Anvisning 10/2014 2(66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 10/2014 2(66)"

Transkript

1 Anvisning om alkoholreklam Anvisning 10/2014

2 Anvisning 10/2014 2(66) Innehåll Inledning... 3 Bestämmelser Starka alkoholdrycker Till konsumenter riktad reklam för starka alkoholdrycker Indirekt reklam för starka alkoholdrycker Prislistor inom detaljförsäljningen av starka alkoholdrycker Vederlagsfri överlåtelse av starka alkoholdrycker Reklam som gäller företagets image Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen Svaga alkoholdrycker Reklam som riktar sig till minderåriga Reklam som sammankopplar alkoholkonsumtion med framförande av fordon Reklam som framhäver alkoholhalten som en positiv egenskap Reklam som framställer stor alkoholkonsumtion på ett positivt sätt eller måttlig alkoholkonsumtion på ett negativt sätt Reklam som lovar ökad prestationsförmåga eller social eller sexuell framgång Reklam som lovar medicinska effekter Reklam som strider mot god sed eller är opassande eller vilseledande Reklam i tv, radio och biografer Reklam på en allmän plats Definition av en allmän plats Undantag från förbudet mot reklam på allmänna platser Reklam i samband med reklam för en annan produkt eller tjänst samt indirekt reklam Spel, lotterier och tävlingar Användning av innehåll som produceras av konsumenter och tillhandahållande av reklam för distribution av konsumenter i datanätstjänster Alkoholreklam på restaurang Reklam för starka alkoholdrycker på restaurang Reklam för svaga alkoholdrycker på restaurang Prissättning och prisinformation Prissättning Prisinformation i marknadsföring Information om extrapriser på alkoholdrycker Specialfrågor Alkoholreklam och idrott Tilläggsvaror och samerbjudanden Tilläggsvaror och samerbjudanden på restauranger Tilläggsvaror och samerbjudanden inom detaljhandeln Användning av alkoholdryck som tilläggsvara för andra nyttigheter Provsmakningar Affärsgåvoförpackningar Reklam för alkoholdrycker i tax free-butiker Reklam för alkoholdrycker i utländsk publikations- och programverksamhet samt på internet Tillsyn av alkoholreklam Behörighet och påföljder Reklamutgivarens ansvar... 64

3 Anvisning 10/2014 3(66) Inledning Denna förnyade version av anvisningen om reklam för alkoholdrycker gäller sådan reklam, indirekt reklam och annan verksamhet för att främja försäljningen av alkoholdrycker som avses i 33 i alkohollagen (1143/1994, AlkoL). Anvisningen tillämpas på alla former av reklam och säljfrämjande åtgärder. Vad som i denna anvisning sägs om reklam gäller även annan säljfrämjande verksamhet. En alkoholdrycks förpackning samt illustrationerna och färgsättningen på dess etikett är en del av den säljfrämjande verksamhet som riktar sig till konsumenterna och som syftar till att påkalla konsumenternas uppmärksamhet och göra att produkten skiljer sig från andra produkter. Förpackningen fungerar inte enbart som ett redskap för att ge information om produkten, utan även som en reklamyta. Därför kan den bedömas med stöd av reklambestämmelserna i alkohollagen. Kraven i reklambestämmelserna gäller likaså allt annat material som finns framlagt i butiken. En alkoholdryck är enligt definitionerna i alkohollagen en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller över 2,8 och högst 80 volymprocent etylalkohol. Reklambestämmelserna i alkohollagen gäller förutom alkoholdrycker även drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol. De punkter i denna anvisning som gäller reklam för svaga alkoholdrycker ska även tillämpas på reklam för drycker som innehåller 1,2 2,8 volymprocent alkohol. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) anvisning innehåller direktiv gällande tillämpningen av reklambestämmelserna i alkohollagen samt en presentation av tillsynsmyndighetens beslutspraxis till dags dato. Anvisningen har meddelats regionförvaltningsverken för beaktande i tillsynen av alkoholreklamen. Syftet med anvisningen är att skapa allmänna verksamhetsprinciper för att åstadkomma en enhetlig tillsynspraxis i hela landet. Avsikten är även att ge näringsidkare inom branschen och reklamplanerare riktlinjer för vilka omständigheter som ska beaktas vid planeringen och genomförandet av alkoholreklam. Reklamanvisningen innehåller flera exempel på hurdan reklam som kan anses vara tillåten eller förbjuden. När anvisningen tillämpas i praktiken måste man dock beakta att bedömningen av huruvida en reklam är tillåten eller förbjuden görs från fall till fall. Dessutom har helhetsintrycket av marknadsföringen ofta avgörande betydelse vid bedömningen av när verksamheten kan anses vara lagstridig. Reklam och säljfrämjande åtgärder är verksamhet i ständig förändring. Därför kan anvisningen inte vara en uttömmande redogörelse för vilka reklammetoder och säljfrämjande åtgärder som är förbjudna eller tillåtna. Valvira följer med utvecklingen och verkningarna av reklamen och den övriga säljfrämjande verksamheten och uppdaterar anvisningen vid behov. Riksdagen har ändrat reklambestämmelserna i alkohollagen genom lagen om ändring av 33 och 40 i alkohollagen (152/2014). I denna anvisning beaktas de ändringar som träder i kraft den 1 januari 2015, genom vilka reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser förbjuds med vissa undantag, liksom även utnyttjande av lotterier, tävlingar och innehåll som produceras eller

4 Anvisning 10/2014 4(66) Bestämmelser sprids av konsumenter i reklam för svaga alkoholdrycker. Dessutom förlängs tidsgränsen för tv-reklam för svaga alkoholdrycker från den nuvarande gränsen klockan 21 till klockan 22, och förbudet utvidgas till att även omfatta radioreklam med samma tidsgränser. Denna anvisning är en uppdaterad version av Valviras anvisning om alkoholreklam 4/2014, som ersatte Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals anvisning om alkoholreklam (dnr 2/02/99, revision och komplettering dnr 204/41/08). Produktillsynscentralens uppgifter överfördes till Valvira i början av år Alkohollagen (1143/1994), 3 (1/2001) 2 mom. 1 3 punkten I denna lag avses med 1) alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, 2) svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol, 3) stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol, Alkohollagen, 33 (152/2014, i kraft ) Reklam, indirekt reklam och annan verksamhet för att främja försäljningen av starka alkoholdrycker är förbjuden. Reklam och indirekt reklam för svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsumenterna inriktad annan verksamhet för att främja försäljningen av sådana alkoholdrycker samt sammankoppling av sådant säljfrämjande med reklam eller säljfrämjande verksamhet för en annan produkt eller tjänst är förbjuden, om 1) den riktar sig till minderåriga eller andra personer, till vilka alkoholdrycker enligt 16 inte får säljas eller om sådana personer framställs i den, 2) alkoholkonsumtion i den kopplas samman med framförande av fordon, 3) alkoholhalten i en alkoholdryck i den framhävs som en positiv egenskap, 4) stor alkoholkonsumtion i den framställs på ett positivt sätt eller nykterhet eller skälig konsumtion av alkohol på ett negativt sätt, 5) den skapar en bild av att alkoholkonsumtion ökar prestationsförmågan eller främjar social eller sexuell framgång, 6) den ger ett intryck av att alkohol har medicinska eller terapeutiska egenskaper eller att alkohol piggar upp, lugnar ned eller är en metod för att lösa konflikter, samt om

5 Anvisning 10/2014 5(66) 7) den står i strid med god sed, i den används metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller om den annars ger osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, dess verkningar eller andra egenskaper. 8) den äger rum mellan klockan 7 22 i samband med televisions- och radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) eller i samband med offentlig visning i biografer av bildprogram som enligt lagen om bildprogram (710/2011) får visas för personer under 18 år, 9) den äger rum eller riktas till allmänheten på en allmän plats enligt ordningslagen (612/2003), 10) den innebär att konsumenterna deltar i spel, lotterier eller tävlingar, eller 11) den kommersiella aktör som gör sådan reklam eller driver sådan säljfrämjande verksamhet, i en datanätstjänst som denne kontrollerar använder sig av text- eller bildinnehåll som produceras av konsumenter eller med hjälp av tjänsten till konsumenter för spridning distribuerar text- eller bildinnehåll som aktören själv eller konsumenter producerar. Som indirekt reklam betraktas i synnerhet främjande av försäljningen av sådana drycker och alkoholdrycker som nämns i 1 och 2 mom. i samband med reklam för någon annan nyttighet så att ett etablerat kännetecken för en i 1 eller 2 mom. nämnd dryck eller alkoholdryck oförändrat eller ändrat så att det ändå kan igenkännas används som kännetecken för nyttigheten eller att kännetecknet annars associerar till en bestämd dryck eller alkoholdryck som avses i 1 eller 2 mom. Trots det som föreskrivs i 1 mom. är reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och verksamhet som främjar försäljningen av sådana drycker tilllåten med de begränsningar som anges i 2 mom. 1) på tillverkningsställen, detaljhandelsställen och serveringsställen för starka alkoholdrycker, 2) i sådana prislistor för detaljhandeln som tryckts eller lagts ut på ett datanät så att alla drycker som finns att tillgå presenteras för konsumenterna på ett enhetligt sätt, samt 3) i sådana fall där reklamen eller verksamheten riktas till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, dock inte i ett datanät som konsumenter har tillgång till. Trots det som föreskrivs i 2 mom. 9 punkten är reklam, indirekt reklam och säljfrämjande verksamhet i fråga om svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol tillåten med de begränsningar som anges i 2 mom. 1) vid offentliga tillställningar enligt lagen om sammankomster (530/1999) och på platser som permanent används för sådana, 2) på fartyg i internationell trafik,

6 Anvisning 10/2014 6(66) 3) på detaljhandelsställen och serveringsställen, samt 4) utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om information om tillgången och priserna på drycker. Bestämmelserna i 1 3 mom. tillämpas inte på sådan publikationsverksamhet och programverksamhet som avses i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) och som bedrivs utomlands av en näringsidkare som inte är etablerad i Finland och vars alster avses vara tillgängliga enbart någon annanstans än i Finland eller ha samma innehåll oberoende av i vilket land mottagaren finns. Bestämmelserna tillämpas dock på sådan reklam med ursprung i utlandet som gäller alkoholdrycker på den finländska marknaden och är avsedd att göras tillgänglig i synnerhet i Finland. Alkohollagen, 33 a (588/2007) Det är förbjudet att i detaljhandeln eller vid servering erbjuda två eller flera förpackningar eller portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris. Det är förbjudet att utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om förpackningar eller portioner alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader. Alkohollagen, 48 (1552/2009) Om det vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om reklam för alkoholdrycker eller andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som avses i 33 eller annars konstateras missförhållanden eller verksamhet som strider mot gällande bestämmelser eller föreskrifter, ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela behövliga anvisningar för avhjälpande av missförhållandena eller avslutande av den felaktiga verksamheten samt utsätta en tid inom vilken detta ska ske. Om saken inte har rättats till inom den utsatta tiden eller om den i anvisningarna nämnda verksamheten inte har avslutats, eller om den har återupptagits efter att den utsatta tiden löpt ut, kan Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller regionförvaltningsverket förelägga vite eller hot om tvångsutförande på den försumliges bekostnad enligt viteslagen (1113/1990), om inte något annat bestäms i denna lag. Alkohollagen, 49 (1552/2009) Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som strider mot 33, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket förbjuda den som gett eller utför uppdraget samt hans anställda att fortsätta eller upprepa den lagstridiga verksamheten. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan förbjuda att alkoholdrycker släpps ut på marknaden eller ålägga den som har släppt ut alkoholdrycker på marknaden att utan ersättning dra tillbaka dem, om produkten

7 Anvisning 10/2014 7(66) eller presentationen av den strider mot gällande bestämmelser och föreskrifter eller om dryckens kvalitet eller de skadeverkningar och risker som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars är motiverat för skyddande av människors hälsa. Om det på grund av förfarandets stora omfattning eller betydelse är påkallat att skyndsamt hindra att ett mot gällande bestämmelser eller föreskrifter stridande eller hälsovådligt förfarande som avses i 1 och 2 mom. fortgår eller upprepas, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården temporärt, innan ärendet slutgiltigt avgörs, förbjuda förfarandet. Ett förordnande om att temporärt förbjuda ett sådant förfarande träder i kraft omedelbart och kan återkallas innan ärendet slutgiltigt avgörs. Alkohollagen, 50 (1552/2009) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan när det beslutar om ett förbud som avses i 49 1 och 2 mom. och regionförvaltningsverket när det beslutar om ett förbud som avses i 49 1 mom. ålägga den som förbudet avser att inom utsatt tid och på ett angivet sätt företa en rättelseåtgärd, om en sådan ska anses behövlig på grund av de uppenbara skadeverkningar som ett mot bestämmelserna stridande förfarande har. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller åläggande enligt denna lag med vite eller med hot om att det som efter utgången av den utsatta tiden fortfarande är ogjort tvångsutförs enligt viteslagen på den försumliges bekostnad, om inte något annat bestäms i denna lag. Alkohollagen, 51 (1552/2009) Ändring i beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket får, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52, sökas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och regionförvaltningsverket i fall där regionförvaltningsverket har avgjort den fråga som är föremål för besvär, har också rätt att överklaga beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med anledning av att ändring sökts. Även om ändring har sökts ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat. Alkoholbolagets beslut om upptagande av alkoholdrycker i detaljhandelssortimentet eller avlägsnande av alkoholdrycker ur detaljhandelssortimentet samt om prissättningsgrunderna för detaljhandeln kan överklagas hos Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Alkohollagen, 52 (1552/2009) Ändring får inte sökas genom besvär i Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens och regionförvaltningsverkets i avsedda beslut om

8 Anvisning 10/2014 8(66) förbud eller temporärt förbud eller beslut om föreläggande av vite eller tvångsutförande. Den som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har ålagt ett förbud eller temporärt förbud som avses i 1 mom. eller förelagt i 48 och 50 avsett vite eller hot om tvångsutförande får genom ansökan inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet eller föreläggandet föra ärendet till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen dömer ut vite som Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården eller regionförvaltningsverket har förelagt och fattar beslut om verkställighet av hot om tvångsutförande i ärenden som avses i 1 mom., på ansökan av den som har förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.

9 Anvisning 10/2014 9(66) 1 Starka alkoholdrycker 1.1 Till konsumenter riktad reklam för starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 ) I alkohollagen uppsätts som huvudregel att reklam och övrig säljfrämjande verksamhet för starka alkoholdrycker, dvs. alkoholdrycker med över 22 volymprocent alkohol, är förbjuden. Tillåten är den endast i särskilt stadgade undantagsfall, dvs. i reklam till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, i utländsk publikations- och programverksamhet samt i reklam på serverings-, detaljhandels- och tillverkningsställen för starka alkoholdrycker. Likaså är en detaljhandelsprislista som innehåller starka alkoholdrycker tilllåten enligt en undantagsregel. Dessa fall behandlas på annat håll i den här anvisningen. Vad som i kapitel 3.1 anges om reklam för starka alkoholdrycker på restauranger gäller i tillämpliga delar även reklam och framläggning av produkter på tillverknings- och detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker. Till reklam och säljfrämjande åtgärder räknas förutom den traditionella mediereklamen även annan kommersiell information som är riktad till konsumenter, till exempel distribution av prislistor och övrig produktinformation eller utdelning av reklamgåvor som försetts med symboler för starka drycker. Reklambestämmelserna gäller inte enbart reklam för ett visst varumärke, utan reklam för en produktgrupp är också förbjuden. En restaurangs erbjudande om till exempel kaffe och konjak 10 euro eller ett drinkrecept som innehåller konjak på en importörs webbplats är också avsett att öka försäljningen av konjak, oberoende av vilka konjaksfabrikat som säljs. Det är inte förbjudet att nämna ett produktgruppsnamn i reklam för andra produkter om reklamen saknar koppling till försäljningen av starka alkoholdrycker. En chokladfabrik får till exempel göra reklam för sin choklad med smak av konjakslikör och en glassfabrik för sin romrussinglass. Grundlagen tryggar vars och ens rätt till yttrandefrihet. Rätten inkluderar den journalistiska yttrandefriheten inom masskommunikation. Grundlagen tryggar även den konstnärliga friheten. Begränsningarna beträffande alkoholdrycksreklam gäller inte privatpersoner eller material som har producerats inom ramarna för den journalistiska yttrandefriheten eller den konstnärliga friheten. Om en person är i en position där han eller hon drar nytta av reklam för en stark alkoholdryck kan förbudet mot reklam för starka alkoholdrycker dock även gälla den enskilda personen. En sådan person är till exempel en person med beslutsfattande ställning i ett företag som tillverkar, säljer eller importerar en stark alkoholdryck. På motsvarande sätt är det inte tillåtet för till exempel en bloggare att mot ersättning presentera starka alkoholdrycker på sin blogg. Man måste även beakta att en aktör inom alkoholbranschen kan göra sig skyldig till verksamhet som strider mot alkohollagen om denne överlåter alkoholdrycksinformation som kan anses utgöra reklam till en skribent med konsumentställning, eftersom det är förbjudet att rikta reklam för starka alkoholdrycker till konsumenter. Frågan om kommersiella förverkligare av reklam behandlas närmare i avsnitt 2.11.

10 Anvisning 10/ (66) I det redaktionella materialet i massmedier samt i uppslagsverk, läroböcker och kokböcker m.m. får starka alkoholdrycker presenteras också för konsumenter. Verksamheten är dock förbjuden om avsikten med presentationen är att främja försäljningen av dessa drycker. Ett exempel på en säljfrämjande åtgärd är en text där man enbart återger reklamartat material som dryckens tillverkare har levererat, eller för vars publicering denne har betalat. Utgångspunkten är att de nationella reklamreglerna inte tillämpas på tvsändningar från ett annat EU-land. I dem kan man alltså se reklam för starka alkoholdrycker, om sådan reklam är tillåten i det land som sändningen kommer ifrån (se närmare i avsnitt 5.7.). Återgivning av en sådan sändning i efterskott, till exempel genom att visa en video på en marknadsföringstillställning eller på en mässa, tolkas dock som reklam som genomförts i Finland. Tillsynsmyndighetens avgöranden I fråga om säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker på internet gäller samma regler som för annan säljfrämjande verksamhet i anknytning till alkoholdrycker. En Facebooksida som grundats för starka alkoholdrycker ansågs strida mot 33 1 mom. i alkohollagen. (Förbud 5823/ /2012) En tillverkare av alkoholdrycker hade till pressen distribuerat och på sin Facebooksida publicerat ett meddelande där man berättade att bolagets whisky kommer till försäljning i en ny specialförpackning. Meddelandet var skrivet i samma stil som reklamspråk, och många tidningar återgav texten i nästan oförändrad form. Valvira gav bolaget anvisningar om att inte i andra medier än facktidskrifter publicera eller distribuera meddelanden som innehåller produktinformation om stark alkohol. (Beslut 926/99/002/2011) Ett planerat tv-program om starka alkoholdrycker som delvis finansierades av företag inom alkoholbranschen ansågs utgöra förbjuden säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker, även om finansiärernas namn inte skulle ha nämnts i programsignaturerna och sluttexterna. Programmet ansågs inte enbart bestå av information inom ramen för fri informationsförmedling, utan delvis av kommersiell kommunikation med ett indirekt reklamsyfte. (Brev 702/99/2011/002/001) Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral avslog en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till den del den gällde starka alkoholdrycker, eftersom avsikten med ansökan om serveringstillstånd var att möjliggöra till konsumenter riktad reklam och säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker på en publikmässa. (Beslut , utlåtande 15/42/98) Se även 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen 5.4 Provsmakningar 5.7 Reklam för alkoholdrycker i utländsk publikations- och programverksamhet samt på internet

11 Anvisning 10/ (66) 1.2 Indirekt reklam för starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 och 33.3 ) Indirekt reklam förekommer i synnerhet i samband med marknadsföring av produktfamiljer, produktplacering vid sponsorering och företagsmarknadsföring, men kan också förekomma i andra former. En etablerad symbol för en stark alkoholdryck får inte användas i reklam för en annan produkt eller tjänst vare sig som sådan eller i förändrat, men ändå igenkännbart skick. Reklam för en annan produkt får inte heller ge associationer till en viss stark alkoholdryck. En sådan association kan uppkomma till exempel via bilder eller emblemfärger som sammankopplas med drycken. Begreppet symbol för en stark alkoholdryck ska ges en vid tolkning. Symbolen kan bestå av dryckens namn, smeknamn, logo osv. Symbolen kan etableras genom att den registreras som ett varumärke eller genom att den etableras i praktiken, som benämningen Kossu. En förvrängning av symbolen gör inte reklamen tillåten om symbolen fortfarande står att känna igen som emblemet för en stark alkoholdryck. Indirekt reklam kan också uppstå genom att en stark alkoholdryck ges ett produktnamn eller en annan symbol som tidigare har tillhört en annan produkt. En annan produkt kan av en slump ha samma produktnamn som en stark alkoholdryck. Till exempel kan omnämnande av Finlandiahuset eller orten Koskenkorva i andra sammanhang inte i sig anses främja försäljningen av alkoholdrycker. Kontexten och helheten för användningen av ett dylikt namn avgör i dessa fall om det är fråga om förbjudet främjande av försäljningen av starka alkoholdrycker. Tillsynsmyndighetens avgöranden Produkttillsynscentralen bedömde att etiketten på en planerad vodkaförpackning skulle ha stridit mot förbudet mot indirekt reklam för starka alkoholdrycker, eftersom den skulle ha inkluderat en känd sötsaksprodukts namn och varumärke. Försäljning av godisförpackningarna i dagligvaruhandeln och marknadsföring av produkten utanför serverings-, detaljhandels- och tillverkningsställen för alkoholdrycker skulle ha utgjort indirekt reklam för en stark alkoholdryck i strid med 33 1 mom. i alkohollagen. Den planerade vodkaförpackningen var även problematisk med tanke på reklambestämmelserna av den anledningen att användning av varumärket för sötsaksprodukten skulle ha inneburit att den säljfrämjande verksamheten riktade sig till minderåriga. (Utlåtande 232/41/03) Att dekaler med reklam för chokladkonfekten Finlandia Vodka sattes upp i spårvagnar ansågs utgöra indirekt reklam för den starka alkoholdrycken. (Anvisning 49/42/95). Framläggning av konfektförpackningarna i detaljhandeln ansågs vara en förbjuden säljfrämjande åtgärd, eftersom förpackningen hade försetts med den starka alkoholdryckens emblem och namn, skrivet på samma sätt som på dryckens etikett. (Brev 88/42/97) Reklam för designtävlingen Smirnoff Fashion Awards förbjöds i material som var avsett att tas med från ett serveringsställe. I reklamen för tävlingen använ-

12 Anvisning 10/ (66) des en bild på en vodkaflaska och samma symbol som på etiketten för Smirnoff Vodka. (Förbud 33/42/96) I en tidningsutgivares reklam återgavs flaskor av Koskenkorva, Absolut Vodka och Akvavit på ett sådant sätt att vätskenivån i de olika flaskorna symboliserade tidningens försäljningssiffror i de olika nordiska länderna. På bilden fanns också snapsglas och texten suomalainen tempaisi taas nopeat (ung. finnen tog ännu en gång en snabb [underförstått: sup]). Eftersom reklamen visade de symboler för starka alkoholdrycker som finns på flaskorna ansågs den strida mot 33 1 mom. i alkohollagen. (Anvisning 20/42/96) Reklam för alkoholfria Seagram s-mixers ansågs vara indirekt reklam för bolagets starka alkoholdrycker, eftersom mixerflaskornas etiketter var försedda med samma Seagram's-emblem som finns på etiketterna för bolagets starka alkoholdrycker. (Brev 3/42/95) Eftersom det var fråga om det tillverkande företagets namn och symbol, ansåg Produkttillsynscentralen att affärerna kan annonsera för Seagram s-mixers i media med produktens namn, men att man i reklamen inte får använda samma typsnitt som på etiketterna för Seagram's mixers och whisky. De fotografier på flaskorna som användes i reklamen och som visade symbolen för produkten som sådan ansågs också vara förbjuden reklam. (Brev 56/42/95) En restaurangannons där man använde en bild av en åker som påminde om etiketten på Koskenkorva ansågs vara förbjuden indirekt reklam för den starka alkoholdrycken. (Brev 34/42/95) Rockgruppen som gjorde varumärket Leningrad Cowboys berömt hade tidigare överlåtit rätten att använda varumärket till bl.a. en öltillverkare. Enligt Produkttillsynscentralens åsikt hade tillverkaren av Leningrad Cowboys Vodka valt produktnamnet i avsikt att främja försäljningen av den starka alkoholdrycken med hjälp av gruppens berömmelse och marknadsföringen av ölet. (Brev 19/42/95) 1.3 Prislistor inom detaljförsäljningen av starka alkoholdrycker (AlkoL punkten) På ett detaljhandelsställe för starka alkoholdrycker kan för allmänheten hållas tillgänglig en prislista, där de alkoholdrycker (både svaga och starka) som finns till försäljning presenteras på ett enhetligt sätt. Ett utlämningsställe som har fått tillstånd för att lämna ut alkoholbolagets alkoholdrycker jämställs i fråga om prislistan med ett detaljhandelsställe. Prislistan kan vara tryckt eller visas i elektronisk form på ett datanät. En tryckt prislista får finnas tillgänglig för allmänheten endast på detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker. På internet får prislistan publiceras endast på detaljhandlarens egen webbplats. Prislistor i tryckt eller elektronisk form får inte skickas till kunderna. Det är fråga om ett undantag som endast gäller detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker (Alkos butiker samt flyg- och rederibolags tax freebutiker). Tillverkare, partiförsäljare eller restauranger får inte på sina offentliga webbplatser publicera prislistor som inkluderar starka alkoholdrycker eller dela

13 Anvisning 10/ (66) ut tryckta prislistor åt konsumentkunder så att dessa kan ta prislistorna med sig hem. Av förbudet mot reklam för starka alkoholdrycker följer att alla tillgängliga alkoholdrycker ska presenteras återhållsamt och på ett sinsemellan enhetligt sätt både i prislistor som kunderna får ta med sig och i prislistor som publicerats i ett datanät. Detta innebär att ingen enskild dryck får framhävas med hjälp av fonter, färger eller till exempel layout. Prislistan får innehålla saklig produktinformation om alkoholdrycker, till exempel alkoholdryckens namn, tillverkarens namn, förpackningsstorlek, pris och tillverkningsland eller namnet på något annat område som anger dryckens ursprung. Dessutom får en diskret bild på alkoholdrycksflaskan eller alkoholdryckens förpackning visas i prislistan. Prislistan får dessutom innehålla rent informativa produktgruppsbeskrivningar av akoholdrycker, om beskrivningarna inte innehåller reklammässiga element. Med en produktgruppsbeskrivning avses till exempel en presentation av tillverkningsämnena och tillverkningsmetoderna för alkoholdrycker inom en viss produktgrupp samt dryckernas smakegenskaper och användningssätt. Också produktgruppsbeskrivningar av detta slag ska behandla alla alkoholdrycksgrupper objektivt. 1.4 Vederlagsfri överlåtelse av starka alkoholdrycker (AlkoL 33.1 och punkten) Säljfrämjande verksamhet i anknytning till starka alkoholdrycker är enligt huvudregeln i 33 1 mom. i alkohollagen förbjuden, såvida verksamheten inte uttryckligen är tillåten enligt särskilda bestämmelser. När ett företag som tillverkar, importerar eller säljer alkoholdrycker bjuder ut eller vederlagsfritt levererar en stark alkoholdryck som företaget representerar, måste verksamheten primärt anses vara säljfrämjande. Att överlåta starka alkoholdrycker utan vederlag är tillåtet när drycken skickas till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker eller ges åt dem som smakprov. Det finns inga begränsningar gällande antalet provflaskor som skickas ut. Däremot är vederlagsfri leverans eller servering av starka alkoholdrycker till personer i andra yrkeskategorier primärt en förbjuden säljfrämjande åtgärd. I affärslivet är det i vissa situationer brukligt att bjuda på alkoholdrycker eller ge alkoholdrycker som gåva, och i vissa fall särskilt då starka alkoholdrycker. I situationer av det här slaget utgör servering, givande eller vederlagsfri leverans av starka alkoholdrycker inte nödvändigtvis sådan säljfrämjande verksamhet som avses i 33 1 mom. i alkohollagen, även om den dryck som serveras eller ges är en av de starka alkoholdrycker som företaget själv saluför. Följande exempelfall, där ett företag som representerar en stark alkoholdryck agerar i enlighet med de gängse normerna i affärslivet, kan enligt Valviras åsikt inte anses utgöra säljfrämjande verksamhet.

14 Anvisning 10/ (66) Det är tillåtet för företaget att ge den starka alkoholdryck företaget representerar som gåva åt sina egna anställda på dessas eller företagets bemärkelsedag som affärsgåva ge eller skicka den starka alkoholdryck företaget representerar i situationer där givandet eller sändandet av en gåva som uttryckligen består av en stark alkoholdryck hör till de i affärslivet rådande normerna (till exempel 50-årsdagar eller pensioneringar) i sina egna lokaler eller på en restaurang i samband med en affärslunch servera sina gäster den starka alkoholdryck som företaget representerar, om det i motsvarande situationer är kutym att bjuda på en stark alkoholdryck (till exempel snaps på en kräftmåltid eller konjak till kaffet) ge eller skicka sin produkt som varuprov till personer som idkar detaljhandel med starka alkoholdrycker, innehavare av partihandels- eller serveringstillstånd eller personer som fattar inköpsbeslut för dessas räkning. I de fall där en stark alkoholdryck ges, levereras eller serveras utan vederlag i en situation som uttryckligen anknyter till företagets verksamhet som tillverkare eller partiförsäljare av starka alkoholdrycker, och där avsikten med givandet eller serveringen av en viss stark alkoholdryck är att erhålla en direkt eller indirekt positiv effekt på försäljningen av produkten i fråga, är verksamheten säljfrämjande. Följande exempelfall anses därmed enligt huvudregeln i alkohollagen fortfarande vara förbjudna säljfrämjande åtgärder: företaget ger, skickar eller serverar vederlagsfritt starka alkoholdrycker med anledning av en bemärkelsedag som anknyter till företagets egen verksamhet eller dess produkter och mottagarna är andra än personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker företaget anordnar provsmakningar av starka alkoholdrycker i sina visningslokaler i anslutning till föreningars eller andra gruppers rundturer eller andra studiebesök på företaget företaget stöder föreningars eller andra gruppers fester, tävlingar eller andra tillställningar genom att ge eller till evenemanget skicka starka alkoholdrycker som företaget representerar företaget ger, skickar eller levererar vederlagsfritt en stark alkoholdryck till redaktörer eller andra representanter för massmedia. Redaktörer för fackpublikationer kan jämställas med personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Tillsynsmyndighetens avgöranden En tillverkare av alkoholdrycker planerade att vid invigningen av sin fabrik bjuda de inbjudna gästerna, bl.a. representanter för banken, kommunen och Kera samt privatpersoner och redaktörer, på smakprover på den starka alkoholdryck som bolaget tillverkar. Produkttillsynscentralen ansåg att verksamheten var förbjuden säljfrämjande verksamhet. (Utlåtande 27/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att det var förenligt med den allmänna kutymen i affärslivet att vid invigningen av en produktionsanläggning ge de inbjudna gästerna en av fabrikens egna produkter som minnesgåva. En med specialetikett försedd jubileumsflaska, som anknyter enbart till ett särskilt festtillfälle och som inte i övrigt finns att köpa, kan vara tillåten som minnesgåva. Jubileumsflaskan fick dock inte vara försedd med produktnamnet eller de övriga symbolerna för någon stark alkoholdryck, till exempel en lätt igenkännligt formgiven flaska. (Utlåtande 15/42/97)

15 Anvisning 10/ (66) En tillverkare av alkoholdrycker hade till tidningsredaktörer distribuerat ett meddelande med information om 43-årsdagen för en av bolagets starka alkoholdrycker och dryckens nya etikett samt om en ny produkt inom samma produktfamilj. Med meddelandet följde en 0,5 liters flaska av alkoholdrycken i fråga. Meddelandet var skrivet i samma stil som reklamspråk, och många tidningar återgav texten i oförändrad form. Produkttillsynscentralen förbjöd bolaget att vederlagsfritt som varuprov eller gåva överlåta den starka alkoholdryck som bolaget saluför. (Förbud 27/42/96) Se även 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen 5.4 Provsmakningar 1.5 Reklam som gäller företagets image (AlkoL 33.1 ) Syftet med reklam som gäller företagets image är att skapa en positiv bild av företaget genom att berätta om till exempel företagets verksamhetsprinciper, målsättningar, historia och produktkvalitet. Med hjälp av en positiv företagsimage strävar man efter att främja försäljningen av bolagets produkter även i sådana fall där en produkt eller ett varumärke inte uttryckligen omnämns. Utgångspunkten är att ren företagsreklam är tillåten även för företag som tillverkar, importerar, säljer eller förmedlar starka alkoholdrycker. Reklam som gäller företagets image kan dock i vissa fall utgöra förbjuden reklam för starka alkoholdrycker eller förbjuden säljfrämjande verksamhet, till exempel då 1) den gör reklam för företagets produkter genom att framhäva till exempel deras kvalitet eller trygghet utan att någon speciell produkt nämns, men så att reklamen särskilt avser de starka alkoholdrycker som företaget tillverkar, importerar eller saluför, 2) man genom användning av färger eller figurer eller övriga effekter åstadkommer en association till en viss stark alkoholdryck, 3) namnet på en stark alkoholdryck, en annan symbol för drycken eller en igenkänningsbar del därav förekommer i imagereklamen, eller 4) annonseringen innehåller ett emblem eller en slogan som allmänt används i reklam för starka alkoholdrycker, antingen i Finland eller utomlands. I det fallet att företagets officiella namn innehåller namnet på en stark alkoholdryck är utgångspunkten den att det som en av företagets grundläggande rättigheter är tillåtet att använda namnet i offentligheten. Namnet får dock inte utnyttjas i klart syfte att göra reklam för en stark alkoholdryck. I den del av företagets informationsverksamhet som inte riktar sig till konsumenterna är det i vissa fall nödvändigt eller oundvikligt att nämna namnet på de produkter som företaget tillverkar. Exempel på sådana fall är till exempel årsberättelser, platsannonser eller företagsbroschyrer. Bedömningen av huruvida verksamheten är lagenlig utgår då bl.a. ifrån vilka målgrupper informationen är riktad till, hur iögonenfallande omnämnandet av produktnamnen är och om omnämnandet görs i en reklamliknande stil. Användning av

16 Anvisning 10/ (66) produkternas reklambilder eller emblem kan lätt ge ett intryck av ett säljfrämjande syfte. Tillsynsmyndighetens avgöranden Produkttillsynscentralen ansåg inte att det var ett sakligt förfarande av Handels- och industriministeriet att publicera bilder på starka alkoholdrycker som tillverkas av ett statligt bolag i en publikation som berättar om det statliga bolagsägandet. (Brev 39/42/01) Ett företag gratulerade en idrottare som vunnit världsmästerskapet med en annons, vars nedre del bestod av en mörkblå balk, en röd cirkel och ovanpå den texten tiukkaa yhteistyötä (ung. intensivt samarbete ) i vitt. Idrottarens hjälm var på basis av ett sponsoravtal försedd med reklam för Finlandia Vodka, som dock inte syntes i denna annons. Produkttillsynscentralen ansåg att man i reklamen försökte väcka associationer till Finlandia Vodka genom att använda de färger och former som förekommer på dryckens etikett. (Brev 81/42/98) En bild som ett företag använde i en rekryteringsannons och på pärmen till årsberättelsen ansågs utgöra reklam för en stark alkoholdryck, eftersom bilden föreställde två flaskor med starka alkoholdrycker som företagets dotterbolag tillverkar, där man på den ena flaskans etikett kunde identifiera en del av produktnamnet, medan den andra flaskan hade en lätt igenkännlig form. (Utlåtande 18/42/97) I en dagstidning publicerades en annons med rubriken: Yhtiön nimi muuttuu... maailmanmerkit pysyvät. (Ung. Företagets namn ändras... världsmärkena består. ) I samma annons visades symboler (namn och emblem) för de starka alkoholdrycker som företaget saluför. Produkttillsynscentralen ansåg att annonsen bröt mot förbudet mot att göra reklam för starka alkoholdrycker. (Brev 42/42/95) 1.6 Reklam som riktar sig till fackfolk inom alkoholbranschen (AlkoL punkten) Reformen av 33 i alkohollagen (152/2014) trädde i fråga om 4 mom. i kraft den 1 april Enligt lagrummet är reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och verksamhet som främjar försäljningen av sådana drycker tilllåten med de begränsningar som anges i 33 2 mom. i sådana fall där reklamen eller verksamheten riktas till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, dock inte i ett datanät som konsumenter har tillgång till. Reklam för starka alkoholdrycker är utöver undantagen som gäller tillverknings-, detaljhandels- och serveringsställen samt prislistor för detaljhandeln endast tillåten när reklamen riktar sig till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Deltagande i försäljningen kan tolkas så att man med denna grupp jämställer inte bara dem som yrkesmässigt deltar i det egentliga försäljningsarbetet, utan också till exempel studerande inom restaurangbranschen samt övrig, i försäljningen indirekt engagerad personal på företag som tillverkar, importerar, förmedlar eller saluför alkoholdrycker.

17 Anvisning 10/ (66) Däremot deltar personer som på företag inom andra branscher yrkesmässigt köper in alkoholdrycker för representationsbruk och övrig användning inte i försäljningen av alkoholdrycker på det sätt som lagen avser. På reklam och säljfrämjande verksamhet som riktas till dem tillämpas samma regler som på den övriga konsumentreklamen. Redaktörer för andra tidningar än fackpublikationer deltar inte heller i försäljningen, även om de skriver om alkoholdrycker i sitt arbete. Vidare har det ansetts att personer som tidigare har varit anställda på ett företag inom alkoholbranschen inte längre deltar i försäljningen av alkoholdrycker på det sätt som lagen avser. De begränsningar som i 33 2 mom. i alkohollagen riktas mot innehållet i reklam för svaga alkoholdrycker tillämpas även på de undantagsfall som i 4 mom. tillåts i fråga om marknadsföring av starka alkoholdrycker. Det är till exempel inte tillåtet att framhäva produktens alkoholhalt i reklamen, och reklamen får heller inte strida mot god sed (se närmare i kapitel 2). Det finns inte längre några detaljerade stadganden om innehållet i den produktinformation som ges till personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. När det gäller sändande eller givande av provflaskor som innehåller en stark alkoholdryck bör man dock hålla sig till en på förhand noggrant definierad målgrupp bestående av personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Fackpublikationer Till följd av ändringen av 33 i alkohollagen har tillståndsförfarandet för fackpublikationer upphört från och med den 1 april Reklam för starka alkoholdrycker är tillåten i branschens fackpublikationer, till exempel i fackpublikationer för hotell- och restaurangbranschen eller detaljhandeln. Som fackpublikationer inom branschen räknas publikationer där merparten av upplagan riktas till yrkesgrupper som deltar i försäljningen av alkoholdrycker. I den tidigare beslutspraxisen har merparten ansetts förutsätta en andel på cirka procent av upplagan. I praktiken får reklamen precis som tidigare enbart riktas till exempelvis medlemmar i branschens fackföreningar eller andra på förhand avgränsade grupper. Om man fritt kan prenumerera på publikationen måste utgivaren kunna säkerställa att prenumeranterna enbart består av personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker eller att de övriga prenumerantgruppernas andel inte blir för stor. Det är fortfarande inte tillåtet att göra reklam för starka alkoholdrycker i publikationer som är helt öppna för konsumenter. Webbplatser Det är tillåtet att ge personer som deltar i försäljningen av starka alkoholdrycker information om dessa drycker, oberoende av medium. Informationen kan förutom i facktidskrifter lämnas på webbplatser för yrkesfolk inom branschen. Webbplatserna får dock inte vara öppna för konsumenter.

18 Anvisning 10/ (66) Konsumenternas tillträde till webbplatserna ska förhindras på ett tillförlitligt sätt, till exempel med hjälp av medlemsinloggning eller något annat identifieringsförfarande. Den som gör reklam i ett datanät ska själv se till att konsumenter utanför målgruppen inte kan se det innehåll som är avsett för medlemmarna. Mässor På mässor får man ge personer som deltar i försäljningen av alkoholdrycker produktinformation om starka alkoholdrycker. Om man på mässan bjuder på smakprover av starka alkoholdrycker måste man kunna försäkra sig om att mässdeltagarna är personer som deltar i försäljningen av starka alkoholdrycker. På mässor som besöks av även andra yrkesgrupper ska visningslokalen för alkoholdrycker vara klart avgränsad från de övriga mässutrymmena, och det ska klarläggas att gästerna deltar i försäljningen av alkoholdrycker. Den som utför den säljfrämjande verksamheten, dvs. företaget som bjuder på smakprover, ansvarar för att verksamheten är laglig. Också mässarrangören är för sin del ansvarig för verksamhetens lagenlighet. Om man på en yrkesmässa presenterar endast svaga alkoholdrycker får också representanter för sådana yrkesgrupper som inte deltar i försäljningen av alkoholdrycker delta i viss utsträckning, om det är förenligt med mässans verksamhetsidé och om deltagandet på mässan har begränsats med hjälp av till exempel inbjudningskort. Till dylika mässor får man bjuda in också personer som ansvarar för olika företags alkoholinköp och alkoholservering eller representanter för vin- och ölklubbar m.fl. Servering av smakprover på tillställningar som är öppna för allmänheten (konsumenter) och på publikmässor ska dock anses utgöra säljfrämjande verksamhet som strider mot god sed.

19 Anvisning 10/ (66) 2 Svaga alkoholdrycker 2.1 Reklam som riktar sig till minderåriga (AlkoL punkten) Det är förbjudet att avbilda minderåriga, personer som uppträder störande, klart berusade personer eller personer som missbrukar alkohol i reklam. Reklamen får heller inte vara av ett sådant slag att den lockar dessa grupper till alkoholdrycker. Reklamens verkan kan vara antingen direkt, om man i reklamen lockar minderåriga att köpa alkohol, eller indirekt, om man genom reklamen ger barn och unga positiva associationer och attityder till alkoholdrycken i fråga och till alkoholbruk. Även indirekt alkoholreklam som riktas till minderåriga är förbjuden. Namn eller andra symboler för alkoholdrycker får inte användas då man gör reklam för produkter, tjänster eller evenemang som minderåriga använder eller som är avsedda för minderåriga. Det är också förbjudet att knyta alkoholreklam till produkter av det här slaget. Produkter som kan komma i fråga när det gäller barn och ungdomar är till exempel leksaker, filmer och spel som är avsedda för målgruppen samt redskap som i synnerhet förknippas med barns och ungdomars fritidsintressen. Reklamen kan anses vara riktad till minderåriga också i fall där reklamen visas i samband med ett innehåll som är avsett för dem. Det är förbjudet att göra reklam för alkoholdrycker till exempel i tidningar som är avsedda för minderåriga eller i samband med webbspel, musik eller videor som riktar sig till barn och ungdomar. Det är också förbjudet att göra reklam för alkoholdrycker vid musik- och kulturevenemang samt övriga evenemang för barn och ungdomar. Reklam är även förbjuden i läroinrättningar och andra lokaler som främst är avsedda för personer under 18 år eller som besöks främst av unga personer. En reklams utformning kan ge orsak att göra bedömningen att den är avsedd att inverka på minderåriga. Reklam som utnyttjar former som intresserar barn och ungdomar, till exempel serier för barn, tecknad film eller sagofigurer, drar till sig barns och ungdomars uppmärksamhet. En reklam riktar sig också till barn om den utnyttjar barns samlarintresse genom att intressanta samlarobjekt har fogats till alkoholdryckerna. En reklam kan anses vara riktad till minderåriga när den utnyttjar den rådande ungdomskulturens idoler, till exempel tv-, film- och rockstjärnor som i synnerhet ungdomar beundrar. Också många idrottare och idrottsprestationer attraherar barn och unga, och kända idrottare är ofta förebilder för barn och ungdomar. Att stjärnspelare och toppidrottare som framför allt ungdomar känner till och beundrar används i alkoholreklam kan därför anses innebära att reklamen riktar sig till minderåriga. Effekten förstärks ytterligare om stjärnorna använder eller rekommenderar alkoholdrycker i reklamen. Alkoholreklam får inte placeras på minderåriga idrottares dräkter och utrustning, eftersom det skulle innebära att reklamen både riktar sig mot minderåriga och avbildar minderåriga. Alkoholreklam är förbjuden också på tävlingsområdet och i samband med evenemanget när det är fråga om en tävling eller ett annat idrottsevenemang för främst barn eller ungdomar.

20 Anvisning 10/ (66) En minderårig skådespelare får inte heller visas i en alkoholreklam till exempel som medlem av en familj som förtär alkohol, ens i det fallet att den minderåriga inte själv uppträder som användare av drycken i reklamen. Tillsynsmyndighetens avgöranden Valvira ansåg att en alkoholreklam på en spelwebbplats som intresserar minderåriga riktade sig till minderåriga i strid med punkten i alkohollagen och uppmanade webbplatsens webbansvariga att fästa ordentlig uppmärksamhet vid reklambestämmelserna i alkohollagen. (Brev 7219/ /2012) En tillverkare av alkoholdrycker hade enligt Valviras åsikt inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid reklambestämmelserna i alkohollagen när denne på sin Facebooksida hade publicerat bilder från en konsertturné som gjorde PR för cider och där det fanns minderåriga i publiken. (Brev 5560/ /2012) Valvira förbjöd importören av ölet Duff att fortsätta föra ut den aktuella drycken på marknaden i Finland på det sättet att utseendet på dryckens förpackning som helhet gav associationer till den animerade serien The Simpsons, som det är vanligt att också minderåriga tittar på. (Förbudsbeslut 430/99/002/2011) Användning av figurerna i serien Viivi och Wagner på förpackningar för svaga alkoholdrycker ansågs dock inte utgöra reklam som är riktad till minderåriga, eftersom serien i fråga tydligt riktar sig till vuxna. (Brev 848/99/002/2011) Valvira ansåg att användning av en animerad rävfigur med människoliknande beteende i ciderreklam innebar att reklamen riktade sig till minderåriga. (Beslut 467/99/002/2010) Enligt Produkttillsynscentralens tolkning var det inte i sig förbjudet att visa en jultomte eller tomtenissar på etiketten till ett julöl som såldes i detaljhandeln, trots att dessa karaktärer ju intresserar barn. I reklamen skulle man dock beakta, att tomtefigurerna till sin kroppsbyggnad eller sitt yttre inte fick påminna om barn, att deras tecknade drag inte särskilt fick vädja till barn, och att karaktärerna inte fick rekommendera ölet genom att till exempel dricka det eller höja sina stop. (Brev 80/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att om det i ett ishockeylag finns spelare under 18 år, räcker det med att det inte finns reklam för alkoholdrycker på dessa spelares dräkter. Myndiga spelare i samma lag kan ha reklam på sina speldräkter. (Brev 84/42/97) Produkttillsynscentralen ansåg att de säljfrämjande åtgärderna för en alkoholdryck riktades till minderåriga då man på mellanölsflaskornas bakre etiketter hade tryckt upp samlarbilder på enskilda spelare och tränare i det finländska ishockeylandslaget. Också en affisch där lagets spelare uppträdde på en gruppbild med ölstop i händerna ansågs vara förbjuden. (Brev 32/42/95) Se även 5.1 Alkoholreklam och idrott

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

Reglering av reklam de nya alkoholreklambestämmelsernas konsekvenser för restauranger

Reglering av reklam de nya alkoholreklambestämmelsernas konsekvenser för restauranger Reglering av reklam de nya alkoholreklambestämmelsernas konsekvenser för restauranger Aktuellt om servering-informationsmöte 22.11.2016, Vasa Kari Kunnas, gruppchef Valvira.fi/alkoholi, @ValviraAlkoholi

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Elin Söderlind Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 31 augusti 2016. KOVFS 2016:1

Läs mer

Om alkoholhaltiga ämnen i form av läkemedel eller läkemedelspreparat stadgas särskilt.

Om alkoholhaltiga ämnen i form av läkemedel eller läkemedelspreparat stadgas särskilt. Given i Helsingfors den 8 december 1994 Alkohollag I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genom styrning av alkoholkonsumtionen

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 16 juli 2009. KOVFS 2009:6 Utkom från trycket den 20

Läs mer

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen Cirkulärnr: 1999:143 Diarienr: 1999/2719 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1999-11-24 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Kommunstyrelsen Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Förnamn Efternamn Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade Välj datum här. KOVFS 201X:X Utkom

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

egler för serveringstillstånd

egler för serveringstillstånd R egler för serveringstillstånd Tillfällig servering av alkoholdrycker till slutna sällskap Reviderade 2008-08-04 Regler för tillfällig servering till slutna sällskap Innehållsförteckning Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling 2010:1622

Svensk författningssamling 2010:1622 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010:1622 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

Anvisning 14/ (9)

Anvisning 14/ (9) Anvisning 14/2016 1 (9) Förbud mot framläggande av produkter som avses i tobakslagen Lagstiftning Huvudpunkterna i korthet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelar

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

Anvisning 1/ (8)

Anvisning 1/ (8) Anvisning 1/2017 1 (8) Anvisning till myndigheten om behandlingen av ansökan om rökförbud och därtill hörande övervakning (del B) Lagstiftning Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Kommittédirektiv Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Dir. 2012:43 Beslut vid regeringssammanträde den 10

Läs mer

ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING

ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING FINLANDS BANK FÖRESKRIFT 1 (5) ANVÄNDNING AV REPRODUKTIONER AV EURO OCH MARK I MARKNADSFÖRING 1 Allmänt 2 Eurosedlar Reproduktioner av euro får användas i marknadsföring eller annat syfte endast på villkor

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Anvisning 8/ (10)

Anvisning 8/ (10) Anvisning 8/2017 1 (10) Tobakslagen och detaljförsäljning på internet Lagstiftning Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelar med stöd av 6 i tobakslagen (549/2016) anvisningar

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:16 2008: Datum 2009-06-23 Dnr B 3/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD SVARANDE V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand.

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:26 2006-10-12 Dnr B 9/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:26 2006-10-12 Dnr B 9/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:26 2006-10-12 Dnr B 9/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: bolagsjuristen Annelie Mahlm,

Läs mer

Anvisning 1/2016 2 (18)

Anvisning 1/2016 2 (18) Detaljhandel med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer Anvisning 1/2016 Anvisning 1/2016 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Detaljhandel med alkoholdrycker... 3 Åldersgräns för inköp... 4 Berusade kunder... 5

Läs mer

Anvisning 3/2012 1 (10)

Anvisning 3/2012 1 (10) Anvisning 3/2012 1 (10) Enligt sändlista Förbud mot tobaksprodukters synlighet Lagstiftning Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har den 18 februari 2011 med stöd av 14

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tobakslagen (1993:581); utfärdad den 2 juni 2005. SFS 2005:369 Utkom från trycket den 13 juni 2005 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om tobakslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Alkohollag; utfärdad den 2 december 2010. SFS 2010:1622 Utkom från trycket den 14 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 2 721/2012 Bilaga Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt

Läs mer

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol PO LI CY fö r m ko a m rk m n un a ik d at s io n Sv er ig e po lic y fö r m ar kn ad sk om m un ik at io n Po licy Ca rl sbe rg Innehåll 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 i alkohollagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att paragrafen om reklam för alkoholdrycker

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Lag. om ändring av varumärkeslagen

Lag. om ändring av varumärkeslagen Lag om ändring av varumärkeslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i varumärkeslagen (7/1964) 57 2 mom., sådant det lyder i lag 1715/1995, ändras den finska språkdräkten i rubriken för 1 kap. samt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund)

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Alkohollag (2010:1622)

Alkohollag (2010:1622) Alkohollag, 1 kap. [3801] Alkohollag (2010:1622) 1 kap. Inledande bestämmelser [3801] Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus 1 of 9 11/15/2013 11:18 AM Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Tobakslag (1993:581) Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU 2017-11-22 Myndigheten för press, radio och tv Ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv följa och

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40

Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 YTTRANDE 2010-03-12 VAD 34-2010/29 Justitiekanslern Att: Peter Lindström Box 2308 103 17 Stockholm Yttrande avseende krav på skadestånd; ärende 258-10-40 Redogörelse för ärendet Den 9 februari 2007 inkom

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer