Första kvartalet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första kvartalet 2015"

Transkript

1 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6 % jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av lägre aktivitet inom mobilt bredband i Nordamerika. 3 > > Med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. 2 > > Professional Services hade ett starkt kvartal. 7 > > Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,4% (36,5%) genom lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, ökade omstruktureringskostnader, och en högre andel försäljning inom Global Services. 3 > > Kostnads- och effektivitetsprogrammet, vilket presenterades i november 2014, fortgår planenligt. Besparingar om SEK 9 miljarder förväntas, med full effekt under > > Rörelseresultatet var SEK 2,1 (2,6) miljarder. Exkluderat för omstruktureringskostnader om SEK 0,6 ( 0,1) miljarder så var rörelseresultatet oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. 4 > > Nettoeffekten av valutakursförändringar bidrog positivt till rörelseresultatet, trots en negativ valutasäkringseffekt om SEK 1,4 ( 0,1) miljarder. 4 > > Kassaflödet från rörelsen var SEK 5,9 (9,4) miljarder, framförallt till följd av ökat rörelsekapital. 9 SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 6% 28% Bruttomarginal 35,4% 36,5% 36,6% Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,65 38% 1,29 69% Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,77 0,90 14% 1,71 55% Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Nettokassa vid periodens slut 15,6 43,6 64% 27,6 44% 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar. 1 Ericsson första kvartalet 2015

2 VD-kommentar Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i segment Networks genom en förändrad affärsmix. Försäljning Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien. Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog 27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt kontrakt som spänner över flera länder. Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel utbyggnadsprojekt i kvartalet. Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt. Lönsamhet Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten. Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar. Kostnads- och effektivitetsprogrammet Som del av arbetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under Programmet hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella förbättringar inom bolagets administration. Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på tjänster i Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med 850 personer. Kassaflöde Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK 5,9 miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Utvalda tillväxtområden Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät, molnteknik, OSS & BSS, TV & Media samt Industri & Samhälle. Försäljningen inom utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området Industri & Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000 Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation. Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50% förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra tillväxtplaner. Hans Vestberg Koncernchef och VD Patent- och licensintäkter Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patentoch licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. 2 Ericsson första kvartalet 2015

3 Finansiell översikt SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 21% Varav Networks 26,4 24,4 8% 34,1 22% Varav Global Services 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Support Solutions 3,1 2,8 11% 4,0 23% Varav Modems 0,1 0,0 0,1 Bruttoresultat 19,0 17,3 9% 24,9 24% Bruttomarginal (%) 35,4% 36,5% 36,6% Forsknings- och utvecklingskostnader 8,5 8,3 3% 9,7 12% Försäljnings- och administrationskostnader 7,1 6,5 11% 8,1 12% Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1,2 0,0 0,8 Rörelseresultat 2,1 2,6 19% 6,3 66% Rörelsemarginal 4,0% 5,5% 9,3% Networks 2% 10% 13% Global Services 7% 5% 7% Support Solutions 3% 0% 11% Modems 0% Finansnetto 0,1 0,2 73% 0,5 88% Skatter 0,6 0,7 14% 1,7 63% Periodens resultat 1,5 1,7 14% 4,2 65% Omstruktureringskostnader 0,6 0,1 0,8 Nettoomsättning Försäljningen i kvartalet ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år. Stora valutakurseffekter påverkade försäljningen positivt, framförallt genom den fortsatta förstärkningen av USD mot SEK. Professional Services hade ett starkt kvartal. Tillväxt i Indien, Nordostasien, Sydostasien och Oceanien samt Mellanöstern motverkades delvis av den förväntade nedgången i försäljning av mobilt bredband i Nordamerika, där operatörerna är fortsatt fokuserade på att optimera kassaflödet för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patentoch licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patentoch licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år och med 28% jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnader och kostnads- och effektivitetsprogrammet Omstruktureringskostnaderna för koncernen ökade jämfört med samma kvartal föregående år och var oförändrade jämfört med föregående kvartal. Omstruktureringskostnaderna i kvartalet hänförde sig framförallt till tjänsteleveranser. Aktiviteterna inom kostnads- och effektivitetsprogrammet fortsätter planenligt och insatser för att identifiera ytterligare möjligheter till ökad effektivitet fortsätter. Som en del av programmet har omstruktureringsaktiviteter i Sverige meddelats. Dessa kommer att påverka tjänster och omkring 850 konsulter, framförallt inom FoU och produktion och väntas resultera i omstruktureringskostnader om cirka SEK 2 miljarder i det andra kvartalet Besparingar från programmet kommer att börja påverka resultatet mot slutet av Rörelseomkostnader De totala rörelseomkostnaderna ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av ökade försäljningsomkostnader på grund av negativa valutakurseffekter och förvärv. Bruttomarginal Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt hänförligt till lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom påverkades bruttomarginalen negativt av högre omstruktureringskostnader och en högre andel försäljning inom Global Services. Valutakurseffekter bidrog positivt till bruttomarginalen. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år efter ett starkt fjärde kvartal 2014 med en högre mjukvaruförsäljning och starka patent- och licensintäkter. 3 Ericsson första kvartalet 2015

4 Kvartalets försäljning och försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseomkostnader och rörelseomkostnader som procentandel av försäljningen SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Nettoomsättning Försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år Rörelseomkostnader Rörelseomkostnader som andel av försäljningen Rörelseresultat Rörelsemarginal Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader Effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var SEK 1,4 miljarder, av vilka SEK 1,1 miljarder realiserades. Detta kan jämföras med den totala påverkan från valutasäkringar om SEK 1,0 miljarder i det fjärde kvartalet 2014 och SEK 0,1 miljarder i det första kvartalet Den negativa effekten hänför sig framförallt till balansen i valutasäkringskontrakt i USD, vilka har ytterligare minskat i värde. SEK har minskat i värde gentemot USD mellan den 31 december 2014 (kurs SEK/USD 7,79) och den 31 mars 2015 (kurs SEK/ USD 8,64). Rörelseresultat Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av högre rörelseomkostnader och ökade omstruktureringskostnader. Detta motverkades delvis av högre försäljning. Nettoeffekten av valutaförändringarna hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. Finansnetto Finansnettot förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framförallt på grund av positiva omvärderingseffekter i utländsk valuta och positiva ränteomvärderingseffekter. Periodens resultat och vinst per aktie Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning minskade till följd av det försämrade rörelseresultatet. Personal Antalet anställda var den 31 mars personer, jämfört med personer den 31 december Merparten av ökningen hänför sig till Indien, till följd av ett stort landsomfattande managed services-kontrakt. Antalet Ericsson-anställda inom tjänsteverksamheten var den 31 mars personer ( personer den 31 december 2014). Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående kvartal på grund av säsongsbetonad lägre försäljning och lägre bruttomarginal. Detta motverkades delvis av lägre rörelseomkostnader. MODEMS Nettoomsättning Avvecklingen av modemverksamheten är nu i det närmaste genomförd. Försäljningen om SEK 0,1 miljarder i kvartalet hänför sig till tidigare ingångna kontrakt, vilka alla har ingåtts med överenskommelse om utfasning av produkten. Rörelseresultat Modemverksamhetens rörelseomkostnader var SEK 0,0 miljarder. 4 Ericsson första kvartalet 2015

5 Regional försäljning SEK miljarder Networks Första kvartalet 2015 Global Services Förändring Support Solutions Totalt Kv Kv Nordamerika 5,2 6,3 0,8 12,2 0% 6% Latinamerika 2,1 2,2 0,2 4,6 3% 30% Nordeuropa och Centralasien 1,8 0,8 0,1 2,7 12% 33% Väst- och Centraleuropa 1,6 2,9 0,2 4,7 8% 22% Medelhavsområdet 1,9 2,9 0,1 5,0 4% 34% Mellanöstern 2,4 1,9 0,2 4,5 17% 34% Afrika söder om Sahara 0,8 1,2 0,2 2,2 19% 17% Indien 2,1 1,1 0,3 3,5 108% 49% Nordostasien 4,0 2,0 0,1 6,0 23% 35% Sydostasien och Oceanien 2,4 1,8 0,1 4,3 24% 14% Övrigt 1) 2,1 0,7 0,8 3,8 15% 19% Totalt 26,4 23,9 3,1 53,5 13% 21% 1) Region Övrigt inkluderar licensintäkter, broadcast services, kraftmoduler, mobila bredbandsmoduler, Ericsson-LG Enterprise och övrig verksamhet. Nordamerika Networks försäljning var fortsatt svag i kvartalet då operatörerna fokuserade på att optimera sina kassaflöden för att kunna finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Verksamhet hänförlig till IKT-transformation (informations- och kommunikationsteknik) samt försäljning av TV & Media utvecklades fördelaktigt i kvartalet. Latinamerika Försäljningen minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen fortsatte att drivas av framförallt tjänster som är relaterade till utbyggnadsprojekt för mobilt bredband samt transformationsprojekt inom BSS. Valutarestriktioner påverkade investeringar i delar av regionen. Nordeuropa och Centralasien Försäljningen ökade i kvartalet, framför allt drivet av fortsatta infrastrukturinvesteringar inom mobilt bredband i Ryssland, men i lägre takt än tidigare kvartal. Support Solutions utvecklades väl i kvartalet, både inom TV & Media och inom OSS & BSS. Väst- och Centraleuropa Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av managed services då operatörerna fokuserar på nätkvalitet och effektiviseringar i verksamheten. Försäljning av TVkompression samt OSS & BSS bidrog till tillväxten inom Support Solutions. Utbyggnad av mobilt bredband och investeringar inom nätkvalitet fortsatte. Medelhavsområdet Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av Global Services där framförallt managed services bidrog till ökningen. Fortsatt kapacitetsförsäljning bidrog positivt till Networks försäljning. Afrika söder om Sahara Försäljningen på nyckelmarknader ökade jämfört med samma kvartal föregående år för både Networks och Global Services, drivet av en stark tillväxt inom datatrafik i mobilnät samt regulatoriska kvalitetskrav. Indien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt på grund av fortsatta operatörsinvesteringar till följd av tillväxt i mobil datatrafik. Global Services försäljning visade på en stark utveckling, framförallt till följd av det första landsomfattande Indiska managed services-kontraktet. Spektrumauktioner hölls i kvartalet. Nordostasien Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av en fortsatt snabb utbyggnad av tidigare tagna kontrakt för 4G i Kina. Sydostasien och Oceanien Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av fortsatta projekt inom mobilt bredband. Professional Services utvecklades väl. Övrigt Som en konsekvens av den pågående dispyten med en stor kund minskade patent- och licensintäkterna i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD. Broadcast services fortsatte att växa till följd av förvärvet av Red Bee Media. Försäljning av kraftmoduler och annan verksamhet ingår också i Övrigt. Mellanöstern Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs av fler projekt inom mobilt bredband, medan försäljningen inom Global Services och Support Solutions var oförändrad. 5 Ericsson första kvartalet 2015

6 Resultat per segment NETWORKS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 26,4 24,4 8% 34,1 22% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 9% 28% Rörelseresultat 0,6 2,5 76% 4,3 86% Rörelsemarginal 2% 10% 13% EBITA-marginal 5% 13% 14% Omstruktureringskostnader 0,2 0,1 87% 0,1 23% Nettoomsättning Rapporterad försäljning för segment Networks ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år med stark försäljning hänförlig till utbyggnad av mobilt bredband i Kina, Indien, Mellanöstern samt Sydostasien och Oceanien. Affärsaktiviteten var som väntat fortfarande lägre i Nordamerika i kvartalet till följd av att operatörerna fortsatte att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal Försäljning hänförlig till IP-verksamheten visade på tillväxt både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina. Dessutom ökade rörelseomkostnaderna jämfört med samma kvartal föregående år efter en gradvis ökning av FoU-aktiviteter inom IP-nät och molnteknik under det föregående året. Kostnaderna ökade också på grund av att anställda gick över till Networks från modemverksamheten i det fjärde kvartalet 2014, vilket tillförde kompetens för att tillvarata möjligheter inom radio. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 1,1 ( 0,1) miljarder. Nedgången i rörelseresultatet jämfört med föregående kvartal hänförde sig framförallt till lägre försäljning. 6 Ericsson första kvartalet 2015

7 GLOBAL SERVICES Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 23,9 20,4 17% 29,8 20% Varav Professional Services 18,1 15,1 20% 21,4 15% Varav Managed Services 7,5 5,8 30% 7,7 3% Varav Network Rollout 5,8 5,3 9% 8,4 31% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 2% 26% Rörelseresultat 1,7 1,0 62% 1,9 13% Varav Professional Services 2,1 1,9 11% 2,5 15% Varav Network Rollout 0,4 0,9 50% 0,5 20% Rörelsemarginal 7% 5% 7% Professional Services 12% 13% 12% Network Rollout 7% 16% 6% EBITA-marginal 8% 6% 8% Omstruktureringskostnader 0,4 0,0 0,6 30% Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Global Services ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Professional Services och framförallt Managed Services. I kvartalet togs 27 nya kontrakt för Managed Services. Försäljningstillväxten inom Network Rollout jämfört med samma kvartal föregående år var helt hänförlig till valutaförändringar. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsbetonat starkt fjärde kvartal. Global Services försäljning, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 2% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelsemarginalen för Global Services förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år drivet av minskade förluster inom Network Rollout och ökad försäljning inom Professional Services. Detta motverkades delvis av högre omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen inom Professional Services minskade något jämfört med föregående år genom en högre andel nya kontrakt inom managed services. Det är fortsatt god utveckling i att åter nå lönsamhet inom Network Rollout och rörelsemarginalen, exkluderat för omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 3% ( 16%). Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,2 ( 0,1) miljarder. Rörelseresultatet inom Global Services minskade jämfört med föregående kvartal till följd av lägre försäljning. Kv Kv Antal nya Managed Services-kontrakt Antal nya betydande kontrakt för konsultverksamhet och systemintegration 1) ) Inom områdena för OSS & BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter. 7 Ericsson första kvartalet 2015

8 SUPPORT SOLUTIONS Nettoomsättning per segment Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år SEK miljarder % Rörelseresultat och rörelsemarginal SEK miljarder % Networks Global Services Support Solutions Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal SEK miljarder Kv Kv Förändring Kv Förändring Nettoomsättning 3,1 2,8 11% 4,0 23% Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 11% 31% Rörelseresultat 0,1 0,0 0,4 81% Rörelsemarginal 3% 0% 11% EBITA-marginal 10% 7% 16% Omstruktureringskostnader 0,0 0,0 0,0 Nettoomsättning Rapporterad försäljning inom Support Solutions ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den allmänna övergången från traditionella licensmodeller för telekommjukvara till återkommande licensintäkter fortsätter. Försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal efter ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt genom en fortsatt god utveckling inom OSS & BSS. Den negativa effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,1 (0,0) miljarder. Rörelseresultat och rörelsemarginal minskade jämfört med föregående kvartal på grund av lägre försäljning. 8 Ericsson första kvartalet 2015

9 Kassaflöde SEK miljarder Kv Kv Kv Periodens resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet 3,1 3,2 8,3 Förändringar i rörelsens nettotillgångar 9,0 6,2 0,3 Kassaflöde från rörelsen 5,9 9,4 8,6 Kassaflöde från investeringsaktiviteter 2,1 8,8 1,7 Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 0,9 5,1 0,4 Förändring av likvida medel 5,7 4,0 8,9 Kassagenerering (%) 188% 290% 104% Det negativa kassaflödet från rörelsen hänför sig framförallt till förändringen i affärsmixen med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt. Som tidigare meddelats bygger Ericsson tre globala center för IKT och investerar omkring SEK 7 miljarder mellan 2014 och Investeringsaktiviteterna i kvartalet hänförde sig framförallt till uppbyggnad av dessa center i Sverige och Kanada. Kassaflödet från finansieringsaktiviteter påverkades positivt av ökade lokala lån om SEK 0,8 miljarder. Betalningar för pågående omstruktureringar uppgick till cirka SEK 0,4 miljarder i kvartalet. Rörelsekapital, antal dagar Jan-mar 2015 Jan-dec 2014 Jan-sep 2014 Jan-jun 2014 Jan-mar 2014 Genomsnittlig kredittid för kundfordringar Omsättningshastighet i lagret Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar ökade, framförallt beroende på säsongsvariationer och en förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och högre andel försäljning av nätutbyggnad i Kina. Lagrets omsättningshastighet sjönk till följd av den ovan angivna förändringen i affärsmixen. Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder ökade till följd av säsongsvariationer. Åtgärder för att reducera rörelsekapitalet fortsätter genom en förbättrad process från försäljning till betalning. 9 Ericsson första kvartalet 2015

10 FINANSIELL STÄLLNING SEK miljarder 31 mar mar dec Kortfristiga placeringar 30,8 41,8 31,2 + Kassa och likvida medel 35,3 38,1 41,0 Bruttokassa 66,1 79,9 72,2 Räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 50,5 36,3 44,5 Nettokassa 15,6 43,6 27,6 Eget kapital 149,1 142,6 145,3 Summa tillgångar 303,0 267,2 293,6 Omsättningshastighet i sysselsatt kapital (gånger) 1,1 1,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,8% 6,7% 9,8% Soliditet (%) 49,2% 53,4% 49,5% Avkastning på eget kapital (%) 3,6% 6,0% 8,1% Nettokassan minskade i kvartalet till följd av negativt kassaflöde från rörelsen, ökade pensionsavsättningar samt ökade investeringar hänförliga till uppbyggnaden av de tre globala IKT-centren i Sverige och Kanada. Pensionsavsättningarna ökade med SEK 3,8 miljarder, framför allt på grund av lägre diskonteringsräntor i Sverige. Nettokassan, exklusive pensionsavsättningar, var SEK 39,7 miljarder. Skuldprofil, moderbolaget SEK miljarder Den genomsnittliga löptiden för långsiktiga lån var den 31 mars 2015 på 5,6 år jämfört med 5,7 år 12 månader tidigare. Ericsson har en outnyttjad utgående kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2,0 miljarder. Svensk Exportkredit (SEK) MTN obligationslån Nordiska Investeringsbanken Europeiska Investeringsbanken Obligationslån 10 Ericsson första kvartalet 2015

11 Information om moderbolaget Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 1,9 (0,4) miljarder. Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 5,4 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 7,1 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 49,6 (55,0) miljarder. Moderbolaget har under kvartalet redovisat utdelningar från dotterbolag om SEK 1,4 miljarder. I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades egna aktier till anställda på Ericsson under första kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2015 till B-aktier. 11 Ericsson första kvartalet 2015

12 Övrig information Modems upphörde att existera som affärsområde Den 1 januari 2015 lades affärsområdet Modems ner efter ett beslut den 18 september 2014 att Ericsson skulle avsluta utvecklingen av modem och skifta delar av investeringarna till FoU inom radio för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter inom detta område. Strategiförändringen för modem kom efter att bolaget slutfört sin utvärdering av framtiden för modemverksamheten. Segment Modems kommer fortsätta rapporteras som en separat enhet under Ericsson vidtog rättslig åtgärd mot Apple Den 12 januari 2015 lämnade Apple in en stämningsansökan till United States District Court for the Northern District of California för att fastställa att bolaget inte gör intrång i ett fåtal av Ericssons patent. Den 14 januari 2015, efter Apples rättsliga åtgärd, lämnade Ericsson in en stämningsansökan till the United States District Court for the Eastern District of Texas med yrkande om ett beslut på Ericssons föreslagna globala licenseringsavgifter till Apple. Under de två gångna åren av förhandlingar har företagen inte lyckats träffa en överenskommelse om licensiering av Ericssons patent vilka gör det möjligt för Apples mobilprodukter att koppla upp sig mot världen och för att få många av deras applikationer att fungera. Ericsson lämnade in denna stämningsansökan för att få en oberoende bedömning av huruvida Ericssons globala licenserbjudande följer Ericssons åtagande att licensiera på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Det globala licensavtalet för mobilteknik mellan Ericsson och Apple har gått ut och Apple har nekat till att ingå ett nytt licensavtal på de FRAND-villkor som erbjudits. Förändring i Ericssons koncernledning Den 15 januari 2015 meddelade Ericsson att Johan Wibergh, Executive Vice President och chef för segment Networks, kommer att lämna sin roll för en tjänst utanför Ericsson. Wibergh började på Ericsson 1996 och har sedan dess haft flera ledande roller inom bolaget. Wibergh har också sedan 2008 varit del av Ericssons koncernledning. Även om Wibergh lämnar sin tjänst omgående så kommer han att vara tillgänglig för Ericsson fram till den 30 april 2015, då han formellt lämnar bolaget. Från och med den 15 januari 2015 kommer Hans Vestberg, Koncernchef och VD, att även ta rollen som chef för segment Networks. Ericsson stämmer Apple för patentintrång för att försvara patentlicensiering på rimliga villkor Ericsson meddelade den 27 februari att bolaget har lämnat in två klagomål mot Apple vid the United States International Trade Commission (ITC) samt sju stämningar vid the United States District Court for the Eastern District of Texas i grundade på att Apple gör intrång i 41 patent som täcker väsentliga delar av Apples iphones och ipads efter att Apple avböjt Ericssons erbjudande om att låta en domstol fastställa rimliga licensvillkor, bindande för båda bolagen. Patenten inkluderar standardessentiella patent hänförliga till 2G- och 4G/LTE-standarderna samt andra patent som är kritiska för egenskaper och funktionalitet hos Apples produkter. Ericsson yrkar att ITC skall utfärda exclusion orders, det vill säga förbud att föra in berörda produkter i USA, och att domstolen i Texas meddelar förbud mot fortsatt intrång samt skadestånd. Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet Den 11 mars meddelade Ericsson om varsel av tjänster i Sverige, framförallt inom FoU och produktion, som är en del av kostnads- och effektivitetsprogrammet. Aktiviteter inom programmet under 2015 kommer framförallt att inriktas på globala strukturella förbättringar inom FoU, tjänsteleveransen och produktion. Programmet omfattar både personalneddragningar och besparingar i externa kostnader över hela verksamheten. Som meddelades vid kapitalmarknadsdagen den 13 november 2014 kommer utökade effektivitetsåtgärder att genomföras globalt till och med Programmet har som mål att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder med full effekt under Ericsson meddelade avsikten att förvärva tjänsteverksamhet inom telekom och IT i Kina Den 16 mars meddelade Ericsson att bolaget har ingått ett definitivt avtal om att köpa telekomverksamheten inom Sunrise Technology, en leverantör av IT-tjänster inom drift- och affärsstödsystem (OSS & BSS). Sunrise Technology, som har sitt huvudkontor i Guangzhou i Kina, kommer att fortsätta sin verksamhet som ett separat bolag och serva sina kunder som ligger i andra sektorer än telekom. Förvärvet av Sunrise Technology stärker Ericssons ställning in om OSS & BSS, vilket är ett av det utvalda tillväxtområdena där Ericsson har som mål att uppnå en ledande ställning. Omkring anställda, av vilka nästan alla är baserade i Guangzhou, kommer att övergå till Ericsson i det andra kvartalet 2015 efter att sedvanliga processer för slutförande av förvärv har genomförts. De anställda har sin expertis inom IT-konsulting; systemintegration för betal- och faktureringssystem; system för att hantera kundinformation och -dialog; lösningar för affärsbevakning/analys, samt utveckling av applikationer och underhåll av systemen. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Beslut vid årsstämman Den 14 april 2015 höll Ericsson sin årsstämma i Stockholm. Den föreslagna utdelningen om SEK 3,40 per aktie godkändes av stämman. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Leif Johansson som styrelsens ordförande. Roxanne S. Austin, Nora Denzel, Börje Ekholm, Alexander Izosimov, Ulf J. Johansson, Kristin Skogen Lund, Hans Vestberg och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter och Anders Nyrén och Sukhinder Singh Cassidy valdes som nya styrelseledamöter. I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. 12 Ericsson första kvartalet 2015

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer