ATT ARBETA I UPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT ARBETA I UPPDRAG"

Transkript

1 ATT ARBETA I UPPDRAG

2 WSPs VERKSAMHETSSYSTEM WSPs värderingar är viktiga grundpelare som präglar all verksamhet och styr hur vi uppträder mot våra kunder, i våra uppdrag och gentemot varandra. Värderingarna är en av tre samverkande principer som styr hela verksamheten inom WSP. De övriga är målstyrning och metodstyrning. Målstyrningen används främst för att uppnå WSPs resultat externt och internt. Metodstyrning används för att sprida Best Practice. I uppdragen som WSP utför åt kunder sker detta genom rutiner och verktyg i verksamhetssystemet. Verksamhetspolicy Inom WSP har vi en gemensam verksamhetspolicy som innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö: Våra värderingar är: Vi ligger steget före Vi är pålitliga Vi samverkar Vi är engagerade Vi tar ansvar Vårt arbete präglas av att vi; infriar kundernas förväntningar tar ekologisk hänsyn, förebygger förorening och eftersträvar bra miljöval i uppdragen såväl som i den egna verksamheten, där lagar och andra krav utgör miniminivån eftersträvar en god arbetsmiljö i den egna verksamheten såväl som i de fysiska platser som är resultatet av många av våra uppdrag främjar fortsatt lärande och strävar efter ständiga förbättringar i vår verksamhet utnyttjar företagets samlade kunskap och hjälpmedel i varje uppdrag. Vår mission är: To be a solution-driven advisor with outstanding expertise. Vår vision är: Always be the first choice for clients, partners and employees Ledning- och stödprocesser Uppdragsprocess IT-stöd POST Oavsett om uppdraget är litet och snabbt eller komplext och långvarigt så hanteras alla frågor enligt samma process. Inga frågor faller mellan stolarna och eventuella problem kommer upp på bordet i ett tidigt skede. Medarbetarna För medarbetarna är verksamhetssystemet ett hjälpmedel som gör det enklare att göra rätt från början och som också innebär mindre sårbarhet. Om någon blir sjuk eller slutar så kan en kollega överta uppdraget utan att man tappar tid eller information. WSPs verksamhetssystem med dess IT-stöd, säkerställer att alla våra uppdrag genomförs på ett strukturerat sätt och enligt företagets mål, värderingar och strategi. Med hjälp av systemet kan vi genomföra ett ständigt förbättringsarbete som säkerställer en hög kvalitet på vårt arbete och en långsiktig lönsamhet. Kunderna För våra kunder innebär systemet att vi kan infria deras förväntningar och skapa mervärde. Unikt system WSPs verksamhetssystem innefattar både kvalitetsledning och miljöledning. Företagets administrativa styrning kopplas samman med tekniska metoder och strategier till ett enhetligt integrerat verksamhetssystem. WSPs värderingar går som en röd tråd genom vårt arbetssätt. Målen med verksamhetssystemet är att underlätta arbetet, främja samverkan och samarbete, bidra till ett ökat lärande och vara styrande för alla våra uppdrag. 2 Att arbeta i uppdrag

3 WSPs verksamhetssystem är certifierat enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO av Det Norske Veritas. DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikat Nr SKM-AQ-702 / 2000-SKM-AE-172 Härmed intygas att WSP Sverige AB i SVERIGE Orter enligt appendix uppfyller kraven i standarden för ledningssystemen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Detta certifikat gäller för: Konsulttjänster inom WSP Analys & Strategi, WSP Brand & Risk, WSP Bro & Vattenbyggnad, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems, och WSP Rumänien Företaget ursprungligen certifierat: Ort och datum: Stockholm, Certifikatet är giltigt till: för det ackrediterade: DNV CERTIFICATION AB, SVERIGE Ansvarig för revisionen: Anders Wingqvist Revisionsledare Ann-Louise Pått Ledningens representant Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION AB, BOX 6046, SOLNA, SWEDEN, TEL:+46 (0) , / Att arbeta i uppdrag 3

4 Uppdragstypsrutiner VÅR UPPDRAGSPROCESS WSPs verksamhetssystem innehåller de rutiner som fastställer hur vi arbetar i våra uppdrag; från överenskommelse med kunden till leverans av uppdrag samt de hjälpmedel som bör användas. Före uppdrag yhantera leads Under uppdrag Sälja Avtala Planera yhantera förfrågan ylämna anbud yupprätta avtal yskapa uppdragsrum yklargöra kundkrav och planera leverans yplanera uppdragsstyrning yplanera metod- och teknikgenomgångar, egenkontroll och granskning yplanera kommunikation Uppdragsprocessen består alltid av en allmän del som gäller alla uppdrag och en specifik del för det aktuella uppdraget, anpassat efter uppdragstyp. Processtödet är dessutom anpassat efter uppdragets storlek. Detta ger ett unikt processtöd för varje uppdrag. Gemensamma rutiner Uppdragets storlek: L, M, S 4 Att arbeta i uppdrag

5 Genomföra yhålla startmöte yskriva dagbok och tid ystyra aktiviteter, tid och resurser yhålla avstämningsmöte ygenomföra metod- och teknikgenomgångar, egenkontroll och granskning yhantera ändringar (ÄTA) yhantera förbättringsförslag och kundklagomål Efter uppdrag Avsluta yåterföra erfarenheter y Avsluta, arkivera och uppdatera Att arbeta i uppdrag 5

6 Före uppdrag Under uppdrag Sälja Avtala Planera yhantera leads Leads hanteras så att beslut att gå vidare eller inte kan fattas av rätt person, i rätt tid och med rätt information. yhantera förfrågan Förfrågningar hanteras på rätt sätt så att beslut att starta anbudsarbetet kan fattas av rätt person, i rätt tid och med rätt information. Förfrågan adresseras till rätt mottagare som registrerar och klarlägger vilka tjänsteområden och uppdragstyper som omfattas. Förfrågningar som rör flera affärsområden förmedlas till den regionala marknadssamordnaren. I de fall man avstår från att lämna anbud ska beslutsdokumentation sparas och kunden meddelas. ylämna anbud Ett effektivt anbudsarbete krävs för att erhålla uppdrag med rätt ersättning och med rätt förutsättningar. En anbudsansvarig utses som tar fram lämplig organisation och tidsplan. Uppdragstyperna klarläggs och uppdragets storlek bedöms. Omfattningen definieras i form av förutsättningar, krav, villkor, resursbehov, avgränsningar och förväntat uppdragsresultat. Eventuella risker med uppdraget bedöms och oklarheter i förfrågan dokumenteras. Nödvändiga resurser för uppdraget säkerställs genom interna och externa överenskommelser. Den anbudssansvarige kontrollerar att anbudet levereras i tid, enligt förfrågan. yupprätta avtal Baserat på anbudet upprättas ett avtal med kund innan uppdrag startas. Interna och externa avtal som speglar kundavtalet tecknas. Lägsta nivå av avtal är en uppdragsbekräftelse. yskapa uppdragsrum Förutsättningar för en bra styrning av uppdragets dokumentation, ekonomi och genomförande skapas genom att uppdraget läggs upp i verksamhetssystemet. Planeringsarbetet inleds och ett nytt uppdrag registreras med utgångspunkt från avtalsunderlaget. Uppdragets registreringsprocess fortsätter med val av uppdragstyper, anpassning av mappstruktur och prissättning. Uppdragsplanen genererar automatiskt arbetsuppgifter utifrån valda uppdragstyper och dess storlek. Arbetsuppgifter kan sedan fördelas ut till uppdragets utsedda medlemmar. Klargöra kundkrav och planera leverans Här tydliggörs vilka resultat som ska uppnås och på vilket sätt det ska ske. En tydlig översikt skapas och dokumenteras över kundkravens omfattning, underlag, aktiviteter, redovisning och ansvar för att underlätta uppföljning av uppdraget. Krav och behov kring juridiska frågor och miljö- och arbetsmiljöstyrning för hållbarhet identifieras och dokumenteras. Tid och omfattning av leverans för uppdraget planeras och dokumenteras tillsammans med identifierade och bedömda risker relaterade till uppdragsprocessen eller slutprodukten. yplanera uppdragsstyrning Aktivitets-, tids- och resursstyrning planeras för att uppnå rätt leverans i rätt tid till rätt kostnad. Uppdragsstyrningen utgör underlag för en effektiv ekonomistyrning, resursstyrning, samordning samt beskrivningar av ansvar och befogenheter i uppdraget. Kund och uppdragsmedlemmar informeras om organisationen, interna och externa underkonsulter samt ansvarsområden och befogenheter. En tids- och resursmodell väljs och aktuella aktiviteter för uppdraget planeras baserat på vem som gör vad, hur lång tid det tar och när det sker. yplanera metod- och teknikgenomgångar, egenkontroll och granskning Regelbundna kontroller och genomgångar planeras under uppdragets gång för att säkerställa uppdragets resultat. Alla handlingar som dokumenterar uppdragsresultat i form av exempelvis utred-ningsrapporter, mätresultat, ritningar, beräkningar och beskrivningar ska egenkontrolleras, interngranskas och godkännas av utsedda personer vid planerade tillfällen. yplanera kommunikation Alla intressenter ska under uppdragets gång ha tillgång till korrekt och nödvändig information. Intressenter kan vara kund, medarbetare i uppdraget, intern linjeorganisation, underleverantörer med flera. Planering av hur och när information ska ges görs för varje intressent. 6 Att arbeta i uppdrag

7 Efter uppdrag Genomföra Avsluta yhålla startmöte En korrekt start av genomförandefasen där alla uppdragsmedlemmar och kunden får en tydlig målbild av uppdraget. Uppdragsansvarig bedömer om internt, externt eller gemensamt startmöte ska hållas för att ge uppdragets inblandade en god kännedom om förutsättningar och krav. Startmötets agenda omfattar målbild, uppdragsstyrning, risker och leveranser. Noteringar eller protokoll dokumenteras. yskriva dagbok och tid Viktiga händelser och förändringar noteras för att alla intressenter ska ha tillgång till korrekt information och eventuella överenskommelser som sker under uppdraget. Tid och kostnader ska kunna bokas enligt plan. Under uppdraget skrivs uppdragsdagbok för att dokumentera uppgifter som inte dokumenteras på annat sätt, exempelvis muntliga. Uppdragsansvarig beslutar hur dagbok ska skrivas och ser till att dagboken finns tillgänglig för läsning. ystyra aktiviteter, tid och resurser För att se till att uppdraget följer planeringen med de förändringar som överenskommits med kund. Rätt leverans i rätt tid till rätt kostnad är målet. Uppdragsansvarig ser till att granskning av nedlagd tid, utlägg mot budget och fakturaunderlag, görs med lämpliga intervaller beroende på uppdragets komplexitet, risk och genomförande. Uppdragsansvarig svarar också för att hålla prognoser, budgetar och tidsplanering aktuella. Uppdateringar om riskbedömning och muntliga eller skriftliga rapporter om uppdragets progress lämnas till avdelningschef och till kund i enlighet med avtalet. yhålla avstämningsmöte Avstämningsmöte hålls för att säkerställa att alla uppdragsmedlemmar kontinuerligt har god kännedom om förändringar i uppdraget så att alla arbetar efter samma målbild, förutsättningar och krav. Uppdragsansvarig planerar när interna, externa eller gemensamma avstämningsmöten ska hållas för att ge uppdragets inblandade en god kännedom om uppdragets situation. Vid dessa möten följs en agenda med punkter som målbild, uppdragsstyrning, förändringar, risker och leveranser. Noteringar/protokoll dokumenteras. ygenomföra metod- och teknikgenomgångar, egenkontroll och granskning Avtalade kundkrav och leveranser följs upp under uppdragets gång för att säkerställa korrekt resultat. Rätt leverans i rätt tid till rätt kostnad är målet. För att säkerställa att uppdragresultatet uppfyller uppställda krav utförs löpande teknik-/metodgenomgångar, egenkontroller, interngranskning, samgranskning och godkännande av resultat och delresultat. Granskning av resultat genomförs och dokumenteras enligt uppdragsplan och utfallet stäms av mot leveransen och eventuella avvikelser åtgärdas om möjligt. I annat fall beslutar avdelningschef om kund eller berörda parter ska informeras. Leveranser från WSP godkänns av attestberättigad person. yhantera ändringar (ÄTA) Ändringar och tillägg från tecknat avtal hanteras löpande under uppdragets gång. Ändringar och tillägg ska vara överenskommet med kund för att säkra rätt leverans i rätt tid till rätt kostnad. Det ska tydligt framgå vem som betalar för vilka insatser. För hantering av ändringar registreras ÄTA i uppdragsrummet tillsammans med orsak, konsekvenser, åtgärd och eventuell fördelning av kostnader. De nya förutsättningarna beaktas och dokumenteras skriftligt med kund och eventuellt internt. Alla ÄTA-arbeten särhålls i budget som egna aktiviteter. yhantera förbättringsförslag och kundklagomål Förbättringsförslag och kundklagomål tas tillvara i samband med genomförande av uppdraget. Identifierade förbättringsförslag inom uppdraget registreras. Förslaget delegeras till uppdragsansvarig för planering av åtgärd. Identifierade avvikelser och kundklagomål registreras på Förbättringsplatsen. De grundläggande orsakerna analyseras och en åtgärdsplan skapas innan eventuell information går till kund. Den utsedda ansvariga personen ansvarar för genomförandet av åtgärder och registrerar dessa på Förbättringsplatsen. Slutligen kontrolleras, och godkänns åtgärderna av avdelningschefen innan ärendet stängs. yåterföra erfarenheter Erfarenheter från uppdraget tas tillvara som stöd till kommande uppdrag. Genom att systemet förbättras undviks upprepningar av fel och problem. Avdelningschef och uppdragsansvarig bedömer vilka uppdrag som ska följas upp och hur detta ska genomföras. Resultatet av uppföljningen och uppdragsgruppens egna erfarenheter diskuteras och dokumenteras under ett avslutningsmöte som sedan återkopplas till den egna organisationen. yavsluta, arkivera och uppdatera Uppdraget avslutas på ett korrekt sätt. Dokumentationen arkiveras så att den blir tillgänglig för behöriga medarbetare och för kunden enligt avtal. Vid uppdragets avslut meddelas kund att uppdraget avslutats. Uppdraget avslutas i samtliga system. Att arbeta i uppdrag 7

8 IT-STÖD Alla WSPs konsulter arbetar i en IT-miljö som underlättar arbetet och medverkar till att det är lätt att göra rätt. Arbetsplatsen, skrivbordet, med stöd och styrning för genomförandet. Här finns bland annat dokumenthantering och en utvecklad uppdragsstyrningsmall med anbudskalkyl, budget, rapporter, prognoser, nyckeltal och uppdragsplaner. IT-stödet omfattar alla uppdragstyper, dokument och verktyg som behövs för att genomföra våra uppdrag på ett effektivt och professionellt sätt. Systemet är mycket överskådligt och omfattar en arbetsplats, en processplats och en förbättringsplats. Alla konsulter på WSP arbetar på samma sätt, i samma system och har tillgång till samma information och stöd för hur uppdraget genomförs. Kontinuerligt förbättringsarbete i uppdragen bidrar till organisationens kunskapsutveckling. Alla arbetar utifrån lättillgängliga, välanpassade rutiner med de bästa verktygen som säkrar resultat och kvalitet i uppdragen. Processplatsen, biblioteket, innehåller alla rutiner och verktyg som finns inom WSP. POST Förbättringsplatsen, postlådan, där vi kan lämna förbättringsförslag samt följa allt förbättringsarbete inom WSP och använda dess goda resultat. 8 Att arbeta i uppdrag

9 I alla uppdrag ingår att beakta och utifrån uppdragets förutsättningar planera aktiviteter för: Miljöstyrning Hållbarhetsstyrning Arbetsmiljöstyrning Riskhantering Dokumentation Kommunikation Att arbeta i uppdrag 9

10 FÖR DIG SOM KUND INNEBÄR VÅRT VERKSAM- HETSSYSTEM: Kvalitet Genom att alla konsulter på WSP jobbar på ett strukturerat sätt med gemensamma hjälpmedel och verktyg kommer kvalitetssäkringen av våra tjänster att öka. Med verksamhetssystemet är det lättare att följa arbetet både för kunderna och för de konsulter som deltar i uppdraget. Kunskapsförmedling och kunskapsåterföring är centrala delar i verksamhetssystemet. 10 Att arbeta i uppdrag

11 Effektivitet Att alla arbetar i ett gemensamt system gör arbetet effektivt. Att följa verksamhetssystemets rutiner innebär att både tid och pengar sparas. Man säkerställer att inga frågor hamnar mellan stolarna och arbetssättet innebär också ett ständigt lärande erfarenheter tas om hand och genom en ordentlig utvärdering i uppdrag förhindras upprepning av misstag. Styrning Systemet innebär en tydlig styrning av all verksamhet. Syftet är att nå varje uppdrags mål. Därför finns ett gemensamt regelverk med rutiner och hjälpmedel och tydlig ansvarsfördelning. Här finns funktioner för uppdragsspecifikation, uppdragsstyrning samt för korrekta och snabba rapporteringar. Det finns också funktioner för riskhantering och metoder för att lösa problem i ett tidigt skede. Hållbarhet WSP eftersträvar att vara kundernas förstahandsval när det gäller hållbar samhällsutveckling. Vi har därför webbaserade system för att stödja alla våra konsulter med rätt kunskap för varje typ av uppdrag. Ett stort urval av kompetenshöjande aktiviteter erbjuds våra konsulter såsom nätverk, mentorprogram och utbildningar inom hållbar utveckling. Vi har också hållbarhetssamordnare i de projekt där särskild kompetens erfordras. Ständiga förbättringar Genom WSPs verksamhetssystem hoppas vi kunna leva upp till en utveckling där vi hela tiden lär oss mer och där vi också delar vår kunskap med varandra och våra kunder. Att arbeta i uppdrag 11

12 WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 30 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Sep_14_v1.6

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Uppdrag: X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Beställare: Akademiska hus i Uppsala AB Gävle Ramböll Sverige AB Region: Mitt El-teknik. Kenneth Hedlöf Uppdragsledare Uppdragsnr: 613Q1253212 Rev nr

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg

Kontroll över IT för efterlevnad och framgång. Johanna Wallmo Peter Tornberg Kontroll över IT för efterlevnad och framgång Johanna Wallmo Peter Tornberg Agenda Direktiv från EU - tidsplan EU:s 8:e direktiv: syfte och innehåll Hur kommer svenska bolag att påverkas? Utmaningar vid

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2 Ledningssystem JLL Definition ledningssystem Det är ett system av processer och rutiner som säkerställer att organisationen kan genomföra de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå dess mål. Systemet

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427651, 45811 Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A Revisionskriterium

Läs mer

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Riksbankens diarienummer 2013-111-STA PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Outsourcing IT Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20 Outsourcing IT drift Syfte

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer