ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013"

Transkript

1 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet

2 Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 9,1 (-3,8) miljarder med en rörelsemarginal om 13,5% (-5,7%), inklusive en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana. Periodens resultat uppgick till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Överenskommelse framgångsrikt sluten med Samsung om korslicensavtal avseende immateriella rättigheter enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder är inkluderat i samtliga siffror. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). Kassaflödet från rörelsen var SEK 14,6 (15,7) miljarder. Segmentet Modems konsoliderades från och med den 1 oktober. SAMMANFATTNING AV HELÅRET Försäljningen uppgick till SEK 227,4 miljarder, oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 17,8 (10,5) miljarder. Rörelsemarginalen var 7,8% (4,6%). Periodens resultat uppgick till SEK 12,2 (5,9) miljarder. Alla siffror inkluderar effekten av korslicensavtalet med Samsung med påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Kassaflödet från rörelsen var SEK 17,4 (22,0) miljarder. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för. SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår ) Förändring Nettoomsättning 67,0 66,9 0% 53,0 27% 227,4 227,8 0% Varav Networks 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Varav Global Services 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Support Solutions 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Varav Modems 0, ,0 - - Bruttomarginal 37,1% 31,1% - 32,0% - 33,6% 31,6% - Rörelseresultat exklusive joint venture 9,1 4,8 90% 4,3 112% 18,0 22,2-19% Rörelsemarginal exklusive joint venture 13,5% 7,1% - 8,1% - 7,9% 9,7% - Networks 17% 8% - 10% - 10% 6% - Global Services 8% 6% - 8% - 6% 6% - Support Solutions 37% 8% - -5% - 12% 9% - Rörelseresultat inklusive joint venture 9,1-3,8 3) - 4,2 115% 17,8 10,5 3)) 71% Rörelsemarginal inklusive joint venture 13,5% -5,7% - 8,0% - 7,8% 4,6% - Periodens resultat 6,4-6,3 3) - 3,0 114% 12,2 5,9 3)) 105% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,97-1,99-0,90 119% 3,69 1,78 107% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 2,42-1,40-1,31 85% 5,62 3,55 58% Kassaflöde från rörelsen 14,6 15,7-7% 1,5-17,4 22,0-21% Nettokassa vid periodens slut 37,8 38,5-2% 24,7 53% 37,8 38,5-2% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar. 2) Inkluderar en vinst från avyttringen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder. 3) Inkluderar en kostnad hänförlig till ST-Ericsson om SEK -8,0 miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 1

3 Kommentar från Hans vestberg, vd och koncernchef Ericssons försäljning för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5% för helåret. Jag är nöjd över att vi framgångsrikt har nått ett avtal med Samsung om korslicensering av immateriella tillgångar. Vår industri bygger på skalfördelar och en stark tradition bland företagen att dela med sig av tekniska framsteg genom licensering enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Avtalet visar värdet av våra investeringar i forskning och utveckling och möjliggör för båda företagen att fortsätta vara innovativa och föra ut ny teknik på marknaden, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. Vårt fokus på lönsamhet började ge resultat och rörelsemarginalen för koncernen förbättrades gradvis under, framför allt genom förbättringar inom Networks och Network Rollout, trots kraftigt negativ valutapåverkan. Affärsmixen, med en högre andel utbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, började skifta mot fler kapacitetsprojekt under året. Som väntat kom försäljningen under visst tryck i kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är den huvudsakliga anledningen att två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika nådde sin kulmen under första halvåret och lägre aktivitet i Japan. Parallellt med att leverera de stora utbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår ställning och vårt erbjudande inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning och vi är i dag marknadsledande inom både telekomtjänster och utrustning för mobilnät på en av världens mest avancerade och dynamiska ICT-marknader. I Kina fortsätter upphandlingen av LTE och hittils har de två stora operatörerna som gjort sina val av leverantörer valt Ericsson. Försäljningen i Kina förbättrades under kvartalet som en följd av leveranser till pågående utbyggnadsprojekt för mobilt bredband. Ericsson fortsatte att växa på några av nyckelmarknaderna i Europa under det fjärde kvartalet. Under de senaste åren har vi stärkt vår position i Europa genom nätmoderniseringsprojekten. Dessa projekt har genomförts enligt plan och merparten av den negativa marginaleffekten från dessa projekt ligger nu bakom oss. Vi förväntar oss att telekomindustrin i Europa kommer att förbättras över tid, drivet av den makroekonomiska utvecklingen och ett investeringsbeslut som nyligen meddelades av en av de stora operatörerna. Under har Ericsson genomfört ett antal strategiska initiativ för att både hantera det pågående teknikskiftet i industrin och för att ställa om företaget för framtida affärsmöjligheter. Vi har stärkt vår kärnverksamhet och tagit viktiga steg för att bygga en ledande position inom områden som är nya och viktiga för bolaget. Detta inkluderar konsolideringen av modemverksamheten och förvärvet av IPTV-verksamheten Mediaroom från Microsoft. Vi kommer gradvis att öka insatserna och investeringarna inom dessa områden samt inom IP, molntjänster, OSS och BSS. De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda och vi är med våra pågående strategiska initiativ väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden. Vi har fokuserat på att förbättra rörelsekapital och avslutade året med ett starkt kassaflöde om SEK 17,4 (22,0) miljarder och en kassagenerering över helåret om 79%, över målet på 70%. Detta ger Ericsson en stark balansräkning för att fortsätta leverera enligt vår strategi. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för, en ökning med 9%, avslutar Vestberg. Ericsson fjärde kvartalet 2

4 Finansiell översikt fjärde kvartalet RESULTATRÄKNING NETTOOMSÄTTNING, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT INKL JV, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson PERIODENS RESULTAT, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson EFFEKT AV AVTALET MED SAMSUNG AVSEENDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Den 27 januari 2014 nådde Ericsson och Samsung ett avtal om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Avtalet inkluderar en initial betalning och kommande betalningar för royalties från Samsung till Ericsson under villkoren för det fleråriga licensavtalet. Den initiala betalningen bidrog med SEK 4,2 miljarder till försäljningen, med SEK 4,2 miljarder till rörelseresultat och med SEK 3,3 miljarder till periodens resultat. Ericsson förväntar sig att den initiala betalningen påverkar Ericssons kassaflöde från rörelsen under början av Avtalet påverkar segmenten Networks och Support Solutions. Siffror exkluderat för avtalet med Samsung: SEK miljarder (exkl. avtalet med Samsung) Kv 4 Helår Nettoomsättning 62,8 223,2 Varav Networks 31,8 114,8 Varav Global Services 27,2 97,4 Varav Support Solutions 3,8 11,0 Varav Modems 0,0 0,0 Bruttomarginal 32,9% 32,3% Rörelseresultat exklusive joint venture 4,9 13,8 Rörelsemarginal exklusive joint venture 7,7% 6,2% Networks 9% 7% Global Services 8% 6% Support Solutions 16% 2% Rörelseresultat inklusive joint venture 4,9 13,6 Rörelsemarginal inklusive joint venture 7,7% 6,1% Periodens resultat 3,2 8,9 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,96 2,68 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1,42 4,61 Ericsson fjärde kvartalet 3

5 FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Avtalet med Samsung bidrog tillförsäljningen med SEK 4,2 miljarder. Försäljningen i Kina och Ryssland ökade, medan försäljningen inom Networks i Nordamerika och den totala försäljningen i Japan minskade. CDMAförsäljningen i Nordamerika och GSM-försäljningen i Kina fortsatte att minska. Inklusive avtalet med Samsung ökade försäljningen med 27% jämfört med föregående kvartal. Leveranserna av mobilt bredband i Kina ökade, medan det var lägre projektaktivitet i Nordamerika och Japan. Licensintäkterna växte under kvartalet både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exklusive avtalet med Samsung. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 1,0 (1,7) miljarder, framför allt hänförligt till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen. Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 37,1% (31,1%) som en effekt av avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa samt fortsatta förbättringar av affärsmixen. Förbättringen i bruttomarginalen från 32,0% jämfört med föregående kvartal drevs av samma faktorer. Omfattande nätutbyggnadsprojekt för LTE i Kina påverkade hårdvarumarginalerna negativt. Andelen försäljning av tjänster var 41% (42%), en nedgång med -4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. De totala rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 16,1 (16,4) miljarder. Rörelseomkostnader, exkluderat för den tillkomna modemverksamheten, engångskostnaden hänförlig till förvärvet av Airvana, förvärvet av Mediarooms verksamhet och omstruktureringskostnader, minskade -6% jämfört med samma kvartal föregående år. Med motsvarande justering minskade kostnaderna för FoU med -9%. Modemverksamheten medförde en kostnad om SEK - 0,5 miljarder och engångskostnaden relaterad till förvärvet av Airvana uppgick till SEK -0,4 miljarder. Kostnader för FoU uppgick till SEK 8,9 (9,2) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 7,2 (7,1) miljarder. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till SEK 0,3 miljarder. Den positiva omvärderingen av nya valutasäkringar som tagits under var SEK 0,1 miljarder. För dessa nya valutasäkringar tillämpas inte säkringsredovisning (se Redovisningsprinciper). I det tredje kvartalet fanns en positiv omvärderingseffekt för nya valutasäkringar om SEK 0,8 miljarder. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 9,1 (-3,8) miljarder. Det fjärde kvartalet 2012 inkluderade en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförlig till ST-Ericsson. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 13,5% (-5,7%). Totalt påverkade valutaeffekter rörelseresultatet negativt jämfört med samma kvartal föregående år. Finansnettot uppgick till SEK -0,1 (-0,1) miljarder och försämrades jämfört med föregående kvartal från SEK 0,1 miljarder, framför allt hänförligt till omvärderingseffekter av utländsk valuta. Skattekostnaderna uppgick till SEK -2,5 (-2,4) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). HELÅRET Helårets rapporterade försäljning var oförändrad jämfört med förra året och uppgick till SEK 227,4 (227,8) miljarder. Under året påverkades försäljningen negativt av kraftiga valutaeffekter och lägre försäljning i Nordostasien, vilket drevs av lägre GSM-investeringar i Kina parallellt med lägre projektaktivitetet i Japan och Sydkorea. I Nordamerika minskade CDMA-försäljningen med -50% till SEK 4,2 (8,4) miljarder. Försäljningen för helåret för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5%. Intäker för immateriella rättigheter och licenser uppgick till SEK 10,6 (6,6) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 4,2 miljarder. I och med en stor andel nätutbyggnadsprojekt i början av året och en något förbättrad affärsmix från det andra kvartalet var försäljningsmixen stabil jämfört med föregående år. Mjukvara stod för 24% (23%), hårdvara 34% (35%) och tjänster för 42% (42%) av den totala försäljningen under. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 4,5 (3,4) miljarder, framför allt hänförliga till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen och personalneddragningar i Sverige. Det proaktiva arbetet med att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna fortsätter. Bruttomarginalen för helåret ökade till 33,6% (31,6%), en förbättring genom avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa och förbättrad affärsmix. Global Services andel av den totala försäljningen var oförändrad på 43%. De totala rörelseomkostnaderna var i stort sett oförändrade och upgick till SEK 58,5 (58,9) miljarder. Under det fjärde kvartalet tillfördes kostnader hänförliga till modemverksamheten om SEK -0,5 miljarder till rörelseomkostnaderna. En engångskostnad hänförlig till förvärvet av Airvana påverkade rörelseomkostnaderna negativt om SEK -0,4 miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader minskade rörelseomkostnaderna med -2 % jämfört med Kostnader för FoU uppgick till SEK 32,2 (32,8) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 26,3 (26,0) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 4

6 Under 2014 förväntas kostnader för FoU, exkluderat för kostnader hänförliga till Modems, Mediaroom och omstruktureringar, att öka något, framför allt på grund av investeringar inom IP. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade till SEK 0,1 (9,0) miljarder. Under året påverkade engångskostnader relaterade till avyttringen av ACS och utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten övriga rörelseintäkter negativt om SEK -0,9 miljarder. För nya valutasäkringar som tagits under tillämpar vi inte säkringsredovisning. Den samlade omvärderingseffekten av års valutasäkringar påverkade övriga rörelseintäkter med SEK 0,5 miljarder. För 2012 inkluderade övriga rörelseintäkter en vinst relaterad till försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder och till Multimedia brokering (IPX) om SEK 0,2 miljarder. Ericssons andel i vinsten från joint venture och i bolag där Ericsson har en ägarandel var SEK -0,1 (-11,7) miljarder. Under 2012 togs en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförliga till ST-Ericsson. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 17,8 (10,5) miljarder, positivt påverkad av förbättrad bruttomarginal och utebliven negativ effekt från ST-Ericsson. Rörelseresultatet påverkades negativt av engångskostnader om SEK -1,3 hänförliga till försäljningen av ACS, utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten samt förvärvet av Airvana. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 7,8% (4,6%). Rörelseresultatet inklusive joint venture, exkluderat för effekten av avtalet med Samsung, var SEK 13,6 miljarder med en rörelsemarginal på 6,1% inkluderade en vinst om SEK 7,7 miljarder från försäljningen av Sony Ericsson. Finansnettot uppgick till SEK -0,7 (-0,3) miljarder. Skillnaden är framför allt hänförlig till lägre räntenetto som en effekt av lägre räntor under jämfört med Skattesatsen för var 29% jämfört med 42% under 2012, positivt påverkad av produkt- och marknadsmixen och förändringen av bolagsskatten i Sverige. Skattekostnaderna var SEK -4,9 (-4,2) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 12,2 (5,9) miljarder, positivt påverkad av avtalet med Samsung om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Ericsson fjärde kvartalet 5

7 BALANSRÄKNING OCH ANDRA NYCKELTAL FJÄRDE KVARTALET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR KUNDFORDRINGAR OMSÄTTNINGSHASTIGHET I LAGRET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR LEVERANTÖRSSKULDER KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN, MILJARDER SEK FJÄRDE KVARTALET Samtliga poster i balansräkningen jämförs med föregående kvartal. Kundfordringarna ökade till SEK 71,0 (64,9) miljarder, drivet av försäljningsökningen jämfört med föregående kvartal och avtalet med Samsung. Lagret minskade till SEK 22,8 (28,1) miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (60,7) miljarder. Nettokassan ökade med SEK 13,1 miljarder till SEK 37,8 (24,7) miljarder, framför allt hänförligt till högre vinst och förbättrat rörelsekapital. I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Det befintliga lånet om SEK 4 miljarder med ursprunglig löptid till juni 2015, återbetalades i januari Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 0,3 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. Avsättningar om SEK 0,9 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,4 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. SEK 0,6 miljarder löstes upp. Utbetalningar om SEK 1,3 miljarder återstår från omstruktureringsreserven. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 14,6 miljarder, jämfört med SEK 15,7 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, utan påverkan från avtalet med Samsung. Antalet anställda ökade jämfört med föregående kvartal till ( ) personer. HELÅRET Jämfört med den 31 december 2012 ökade kundfordringarna från SEK 63,7 till 71,0 miljarder, framför allt genom avtalet med Samsung. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 86 till 97 dagar. Lagret minskade från SEK 28,8 till 22,8 miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Lagrets omsättningshastighet förbättrades från 73 till 62 dagar. Betalningstiden har minskat från 57 till 53 dagar. Under året har Ericsson genomfört följande aktiviteter för refinansiering i syfte att förlänga den genomsnittliga skuldens förfalloprofil: - En obligation om EUR 313 miljoner återbetalades i juni. - Ericsson refinanserade i juni en utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2 miljarder. Den nya kreditfaciliteten löper över fem år med två möjliga förlängningar om ett år vardera. - I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Ett lån om SEK 4 miljarder från Europeiska Investeringsbanken med ursprunglig löptid till juli 2015 återbetalades i januari Avsättningar uppgick till SEK 5,4 (8,6) miljarder vid utgången av året. Minskningen är framför allt ett resultat av utbetalningar hänförliga till 2012 års avsättningar för ST-Ericsson. Kassaflödet från rörelsen var positivt om SEK 17,4 (22,0) miljarder, drivet av förbättrat sysselsatt kapital. Avtalet med Samsung påverkade inte kassaflödet. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (76,7) miljarder. Nettokassan minskade från SEK 38,5 miljarder till SEK 37,8 miljarder. Kassagenereringen för helåret slutade på 79%. Investeringarna uppgick till SEK 4,5 miljarder, 2% av försäljningen. Årliga investeringar uppgår vanligen till 2% av försäljningen, vilket motsvarar behovet av att upprätthålla och bevara kapacitetsbehovet, inklusive införandet av nya tekniker och arbetsmetoder. Ericsson fjärde kvartalet 6

8 Antalet anställda ökade för helåret med personer till ( ) personer, varav inom tjänsteverksamheten och 741 inom FoU personer tillkom under genom förvärv och genom kontrakt för managed services. Samtidigt lämnade omkring personer Ericsson på grund av normal personalomsättning och verksamhetens pågående omställning. Styrelsen föreslår en utdelning för om SEK 3,0 (2,75) per aktie vilket återspeglar årets resultat och balansräkning, såväl som kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling, i enlighet med Ericssons utdelningspolicy. Ericsson fjärde kvartalet 7

9 Resultat per segment NETWORKS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Networks nettoomsättning 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Rörelseresultat 5,9 2,8 108% 2,6 129% 11,3 7,1 60% Rörelsemarginal 17% 8% - 10% - 10% 6% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är hänförlig till avtalet med Samsung. Som tidigare kommunicerats påverkades försäljningen negativt av de stora nätutbyggnadsprojekten för mobilt bredband som håller på att avslutas i Nordamerika och Japan. Nätutbyggnadsprojekten i Kina och Ryssland kompenserade inte fullt ut den nedgången. GSM-investeringar i Kina, CDMA och kretskopplade kärnnät fortsatte sin strukturella nedgång till följd av operatörernas övergång till LTE. CDMA-försäljningen minskade med -57% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 16% jämfört med föregående kvartal till SEK 1,1 miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 2,9 miljarder i försäljning. Försäljningen i Nordostasien, Latinamerika och Mellanöstern utvecklades starkt jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på multiapplikationsroutern, SSR 8000, fortsatte. Totalt har 96 kontrakt för SSR skrivits fram tills i dag, varav 18 i kvartalet inklusive sex för fasta nät. I och med att operatörerna förbereder sig för röstsamtal över LTE (VoLTE), inklusive videokommunikation och andra förbättrade tjänster, ökar behovet av att uppgradera de befintliga näten för rösttrafik. Rörelsemarginalen ökade till 17% (8%), drivet av avtalet med Samsung, förbättrad affärsmix, positiva effekter från kostnadsanpassningar samt en mer fokuserad portfölj. Under kvartalet fortsatte de europeiska nätmoderniseringsprojekten att förbättras och de påverkade inte marginalerna negativt. Lägre försäljning, negativa valutaeffekter och en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana, påverkade rörelsemarginalen negativt. Exkluderat för avtalet med Samsung var rörelsemarginalen 9%. Omstruktureringsomkostnaderna uppgick till SEK -0,3 (-0,9) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 8

10 HELÅRET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år, framför allt genom avtalet med Samsung samt ökad försäljning i Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Ökningen motverkades något av lägre försäljning i Nordamerika där CDMA-relaterad försäljning minskade med -50%. Försäljningen i Nordostasien minskade som en effekt av lägre projektaktiviteter i Japan och Sydkorea samt lägre GSM-försäljning i Kina. I slutet av året såg vi stark efterfrågan på IMS och produkter inom arkitektur för användardata, UDC (User Data Consolidation). Det var dock inte tillräckligt för att motverka den fortsatta strukturella nedgången i kretskopplade kärnnät. Rörelsemarginalen förbättrades gradvis under året och slutade på 10% (6%) för helåret. Det var en följd av avtalet med Samsung, lägre negativa effekter från nätmoderniseringsprojekten i Europa, förbättrad affärsmix och starkt fokus på förbättrad lönsamhet. Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,2 (-1,3) miljarder. De var framför allt kopplade till neddragningen av verksamheten i Sverige och minskningen i CDMAverksamheten. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 7%. Operatörernas fokus på förbättrad nätprestanda och möjligheter till nya tjänster var de huvudsakliga drivkrafterna för investeringar i LTE och mobilt bredband under året. Den positiva återkopplingen från våra kunder på den nya småcellprodukten Radio Dot System visar på vårt innovationsledarskap. Ericsson fjärde kvartalet 9

11 GLOBAL SERVICES NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Global Services nettoomsättning 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Professional Services 18,8 18,9-1% 16,2 16% 66,4 67,1-1% Varav Managed Services 6,6 6,8-3% 6,3 5% 25,5 25,2 1% Varav Network Rollout 8,4 9,2-8% 7,7 8% 31,0 30,0 4% Rörelseresultat 2,1 1,8 18% 1,8 15% 6,2 6,2-1% Varav Professional Services 2,6 2,8-5% 2,3 15% 9,0 9,1-1% Varav Network Rollout -0,5-1,0 46% -0,5-15% -2,8-2,9 1% Rörelsemarginal 8% 6% - 8% - 6% 6% - Professional Services 14% 15% - 14% - 14% 14% - Network Rollout -6% -11% - -6% - -9% -10% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år. Efterfrågan på konsulttjänster och systemintegration var stark i kvartalet då operatörerna fokuserar på förbättrad nätprestanda och ökad effektivitet i sin verksamhet. Försäljningen inom Network Rollout fortsatte att minska på grund av lägre aktivitet inom nätutbyggnadsprojekt. Global Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år drivet av Professional Services där Consulting och System Integration samt Network Design and Optimization hade en stark utveckling. Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades till 8% (6%) jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av en bättre marginal för Network Rollout. Marginalen för Network Rollout fortsatte dock vara negativ under kvartalet, i allt väsentligt på grund av nätmoderniserings-projekten i Europa. Professional Services hade en stabil marginal om 14% (15%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -0,6 (-0,6) miljarder. HELÅRET Försäljningen för Global Services var oförändrad jämfört med ett starkt Ökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 5%. Försäljningen för Network Rollout ökade med 4% drivet av hög aktivitetsnivå inom nätutbyggnadsprojekt, framför allt i Nordamerika. Professional Services försäljning ökade, justerat för valutaeffekter, drivet av en stark utveckling i Nordamerika och Indien. Marginalen för Global Services var 6% (6%). Marginalen för Network Rollout förbättrades gradvis under året med anledning av den avtagande utspädningseffekten från de europeiska nätmoderniseringsprojekten samt av de pågående interna effektivitetsprogrammen. Professional Services rörelsemarginal var 14% (14%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,0 (-1,9) miljarder för helåret. IT-relaterade affärer växer och med förvärv som TeleOss (Thailand), Devoteam (Frankrike) och TelcoCell (Kanada) har Ericsson ytterligare stärkt sitt erbjudande och marknadsposition. I dag är det anställda inom Consulting och Systems Integration. Ericsson fjärde kvartalet 10

12 Övrig information Kv 4 Antal nya Managed Services-kontrakt Varav förlängningar/utökningar Antal nya betydande kontrakt inom konsult och systemintegration 1) Antal abonnenter i nät som hanteras av Ericsson vid periodens slut 2) 1 miljarder 1 miljarder 1 miljarder ~ 950 miljoner 1 miljarder Varav nätdrifts-kontrakt 600 miljoner 600 miljoner 600 miljoner 550 miljoner 600 miljoner Antal Ericssonanställda inom tjänsteområdet vid periodens slut ) Inom områdena för OSS och BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 2) Dessa siffror inkluderar kontrakt inom nätdrift och fältservice. Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Ericsson fjärde kvartalet 11

13 SUPPORT SOLUTIONS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder. Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Support Solutions nettoomsättning 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Rörelseresultat 1,9 0,3 - -0,1-1,5 1,2 27% Rörelsemarginal 37% 8% - -5% - 12% 9% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 35% jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av avtalet med Samsung. Försäljningen jämfört med föregående kvartal ökade med 117%, drivet av avtalet med Samsung och det förvärvade Mediarooms verksamhet i kombination med höga mjukvarulicensintäkter. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 1,3 miljarder i försäljning. Segmentets försäljning karaktäriseras av att mjukvaruförsäljningen varierar mellan kvartalen. Detta kombinerat med investeringar i nästa generations molnbaserade lösningar och den höga andelen fasta kostnader i mjukvaruaffären gör att marginalerna varierar med försäljningsvolymen. Rörelsemarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år med 37% (8%), positivt påverkad av avtalet med Samsung. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 16% till följd av hög mjukvarulicensförsäljning, en mer fokuserad produktportfölj och förbättrad effektivitet. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av avtalet med Samsung och högre försäljning. HELÅRET Försäljningsökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 0%. Utvecklingen kommer sig framför allt av förändringar i produktportföljen och en nedgång i försäljning av kompressionsteknik för TV, medan OSS och BSS visade stabil utveckling. Avtalet med Samsung hade en totalt sett positiv påverkan på försäljningen. Rörelsemarginalen ökade till 12% (9%) på grund av avtalet med Samsung. Lägre försäljning och en kostnad om SEK -0,3 miljarder hänförlig till försäljningen av ACS hade en negativ effekt på marginalen. Det var fortsatt hög efterfrågan på OSS och BSS. Intresset från kunder att välja leverantörer som kan erbjuda hela kedjan av lösningar för OSS och BSS har ökat. Segmentet som helhet är positivt påverkat av tillväxten inom mobilt bredband vilket kräver förbättrad användarupplevelse. Med sitt kompletta erbjudande inom OSS och BSS är Ericsson väl positionerat att ta den rollen. Under året har vi genomfört förvärvet av Microsofts verksamhet för TV-lösningar, Mediaroom, vilket ytterligare stärker Ericssons ställning inom den växande marknaden för TV och media management. Tjänsteleverantörer har i allt större utsträckning premiuminnehåll som del av sitt erbjudande, drivet av efterfrågan av TV-on demand och att kunna titta på innehåll på alla typer av skärmar. Att ha tillgång till innehåll vid alla tider, på alla platser och på alla skärmar är en trend som driver tillväxt kombinerat med ökad tillgång till åtkomst av innehåll och olika paketlösningar. Detta är en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom den kraftiga ökningen av videotrafik i näten. Som en konsekvens av detta behöver tjänsteleverantörer och ägare av näten lösningar för att anpassa näten till video och effektivt hantera videotrafik. Antalet abonnemang som hanteras av Ericssons system för betalning och fakturering uppgick till 2,1 miljarder vid årsslutet. Ericsson fjärde kvartalet 12

14 MODEMS SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Modems nettoomsättning 0, ,0 - - Rörelseresultat -0, ,5 - - Rörelsemarginal FRÅN ST-ERICSSON TILL SEGMENT MODEMS ST-Ericsson bildades 2008 som ett joint venture mellan Ericsson och STMicroelectronics. I början av kom ägarna överens om att dela och stänga ner detta joint venture. Ericsson beslutade att ta över verksamheten för design, utveckling och försäljning av produkterna inom tunna LTE multimode-modem, då dessa ses som en viktig del av Ericssons vision om 50 miljarder uppkopplade enheter i det uppkopplade samhället. Ambitionen är att vara bland de tre ledande leverantörerna på marknaden för tunna modem. FJÄRDE KVARTALET Segmentet Modems genererade under kvartalet en rörelseförlust om SEK -0,5 miljarder, framför allt hänförlig till kostnader för FoU. Under kvartalet lanserades den nya produkten M7450 för kommersiellt bruk och arbetet pågår med utrustningstillverkare för att nå ut till marknaden med produkter baserade på M7450-modemet. Tillverkning av chipset har påbörjats. Rörelseomkostnader för modemverksamheten uppskattas för 2014 uppgå till SEK 2,6 miljarder. Företaget ST-Ericsson avvecklas och affärsverksamheten har antingen övergått till ägarna eller avyttrats. Under 2012 gjorde Ericsson avsättningar om SEK 3,3 miljarder för att implementera de strategiska valmöjligheter som fanns att tillgå. Ericsson har nu en mycket fokuserad verksamhet för tunna modem med industriledande teknik och immateriella rättigheter. Ett nytt segment skapades den 1 oktober och modemverksamheten är nu konsoliderat i Ericsson. Ericsson fjärde kvartalet 13

15 Regional försäljningsöversikt REGIONAL FÖRSÄLJNING Fjärde kvartalet Förändring Helår Förändring Global Support Kv 4 Kv 3 SEK miljarder Networks Services Solutions Total 2012 Nordamerika 5,3 7,4 1,0 13,8-19% -5% 59,3 5% Latinamerika 3,5 2,9 0,3 6,7 4% 27% 22,0 0% Nordeuropa och Centralasien 2,3 1,3 0,1 3,7 23% 25% 11,6 2% Väst- och Centraleuropa 2,1 2,9 0,2 5,2-4% 19% 18,5 6% Medelhavsområdet 2,9 3,9 0,3 7,1 0% 25% 24,2 4% Mellanöstern 3,0 2,3 0,6 5,9 17% 35% 17,4 12% Afrika söder om Sahara 1,3 1,1 0,2 2,6-28% -4% 10,0-11% Indien 1,2 0,7 0,1 2,0 23% 54% 6,1-5% Nordostasien 6,0 2,5 0,2 8,6-16% 43% 27,4-24% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,7 0,2 4,3-5% 18% 15,8 5% Övrigt 1) 4,8 0,4 2,0 7,2 141% 226% 15,0 22% Totalt 34,8 27,2 5,1 67,0 0% 27% 227,4 0% 1) Regionen Övrigt inkluderar licensintäkter, försäljning av kablar, broadcast services, kraftmoduler och annan verksamhet. Den förvärvade verksamheten Technicolor Broadcast Service Divison rapporteras i region Övrigt. Multimedia brokering (IPX) rapporterades tidigare inom region Övrigt och avyttrades i det tredje kvartalet Verksamheten för kraftkablar såldes i det tredje kvartalet. Nordamerika Försäljningen för Networks fortsatte att minska jämfört med föregående kvartal till följd av de två stora utbyggnadsprojekten för mobilt bredband som nådde sin kulmen under första halvåret. Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt positiva. Ökande penetration av smartphones, ökad användningen av mobilt bredband och tillgången till mobila enheter för 4G är fortsatta drivkrafter för nätexpansion. Nätutvecklingen har drivit en stark försäljning av professional services. Networks försäljning minskade för helåret med ett starkt första halvår och ett andra halvår som var svagare till följd av de två stora nätutbyggnadsprojekten som nådde sin kulmen under första halvåret. Medan vi har genomfört de stora nätutbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår positon och erbjudandet inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning. Latinamerika Försäljningen ökade under kvartalet drivet av operatörernas investeringar i nätkvalitet för 3G och utbyggnad av LTE. Utbyggnad av LTE ökade efter en långsam start och bidrog tillsammans med investeringar i nätkvalitet för 3G till försäljningstillväxt för helåret. Den makroekonomiska utvecklingen i framför allt Brasilien och Mexiko fortsatte att bromsa in under året. Nordeuropa och Centralasien Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal drevs av försäljning av utrustning och utbyggnation av 2G, 3G och 4G i Ryssland. Utvecklingen var god inom Professional Services till följd av ökat fokus på nätkvalitet inom hela regionen. Försäljningstillväxten för helåret drevs framför allt av Networks försäljning i Ryssland. Operatörerna visade fortsatt stort intresse för OSS och BSS. Ericsson fjärde kvartalet 14

16 Väst- och Centraleuropa Under kvartalet utvecklades nätmoderniseringsprojekten planenligt och utbyggnation av LTE till den installerade basen fortsatte. Försäljningstilväxten för helåret drevs av nätmoderniseringsprojekt i flera länder samt av en hög aktivitetsnivå inom managed services. Medelhavsområdet Moderniseringsprojekt i Frankrike och nätutbyggnad av LTE i Spanien vägde upp för lägre investeringar i Italien, vilket gav en stabil försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen ökade, drivet av utbyggnation av 3G i nordvästra Afrika samt moderniseringsprojekt. Mellanöstern Försäljningen ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. LTE byggs ut i regionen, men står ännu för en liten andel av Networks försäljning. Det är fortsatt efterfrågan på Professional Services, både inom Systems Integration och Managed Services, då operatörerna fokuserar på kvalitet i nätprestanda och effektivitetsförbättringar. Den politiska oron fortsätter i flera länder. Försäljningen för helåret ökade, drivet av ökade investeringar i mobilt bredband. Afrika söder om Sahara Operatörerna fortsätter att fokusera på att förbättra kapaciteten i 2G- och 3G-näten för att höja tjänstekvaliteten. Försäljningen hölls dock tillbaka av en långsammare utbyggnadstakt i Nigeria och Sydafrika. Professional services tillväxt är påverkad av fortsatt hög efterfrågan på managed services. För helåret kom försäljningsvolymerna från 2G- och 3G-byggnationer och managed services, även om takten dragits ner under det fjärde kvartalet. De långsiktiga förutsättningarna för industrin är fortsatt positiva då mobilt bredband och penetrationen av smartphones ännu är på låga nivåer. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framför allt med anledning av ökningar i nätkapaciteten genom ett nylingen signerat kontrakt. Under 2014 förväntas osäkerheter kvarstå tills dess att spektrumauktionerna är genomförda och perioden för presidentvalet är avslutad. nya lagar. Global Services försäljning växte, framför allt drivet av affärer inom Managed Services. Nordostasien Försäljningen minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen i Japan var fortsatt negativt påverkad av valutan och lägre aktivitet då slutförandet av ett större projekt närmar sig. Under kvartalet förbättrades försäljningen i Kina som ett resultat av genomförda leveranser i pågående nätutbyggnads-projektet för mobilt bredband. Detta bidrog till försäljningstillväxten jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för helåret minskade. Japan påverkades negativt av valutaeffekter och lägre aktivitet. GSMförsäljningen i Kina hade en strukturell nedgång medan utbyggnad av LTE påbörjades under det fjärde kvartalet. I Japan har KDDI valt Ericsson som en av de huvudsakliga leverantörerna för att bygga ut sitt LTE-nät och kärnnät för IP-trafik (evolved packet core network). Sydostasien och Oceanien Försäljningen i regionen minskade jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av vissa omfattande projekt, vilka nådde sin kulmen i Australien och Indonesien under det fjärde kvartalet Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal inom alla segment som en följd av nätutbyggnads- och kapacitetsprojekt för 3G samt ökad aktivitet inom BSS, TV och Media. Försäljningen ökade under med utbyggnationer av 3G i Thailand och LTE i Singapore och Australien. I Indonesien avslutades omfattande kapacitetsprojekt. Utbredningen av smartphones fortsatte att öka från en låg nivå. Övrigt Försäljningen var stark jämfört med samma kvartal föregående år, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung. Försäljningen påverkades negativt av utträdet från marknaden för telekom- och kraftkablar, vilket hade en negativ påverkan i jämförelse med samma kvartal föregående år. Licensintäkterna ökade i kvartalet, både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exkluderat för avtalet med Samsung. Försäljningen för helåret ökade, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung, men negativt påverkad av försäljningen av IPX i det tredje kvartalet 2012 och utträdet ur marknaden för telekom- och kraftkablar. Försäljning av broadcast services, telekomkablar, kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. För helåret påverkades försäljningen negativt av en svag makroekonomisk utveckling och förseningar vad gäller Ericsson fjärde kvartalet 15

17 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 7,2 (-4,9) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: ökad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 1,1 miljarder, minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 7,1 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 5,2 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 58,5 (57,4) miljarder. Under kvartalet har LME tecknat ett lån på USD 0,7 miljarder hos Europeiska Investeringsbanken (EIB). Under året har en utdelning om SEK 8,9 miljarder betalats. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december till B-aktier. Ericsson fjärde kvartalet 16

18 UTDELNING, ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 3,00 (2,75) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 9,9 (8,9) miljarder, med den 16 april 2014 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen återspeglar års resultat och ställning, samt kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling. Årsstämma Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 april, 2014, kl 15.00, i Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sverige. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Ericssons hemsidor, och samt på Ericssons huvudkontor på Torshamnsgatan 21, Stockholm, Sverige, under första veckorna i mars. Ericsson fjärde kvartalet 17

19 Övrig information Stämningsansökan mot Micromax avseende patentintrång I mars lämnade Ericsson in en stämningsansökan avseende patentintrång till Delhi High Court mot Micromax, med yrkande om skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson hävdade att Micromax 2G- och 3G-produkter gör intrång i åtta av Ericssons patent i Indien. Dessförinnan hade Ericsson gjort flera försök att ingå ett licensavtal med Micromax på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Som en del av sitt försvar lämnade Micromax i november in ett klagomål till den indiska konkurrensmyndigheten, (Competition Commission of India, CCI ). CCI har beslutat att hänvisa ärendet till Director General s Office för en fördjupande undersökning. Hexatronic förvärvade Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall Den 1 december slutförde Ericsson försäljningen av telekomkabelverksamheten i Hudiksvall till Hexatronic. Försäljningen skedde i enlighet med det avtal som tecknades mellan bolagen den 31 oktober. Försäljningen skedde som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget inom Hexatronic-koncernen heter Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Hexatronic tog över 85 tidigare Ericsson-anställda för att arbeta inom fiber- och sjökabelverksamheten och ytterligare ett 30-tal för att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad. Ericsson och Samsung i avtal om licensvillkor Den 27 november 2012 lämnade Ericsson in två stämningsansökningar avseende patentintrång till US District Court for the Eastern District of Texas, USA, mot Samsung. Ericsson yrkade skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson yrkade vidare att domstolen skulle fastställa att Samsung brutit mot sitt åtagande att licensiera sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND) och att domstolen skulle fastställa att de patent som Samsung påstod var standardessentiella inte skulle kunna hävdas mot tredje part. Den 18 mars ingav Samsung sina svar och motkrav i processerna (ovan) i Texas, USA. Den 30 november 2012 ingav Ericsson även klagomål till US International Trade Commission (ITC) med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Samsung att importera vissa produkter till USA. I december 2012 ingav Samsung klagomål till ITC med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Ericsson att importera vissa produkter till USA. Initialt beslut i båda utredningarna från ITC förväntades under senare delen av januari Den 27 januari 2014 meddelade Ericsson att ett avtal hade skrivits med Samsung om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Ericsson förbinder sig till licensering av sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND), vilket gynnar industrin. Ericsson tror att licensering enligt dessa principer ger en balans mellan att ge incitament till företag att vara innovativa och bidra med teknik till öppna standarder samt att hålla kvar övergripande nivåer för royalties på en rimlig nivå för att möjliggöra för nya aktörer att komma in på marknaden. Avtalet avslutar de båda bolagens klagomål inför International Trade Commission (ITC) samt rättegångarna inför U.S. District Court of the Eastern District of Texas. Avtalet inkluderar en initial betalning och framtida betalningar för royalties från Samsung till Ericsson enligt villkoren för det fleråriga licensavtalet. Ericsson fjärde kvartalet 18

20 Riskbedömning Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2012 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under året. Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus på kort sikt för moderbolaget och koncernen inkluderar: Möjliga negativa följder av ökad instabilitet på finansmarknaderna, ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering; Osäkerhet beträffande underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av brist på finansiering; Inverkan på bruttomarginaler och/eller rörelsekapital avseende produktmixen i segmentet Networks gällande försäljning av uppgraderingar, expansioner (framförallt mjukvara) och ny nätutbyggnad (framförallt hårdvara); Inverkan på bruttomarginaler för produktmixen i segmentet Global Services avseende proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader; Fortsatt volatil försäljning i segmentet Support Solutions eller en förändring i den generella säsongsvariationen, vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter kan exempelvis leda till senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens; Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD, JPY och EUR; Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader; Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och till konkurrenskraftiga villkor; Effekter på verksamhet, produktion, försäljning eller leveranser av begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer och andra händelser. Ericsson följer noggrant efterlevnaden av alla relevanta handelsregler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder där handelsrestriktioner finns eller diskuteras. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Stockholm, den 30 januari 2014 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Organisationsnummer Styrelsen Datum för nästa rapport: 23 april 2014 Ericsson fjärde kvartalet 19

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer