ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013"

Transkript

1 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet

2 Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 9,1 (-3,8) miljarder med en rörelsemarginal om 13,5% (-5,7%), inklusive en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana. Periodens resultat uppgick till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Överenskommelse framgångsrikt sluten med Samsung om korslicensavtal avseende immateriella rättigheter enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder är inkluderat i samtliga siffror. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). Kassaflödet från rörelsen var SEK 14,6 (15,7) miljarder. Segmentet Modems konsoliderades från och med den 1 oktober. SAMMANFATTNING AV HELÅRET Försäljningen uppgick till SEK 227,4 miljarder, oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 17,8 (10,5) miljarder. Rörelsemarginalen var 7,8% (4,6%). Periodens resultat uppgick till SEK 12,2 (5,9) miljarder. Alla siffror inkluderar effekten av korslicensavtalet med Samsung med påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Kassaflödet från rörelsen var SEK 17,4 (22,0) miljarder. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för. SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår ) Förändring Nettoomsättning 67,0 66,9 0% 53,0 27% 227,4 227,8 0% Varav Networks 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Varav Global Services 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Support Solutions 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Varav Modems 0, ,0 - - Bruttomarginal 37,1% 31,1% - 32,0% - 33,6% 31,6% - Rörelseresultat exklusive joint venture 9,1 4,8 90% 4,3 112% 18,0 22,2-19% Rörelsemarginal exklusive joint venture 13,5% 7,1% - 8,1% - 7,9% 9,7% - Networks 17% 8% - 10% - 10% 6% - Global Services 8% 6% - 8% - 6% 6% - Support Solutions 37% 8% - -5% - 12% 9% - Rörelseresultat inklusive joint venture 9,1-3,8 3) - 4,2 115% 17,8 10,5 3)) 71% Rörelsemarginal inklusive joint venture 13,5% -5,7% - 8,0% - 7,8% 4,6% - Periodens resultat 6,4-6,3 3) - 3,0 114% 12,2 5,9 3)) 105% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,97-1,99-0,90 119% 3,69 1,78 107% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 2,42-1,40-1,31 85% 5,62 3,55 58% Kassaflöde från rörelsen 14,6 15,7-7% 1,5-17,4 22,0-21% Nettokassa vid periodens slut 37,8 38,5-2% 24,7 53% 37,8 38,5-2% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar. 2) Inkluderar en vinst från avyttringen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder. 3) Inkluderar en kostnad hänförlig till ST-Ericsson om SEK -8,0 miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 1

3 Kommentar från Hans vestberg, vd och koncernchef Ericssons försäljning för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5% för helåret. Jag är nöjd över att vi framgångsrikt har nått ett avtal med Samsung om korslicensering av immateriella tillgångar. Vår industri bygger på skalfördelar och en stark tradition bland företagen att dela med sig av tekniska framsteg genom licensering enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Avtalet visar värdet av våra investeringar i forskning och utveckling och möjliggör för båda företagen att fortsätta vara innovativa och föra ut ny teknik på marknaden, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. Vårt fokus på lönsamhet började ge resultat och rörelsemarginalen för koncernen förbättrades gradvis under, framför allt genom förbättringar inom Networks och Network Rollout, trots kraftigt negativ valutapåverkan. Affärsmixen, med en högre andel utbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, började skifta mot fler kapacitetsprojekt under året. Som väntat kom försäljningen under visst tryck i kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är den huvudsakliga anledningen att två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika nådde sin kulmen under första halvåret och lägre aktivitet i Japan. Parallellt med att leverera de stora utbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår ställning och vårt erbjudande inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning och vi är i dag marknadsledande inom både telekomtjänster och utrustning för mobilnät på en av världens mest avancerade och dynamiska ICT-marknader. I Kina fortsätter upphandlingen av LTE och hittils har de två stora operatörerna som gjort sina val av leverantörer valt Ericsson. Försäljningen i Kina förbättrades under kvartalet som en följd av leveranser till pågående utbyggnadsprojekt för mobilt bredband. Ericsson fortsatte att växa på några av nyckelmarknaderna i Europa under det fjärde kvartalet. Under de senaste åren har vi stärkt vår position i Europa genom nätmoderniseringsprojekten. Dessa projekt har genomförts enligt plan och merparten av den negativa marginaleffekten från dessa projekt ligger nu bakom oss. Vi förväntar oss att telekomindustrin i Europa kommer att förbättras över tid, drivet av den makroekonomiska utvecklingen och ett investeringsbeslut som nyligen meddelades av en av de stora operatörerna. Under har Ericsson genomfört ett antal strategiska initiativ för att både hantera det pågående teknikskiftet i industrin och för att ställa om företaget för framtida affärsmöjligheter. Vi har stärkt vår kärnverksamhet och tagit viktiga steg för att bygga en ledande position inom områden som är nya och viktiga för bolaget. Detta inkluderar konsolideringen av modemverksamheten och förvärvet av IPTV-verksamheten Mediaroom från Microsoft. Vi kommer gradvis att öka insatserna och investeringarna inom dessa områden samt inom IP, molntjänster, OSS och BSS. De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda och vi är med våra pågående strategiska initiativ väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden. Vi har fokuserat på att förbättra rörelsekapital och avslutade året med ett starkt kassaflöde om SEK 17,4 (22,0) miljarder och en kassagenerering över helåret om 79%, över målet på 70%. Detta ger Ericsson en stark balansräkning för att fortsätta leverera enligt vår strategi. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för, en ökning med 9%, avslutar Vestberg. Ericsson fjärde kvartalet 2

4 Finansiell översikt fjärde kvartalet RESULTATRÄKNING NETTOOMSÄTTNING, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT INKL JV, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson PERIODENS RESULTAT, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson EFFEKT AV AVTALET MED SAMSUNG AVSEENDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Den 27 januari 2014 nådde Ericsson och Samsung ett avtal om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Avtalet inkluderar en initial betalning och kommande betalningar för royalties från Samsung till Ericsson under villkoren för det fleråriga licensavtalet. Den initiala betalningen bidrog med SEK 4,2 miljarder till försäljningen, med SEK 4,2 miljarder till rörelseresultat och med SEK 3,3 miljarder till periodens resultat. Ericsson förväntar sig att den initiala betalningen påverkar Ericssons kassaflöde från rörelsen under början av Avtalet påverkar segmenten Networks och Support Solutions. Siffror exkluderat för avtalet med Samsung: SEK miljarder (exkl. avtalet med Samsung) Kv 4 Helår Nettoomsättning 62,8 223,2 Varav Networks 31,8 114,8 Varav Global Services 27,2 97,4 Varav Support Solutions 3,8 11,0 Varav Modems 0,0 0,0 Bruttomarginal 32,9% 32,3% Rörelseresultat exklusive joint venture 4,9 13,8 Rörelsemarginal exklusive joint venture 7,7% 6,2% Networks 9% 7% Global Services 8% 6% Support Solutions 16% 2% Rörelseresultat inklusive joint venture 4,9 13,6 Rörelsemarginal inklusive joint venture 7,7% 6,1% Periodens resultat 3,2 8,9 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,96 2,68 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1,42 4,61 Ericsson fjärde kvartalet 3

5 FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Avtalet med Samsung bidrog tillförsäljningen med SEK 4,2 miljarder. Försäljningen i Kina och Ryssland ökade, medan försäljningen inom Networks i Nordamerika och den totala försäljningen i Japan minskade. CDMAförsäljningen i Nordamerika och GSM-försäljningen i Kina fortsatte att minska. Inklusive avtalet med Samsung ökade försäljningen med 27% jämfört med föregående kvartal. Leveranserna av mobilt bredband i Kina ökade, medan det var lägre projektaktivitet i Nordamerika och Japan. Licensintäkterna växte under kvartalet både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exklusive avtalet med Samsung. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 1,0 (1,7) miljarder, framför allt hänförligt till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen. Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 37,1% (31,1%) som en effekt av avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa samt fortsatta förbättringar av affärsmixen. Förbättringen i bruttomarginalen från 32,0% jämfört med föregående kvartal drevs av samma faktorer. Omfattande nätutbyggnadsprojekt för LTE i Kina påverkade hårdvarumarginalerna negativt. Andelen försäljning av tjänster var 41% (42%), en nedgång med -4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. De totala rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 16,1 (16,4) miljarder. Rörelseomkostnader, exkluderat för den tillkomna modemverksamheten, engångskostnaden hänförlig till förvärvet av Airvana, förvärvet av Mediarooms verksamhet och omstruktureringskostnader, minskade -6% jämfört med samma kvartal föregående år. Med motsvarande justering minskade kostnaderna för FoU med -9%. Modemverksamheten medförde en kostnad om SEK - 0,5 miljarder och engångskostnaden relaterad till förvärvet av Airvana uppgick till SEK -0,4 miljarder. Kostnader för FoU uppgick till SEK 8,9 (9,2) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 7,2 (7,1) miljarder. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till SEK 0,3 miljarder. Den positiva omvärderingen av nya valutasäkringar som tagits under var SEK 0,1 miljarder. För dessa nya valutasäkringar tillämpas inte säkringsredovisning (se Redovisningsprinciper). I det tredje kvartalet fanns en positiv omvärderingseffekt för nya valutasäkringar om SEK 0,8 miljarder. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 9,1 (-3,8) miljarder. Det fjärde kvartalet 2012 inkluderade en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförlig till ST-Ericsson. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 13,5% (-5,7%). Totalt påverkade valutaeffekter rörelseresultatet negativt jämfört med samma kvartal föregående år. Finansnettot uppgick till SEK -0,1 (-0,1) miljarder och försämrades jämfört med föregående kvartal från SEK 0,1 miljarder, framför allt hänförligt till omvärderingseffekter av utländsk valuta. Skattekostnaderna uppgick till SEK -2,5 (-2,4) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). HELÅRET Helårets rapporterade försäljning var oförändrad jämfört med förra året och uppgick till SEK 227,4 (227,8) miljarder. Under året påverkades försäljningen negativt av kraftiga valutaeffekter och lägre försäljning i Nordostasien, vilket drevs av lägre GSM-investeringar i Kina parallellt med lägre projektaktivitetet i Japan och Sydkorea. I Nordamerika minskade CDMA-försäljningen med -50% till SEK 4,2 (8,4) miljarder. Försäljningen för helåret för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5%. Intäker för immateriella rättigheter och licenser uppgick till SEK 10,6 (6,6) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 4,2 miljarder. I och med en stor andel nätutbyggnadsprojekt i början av året och en något förbättrad affärsmix från det andra kvartalet var försäljningsmixen stabil jämfört med föregående år. Mjukvara stod för 24% (23%), hårdvara 34% (35%) och tjänster för 42% (42%) av den totala försäljningen under. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 4,5 (3,4) miljarder, framför allt hänförliga till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen och personalneddragningar i Sverige. Det proaktiva arbetet med att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna fortsätter. Bruttomarginalen för helåret ökade till 33,6% (31,6%), en förbättring genom avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa och förbättrad affärsmix. Global Services andel av den totala försäljningen var oförändrad på 43%. De totala rörelseomkostnaderna var i stort sett oförändrade och upgick till SEK 58,5 (58,9) miljarder. Under det fjärde kvartalet tillfördes kostnader hänförliga till modemverksamheten om SEK -0,5 miljarder till rörelseomkostnaderna. En engångskostnad hänförlig till förvärvet av Airvana påverkade rörelseomkostnaderna negativt om SEK -0,4 miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader minskade rörelseomkostnaderna med -2 % jämfört med Kostnader för FoU uppgick till SEK 32,2 (32,8) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 26,3 (26,0) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 4

6 Under 2014 förväntas kostnader för FoU, exkluderat för kostnader hänförliga till Modems, Mediaroom och omstruktureringar, att öka något, framför allt på grund av investeringar inom IP. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade till SEK 0,1 (9,0) miljarder. Under året påverkade engångskostnader relaterade till avyttringen av ACS och utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten övriga rörelseintäkter negativt om SEK -0,9 miljarder. För nya valutasäkringar som tagits under tillämpar vi inte säkringsredovisning. Den samlade omvärderingseffekten av års valutasäkringar påverkade övriga rörelseintäkter med SEK 0,5 miljarder. För 2012 inkluderade övriga rörelseintäkter en vinst relaterad till försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder och till Multimedia brokering (IPX) om SEK 0,2 miljarder. Ericssons andel i vinsten från joint venture och i bolag där Ericsson har en ägarandel var SEK -0,1 (-11,7) miljarder. Under 2012 togs en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförliga till ST-Ericsson. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 17,8 (10,5) miljarder, positivt påverkad av förbättrad bruttomarginal och utebliven negativ effekt från ST-Ericsson. Rörelseresultatet påverkades negativt av engångskostnader om SEK -1,3 hänförliga till försäljningen av ACS, utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten samt förvärvet av Airvana. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 7,8% (4,6%). Rörelseresultatet inklusive joint venture, exkluderat för effekten av avtalet med Samsung, var SEK 13,6 miljarder med en rörelsemarginal på 6,1% inkluderade en vinst om SEK 7,7 miljarder från försäljningen av Sony Ericsson. Finansnettot uppgick till SEK -0,7 (-0,3) miljarder. Skillnaden är framför allt hänförlig till lägre räntenetto som en effekt av lägre räntor under jämfört med Skattesatsen för var 29% jämfört med 42% under 2012, positivt påverkad av produkt- och marknadsmixen och förändringen av bolagsskatten i Sverige. Skattekostnaderna var SEK -4,9 (-4,2) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 12,2 (5,9) miljarder, positivt påverkad av avtalet med Samsung om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Ericsson fjärde kvartalet 5

7 BALANSRÄKNING OCH ANDRA NYCKELTAL FJÄRDE KVARTALET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR KUNDFORDRINGAR OMSÄTTNINGSHASTIGHET I LAGRET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR LEVERANTÖRSSKULDER KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN, MILJARDER SEK FJÄRDE KVARTALET Samtliga poster i balansräkningen jämförs med föregående kvartal. Kundfordringarna ökade till SEK 71,0 (64,9) miljarder, drivet av försäljningsökningen jämfört med föregående kvartal och avtalet med Samsung. Lagret minskade till SEK 22,8 (28,1) miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (60,7) miljarder. Nettokassan ökade med SEK 13,1 miljarder till SEK 37,8 (24,7) miljarder, framför allt hänförligt till högre vinst och förbättrat rörelsekapital. I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Det befintliga lånet om SEK 4 miljarder med ursprunglig löptid till juni 2015, återbetalades i januari Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 0,3 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. Avsättningar om SEK 0,9 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,4 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. SEK 0,6 miljarder löstes upp. Utbetalningar om SEK 1,3 miljarder återstår från omstruktureringsreserven. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 14,6 miljarder, jämfört med SEK 15,7 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, utan påverkan från avtalet med Samsung. Antalet anställda ökade jämfört med föregående kvartal till ( ) personer. HELÅRET Jämfört med den 31 december 2012 ökade kundfordringarna från SEK 63,7 till 71,0 miljarder, framför allt genom avtalet med Samsung. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 86 till 97 dagar. Lagret minskade från SEK 28,8 till 22,8 miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Lagrets omsättningshastighet förbättrades från 73 till 62 dagar. Betalningstiden har minskat från 57 till 53 dagar. Under året har Ericsson genomfört följande aktiviteter för refinansiering i syfte att förlänga den genomsnittliga skuldens förfalloprofil: - En obligation om EUR 313 miljoner återbetalades i juni. - Ericsson refinanserade i juni en utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2 miljarder. Den nya kreditfaciliteten löper över fem år med två möjliga förlängningar om ett år vardera. - I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Ett lån om SEK 4 miljarder från Europeiska Investeringsbanken med ursprunglig löptid till juli 2015 återbetalades i januari Avsättningar uppgick till SEK 5,4 (8,6) miljarder vid utgången av året. Minskningen är framför allt ett resultat av utbetalningar hänförliga till 2012 års avsättningar för ST-Ericsson. Kassaflödet från rörelsen var positivt om SEK 17,4 (22,0) miljarder, drivet av förbättrat sysselsatt kapital. Avtalet med Samsung påverkade inte kassaflödet. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (76,7) miljarder. Nettokassan minskade från SEK 38,5 miljarder till SEK 37,8 miljarder. Kassagenereringen för helåret slutade på 79%. Investeringarna uppgick till SEK 4,5 miljarder, 2% av försäljningen. Årliga investeringar uppgår vanligen till 2% av försäljningen, vilket motsvarar behovet av att upprätthålla och bevara kapacitetsbehovet, inklusive införandet av nya tekniker och arbetsmetoder. Ericsson fjärde kvartalet 6

8 Antalet anställda ökade för helåret med personer till ( ) personer, varav inom tjänsteverksamheten och 741 inom FoU personer tillkom under genom förvärv och genom kontrakt för managed services. Samtidigt lämnade omkring personer Ericsson på grund av normal personalomsättning och verksamhetens pågående omställning. Styrelsen föreslår en utdelning för om SEK 3,0 (2,75) per aktie vilket återspeglar årets resultat och balansräkning, såväl som kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling, i enlighet med Ericssons utdelningspolicy. Ericsson fjärde kvartalet 7

9 Resultat per segment NETWORKS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Networks nettoomsättning 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Rörelseresultat 5,9 2,8 108% 2,6 129% 11,3 7,1 60% Rörelsemarginal 17% 8% - 10% - 10% 6% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är hänförlig till avtalet med Samsung. Som tidigare kommunicerats påverkades försäljningen negativt av de stora nätutbyggnadsprojekten för mobilt bredband som håller på att avslutas i Nordamerika och Japan. Nätutbyggnadsprojekten i Kina och Ryssland kompenserade inte fullt ut den nedgången. GSM-investeringar i Kina, CDMA och kretskopplade kärnnät fortsatte sin strukturella nedgång till följd av operatörernas övergång till LTE. CDMA-försäljningen minskade med -57% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 16% jämfört med föregående kvartal till SEK 1,1 miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 2,9 miljarder i försäljning. Försäljningen i Nordostasien, Latinamerika och Mellanöstern utvecklades starkt jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på multiapplikationsroutern, SSR 8000, fortsatte. Totalt har 96 kontrakt för SSR skrivits fram tills i dag, varav 18 i kvartalet inklusive sex för fasta nät. I och med att operatörerna förbereder sig för röstsamtal över LTE (VoLTE), inklusive videokommunikation och andra förbättrade tjänster, ökar behovet av att uppgradera de befintliga näten för rösttrafik. Rörelsemarginalen ökade till 17% (8%), drivet av avtalet med Samsung, förbättrad affärsmix, positiva effekter från kostnadsanpassningar samt en mer fokuserad portfölj. Under kvartalet fortsatte de europeiska nätmoderniseringsprojekten att förbättras och de påverkade inte marginalerna negativt. Lägre försäljning, negativa valutaeffekter och en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana, påverkade rörelsemarginalen negativt. Exkluderat för avtalet med Samsung var rörelsemarginalen 9%. Omstruktureringsomkostnaderna uppgick till SEK -0,3 (-0,9) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 8

10 HELÅRET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år, framför allt genom avtalet med Samsung samt ökad försäljning i Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Ökningen motverkades något av lägre försäljning i Nordamerika där CDMA-relaterad försäljning minskade med -50%. Försäljningen i Nordostasien minskade som en effekt av lägre projektaktiviteter i Japan och Sydkorea samt lägre GSM-försäljning i Kina. I slutet av året såg vi stark efterfrågan på IMS och produkter inom arkitektur för användardata, UDC (User Data Consolidation). Det var dock inte tillräckligt för att motverka den fortsatta strukturella nedgången i kretskopplade kärnnät. Rörelsemarginalen förbättrades gradvis under året och slutade på 10% (6%) för helåret. Det var en följd av avtalet med Samsung, lägre negativa effekter från nätmoderniseringsprojekten i Europa, förbättrad affärsmix och starkt fokus på förbättrad lönsamhet. Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,2 (-1,3) miljarder. De var framför allt kopplade till neddragningen av verksamheten i Sverige och minskningen i CDMAverksamheten. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 7%. Operatörernas fokus på förbättrad nätprestanda och möjligheter till nya tjänster var de huvudsakliga drivkrafterna för investeringar i LTE och mobilt bredband under året. Den positiva återkopplingen från våra kunder på den nya småcellprodukten Radio Dot System visar på vårt innovationsledarskap. Ericsson fjärde kvartalet 9

11 GLOBAL SERVICES NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Global Services nettoomsättning 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Professional Services 18,8 18,9-1% 16,2 16% 66,4 67,1-1% Varav Managed Services 6,6 6,8-3% 6,3 5% 25,5 25,2 1% Varav Network Rollout 8,4 9,2-8% 7,7 8% 31,0 30,0 4% Rörelseresultat 2,1 1,8 18% 1,8 15% 6,2 6,2-1% Varav Professional Services 2,6 2,8-5% 2,3 15% 9,0 9,1-1% Varav Network Rollout -0,5-1,0 46% -0,5-15% -2,8-2,9 1% Rörelsemarginal 8% 6% - 8% - 6% 6% - Professional Services 14% 15% - 14% - 14% 14% - Network Rollout -6% -11% - -6% - -9% -10% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år. Efterfrågan på konsulttjänster och systemintegration var stark i kvartalet då operatörerna fokuserar på förbättrad nätprestanda och ökad effektivitet i sin verksamhet. Försäljningen inom Network Rollout fortsatte att minska på grund av lägre aktivitet inom nätutbyggnadsprojekt. Global Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år drivet av Professional Services där Consulting och System Integration samt Network Design and Optimization hade en stark utveckling. Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades till 8% (6%) jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av en bättre marginal för Network Rollout. Marginalen för Network Rollout fortsatte dock vara negativ under kvartalet, i allt väsentligt på grund av nätmoderniserings-projekten i Europa. Professional Services hade en stabil marginal om 14% (15%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -0,6 (-0,6) miljarder. HELÅRET Försäljningen för Global Services var oförändrad jämfört med ett starkt Ökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 5%. Försäljningen för Network Rollout ökade med 4% drivet av hög aktivitetsnivå inom nätutbyggnadsprojekt, framför allt i Nordamerika. Professional Services försäljning ökade, justerat för valutaeffekter, drivet av en stark utveckling i Nordamerika och Indien. Marginalen för Global Services var 6% (6%). Marginalen för Network Rollout förbättrades gradvis under året med anledning av den avtagande utspädningseffekten från de europeiska nätmoderniseringsprojekten samt av de pågående interna effektivitetsprogrammen. Professional Services rörelsemarginal var 14% (14%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,0 (-1,9) miljarder för helåret. IT-relaterade affärer växer och med förvärv som TeleOss (Thailand), Devoteam (Frankrike) och TelcoCell (Kanada) har Ericsson ytterligare stärkt sitt erbjudande och marknadsposition. I dag är det anställda inom Consulting och Systems Integration. Ericsson fjärde kvartalet 10

12 Övrig information Kv 4 Antal nya Managed Services-kontrakt Varav förlängningar/utökningar Antal nya betydande kontrakt inom konsult och systemintegration 1) Antal abonnenter i nät som hanteras av Ericsson vid periodens slut 2) 1 miljarder 1 miljarder 1 miljarder ~ 950 miljoner 1 miljarder Varav nätdrifts-kontrakt 600 miljoner 600 miljoner 600 miljoner 550 miljoner 600 miljoner Antal Ericssonanställda inom tjänsteområdet vid periodens slut ) Inom områdena för OSS och BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 2) Dessa siffror inkluderar kontrakt inom nätdrift och fältservice. Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Ericsson fjärde kvartalet 11

13 SUPPORT SOLUTIONS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder. Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Support Solutions nettoomsättning 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Rörelseresultat 1,9 0,3 - -0,1-1,5 1,2 27% Rörelsemarginal 37% 8% - -5% - 12% 9% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 35% jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av avtalet med Samsung. Försäljningen jämfört med föregående kvartal ökade med 117%, drivet av avtalet med Samsung och det förvärvade Mediarooms verksamhet i kombination med höga mjukvarulicensintäkter. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 1,3 miljarder i försäljning. Segmentets försäljning karaktäriseras av att mjukvaruförsäljningen varierar mellan kvartalen. Detta kombinerat med investeringar i nästa generations molnbaserade lösningar och den höga andelen fasta kostnader i mjukvaruaffären gör att marginalerna varierar med försäljningsvolymen. Rörelsemarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år med 37% (8%), positivt påverkad av avtalet med Samsung. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 16% till följd av hög mjukvarulicensförsäljning, en mer fokuserad produktportfölj och förbättrad effektivitet. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av avtalet med Samsung och högre försäljning. HELÅRET Försäljningsökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 0%. Utvecklingen kommer sig framför allt av förändringar i produktportföljen och en nedgång i försäljning av kompressionsteknik för TV, medan OSS och BSS visade stabil utveckling. Avtalet med Samsung hade en totalt sett positiv påverkan på försäljningen. Rörelsemarginalen ökade till 12% (9%) på grund av avtalet med Samsung. Lägre försäljning och en kostnad om SEK -0,3 miljarder hänförlig till försäljningen av ACS hade en negativ effekt på marginalen. Det var fortsatt hög efterfrågan på OSS och BSS. Intresset från kunder att välja leverantörer som kan erbjuda hela kedjan av lösningar för OSS och BSS har ökat. Segmentet som helhet är positivt påverkat av tillväxten inom mobilt bredband vilket kräver förbättrad användarupplevelse. Med sitt kompletta erbjudande inom OSS och BSS är Ericsson väl positionerat att ta den rollen. Under året har vi genomfört förvärvet av Microsofts verksamhet för TV-lösningar, Mediaroom, vilket ytterligare stärker Ericssons ställning inom den växande marknaden för TV och media management. Tjänsteleverantörer har i allt större utsträckning premiuminnehåll som del av sitt erbjudande, drivet av efterfrågan av TV-on demand och att kunna titta på innehåll på alla typer av skärmar. Att ha tillgång till innehåll vid alla tider, på alla platser och på alla skärmar är en trend som driver tillväxt kombinerat med ökad tillgång till åtkomst av innehåll och olika paketlösningar. Detta är en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom den kraftiga ökningen av videotrafik i näten. Som en konsekvens av detta behöver tjänsteleverantörer och ägare av näten lösningar för att anpassa näten till video och effektivt hantera videotrafik. Antalet abonnemang som hanteras av Ericssons system för betalning och fakturering uppgick till 2,1 miljarder vid årsslutet. Ericsson fjärde kvartalet 12

14 MODEMS SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Modems nettoomsättning 0, ,0 - - Rörelseresultat -0, ,5 - - Rörelsemarginal FRÅN ST-ERICSSON TILL SEGMENT MODEMS ST-Ericsson bildades 2008 som ett joint venture mellan Ericsson och STMicroelectronics. I början av kom ägarna överens om att dela och stänga ner detta joint venture. Ericsson beslutade att ta över verksamheten för design, utveckling och försäljning av produkterna inom tunna LTE multimode-modem, då dessa ses som en viktig del av Ericssons vision om 50 miljarder uppkopplade enheter i det uppkopplade samhället. Ambitionen är att vara bland de tre ledande leverantörerna på marknaden för tunna modem. FJÄRDE KVARTALET Segmentet Modems genererade under kvartalet en rörelseförlust om SEK -0,5 miljarder, framför allt hänförlig till kostnader för FoU. Under kvartalet lanserades den nya produkten M7450 för kommersiellt bruk och arbetet pågår med utrustningstillverkare för att nå ut till marknaden med produkter baserade på M7450-modemet. Tillverkning av chipset har påbörjats. Rörelseomkostnader för modemverksamheten uppskattas för 2014 uppgå till SEK 2,6 miljarder. Företaget ST-Ericsson avvecklas och affärsverksamheten har antingen övergått till ägarna eller avyttrats. Under 2012 gjorde Ericsson avsättningar om SEK 3,3 miljarder för att implementera de strategiska valmöjligheter som fanns att tillgå. Ericsson har nu en mycket fokuserad verksamhet för tunna modem med industriledande teknik och immateriella rättigheter. Ett nytt segment skapades den 1 oktober och modemverksamheten är nu konsoliderat i Ericsson. Ericsson fjärde kvartalet 13

15 Regional försäljningsöversikt REGIONAL FÖRSÄLJNING Fjärde kvartalet Förändring Helår Förändring Global Support Kv 4 Kv 3 SEK miljarder Networks Services Solutions Total 2012 Nordamerika 5,3 7,4 1,0 13,8-19% -5% 59,3 5% Latinamerika 3,5 2,9 0,3 6,7 4% 27% 22,0 0% Nordeuropa och Centralasien 2,3 1,3 0,1 3,7 23% 25% 11,6 2% Väst- och Centraleuropa 2,1 2,9 0,2 5,2-4% 19% 18,5 6% Medelhavsområdet 2,9 3,9 0,3 7,1 0% 25% 24,2 4% Mellanöstern 3,0 2,3 0,6 5,9 17% 35% 17,4 12% Afrika söder om Sahara 1,3 1,1 0,2 2,6-28% -4% 10,0-11% Indien 1,2 0,7 0,1 2,0 23% 54% 6,1-5% Nordostasien 6,0 2,5 0,2 8,6-16% 43% 27,4-24% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,7 0,2 4,3-5% 18% 15,8 5% Övrigt 1) 4,8 0,4 2,0 7,2 141% 226% 15,0 22% Totalt 34,8 27,2 5,1 67,0 0% 27% 227,4 0% 1) Regionen Övrigt inkluderar licensintäkter, försäljning av kablar, broadcast services, kraftmoduler och annan verksamhet. Den förvärvade verksamheten Technicolor Broadcast Service Divison rapporteras i region Övrigt. Multimedia brokering (IPX) rapporterades tidigare inom region Övrigt och avyttrades i det tredje kvartalet Verksamheten för kraftkablar såldes i det tredje kvartalet. Nordamerika Försäljningen för Networks fortsatte att minska jämfört med föregående kvartal till följd av de två stora utbyggnadsprojekten för mobilt bredband som nådde sin kulmen under första halvåret. Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt positiva. Ökande penetration av smartphones, ökad användningen av mobilt bredband och tillgången till mobila enheter för 4G är fortsatta drivkrafter för nätexpansion. Nätutvecklingen har drivit en stark försäljning av professional services. Networks försäljning minskade för helåret med ett starkt första halvår och ett andra halvår som var svagare till följd av de två stora nätutbyggnadsprojekten som nådde sin kulmen under första halvåret. Medan vi har genomfört de stora nätutbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår positon och erbjudandet inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning. Latinamerika Försäljningen ökade under kvartalet drivet av operatörernas investeringar i nätkvalitet för 3G och utbyggnad av LTE. Utbyggnad av LTE ökade efter en långsam start och bidrog tillsammans med investeringar i nätkvalitet för 3G till försäljningstillväxt för helåret. Den makroekonomiska utvecklingen i framför allt Brasilien och Mexiko fortsatte att bromsa in under året. Nordeuropa och Centralasien Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal drevs av försäljning av utrustning och utbyggnation av 2G, 3G och 4G i Ryssland. Utvecklingen var god inom Professional Services till följd av ökat fokus på nätkvalitet inom hela regionen. Försäljningstillväxten för helåret drevs framför allt av Networks försäljning i Ryssland. Operatörerna visade fortsatt stort intresse för OSS och BSS. Ericsson fjärde kvartalet 14

16 Väst- och Centraleuropa Under kvartalet utvecklades nätmoderniseringsprojekten planenligt och utbyggnation av LTE till den installerade basen fortsatte. Försäljningstilväxten för helåret drevs av nätmoderniseringsprojekt i flera länder samt av en hög aktivitetsnivå inom managed services. Medelhavsområdet Moderniseringsprojekt i Frankrike och nätutbyggnad av LTE i Spanien vägde upp för lägre investeringar i Italien, vilket gav en stabil försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen ökade, drivet av utbyggnation av 3G i nordvästra Afrika samt moderniseringsprojekt. Mellanöstern Försäljningen ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. LTE byggs ut i regionen, men står ännu för en liten andel av Networks försäljning. Det är fortsatt efterfrågan på Professional Services, både inom Systems Integration och Managed Services, då operatörerna fokuserar på kvalitet i nätprestanda och effektivitetsförbättringar. Den politiska oron fortsätter i flera länder. Försäljningen för helåret ökade, drivet av ökade investeringar i mobilt bredband. Afrika söder om Sahara Operatörerna fortsätter att fokusera på att förbättra kapaciteten i 2G- och 3G-näten för att höja tjänstekvaliteten. Försäljningen hölls dock tillbaka av en långsammare utbyggnadstakt i Nigeria och Sydafrika. Professional services tillväxt är påverkad av fortsatt hög efterfrågan på managed services. För helåret kom försäljningsvolymerna från 2G- och 3G-byggnationer och managed services, även om takten dragits ner under det fjärde kvartalet. De långsiktiga förutsättningarna för industrin är fortsatt positiva då mobilt bredband och penetrationen av smartphones ännu är på låga nivåer. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framför allt med anledning av ökningar i nätkapaciteten genom ett nylingen signerat kontrakt. Under 2014 förväntas osäkerheter kvarstå tills dess att spektrumauktionerna är genomförda och perioden för presidentvalet är avslutad. nya lagar. Global Services försäljning växte, framför allt drivet av affärer inom Managed Services. Nordostasien Försäljningen minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen i Japan var fortsatt negativt påverkad av valutan och lägre aktivitet då slutförandet av ett större projekt närmar sig. Under kvartalet förbättrades försäljningen i Kina som ett resultat av genomförda leveranser i pågående nätutbyggnads-projektet för mobilt bredband. Detta bidrog till försäljningstillväxten jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för helåret minskade. Japan påverkades negativt av valutaeffekter och lägre aktivitet. GSMförsäljningen i Kina hade en strukturell nedgång medan utbyggnad av LTE påbörjades under det fjärde kvartalet. I Japan har KDDI valt Ericsson som en av de huvudsakliga leverantörerna för att bygga ut sitt LTE-nät och kärnnät för IP-trafik (evolved packet core network). Sydostasien och Oceanien Försäljningen i regionen minskade jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av vissa omfattande projekt, vilka nådde sin kulmen i Australien och Indonesien under det fjärde kvartalet Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal inom alla segment som en följd av nätutbyggnads- och kapacitetsprojekt för 3G samt ökad aktivitet inom BSS, TV och Media. Försäljningen ökade under med utbyggnationer av 3G i Thailand och LTE i Singapore och Australien. I Indonesien avslutades omfattande kapacitetsprojekt. Utbredningen av smartphones fortsatte att öka från en låg nivå. Övrigt Försäljningen var stark jämfört med samma kvartal föregående år, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung. Försäljningen påverkades negativt av utträdet från marknaden för telekom- och kraftkablar, vilket hade en negativ påverkan i jämförelse med samma kvartal föregående år. Licensintäkterna ökade i kvartalet, både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exkluderat för avtalet med Samsung. Försäljningen för helåret ökade, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung, men negativt påverkad av försäljningen av IPX i det tredje kvartalet 2012 och utträdet ur marknaden för telekom- och kraftkablar. Försäljning av broadcast services, telekomkablar, kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. För helåret påverkades försäljningen negativt av en svag makroekonomisk utveckling och förseningar vad gäller Ericsson fjärde kvartalet 15

17 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 7,2 (-4,9) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: ökad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 1,1 miljarder, minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 7,1 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 5,2 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 58,5 (57,4) miljarder. Under kvartalet har LME tecknat ett lån på USD 0,7 miljarder hos Europeiska Investeringsbanken (EIB). Under året har en utdelning om SEK 8,9 miljarder betalats. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december till B-aktier. Ericsson fjärde kvartalet 16

18 UTDELNING, ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 3,00 (2,75) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 9,9 (8,9) miljarder, med den 16 april 2014 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen återspeglar års resultat och ställning, samt kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling. Årsstämma Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 april, 2014, kl 15.00, i Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sverige. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Ericssons hemsidor, och samt på Ericssons huvudkontor på Torshamnsgatan 21, Stockholm, Sverige, under första veckorna i mars. Ericsson fjärde kvartalet 17

19 Övrig information Stämningsansökan mot Micromax avseende patentintrång I mars lämnade Ericsson in en stämningsansökan avseende patentintrång till Delhi High Court mot Micromax, med yrkande om skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson hävdade att Micromax 2G- och 3G-produkter gör intrång i åtta av Ericssons patent i Indien. Dessförinnan hade Ericsson gjort flera försök att ingå ett licensavtal med Micromax på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Som en del av sitt försvar lämnade Micromax i november in ett klagomål till den indiska konkurrensmyndigheten, (Competition Commission of India, CCI ). CCI har beslutat att hänvisa ärendet till Director General s Office för en fördjupande undersökning. Hexatronic förvärvade Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall Den 1 december slutförde Ericsson försäljningen av telekomkabelverksamheten i Hudiksvall till Hexatronic. Försäljningen skedde i enlighet med det avtal som tecknades mellan bolagen den 31 oktober. Försäljningen skedde som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget inom Hexatronic-koncernen heter Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Hexatronic tog över 85 tidigare Ericsson-anställda för att arbeta inom fiber- och sjökabelverksamheten och ytterligare ett 30-tal för att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad. Ericsson och Samsung i avtal om licensvillkor Den 27 november 2012 lämnade Ericsson in två stämningsansökningar avseende patentintrång till US District Court for the Eastern District of Texas, USA, mot Samsung. Ericsson yrkade skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson yrkade vidare att domstolen skulle fastställa att Samsung brutit mot sitt åtagande att licensiera sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND) och att domstolen skulle fastställa att de patent som Samsung påstod var standardessentiella inte skulle kunna hävdas mot tredje part. Den 18 mars ingav Samsung sina svar och motkrav i processerna (ovan) i Texas, USA. Den 30 november 2012 ingav Ericsson även klagomål till US International Trade Commission (ITC) med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Samsung att importera vissa produkter till USA. I december 2012 ingav Samsung klagomål till ITC med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Ericsson att importera vissa produkter till USA. Initialt beslut i båda utredningarna från ITC förväntades under senare delen av januari Den 27 januari 2014 meddelade Ericsson att ett avtal hade skrivits med Samsung om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Ericsson förbinder sig till licensering av sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND), vilket gynnar industrin. Ericsson tror att licensering enligt dessa principer ger en balans mellan att ge incitament till företag att vara innovativa och bidra med teknik till öppna standarder samt att hålla kvar övergripande nivåer för royalties på en rimlig nivå för att möjliggöra för nya aktörer att komma in på marknaden. Avtalet avslutar de båda bolagens klagomål inför International Trade Commission (ITC) samt rättegångarna inför U.S. District Court of the Eastern District of Texas. Avtalet inkluderar en initial betalning och framtida betalningar för royalties från Samsung till Ericsson enligt villkoren för det fleråriga licensavtalet. Ericsson fjärde kvartalet 18

20 Riskbedömning Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2012 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under året. Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus på kort sikt för moderbolaget och koncernen inkluderar: Möjliga negativa följder av ökad instabilitet på finansmarknaderna, ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering; Osäkerhet beträffande underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av brist på finansiering; Inverkan på bruttomarginaler och/eller rörelsekapital avseende produktmixen i segmentet Networks gällande försäljning av uppgraderingar, expansioner (framförallt mjukvara) och ny nätutbyggnad (framförallt hårdvara); Inverkan på bruttomarginaler för produktmixen i segmentet Global Services avseende proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader; Fortsatt volatil försäljning i segmentet Support Solutions eller en förändring i den generella säsongsvariationen, vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter kan exempelvis leda till senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens; Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD, JPY och EUR; Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader; Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och till konkurrenskraftiga villkor; Effekter på verksamhet, produktion, försäljning eller leveranser av begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer och andra händelser. Ericsson följer noggrant efterlevnaden av alla relevanta handelsregler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder där handelsrestriktioner finns eller diskuteras. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Stockholm, den 30 januari 2014 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Organisationsnummer Styrelsen Datum för nästa rapport: 23 april 2014 Ericsson fjärde kvartalet 19

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012 Ericsson fjärde kvartalet och helåret 31 januari 2013 INNEHÅLL Finansiell översikt... 3 Resultat per segment... 7 Regional översikt... 11 Marknadsutveckling... 13 Information om moderbolaget 13 Revisorernas

Läs mer

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan.

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan. Andra kvartalet Stockholm, 17 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter

Läs mer

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar andra kvartalet Ericsson rapporterar andra kvartalet 18 JULI SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET Försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till

Läs mer

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012 Ericsson första kvartalet 25 april Försäljningen minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, påverkad av en omfattande förväntad nedgång i CDMA-försäljningen samt lägre operatörsinvesteringar

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAR

ERICSSON RAPPORTERAR ERICSSON RAPPORTERAR ANDRA KVARTALET 1) Alla siffror för är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 1,7 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,4 miljarder i första kvartalet 2) Alla siffror för 2010, förutom

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET

ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET TREDJE KVARTALET 22 oktober ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL 2008 OCH (SEK MILJARDER) 80 70 60 50 40 30 20 Nettoomsättning SEK 46,4 (49,2) miljarder, ned 4% för jämförbara

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer