LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu"

Transkript

1 Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare som formger for en storpublik. Hiir iirliis?arhetena ocha,men det hindrar inte att de ibland tar ut svdngarnamed formen. l::::: Anna Henriksson Foto:Andreas Lind & Jimmy Eriksson o

2 Stefania Malmsten,grafisk formgivare ir::i.'::;!= ffiet finns inget nytiinkande oltsligtext< emed NAn onr.igrafiska formgivaren Stefania Malmstens designar dr ltsbarhet ett grundelement, men det dr inget hinder for att designen ocksi ska vara visuellt tilltalande. - Ldsbarhet dr en sjilvklarhet i mitt arbete och nigot jag inte kan komma ifrin, men att nigot dr ldsvdnligt ar for mig irrte nagon motsats till en attraktiv design, sdgerhonett av hennes senasteprojekt ir den israeliska konstndren Keren Cytters utstdllning pi Moderna museet i Stockholm. Ti1lden formgav hon vernissagekorten, katalogen och viggtexterna. Likt en redaktor tar hon sig an och organiserarfram ett system i materialet innan hon borjar med det visuella uttrycket. - Jag iir road av system och jag tycker om att skapa en struktur i komplexa material. Niir det fungerar ir det just strukuren som hjdlper ldsaren att forsti konstndrerna och derasvdrld. Det fir ldsarenatt hitta ratt och det blir enklareatt ta del av innehillet ndr det dr organiserat pi ett bra sitt. Stefania MaLmsten strdvar efter en design som aldrig separerarform och innehill. Kontraster och en visuell dynamik skaparhon genom att ge bilden fritt spelutrum intill en genomarbetad typografi. Alla texter sdtts lika noggrant som i enroman. - Det finns ingen absolut formula for hur man skapar en Ldsbartext, menlig stravaralltid efter bdsta mtijliga lisbarhet ndr jag grir min typografi och grafiska formgivning. Text till -rtstdllningsviggar kdver en hel deljobb. Det skavara ett ge:rerost radavstind och det fir inte heller vara ftir linga rader. \Ian fir profirycka i full storlek och kontrollera nigra ginger :nnan allt sitter som det ska. Stefania Malmsten kombinerar alltid det rationella tdn-,andet med intuitiva ingivelser. Med hjalp av smi medel :illsammans med den traditionella tlpografin forsriker hon skapaovintade effekter i sitt grafiska uttryck. GArdet att kombineraleisbarhetoch nytiinkandegrafisk form? - Det finns inget nytdnkande med oldsligtex1.jagtror att man kan uttrycka sig med typografi, men det intressanta dr att gdra det med smi medel, som ett ovintat val av t,?snitt eller subtila ftirskjutningar. Det ar hela utmaningen, att skapa en ldsvinlig typografi som dr intressant och tidsenlig.!t L ASVANL IGAE X E MPE L Bok om Dog Hammorslg'tild.Kollegorna pi designbyrin Kingston gjorde fiir nigra ir sedan en fet bok om Dag Hammars$iild. Exempel pi typografi sorn ir si lisvinlig och perfelt si den blir vacker. Interview.Tidningar som Fabien Baron harvarit inblandad ibrukar prdglas avgodtypografi kombherat med starkvisuell irnpact. Till exempel magasinet Intewiew. SL:sgrafskaprofl. SL:s grafiska profil ir irnponerande.varendaliten del ir vdl formgiven och latt att ta till sig. ri ra sva uricr EX E \{PE L i-d Magazine.Det ir en av mina favorittidningar genom iren, fast denhar alltidvarit ganska oliislig. Senaste num-ret som ir deras 3o irs-jubileun har hoppliis typografi. Soci aldemokrat ernasv alaffi scher. Minga av valaffischerna prdglas av ett missriktat experiment med typografi. Socialdemokraterna anvinder tillexempel enjobbigversalkursiv som 5r svir att ta till sig. Pi internet dr de diliga exemplen fiir Webbdesign. minga fiir att nlmnas. Det finns ingen ursikt, det gir utmirkt att skapa godtypografi fiirwebb. c

3 52 cap&des Gt{ Nas/2010 EvaJais-Nielsen,atelj6chef pa Ordfront magasin ffi >Ettbra typsnitt och enkorrekt radbredd ( skaparbalans... - Det fir gdrna vara en kombination av expressiv och funktionell typografi. I rubrikerna anvdndervi iblandversaler, det kan uppfattas som svirldst, menvi gor bara si ndr rubriken dr kortare dn fem ord. Den fir girna skika hog, men brddtexten ska alltid vara valgjord. Det ar inte ovanligt med riktigt linga reportage pi uppemot 40oootecken och dven de kortare artiklarna dr ofta ganska linga, cirka ro oootecken. - De linga texter som finns i virt magasin kdver en god typografi och en stor omvirdnad for att vi ska lyckas skapa onskad lisbarhet. Avrr.rriin EvaJais-Nielsen,atelj6chef och grafisk formgivare pi Ordfront magasin, ir det en sjilvklar del av arbetet att jobba med texternas ldsbarhet. - Jag virdar alltid btodtexten. Ett bra typsnitt och en korrekt radbredd skaparen balans i designen, siiger hon. Ordfront magasin ir Sverigesstcirsta minadstidning for samhdllsdebatt och kultur. F<irtvi 5r sedan genomforde Eva Jais-Nilsenen redesign av magasinet tillsammans med sin kollega Kristoffer Nyl6n. - I dag har magasinets reportagesidor en spaltbredd pi tre spalter och vi anvinder alltid en antikva som typsnitt i rubriken, i ingressen och i brodtexten i de ldngre texterna. Vi forsoker alltid att fi alla texter si liisviinliga och lisbara som mdjligt. Det ska finnas en harmoni och rytm som fungerar for ldsaren. Under redaktionsm<itendiskuterasdispositionen och innehillet i tidningen och det jongleras med sidorna for att den grafiskaformen ska sitta perfekt. L ASVANL IGAE X E MPE L ieye,nr 76.Elegant och stram utformning med entydliggrid somger en tit form medvilplanerad luft. Rejiila konuaster i typografi, spaltbredder m.m. Bra grad och kegel och tydligt typsnitt. Snygg retrokinsla. ELLe decorqtion,ukedition,septemberzoro.vdlgjord med tydlig och kontrastrik typografi. Tldliga - aldrig iiverdrivna - ingingar iiverallt, iven i bildtexter. Behagligt, relativt stillsamt tempo. Modern Psykologi, sommarenzoto. Ett bevis pi att det gir att ha ett brett tilltal i formen som santidigt ir typografiskt bra. Minga ingingar och bra kontraster. Vildigt lettlast. Ganska mycket firg och riitt hiigljudd samtidigt rak och ren \pografimen form. Aldrig svirlist eller riirigt. Hur har ni tdnkt kring mellanrubrikerrespektivefeta ing6ngar? - Ldsvdnlighetenkan oka om man anvdndermellanrubriker, menvi harvalt att ha feta ingingar och stora anfangervid nytt styckei stdllet. Mellanrubriker ir nigot som har minskat generellt, forut sig man det overallt, men si ir det inte i dag. Ordfront magasin har frdmst prenumeranter och behover inte fylla sitt omslag till bredden med puffar for att konkurrera pi butikshyllan. Aven om en Aterhillsam grafisk form ir till fordel for omslagsbilden och kan ge magasinet ett mer exklusivt utseende ser EvaJais-Nilsendven svirigheter med ett sadantomslag. -Tillgenglighet handlar dvenom hur man presenterartidningen pi omslaget. Minga ldsingingar inkluderar och fangar en stdrre milgrupp. En stramare form kdver mer fcirkunskaperom magasinet och utesluter minga potentiella lisare. Aven om de har bra typografi nir innehillet inte fram.!l EJLA S V A N LIGAE X E MPE L KonstnAren,nr ozlzoro. Snygg och (ftirmorlligen som sig biir i det hdr fallet) svirtille'glig framsida. Fint format och papper. Men mindre lasbar/tilgengfg typografi. Ibland fiir stor text, ibland fiir stort radavstind. Inte si bra kontrast i typografiska detaljer. leanned'arcliving,nr 5 lzoto (Danmark).Hyfsat ambitiiisa foton och bilderna ir ordnade i rader, men \rpografin 5r en katastrof. Ett riktigt varnande exempel. En mdngd olika som er exuemt spiirrade med "litsastypsnitt" skuggeffekt. Ofta text i bild. Spaltbredden i brtidtexten ir ofta enspalt iiver en hel sida (ca r4o nedslag). PSI (Personligutveckling&psykologi),nr 7/zoro. Kinns mer orolig och aning lite riirig i formen (ofta ett medvetet val nir tidningen vill utstrila bredd, att man fir mycket ftir pengarna osv.) Jag upplevertexten fiir stor (bide briidtext, bildtext och faktatext). Rdtt mycket text i bild qch 3ning minga \rpografiska variationer (storlekar, typsnitt etc.) {-

4 I -\umn: Eva Jais-Nielsen i l der :50 Xcnirir: Halvtid somatelj chef pi Ordfront magasir och graesk formgivare pi Ordfront forlag, halvtid som frilansande fomgivare och gistfdreldsare inom grafisk formgivning, Arbetade tidigarebl.a. pi magasinetres, Givit ut bokenfidskriftsdesign pi Ordfront fiirlag. lropiration:bloggar/hemsidor som magculture. com, grairodit.com, designobseroer.com, danskdynamit.com. Tidskriftsbutiker och min egen samling av tidskrifter med pirlorftin hela rgoo-talet,

5 54 caf&destgl{ Nes/20!0 Namn:Karolina Lagsqvist Alder:3:ir Karririr;Produktdesigner, utbildad pi Beckmms treiriga fornlinje i Stockholrn. Inspirction: musik, humor, berattelser, vardagliga hiindelser,kartbikker, b {*Ss1

6 55 KarolinaLagerqvist,kommunikat6rpAlkea,Kom& In ffi )Att skapaforstielse er min frtmsta uppgift" KARoLTNALAcERevrsr dr kommunikator pi Ikea, Kom & In. I hennes arbete med grafisk form kommer ldsbarheten forst, och om designen hjdlper till att oka forstielsen si gar det att mdta med en ging. -lu firre frigor som stdlls till sdljarnapi golvet desto bettre har jag lyckats formedla den cinskadekunskapen via grafisk kommunikation. Kommunikationenvi silnder ut dr ett av vira frdmsta verkyg fdr att genereranrijda kunder. Att skapa forstielse dr min friimsta uppgift. Enligt Karolina ir knepet fcir att fi till bra lssbarhetatt man har envdlmiende kommunikationsflora och en bra dynamik. - Det dr det som gor jobbet. Vi kan inte enbart ha stora skyltar, ibland miste vi skapaplatser diir kunderna bide kan liisa om en lampa och testa den for att de helt ska forsti hur den fungerar. Mycket kommunikation betyder inte automatisk en cikadforstielse, sdgerhon. Pi Ikea vid Kungens kurva i Stockholm arbetar totalt fyra kommunikatorer. De ingiri en avdelning som heter Kom&In, vilket stir frir Kommunikation & Inredning. Grundid6n med den kommunikation som gors pi Ikea ar att det grafiska uttrycket i varuhuset ska vara enkelt och tydligt och vara ett verktyg it den mekaniska forsdljning som Ikea anvinder sig av.det ska vdgleda kunderna genom butiken och underlitta derasbesokgenom att berdtta alla de sakersom de kan tinkas viljaveta omprodukterna. De ska ges mojlighet att orientera sig runt fritt och finna det de iir ute efter pi egen hand. -Vi kortar ofta ner ochjusterar texter for att dka liisforstielsen. Det gdrs Svenfor att anpassadem tilljustvirt varuhus. Detfinns gemensammalayoutmallarfor allavaruhus, men det finns dndi utrymme for kommunikatrirerna att specialsy formen fcir enskilda varuhus. Ndr det kommer till typsnitt si anvinds det enkla och tydligaverdana i all kommunikation pi Ikea. Kommunikatcirerna arbetat ocksi med firger for att f<irrydligavilka produker som htir ihop. - Exempelvis pi lampavdelningen har de implementerat sammagrrina fdrg pi alla skyltar som gdller Iigenergilamporna och samma blia firg pi dem som giller halogenlamporna. pa prrsllpplrxe fims all information om vem som ir designer,vilka de exakta mitten ir och vilket material de dr tillverkadeav.skyltarnaruntomking ivaruhuset informerar om varfrir man skavilja en dyrare soffajdmte en billigare variant. Den sortens informationsskyltar fcirklarar produkten pi en mer detaljerad nivi och jimfor dem medvarandra it kunden. -Vi jobbar dagligen med att skapatydlig informativ kommunikation till vira kunder och tillsammans med sdljarnafor vi en stiindigt pigiende dialog om hur den fungerarivaruhuset.vi stiller oss frigor som, vadvill kundenveta?vaddr otydligt? Sedan skapar vi fordndringar i kommunikationen som vi ddrefter utvdrderar. Det lr alltid lika roligt ndrvi miirker att kunderna hittar bdttre och att de frigor som ofta stiillts minskar i antal.tl L ASVANT IGAEX E MPE L Ike a-kat alogen. lnspirerande/ldttld st/inf ormativ. I den finns nyttig information som kan vara till hjilp inf<ir ditt Ikea-bestik. Allt frin garantier till iippettider fiir restaurangen. Ikeas pislapp. Hdr finns allt du behiiver veta om produkten. Pi enviildigt litenyta har man fitt in all behjalplig information f<ir att gaira det se enkelt som mcijligt infiir ett eventuellt kiip. Ikeas pilar i golvet. Ett tydligt och lattilgeng[gt sdtt att vigleda besiikarna ivaruhuset. E] LAS V A N TIGAEX E MPE L SL:sbusstidtobell.Den 5r till fiir alla, ska kunna ldsas och fdrstis av alla men den ir alltid otyrtlig, exempelvis placeringen av alla asterisker/undantag. Den har fiir r<irig layout fiir sitt indamil och ftir liten text. Inf ormationp& medio,t.ex.skotselanvisningor. Man kan Idtt missa viktig och avgiirande information om det dr fiir mycket och fiir liten text. Ett betydelsefullt sammanhang dir man verkligenvill att den ska lisas. Ikeaspilar i golvet.syns inte si bra, de irviktiga och betydelsefulla men smilter in lite fiir mycket f<ir att man kan kurna se dem. De dr svarta idag men en awikande firg hade nog tydliggjort dem.

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist G R A L L K Q L Aa Presentationsteknik - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist Kandidatarbete vid institutionen för stad och land 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN

Läs mer

Grafisk form TEXTKONTROLL

Grafisk form TEXTKONTROLL Grafisk form Syftet med den grafiska utformningen är att locka till läsning. Därför är det viktigt att formgivningen är tydlig. Lustigheter, klurigheter, snygga ilder är också viktigt men kommer i andra

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver 99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver En bra hantverkare har alltid en stor verktygslåda. Och oavsett vilka problem han ställs inför så kan han alltid dyka ner i lådan och plocka fram

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Har du också skaffat XPress 3.2?

Har du också skaffat XPress 3.2? DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRG 3 FEBRUARI 19941 FACKPRESSENS TYPOGRAFISKA FANTASILÖSHET Sid 3 6 LIDINGÖ TIDNING FICK NY FORM AV LUDVIG GRANDIN Sid 7 GE DINA RUBRIKER NYTT DJUP MED ADOBE DIMENSIONS

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer