Första kvartalet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första kvartalet 2015"

Transkript

1 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6 % jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av lägre aktivitet inom mobilt bredband i Nordamerika. 3 > > Med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. 2 > > Professional Services hade ett starkt kvartal. 7 > > Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,4% (36,5%) genom lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, ökade omstruktureringskostnader, och en högre andel försäljning inom Global Services. 3 > > Kostnads- och effektivitetsprogrammet, vilket presenterades i november 2014, fortgår planenligt. Besparingar om SEK 9 miljarder förväntas, med full effekt under > > Rörelseresultatet var SEK 2,1 (2,6) miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader om SEK 0,6 ( 0,1) miljarder så var rörelseresultatet oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. 4 > > Nettoeffekten av valutakursförändringar bidrog positivt till rörelseresultatet, trots en negativ valutasäkringseffekt om SEK 1,4 ( 0,1) miljarder. 4 > > Kassaflödet från rörelsen var SEK 5,9 (9,4) miljarder, framförallt till följd av ökat rörelsekapital. 9 SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 6% 28% Bruttomarginal 35,4% 36,5% 36,6% Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,65 38% 1,29 69% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,77 0,90 14% 1,71 55% Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Nettokassa vid periodens slut 15,6 43,6 64% 27,6 44% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. 1 Ericsson första kvartalet 2015

2 VD-kommentar Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i segment Networks genom en förändrad affärsmix. Försäljning Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien. Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog 27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt kontrakt som spänner över flera länder. Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel utbyggnadsprojekt i kvartalet. Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. Lönsamhet Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten. Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar. Kostnads- och effektivitetsprogrammet Som del av arbetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under Programmet hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella förbättringar inom bolagets administration. Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på tjänster i Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med 850 personer. Kassaflöde Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK 5,9 miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Utvalda tillväxtområden Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät, molnteknik, OSS & BSS, TV & Media samt Industri & Samhälle. Försäljningen inom utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området Industri & Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000 Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation. Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50% förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra tillväxtplaner. Hans Vestberg Koncernchef och VD Patent- och licensintäkter Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patentoch licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. 2 Ericsson första kvartalet 2015

3 Finansiell översikt SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Varav Networks 26,4 24,4 8% 34,1 22% Varav Global Services 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Support Solutions 3,1 2,8 11% 4,0 23% Varav Modems 0,1 0,0 0,1 Bruttoresultat 19,0 17,3 9% 24,9 24% Bruttomarginal (%) 35,4% 36,5% 36,6% Forsknings- och utvecklingskostnader 8,5 8,3 3% 9,7 12% Försäljnings- och administrationskostnader 7,1 6,5 11% 8,1 12% Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1,2 0,0 0,8 Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Networks 2% 10% 13% Global Services 7% 5% 7% Support Solutions 3% 0% 11% Modems 0% Finansnetto 0,1 0,2 73% 0,5 88% Skatter 0,6 0,7 14% 1,7 63% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Omstruktureringskostnader 0,6 0,1 0,8 Nettoomsättning Försäljningen i kvartalet ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år. Stora valutakurseffekter påverkade försäljningen positivt, framförallt genom den fortsatta förstärkningen av USD mot SEK. Professional Services hade ett starkt kvartal. Tillväxt i Indien, Nordostasien, Sydostasien och Oceanien samt Mellanöstern motverkades delvis av den förväntade nedgången i försäljning av mobilt bredband i Nordamerika, där operatörerna är fortsatt fokuserade på att optimera kassaflödet för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patentoch licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patentoch licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år och med 28% jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnader och kostnads- och effektivitetsprogrammet Omstruktureringskostnaderna för koncernen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och var oförändrade jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnaderna i kvartalet hänförde sig framförallt till tjänsteleveranser. Aktiviteterna inom kostnads- och effektivitetsprogrammet fortsätter planenligt och insatser för att identifiera ytterligare möjligheter till ökad effektivitet fortsätter. Som en del av programmet har omstruktureringsaktiviteter i Sverige meddelats. Dessa kommer att påverka tjänster och omkring 850 konsulter, framförallt inom FoU och produktion och väntas resultera i omstruktureringskostnader om cirka SEK 2 miljarder i det andra kvartalet Besparingar från programmet kommer att börja påverka resultatet mot slutet av Rörelseomkostnader De totala rörelseomkostnaderna ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av ökade försäljningsomkostnader på grund av negativa valutakurseffekter och förvärv. Bruttomarginal Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt hänförligt till lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom påverkades bruttomarginalen negativt av högre omstruktureringskostnader och en högre andel försäljning inom Global Services. Valutakurseffekter bidrog positivt till bruttomarginalen. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år efter ett starkt fjärde kvartal 2014 med en högre mjukvaruförsäljning och starka patent- och licensintäkter. 3 Ericsson första kvartalet 2015

4 Kvartalets försäljning och försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseomkostnader och rörelseomkostnader som procentandel av försäljningen SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Nettoomsättning Försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år Rörelseomkostnader Rörelseomkostnader som andel av försäljningen Rörelseresultat Rörelsemarginal Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader Effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 1,1 miljarder realiserades. Detta kan jämföras med den totala påverkan från valutasäkringar om SEK 1,0 miljarder i det fjärde kvartalet 2014 och SEK 0,1 miljarder i det första kvartalet Den negativa effekten hänför sig framförallt till balansen i valutasäkringskontrakt i USD, vilka har ytterligare minskat i värde. SEK har minskat i värde gentemot USD mellan den 31 december 2014 (kurs SEK/USD 7,79) och den 31 mars 2015 (kurs SEK/ USD 8,64). Rörelseresultat Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av högre rörelseomkostnader och ökade omstruktureringskostnader. Detta motverkades delvis av högre försäljning. Nettoeffekten av valutaförändringarna hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Finansnetto Finansnettot förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framförallt på grund av positiva omvärderingseffekter i utländsk valuta och positiva ränteomvärderingseffekter. Periodens resultat och vinst per aktie Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning minskade till följd av det försämrade rörelseresultatet. Personal Antalet anställda var den 31 mars personer, jämfört med personer den 31 december Merparten av ökningen hänför sig till Indien, till följd av ett stort landsomfattande managed services-kontrakt. Antalet Ericsson-anställda inom tjänsteverksamheten var den 31 mars personer ( personer den 31 december 2014). Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående kvartal på grund av säsongsbetonad lägre försäljning och lägre bruttomarginal. Detta motverkades delvis av lägre rörelseomkostnader. MODEMS Nettoomsättning Avvecklingen av modemverksamheten är nu i det närmaste genomförd. Försäljningen om SEK 0,1 miljarder i kvartalet hänför sig till tidigare ingångna kontrakt, vilka alla har ingåtts med överenskommelse om utfasning av produkten. Rörelseresultat Modemverksamhetens rörelseomkostnader var SEK 0,0 miljarder. 4 Ericsson första kvartalet 2015

5 Regional försäljning SEK miljarder Networks Första kvartalet 2015 Global Services Förändring Support Solutions Totalt Kv Kv Nordamerika 5,2 6,3 0,8 12,2 0% 6% Latinamerika 2,1 2,2 0,2 4,6 3% 30% Nordeuropa och Centralasien 1,8 0,8 0,1 2,7 12% 33% Väst- och Centraleuropa 1,6 2,9 0,2 4,7 8% 22% Medelhavsområdet 1,9 2,9 0,1 5,0 4% 34% Mellanöstern 2,4 1,9 0,2 4,5 17% 34% Afrika söder om Sahara 0,8 1,2 0,2 2,2 19% 17% Indien 2,1 1,1 0,3 3,5 108% 49% Nordostasien 4,0 2,0 0,1 6,0 23% 35% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,8 0,1 4,3 24% 14% Övrigt 1) 2,1 0,7 0,8 3,8 15% 19% Totalt 26,4 23,9 3,1 53,5 13% 21% 1) Region Övrigt inkluderar licensintäkter, broadcast services, kraftmoduler, mobila bredbandsmoduler, Ericsson-LG Enterprise och övrig verksamhet. Nordamerika Networks försäljning var fortsatt svag i kvartalet då operatörerna fokuserade på att optimera sina kassaflöden för att kunna finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Verksamhet hänförlig till IKT-transformation (informations- och kommunikationsteknik) samt försäljning av TV & Media utvecklades fördelaktigt i kvartalet. Latinamerika Försäljningen minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen fortsatte att drivas av framförallt tjänster som är relaterade till utbyggnadsprojekt för mobilt bredband samt transformationsprojekt inom BSS. Valutarestriktioner påverkade investeringar i delar av regionen. Nordeuropa och Centralasien Försäljningen ökade i kvartalet, framför allt drivet av fortsatta infrastrukturinvesteringar inom mobilt bredband i Ryssland, men i lägre takt än tidigare kvartal. Support Solutions utvecklades väl i kvartalet, både inom TV & Media och inom OSS & BSS. Väst- och Centraleuropa Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av managed services då operatörerna fokuserar på nätkvalitet och effektiviseringar i verksamheten. Försäljning av TVkompression samt OSS & BSS bidrog till tillväxten inom Support Solutions. Utbyggnad av mobilt bredband och investeringar inom nätkvalitet fortsatte. Medelhavsområdet Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av Global Services där framförallt managed services bidrog till ökningen. Fortsatt kapacitetsförsäljning bidrog positivt till Networks försäljning. Afrika söder om Sahara Försäljningen på nyckelmarknader ökade jämfört med samma kvartal föregående år för både Networks och Global Services, drivet av en stark tillväxt inom datatrafik i mobilnät samt regulatoriska kvalitetskrav. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt på grund av fortsatta operatörsinvesteringar till följd av tillväxt i mobil datatrafik. Global Services försäljning visade på en stark utveckling, framförallt till följd av det första landsomfattande Indiska managed services-kontraktet. Spektrumauktioner hölls i kvartalet. Nordostasien Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av en fortsatt snabb utbyggnad av tidigare tagna kontrakt för 4G i Kina. Sydostasien och Oceanien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av fortsatta projekt inom mobilt bredband. Professional Services utvecklades väl. Övrigt Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patent- och licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Broadcast services fortsatte att växa till följd av förvärvet av Red Bee Media. Försäljning av kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. Mellanöstern Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av fler projekt inom mobilt bredband, medan försäljningen inom Global Services och Support Solutions var oförändrad. 5 Ericsson första kvartalet 2015

6 Resultat per segment NETWORKS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 26,4 24,4 8% 34,1 22% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 9% 28% Rörelseresultat 0,6 2,5 76% 4,3 86% Rörelsemarginal 2% 10% 13% EBITA-marginal 5% 13% 14% Omstruktureringskostnader 0,2 0,1 87% 0,1 23% Nettoomsättning Rapporterad försäljning för segment Networks ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år med stark försäljning hänförlig till utbyggnad av mobilt bredband i Kina, Indien, Mellanöstern samt Sydostasien och Oceanien. Affärsaktiviteten var som väntat fortfarande lägre i Nordamerika i kvartalet till följd av att operatörerna fortsatte att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal Försäljning hänförlig till IP-verksamheten visade på tillväxt både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom ökade rörelseomkostnaderna jämfört med samma kvartal föregående år efter en gradvis ökning av FoU-aktiviteter inom IP-nät och molnteknik under det föregående året. Kostnaderna ökade också på grund av att anställda gick över till Networks från modemverksamheten i det fjärde kvartalet 2014, vilket tillförde kompetens för att tillvarata möjligheter inom radio. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 1,1 ( 0,1) miljarder. Nedgången i rörelseresultatet jämfört med föregående kvartal hänförde sig framförallt till lägre försäljning. 6 Ericsson första kvartalet 2015

7 GLOBAL SERVICES Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Professional Services 18,1 15,1 20% 21,4 15% Varav Managed Services 7,5 5,8 30% 7,7 3% Varav Network Rollout 5,8 5,3 9% 8,4 31% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 2% 26% Rörelseresultat 1,7 1,0 62% 1,9 13% Varav Professional Services 2,1 1,9 11% 2,5 15% Varav Network Rollout 0,4 0,9 50% 0,5 20% Rörelsemarginal 7% 5% 7% Professional Services 12% 13% 12% Network Rollout 7% 16% 6% EBITA-marginal 8% 6% 8% Omstruktureringskostnader 0,4 0,0 0,6 30% Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Global Services ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Professional Services och framförallt Managed Services. I kvartalet togs 27 nya kontrakt för Managed Services. Försäljningstillväxten inom Network Rollout jämfört med samma kvartal föregående år var helt hänförlig till valutaförändringar. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal. Global Services försäljning, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 2% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år drivet av minskade förluster inom Network Rollout och ökad försäljning inom Professional Services. Detta motverkades delvis av högre omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen inom Professional Services minskade något jämfört med föregående år genom en högre andel nya kontrakt inom managed services. Det är fortsatt god utveckling i att åter nå lönsamhet inom Network Rollout och rörelsemarginalen, exkluderat för omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 3% ( 16%). Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,2 ( 0,1) miljarder. Rörelseresultatet inom Global Services minskade jämfört med föregående kvartal till följd av lägre försäljning. Kv Kv Antal nya Managed Services-kontrakt Antal nya betydande kontrakt för konsultverksamhet och systemintegration 1) ) Inom områdena för OSS & BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 7 Ericsson första kvartalet 2015

8 SUPPORT SOLUTIONS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 3,1 2,8 11% 4,0 23% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 11% 31% Rörelseresultat 0,1 0,0 0,4 81% Rörelsemarginal 3% 0% 11% EBITA-marginal 10% 7% 16% Omstruktureringskostnader 0,0 0,0 0,0 Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Support Solutions ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den allmänna övergången från traditionella licensmodeller för telekommjukvara till återkommande licensintäkter fortsätter. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt genom en fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,1 (0,0) miljarder. Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med föregående kvartal på grund av lägre försäljning. 8 Ericsson första kvartalet 2015

9 Kassaflöde SEK miljarder Kv Kv Kv Periodens resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet 3,1 3,2 8,3 Förändringar i rörelsens nettotillgångar 9,0 6,2 0,3 Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Kassaflöde från investeringsaktiviteter 2,1 8,8 1,7 Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 0,9 5,1 0,4 Förändring av likvida medel 5,7 4,0 8,9 Kassagenerering (%) 188% 290% 104% Det negativa kassaflödet från rörelsen hänför sig framförallt till förändringen i affärsmixen med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Som tidigare meddelats bygger Ericsson tre globala center för IKT och investerar omkring SEK 7 miljarder mellan 2014 och Investeringsaktiviteterna i kvartalet hänförde sig framförallt till uppbyggnad av dessa center i Sverige och Kanada. Kassaflödet från finansieringsaktiviteter påverkades positivt av ökade lokala lån om SEK 0,8 miljarder. Betalningar för pågående omstruktureringar uppgick till cirka SEK 0,4 miljarder i kvartalet. Rörelsekapital, antal dagar Jan-mar 2015 Jan-dec 2014 Jan-sep 2014 Jan-jun 2014 Jan-mar 2014 Genomsnittlig kredittid för kundfordringar Omsättningshastighet i lagret Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar ökade, framförallt beroende på säsongsvariationer och en förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och högre andel försäljning av nätutbyggnad i Kina. Lagrets omsättningshastighet sjönk till följd av den ovan angivna förändringen i affärsmixen. Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder ökade till följd av säsongsvariationer. Åtgärder för att reducera rörelsekapitalet fortsätter genom en förbättrad process från försäljning till betalning. 9 Ericsson första kvartalet 2015

10 FINANSIELL STÄLLNING SEK miljarder 31 mar mar dec Kortfristiga placeringar 30,8 41,8 31,2 + Kassa och likvida medel 35,3 38,1 41,0 Bruttokassa 66,1 79,9 72,2 Räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 50,5 36,3 44,5 Nettokassa 15,6 43,6 27,6 Eget kapital 149,1 142,6 145,3 Summa tillgångar 303,0 267,2 293,6 Omsättningshastighet i sysselsatt kapital (gånger) 1,1 1,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,8% 6,7% 9,8% Soliditet (%) 49,2% 53,4% 49,5% Avkastning på eget kapital (%) 3,6% 6,0% 8,1% Nettokassan minskade i kvartalet till följd av negativt kassaflöde från rörelsen, ökade pensionsavsättningar samt ökade investeringar hänförliga till uppbyggnaden av de tre globala IKT-centren i Sverige och Kanada. Pensionsavsättningarna ökade med SEK 3,8 miljarder, framför allt på grund av lägre diskonteringsräntor i Sverige. Nettokassan, exklusive pensionsavsättningar, var SEK 39,7 miljarder. Skuldprofil, moderbolaget SEK miljarder Den genomsnittliga löptiden för långsiktiga lån var den 31 mars 2015 på 5,6 år jämfört med 5,7 år 12 månader tidigare. Ericsson har en outnyttjad utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2,0 miljarder. Svensk Exportkredit (SEK) MTN obligationslån Nordiska Investeringsbanken Europeiska Investeringsbanken Obligationslån 10 Ericsson första kvartalet 2015

11 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 1,9 (0,4) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 5,4 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 7,1 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 49,6 (55,0) miljarder. Moderbolaget har under kvartalet redovisat utdelningar från dotterbolag om SEK 1,4 miljarder. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda på Ericsson under första kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2015 till B-aktier. 11 Ericsson första kvartalet 2015

12 Övrig information Modems upphörde att existera som affärsområde Den 1 januari 2015 lades affärsområdet Modems ner efter ett beslut den 18 september 2014 att Ericsson skulle avsluta utvecklingen av modem och skifta delar av investeringarna till FoU inom radio för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter inom detta område. Strategiförändringen för modem kom efter att bolaget slutfört sin utvärdering av framtiden för modemverksamheten. Segment Modems kommer fortsätta rapporteras som en separat enhet under Ericsson vidtog rättslig åtgärd mot Apple Den 12 januari 2015 lämnade Apple in en stämningsansökan till United States District Court for the Northern District of California för att fastställa att bolaget inte gör intrång i ett fåtal av Ericssons patent. Den 14 januari 2015, efter Apples rättsliga åtgärd, lämnade Ericsson in en stämningsansökan till the United States District Court for the Eastern District of Texas med yrkande om ett beslut på Ericssons föreslagna globala licenseringsavgifter till Apple. Under de två gångna åren av förhandlingar har företagen inte lyckats träffa en överenskommelse om licensiering av Ericssons patent vilka gör det möjligt för Apples mobilprodukter att koppla upp sig mot världen och för att få många av deras applikationer att fungera. Ericsson lämnade in denna stämningsansökan för att få en oberoende bedömning av huruvida Ericssons globala licenserbjudande följer Ericssons åtagande att licensiera på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Det globala licensavtalet för mobilteknik mellan Ericsson och Apple har gått ut och Apple har nekat till att ingå ett nytt licensavtal på de FRAND-villkor som erbjudits. Förändring i Ericssons koncernledning Den 15 januari 2015 meddelade Ericsson att Johan Wibergh, Executive Vice President och chef för segment Networks, kommer att lämna sin roll för en tjänst utanför Ericsson. Wibergh började på Ericsson 1996 och har sedan dess haft flera ledande roller inom bolaget. Wibergh har också sedan 2008 varit del av Ericssons koncernledning. Även om Wibergh lämnar sin tjänst omgående så kommer han att vara tillgänglig för Ericsson fram till den 30 april 2015, då han formellt lämnar bolaget. Från och med den 15 januari 2015 kommer Hans Vestberg, Koncernchef och VD, att även ta rollen som chef för segment Networks. Ericsson stämmer Apple för patentintrång för att försvara patentlicensiering på rimliga villkor Ericsson meddelade den 27 februari att bolaget har lämnat in två klagomål mot Apple vid the United States International Trade Commission (ITC) samt sju stämningar vid the United States District Court for the Eastern District of Texas i grundade på att Apple gör intrång i 41 patent som täcker väsentliga delar av Apples iphones och ipads efter att Apple avböjt Ericssons erbjudande om att låta en domstol fastställa rimliga licensvillkor, bindande för båda bolagen. Patenten inkluderar standardessentiella patent hänförliga till 2G- och 4G/LTE-standarderna samt andra patent som är kritiska för egenskaper och funktionalitet hos Apples produkter. Ericsson yrkar att ITC skall utfärda exclusion orders, det vill säga förbud att föra in berörda produkter i USA, och att domstolen i Texas meddelar förbud mot fortsatt intrång samt skadestånd. Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet Den 11 mars meddelade Ericsson om varsel av tjänster i Sverige, framförallt inom FoU och produktion, som är en del av kostnads- och effektivitetsprogrammet. Aktiviteter inom programmet under 2015 kommer framförallt att inriktas på globala strukturella förbättringar inom FoU, tjänsteleveransen och produktion. Programmet omfattar både personalneddragningar och besparingar i externa kostnader över hela verksamheten. Som meddelades vid kapitalmarknadsdagen den 13 november 2014 kommer utökade effektivitetsåtgärder att genomföras globalt till och med Programmet har som mål att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder med full effekt under Ericsson meddelade avsikten att förvärva tjänsteverksamhet inom telekom och IT i Kina Den 16 mars meddelade Ericsson att bolaget har ingått ett definitivt avtal om att köpa telekomverksamheten inom Sunrise Technology, en leverantör av IT-tjänster inom drift- och affärsstödsystem (OSS & BSS). Sunrise Technology, som har sitt huvudkontor i Guangzhou i Kina, kommer att fortsätta sin verksamhet som ett separat bolag och serva sina kunder som ligger i andra sektorer än telekom. Förvärvet av Sunrise Technology stärker Ericssons ställning in om OSS & BSS, vilket är ett av det utvalda tillväxtområdena där Ericsson har som mål att uppnå en ledande ställning. Omkring anställda, av vilka nästan alla är baserade i Guangzhou, kommer att övergå till Ericsson i det andra kvartalet 2015 efter att sedvanliga processer för slutförande av förvärv har genomförts. De anställda har sin expertis inom IT-konsulting; systemintegration för betal- och faktureringssystem; system för att hantera kundinformation och -dialog; lösningar för affärsbevakning/analys, samt utveckling av applikationer och underhåll av systemen. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Beslut vid årsstämman Den 14 april 2015 höll Ericsson sin årsstämma i Stockholm. Den föreslagna utdelningen om SEK 3,40 per aktie godkändes av stämman. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som styrelsens ordförande. Roxanne S. Austin, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter och Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy valdes som nya styrelseledamöter. I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. 12 Ericsson första kvartalet 2015

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan.

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan. Andra kvartalet Stockholm, 17 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012 Ericsson första kvartalet 25 april Försäljningen minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, påverkad av en omfattande förväntad nedgång i CDMA-försäljningen samt lägre operatörsinvesteringar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012 Ericsson fjärde kvartalet och helåret 31 januari 2013 INNEHÅLL Finansiell översikt... 3 Resultat per segment... 7 Regional översikt... 11 Marknadsutveckling... 13 Information om moderbolaget 13 Revisorernas

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar andra kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar andra kvartalet Ericsson rapporterar andra kvartalet 18 JULI SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET Försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET

ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET TREDJE KVARTALET 22 oktober ERICSSON RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL 2008 OCH (SEK MILJARDER) 80 70 60 50 40 30 20 Nettoomsättning SEK 46,4 (49,2) miljarder, ned 4% för jämförbara

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer