Anvisning 10/2014 2(66)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 10/2014 2(66)"

Transkript

1 Anvisning om alkoholreklam Anvisning 10/2014

2 Anvisning 10/2014 2(66) Innehåll Inledning... 3 Bestämmelser Starka alkoholdrycker Till konsumenter riktad reklam för starka alkoholdrycker Indirekt reklam för starka alkoholdrycker Prislistor inom detaljförsäljningen av starka alkoholdrycker Vederlagsfri överlåtelse av starka alkoholdrycker Reklam som gäller företagets image Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen Svaga alkoholdrycker Reklam som riktar sig till minderåriga Reklam som sammankopplar alkoholkonsumtion med framförande av fordon Reklam som framhäver alkoholhalten som en positiv egenskap Reklam som framställer stor alkoholkonsumtion på ett positivt sätt eller måttlig alkoholkonsumtion på ett negativt sätt Reklam som lovar ökad prestationsförmåga eller social eller sexuell framgång Reklam som lovar medicinska effekter Reklam som strider mot god sed eller är opassande eller vilseledande Reklam i tv, radio och biografer Reklam på en allmän plats Definition av en allmän plats Undantag från förbudet mot reklam på allmänna platser Reklam i samband med reklam för en annan produkt eller tjänst samt indirekt reklam Spel, lotterier och tävlingar Användning av innehåll som produceras av konsumenter och tillhandahållande av reklam för distribution av konsumenter i datanätstjänster Alkoholreklam på restaurang Reklam för starka alkoholdrycker på restaurang Reklam för svaga alkoholdrycker på restaurang Prissättning och prisinformation Prissättning Prisinformation i marknadsföring Information om extrapriser på alkoholdrycker Specialfrågor Alkoholreklam och idrott Tilläggsvaror och samerbjudanden Tilläggsvaror och samerbjudanden på restauranger Tilläggsvaror och samerbjudanden inom detaljhandeln Användning av alkoholdryck som tilläggsvara för andra nyttigheter Provsmakningar Affärsgåvoförpackningar Reklam för alkoholdrycker i tax free-butiker Reklam för alkoholdrycker i utländsk publikations- och programverksamhet samt på internet Tillsyn av alkoholreklam Behörighet och påföljder Reklamutgivarens ansvar... 64

3 Anvisning 10/2014 3(66) Inledning Denna förnyade version av anvisningen om reklam för alkoholdrycker gäller sådan reklam, indirekt reklam och annan verksamhet för att främja försäljningen av alkoholdrycker som avses i 33 i alkohollagen (1143/1994, AlkoL). Anvisningen tillämpas på alla former av reklam och säljfrämjande åtgärder. Vad som i denna anvisning sägs om reklam gäller även annan säljfrämjande verksamhet. En alkoholdrycks förpackning samt illustrationerna och färgsättningen på dess etikett är en del av den säljfrämjande verksamhet som riktar sig till konsumenterna och som syftar till att påkalla konsumenternas uppmärksamhet och göra att produkten skiljer sig från andra produkter. Förpackningen fungerar inte enbart som ett redskap för att ge information om produkten, utan även som en reklamyta. Därför kan den bedömas med stöd av reklambestämmelserna i alkohollagen. Kraven i reklambestämmelserna gäller likaså allt annat material som finns framlagt i butiken. En alkoholdryck är enligt definitionerna i alkohollagen en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller över 2,8 och högst 80 volymprocent etylalkohol. Reklambestämmelserna i alkohollagen gäller förutom alkoholdrycker även drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol. De punkter i denna anvisning som gäller reklam för svaga alkoholdrycker ska även tillämpas på reklam för drycker som innehåller 1,2 2,8 volymprocent alkohol. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) anvisning innehåller direktiv gällande tillämpningen av reklambestämmelserna i alkohollagen samt en presentation av tillsynsmyndighetens beslutspraxis till dags dato. Anvisningen har meddelats regionförvaltningsverken för beaktande i tillsynen av alkoholreklamen. Syftet med anvisningen är att skapa allmänna verksamhetsprinciper för att åstadkomma en enhetlig tillsynspraxis i hela landet. Avsikten är även att ge näringsidkare inom branschen och reklamplanerare riktlinjer för vilka omständigheter som ska beaktas vid planeringen och genomförandet av alkoholreklam. Reklamanvisningen innehåller flera exempel på hurdan reklam som kan anses vara tillåten eller förbjuden. När anvisningen tillämpas i praktiken måste man dock beakta att bedömningen av huruvida en reklam är tillåten eller förbjuden görs från fall till fall. Dessutom har helhetsintrycket av marknadsföringen ofta avgörande betydelse vid bedömningen av när verksamheten kan anses vara lagstridig. Reklam och säljfrämjande åtgärder är verksamhet i ständig förändring. Därför kan anvisningen inte vara en uttömmande redogörelse för vilka reklammetoder och säljfrämjande åtgärder som är förbjudna eller tillåtna. Valvira följer med utvecklingen och verkningarna av reklamen och den övriga säljfrämjande verksamheten och uppdaterar anvisningen vid behov. Riksdagen har ändrat reklambestämmelserna i alkohollagen genom lagen om ändring av 33 och 40 i alkohollagen (152/2014). I denna anvisning beaktas de ändringar som träder i kraft den 1 januari 2015, genom vilka reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser förbjuds med vissa undantag, liksom även utnyttjande av lotterier, tävlingar och innehåll som produceras eller

4 Anvisning 10/2014 4(66) Bestämmelser sprids av konsumenter i reklam för svaga alkoholdrycker. Dessutom förlängs tidsgränsen för tv-reklam för svaga alkoholdrycker från den nuvarande gränsen klockan 21 till klockan 22, och förbudet utvidgas till att även omfatta radioreklam med samma tidsgränser. Denna anvisning är en uppdaterad version av Valviras anvisning om alkoholreklam 4/2014, som ersatte Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals anvisning om alkoholreklam (dnr 2/02/99, revision och komplettering dnr 204/41/08). Produktillsynscentralens uppgifter överfördes till Valvira i början av år Alkohollagen (1143/1994), 3 (1/2001) 2 mom. 1 3 punkten I denna lag avses med 1) alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, 2) svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol, 3) stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol, Alkohollagen, 33 (152/2014, i kraft ) Reklam, indirekt reklam och annan verksamhet för att främja försäljningen av starka alkoholdrycker är förbjuden. Reklam och indirekt reklam för svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsumenterna inriktad annan verksamhet för att främja försäljningen av sådana alkoholdrycker samt sammankoppling av sådant säljfrämjande med reklam eller säljfrämjande verksamhet för en annan produkt eller tjänst är förbjuden, om 1) den riktar sig till minderåriga eller andra personer, till vilka alkoholdrycker enligt 16 inte får säljas eller om sådana personer framställs i den, 2) alkoholkonsumtion i den kopplas samman med framförande av fordon, 3) alkoholhalten i en alkoholdryck i den framhävs som en positiv egenskap, 4) stor alkoholkonsumtion i den framställs på ett positivt sätt eller nykterhet eller skälig konsumtion av alkohol på ett negativt sätt, 5) den skapar en bild av att alkoholkonsumtion ökar prestationsförmågan eller främjar social eller sexuell framgång, 6) den ger ett intryck av att alkohol har medicinska eller terapeutiska egenskaper eller att alkohol piggar upp, lugnar ned eller är en metod för att lösa konflikter, samt om

5 Anvisning 10/2014 5(66) 7) den står i strid med god sed, i den används metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller om den annars ger osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, dess verkningar eller andra egenskaper. 8) den äger rum mellan klockan 7 22 i samband med televisions- och radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) eller i samband med offentlig visning i biografer av bildprogram som enligt lagen om bildprogram (710/2011) får visas för personer under 18 år, 9) den äger rum eller riktas till allmänheten på en allmän plats enligt ordningslagen (612/2003), 10) den innebär att konsumenterna deltar i spel, lotterier eller tävlingar, eller 11) den kommersiella aktör som gör sådan reklam eller driver sådan säljfrämjande verksamhet, i en datanätstjänst som denne kontrollerar använder sig av text- eller bildinnehåll som produceras av konsumenter eller med hjälp av tjänsten till konsumenter för spridning distribuerar text- eller bildinnehåll som aktören själv eller konsumenter producerar. Som indirekt reklam betraktas i synnerhet främjande av försäljningen av sådana drycker och alkoholdrycker som nämns i 1 och 2 mom. i samband med reklam för någon annan nyttighet så att ett etablerat kännetecken för en i 1 eller 2 mom. nämnd dryck eller alkoholdryck oförändrat eller ändrat så att det ändå kan igenkännas används som kännetecken för nyttigheten eller att kännetecknet annars associerar till en bestämd dryck eller alkoholdryck som avses i 1 eller 2 mom. Trots det som föreskrivs i 1 mom. är reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och verksamhet som främjar försäljningen av sådana drycker tilllåten med de begränsningar som anges i 2 mom. 1) på tillverkningsställen, detaljhandelsställen och serveringsställen för starka alkoholdrycker, 2) i sådana prislistor för detaljhandeln som tryckts eller lagts ut på ett datanät så att alla drycker som finns att tillgå presenteras för konsumenterna på ett enhetligt sätt, samt 3) i sådana fall där reklamen eller verksamheten riktas till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, dock inte i ett datanät som konsumenter har tillgång till. Trots det som föreskrivs i 2 mom. 9 punkten är reklam, indirekt reklam och säljfrämjande verksamhet i fråga om svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol tillåten med de begränsningar som anges i 2 mom. 1) vid offentliga tillställningar enligt lagen om sammankomster (530/1999) och på platser som permanent används för sådana, 2) på fartyg i internationell trafik,

6 Anvisning 10/2014 6(66) 3) på detaljhandelsställen och serveringsställen, samt 4) utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om information om tillgången och priserna på drycker. Bestämmelserna i 1 3 mom. tillämpas inte på sådan publikationsverksamhet och programverksamhet som avses i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) och som bedrivs utomlands av en näringsidkare som inte är etablerad i Finland och vars alster avses vara tillgängliga enbart någon annanstans än i Finland eller ha samma innehåll oberoende av i vilket land mottagaren finns. Bestämmelserna tillämpas dock på sådan reklam med ursprung i utlandet som gäller alkoholdrycker på den finländska marknaden och är avsedd att göras tillgänglig i synnerhet i Finland. Alkohollagen, 33 a (588/2007) Det är förbjudet att i detaljhandeln eller vid servering erbjuda två eller flera förpackningar eller portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris. Det är förbjudet att utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om förpackningar eller portioner alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader. Alkohollagen, 48 (1552/2009) Om det vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om reklam för alkoholdrycker eller andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som avses i 33 eller annars konstateras missförhållanden eller verksamhet som strider mot gällande bestämmelser eller föreskrifter, ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela behövliga anvisningar för avhjälpande av missförhållandena eller avslutande av den felaktiga verksamheten samt utsätta en tid inom vilken detta ska ske. Om saken inte har rättats till inom den utsatta tiden eller om den i anvisningarna nämnda verksamheten inte har avslutats, eller om den har återupptagits efter att den utsatta tiden löpt ut, kan Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller regionförvaltningsverket förelägga vite eller hot om tvångsutförande på den försumliges bekostnad enligt viteslagen (1113/1990), om inte något annat bestäms i denna lag. Alkohollagen, 49 (1552/2009) Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som strider mot 33, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket förbjuda den som gett eller utför uppdraget samt hans anställda att fortsätta eller upprepa den lagstridiga verksamheten. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan förbjuda att alkoholdrycker släpps ut på marknaden eller ålägga den som har släppt ut alkoholdrycker på marknaden att utan ersättning dra tillbaka dem, om produkten

7 Anvisning 10/2014 7(66) eller presentationen av den strider mot gällande bestämmelser och föreskrifter eller om dryckens kvalitet eller de skadeverkningar och risker som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars är motiverat för skyddande av människors hälsa. Om det på grund av förfarandets stora omfattning eller betydelse är påkallat att skyndsamt hindra att ett mot gällande bestämmelser eller föreskrifter stridande eller hälsovådligt förfarande som avses i 1 och 2 mom. fortgår eller upprepas, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården temporärt, innan ärendet slutgiltigt avgörs, förbjuda förfarandet. Ett förordnande om att temporärt förbjuda ett sådant förfarande träder i kraft omedelbart och kan återkallas innan ärendet slutgiltigt avgörs. Alkohollagen, 50 (1552/2009) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan när det beslutar om ett förbud som avses i 49 1 och 2 mom. och regionförvaltningsverket när det beslutar om ett förbud som avses i 49 1 mom. ålägga den som förbudet avser att inom utsatt tid och på ett angivet sätt företa en rättelseåtgärd, om en sådan ska anses behövlig på grund av de uppenbara skadeverkningar som ett mot bestämmelserna stridande förfarande har. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller åläggande enligt denna lag med vite eller med hot om att det som efter utgången av den utsatta tiden fortfarande är ogjort tvångsutförs enligt viteslagen på den försumliges bekostnad, om inte något annat bestäms i denna lag. Alkohollagen, 51 (1552/2009) Ändring i beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket får, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52, sökas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och regionförvaltningsverket i fall där regionförvaltningsverket har avgjort den fråga som är föremål för besvär, har också rätt att överklaga beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med anledning av att ändring sökts. Även om ändring har sökts ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat. Alkoholbolagets beslut om upptagande av alkoholdrycker i detaljhandelssortimentet eller avlägsnande av alkoholdrycker ur detaljhandelssortimentet samt om prissättningsgrunderna för detaljhandeln kan överklagas hos Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Alkohollagen, 52 (1552/2009) Ändring får inte sökas genom besvär i Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens och regionförvaltningsverkets i avsedda beslut om

8 Anvisning 10/2014 8(66) förbud eller temporärt förbud eller beslut om föreläggande av vite eller tvångsutförande. Den som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har ålagt ett förbud eller temporärt förbud som avses i 1 mom. eller förelagt i 48 och 50 avsett vite eller hot om tvångsutförande får genom ansökan inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet eller föreläggandet föra ärendet till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen dömer ut vite som Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller regionförvaltningsverket har förelagt och fattar beslut om verkställighet av hot om tvångsutförande i ärenden som avses i 1 mom., på ansökan av den som har förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.

9 Anvisning 10/2014 9(66) 1 Starka alkoholdrycker 1.1 Till konsumenter riktad reklam för starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 ) I alkohollagen uppsätts som huvudregel att reklam och övrig säljfrämjande verksamhet för starka alkoholdrycker, dvs. alkoholdrycker med över 22 volymprocent alkohol, är förbjuden. Tillåten är den endast i särskilt stadgade undantagsfall, dvs. i reklam till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, i utländsk publikations- och programverksamhet samt i reklam på serverings-, detaljhandels- och tillverkningsställen för starka alkoholdrycker. Likaså är en detaljhandelsprislista som innehåller starka alkoholdrycker tilllåten enligt en undantagsregel. Dessa fall behandlas på annat håll i den här anvisningen. Vad som i kapitel 3.1 anges om reklam för starka alkoholdrycker på restauranger gäller i tillämpliga delar även reklam och framläggning av produkter på tillverknings- och detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker. Till reklam och säljfrämjande åtgärder räknas förutom den traditionella mediereklamen även annan kommersiell information som är riktad till konsumenter, till exempel distribution av prislistor och övrig produktinformation eller utdelning av reklamgåvor som försetts med symboler för starka drycker. Reklambestämmelserna gäller inte enbart reklam för ett visst varumärke, utan reklam för en produktgrupp är också förbjuden. En restaurangs erbjudande om till exempel kaffe och konjak 10 euro eller ett drinkrecept som innehåller konjak på en importörs webbplats är också avsett att öka försäljningen av konjak, oberoende av vilka konjaksfabrikat som säljs. Det är inte förbjudet att nämna ett produktgruppsnamn i reklam för andra produkter om reklamen saknar koppling till försäljningen av starka alkoholdrycker. En chokladfabrik får till exempel göra reklam för sin choklad med smak av konjakslikör och en glassfabrik för sin romrussinglass. Grundlagen tryggar vars och ens rätt till yttrandefrihet. Rätten inkluderar den journalistiska yttrandefriheten inom masskommunikation. Grundlagen tryggar även den konstnärliga friheten. Begränsningarna beträffande alkoholdrycksreklam gäller inte privatpersoner eller material som har producerats inom ramarna för den journalistiska yttrandefriheten eller den konstnärliga friheten. Om en person är i en position där han eller hon drar nytta av reklam för en stark alkoholdryck kan förbudet mot reklam för starka alkoholdrycker dock även gälla den enskilda personen. En sådan person är till exempel en person med beslutsfattande ställning i ett företag som tillverkar, säljer eller importerar en stark alkoholdryck. På motsvarande sätt är det inte tillåtet för till exempel en bloggare att mot ersättning presentera starka alkoholdrycker på sin blogg. Man måste även beakta att en aktör inom alkoholbranschen kan göra sig skyldig till verksamhet som strider mot alkohollagen om denne överlåter alkoholdrycksinformation som kan anses utgöra reklam till en skribent med konsumentställning, eftersom det är förbjudet att rikta reklam för starka alkoholdrycker till konsumenter. Frågan om kommersiella förverkligare av reklam behandlas närmare i avsnitt 2.11.

10 Anvisning 10/ (66) I det redaktionella materialet i massmedier samt i uppslagsverk, läroböcker och kokböcker m.m. får starka alkoholdrycker presenteras också för konsumenter. Verksamheten är dock förbjuden om avsikten med presentationen är att främja försäljningen av dessa drycker. Ett exempel på en säljfrämjande åtgärd är en text där man enbart återger reklamartat material som dryckens tillverkare har levererat, eller för vars publicering denne har betalat. Utgångspunkten är att de nationella reklamreglerna inte tillämpas på tvsändningar från ett annat EU-land. I dem kan man alltså se reklam för starka alkoholdrycker, om sådan reklam är tillåten i det land som sändningen kommer ifrån (se närmare i avsnitt 5.7.). Återgivning av en sådan sändning i efterskott, till exempel genom att visa en video på en marknadsföringstillställning eller på en mässa, tolkas dock som reklam som genomförts i Finland. Tillsynsmyndighetens avgöranden I fråga om säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker på internet gäller samma regler som för annan säljfrämjande verksamhet i anknytning till alkoholdrycker. En Facebooksida som grundats för starka alkoholdrycker ansågs strida mot 33 1 mom. i alkohollagen. (Förbud 5823/ /2012) En tillverkare av alkoholdrycker hade till pressen distribuerat och på sin Facebooksida publicerat ett meddelande där man berättade att bolagets whisky kommer till försäljning i en ny specialförpackning. Meddelandet var skrivet i samma stil som reklamspråk, och många tidningar återgav texten i nästan oförändrad form. Valvira gav bolaget anvisningar om att inte i andra medier än facktidskrifter publicera eller distribuera meddelanden som innehåller produktinformation om stark alkohol. (Beslut 926/99/002/2011) Ett planerat tv-program om starka alkoholdrycker som delvis finansierades av företag inom alkoholbranschen ansågs utgöra förbjuden säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker, även om finansiärernas namn inte skulle ha nämnts i programsignaturerna och sluttexterna. Programmet ansågs inte enbart bestå av information inom ramen för fri informationsförmedling, utan delvis av kommersiell kommunikation med ett indirekt reklamsyfte. (Brev 702/99/2011/002/001) Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral avslog en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till den del den gällde starka alkoholdrycker, eftersom avsikten med ansökan om serveringstillstånd var att möjliggöra till konsumenter riktad reklam och säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker på en publikmässa. (Beslut , utlåtande 15/42/98) Se även 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen 5.4 Provsmakningar 5.7 Reklam för alkoholdrycker i utländsk publikations- och programverksamhet samt på internet

11 Anvisning 10/ (66) 1.2 Indirekt reklam för starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 och 33.3 ) Indirekt reklam förekommer i synnerhet i samband med marknadsföring av produktfamiljer, produktplacering vid sponsorering och företagsmarknadsföring, men kan också förekomma i andra former. En etablerad symbol för en stark alkoholdryck får inte användas i reklam för en annan produkt eller tjänst vare sig som sådan eller i förändrat, men ändå igenkännbart skick. Reklam för en annan produkt får inte heller ge associationer till en viss stark alkoholdryck. En sådan association kan uppkomma till exempel via bilder eller emblemfärger som sammankopplas med drycken. Begreppet symbol för en stark alkoholdryck ska ges en vid tolkning. Symbolen kan bestå av dryckens namn, smeknamn, logo osv. Symbolen kan etableras genom att den registreras som ett varumärke eller genom att den etableras i praktiken, som benämningen Kossu. En förvrängning av symbolen gör inte reklamen tillåten om symbolen fortfarande står att känna igen som emblemet för en stark alkoholdryck. Indirekt reklam kan också uppstå genom att en stark alkoholdryck ges ett produktnamn eller en annan symbol som tidigare har tillhört en annan produkt. En annan produkt kan av en slump ha samma produktnamn som en stark alkoholdryck. Till exempel kan omnämnande av Finlandiahuset eller orten Koskenkorva i andra sammanhang inte i sig anses främja försäljningen av alkoholdrycker. Kontexten och helheten för användningen av ett dylikt namn avgör i dessa fall om det är fråga om förbjudet främjande av försäljningen av starka alkoholdrycker. Tillsynsmyndighetens avgöranden Produkttillsynscentralen bedömde att etiketten på en planerad vodkaförpackning skulle ha stridit mot förbudet mot indirekt reklam för starka alkoholdrycker, eftersom den skulle ha inkluderat en känd sötsaksprodukts namn och varumärke. Försäljning av godisförpackningarna i dagligvaruhandeln och marknadsföring av produkten utanför serverings-, detaljhandels- och tillverkningsställen för alkoholdrycker skulle ha utgjort indirekt reklam för en stark alkoholdryck i strid med 33 1 mom. i alkohollagen. Den planerade vodkaförpackningen var även problematisk med tanke på reklambestämmelserna av den anledningen att användning av varumärket för sötsaksprodukten skulle ha inneburit att den säljfrämjande verksamheten riktade sig till minderåriga. (Utlåtande 232/41/03) Att dekaler med reklam för chokladkonfekten Finlandia Vodka sattes upp i spårvagnar ansågs utgöra indirekt reklam för den starka alkoholdrycken. (Anvisning 49/42/95). Framläggning av konfektförpackningarna i detaljhandeln ansågs vara en förbjuden säljfrämjande åtgärd, eftersom förpackningen hade försetts med den starka alkoholdryckens emblem och namn, skrivet på samma sätt som på dryckens etikett. (Brev 88/42/97) Reklam för designtävlingen Smirnoff Fashion Awards förbjöds i material som var avsett att tas med från ett serveringsställe. I reklamen för tävlingen använ-

12 Anvisning 10/ (66) des en bild på en vodkaflaska och samma symbol som på etiketten för Smirnoff Vodka. (Förbud 33/42/96) I en tidningsutgivares reklam återgavs flaskor av Koskenkorva, Absolut Vodka och Akvavit på ett sådant sätt att vätskenivån i de olika flaskorna symboliserade tidningens försäljningssiffror i de olika nordiska länderna. På bilden fanns också snapsglas och texten suomalainen tempaisi taas nopeat (ung. finnen tog ännu en gång en snabb [underförstått: sup]). Eftersom reklamen visade de symboler för starka alkoholdrycker som finns på flaskorna ansågs den strida mot 33 1 mom. i alkohollagen. (Anvisning 20/42/96) Reklam för alkoholfria Seagram s-mixers ansågs vara indirekt reklam för bolagets starka alkoholdrycker, eftersom mixerflaskornas etiketter var försedda med samma Seagram's-emblem som finns på etiketterna för bolagets starka alkoholdrycker. (Brev 3/42/95) Eftersom det var fråga om det tillverkande företagets namn och symbol, ansåg Produkttillsynscentralen att affärerna kan annonsera för Seagram s-mixers i media med produktens namn, men att man i reklamen inte får använda samma typsnitt som på etiketterna för Seagram's mixers och whisky. De fotografier på flaskorna som användes i reklamen och som visade symbolen för produkten som sådan ansågs också vara förbjuden reklam. (Brev 56/42/95) En restaurangannons där man använde en bild av en åker som påminde om etiketten på Koskenkorva ansågs vara förbjuden indirekt reklam för den starka alkoholdrycken. (Brev 34/42/95) Rockgruppen som gjorde varumärket Leningrad Cowboys berömt hade tidigare överlåtit rätten att använda varumärket till bl.a. en öltillverkare. Enligt Produkttillsynscentralens åsikt hade tillverkaren av Leningrad Cowboys Vodka valt produktnamnet i avsikt att främja försäljningen av den starka alkoholdrycken med hjälp av gruppens berömmelse och marknadsföringen av ölet. (Brev 19/42/95) 1.3 Prislistor inom detaljförsäljningen av starka alkoholdrycker (AlkoL punkten) På ett detaljhandelsställe för starka alkoholdrycker kan för allmänheten hållas tillgänglig en prislista, där de alkoholdrycker (både svaga och starka) som finns till försäljning presenteras på ett enhetligt sätt. Ett utlämningsställe som har fått tillstånd för att lämna ut alkoholbolagets alkoholdrycker jämställs i fråga om prislistan med ett detaljhandelsställe. Prislistan kan vara tryckt eller visas i elektronisk form på ett datanät. En tryckt prislista får finnas tillgänglig för allmänheten endast på detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker. På internet får prislistan publiceras endast på detaljhandlarens egen webbplats. Prislistor i tryckt eller elektronisk form får inte skickas till kunderna. Det är fråga om ett undantag som endast gäller detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker (Alkos butiker samt flyg- och rederibolags tax freebutiker). Tillverkare, partiförsäljare eller restauranger får inte på sina offentliga webbplatser publicera prislistor som inkluderar starka alkoholdrycker eller dela

13 Anvisning 10/ (66) ut tryckta prislistor åt konsumentkunder så att dessa kan ta prislistorna med sig hem. Av förbudet mot reklam för starka alkoholdrycker följer att alla tillgängliga alkoholdrycker ska presenteras återhållsamt och på ett sinsemellan enhetligt sätt både i prislistor som kunderna får ta med sig och i prislistor som publicerats i ett datanät. Detta innebär att ingen enskild dryck får framhävas med hjälp av fonter, färger eller till exempel layout. Prislistan får innehålla saklig produktinformation om alkoholdrycker, till exempel alkoholdryckens namn, tillverkarens namn, förpackningsstorlek, pris och tillverkningsland eller namnet på något annat område som anger dryckens ursprung. Dessutom får en diskret bild på alkoholdrycksflaskan eller alkoholdryckens förpackning visas i prislistan. Prislistan får dessutom innehålla rent informativa produktgruppsbeskrivningar av akoholdrycker, om beskrivningarna inte innehåller reklammässiga element. Med en produktgruppsbeskrivning avses till exempel en presentation av tillverkningsämnena och tillverkningsmetoderna för alkoholdrycker inom en viss produktgrupp samt dryckernas smakegenskaper och användningssätt. Också produktgruppsbeskrivningar av detta slag ska behandla alla alkoholdrycksgrupper objektivt. 1.4 Vederlagsfri överlåtelse av starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 och punkten) Säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker är enligt huvudregeln i 33 1 mom. i alkohollagen förbjuden, såvida verksamheten inte uttryckligen är tillåten enligt särskilda bestämmelser. När ett företag som tillverkar, importerar eller säljer alkoholdrycker bjuder ut eller vederlagsfritt levererar en stark alkoholdryck som företaget representerar, måste verksamheten primärt anses vara säljfrämjande. Att överlåta starka alkoholdrycker utan vederlag är tillåtet när drycken skickas till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker eller ges åt dem som smakprov. Det finns inga begränsningar gällande antalet provflaskor som skickas ut. Däremot är vederlagsfri leverans eller servering av starka alkoholdrycker till personer i andra yrkeskategorier primärt en förbjuden säljfrämjande åtgärd. I affärslivet är det i vissa situationer brukligt att bjuda på alkoholdrycker eller ge alkoholdrycker som gåva, och i vissa fall särskilt då starka alkoholdrycker. I situationer av det här slaget utgör servering, givande eller vederlagsfri leverans av starka alkoholdrycker inte nödvändigtvis sådan säljfrämjande verksamhet som avses i 33 1 mom. i alkohollagen, även om den dryck som serveras eller ges är en av de starka alkoholdrycker som företaget själv saluför. Följande exempelfall, där ett företag som representerar en stark alkoholdryck agerar i enlighet med de gängse normerna i affärslivet, kan enligt Valviras åsikt inte anses utgöra säljfrämjande verksamhet.

14 Anvisning 10/ (66) Det är tillåtet för företaget att ge den starka alkoholdryck företaget representerar som gåva åt sina egna anställda på dessas eller företagets bemärkelsedag som affärsgåva ge eller skicka den starka alkoholdryck företaget representerar i situationer där givandet eller sändandet av en gåva som uttryckligen består av en stark alkoholdryck hör till de i affärslivet rådande normerna (till exempel 50-årsdagar eller pensioneringar) i sina egna lokaler eller på en restaurang i samband med en affärslunch servera sina gäster den starka alkoholdryck som företaget representerar, om det i motsvarande situationer är kutym att bjuda på en stark alkoholdryck (till exempel snaps på en kräftmåltid eller konjak till kaffet) ge eller skicka sin produkt som varuprov till personer som idkar detaljhandel med starka alkoholdrycker, innehavare av partihandels- eller serveringstillstånd eller personer som fattar inköpsbeslut för dessas räkning. I de fall där en stark alkoholdryck ges, levereras eller serveras utan vederlag i en situation som uttryckligen anknyter till företagets verksamhet som tillverkare eller partiförsäljare av starka alkoholdrycker, och där avsikten med givandet eller serveringen av en viss stark alkoholdryck är att erhålla en direkt eller indirekt positiv effekt på försäljningen av produkten i fråga, är verksamheten säljfrämjande. Följande exempelfall anses därmed enligt huvudregeln i alkohollagen fortfarande vara förbjudna säljfrämjande åtgärder: företaget ger, skickar eller serverar vederlagsfritt starka alkoholdrycker med anledning av en bemärkelsedag som anknyter till företagets egen verksamhet eller dess produkter och mottagarna är andra än personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker företaget anordnar provsmakningar av starka alkoholdrycker i sina visningslokaler i anslutning till föreningars eller andra gruppers rundturer eller andra studiebesök på företaget företaget stöder föreningars eller andra gruppers fester, tävlingar eller andra tillställningar genom att ge eller till evenemanget skicka starka alkoholdrycker som företaget representerar företaget ger, skickar eller levererar vederlagsfritt en stark alkoholdryck till redaktörer eller andra representanter för massmedia. Redaktörer för fackpublikationer kan jämställas med personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Tillsynsmyndighetens avgöranden En tillverkare av alkoholdrycker planerade att vid invigningen av sin fabrik bjuda de inbjudna gästerna, bl.a. representanter för banken, kommunen och Kera samt privatpersoner och redaktörer, på smakprover på den starka alkoholdryck som bolaget tillverkar. Produkttillsynscentralen ansåg att verksamheten var förbjuden säljfrämjande verksamhet. (Utlåtande 27/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att det var förenligt med den allmänna kutymen i affärslivet att vid invigningen av en produktionsanläggning ge de inbjudna gästerna en av fabrikens egna produkter som minnesgåva. En med specialetikett försedd jubileumsflaska, som anknyter enbart till ett särskilt festtillfälle och som inte i övrigt finns att köpa, kan vara tillåten som minnesgåva. Jubileumsflaskan fick dock inte vara försedd med produktnamnet eller de övriga symbolerna för någon stark alkoholdryck, till exempel en lätt igenkännligt formgiven flaska. (Utlåtande 15/42/97)

15 Anvisning 10/ (66) En tillverkare av alkoholdrycker hade till tidningsredaktörer distribuerat ett meddelande med information om 43-årsdagen för en av bolagets starka alkoholdrycker och dryckens nya etikett samt om en ny produkt inom samma produktfamilj. Med meddelandet följde en 0,5 liters flaska av alkoholdrycken i fråga. Meddelandet var skrivet i samma stil som reklamspråk, och många tidningar återgav texten i oförändrad form. Produkttillsynscentralen förbjöd bolaget att vederlagsfritt som varuprov eller gåva överlåta den starka alkoholdryck som bolaget saluför. (Förbud 27/42/96) Se även 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen 5.4 Provsmakningar 1.5 Reklam som gäller företagets image (AlkoL 33.1 ) Syftet med reklam som gäller företagets image är att skapa en positiv bild av företaget genom att berätta om till exempel företagets verksamhetsprinciper, målsättningar, historia och produktkvalitet. Med hjälp av en positiv företagsimage strävar man efter att främja försäljningen av bolagets produkter även i sådana fall där en produkt eller ett varumärke inte uttryckligen omnämns. Utgångspunkten är att ren företagsreklam är tillåten även för företag som tillverkar, importerar, säljer eller förmedlar starka alkoholdrycker. Reklam som gäller företagets image kan dock i vissa fall utgöra förbjuden reklam för starka alkoholdrycker eller förbjuden säljfrämjande verksamhet, till exempel då 1) den gör reklam för företagets produkter genom att framhäva till exempel deras kvalitet eller trygghet utan att någon speciell produkt nämns, men så att reklamen särskilt avser de starka alkoholdrycker som företaget tillverkar, importerar eller saluför, 2) man genom användning av färger eller figurer eller övriga effekter åstadkommer en association till en viss stark alkoholdryck, 3) namnet på en stark alkoholdryck, en annan symbol för drycken eller en igenkänningsbar del därav förekommer i imagereklamen, eller 4) annonseringen innehåller ett emblem eller en slogan som allmänt används i reklam för starka alkoholdrycker, antingen i Finland eller utomlands. I det fallet att företagets officiella namn innehåller namnet på en stark alkoholdryck är utgångspunkten den att det som en av företagets grundläggande rättigheter är tillåtet att använda namnet i offentligheten. Namnet får dock inte utnyttjas i klart syfte att göra reklam för en stark alkoholdryck. I den del av företagets informationsverksamhet som inte riktar sig till konsumenterna är det i vissa fall nödvändigt eller oundvikligt att nämna namnet på de produkter som företaget tillverkar. Exempel på sådana fall är till exempel årsberättelser, platsannonser eller företagsbroschyrer. Bedömningen av huruvida verksamheten är lagenlig utgår då bl.a. ifrån vilka målgrupper informationen är riktad till, hur iögonenfallande omnämnandet av produktnamnen är och om omnämnandet görs i en reklamliknande stil. Användning av

16 Anvisning 10/ (66) produkternas reklambilder eller emblem kan lätt ge ett intryck av ett säljfrämjande syfte. Tillsynsmyndighetens avgöranden Produkttillsynscentralen ansåg inte att det var ett sakligt förfarande av Handels- och industriministeriet att publicera bilder på starka alkoholdrycker som tillverkas av ett statligt bolag i en publikation som berättar om det statliga bolagsägandet. (Brev 39/42/01) Ett företag gratulerade en idrottare som vunnit världsmästerskapet med en annons, vars nedre del bestod av en mörkblå balk, en röd cirkel och ovanpå den texten tiukkaa yhteistyötä (ung. intensivt samarbete ) i vitt. Idrottarens hjälm var på basis av ett sponsoravtal försedd med reklam för Finlandia Vodka, som dock inte syntes i denna annons. Produkttillsynscentralen ansåg att man i reklamen försökte väcka associationer till Finlandia Vodka genom att använda de färger och former som förekommer på dryckens etikett. (Brev 81/42/98) En bild som ett företag använde i en rekryteringsannons och på pärmen till årsberättelsen ansågs utgöra reklam för en stark alkoholdryck, eftersom bilden föreställde två flaskor med starka alkoholdrycker som företagets dotterbolag tillverkar, där man på den ena flaskans etikett kunde identifiera en del av produktnamnet, medan den andra flaskan hade en lätt igenkännlig form. (Utlåtande 18/42/97) I en dagstidning publicerades en annons med rubriken: Yhtiön nimi muuttuu... maailmanmerkit pysyvät. (Ung. Företagets namn ändras... världsmärkena består. ) I samma annons visades symboler (namn och emblem) för de starka alkoholdrycker som företaget saluför. Produkttillsynscentralen ansåg att annonsen bröt mot förbudet mot att göra reklam för starka alkoholdrycker. (Brev 42/42/95) 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen (AlkoL punkten) Reformen av 33 i alkohollagen (152/2014) trädde i fråga om 4 mom. i kraft den 1 april Enligt lagrummet är reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och verksamhet som främjar försäljningen av sådana drycker tilllåten med de begränsningar som anges i 33 2 mom. i sådana fall där reklamen eller verksamheten riktas till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, dock inte i ett datanät som konsumenter har tillgång till. Reklam för starka alkoholdrycker är utöver undantagen som gäller tillverknings-, detaljhandels- och serveringsställen samt prislistor för detaljhandeln endast tillåten när reklamen riktar sig till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Deltagande i försäljningen kan tolkas så att man med denna grupp jämställer inte bara dem som yrkesmässigt deltar i det egentliga försäljningsarbetet, utan också till exempel studerande inom restaurangbranschen samt övrig, i försäljningen indirekt engagerad personal på företag som tillverkar, importerar, förmedlar eller saluför alkoholdrycker.

17 Anvisning 10/ (66) Däremot deltar personer som på företag inom andra branscher yrkesmässigt köper in alkoholdrycker för representationsbruk och övrig användning inte i försäljningen av alkoholdrycker på det sätt som lagen avser. På reklam och säljfrämjande verksamhet som riktas till dem tillämpas samma regler som på den övriga konsumentreklamen. Redaktörer för andra tidningar än fackpublikationer deltar inte heller i försäljningen, även om de skriver om alkoholdrycker i sitt arbete. Vidare har det ansetts att personer som tidigare har varit anställda på ett företag inom alkoholbranschen inte längre deltar i försäljningen av alkoholdrycker på det sätt som lagen avser. De begränsningar som i 33 2 mom. i alkohollagen riktas mot innehållet i reklam för svaga alkoholdrycker tillämpas även på de undantagsfall som i 4 mom. tillåts i fråga om marknadsföring av starka alkoholdrycker. Det är till exempel inte tillåtet att framhäva produktens alkoholhalt i reklamen, och reklamen får heller inte strida mot god sed (se närmare i kapitel 2). Det finns inte längre några detaljerade stadganden om innehållet i den produktinformation som ges till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. När det gäller sändande eller givande av provflaskor som innehåller en stark alkoholdryck bör man dock hålla sig till en på förhand noggrant definierad målgrupp bestående av personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Fackpublikationer Till följd av ändringen av 33 i alkohollagen har tillståndsförfarandet för fackpublikationer upphört från och med den 1 april Reklam för starka alkoholdrycker är tillåten i branschens fackpublikationer, till exempel i fackpublikationer för hotell- och restaurangbranschen eller detaljhandeln. Som fackpublikationer inom branschen räknas publikationer där merparten av upplagan riktas till yrkesgrupper som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. I den tidigare beslutspraxisen har merparten ansetts förutsätta en andel på cirka procent av upplagan. I praktiken får reklamen precis som tidigare enbart riktas till exempelvis medlemmar i branschens fackföreningar eller andra på förhand avgränsade grupper. Om man fritt kan prenumerera på publikationen måste utgivaren kunna säkerställa att prenumeranterna enbart består av personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker eller att de övriga prenumerantgruppernas andel inte blir för stor. Det är fortfarande inte tillåtet att göra reklam för starka alkoholdrycker i publikationer som är helt öppna för konsumenter. Webbplatser Det är tillåtet att ge personer som deltar i försäljningen av starka alkoholdrycker information om dessa drycker, oberoende av medium. Informationen kan förutom i facktidskrifter lämnas på webbplatser för yrkesfolk inom branschen. Webbplatserna får dock inte vara öppna för konsumenter.

18 Anvisning 10/ (66) Konsumenternas tillträde till webbplatserna ska förhindras på ett tillförlitligt sätt, till exempel med hjälp av medlemsinloggning eller något annat identifieringsförfarande. Den som gör reklam i ett datanät ska själv se till att konsumenter utanför målgruppen inte kan se det innehåll som är avsett för medlemmarna. Mässor På mässor får man ge personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker produktinformation om starka alkoholdrycker. Om man på mässan bjuder på smakprover av starka alkoholdrycker måste man kunna försäkra sig om att mässdeltagarna är personer som deltar i försäljningen av starka alkoholdrycker. På mässor som besöks av även andra yrkesgrupper ska visningslokalen för alkoholdrycker vara klart avgränsad från de övriga mässutrymmena, och det ska klarläggas att gästerna deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Den som utför den säljfrämjande verksamheten, dvs. företaget som bjuder på smakprover, ansvarar för att verksamheten är laglig. Också mässarrangören är för sin del ansvarig för verksamhetens lagenlighet. Om man på en yrkesmässa presenterar endast svaga alkoholdrycker får också representanter för sådana yrkesgrupper som inte deltar i försäljningen av alkoholdrycker delta i viss utsträckning, om det är förenligt med mässans verksamhetsidé och om deltagandet på mässan har begränsats med hjälp av till exempel inbjudningskort. Till dylika mässor får man bjuda in också personer som ansvarar för olika företags alkoholinköp och alkoholservering eller representanter för vin- och ölklubbar m.fl. Servering av smakprover på tillställningar som är öppna för allmänheten (konsumenter) och på publikmässor ska dock anses utgöra säljfrämjande verksamhet som strider mot god sed.

19 Anvisning 10/ (66) 2 Svaga alkoholdrycker 2.1 Reklam som riktar sig till minderåriga (AlkoL punkten) Det är förbjudet att avbilda minderåriga, personer som uppträder störande, klart berusade personer eller personer som missbrukar alkohol i reklam. Reklamen får heller inte vara av ett sådant slag att den lockar dessa grupper till alkoholdrycker. Reklamens verkan kan vara antingen direkt, om man i reklamen lockar minderåriga att köpa alkohol, eller indirekt, om man genom reklamen ger barn och unga positiva associationer och attityder till alkoholdrycken i fråga och till alkoholbruk. Även indirekt alkoholreklam som riktas till minderåriga är förbjuden. Namn eller andra symboler för alkoholdrycker får inte användas då man gör reklam för produkter, tjänster eller evenemang som minderåriga använder eller som är avsedda för minderåriga. Det är också förbjudet att knyta alkoholreklam till produkter av det här slaget. Produkter som kan komma i fråga när det gäller barn och ungdomar är till exempel leksaker, filmer och spel som är avsedda för målgruppen samt redskap som i synnerhet förknippas med barns och ungdomars fritidsintressen. Reklamen kan anses vara riktad till minderåriga också i fall där reklamen visas i samband med ett innehåll som är avsett för dem. Det är förbjudet att göra reklam för alkoholdrycker till exempel i tidningar som är avsedda för minderåriga eller i samband med webbspel, musik eller videor som riktar sig till barn och ungdomar. Det är också förbjudet att göra reklam för alkoholdrycker vid musik- och kulturevenemang samt övriga evenemang för barn och ungdomar. Reklam är även förbjuden i läroinrättningar och andra lokaler som främst är avsedda för personer under 18 år eller som besöks främst av unga personer. En reklams utformning kan ge orsak att göra bedömningen att den är avsedd att inverka på minderåriga. Reklam som utnyttjar former som intresserar barn och ungdomar, till exempel serier för barn, tecknad film eller sagofigurer, drar till sig barns och ungdomars uppmärksamhet. En reklam riktar sig också till barn om den utnyttjar barns samlarintresse genom att intressanta samlarobjekt har fogats till alkoholdryckerna. En reklam kan anses vara riktad till minderåriga när den utnyttjar den rådande ungdomskulturens idoler, till exempel tv-, film- och rockstjärnor som i synnerhet ungdomar beundrar. Också många idrottare och idrottsprestationer attraherar barn och unga, och kända idrottare är ofta förebilder för barn och ungdomar. Att stjärnspelare och toppidrottare som framför allt ungdomar känner till och beundrar används i alkoholreklam kan därför anses innebära att reklamen riktar sig till minderåriga. Effekten förstärks ytterligare om stjärnorna använder eller rekommenderar alkoholdrycker i reklamen. Alkoholreklam får inte placeras på minderåriga idrottares dräkter och utrustning, eftersom det skulle innebära att reklamen både riktar sig mot minderåriga och avbildar minderåriga. Alkoholreklam är förbjuden också på tävlingsområdet och i samband med evenemanget när det är fråga om en tävling eller ett annat idrottsevenemang för främst barn eller ungdomar.

20 Anvisning 10/ (66) En minderårig skådespelare får inte heller visas i en alkoholreklam till exempel som medlem av en familj som förtär alkohol, ens i det fallet att den minderåriga inte själv uppträder som användare av drycken i reklamen. Tillsynsmyndighetens avgöranden Valvira ansåg att en alkoholreklam på en spelwebbplats som intresserar minderåriga riktade sig till minderåriga i strid med punkten i alkohollagen och uppmanade webbplatsens webbansvariga att fästa ordentlig uppmärksamhet vid reklambestämmelserna i alkohollagen. (Brev 7219/ /2012) En tillverkare av alkoholdrycker hade enligt Valviras åsikt inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid reklambestämmelserna i alkohollagen när denne på sin Facebooksida hade publicerat bilder från en konsertturné som gjorde PR för cider och där det fanns minderåriga i publiken. (Brev 5560/ /2012) Valvira förbjöd importören av ölet Duff att fortsätta föra ut den aktuella drycken på marknaden i Finland på det sättet att utseendet på dryckens förpackning som helhet gav associationer till den animerade serien The Simpsons, som det är vanligt att också minderåriga tittar på. (Förbudsbeslut 430/99/002/2011) Användning av figurerna i serien Viivi och Wagner på förpackningar för svaga alkoholdrycker ansågs dock inte utgöra reklam som är riktad till minderåriga, eftersom serien i fråga tydligt riktar sig till vuxna. (Brev 848/99/002/2011) Valvira ansåg att användning av en animerad rävfigur med människoliknande beteende i ciderreklam innebar att reklamen riktade sig till minderåriga. (Beslut 467/99/002/2010) Enligt Produkttillsynscentralens tolkning var det inte i sig förbjudet att visa en jultomte eller tomtenissar på etiketten till ett julöl som såldes i detaljhandeln, trots att dessa karaktärer ju intresserar barn. I reklamen skulle man dock beakta, att tomtefigurerna till sin kroppsbyggnad eller sitt yttre inte fick påminna om barn, att deras tecknade drag inte särskilt fick vädja till barn, och att karaktärerna inte fick rekommendera ölet genom att till exempel dricka det eller höja sina stop. (Brev 80/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att om det i ett ishockeylag finns spelare under 18 år, räcker det med att det inte finns reklam för alkoholdrycker på dessa spelares dräkter. Myndiga spelare i samma lag kan ha reklam på sina speldräkter. (Brev 84/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att de säljfrämjande åtgärderna för en alkoholdryck riktades till minderåriga då man på mellanölsflaskornas bakre etiketter hade tryckt upp samlarbilder på enskilda spelare och tränare i det finländska ishockeylandslaget. Också en affisch där lagets spelare uppträdde på en gruppbild med ölstop i händerna ansågs vara förbjuden. (Brev 32/42/95) Se även 5.1 Alkoholreklam och idrott

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund)

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MINDERÅRIGA, MARKNADSFÖRING OCH INKÖPt Kommersiell påverkan på minderåriga har ökat avsevärt. Marknadsföring riktas till allt yngre åldersgrupper. Internet är en ny marknadsföringskanal

Läs mer

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486).

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR. Alkohollagstiftningens bestämmelser om servering av alkoholdrycker

INSTUDERINGSFRÅGOR. Alkohollagstiftningens bestämmelser om servering av alkoholdrycker ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA Alkohollagstiftning - Johan Ulfsson INSTUDERINGSFRÅGOR till Alkohollagstiftningens bestämmelser om servering av alkoholdrycker Materialet baserar sig på RESTAURANGHANDBOKEN

Läs mer

Oseriös Marknadsföring

Oseriös Marknadsföring Magisteruppsats Handelsrätt D, 10 poäng Oseriös Marknadsföring Riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Dan Hammerlid Handledare: Lena Rönnberg VT 2004 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum,

Läs mer

Regleringen av marknadsföringen av alkohol i Finland och Sverige

Regleringen av marknadsföringen av alkohol i Finland och Sverige ALFRED STRENG Regleringen av marknadsföringen av alkohol i Finland och Sverige Särskilt kraven på god sed och måttfullhet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 291 RÄTTSVETENSKAP 15 HANDELSRÄTT VAASA

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder EUROPEISKA KOMMISSIONEN Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Nya lagar för att hindra otillbörligt beteende gentemot konsumenter Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Nya lagar för att hindra otillbörligt

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2014 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en marknadsdomstolslag.

Läs mer

KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM

KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2007 KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM Bör lagstiftning införas eller fungerar självregleringen? Författare: Lisa Linderoth

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring

Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och samfund, marknadsföring och sponsring Promemoria 1.11.2007 Innehåll 1 Varför behöver vi inom fostran och undervisning samarbete med företag och

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Snabblån och marknadsföring bland unga vuxna. Viktoria Tötterman

Snabblån och marknadsföring bland unga vuxna. Viktoria Tötterman Snabblån och marknadsföring bland unga vuxna Viktoria Tötterman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2010 EXAMENSARBETE Författare: Viktoria Tötterman Utbildningsprogram

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

LITEN LAGHUND. Viktiga lagar på konsumentområdet

LITEN LAGHUND. Viktiga lagar på konsumentområdet LITEN LAGHUND Viktiga lagar på konsumentområdet 2015 LITEN LAGHUND Viktiga lagar på konsumentområdet 2015 Liten laghund Konsumentverket 2015 ISBN 978-91-87533-28-0 Åttonde omarbetade och utökade upplagan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer