t tinrrr parralleraritlrrlrrl,t: Vork-shopspi tiget Somavslutning pi programmet pi hotellet taladedels STR'sstvrilseordfciiande Per Jcinsson(se artikeln her intill) och dels Karl-Erik Strand. SJ Persontrafiksnye cnei. Karl-Erik Strand presenteradenya SJ Persontrafik.Dessutomdiskuterades samarbetsmcijligheter mellansjroch SJP. Konferensenvar dockinte slut i och med -O O]: att programmetpi hotelletavslurars. *tr Avresanfrin Sundsvallskeddendmlieen 6 f z:. itig meddenyakonferensvagnarna. I de"ssa ordnadesolika work-sh"fl*or" HALrsrRoM B e r t i l H o m m o r b e r g 3l inlormerode om de nyo riktlinjerno inom SJp. PerJiinssonom DEr BiiSTAINEDSJR Per Jiinsson, ordfiirande i SJR:s styrelse sedan bildandet Vad ir det bista med SJR - utifrin ditt perspektiv som bide initierad och utanfiirstitnde bediimare? "Personalen. Den lr kunnig, cippen,entusiastiskoch resultatinriktad. Objektiviteten - som bcir fi ytterligare stcjdav den piglende datautvecklingen-. Kombinationen av fciretaqetsstorlek som ger bredd i utbud, bra-priser m m och sjdlvstlndigt arbetanderesebyrier. Satsningarnapi Travel Management." Och pi vilka punkter borde vi skirpa oss, var finns vira svaga punkter? "Kvalitetsmdssigt. Som kund har iae alltid upplevt ett mycket positivt bem6tande som privatresendr och som affdrsresendr. Men - alltfcirofra har det blivit missar.jae fir en del sidana signalerfrin andra persoi ner ocksi. Fcir SJR ir det livsviktigt "tt stlndigt vara noga pi kvaliteren. Det recker j.nte med glatt och trevligr bemotande. Aven vad det edller resultatet krlvs fcirblttring. Bra resjtat ger alltid stcjrrefrihet, vilket kan ge en posiriv spiraleffekt. Aven om SJR inte klarar sin budget 1988 tycker jag arr resulrater- med de fcirutslttningar som funnits under iret - ir tillfredsstdlla_nde. Klarar SJR den budgersom nu liggs.fcir r det mycket positivt. Hoppas det nya resultatbonussystemet kan t r ' -. r r r i, blora tlll det. I N B L I C KD, E C E M B EI R 988 Var bediimerdu att de storatillvixtmiiiiigheternafinns f6r en stor resebyriorginisation som SJR! "Kunderna blir alhmerfordrande.fciretaget kommer att krdva olika former av integratlon av systemen.en resebyri som SJRhar mcijligheterna att klarade kraven. Di miste manhdngamedi dentekniskautvecklingen men frimfor allt ndr det giller att rekrytera,ta handom, utbildaoc-hutvecklapersonalen. Det Ir redani dag en kamp om bra folk. Den kampenkomher att hirdnapi 9O-talet. Hir dr detviktigt att SJRhelatidendr pi bettetoch att folk uppleversjrsom en^attraktivarbetsplats. Det ir slrskilt viktigt betrlffande'mingfaldensfolk" (dvsuingdomen av i dag. N"am"nu net syftarpi en bo-k.som jagjust leser om dagens ungdom)." modellenbibehillas? "Jag antaratr du vill ha en kommenrarom bolagsfrigan.jag tror inte att SJR skall knytasndrmaresjln i dag.jaghar under flerair arbetatfciratt STRskall[a si bolaesliknandeformersommcjilist.si tyckeriie Och var finns hoten? det har blivit i storadelirlcksi.'alldeie! finns massorav hot - utcikadmoms sjllvklart innebir bolagsformen att admi(for att ta ett daqsaktuellt exempel). stars- nistrativaregler blir entlr.e och arransvamaktsingripandj mot att folk kop.. fc;t ret fo r fcireiagsled ningen blir. k Iarare.^Jag mycket (dven resor), alternativaforsdljhar nu s;llv upplevtder nir laggitr frin ningskanaler m m. Men medbrafolk, som verketsjtill boliget TR. Efterso"m"det inte stindigt utvecklarsig och som fir och rar finns nigra samhiilleliga skal till att SJR ansvargir detalltidattedra de flesta hot till ' skalldririassomstatligiverk,och eft.rsjm mdjligheteri stillet." SJRmisteha exaktsam-, f6rutsittningar Finns det nigra organisatoriskafiirindsom sinakonkurrenteratt iobbapi maikringar som du skulle vilia rekommende- naden,tror jag personligen art SjR komra den nya SJ-ledningenatt vidta ndr det meratt bli bolag.de fackligaochpersonalgiller SJR - eller biir den nuvarande mdssiga frigorna gir alltid art losi."

6 Framgd.ngsrikt HANDTEDARgKAP i Uppsala inom L\e nya utbildningskwrserna iiltssgm SJRbar inte riktigt wtfallit de Pd i,at. Niadn rir ojtimn. flestaby' landet i rderna runt om fungerar handledningeninte sd bra. Mdnga nydnst(illd; aet inte ens oln att de iarcn egenhdndledareellertillg,ing till speciellkurslitteratur. Eft wndantdg(ir SJRi UPPsala' "eleaen"klar Drir cirsnartdenfiirsta ocbytterligaretre (ir PA4Lng, som Inblick pratade med i Uppsala T\t L),^t klart positiva och stger att de kdnner siq mer motiveradeatt iobba pi SJRnu "kdnner medn ndi de scikteiobbet, att de ra" fcjr foretaget in innan utbildningen. Hela tiden har-defitt utbiidningsuppgifter av handledarenronald Ericsson. Det dr snart ett ir sedande nya utbildn i n g s k u r s e r nd ar o g i g i n g r u n t o m, i l a n d e t pi ' samtlisastresebyrier och ttltaler. Tankeri uj," ",, aila nyanstdllda under kontinuerlig handledningskulle fi' en fcir bv.in. ".tpa"ssadutbildning i de olika arhandledaren var utbildad b.t.-o-.nten. speciellt fcir uppgiften. I slutindan skulle d e n n v a n s t i l l d ek d n n av d l t i l l o c h k u n n a d e olika'arbetsmomenten' ha en god overblick, och kunna bokforing och ekonomi "sti bakom disken". lika bra som att,#" ;#' :lf:l. { t b; iii ilr.r.n frngerot s6 bro htir i Uppsoloberorfriimst p6 otl Ronoldiir en mycketdukrig hond21. ledore", siigerstefonlsocsson, betsoartnernas broschyrer, Fritidsresors datr, kassanoch bokforing. Och innan sdlifir man pi byrin lira sig och seruicekursen sdliteknik liksom affdrsresor,stdrre konton. se.,riceg.adoch samarbetsavtal. Eite. fo.sia fasenfir dessutom eleven genomgi en liten testsom Ronald giort. Likasi a,rllutas hela utbildningen med en sluttest. Individuell anpassning Centrala kurser Utbildnineen varvasmed centralakurser i bl a produltion och ekonomi, forsdlining och iervice och en flygkurs, med externa konsulter som hrare. Med tiden skulle detta ledatiil att den totala kunskapsnivin hcijdes.pibyrierna; alla skulle vara vdl insattai rutlnerna. Uppenbart har tanken har inte stemt se br" b,r"..ns med verkligheten, fcir nir eleverna strllat samman pi-de centrala kurserna och stdmt av med varandra har det stitt klart att ytterst fa vet om att de har en egen handledare pi sin nya arbetsplats,eller att det finns litieratur ("Resekunskap"). Detta har gdllt alla utom nlgra fi,.ddribland de frin S1n i Uppsala. I Uppsala heter handledarenronald Ericsson.Han leder alla nyanstlilda, vid sidan om det egna arbetet, efter ett noggrant uppgiort schema. anpassatfot bytli och de 20 anstdllda.? Han har ocksi anpassatutbildningen individuellt. En nyanstllld som arbetat t ex som biljettcir i ett par ir tidigare, ska inte behova ldra sig den biten om igen.de nyanstdllda har inte haft nigonting emot ati sdttasig pi skolblnken direkt ndr de kommit till byrin. Tvdrtom. De dr noida och tycker att de t o m klnner sig mer motiverade i dag att arbetapi SJRin vad de giorde nir de boria"kinner mera" fcjr friretaget. de. o.h attie Stefan Isacsson, 27, har kommit llngst med utbildningen. For ett par dagarsedan kom han hem frin den sistacentralakur"flygkurs". sen,en "Jittebra utbildning!" "Den hdr utbildningen har varit jdttebra. lag 5r civertygadom att arbetet pi byrin tlir effektiuaie pi det hlr sdttet.tidigare var det si att en endaperson pi byrin visste allting och fick hielpi till cjveralltoch svara Sfufaser frigor", siger Stetan. i ir indelat utbildningsprogram Ronalds ^pi "A[ inforniation finns ju i pirmar, och siuolika faser.forsl puriktendr att ldrasig "knipp-o-login"' som trots att de arbetat ldnge minga dr det datorn; anvdnda "Kan man inte arbbiamed datorn blir inte vet vaioch hur de ska leta' Nu kan jag oncidigtjobbigt", re- det", sdqerstefan. varjearbetsmoment Han tior att han under utbildningstiden. sonerarronald. februari, arbetatt5procent och plugsedan pi centrala den ivdg iker Innan eleven i produktiontih ekonomi,fir STR-kursen "s^t 25. Men for att en handledareskall kunna got er pi byrln bekantasig med samar- han ra ett bra jobb krdvs ocksi en chef som dr med pi noterna. "Jag miste iu vara beredd att lyssna pi Ro"aid och ge honom mera tid till utbildninsen om h*antycker att det behovs", sdg.ri.rgu.. Andeisson, chef for SJR i Upp- Val av handledare I stlllet fciratt gcirasom mingaav kollegorna visat sig gora, nlmligen sidlvautse den o..ron,o,i lkall bli haidledare, deladeinguarrrt papperit alla anstllldaoch bad dem ikri"" n.i na*n.t pi den person de tyckte Resultatetblev Ronald. med overpassade. vlqande malorltet. Att utrt handledareleder minga ginger till att han tvingas motivera fcir den <ivriga oersonalenvarfor den nyanstlllda skall sltia sigoch fi utbildning i'stdlletfcir att iobba troti att det fcir tillfdllet kanskeir stressigt. Di krdvs en person som alla har fortroende fcir. "Fast jag hade sjdlv valt Ronald" sdger Ingvar. ;Han har de egenskaperen bra handledare miste ha; ett visst mitt av aggresslvltel' "tiatig", pedagogisk, milinriktad, uthiltto "Tu., nu dr Ronald handledare fc;r tre nyanstlllda, forurom Stefansom strax dr klar' Fler tror han blir for jobbigt. Specielltsom skoter sitt vanliga arbete. han samtidigt "har det gitt bra och bide han Men hittilis och Ingvar Andersson dr positiva till den hdr utbildningen. "Resebyrieina fir stcjrreoch storre krav pi sig och konkurrensen dkar. Visst ir.".r,.il, kurser bra. men det ir den lokala undervisningen som ger mest", menar IngINGEROSTMAN l N B L I C KD, E C E M B E1R9 8 8

7 Succdfiir IDE-88 p d fi)rslagsoerksambeten Satsningen inom StRander "IdA-88" blea en aerhlig succ6! En mcingdsptinnandefirslag korn in frdn personaleni hela landet.ao dessafiirslag kornrnernu ndgrastycken att behandlas aa fiiretagsledningen,fiir att sdsrndningotnresuhera i konkretadtgdrder. ORST-RCSVTRXSAMHETENFRAN de an- stdlldafick alltsi en refil skjuts framit under 1988pi SJR. Detta tack vare satsningen"id6-88", som innebaratt allaanstllldauppmanades att skickain id6erom f6rblttringar i verksamheten, och att allaid6givarefick var sin trisslott som tack. Dessutomhar de som kommit medf6rslaesom ledertill konkreta fcirbettringar,fiti olika givor fcir sin insats. "Vi har fitt in 93 fcirslag. Blanddessa har detfunnitsminga spinnandekonkretaid6er, men ocksi funderingar och tankar kring olika delarav verksamheten i lite vidaremening", berittar Ingrid Markstrdm som hillit i projektet. 6-7 avdeinhmnadeid6ernakommerart tasupp av fciretagsledningen fcjr att si sminingom ledatill konkretaitglrder. Ett exempelir IngvarAnderssons fcirslag till omarbeiningav"servicenotan. Somtacf, fcirdennaid6haringvar,somjobbarpi SJR i Uppsala,fitt en vacker silverphtterad bricka. RolandVendel pi SJRi Malmcihar fitt en vdrdefulllitografi fcirsitt fcirslagtill nya kreditrutiner.ai'en ThomasNilsJoni Tdnkoping har fitt en litografi fc;rsin id6 med fcirandraderutiner i nya SJR-EK,liksom Bertil Nilssonpi SjR Vasagatan fcirf6rslagetatt infdra kronologiskkontoplanering. GciranKurtsson,SJRVasagatan, har beicinatsfcir en id6 som inte har direkt med sjdlvaresebyriverksamheten att gcira.han har fcireslagitatt SJRska k6pa in ett antal av Adolf Fredriks Bach-kcirsnya iulskiva *. bort som julklapp till'olika kunl?..."" Detta blev en mycket vil mottagenid6, inte minst medtankepi att SJR:aren Calle Mossbergir en av medlemmarnai k6ren. Flera andraid6givarehar beldnatsmed bl.a frott6-set.och vem vet, eftersomalla id6givarefitt trisslotter,si kanskedetfinns en anonym miljondr blandpersonalen... Ingvor servicenolo. prisodes I N B L I C KD, E C E M B EI 9 R8 8 ll.iir iil revyg-iing-et: Ovre. rqden frdn viinsler: Stefon Bock, Merio Kilpeliiinen, Morgoreto Strondberg, Evo Edesliitt, Erik Persson, Mellonrqden: Birgitlo Bircitlq Heidfors, Hqns-Siiderstriim, Hqns Siiderslriim, Moritho Bergmon, Baromon. Leno Lana Zokrisson. ZaLriscan, Nedre rqden: Helenq Adlitzer, Hons Agren, Kerslin Jenwold, Miorie liockmon, Lisen Lindqvist. F.ottos p& bilden giir: Jimmy Bergmon lkiirledorent, Evo Reher, Ullo Krill, ingrid HiirnjohlWennebo. Premirir i marsfiir reayn "sorotosntfig.,, o "Sorglii_sa Harmonysnyd reoy somhar!d_g" d9t tir naryryet,pdsjr-sid preniar pa Giita Lejon i Stockbolmibdrjan d,umdrs 1999.' Dd kommerde 18 rnedlemrnarndi ensernblen att bjuda pd ett sprdkdnde programtnedsdng,musik,dansocbsketcheri t,igmi[ja. "Sorglosa Tig" som kommer atr CJR HARMoNv,som revyglnget - kallades f6r revyn Jfrin bcirian.bildades1982. agarum I Dorjanav mars. Gruppenrepeterarfdr ndrvarandei Tho. Det hela startadei ganskablygsamomiattnlng. rildsplansgymnasiumsaula. "Vi var helt enkeltnisra ansrllldapi STR Fd,rberedelserna och repetitionernahar i Stockholm,somtrdffades och sj6ngi en li- pigitt lnda sedani somr"i. "Vi ten k6r darf6r att vi tyckte att det var rohar lagt ner massormed jobb och ligt", fcirklararkerstinjenwald. loppas verkligenpi en lyckad piemiiir pi Si sminingomblev mdtenaliksom med- Gcita Lejon i Stockholm", slger Kerstln lemmarnaflera.gruppenbc;rjadeanordna Jenwald. bl.agcikottoroch upptriidai lite stcirresamirs revy kommer att utspelasigi tig manhang. vlrlden, och inte som tidigare i resisjr Harmony utveckladessnabbt och byrivdrlden. blev successivt en allt meraproffsigkcir och Detta beror pi att de bida eldsjilarnaseunderhillningsgrupp. dan starten,jimmy Bergmanoch Hasse 1984var det si dagsfcir den fcirstarevyn. Agren,intehngrejobbarpi SJR,utan.piSJ Den innehcillen.jd dans-och singnum- L,ata,llKsom ytterllgaretem av medlemmer somhrillssammanav en konfere cier. marnai gruppen. Revyn gavsett flertal ginger pi Bal Palais. Hdri ligger fcirklaringentill namnbytet och Glidjehuseti Stockholm.Naturligrvis frin SJRHarmony till S]R-SJDHarmony. fick SJR-anstlllda serevyn,menfleraaidra Den nya revyn kommer att innehilla fciretaginom resevdrlden bereddesmciilig- sing,.musik,dansoch sketcheri en herlig premilihet att sedenmycketuppskattade blandning. revy.n.bl.asasdata t yrd" ;n sigpi en fo. Alla fcirestlllningarfinansierasgenom restallnlng. biljettintiikteroch Jponsring.Bl.aSJ"R stiil1987presenterades denandrarevyn.likler UPPmec sponsorpengar. som..denfcirstautgjorde resebyrivlrlden Ir ett kostsamtproiekt. Vi hvr in mlljon tor Programmet. musiker liksom pe.ronil och utrusfning Dennaging gavsbaratvi fdresrlllningar, fcir ljus och ljud;, fdrklarar Kerstin Jenl bida pi Medborgarhuset i Stockholm.S-f R- wald. anstailda ochkol-legor inom branschen f-ick Dessutomir fcirstis hyran en stor kostm<ijlighetatt bevistadessabida fcjrestlll- nadsom miste tlckas. "Vi ningar. hoppaspi en god publikuppslutning. Kanskeman ocksi kan tlnka sig att revyn visasi sambandmed nigon konfedagsfiir 3:erevyn! renseller nigot annatprogramfcir anstllloch nu Ir detallmi snarrdagsigen.justnu dainomsjr", slger*.":'jrl.fii*l;r_o" repeterasdet f6r hcigtryckinfcir premiiren 7

8 Inblick besiikers/r Karktad TRTVSEt IROTSTRANOBODDHET Solenlyser alltid i Karlstad. I alla det fi)r medarbetar"g,pd fall gailer "Solstd". Trots trdngboddhel t VR Ar persondlomsrittningenldg ocb triaselnhdg. TAG MAsrEerklnna att jag ofta blir irritei rad ci,reratt behdva lyssnatill wienervals Ystalletfor att fl tillfilie att prata med nigon ndr jag ringer till resebyrin i Stockholm. Ett par timmars besoken mindag pi SJR i Karlstad har fitt mig fcirsti itminstone vdntetiden. (Fast iag giilar fortfarande inte wienervalsen).telefonernaringde i ett. A,ren om mindagen ir en av d'evdrsta dagarn^ - ur arbetibelastningssynpunkt Fi.k lrg tillfdlle till ett par titimari givande "grdsrotterna" pi resamtal med nigra av sebyrin. Vi pratade jobb, resor, framtid mm. Gemensamt fcir dem alla var trivseln, men lven ett uttryckt behov av storre utrymmen. Agnelo Borg bosor fiir Affiirsresor. Soknor kontokterno p6 liiltet, men blir god viin no iiven per telefon. Anders dr positiv och tror pi fortsatt god utveckling fcir resebyribranschen och ser God utveckling travel managerssom en positiv lank mellan Anders Groth ar resebyrichef for SJR i resebyrin och fciretaget. "De Karlstad med minea irs erfarenhet bakom underlittar kontakterna mellan oss sig. Han borjade arbeta inom resebran- och friretagen.vi talar samma sprik. Jag schen 1959och har arbetat inom SJR i 21 trodde faktlskt att den tekniskautvecklingir.1974 kom han frin SJRi Stockholm till en ute pi fciretagenskulle ske snabbare dn ikarlstad. STR -Det den gjort", siger han. har talatsen del om att travel manaeti g.mensi-t problem fcir alla resebygersoch den tekniska utvecklingen pi forerier ir"telefone.ni - tillglngligheten.det iage.r med mcijiighet till egna-bokningar kan med andra ord vara svirt fcir kunderna m-m skulle vara en eventuell hotbild mot att komma fram pi telefonerna. "Vi resebyribranschen. har fc;rscikilcisadet med att kunderna gcir sina enklare bestlllningar via telefax.'och det fungerarfaktiskt ginska bra". berdttar Anders. Den positiva utvecklingen fcir SjR i Karlstad-(75 procent affdrs-och 25 procent privatresor) kan man avhsa i den reviderade budeetenfor 1988.Den goda cikningen beror p"lfler kunder, och dei llga personalomsdttningen smittar av sig pi kunderna. God fcirslljning och trevlig personal ir en mycket bra kombination. Tringbodda M o n q K o r l s s o nv i s o r u p p e n s l o g r e m s o s o m f & r illuslrero en del ov dogens orbete p6 Redovisningen. Turismen har cikat lavinartat de senaste iren och det ir ocksi en bidragande orsak till den cikandeomsdttninsen. "Privatresorna har cika"tkraftigt totalt sett. Det finns resebyrier som numera enbart inriktar sig pi afflrsresor, och privatresorna kommer di automatiskt till oss", sdgeranders. Anders tycker om att resa och talar varmt om en resa till Nordkap i somras. Annars Ir favoritresmllen (i Europa) London och Bryssel. Agneta Borg basar f<ir avdelningen Affdrsresor (som har sex anstillda) och har med kort avbrott arbetat inom SJR sedan 1970.Kommer ursprungligen frin Strdngnds och har bott - och trivs alldeles utmlrkt - i Karlstad sedan7979. Agneta var tidigarechef fcir Resepecialist..n"aoch hadediinnu mer direktkontakt med kunderna. dr en viktig - och kundvirdande "Tiden rlcbit som jag saknar", sdgerhon. ker tyvlrr inte till fcir alla kontakter. Men man kan bli god vdn med minga av kunderna dven oer telefon." "Jag liar varit hdr sedan 1984 och den snabbaexpansionengcir att vi har blivit nigot tringbodda. Det kan vara svirt att konientrera sig ner alla telefonernaringer samtidigt", fortsdtter Agneta. "Vad jag anser om datan?den Ir ett fantastiskthjllpmedel, men man tappar samtidigt direktkontakten med bl a flygbolagen. Mln har iu mer eller mindre hela vdrlden i sin dator." Vi slank naturiigtvis in pi dmnet resor, och hur viktigt det dr att man inom rese kdnns byrin ibland reser ut i vdrlden. ailtid trygga.e om man vet nigon som bott pi de hotell man bokar in glsternapi", pipekar Agneta. ' "Mitt-favoritresmil? Pi planeringsstadiet ligger nog Kina, men det ir en bit in i framtiden.mer realistisktir en bilsemester i Frankrike", avslutar Agneta och rusar ivdg till en ilsket ringande telefon. Bra data "Solai Hultstromdrresebyrins Annalena Kalsta". Glad, positiv och mycket vlrmldndsk. ".lagstortrivs hlr pi Affdrsresordit jag kom iaoril l976.manblirvln medkunder988 I N B L I C KD, E C E M B EI R

9 na iven genomtelefon.minga av dem blir mer eller mindre som godavlnner", sdger.f\nnalena. "Datan? Jodi, den ir err bra hjllpmedel. Men att boka en billemtill Kalmar kan ta ldngretid dn art boka flyg inom Europa. Det" beror pi alla delstraikor. Det firins ingenplatsfcirfcirenklingi datan",pipekar hon. Annalenatror starkt pi travel management och gerresebestlllarna pi Elecrrolux i Amll en komplimanq."de dr verkligen vaknaoch kan 6ide ge-ochta i". Hon 1r ddremot kritisk till annonseringen. "Varfcir synsvi si lite i affdrspressen?", frigar hon medhettaochbladdraiochletai SJR-annonser i DagensIndustri. Annalenadr mycket fcjrriusti Eneland och har en drcim om atr fi sefidrrai Ostern. Och drcjmmarbrukar ju gi i uppfyllelse... Mona Karlssonarbetariustnu medredovisningoch har varit pi SJRsedanslutetav Hon trivs bra pi resebyrin."taghar arbetat bide vid disken oih oe Affl.r..ro. och tyckerjobbetdr mycketomvlxlande. Man hr sig nigot nytt varje dag,och det trivs jag med", berlttar Mona. endanegativair nog att vi dr si tringbodda",avilutarhon. Mera kurser Carina Johanssonarbetarpi bokningen och har varit pi SJRi 2,5ir och arbetaditidigarepi Karolinen(dlr verksamheten ladesner 1986). ]'Jagoch Venche alternerarpi olika avdelningar.det gcirjobbetkul oih varieran{e. Det hendernigot nytt varjedag",sdger Carina. Carina hadekommit hem dageninnan frin en resamed Viking Lines"nyafdrja t o r Aland. Ir kul att fi komma ut och resa, Iven om derbarablir till Aland. Kunderna frigar ofta om hur hotellenserur, men det kan manju inte alltid svarapi nir maninte varit dar", pipekar hon. "Innan jag fick gl pi kursen i Scjderkoping visstejag inte vad SJRvar, mendet vet jag nu. Jittebra med kurser.mera kurser- och girna studieresorocksl", avslutar non. \WenchePihlblad kommer ursprunglige1friq grannlandeti vdster- NorgJoch har bott hlr i tio ir. Hon arbetade-ocksi tidigarepl Karolinen. "Just nu arbetarjagvid disken,men har arbetatdvenvid bokningenoch pi ekonomiavdelningen.det blir"inte enahandapi det sdttet",ilger'wenche. 'Jag trivs att arbetavid disken,iven om det Ir lite tringt dlr ute. Disken dr dessutom alldelesforhc;goch manfir lite ont i nackenav arrstiindigtbehovasittaoch titta upp pa kunderna",pipekar hon. Nyfikenhet Gemensamtfcirdeflestaav osssomarbetar med resor Ir nyfikenhetenpi nya resmil och,,ldngtanefter egna upplevelser.''jag skullegarnavllra resamera och uppleva platser,inte bara fcir min egenskull-utan I N B t I C KD, E C E M B EI R 988 CorinoJohonssonpd bokningeneftertyster-"r r."o, oih krii.r. ocksi f6r atr veta lite mer om de platser manbokarkundernarill." "Vid disken bokar vi mesr privarresor och di oftasttigresor.jusrnu iidet v?ildigr minga som resertill USA dit jas vlldi[t glrna skullevilja ika, och lven tillausrrilien", sdgerhon. Venche har ocksi deltagiti kurseni Sciderkciping,som hon har hlft mycket stor nytta av. "Mera kurser", uppmanarlven non. GunnarKvarnls basarensamfcirgruppoch specialresor. Han arbetadei yngredir pi SJiArvika och kommernarmasi(1986) frin Reso,dar han var resebyrichef.' "Resandet har cikatlavinartat.under de tvi ir jagvarit har har det cikatmedndstan detdubbla.frigan ir nog hur ldngejagska kunna klara dei har job6etensai", *s", Gunnar. 'Jobbet har blivt mer och mer specialiserat, vilker i sig iir en utmaning", berdttar Gunnar. ir mycket inceniive-och fciretagvesor. f cireningarna har ocksi bcirjar resaautmer, Iortsatterhan. Gunnar har arbetatinom resebranschen sedan1961och foljt med pi en del resor. D;; ar a[tid roligt att kommatill nyaplat, Privat fciredrarhan en cii Nedre Antillerna som hereraruba och Italien. Detta dr ett av de fcirstabesciki Inblicks satsningatt bescikasjrsresebyrierlandet runt. Vi kommer inte att ha ett "resebyrireportage"ivarje nummer,menvir ambition Ir att gciradersi oftasommciiligr.som vanligt Ir vi tacksammafdr egna-bidrag som kan varaav intresseatr lasatcir allaosi SJR-are. BtRGtrlacRANSTROM SJR-fokto Reseby16:SJR Korlstod,Kungsgoton20 {etoblerod1946) Resebyrdchef : AndersGrotn Omsdltning..l988:-73 Mkr (enklorokning) Antol onst<illdo: lb oersoner St6rsto kunder: Volmet-KMW, Televerkei Rodio,Komyr

10 SUNTRIPI TULEA Priserna i tlvlingen var presentkort pi 1.500och 1.000kronor till resor med Fritidsresor,SpainTours och Royal Tours. kom mycket folk pi vir invigning, och vi deladeut en hel del broschyrmaterial", sdgerlea. Nu har en andra priztatresebwtik med namnet Swn Trip ippnats i SJR:sregi. Denfdrsta \ppnadesi Swndsvalli somrd;.och den nya inrsigdesnyligeni Luled. A Denna officiella invigning fciregicks av en intern invigningsfest med kollegorna frin SJRResebyri i Lulei och frin det speciella kontoret oi SSAB. "Vi bjdd vira kollegor pi sallad,visade vira lokaler och hade trevligt tillsammans", berdttarlea. Lea tycker att intressetfor Sun Trip i Lulei varit mycket gott under de fcirstaveckorna. "Minea kommer in och hdmtar broschyrer'och stlller frigor. Och vi har silt bra. Virt idge ger oss som sagt en mycket N N A S A N D C R E N.s o m a r a n s v a r l g P a l1sun Trip i Sundsvall,dr mycket ncijd med de fem lorsta minaderna. "Med tanke pi att vi legat ligt med annonsering sedanvi cippnade,tycker iag att resultatet dr civer fcirvdntan." "Vi har redan fitt minga kunder som trivs hos oss,och kommer tillbaka ndr det dr dagsfor nlsta resa", sdgeranna som dr mycklt optimistisk infcir fcirsdljningen av sommarresor. Anna tycker ocksi att det ir mycket-roligt att Sun Trip i Sundsvallnu fitt en efterfoijare i Lule5. Ddr invigdesen Sun Trip-butik pi Stor-itt I centrum den 1^oktobei. eatan - "Vira lokaler 5r ganskasmi men vdldigt mysigaoch fint placerade",tycker Lea Ikin.rraiom iobbar pi kontoret tillsammans med Brita Joderui. onrl Leo och Briro hqr f6t en bro stort i Lule6. evnnneri no " "Men Vid invigningen den 1 oktober - som var en lordag - hadede ordnat med en tipstdvling med tolv frigor och en slogantdvling som extra krydda. Frigorna fannsi en folder dir Lea och Brita presenteradesig sjdlvaoch Sun Trip. tyvdrr har vi inte fitt si mycket telefonpiringningar dnnu. Men det beror pi att Sun Trip dnnu bara ar med i den lilla lokala telefonkatalogen,och inte i den stora omrideskatalogen",sdgerlea. Sun Trip i Lulei kommer att ut6kas med en halvtidstjdnstvid irsskiftet. KONFERENS.SATSNINO Nu skalinki)pingpd allaar lanseras s(c som en nationell och interndtionell oelt. ko ngress- ocb ko nferensstad! Som ett led i detta strciaande ar' rdngerdde SJRKongressbyrd i Linkdping, tillsammans med bl.a Linkiipings kommwn, den 15 noeember en sdmmdnkomst med 400 Linkiipingsbor frdn bl.a naringsliaet ocb uniaersitet, som genom sina resor och kontakter han bli ambassadiir fiir hemstaden. -t'. N) a phl*r: nyi mrut[, : '- ir&- \"-tib :!..:1.*l nrad #' hr&td F SJR:smonlervid miireti Linkiiping. startadesin uerksama\ lr KoNcRESSBYRA ) h. t i L i n k o p i n g r e d a n A n l e d n i n g en til1 detta var frdmst den nya Konsertoch Kongresshallensom di var under uppforande i anslutnins till Folkets Hus. Konsert- och Kongresshallen stod klar 1986.Det dr en imponerandebyggnadsom kan ta emot besokare. SJRKongressbyri arbetar frdmst med att boka och arrangerakonferenser och kongresserav olikislag i Konsert- och KonIresshallen. men oikti i andra lokaler i Linkoping o.h over hela Ostergcitland. Konereisbyrin ir unik inom SJR,eftersom din arbetar med inkommande verksamhet och har ett eget PC-baserat boknings- och,fakturjringssystem'...som "normala" sysexisterarvid sidanav SJR:s tem. Genom kongressbyrin och den nya Konsert- och Kongresshallen har Linkcjt0 ping blivit en attraktiv konferens- och kongresstad. Men for att ytterligare fcjrbittra marknadsforingen av Linkoping i detta sammanhang, inbjod SJR Kongressbyri tillsammani med bl.a stadensstcirstahotell, Linkopings kommun och Flygplats ett stort antal Linkopingsbor frin b1.andringslivet och universitetet till ett mcite iust i Konsert- och Kongresshallen. "Ambassadtirer" Syftet var att beratta f6r dessapersoner om de fina moiligheter som finns att arrangera konferenser, kongresser och andra evenemang l staoenmed omglvnlng. De inbiudna personernahar sidana befattningar som inneblr att de har minga i sammanhangetintressantakontakter, och d.essutomreser mycket bide inrikes och ut- "Mcitet blev mycket lyckat. Vi hade bjudit in 800personer.Av desakom heia400", berdttar en ncijd Hikan Winslow pi Kongressbyrin i Linkciping. Under mcjtet redovisade arrangcjrernai korta informationssamtalvad Linkoping kan erbjuda kongress-och konferensarrangcirer. " I foaj6nfannsdessutomett antal montrar som beskrevarrangdrernasverksamhet. SJR hade en uplskattad och vilbesokt monter som beskrev bide Kongressbyrins och Resebyrinsverksamhet. Kvdllen avslutadesmed ett kiseri under "Du, Ambassador...'av Alfred rubriken Friman. "toastmaster" under Konferencier och kvlllen var skidespelarenolle Johansson frin Ostgotateatern. JORGEN HAtLSTROM N B LC K, D E C E M B EI R 988

11 TYCKADDACKE.TRAFF har somfiirstd regioninomfiiretagetordndtenffaff StRi Smd.land-Blekinge sitt alla SIR-anstrillda i omrdde. fiir Trriffendgderurn itdnkiiping belgen12-13 nooenzber, och,uarett mycket uppskdttdtarrdngemdngblandde 45 dehagarna. A TT ALLAcheferinom en regiontriffas fl.kontinuerligt fcir att diskuteraolika frigor, dr ingennyhet. Men varfcir skulle man inte kunna lita hela personaleninom regionentrlffas en ging om iret och ha trevligt tillsammans undrademan inoch utbvta erfarenheter. om SJRi Smiland-Blekinge. Frigestdllningenleddesnabbttill resultat, och underhelgen12-13 novemberarrangeradesallrci en fcirsta trlff pi hotell -John Baueri Jcinkciping. ^J<iikciping, Kontorschifen i Sven-Ake Holmberg och Conny Axelsson,ansvarig f6r affdrsresor,stod f6r vdrdskapet och kunde hilsa 46 SJR-anstilldafrin regionenssju olika kontor vllkomna. Programmet inleddesmed en lcirdagslunch. DdreftergavVD Bertil Hammarbergen kort information om bl.a Always och om resultatutvecklaspositivt. att fdretagets SJR:snye datachefkjell Bergefallpresenteradesigsjiilvoch sin funktion. DessutomberdttadeAndersLindstrdm, sominbjuditsfrin \Tiking Line,om sitt fdretagoch dessverksamhet. Efter informationenblev det en rundtur med buss i Jdnkcipingstrakten. Kommunensturistcheffungeradesom guideunder turen. Framit kvlllen blev det si en drink oi SJR-kontoretoch ddreftermiddagpi ristaurangpalais. Pl s6ndagenvar der dagsfcir iterferd efter ett synnerligenlyckat och uppskattat Program. Och redan nu har man bcirjatplanera nlsta "Dacketriff" - som man d6ot dessa regiontrdffari Smiland-Blekinge tiil. Nlsta ir kommer det att bli Kalmarsom stir fcirvdrdskapet. FEIUIFRAOOROM CIRCTEHOTTDAYS Ulf F?ilt6n,chef fiir SJRi Giiteborg, vad ir Circle Holidays - och hur fick SJR kontakt med dem? "Circle Holidaysdr ett Time Share-f6retag som fcirmedlarandelshgenheterpi Lanzarote, med utbytesmrijligheter vdrlden <iver." "Vi fick kontakt med Circle Holidays genomkonsultfciretaget Consultus,ochytterst genomvinge Reisebureau i Norge. SJRuppfylldealladekrav somcircleholidays stlllde pi en svensksamarbetspartner." Hur gir fiirsliljningen i Giiteborg? "Bra! veckan(vecka48)silunder senaste de manfor goo000kronor!" Vad iir meningen - ska SJRnu ocksi ge sig in i miklarebranschen? ta 1r en internationelltvixandeverksamhetder SJRvill vara med som intiessent.mdklarverksamheten sk6tsav Circle Holidays.SJRgervia "reseklubben"unika mcijligheteratt silja resornatill olika internationellaresmil." Tror du att denna typ av "bytessemestrar" blir en melodi fiir privatpersoner i framtiden? "Ja, men lven fcjr fdretagpa sikt." Har du sjiilv skaffat nigon veckoanliiggning pi Lanzarote? "Inte dnnu." VD Bertil Hommorberg tillsommonsmed de rv6 medolliisernomorgof goton och GunnelGuslovsson,RBRSpeciolresor. MEDALJUTDETNTNG Tltt SJR:5,'3O.ARINGAR'' Si har det iter varit medaljutdelningtill SJR:aremed30 ir i fciretaget.. I ir var detsex"3o-iringar"somuppvaktadesmedpresenteravvd Bertil HammarDerg. De sex dr Per Fagerlund,RBP, Olle Eriksson, RBRF Departement^en, Birgit Anker Jensen,Kripenhamn,Jan-AkeLdckeberg,RBE, Margot Johansson, RBR Vasagatanoch Gunnel Gustavsson,RBR Specialresor. INBIICK D,E C E M B]E 98 R8 "30-6ringorno" Per Fogerlund,RBP Olle Eriksson,RBRFDeportementen,, sen, Kiipenhomnoch Jqn-Ake Liickeberg,RBE,i glott somspr6k.

12 i staten SiaEdenrud,cbeffiir rgebyrderna HOPPASPAINEDALI Grannemedmdktenssdldr,i eufall- Hon pekar pi faktumet att resekontotf6r ett fdretag minga ginger Ir strirre in vad fardigt hus pd Drottninggatdn i reklamkontot 1r. Trots detta finns ingen Stockbohn, ligger departernentens resechefmed det 6vergripandeansvaret, resebyra.tills i februari i d.r'uarsia menvil en reklamchef. "Allas kaka har blivit mindre", siger Edenrudcbef,men bon bar nu fatt i sanordningansadra ilppgift dtt Siv,"si lven statens.resandetir ett bra fiir en nelldn alla InHouse-byrdemai.n- stille att sklra ner kostnaderpi, dock inte otn den stdtligd.sektorn.tills aidare si att man reser mindre utan genom att planerarsitt resandebittre. Med hjlilp siner bon koar inne pd det kreatiot man av Tiavel Managementkan vi - tillsamriiriga kontoret,tnenbon boppaspd mans med ett fdretageller institution dtt sndrtfa ett egetrutn sdatt bennes "gciraderasresorbittre och billigare." "Blttre eftertrddarekan kornmatill. och billigare" dr ord som ofta inte dr fcirenliea.siv fcirklararekvationen med att o-.it fciretagbestdllertio resor samtidigti god tid finns stcirremcijligheter A TTIoBBApienresebyriIr enormthet- att pressa prisetin om deringerenhalvtimarigi, sagerhon. Iblind ar det ganska -" inn"tt avferdoch bestdl'ier en biljett i lugnt 6ch trianundrar om telefonernagitt vild oanik. s6nder,men i ndstastund brakar det l6s. Pensioneringenkommer att bli jobbig Just pi fredagarir det precissi bedrzigligt. frir Siv.Di skall hon gciraallt som hon inte Det kan varatyst och lugnt ett bratag,man hinner nu. Det skall milas, sysnlversl6jd o boriar stida oih ta itu ried sint to-"bli.'it ochllsasbcicker.hon ir faktisktlite orolig az liggande,men si pl<itsligtbciri.lrdet.ringa fciratt hon inte skallhinna allt, men innan "brandkirs= och nlstan uteslutandeir det desshar hon ett stort mil kvar. "Om jagdverlevertills jagvarit hlr i tretgrejer". Efter ett par sidanasamtalligger adrenalinnivini jdmnhdjd med cigonbry- tio ir fir jagen medaljfor ling och trogen "Den skalljagha ttff"r, tjlnst i staten",sdgerhon.,krrll. kunna tro att Siv inte tycker Fiir Siv Edenrudhor iobber blivit n6got ov en upphdngdpi mitt kontor." om jobbetmen hon pratarmeden sin paslivssril. LENNARTHAKANSSON "sina" resebyrisioni rdstenom resoroch "det ingetyrir er att denutslitnaklyschan ke - det Ir en livsstil" smyger sig in i hennespersonlighet.ndr jag undrar om hon soverbra nickar hon. "Nu for tiden gdr jag det. Fcjrr om iren var detinte si ldtt. Di kundejagiiggai siingen och planeranista dagsarbetebide fyra ochfem gingerochvarasi rdddatt gldmma alla smaitaldsningarjag kommit fram till "In-House"-resebyrAer dr ingetnytt pdfund.inte bara storfriretdgintiringsliatt ias inte vigadesomna." "N"u bred- eet utan doenstatligfiirzsahningbar insettfi)rdelarnarnedatt ba resebyrdn har ja[ em anteckningsblock vid slngen och nir jag kommer pi nigot InHouseinom de egnd.oaggarnd.sio Edenrud,cbefftr departementens skriverjagner det och somnarsedangott i resor. med statstjdnsterndnnens arbetdt i rnd.nga dr byrder bar trygg f6rvissning om att jag har id6n pi prlnt." man arbetslcisa. Si vi iir alltid skdrpta och oroprennavro InHouse-byrier dr att Aven privata fiiretag resorkan specialsys, sigersivedenrud. pi hugget." Statenhar inga krav pi sig att kopa frin SJRhar fyra resebyriersom servarolika SIDA, som minga ginger har kringliga SJR,har di SJRkrav pi sigatt barasdljatill ochotraditionellaresor,insig snabbtbeho- verk.tre personerhar handom riksdagen, staten,undrarrag. vet av en "egen" resebyridir kompetens rio om SIDA. tio finns oi UD och elvihar "Nej, vi komvem som in resor till justderasproblemkundeackumuleras. hand om restenav departementen. siiljer Det ir "Ja, pri- om mer in genomdcirren",slgersiv. Ndr jagundrarom inte SJRhar en hel del minga resor som sdljs.under 1988komvatresekunderhinvisar vi ner till Vasaga- marknadsandelar mer ungeflr resoratt bokas. gratisbarafcir att de tilltan, men om nigot privat ftiretagvill ordna h6r en statligkoncernilsknarsivedenrud Byrierna har vildigt olika karaktdr. Den slnaresorgenomossar dom vllkomna. Vi ildstafinns pi SIDA och har servattienstetill. "En vanlig fcirestillning ir att staten minnen oclr bistindsarbetarna har en deliidana kunder.de har ofta haft dlr sedan resorgenomstatenoch sedanfortsatt hos skulle vara nigon form av skyddad verkp69. PA SIDA iir resorna minga och osseftir att derasarbetemedmyndigheten stad", slger hon. "Att vi - bara fcir att vi komplicerade.diir glller det att fi fram gilvar klart. Faktiskt Ir det ungefdren tredje- tillhdr SJ-koncernen- skulle kunna dra tiga biljettertill orter i mcirkasteafrika eldel av vira kunder som inte hcir till nigot avllgsetomriler nigot katastrofdrabbat, fcjrdelarnlr vi silier resortill andradelarav slgersiv. av departementen", statenir en myt! Vi slissmedre3tenavrese- de i vdrlden.riksdagenhar minga resor. Ddr bokasdet uppemot2000flygbiljetteri byrimarknadenpi precissammavillkor Billigareoch bittre resor minaden,mestinrikes.pa UD miste man som allaandra." "Vi miste varabra di det ir mycketsom vetahur manreserblst till allavirldenshni radenav amerikanskaord pi svenskahar "Travel manage- stir pi spel", slger Siv Edenrud. "Vira der och pi departementsbyrinmiste man siillat sig ytterligareett: menr". Siv Edenrud fcirklarar med sedvan- konkurrenter stir alltid bereddaatt ta civer varabereddpi minga varianter. LENNARTHAKANSSON lig passionatt det er ett miste f6r organisa- vira kunder om vi skulle misslyckasoch tioner, vare sig de Ir privata eller stadiga. tapparvi ert konto pi 40 miljoner blir tio r sebyrd.e nsinho wse-re Inblick tiuar p d stctte REgoRI sraruo FfiRvArrNtNo t2 INBLICK,DECEMBER I988

13 O Z v U S J R : s " j i i r n g i i n g " i R i k s d o g s h u s e t ;p o l i t i k e r n o s t e s e - m o m m q E v o R e h e rt i l l s q m m o n s m e d M o n i k q A n e l l - E c k e r b e r g o c h T o m o s W o l l i n. Eaa Reber,cbeffiir resebyrdni Riksdagsbwset POUTTKERNAS RESEA Inne i mdktens salar, bredaid rnarmorpeldre ocb under konstfiirdiga takrndlningar bittar ai en aa de minstd resebyraernainom SJ."Minsta" dtrninstone odd gtiller personalantdlet, definitir:t inte aad griller omsaftningen. "Dock vet vi intefcirrln till viren hur det kommer att gi, om devdljerossistlllet fcir nigon annandl pengaroch annatskallvaskasfram innan besluttas.jaghyserdock gott hopp", sigerhon och ler sjdlvsdkert. anserhon att det bordevaraen Dersonrill bakomdiskenfciratt avlasraundir topparna.plusatt hon kanskedi siilv kundeslippa redovisningsarbetet. Hon vill ha personkontaktoch sllja resor, inte sitta och fylla i kolumner. Personkontakt Evatyckerdockatt fcirdelarna civervlger Trotsdenvackramiljcininnei riksdagshu- med rige. Bdstav allt tycker hon om tisetsfoaj6dr inremiljcindenallralugniste. rektkontakten. Den skapar f6rtroende "Vi har det stressigthdr", slger Eva. frin de som kciperresorav henneoch det "Ndr HAR en budgeterad omsirtningpi ca nigot mciteellerplenumblivit fram- betyderenormf mycket. \ /l "Fcirutom tjlnsteresorsiljervi ocksi priv 15miljoneri ir, sigerevareher,chef flyttat si kommer det 200 riksdagsmln vatresor fcir resebyrini riksdagshuset. och det Ir exrraroligt nir nigon Det verkar springandeoch ber att fi boka ori sina dock som om vi kommer att hamnapi unhemresoroch brittom dr det.minga ging- kommer och tackarfciren resasomvi ordgefer18miljonerochdetdr ju intesi-diligt er ligger de bara biljenen pi disken och nat", sdgereva."naturligtvis dr vir prioripe tre personer... springervidare.dl giillerdet arr veravem teringpi tjdnsteresor menpi sikt kommer Naturligtvisberor denstoraomslttning- som dr vem och var de hcirhemmai Sveri- vi att satsamer och mer pi lven privarresor." en pi att iiksdagenoch dessanstilldaoci Idag stir privatresornafcir ungeflr 10% fortroendevalda totalt cirka 1500persoJustatt kinna till allatyckerevair bland ner - ir vildigt "reseintensiva"i sintjlnst. det roligaste.och hon hinner helleraldrig av omslttningen,men Eva hoppaspi att Eva Reherpipekar dock att riksdagsmin- trcittnapi folk di det lr nya ansiktenefter densiffranskill <ikai framtiden.' nenstigresor inte finns med i derasverkvarje val. Nu senastir det t o m ert nytr samhetdi de ju har frikort pi tigen. Den parti att ldrakdnna. Jirnging "Just storavolymenfinns inom inrikesflyget. denlite familjira stdmningen vi har Personalenbestir av ett riktigt idrnglne. "Vi bokar ungefdr1800flygbiljetrerper hlr ar bide enfctrdelochen nackdel",slqer Eva har ordnar resor rill ooli-tikeridaln minad", sdgereva."nu f6r tidendr detvil hon. Stackars den sjukvikarieeller nyind71, de i glas&betong-palatset pi Sergels okej men innan vi fick bokning och utstdlldesom skall sitta vid diskenoch fcir- torg.monika Anell-Eckerberg dr, medsina skrift via terminal var det inre helt enkelt. scikaredaut vem som nyssfl<igforbi och 10 ir inom resebyrin,ocksi gammali geskriva1800biljetrerf<irhandoch gcirarltt ropade:'jag iker hem ikvlll, fixa en bilmet.nykomlingin TomaslVillin har bi.a jett!" och setill att denpersonenverkligen arbetati tvl ir och smdltin fint i gruppen. -oi allakrdvdesin man." Flygresaninom landetdr alltsi denvanli- kommerhemtill sitt hem. Eva berlttar klrleksfullt om sina arbetsgasteresan Eva sdljer.just inrikesflyget Ndr jagundrarom vira fcjrtroendevalda kamrateroch den godakontakt de har. omsitter ca 12 miljoner per ir, men dven dr svira och grinigaresekunder fungerarjdttebramellanoss",siger skakareva mer lingviga resorsdljs. Destamt Da nuvuclet. hon. "Och-tur dr vil det di vi inte har"si "Utskotten "Nej, reserungefdrvar tredjeir pi de 1r alldelesunderbaramlnnistoraytor att rdra osspi. Skulledet uppsti en stor resanigonstans.det kan vara en skor.vi fcirsciker ta handom demoi besta nigra'slitningarmellanosstvivlar jagi5 att rundresai USA eller nigot liknande.tysltt och de allraflestainserdet.iblind klnvi skullekunnaarbetahir. Etr stortblus Ir virr har vi inte haft de resornai si stor utner man siglite som en h6nsmamma att vi har Thomas.Jaginbillar mig att en nlr strlckningpi grund av att vi hadestdngtpi man hittar kvarglcimdabiljetter och skic- kille igruppendr bri f6r atmosfdrei.trots somrarnaoch det ir di utskottenreser.nu kar dem i postensi att nigon dvenskall allt prat om jimlikhet dr kvinnor och min har vi dock forscjktha sommarcippet och komma tillbaks till Stockholm efrer en olika och just olikherernagdr att vi trivs detfungeradeganskabratrots att vi var lite helghemma." ihop." underbemannade fcir det." Trots att Eva inte vill talaom nackdelar TENNART HAKANSSoN I N B L i C KD, E C E M B E] R 988 J

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_ Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT samarbeteger BRA KURSER Nynfrdn BERLIN BERflt BARA MASTE I d itlt rr$_ S/R sclmcffbetarmed NY CHARTERARRANOoR Slagetom de saenskacbarterresentirerna

Läs mer

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 Utgiven av Svensla &luathonselbkapet, Box 218, 101 24 Sbckholm Pctgirc: 8260?-i Ansvadg utgivre: Susanne Hermelin e-post:eauritz,h*melir@mbox200,svipnel.ae

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

och MorsrANo MusEr,T som MAKT

och MorsrANo MusEr,T som MAKT N()RI)lsK M(rsr()l()(;l t996.1, s. I l MusEr,T som MAKT och MorsrANo Makt. Som ram ftir sitt brollop 1810 med Marie Louise av Osterrike valde Napoleon Louvren, vid den tiden Musde Napoldon. Paret poserade

Läs mer

Fr-. I _. ljtsj9.[jij.tj

Fr-. I _. ljtsj9.[jij.tj Fr-. I _ ljtsj9.[jij.tj Utgiven av Svenska Malathonsellskap t, Box 218, 10121 Stockholm Hemsida: www.marrthon.se/marathonsallslapei Postgiro:8260?-3 Fax: 08 6112180 Ansvarig utgivare: Mikael Hill e-post:mikael.hill@,hills.se

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring.

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring. BEKYMRAD Att både hinna omskola folk och ändå ha dem kvar till Nästa 1990 är ett svårlöst nummer problem. utkommer 23 mars Bengt-Arne Nilsson, driftchef DC Kristianstad Sidan 3 POSITIV Gärna en teatergrupp

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER Nästa nummer utkommer 13 okt Närmare handlaren med egen DHA Sidan 8 Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 Från soffliggare till maratonlöpare Sidan 9 Nr 11 Torsdagen den 29 september 1

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson 1/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Pekka Kairento kastar loss Ny kapten på skutan i norr det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson ORDFÖRANDEN

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Glädjespridare på scenen. Nummer 2 2004. en tidning för och om Lycksele

Glädjespridare på scenen. Nummer 2 2004. en tidning för och om Lycksele GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL OCH FÖRETAG Nummer 2 2004 en tidning för och om Lycksele Glädjespridare på scenen En tidning med information om det som händer i vår kommun, om utbildning, samhällsservice,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer