Första kvartalet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första kvartalet 2015"

Transkript

1 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6 % jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av lägre aktivitet inom mobilt bredband i Nordamerika. 3 > > Med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. 2 > > Professional Services hade ett starkt kvartal. 7 > > Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,4% (36,5%) genom lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, ökade omstruktureringskostnader, och en högre andel försäljning inom Global Services. 3 > > Kostnads- och effektivitetsprogrammet, vilket presenterades i november 2014, fortgår planenligt. Besparingar om SEK 9 miljarder förväntas, med full effekt under > > Rörelseresultatet var SEK 2,1 (2,6) miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader om SEK 0,6 ( 0,1) miljarder så var rörelseresultatet oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. 4 > > Nettoeffekten av valutakursförändringar bidrog positivt till rörelseresultatet, trots en negativ valutasäkringseffekt om SEK 1,4 ( 0,1) miljarder. 4 > > Kassaflödet från rörelsen var SEK 5,9 (9,4) miljarder, framförallt till följd av ökat rörelsekapital. 9 SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 6% 28% Bruttomarginal 35,4% 36,5% 36,6% Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,65 38% 1,29 69% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,77 0,90 14% 1,71 55% Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Nettokassa vid periodens slut 15,6 43,6 64% 27,6 44% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. 1 Ericsson första kvartalet 2015

2 VD-kommentar Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i segment Networks genom en förändrad affärsmix. Försäljning Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien. Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog 27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt kontrakt som spänner över flera länder. Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel utbyggnadsprojekt i kvartalet. Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. Lönsamhet Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten. Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar. Kostnads- och effektivitetsprogrammet Som del av arbetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under Programmet hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella förbättringar inom bolagets administration. Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på tjänster i Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med 850 personer. Kassaflöde Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK 5,9 miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Utvalda tillväxtområden Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät, molnteknik, OSS & BSS, TV & Media samt Industri & Samhälle. Försäljningen inom utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området Industri & Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000 Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation. Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50% förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra tillväxtplaner. Hans Vestberg Koncernchef och VD Patent- och licensintäkter Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patentoch licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. 2 Ericsson första kvartalet 2015

3 Finansiell översikt SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Varav Networks 26,4 24,4 8% 34,1 22% Varav Global Services 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Support Solutions 3,1 2,8 11% 4,0 23% Varav Modems 0,1 0,0 0,1 Bruttoresultat 19,0 17,3 9% 24,9 24% Bruttomarginal (%) 35,4% 36,5% 36,6% Forsknings- och utvecklingskostnader 8,5 8,3 3% 9,7 12% Försäljnings- och administrationskostnader 7,1 6,5 11% 8,1 12% Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1,2 0,0 0,8 Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Networks 2% 10% 13% Global Services 7% 5% 7% Support Solutions 3% 0% 11% Modems 0% Finansnetto 0,1 0,2 73% 0,5 88% Skatter 0,6 0,7 14% 1,7 63% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Omstruktureringskostnader 0,6 0,1 0,8 Nettoomsättning Försäljningen i kvartalet ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år. Stora valutakurseffekter påverkade försäljningen positivt, framförallt genom den fortsatta förstärkningen av USD mot SEK. Professional Services hade ett starkt kvartal. Tillväxt i Indien, Nordostasien, Sydostasien och Oceanien samt Mellanöstern motverkades delvis av den förväntade nedgången i försäljning av mobilt bredband i Nordamerika, där operatörerna är fortsatt fokuserade på att optimera kassaflödet för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patentoch licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patentoch licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år och med 28% jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnader och kostnads- och effektivitetsprogrammet Omstruktureringskostnaderna för koncernen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och var oförändrade jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnaderna i kvartalet hänförde sig framförallt till tjänsteleveranser. Aktiviteterna inom kostnads- och effektivitetsprogrammet fortsätter planenligt och insatser för att identifiera ytterligare möjligheter till ökad effektivitet fortsätter. Som en del av programmet har omstruktureringsaktiviteter i Sverige meddelats. Dessa kommer att påverka tjänster och omkring 850 konsulter, framförallt inom FoU och produktion och väntas resultera i omstruktureringskostnader om cirka SEK 2 miljarder i det andra kvartalet Besparingar från programmet kommer att börja påverka resultatet mot slutet av Rörelseomkostnader De totala rörelseomkostnaderna ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av ökade försäljningsomkostnader på grund av negativa valutakurseffekter och förvärv. Bruttomarginal Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt hänförligt till lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom påverkades bruttomarginalen negativt av högre omstruktureringskostnader och en högre andel försäljning inom Global Services. Valutakurseffekter bidrog positivt till bruttomarginalen. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år efter ett starkt fjärde kvartal 2014 med en högre mjukvaruförsäljning och starka patent- och licensintäkter. 3 Ericsson första kvartalet 2015

4 Kvartalets försäljning och försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseomkostnader och rörelseomkostnader som procentandel av försäljningen SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Nettoomsättning Försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år Rörelseomkostnader Rörelseomkostnader som andel av försäljningen Rörelseresultat Rörelsemarginal Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader Effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 1,1 miljarder realiserades. Detta kan jämföras med den totala påverkan från valutasäkringar om SEK 1,0 miljarder i det fjärde kvartalet 2014 och SEK 0,1 miljarder i det första kvartalet Den negativa effekten hänför sig framförallt till balansen i valutasäkringskontrakt i USD, vilka har ytterligare minskat i värde. SEK har minskat i värde gentemot USD mellan den 31 december 2014 (kurs SEK/USD 7,79) och den 31 mars 2015 (kurs SEK/ USD 8,64). Rörelseresultat Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av högre rörelseomkostnader och ökade omstruktureringskostnader. Detta motverkades delvis av högre försäljning. Nettoeffekten av valutaförändringarna hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Finansnetto Finansnettot förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framförallt på grund av positiva omvärderingseffekter i utländsk valuta och positiva ränteomvärderingseffekter. Periodens resultat och vinst per aktie Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning minskade till följd av det försämrade rörelseresultatet. Personal Antalet anställda var den 31 mars personer, jämfört med personer den 31 december Merparten av ökningen hänför sig till Indien, till följd av ett stort landsomfattande managed services-kontrakt. Antalet Ericsson-anställda inom tjänsteverksamheten var den 31 mars personer ( personer den 31 december 2014). Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående kvartal på grund av säsongsbetonad lägre försäljning och lägre bruttomarginal. Detta motverkades delvis av lägre rörelseomkostnader. MODEMS Nettoomsättning Avvecklingen av modemverksamheten är nu i det närmaste genomförd. Försäljningen om SEK 0,1 miljarder i kvartalet hänför sig till tidigare ingångna kontrakt, vilka alla har ingåtts med överenskommelse om utfasning av produkten. Rörelseresultat Modemverksamhetens rörelseomkostnader var SEK 0,0 miljarder. 4 Ericsson första kvartalet 2015

5 Regional försäljning SEK miljarder Networks Första kvartalet 2015 Global Services Förändring Support Solutions Totalt Kv Kv Nordamerika 5,2 6,3 0,8 12,2 0% 6% Latinamerika 2,1 2,2 0,2 4,6 3% 30% Nordeuropa och Centralasien 1,8 0,8 0,1 2,7 12% 33% Väst- och Centraleuropa 1,6 2,9 0,2 4,7 8% 22% Medelhavsområdet 1,9 2,9 0,1 5,0 4% 34% Mellanöstern 2,4 1,9 0,2 4,5 17% 34% Afrika söder om Sahara 0,8 1,2 0,2 2,2 19% 17% Indien 2,1 1,1 0,3 3,5 108% 49% Nordostasien 4,0 2,0 0,1 6,0 23% 35% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,8 0,1 4,3 24% 14% Övrigt 1) 2,1 0,7 0,8 3,8 15% 19% Totalt 26,4 23,9 3,1 53,5 13% 21% 1) Region Övrigt inkluderar licensintäkter, broadcast services, kraftmoduler, mobila bredbandsmoduler, Ericsson-LG Enterprise och övrig verksamhet. Nordamerika Networks försäljning var fortsatt svag i kvartalet då operatörerna fokuserade på att optimera sina kassaflöden för att kunna finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Verksamhet hänförlig till IKT-transformation (informations- och kommunikationsteknik) samt försäljning av TV & Media utvecklades fördelaktigt i kvartalet. Latinamerika Försäljningen minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen fortsatte att drivas av framförallt tjänster som är relaterade till utbyggnadsprojekt för mobilt bredband samt transformationsprojekt inom BSS. Valutarestriktioner påverkade investeringar i delar av regionen. Nordeuropa och Centralasien Försäljningen ökade i kvartalet, framför allt drivet av fortsatta infrastrukturinvesteringar inom mobilt bredband i Ryssland, men i lägre takt än tidigare kvartal. Support Solutions utvecklades väl i kvartalet, både inom TV & Media och inom OSS & BSS. Väst- och Centraleuropa Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av managed services då operatörerna fokuserar på nätkvalitet och effektiviseringar i verksamheten. Försäljning av TVkompression samt OSS & BSS bidrog till tillväxten inom Support Solutions. Utbyggnad av mobilt bredband och investeringar inom nätkvalitet fortsatte. Medelhavsområdet Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av Global Services där framförallt managed services bidrog till ökningen. Fortsatt kapacitetsförsäljning bidrog positivt till Networks försäljning. Afrika söder om Sahara Försäljningen på nyckelmarknader ökade jämfört med samma kvartal föregående år för både Networks och Global Services, drivet av en stark tillväxt inom datatrafik i mobilnät samt regulatoriska kvalitetskrav. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt på grund av fortsatta operatörsinvesteringar till följd av tillväxt i mobil datatrafik. Global Services försäljning visade på en stark utveckling, framförallt till följd av det första landsomfattande Indiska managed services-kontraktet. Spektrumauktioner hölls i kvartalet. Nordostasien Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av en fortsatt snabb utbyggnad av tidigare tagna kontrakt för 4G i Kina. Sydostasien och Oceanien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av fortsatta projekt inom mobilt bredband. Professional Services utvecklades väl. Övrigt Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patent- och licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Broadcast services fortsatte att växa till följd av förvärvet av Red Bee Media. Försäljning av kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. Mellanöstern Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av fler projekt inom mobilt bredband, medan försäljningen inom Global Services och Support Solutions var oförändrad. 5 Ericsson första kvartalet 2015

6 Resultat per segment NETWORKS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 26,4 24,4 8% 34,1 22% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 9% 28% Rörelseresultat 0,6 2,5 76% 4,3 86% Rörelsemarginal 2% 10% 13% EBITA-marginal 5% 13% 14% Omstruktureringskostnader 0,2 0,1 87% 0,1 23% Nettoomsättning Rapporterad försäljning för segment Networks ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år med stark försäljning hänförlig till utbyggnad av mobilt bredband i Kina, Indien, Mellanöstern samt Sydostasien och Oceanien. Affärsaktiviteten var som väntat fortfarande lägre i Nordamerika i kvartalet till följd av att operatörerna fortsatte att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal Försäljning hänförlig till IP-verksamheten visade på tillväxt både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom ökade rörelseomkostnaderna jämfört med samma kvartal föregående år efter en gradvis ökning av FoU-aktiviteter inom IP-nät och molnteknik under det föregående året. Kostnaderna ökade också på grund av att anställda gick över till Networks från modemverksamheten i det fjärde kvartalet 2014, vilket tillförde kompetens för att tillvarata möjligheter inom radio. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 1,1 ( 0,1) miljarder. Nedgången i rörelseresultatet jämfört med föregående kvartal hänförde sig framförallt till lägre försäljning. 6 Ericsson första kvartalet 2015

7 GLOBAL SERVICES Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Professional Services 18,1 15,1 20% 21,4 15% Varav Managed Services 7,5 5,8 30% 7,7 3% Varav Network Rollout 5,8 5,3 9% 8,4 31% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 2% 26% Rörelseresultat 1,7 1,0 62% 1,9 13% Varav Professional Services 2,1 1,9 11% 2,5 15% Varav Network Rollout 0,4 0,9 50% 0,5 20% Rörelsemarginal 7% 5% 7% Professional Services 12% 13% 12% Network Rollout 7% 16% 6% EBITA-marginal 8% 6% 8% Omstruktureringskostnader 0,4 0,0 0,6 30% Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Global Services ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Professional Services och framförallt Managed Services. I kvartalet togs 27 nya kontrakt för Managed Services. Försäljningstillväxten inom Network Rollout jämfört med samma kvartal föregående år var helt hänförlig till valutaförändringar. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal. Global Services försäljning, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 2% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år drivet av minskade förluster inom Network Rollout och ökad försäljning inom Professional Services. Detta motverkades delvis av högre omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen inom Professional Services minskade något jämfört med föregående år genom en högre andel nya kontrakt inom managed services. Det är fortsatt god utveckling i att åter nå lönsamhet inom Network Rollout och rörelsemarginalen, exkluderat för omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 3% ( 16%). Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,2 ( 0,1) miljarder. Rörelseresultatet inom Global Services minskade jämfört med föregående kvartal till följd av lägre försäljning. Kv Kv Antal nya Managed Services-kontrakt Antal nya betydande kontrakt för konsultverksamhet och systemintegration 1) ) Inom områdena för OSS & BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 7 Ericsson första kvartalet 2015

8 SUPPORT SOLUTIONS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 3,1 2,8 11% 4,0 23% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 11% 31% Rörelseresultat 0,1 0,0 0,4 81% Rörelsemarginal 3% 0% 11% EBITA-marginal 10% 7% 16% Omstruktureringskostnader 0,0 0,0 0,0 Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Support Solutions ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den allmänna övergången från traditionella licensmodeller för telekommjukvara till återkommande licensintäkter fortsätter. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt genom en fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,1 (0,0) miljarder. Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med föregående kvartal på grund av lägre försäljning. 8 Ericsson första kvartalet 2015

9 Kassaflöde SEK miljarder Kv Kv Kv Periodens resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet 3,1 3,2 8,3 Förändringar i rörelsens nettotillgångar 9,0 6,2 0,3 Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Kassaflöde från investeringsaktiviteter 2,1 8,8 1,7 Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 0,9 5,1 0,4 Förändring av likvida medel 5,7 4,0 8,9 Kassagenerering (%) 188% 290% 104% Det negativa kassaflödet från rörelsen hänför sig framförallt till förändringen i affärsmixen med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Som tidigare meddelats bygger Ericsson tre globala center för IKT och investerar omkring SEK 7 miljarder mellan 2014 och Investeringsaktiviteterna i kvartalet hänförde sig framförallt till uppbyggnad av dessa center i Sverige och Kanada. Kassaflödet från finansieringsaktiviteter påverkades positivt av ökade lokala lån om SEK 0,8 miljarder. Betalningar för pågående omstruktureringar uppgick till cirka SEK 0,4 miljarder i kvartalet. Rörelsekapital, antal dagar Jan-mar 2015 Jan-dec 2014 Jan-sep 2014 Jan-jun 2014 Jan-mar 2014 Genomsnittlig kredittid för kundfordringar Omsättningshastighet i lagret Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar ökade, framförallt beroende på säsongsvariationer och en förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och högre andel försäljning av nätutbyggnad i Kina. Lagrets omsättningshastighet sjönk till följd av den ovan angivna förändringen i affärsmixen. Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder ökade till följd av säsongsvariationer. Åtgärder för att reducera rörelsekapitalet fortsätter genom en förbättrad process från försäljning till betalning. 9 Ericsson första kvartalet 2015

10 FINANSIELL STÄLLNING SEK miljarder 31 mar mar dec Kortfristiga placeringar 30,8 41,8 31,2 + Kassa och likvida medel 35,3 38,1 41,0 Bruttokassa 66,1 79,9 72,2 Räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 50,5 36,3 44,5 Nettokassa 15,6 43,6 27,6 Eget kapital 149,1 142,6 145,3 Summa tillgångar 303,0 267,2 293,6 Omsättningshastighet i sysselsatt kapital (gånger) 1,1 1,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,8% 6,7% 9,8% Soliditet (%) 49,2% 53,4% 49,5% Avkastning på eget kapital (%) 3,6% 6,0% 8,1% Nettokassan minskade i kvartalet till följd av negativt kassaflöde från rörelsen, ökade pensionsavsättningar samt ökade investeringar hänförliga till uppbyggnaden av de tre globala IKT-centren i Sverige och Kanada. Pensionsavsättningarna ökade med SEK 3,8 miljarder, framför allt på grund av lägre diskonteringsräntor i Sverige. Nettokassan, exklusive pensionsavsättningar, var SEK 39,7 miljarder. Skuldprofil, moderbolaget SEK miljarder Den genomsnittliga löptiden för långsiktiga lån var den 31 mars 2015 på 5,6 år jämfört med 5,7 år 12 månader tidigare. Ericsson har en outnyttjad utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2,0 miljarder. Svensk Exportkredit (SEK) MTN obligationslån Nordiska Investeringsbanken Europeiska Investeringsbanken Obligationslån 10 Ericsson första kvartalet 2015

11 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 1,9 (0,4) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 5,4 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 7,1 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 49,6 (55,0) miljarder. Moderbolaget har under kvartalet redovisat utdelningar från dotterbolag om SEK 1,4 miljarder. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda på Ericsson under första kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2015 till B-aktier. 11 Ericsson första kvartalet 2015

12 Övrig information Modems upphörde att existera som affärsområde Den 1 januari 2015 lades affärsområdet Modems ner efter ett beslut den 18 september 2014 att Ericsson skulle avsluta utvecklingen av modem och skifta delar av investeringarna till FoU inom radio för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter inom detta område. Strategiförändringen för modem kom efter att bolaget slutfört sin utvärdering av framtiden för modemverksamheten. Segment Modems kommer fortsätta rapporteras som en separat enhet under Ericsson vidtog rättslig åtgärd mot Apple Den 12 januari 2015 lämnade Apple in en stämningsansökan till United States District Court for the Northern District of California för att fastställa att bolaget inte gör intrång i ett fåtal av Ericssons patent. Den 14 januari 2015, efter Apples rättsliga åtgärd, lämnade Ericsson in en stämningsansökan till the United States District Court for the Eastern District of Texas med yrkande om ett beslut på Ericssons föreslagna globala licenseringsavgifter till Apple. Under de två gångna åren av förhandlingar har företagen inte lyckats träffa en överenskommelse om licensiering av Ericssons patent vilka gör det möjligt för Apples mobilprodukter att koppla upp sig mot världen och för att få många av deras applikationer att fungera. Ericsson lämnade in denna stämningsansökan för att få en oberoende bedömning av huruvida Ericssons globala licenserbjudande följer Ericssons åtagande att licensiera på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Det globala licensavtalet för mobilteknik mellan Ericsson och Apple har gått ut och Apple har nekat till att ingå ett nytt licensavtal på de FRAND-villkor som erbjudits. Förändring i Ericssons koncernledning Den 15 januari 2015 meddelade Ericsson att Johan Wibergh, Executive Vice President och chef för segment Networks, kommer att lämna sin roll för en tjänst utanför Ericsson. Wibergh började på Ericsson 1996 och har sedan dess haft flera ledande roller inom bolaget. Wibergh har också sedan 2008 varit del av Ericssons koncernledning. Även om Wibergh lämnar sin tjänst omgående så kommer han att vara tillgänglig för Ericsson fram till den 30 april 2015, då han formellt lämnar bolaget. Från och med den 15 januari 2015 kommer Hans Vestberg, Koncernchef och VD, att även ta rollen som chef för segment Networks. Ericsson stämmer Apple för patentintrång för att försvara patentlicensiering på rimliga villkor Ericsson meddelade den 27 februari att bolaget har lämnat in två klagomål mot Apple vid the United States International Trade Commission (ITC) samt sju stämningar vid the United States District Court for the Eastern District of Texas i grundade på att Apple gör intrång i 41 patent som täcker väsentliga delar av Apples iphones och ipads efter att Apple avböjt Ericssons erbjudande om att låta en domstol fastställa rimliga licensvillkor, bindande för båda bolagen. Patenten inkluderar standardessentiella patent hänförliga till 2G- och 4G/LTE-standarderna samt andra patent som är kritiska för egenskaper och funktionalitet hos Apples produkter. Ericsson yrkar att ITC skall utfärda exclusion orders, det vill säga förbud att föra in berörda produkter i USA, och att domstolen i Texas meddelar förbud mot fortsatt intrång samt skadestånd. Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet Den 11 mars meddelade Ericsson om varsel av tjänster i Sverige, framförallt inom FoU och produktion, som är en del av kostnads- och effektivitetsprogrammet. Aktiviteter inom programmet under 2015 kommer framförallt att inriktas på globala strukturella förbättringar inom FoU, tjänsteleveransen och produktion. Programmet omfattar både personalneddragningar och besparingar i externa kostnader över hela verksamheten. Som meddelades vid kapitalmarknadsdagen den 13 november 2014 kommer utökade effektivitetsåtgärder att genomföras globalt till och med Programmet har som mål att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder med full effekt under Ericsson meddelade avsikten att förvärva tjänsteverksamhet inom telekom och IT i Kina Den 16 mars meddelade Ericsson att bolaget har ingått ett definitivt avtal om att köpa telekomverksamheten inom Sunrise Technology, en leverantör av IT-tjänster inom drift- och affärsstödsystem (OSS & BSS). Sunrise Technology, som har sitt huvudkontor i Guangzhou i Kina, kommer att fortsätta sin verksamhet som ett separat bolag och serva sina kunder som ligger i andra sektorer än telekom. Förvärvet av Sunrise Technology stärker Ericssons ställning in om OSS & BSS, vilket är ett av det utvalda tillväxtområdena där Ericsson har som mål att uppnå en ledande ställning. Omkring anställda, av vilka nästan alla är baserade i Guangzhou, kommer att övergå till Ericsson i det andra kvartalet 2015 efter att sedvanliga processer för slutförande av förvärv har genomförts. De anställda har sin expertis inom IT-konsulting; systemintegration för betal- och faktureringssystem; system för att hantera kundinformation och -dialog; lösningar för affärsbevakning/analys, samt utveckling av applikationer och underhåll av systemen. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Beslut vid årsstämman Den 14 april 2015 höll Ericsson sin årsstämma i Stockholm. Den föreslagna utdelningen om SEK 3,40 per aktie godkändes av stämman. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som styrelsens ordförande. Roxanne S. Austin, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter och Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy valdes som nya styrelseledamöter. I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. 12 Ericsson första kvartalet 2015

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan.

> > Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt på lägre nivå än för ett år sedan. Andra kvartalet Stockholm, 17 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Stockholm, 21 april 2016 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för

Läs mer

Andra kvartalet 2014

Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet Stockholm, 18 juli ANDRA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 54,8 (55,3) miljarder. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015 Tredje kvartalet Stockholm, 23 oktober TREDJE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2016

Fjärde kvartalet och helåret 2016 Fjärde kvartalet och helåret Stockholm, 26 januari 2017 FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade patentoch

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012

Ericsson första kvartalet 2012 25 april 2012 Ericsson första kvartalet 25 april Försäljningen minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, påverkad av en omfattande förväntad nedgång i CDMA-försäljningen samt lägre operatörsinvesteringar

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ericsson publicerar finansiella rapporter omräknade med hänsyn till IFRS

Ericsson publicerar finansiella rapporter omräknade med hänsyn till IFRS Pressmeddelande 30 mars 2005 Ericsson publicerar finansiella rapporter omräknade med hänsyn till IFRS Från och med 2005 kommer Ericsson att rapportera enligt IFRS. Ericsson har idag publicerat 2004 års

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet 2013

ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet 2013 ERICSSON RAPPORTERAr Första kvartalet Ericsson RAPPORTERAR första kvartalet 24 APRIL SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 52,0 miljarder. Försäljningen för jämförbara

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012

Ericsson fjärde kvartalet och helåret 2012 Ericsson fjärde kvartalet och helåret 31 januari 2013 INNEHÅLL Finansiell översikt... 3 Resultat per segment... 7 Regional översikt... 11 Marknadsutveckling... 13 Information om moderbolaget 13 Revisorernas

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Fjärde kvartalet och helåret 2017

Fjärde kvartalet och helåret 2017 Fjärde kvartalet och helåret Stockholm, 31 januari 2018 FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Rapporterad försäljning minskade med -12%. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer