EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2288(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit (2007/2288(INI)) Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Föredragande: Iliana Malinova Iotova Rådgivande utskotts föredragande (*): Jean Paul Gauzès, utskottet för ekonomi och valutafrågor (*) Förfarande med associerade utskott artikel 47 i arbetsordningen PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INNEHÅLL Sidan FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION...3 MOTIVERING...7 PE v /11 PR\ doc

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit (2007/2288(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens meddelande om finansiell utbildning (KOM(2007)0808), med beaktande av kommissionens grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (KOM(2007)0226), med beaktande av sin ståndpunkt vid den andra behandlingen av den 16 januari 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG 1, med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken för finansiella tjänster ( ) vitboken 2, med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2008), och av följande skäl: A. Å ena sidan växer finansmarknaderna snabbt och har blivit oerhört dynamiska och komplexa. Å andra sidan innebär samhällsförändringarna och de förändrade livsstilarna att det finns ett behov av sund förvaltning av de privata finanserna och av att regelbundet anpassa de privata finanserna till nya arbets- och familjesituationer. B. Beslutsfattare på både medlemsstatsnivå och EU-nivå bör prioritera åtgärder för att öka konsumenternas finansiella kunskaper, inte bara på grund av de fördelar detta innebär för enskilda utan även på grund av de fördelar det innebär för samhället och ekonomin, till exempel genom att nivån för problematiska skulder minskar, sparandet ökar, försäkringsprodukter används på lämpligt sätt och lämpliga förberedelser inför pensioneringen görs. C. Undersökningar visar att konsumenterna tenderar att överskatta sina kunskaper om finansiella tjänster och att de måste övertygas om att de inte har så goda finansiella kunskaper som de tror. D. Högkvalitativa program för finansiell utbildning, som riktar sig till särskilda målgrupper och om så är lämpligt är så personligt anpassade som möjligt, kan bidra till att förbättra de finansiella kunskaperna så att det blir möjligt för konsumenterna att fatta initierade 1 Antagna texter, P6_TA(2008) Antagna texter, PA_TA(2007)0338. PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 beslut, vilket i sin tur bidrar till att finansmarknaderna fungerar effektivt. E. Vikten av gränsöverskridande finansiella tjänster ökar ständigt, och kommissionen bör ta initiativ på EU-nivå för att främja finansiell utbildning. F. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utbildningsbehoven hos sårbara konsumenter (låginkomsttagare, arbetslösa, etniska minoriteter osv.) och hos funktionshindrade, pensionärer och arbetstagare som närmar sig pensioneringen. G. Forskningen visar att de som i ett tidigt skede lär sig de grundläggande aspekterna av personliga finanser har bättre finansiella kunskaper. Det finns ett nära samband mellan finansiell utbildning och undervisning i grundläggande färdigheter (matematik och läsning). 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ på området finansiell utbildning för konsumenter, framför allt upprättandet av expertgruppen för finansiell utbildning och dess avsikt att skapa en Internetdatabas över system för och forskning om finansiell utbildning inom EU. Parlamentet anser att expertgruppen för finansiell utbildning bör ha tydliga ansvarsområden och befogenheter och föreslår att gruppen ombes utarbeta ett grundläggande program för finansiell utbildning på EU-nivå samt att en budgetpost för dessa program skapas. 2. Europaparlamentet understryker vikten av att genom noggranna studier på nationell nivå och EU-nivå fastställa den finansiella kunskapsnivån i alla medlemsstater och ange utbildningsbehoven hos särskilda målgrupper i samhället, utifrån en rad olika kriterier såsom ålder, inkomst och utbildningsnivå. 3. Europaparlamentet understryker konsumentorganisationernas roll när det gäller att fastställa målgruppernas särskilda behov av finansiell utbildning, uppmärksamma svagheter och brister i befintliga utbildningssystem och förse konsumenterna med finansiell information, till exempel via Internetbaserade verktyg för finansiell planering. 4. Europaparlamentet anser att program för finansiell utbildning endast blir effektiva om de skräddarsys till de specifika målgruppernas behov och om de, där så är lämpligt, är så personligt anpassade som möjligt. 5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla grundläggande utbildningsprogram på EU-nivå på området personliga finanser. Programmen ska baseras på gemensamma regler och principer som kan anpassas till behoven och tillämpas i alla medlemsstater. Europaparlamentet föreslår att en öppen samordningsmetod används för att fastställa normer och främja utbyte av bästa praxis. 6. Europaparlamentet betonar att finansiell utbildning kan komplettera men inte ersätta bestämmelser om konsumentskydd när det gäller lagstiftning och reglering av finansiella tjänster och reglering av finansinstitut. 7. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som den privata sektorn, framför allt finansinstitut, spelar när det gäller att tillhandahålla information om finansiella tjänster. Parlamentet betonar dock att finansiell utbildning bör vara objektiv och rättvis och att den PE v /11 PR\ doc

5 tydligt bör skilja sig från kommersiell rådgivning och reklam. För att kunna uppnå detta mål uppmuntrar parlamentet finansinstituten att utveckla uppförandekoder för personalen. 8. Europaparlamentet erkänner att en balans måste upprättas mellan att tillhandahålla de kunskaper konsumenterna behöver för att fatta initierade finansiella beslut och att utsätta dem för informationsöverflöd. Parlamentet förordar högkvalitativ information som är tillgänglig, konkret, lätt att förstå och vars syfte är att förbättra konsumentens förmåga att fatta initierade och ansvarsfulla beslut. 9. Europaparlamentet rekommenderar att systemen för finansiell utbildning inriktas på viktiga aspekter som är relaterade till livsplanering, till exempel grundläggande besparingar, skulder, försäkringar och pensioner. 10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med sina insatser för att främja dialogen mellan aktörer, till exempel genom att anordna nationella och regionala konferenser. 11. Europaparlamentet föreslår att en budgetpost skapas för att finansiera verksamhet på EU-nivå i syfte att öka konsumenternas medvetenhet om vikten av finansiell utbildning och finansiella kunskaper. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att öka medvetenheten på EU-nivå genom att stödja anordnandet av konferenser och mediekampanjer. 12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla och uppgradera webbplatsen Dolceta och att tillhandahålla denna tjänst på alla officiella EU-språk. Parlamentet föreslår att kommissionen lägger till en länk på webbplatsen Dolceta till den Internetdatabas över befintliga regionala och nationella system för finansiell utbildning som den avser att skapa. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa indikatorer som anger tillgänglighet och kvalitet på finansiell utbildning på resultattavlan för konsumentmarknaderna. 14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta informationskampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om vilka rättigheter de har enligt EU-lagstiftningen på området tillhandahållande av finansiella tjänster. 15. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att införa finansiell utbildning i grundskolans och gymnasiets allmänna läroplan för att utveckla de färdigheter som behövs i vardagen samt att anordna systematisk utbildning för lärare i detta ämne. 16. Europaparlamentet anser att synergieffekterna mellan olika utbildningsorganisationer inte utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att upprätta ett nätverk för finansiell utbildning där både den statliga och icke-statliga sektorn deltar, samt att uppmuntra samarbete och dialog mellan alla aktörer. 17. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt utbildningsbehoven hos pensionärer och arbetstagare som befinner sig i slutet av sin yrkesbana. PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta utbildningsprogram inom ekonomi och finansiella tjänster för socialarbetare eftersom de är i kontakt med människor som riskerar att drabbas av fattigdom eller bli kraftigt skuldsatta. 19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar. PE v /11 PR\ doc

7 MOTIVERING I Vikten av finansiell utbildning Finansiell utbildning ligger högt upp på dagordningen i både USA och EU. Det finns två anledningar till detta. För det första möts konsumenterna av en ständigt växande tillgång och komplexitet när det gäller varor och tjänster. För det andra utvecklas inte konsumentinformationen och rådgivningen i samma takt som finansiella produkter i fråga om komplexitetsnivån. Detta innebär att konsumenterna blir mer sårbara när det gäller finansiella frågor. Konsumenterna behöver grundläggande kunskaper som hjälper dem att välja och helt och hållet förstå informationen och förslagen. Om klyftan när det gäller information och finansiell expertis mellan finansinstitut och konsumenter minskar, minskar även risken för överskuldsättning, underlåtande att betala och konkurs. Dessutom ökar konkurrensen mellan långivare och därmed den övergripande effektiviteten på marknaden eftersom konsumenter som är mer välinformerade kan skilja mellan olika finansieringsförslag och välja det alternativ som är bäst lämpat för deras behov. II Begreppet finansiell förmåga Forskarnas definition av begreppet finansiell förmåga har tre grundläggande beståndsdelar: Finansiell kunskap och förståelse En grundläggande nivå av finansiell förmåga bör upprättas. Konsumenterna bör kunna förstå grundläggande finansiell terminologi och i viss utsträckning även de tekniska, juridiska och matematiska förfaranden som ingår i denna terminologi. Kunskapen bör förvärvas genom utbildning men även genom erfarenheter och genom att konsumenterna passivt tar emot information från olika källor. Finansiella färdigheter och finansiell kompetens Efter att konsumenterna har uppnått en viss kunskapsnivå bör de utveckla sin förmåga att använda och dra fördel av kunskapen. Detta kräver en rad specifika färdigheter, till exempel att sammanställa finansiell information (kontoutdrag, kvitton osv.) och arkivera, att bedöma den samlade informationen på rätt sätt, att jämföra de olika produkterna och andra färdigheter som underlättar den finansiella planeringen (besparingar, utgifter, budget, investeringar). Finansiellt ansvar Det räcker inte med att konsumenterna har kunskaper och färdigheter för att de ska kunna hantera sina finanser på lämpligt sätt. De måste även vara beredda att använda sina kunskaper och färdigheter. Detta handlar till stor del om vilken inställning de har. Finansiell förmåga handlar inte bara om att veta vilken åtgärd som är rätt. Olika människor kan trots att de har samma kunskaper välja olika åtgärder beroende på att de har olika inställningar till utgifter och investeringar. Dessutom kan även människor med rätt kunskaper och färdigheter fatta beslut som inte är ansvarsfulla ur ett makroekonomiskt perspektiv. PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 III Problem orsakade av brist på finansiell förmåga Det är svårt för konsumenter med låga finansiella kunskaper att välja de produkter och tjänster som är mest lämpliga för deras behov. Det är svårt för dem att bedöma de råd de får, och de kan vilseledas och bli offer för otillåtna försäljningsmetoder. Det finns en allmän missuppfattning om finansiella produkter, framför allt om de är mer komplicerade. Detta problem kan leda till två olika resultat att konsumenterna inte engagerar sig i finansiella frågor (ekonomisk utslagning) eller att konsumenterna engagerar sig, men kanske inte väljer rätt produkt eller undersöker produktutbudet tillräckligt mycket för att hitta den produkt som bäst tillgodoser deras behov, eftersom de tycker det är svårt att jämföra produkterna. Olika undersökningar visar att kunden antingen helt enkelt väljer de billigaste produkterna eller väljer produkter från stora företag eftersom dessa betraktas som mer tillförlitliga. Ett annat problem är att konsumenterna inte följer produktutbudet för produkter efter att de har köpt dem så att de kan byta till mer fördelaktiga erbjudanden. Enligt en undersökning som genomförts av FSA (Finansinspektionen) är nivåerna i Storbritannien när det gäller att undersöka produktutbudet för finansiella produkter mycket låga i jämförelse med nivåerna för kläder eller mobiltelefoner. Ett annat problem är att kunderna inte vet vem de ska vända sig till. Undersökningar visar att när människor vill ha råd vänder de sig i första hand till familj och vänner. Anledningen till detta är att de tror att deras familjemedlemmar ger dem tillförlitliga råd. Å andra sidan kan rådgivning från en bank leda till påtryckningar att köpa finansiella produkter. Konsumenterna bör få oberoende råd så att deras intressen tillvaratas på bästa sätt. Få konsumenter har emellertid råd att anlita personliga finansiella rådgivare. Bristen på planering inför framtiden är också en följd av bristen på finansiell information och förmåga. Det är viktigt att inse att planeringen inför pensionen bör påbörjas i ett tidigt skede av arbetslivet. Slutligen utsätts dagens konsumenter ständigt för påtryckningar i form av reklamerbjudanden om att låna pengar. Om de inte inser konsekvenserna av att ta lån och framför allt av att inte kunna betala tillbaka lånet kan detta få negativa effekter på deras välbefinnande men även på samhället i stort. IV Ökad medvetenhet Även om undersökningar visar att det råder en allmän brist på finansiell förmåga bland europeiska konsumenter är det inte säkert att konsumenterna själva inser eller erkänner detta. Vi måste öka konsumenternas medvetenhet om hur väl de förstår finansiella frågor och hjälpa dem att förstå att det finns ett behov av finansiell utbildning och oberoende expertrådgivning. Samtidigt bör konsumenterna vara medvetna om konsekvenserna av deras handlande och de avtal de ingår, till exempel konsekvenserna av att inte göra avbetalningar eller av förtidsåterbetalning. Denna medvetenhet kommer att hjälpa dem att fatta initierade och ansvarsfulla beslut. PE v /11 PR\ doc

9 Det behövs en informationskampanj för att möta det växande allmänintresset för finansiell förmåga. Dessutom bör konsumenternas förmåga att bedöma sin egen finansiella förmåga utvecklas. Konsumenternas inställning till finansiell utbildning bör påverkas. Även om kvalitativa system för finansiell utbildning och expertrådgivning finns tillgängliga är det inte säkert att konsumenterna anser sig behöva dem. V Finansiell utbildning och finansiell information en differentierad strategi Under en individs liv utvecklas den finansiella förmågan. Den är beroende av konsumenternas livssituation, utbildningsnivå, inkomst osv. Finansiella kunskaper, förståelse, färdigheter, kompetens och ansvarskänsla fyller ingen funktion om konsumenterna inte kan använda dem i praktiken. Därför bör finansiell utbildning vara praktiskt och inte bara teoretiskt inriktad, framför allt när det gäller äldre konsumenter. Inom systemen för finansiell utbildning måste man ta hänsyn till konsumenternas behov. Deras behov avgörs av ålder, inkomst, civilstånd, utbildning, inställning, personliga intressen, vilken sektor de arbetar inom osv. Dessa faktorer innebär att det behövs grundläggande principer för systemen för finansiell utbildning: Utbildningssystemen bör inriktas efter målgrupper. Utbildningssystemen måste utformas med hänsyn till de skilda behoven och intressena hos en mängd konsumenter och bör tillhandahållas på konsumenternas eget språk informationen för konsumenter bör vara konkret och lätt att förstå. Utbildningssystemen bör vända sig till en mängd olika konsumenter barn, ungdomar, vuxna, personer som närmar sig pensionsåldern, pensionärer och ingå i det formella utbildningssystemet. Dessutom bör specifika program för finansiell utbildning som är avsedda för vissa samhällsgrupper och ekonomiska grupper utvecklas. Utbildningssystemen bör även ta hänsyn till kundernas förmåga att klaga och söka gottgörelse. En annan viktig omständighet är att konsumentinformation är en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för att konsumenterna ska kunna fatta effektiva beslut. En ökning av tillgänglig information leder inte automatiskt till en ökning av den information konsumenterna besitter. Konsumenterna behöver information, men de behöver även förstå informationen och jämföra den med annan information. Ofta möts konsumenterna av ett informationsöverflöd, och de har problem med att filtrera informationen. Detta kan innebära att deras förståelsenivå minskar och att deras förmåga att fatta beslut begränsas. Information får inte förväxlas med utbildning och rådgivning. Vanligtvis har konsumenter med lägre inkomst mindre tillgång till information eftersom de inte använder finansiella produkter regelbundet. Oberoende finansiella rådgivare anlitas av många kunder, men inte av dem med låga inkomster. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt oberoende och kvalitativ rådgivning för konsumenter med låg inkomst. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 VI Vidareutveckling och genomförande av system för finansiell utbildning Alla aktörer bör involveras i processen för finansiell utbildning staten, icke-statliga organisationer, konsumentorganisationer och finansinstitut. En tydlig uppdelning av ansvarsområden krävs. Finansinstitut har de expertkunskaper som krävs för att utveckla konkreta och praktiska utbildningssystem, men bör inte vara den enda aktören som erbjuder finansiell utbildning och rådgivning. Andra tillförlitliga utbildningsanordnare på området finansiell utbildning är oberoende institutioner såsom konsumentorganisationer och staten. Den bästa lösningen är att finansiell utbildning anordnas gemensamt av finansinstitut och konsumentorganisationer så att konsumenternas rättigheter och intressen skyddas och konsumenterna inte utsätts för påtryckningar att köpa finansiella produkter. VII Finansiell utbildning på EU-nivå Finansiell utbildning tillhandahålls av en mängd olika institutioner och organisationer finansiella tillsynsmyndigheter, finansinstitut, byråer som arbetar för att öka vuxnas kunskaper, konsumentorganisationer osv. De nationella myndigheterna i 11 medlemsstater är de viktigaste drivkrafterna när det gäller finansiell utbildning. Huvudämnet är penningteori och särskilt hur man använder ett bankkonto. I programmen för finansiell utbildning ingår även kreditförvaltning och förvaltning av lån samt frågor som rör investeringar, besparingar, försäkringar och riskhantering. På området finansiell utbildning har kommissionen genomfört följande initiativ: Kommissionen har upprättat en webbplats, Dolceta, som erbjuder konsumentupplysning för vuxna webbplatsen är översatt till alla officiella EU-språk (förutom rumänska och bulgariska) och är anpassad till behoven på alla nationella marknader. Kommissionen har beslutat att utöka Dolceta till att omfatta även grundskole- och gymnasieutbildning detta nya projekt är avsett för ungdomar och lärare. Syftet är att hjälpa lärarna att föra in de finansiella frågorna i klassrummet och bedöma elevernas kunskaper om dem. Europe Diary (Den europeiska dagboken) en broschyr som delas ut till gymnasieelever för att informera dem om deras rättigheter som konsumenter. Den innehåller ett avsnitt om pengar och skulder som förklarar hur finansinstitut och finansprodukter fungerar och varnar för riskerna med att ta alltför stora lån. I mars 2007 anordnade kommissionen en konferens med titeln Increasing Financial Capability (Att öka den finansiella förmågan) för att belysa vikten av bestämmelser för högkvalitativ finansiell utbildning och för att tillhandahålla ett forum för utbyte av bästa praxis. I grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden anser kommissionen att mer kan göras för att främja finansiell utbildning. Kommissionens meddelande om finansiell utbildning (KOM(2007)0226). PE v /11 PR\ doc

11 VIII Åtgärder Medlemsstaterna bör spela en central roll i den finansiella utbildningen. Det bör dock utvecklas ett grundläggande utbildningsprogram på området finansiell utbildning på EU-nivå. Inom ramen för detta program måste gemensamma regler och principer som kan tillämpas i alla medlemsstater skapas. Det bästa sättet att förbättra människors finansiella förmåga är att införa ett ämne där finansiella frågor behandlas i skolornas läroplan. För att uppnå så goda resultat som möjligt bör finansiell utbildning ges redan i skolan och vara obligatorisk. Kommissionen bör rekommendera att medlemsstaterna inför finansiell utbildning i de nationella läroplanerna. En särskild strategi bör utarbetas för att förbättra de finansiella kunskaperna inom olika samhällsgrupper barn i grundskolan, tonåringar i gymnasiet, studenter på universitetet, vuxna, låginkomsttagare och pensionärer. Medlemsstaterna bör upprätta ett nätverk för finansiell utbildning där både den statliga och icke-statliga sektorn, liksom specialutbildade lärare, deltar. Kommissionen bör uppmuntra medlemsstaterna att inrätta en speciell form av finansiell utbildning som är särskilt utformad för konsumenter som befinner sig i slutet av sin yrkesbana eller redan är pensionerade. Detta är viktigt eftersom de sociala trygghetssystemen numera är utformade så att riskerna bärs av medborgarna och inte längre av staten. Kommissionen bör skapa en budgetpost för program för finansiell utbildning på EU-nivå. Finansiering bör avsättas för mediekampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om de problem som den låga finansiella kunskapsnivån orsakar. PR\ doc 11/11 PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 11.1.2011 2010/2159(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen (2010/2159(INI)) Utskottet för kultur och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 7.10.2010 2010/2088(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Bortom BNP Att mäta framsteg i en föränderlig värld (2010/2088(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 22.6.2012 2012/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om IT-säkerhet och försvar (2012/2096(INI)) Utskottet för utrikesfrågor Föredragande: Tunne Kelam

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Budgetkontrollutskottet 2010/0803(NLE) 1.3.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2239(INI) 7.4.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om insyn i samband med institutionella investerare (2007/2239(INI))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2285(INI) 9.4.2008 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/2063(INI) 9.6.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (2016/2063(INI)) Utskottet för ekonomi

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

om bedömning av kreditvärdighet

om bedömning av kreditvärdighet EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA:s riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet 1 Innehåll Avdelning 1 Efterlevnad och rapporteringsskyldigheter 3 Avdelning 2 Syfte, tillämpningsområde och definitioner 4 Avdelning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39. Utskottet för kultur och utbildning 2008/2226(INI) 28.1.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39. Utskottet för kultur och utbildning 2008/2226(INI) 28.1.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2226(INI) 28.1.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39 Förslag till betänkande Maria Badia i Cutchet (PE414.950v01-00) om konststudier inom Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2015/2065(INI) 6.7.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (2015/2065(INI)) Utskottet

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/2091(INI) 5.5.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2016/2244(INI) 9.1.2017 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI)) Utskottet för den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 2015/0000(INI) 4.2.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/0000(INI)) Utskottet för kultur

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer