ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013"

Transkript

1 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet

2 Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 9,1 (-3,8) miljarder med en rörelsemarginal om 13,5% (-5,7%), inklusive en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana. Periodens resultat uppgick till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Överenskommelse framgångsrikt sluten med Samsung om korslicensavtal avseende immateriella rättigheter enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder är inkluderat i samtliga siffror. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). Kassaflödet från rörelsen var SEK 14,6 (15,7) miljarder. Segmentet Modems konsoliderades från och med den 1 oktober. SAMMANFATTNING AV HELÅRET Försäljningen uppgick till SEK 227,4 miljarder, oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, var SEK 17,8 (10,5) miljarder. Rörelsemarginalen var 7,8% (4,6%). Periodens resultat uppgick till SEK 12,2 (5,9) miljarder. Alla siffror inkluderar effekten av korslicensavtalet med Samsung med påverkan på försäljningen om SEK 4,2 miljarder, rörelseresultatet om SEK 4,2 miljarder och resultatet för perioden om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Kassaflödet från rörelsen var SEK 17,4 (22,0) miljarder. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för. SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår ) Förändring Nettoomsättning 67,0 66,9 0% 53,0 27% 227,4 227,8 0% Varav Networks 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Varav Global Services 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Support Solutions 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Varav Modems 0, ,0 - - Bruttomarginal 37,1% 31,1% - 32,0% - 33,6% 31,6% - Rörelseresultat exklusive joint venture 9,1 4,8 90% 4,3 112% 18,0 22,2-19% Rörelsemarginal exklusive joint venture 13,5% 7,1% - 8,1% - 7,9% 9,7% - Networks 17% 8% - 10% - 10% 6% - Global Services 8% 6% - 8% - 6% 6% - Support Solutions 37% 8% - -5% - 12% 9% - Rörelseresultat inklusive joint venture 9,1-3,8 3) - 4,2 115% 17,8 10,5 3)) 71% Rörelsemarginal inklusive joint venture 13,5% -5,7% - 8,0% - 7,8% 4,6% - Periodens resultat 6,4-6,3 3) - 3,0 114% 12,2 5,9 3)) 105% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,97-1,99-0,90 119% 3,69 1,78 107% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 2,42-1,40-1,31 85% 5,62 3,55 58% Kassaflöde från rörelsen 14,6 15,7-7% 1,5-17,4 22,0-21% Nettokassa vid periodens slut 37,8 38,5-2% 24,7 53% 37,8 38,5-2% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. omstruktureringar samt av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar. 2) Inkluderar en vinst från avyttringen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder. 3) Inkluderar en kostnad hänförlig till ST-Ericsson om SEK -8,0 miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 1

3 Kommentar från Hans vestberg, vd och koncernchef Ericssons försäljning för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5% för helåret. Jag är nöjd över att vi framgångsrikt har nått ett avtal med Samsung om korslicensering av immateriella tillgångar. Vår industri bygger på skalfördelar och en stark tradition bland företagen att dela med sig av tekniska framsteg genom licensering enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Avtalet visar värdet av våra investeringar i forskning och utveckling och möjliggör för båda företagen att fortsätta vara innovativa och föra ut ny teknik på marknaden, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. Vårt fokus på lönsamhet började ge resultat och rörelsemarginalen för koncernen förbättrades gradvis under, framför allt genom förbättringar inom Networks och Network Rollout, trots kraftigt negativ valutapåverkan. Affärsmixen, med en högre andel utbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, började skifta mot fler kapacitetsprojekt under året. Som väntat kom försäljningen under visst tryck i kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är den huvudsakliga anledningen att två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika nådde sin kulmen under första halvåret och lägre aktivitet i Japan. Parallellt med att leverera de stora utbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår ställning och vårt erbjudande inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning och vi är i dag marknadsledande inom både telekomtjänster och utrustning för mobilnät på en av världens mest avancerade och dynamiska ICT-marknader. I Kina fortsätter upphandlingen av LTE och hittils har de två stora operatörerna som gjort sina val av leverantörer valt Ericsson. Försäljningen i Kina förbättrades under kvartalet som en följd av leveranser till pågående utbyggnadsprojekt för mobilt bredband. Ericsson fortsatte att växa på några av nyckelmarknaderna i Europa under det fjärde kvartalet. Under de senaste åren har vi stärkt vår position i Europa genom nätmoderniseringsprojekten. Dessa projekt har genomförts enligt plan och merparten av den negativa marginaleffekten från dessa projekt ligger nu bakom oss. Vi förväntar oss att telekomindustrin i Europa kommer att förbättras över tid, drivet av den makroekonomiska utvecklingen och ett investeringsbeslut som nyligen meddelades av en av de stora operatörerna. Under har Ericsson genomfört ett antal strategiska initiativ för att både hantera det pågående teknikskiftet i industrin och för att ställa om företaget för framtida affärsmöjligheter. Vi har stärkt vår kärnverksamhet och tagit viktiga steg för att bygga en ledande position inom områden som är nya och viktiga för bolaget. Detta inkluderar konsolideringen av modemverksamheten och förvärvet av IPTV-verksamheten Mediaroom från Microsoft. Vi kommer gradvis att öka insatserna och investeringarna inom dessa områden samt inom IP, molntjänster, OSS och BSS. De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda och vi är med våra pågående strategiska initiativ väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden. Vi har fokuserat på att förbättra rörelsekapital och avslutade året med ett starkt kassaflöde om SEK 17,4 (22,0) miljarder och en kassagenerering över helåret om 79%, över målet på 70%. Detta ger Ericsson en stark balansräkning för att fortsätta leverera enligt vår strategi. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för, en ökning med 9%, avslutar Vestberg. Ericsson fjärde kvartalet 2

4 Finansiell översikt fjärde kvartalet RESULTATRÄKNING NETTOOMSÄTTNING, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT INKL JV, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson PERIODENS RESULTAT, SEK MILJARDER 1) Exkl. SEK -8,0 miljarder avseende ST-Ericsson EFFEKT AV AVTALET MED SAMSUNG AVSEENDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Den 27 januari 2014 nådde Ericsson och Samsung ett avtal om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Avtalet inkluderar en initial betalning och kommande betalningar för royalties från Samsung till Ericsson under villkoren för det fleråriga licensavtalet. Den initiala betalningen bidrog med SEK 4,2 miljarder till försäljningen, med SEK 4,2 miljarder till rörelseresultat och med SEK 3,3 miljarder till periodens resultat. Ericsson förväntar sig att den initiala betalningen påverkar Ericssons kassaflöde från rörelsen under början av Avtalet påverkar segmenten Networks och Support Solutions. Siffror exkluderat för avtalet med Samsung: SEK miljarder (exkl. avtalet med Samsung) Kv 4 Helår Nettoomsättning 62,8 223,2 Varav Networks 31,8 114,8 Varav Global Services 27,2 97,4 Varav Support Solutions 3,8 11,0 Varav Modems 0,0 0,0 Bruttomarginal 32,9% 32,3% Rörelseresultat exklusive joint venture 4,9 13,8 Rörelsemarginal exklusive joint venture 7,7% 6,2% Networks 9% 7% Global Services 8% 6% Support Solutions 16% 2% Rörelseresultat inklusive joint venture 4,9 13,6 Rörelsemarginal inklusive joint venture 7,7% 6,1% Periodens resultat 3,2 8,9 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,96 2,68 Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1,42 4,61 Ericsson fjärde kvartalet 3

5 FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Avtalet med Samsung bidrog tillförsäljningen med SEK 4,2 miljarder. Försäljningen i Kina och Ryssland ökade, medan försäljningen inom Networks i Nordamerika och den totala försäljningen i Japan minskade. CDMAförsäljningen i Nordamerika och GSM-försäljningen i Kina fortsatte att minska. Inklusive avtalet med Samsung ökade försäljningen med 27% jämfört med föregående kvartal. Leveranserna av mobilt bredband i Kina ökade, medan det var lägre projektaktivitet i Nordamerika och Japan. Licensintäkterna växte under kvartalet både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exklusive avtalet med Samsung. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 1,0 (1,7) miljarder, framför allt hänförligt till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen. Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 37,1% (31,1%) som en effekt av avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa samt fortsatta förbättringar av affärsmixen. Förbättringen i bruttomarginalen från 32,0% jämfört med föregående kvartal drevs av samma faktorer. Omfattande nätutbyggnadsprojekt för LTE i Kina påverkade hårdvarumarginalerna negativt. Andelen försäljning av tjänster var 41% (42%), en nedgång med -4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. De totala rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 16,1 (16,4) miljarder. Rörelseomkostnader, exkluderat för den tillkomna modemverksamheten, engångskostnaden hänförlig till förvärvet av Airvana, förvärvet av Mediarooms verksamhet och omstruktureringskostnader, minskade -6% jämfört med samma kvartal föregående år. Med motsvarande justering minskade kostnaderna för FoU med -9%. Modemverksamheten medförde en kostnad om SEK - 0,5 miljarder och engångskostnaden relaterad till förvärvet av Airvana uppgick till SEK -0,4 miljarder. Kostnader för FoU uppgick till SEK 8,9 (9,2) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 7,2 (7,1) miljarder. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till SEK 0,3 miljarder. Den positiva omvärderingen av nya valutasäkringar som tagits under var SEK 0,1 miljarder. För dessa nya valutasäkringar tillämpas inte säkringsredovisning (se Redovisningsprinciper). I det tredje kvartalet fanns en positiv omvärderingseffekt för nya valutasäkringar om SEK 0,8 miljarder. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 9,1 (-3,8) miljarder. Det fjärde kvartalet 2012 inkluderade en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförlig till ST-Ericsson. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 13,5% (-5,7%). Totalt påverkade valutaeffekter rörelseresultatet negativt jämfört med samma kvartal föregående år. Finansnettot uppgick till SEK -0,1 (-0,1) miljarder och försämrades jämfört med föregående kvartal från SEK 0,1 miljarder, framför allt hänförligt till omvärderingseffekter av utländsk valuta. Skattekostnaderna uppgick till SEK -2,5 (-2,4) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 6,4 (-6,3) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 1,97 (-1,99). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 2,42 (-1,40). HELÅRET Helårets rapporterade försäljning var oförändrad jämfört med förra året och uppgick till SEK 227,4 (227,8) miljarder. Under året påverkades försäljningen negativt av kraftiga valutaeffekter och lägre försäljning i Nordostasien, vilket drevs av lägre GSM-investeringar i Kina parallellt med lägre projektaktivitetet i Japan och Sydkorea. I Nordamerika minskade CDMA-försäljningen med -50% till SEK 4,2 (8,4) miljarder. Försäljningen för helåret för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5%. Intäker för immateriella rättigheter och licenser uppgick till SEK 10,6 (6,6) miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 4,2 miljarder. I och med en stor andel nätutbyggnadsprojekt i början av året och en något förbättrad affärsmix från det andra kvartalet var försäljningsmixen stabil jämfört med föregående år. Mjukvara stod för 24% (23%), hårdvara 34% (35%) och tjänster för 42% (42%) av den totala försäljningen under. Omstruktureringskostnaderna uppgick till SEK 4,5 (3,4) miljarder, framför allt hänförliga till fortsatt genomförande av strategin för tjänsteleveransen och personalneddragningar i Sverige. Det proaktiva arbetet med att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna fortsätter. Bruttomarginalen för helåret ökade till 33,6% (31,6%), en förbättring genom avtalet med Samsung, mindre negativ påverkan från nätmoderniseringsprojekt i Europa och förbättrad affärsmix. Global Services andel av den totala försäljningen var oförändrad på 43%. De totala rörelseomkostnaderna var i stort sett oförändrade och upgick till SEK 58,5 (58,9) miljarder. Under det fjärde kvartalet tillfördes kostnader hänförliga till modemverksamheten om SEK -0,5 miljarder till rörelseomkostnaderna. En engångskostnad hänförlig till förvärvet av Airvana påverkade rörelseomkostnaderna negativt om SEK -0,4 miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader minskade rörelseomkostnaderna med -2 % jämfört med Kostnader för FoU uppgick till SEK 32,2 (32,8) miljarder och försäljnings- och administrationskostnader uppgick till SEK 26,3 (26,0) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 4

6 Under 2014 förväntas kostnader för FoU, exkluderat för kostnader hänförliga till Modems, Mediaroom och omstruktureringar, att öka något, framför allt på grund av investeringar inom IP. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade till SEK 0,1 (9,0) miljarder. Under året påverkade engångskostnader relaterade till avyttringen av ACS och utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten övriga rörelseintäkter negativt om SEK -0,9 miljarder. För nya valutasäkringar som tagits under tillämpar vi inte säkringsredovisning. Den samlade omvärderingseffekten av års valutasäkringar påverkade övriga rörelseintäkter med SEK 0,5 miljarder. För 2012 inkluderade övriga rörelseintäkter en vinst relaterad till försäljningen av Sony Ericsson om SEK 7,7 miljarder och till Multimedia brokering (IPX) om SEK 0,2 miljarder. Ericssons andel i vinsten från joint venture och i bolag där Ericsson har en ägarandel var SEK -0,1 (-11,7) miljarder. Under 2012 togs en icke kassaflödespåverkande kostnad om SEK -8,0 miljarder hänförliga till ST-Ericsson. Rörelseresultatet, inklusive joint venture, ökade till SEK 17,8 (10,5) miljarder, positivt påverkad av förbättrad bruttomarginal och utebliven negativ effekt från ST-Ericsson. Rörelseresultatet påverkades negativt av engångskostnader om SEK -1,3 hänförliga till försäljningen av ACS, utträdet ur telekom- och kraftkabelverksamheten samt förvärvet av Airvana. Rörelsemarginalen, inklusive joint venture, var 7,8% (4,6%). Rörelseresultatet inklusive joint venture, exkluderat för effekten av avtalet med Samsung, var SEK 13,6 miljarder med en rörelsemarginal på 6,1% inkluderade en vinst om SEK 7,7 miljarder från försäljningen av Sony Ericsson. Finansnettot uppgick till SEK -0,7 (-0,3) miljarder. Skillnaden är framför allt hänförlig till lägre räntenetto som en effekt av lägre räntor under jämfört med Skattesatsen för var 29% jämfört med 42% under 2012, positivt påverkad av produkt- och marknadsmixen och förändringen av bolagsskatten i Sverige. Skattekostnaderna var SEK -4,9 (-4,2) miljarder. Periodens resultat ökade till SEK 12,2 (5,9) miljarder, positivt påverkad av avtalet med Samsung om SEK 3,3 miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,69 (1,78). Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 5,62 (3,55). Ericsson fjärde kvartalet 5

7 BALANSRÄKNING OCH ANDRA NYCKELTAL FJÄRDE KVARTALET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR KUNDFORDRINGAR OMSÄTTNINGSHASTIGHET I LAGRET GENOMSNITTLIG KREDITTID FÖR LEVERANTÖRSSKULDER KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN, MILJARDER SEK FJÄRDE KVARTALET Samtliga poster i balansräkningen jämförs med föregående kvartal. Kundfordringarna ökade till SEK 71,0 (64,9) miljarder, drivet av försäljningsökningen jämfört med föregående kvartal och avtalet med Samsung. Lagret minskade till SEK 22,8 (28,1) miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (60,7) miljarder. Nettokassan ökade med SEK 13,1 miljarder till SEK 37,8 (24,7) miljarder, framför allt hänförligt till högre vinst och förbättrat rörelsekapital. I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Det befintliga lånet om SEK 4 miljarder med ursprunglig löptid till juni 2015, återbetalades i januari Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 0,3 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. Avsättningar om SEK 0,9 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,4 miljarder var hänförliga till omstruktureringar. SEK 0,6 miljarder löstes upp. Utbetalningar om SEK 1,3 miljarder återstår från omstruktureringsreserven. Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 14,6 miljarder, jämfört med SEK 15,7 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, utan påverkan från avtalet med Samsung. Antalet anställda ökade jämfört med föregående kvartal till ( ) personer. HELÅRET Jämfört med den 31 december 2012 ökade kundfordringarna från SEK 63,7 till 71,0 miljarder, framför allt genom avtalet med Samsung. Genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 86 till 97 dagar. Lagret minskade från SEK 28,8 till 22,8 miljarder, positivt påverkat av förbättrad affärsmix samt effektivitetsåtgärder. Lagrets omsättningshastighet förbättrades från 73 till 62 dagar. Betalningstiden har minskat från 57 till 53 dagar. Under året har Ericsson genomfört följande aktiviteter för refinansiering i syfte att förlänga den genomsnittliga skuldens förfalloprofil: - En obligation om EUR 313 miljoner återbetalades i juni. - Ericsson refinanserade i juni en utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2 miljarder. Den nya kreditfaciliteten löper över fem år med två möjliga förlängningar om ett år vardera. - I november utbetalades USD 684 miljoner i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Låneavtalet skrevs i oktober 2012 och stöttar Ericssons FoU. Lånet löper fram till november Ett lån om SEK 4 miljarder från Europeiska Investeringsbanken med ursprunglig löptid till juli 2015 återbetalades i januari Avsättningar uppgick till SEK 5,4 (8,6) miljarder vid utgången av året. Minskningen är framför allt ett resultat av utbetalningar hänförliga till 2012 års avsättningar för ST-Ericsson. Kassaflödet från rörelsen var positivt om SEK 17,4 (22,0) miljarder, drivet av förbättrat sysselsatt kapital. Avtalet med Samsung påverkade inte kassaflödet. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 77,1 (76,7) miljarder. Nettokassan minskade från SEK 38,5 miljarder till SEK 37,8 miljarder. Kassagenereringen för helåret slutade på 79%. Investeringarna uppgick till SEK 4,5 miljarder, 2% av försäljningen. Årliga investeringar uppgår vanligen till 2% av försäljningen, vilket motsvarar behovet av att upprätthålla och bevara kapacitetsbehovet, inklusive införandet av nya tekniker och arbetsmetoder. Ericsson fjärde kvartalet 6

8 Antalet anställda ökade för helåret med personer till ( ) personer, varav inom tjänsteverksamheten och 741 inom FoU personer tillkom under genom förvärv och genom kontrakt för managed services. Samtidigt lämnade omkring personer Ericsson på grund av normal personalomsättning och verksamhetens pågående omställning. Styrelsen föreslår en utdelning för om SEK 3,0 (2,75) per aktie vilket återspeglar årets resultat och balansräkning, såväl som kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling, i enlighet med Ericssons utdelningspolicy. Ericsson fjärde kvartalet 7

9 Resultat per segment NETWORKS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Networks nettoomsättning 34,8 35,3-1% 26,7 30% 117,7 117,3 0% Rörelseresultat 5,9 2,8 108% 2,6 129% 11,3 7,1 60% Rörelsemarginal 17% 8% - 10% - 10% 6% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är hänförlig till avtalet med Samsung. Som tidigare kommunicerats påverkades försäljningen negativt av de stora nätutbyggnadsprojekten för mobilt bredband som håller på att avslutas i Nordamerika och Japan. Nätutbyggnadsprojekten i Kina och Ryssland kompenserade inte fullt ut den nedgången. GSM-investeringar i Kina, CDMA och kretskopplade kärnnät fortsatte sin strukturella nedgång till följd av operatörernas övergång till LTE. CDMA-försäljningen minskade med -57% jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 16% jämfört med föregående kvartal till SEK 1,1 miljarder. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 2,9 miljarder i försäljning. Försäljningen i Nordostasien, Latinamerika och Mellanöstern utvecklades starkt jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på multiapplikationsroutern, SSR 8000, fortsatte. Totalt har 96 kontrakt för SSR skrivits fram tills i dag, varav 18 i kvartalet inklusive sex för fasta nät. I och med att operatörerna förbereder sig för röstsamtal över LTE (VoLTE), inklusive videokommunikation och andra förbättrade tjänster, ökar behovet av att uppgradera de befintliga näten för rösttrafik. Rörelsemarginalen ökade till 17% (8%), drivet av avtalet med Samsung, förbättrad affärsmix, positiva effekter från kostnadsanpassningar samt en mer fokuserad portfölj. Under kvartalet fortsatte de europeiska nätmoderniseringsprojekten att förbättras och de påverkade inte marginalerna negativt. Lägre försäljning, negativa valutaeffekter och en engångskostnad om SEK -0,4 miljarder hänförlig till förvärvet av Airvana, påverkade rörelsemarginalen negativt. Exkluderat för avtalet med Samsung var rörelsemarginalen 9%. Omstruktureringsomkostnaderna uppgick till SEK -0,3 (-0,9) miljarder. Ericsson fjärde kvartalet 8

10 HELÅRET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 5% jämfört med föregående år, framför allt genom avtalet med Samsung samt ökad försäljning i Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Ökningen motverkades något av lägre försäljning i Nordamerika där CDMA-relaterad försäljning minskade med -50%. Försäljningen i Nordostasien minskade som en effekt av lägre projektaktiviteter i Japan och Sydkorea samt lägre GSM-försäljning i Kina. I slutet av året såg vi stark efterfrågan på IMS och produkter inom arkitektur för användardata, UDC (User Data Consolidation). Det var dock inte tillräckligt för att motverka den fortsatta strukturella nedgången i kretskopplade kärnnät. Rörelsemarginalen förbättrades gradvis under året och slutade på 10% (6%) för helåret. Det var en följd av avtalet med Samsung, lägre negativa effekter från nätmoderniseringsprojekten i Europa, förbättrad affärsmix och starkt fokus på förbättrad lönsamhet. Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,2 (-1,3) miljarder. De var framför allt kopplade till neddragningen av verksamheten i Sverige och minskningen i CDMAverksamheten. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 7%. Operatörernas fokus på förbättrad nätprestanda och möjligheter till nya tjänster var de huvudsakliga drivkrafterna för investeringar i LTE och mobilt bredband under året. Den positiva återkopplingen från våra kunder på den nya småcellprodukten Radio Dot System visar på vårt innovationsledarskap. Ericsson fjärde kvartalet 9

11 GLOBAL SERVICES NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Global Services nettoomsättning 27,2 28,0-3% 24,0 13% 97,4 97,0 0% Varav Professional Services 18,8 18,9-1% 16,2 16% 66,4 67,1-1% Varav Managed Services 6,6 6,8-3% 6,3 5% 25,5 25,2 1% Varav Network Rollout 8,4 9,2-8% 7,7 8% 31,0 30,0 4% Rörelseresultat 2,1 1,8 18% 1,8 15% 6,2 6,2-1% Varav Professional Services 2,6 2,8-5% 2,3 15% 9,0 9,1-1% Varav Network Rollout -0,5-1,0 46% -0,5-15% -2,8-2,9 1% Rörelsemarginal 8% 6% - 8% - 6% 6% - Professional Services 14% 15% - 14% - 14% 14% - Network Rollout -6% -11% - -6% - -9% -10% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 1% jämfört med samma kvartal föregående år. Efterfrågan på konsulttjänster och systemintegration var stark i kvartalet då operatörerna fokuserar på förbättrad nätprestanda och ökad effektivitet i sin verksamhet. Försäljningen inom Network Rollout fortsatte att minska på grund av lägre aktivitet inom nätutbyggnadsprojekt. Global Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år drivet av Professional Services där Consulting och System Integration samt Network Design and Optimization hade en stark utveckling. Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades till 8% (6%) jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av en bättre marginal för Network Rollout. Marginalen för Network Rollout fortsatte dock vara negativ under kvartalet, i allt väsentligt på grund av nätmoderniserings-projekten i Europa. Professional Services hade en stabil marginal om 14% (15%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -0,6 (-0,6) miljarder. HELÅRET Försäljningen för Global Services var oförändrad jämfört med ett starkt Ökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 5%. Försäljningen för Network Rollout ökade med 4% drivet av hög aktivitetsnivå inom nätutbyggnadsprojekt, framför allt i Nordamerika. Professional Services försäljning ökade, justerat för valutaeffekter, drivet av en stark utveckling i Nordamerika och Indien. Marginalen för Global Services var 6% (6%). Marginalen för Network Rollout förbättrades gradvis under året med anledning av den avtagande utspädningseffekten från de europeiska nätmoderniseringsprojekten samt av de pågående interna effektivitetsprogrammen. Professional Services rörelsemarginal var 14% (14%). Omstruktureringsomkostnader uppgick till SEK -2,0 (-1,9) miljarder för helåret. IT-relaterade affärer växer och med förvärv som TeleOss (Thailand), Devoteam (Frankrike) och TelcoCell (Kanada) har Ericsson ytterligare stärkt sitt erbjudande och marknadsposition. I dag är det anställda inom Consulting och Systems Integration. Ericsson fjärde kvartalet 10

12 Övrig information Kv 4 Antal nya Managed Services-kontrakt Varav förlängningar/utökningar Antal nya betydande kontrakt inom konsult och systemintegration 1) Antal abonnenter i nät som hanteras av Ericsson vid periodens slut 2) 1 miljarder 1 miljarder 1 miljarder ~ 950 miljoner 1 miljarder Varav nätdrifts-kontrakt 600 miljoner 600 miljoner 600 miljoner 550 miljoner 600 miljoner Antal Ericssonanställda inom tjänsteområdet vid periodens slut ) Inom områdena för OSS och BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 2) Dessa siffror inkluderar kontrakt inom nätdrift och fältservice. Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Ericsson fjärde kvartalet 11

13 SUPPORT SOLUTIONS NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT, SEK MILJARDER NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL, SEK MILJARDER RÖRELSERESULTAT, SEK MILJARDER RÖRELSEMARGINAL, PROCENT SEK miljarder. Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Support Solutions nettoomsättning 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5-9% Rörelseresultat 1,9 0,3 - -0,1-1,5 1,2 27% Rörelsemarginal 37% 8% - -5% - 12% 9% - FJÄRDE KVARTALET Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 35% jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av avtalet med Samsung. Försäljningen jämfört med föregående kvartal ökade med 117%, drivet av avtalet med Samsung och det förvärvade Mediarooms verksamhet i kombination med höga mjukvarulicensintäkter. Avtalet med Samsung bidrog med SEK 1,3 miljarder i försäljning. Segmentets försäljning karaktäriseras av att mjukvaruförsäljningen varierar mellan kvartalen. Detta kombinerat med investeringar i nästa generations molnbaserade lösningar och den höga andelen fasta kostnader i mjukvaruaffären gör att marginalerna varierar med försäljningsvolymen. Rörelsemarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år med 37% (8%), positivt påverkad av avtalet med Samsung. Rörelsemarginalen, exkluderat för avtalet med Samsung, var 16% till följd av hög mjukvarulicensförsäljning, en mer fokuserad produktportfölj och förbättrad effektivitet. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av avtalet med Samsung och högre försäljning. HELÅRET Försäljningsökningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, var 0%. Utvecklingen kommer sig framför allt av förändringar i produktportföljen och en nedgång i försäljning av kompressionsteknik för TV, medan OSS och BSS visade stabil utveckling. Avtalet med Samsung hade en totalt sett positiv påverkan på försäljningen. Rörelsemarginalen ökade till 12% (9%) på grund av avtalet med Samsung. Lägre försäljning och en kostnad om SEK -0,3 miljarder hänförlig till försäljningen av ACS hade en negativ effekt på marginalen. Det var fortsatt hög efterfrågan på OSS och BSS. Intresset från kunder att välja leverantörer som kan erbjuda hela kedjan av lösningar för OSS och BSS har ökat. Segmentet som helhet är positivt påverkat av tillväxten inom mobilt bredband vilket kräver förbättrad användarupplevelse. Med sitt kompletta erbjudande inom OSS och BSS är Ericsson väl positionerat att ta den rollen. Under året har vi genomfört förvärvet av Microsofts verksamhet för TV-lösningar, Mediaroom, vilket ytterligare stärker Ericssons ställning inom den växande marknaden för TV och media management. Tjänsteleverantörer har i allt större utsträckning premiuminnehåll som del av sitt erbjudande, drivet av efterfrågan av TV-on demand och att kunna titta på innehåll på alla typer av skärmar. Att ha tillgång till innehåll vid alla tider, på alla platser och på alla skärmar är en trend som driver tillväxt kombinerat med ökad tillgång till åtkomst av innehåll och olika paketlösningar. Detta är en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom den kraftiga ökningen av videotrafik i näten. Som en konsekvens av detta behöver tjänsteleverantörer och ägare av näten lösningar för att anpassa näten till video och effektivt hantera videotrafik. Antalet abonnemang som hanteras av Ericssons system för betalning och fakturering uppgick till 2,1 miljarder vid årsslutet. Ericsson fjärde kvartalet 12

14 MODEMS SEK miljarder Kv 4 Kv Förändring Kv 3 Förändring Helår Helår 2012 Förändring Modems nettoomsättning 0, ,0 - - Rörelseresultat -0, ,5 - - Rörelsemarginal FRÅN ST-ERICSSON TILL SEGMENT MODEMS ST-Ericsson bildades 2008 som ett joint venture mellan Ericsson och STMicroelectronics. I början av kom ägarna överens om att dela och stänga ner detta joint venture. Ericsson beslutade att ta över verksamheten för design, utveckling och försäljning av produkterna inom tunna LTE multimode-modem, då dessa ses som en viktig del av Ericssons vision om 50 miljarder uppkopplade enheter i det uppkopplade samhället. Ambitionen är att vara bland de tre ledande leverantörerna på marknaden för tunna modem. FJÄRDE KVARTALET Segmentet Modems genererade under kvartalet en rörelseförlust om SEK -0,5 miljarder, framför allt hänförlig till kostnader för FoU. Under kvartalet lanserades den nya produkten M7450 för kommersiellt bruk och arbetet pågår med utrustningstillverkare för att nå ut till marknaden med produkter baserade på M7450-modemet. Tillverkning av chipset har påbörjats. Rörelseomkostnader för modemverksamheten uppskattas för 2014 uppgå till SEK 2,6 miljarder. Företaget ST-Ericsson avvecklas och affärsverksamheten har antingen övergått till ägarna eller avyttrats. Under 2012 gjorde Ericsson avsättningar om SEK 3,3 miljarder för att implementera de strategiska valmöjligheter som fanns att tillgå. Ericsson har nu en mycket fokuserad verksamhet för tunna modem med industriledande teknik och immateriella rättigheter. Ett nytt segment skapades den 1 oktober och modemverksamheten är nu konsoliderat i Ericsson. Ericsson fjärde kvartalet 13

15 Regional försäljningsöversikt REGIONAL FÖRSÄLJNING Fjärde kvartalet Förändring Helår Förändring Global Support Kv 4 Kv 3 SEK miljarder Networks Services Solutions Total 2012 Nordamerika 5,3 7,4 1,0 13,8-19% -5% 59,3 5% Latinamerika 3,5 2,9 0,3 6,7 4% 27% 22,0 0% Nordeuropa och Centralasien 2,3 1,3 0,1 3,7 23% 25% 11,6 2% Väst- och Centraleuropa 2,1 2,9 0,2 5,2-4% 19% 18,5 6% Medelhavsområdet 2,9 3,9 0,3 7,1 0% 25% 24,2 4% Mellanöstern 3,0 2,3 0,6 5,9 17% 35% 17,4 12% Afrika söder om Sahara 1,3 1,1 0,2 2,6-28% -4% 10,0-11% Indien 1,2 0,7 0,1 2,0 23% 54% 6,1-5% Nordostasien 6,0 2,5 0,2 8,6-16% 43% 27,4-24% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,7 0,2 4,3-5% 18% 15,8 5% Övrigt 1) 4,8 0,4 2,0 7,2 141% 226% 15,0 22% Totalt 34,8 27,2 5,1 67,0 0% 27% 227,4 0% 1) Regionen Övrigt inkluderar licensintäkter, försäljning av kablar, broadcast services, kraftmoduler och annan verksamhet. Den förvärvade verksamheten Technicolor Broadcast Service Divison rapporteras i region Övrigt. Multimedia brokering (IPX) rapporterades tidigare inom region Övrigt och avyttrades i det tredje kvartalet Verksamheten för kraftkablar såldes i det tredje kvartalet. Nordamerika Försäljningen för Networks fortsatte att minska jämfört med föregående kvartal till följd av de två stora utbyggnadsprojekten för mobilt bredband som nådde sin kulmen under första halvåret. Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt positiva. Ökande penetration av smartphones, ökad användningen av mobilt bredband och tillgången till mobila enheter för 4G är fortsatta drivkrafter för nätexpansion. Nätutvecklingen har drivit en stark försäljning av professional services. Networks försäljning minskade för helåret med ett starkt första halvår och ett andra halvår som var svagare till följd av de två stora nätutbyggnadsprojekten som nådde sin kulmen under första halvåret. Medan vi har genomfört de stora nätutbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår positon och erbjudandet inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning. Latinamerika Försäljningen ökade under kvartalet drivet av operatörernas investeringar i nätkvalitet för 3G och utbyggnad av LTE. Utbyggnad av LTE ökade efter en långsam start och bidrog tillsammans med investeringar i nätkvalitet för 3G till försäljningstillväxt för helåret. Den makroekonomiska utvecklingen i framför allt Brasilien och Mexiko fortsatte att bromsa in under året. Nordeuropa och Centralasien Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal drevs av försäljning av utrustning och utbyggnation av 2G, 3G och 4G i Ryssland. Utvecklingen var god inom Professional Services till följd av ökat fokus på nätkvalitet inom hela regionen. Försäljningstillväxten för helåret drevs framför allt av Networks försäljning i Ryssland. Operatörerna visade fortsatt stort intresse för OSS och BSS. Ericsson fjärde kvartalet 14

16 Väst- och Centraleuropa Under kvartalet utvecklades nätmoderniseringsprojekten planenligt och utbyggnation av LTE till den installerade basen fortsatte. Försäljningstilväxten för helåret drevs av nätmoderniseringsprojekt i flera länder samt av en hög aktivitetsnivå inom managed services. Medelhavsområdet Moderniseringsprojekt i Frankrike och nätutbyggnad av LTE i Spanien vägde upp för lägre investeringar i Italien, vilket gav en stabil försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen ökade, drivet av utbyggnation av 3G i nordvästra Afrika samt moderniseringsprojekt. Mellanöstern Försäljningen ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. LTE byggs ut i regionen, men står ännu för en liten andel av Networks försäljning. Det är fortsatt efterfrågan på Professional Services, både inom Systems Integration och Managed Services, då operatörerna fokuserar på kvalitet i nätprestanda och effektivitetsförbättringar. Den politiska oron fortsätter i flera länder. Försäljningen för helåret ökade, drivet av ökade investeringar i mobilt bredband. Afrika söder om Sahara Operatörerna fortsätter att fokusera på att förbättra kapaciteten i 2G- och 3G-näten för att höja tjänstekvaliteten. Försäljningen hölls dock tillbaka av en långsammare utbyggnadstakt i Nigeria och Sydafrika. Professional services tillväxt är påverkad av fortsatt hög efterfrågan på managed services. För helåret kom försäljningsvolymerna från 2G- och 3G-byggnationer och managed services, även om takten dragits ner under det fjärde kvartalet. De långsiktiga förutsättningarna för industrin är fortsatt positiva då mobilt bredband och penetrationen av smartphones ännu är på låga nivåer. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framför allt med anledning av ökningar i nätkapaciteten genom ett nylingen signerat kontrakt. Under 2014 förväntas osäkerheter kvarstå tills dess att spektrumauktionerna är genomförda och perioden för presidentvalet är avslutad. nya lagar. Global Services försäljning växte, framför allt drivet av affärer inom Managed Services. Nordostasien Försäljningen minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen i Japan var fortsatt negativt påverkad av valutan och lägre aktivitet då slutförandet av ett större projekt närmar sig. Under kvartalet förbättrades försäljningen i Kina som ett resultat av genomförda leveranser i pågående nätutbyggnads-projektet för mobilt bredband. Detta bidrog till försäljningstillväxten jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för helåret minskade. Japan påverkades negativt av valutaeffekter och lägre aktivitet. GSMförsäljningen i Kina hade en strukturell nedgång medan utbyggnad av LTE påbörjades under det fjärde kvartalet. I Japan har KDDI valt Ericsson som en av de huvudsakliga leverantörerna för att bygga ut sitt LTE-nät och kärnnät för IP-trafik (evolved packet core network). Sydostasien och Oceanien Försäljningen i regionen minskade jämfört med samma kvartal föregående år som ett resultat av vissa omfattande projekt, vilka nådde sin kulmen i Australien och Indonesien under det fjärde kvartalet Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal inom alla segment som en följd av nätutbyggnads- och kapacitetsprojekt för 3G samt ökad aktivitet inom BSS, TV och Media. Försäljningen ökade under med utbyggnationer av 3G i Thailand och LTE i Singapore och Australien. I Indonesien avslutades omfattande kapacitetsprojekt. Utbredningen av smartphones fortsatte att öka från en låg nivå. Övrigt Försäljningen var stark jämfört med samma kvartal föregående år, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung. Försäljningen påverkades negativt av utträdet från marknaden för telekom- och kraftkablar, vilket hade en negativ påverkan i jämförelse med samma kvartal föregående år. Licensintäkterna ökade i kvartalet, både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, även exkluderat för avtalet med Samsung. Försäljningen för helåret ökade, positivt påverkad av effekten från avtalet med Samsung, men negativt påverkad av försäljningen av IPX i det tredje kvartalet 2012 och utträdet ur marknaden för telekom- och kraftkablar. Försäljning av broadcast services, telekomkablar, kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. För helåret påverkades försäljningen negativt av en svag makroekonomisk utveckling och förseningar vad gäller Ericsson fjärde kvartalet 15

17 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 7,2 (-4,9) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: ökad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 1,1 miljarder, minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om SEK 7,1 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 5,2 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 58,5 (57,4) miljarder. Under kvartalet har LME tecknat ett lån på USD 0,7 miljarder hos Europeiska Investeringsbanken (EIB). Under året har en utdelning om SEK 8,9 miljarder betalats. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda i Ericsson under fjärde kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december till B-aktier. Ericsson fjärde kvartalet 16

18 UTDELNING, ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 3,00 (2,75) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning på cirka SEK 9,9 (8,9) miljarder, med den 16 april 2014 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen återspeglar års resultat och ställning, samt kommande års affärsplaner och förväntad ekonomisk utveckling. Årsstämma Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 april, 2014, kl 15.00, i Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sverige. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Ericssons hemsidor, och samt på Ericssons huvudkontor på Torshamnsgatan 21, Stockholm, Sverige, under första veckorna i mars. Ericsson fjärde kvartalet 17

19 Övrig information Stämningsansökan mot Micromax avseende patentintrång I mars lämnade Ericsson in en stämningsansökan avseende patentintrång till Delhi High Court mot Micromax, med yrkande om skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson hävdade att Micromax 2G- och 3G-produkter gör intrång i åtta av Ericssons patent i Indien. Dessförinnan hade Ericsson gjort flera försök att ingå ett licensavtal med Micromax på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Som en del av sitt försvar lämnade Micromax i november in ett klagomål till den indiska konkurrensmyndigheten, (Competition Commission of India, CCI ). CCI har beslutat att hänvisa ärendet till Director General s Office för en fördjupande undersökning. Hexatronic förvärvade Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall Den 1 december slutförde Ericsson försäljningen av telekomkabelverksamheten i Hudiksvall till Hexatronic. Försäljningen skedde i enlighet med det avtal som tecknades mellan bolagen den 31 oktober. Försäljningen skedde som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget inom Hexatronic-koncernen heter Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Hexatronic tog över 85 tidigare Ericsson-anställda för att arbeta inom fiber- och sjökabelverksamheten och ytterligare ett 30-tal för att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad. Ericsson och Samsung i avtal om licensvillkor Den 27 november 2012 lämnade Ericsson in två stämningsansökningar avseende patentintrång till US District Court for the Eastern District of Texas, USA, mot Samsung. Ericsson yrkade skadestånd och ett förbudsföreläggande. Ericsson yrkade vidare att domstolen skulle fastställa att Samsung brutit mot sitt åtagande att licensiera sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND) och att domstolen skulle fastställa att de patent som Samsung påstod var standardessentiella inte skulle kunna hävdas mot tredje part. Den 18 mars ingav Samsung sina svar och motkrav i processerna (ovan) i Texas, USA. Den 30 november 2012 ingav Ericsson även klagomål till US International Trade Commission (ITC) med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Samsung att importera vissa produkter till USA. I december 2012 ingav Samsung klagomål till ITC med begäran att ITC skulle utfärda ett förbud för Ericsson att importera vissa produkter till USA. Initialt beslut i båda utredningarna från ITC förväntades under senare delen av januari Den 27 januari 2014 meddelade Ericsson att ett avtal hade skrivits med Samsung om global patentlicensering mellan de båda företagen. Korslicensavtalet omfattar patent relaterade till standarder för GSM, UMTS och LTE för både nät och mobila enheter. Ericsson förbinder sig till licensering av sina standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och ickediskriminerande villkor (FRAND), vilket gynnar industrin. Ericsson tror att licensering enligt dessa principer ger en balans mellan att ge incitament till företag att vara innovativa och bidra med teknik till öppna standarder samt att hålla kvar övergripande nivåer för royalties på en rimlig nivå för att möjliggöra för nya aktörer att komma in på marknaden. Avtalet avslutar de båda bolagens klagomål inför International Trade Commission (ITC) samt rättegångarna inför U.S. District Court of the Eastern District of Texas. Avtalet inkluderar en initial betalning och framtida betalningar för royalties från Samsung till Ericsson enligt villkoren för det fleråriga licensavtalet. Ericsson fjärde kvartalet 18

20 Riskbedömning Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredovisningen för 2012 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under året. Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus på kort sikt för moderbolaget och koncernen inkluderar: Möjliga negativa följder av ökad instabilitet på finansmarknaderna, ett svagt konjunkturläge på operatörernas investeringsplaner, återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering; Osäkerhet beträffande underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av brist på finansiering; Inverkan på bruttomarginaler och/eller rörelsekapital avseende produktmixen i segmentet Networks gällande försäljning av uppgraderingar, expansioner (framförallt mjukvara) och ny nätutbyggnad (framförallt hårdvara); Inverkan på bruttomarginaler för produktmixen i segmentet Global Services avseende proportionen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader; Fortsatt volatil försäljning i segmentet Support Solutions eller en förändring i den generella säsongsvariationen, vilket kan försvåra möjligheterna att uppskatta framtida försäljning; Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter kan exempelvis leda till senarelagda operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens; Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD, JPY och EUR; Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader; Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och till konkurrenskraftiga villkor; Effekter på verksamhet, produktion, försäljning eller leveranser av begränsningar av transportmöjligheter till följd av naturkatastrofer och andra händelser. Ericsson följer noggrant efterlevnaden av alla relevanta handelsregler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder där handelsrestriktioner finns eller diskuteras. Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande. Stockholm, den 30 januari 2014 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Organisationsnummer Styrelsen Datum för nästa rapport: 23 april 2014 Ericsson fjärde kvartalet 19

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012 Ericsson fjärde kvartalet och helåret 31 januari 2013 INNEHÅLL Finansiell översikt... 3 Resultat per segment... 7 Regional översikt... 11 Marknadsutveckling... 13 Information om moderbolaget 13 Revisorernas

Läs mer

Andra kvartalet 2014

Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet Stockholm, 18 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 54,8 (55,3) miljarder. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter,

Läs mer

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan.

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan. Andra kvartalet Stockholm, 17 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Stockholm, 21 april 2016 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet 2013

ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet 2013 ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet Ericsson RAPPORTERAR första kvartalet 24 APRIL SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 52,0 miljarder. Försäljningen för jämförbara

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015 Tredje kvartalet Stockholm, 23 oktober TREDJE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara

Läs mer

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar andra kvartalet Ericsson rapporterar andra kvartalet 18 JULI SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET Försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till

Läs mer

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012 Ericsson första kvartalet 25 april Försäljningen minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, påverkad av en omfattande förväntad nedgång i CDMA-försäljningen samt lägre operatörsinvesteringar

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2017

Fjärde kvartalet och helåret 2017 Fjärde kvartalet och helåret Stockholm, 31 januari 2018 FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -12%. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge Det här är Ericsson Åsa Konnbjer Investor relations December 1, 2016 - Borlänge Ericsson I korthet NÄTVERK Skapar ett nätverk för miljoner olika behov IT Transformerar IT för skynda på affärsrörligheten

Läs mer

ERICSSON Rapporterar TREDJE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar TREDJE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar TREDJE kvartalet Ericsson rapporterar TREDJE kvartalet 24 OKTOBER SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 53,0 miljarder, en minskning med -3% jämfört med

Läs mer

Ericsson tredje kvartalet oktober 2012

Ericsson tredje kvartalet oktober 2012 Ericsson tredje kvartalet 26 oktober INNEHÅLL Finansiell översikt... 2 Resultat per segment... 5 Regional översikt... 7 Marknadsutveckling... 9 Information om moderbolaget... 10 Övrig information... 10

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2016

Fjärde kvartalet och helåret 2016 Fjärde kvartalet och helåret Stockholm, 26 januari 2017 FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade patentoch

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET

ERICSSON RAPPORTERAR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET FJÄRDE KVARTALET 25 januari 2012 ERICSSON RAPPORTERAR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET Fjärde kvartalet Tredje kvartalet Helår SEK miljarder 2010 2) ring ring 2010 2) ring Föränd- Föränd- Föränd- Nettoomsättning

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Tredje kvartalet Stockholm, 24 oktober TREDJE KVARTALET I KORTHET Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 57,6 (53,0) miljarder, en ökning med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och med 5% jämfört

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017 Tredje kvartalet 2017 Stockholm, 20 oktober 2017 TREDJE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad nettoomsättning minskade med -6% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAR

ERICSSON RAPPORTERAR ERICSSON RAPPORTERAR ANDRA KVARTALET 1) Alla siffror för är inkl. omstruktureringskostnader om SEK 1,7 miljarder i andra kvartalet och SEK 0,4 miljarder i första kvartalet 2) Alla siffror för 2010, förutom

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer