Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den november 2009 För mer information om olika ärenden, besök Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Region Skånes budget för 2010 var huvudämnet när regionfullmäktige sammanträdde den november Efter votering fastställdes majoritetens budgetförslag. Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) framhöll att det är fjärde året i rad som majoriteten lägger fram en stark budget som kommer att innebära balans i Region Skånes ekonomi. Majoritetens budget för 2010 innehåller bl.a. en satsning på en miljard kr till hälsooch sjukvården, 274 miljoner kr till Hälsoval Skåne och 30 miljoner kr till hörselvården. Skattesatsen på 10,39 kr föreslås förbli oförändrad nästa år, likaså patientavgifterna inom öppenvården. Regionrådet Uno Aldegren (s) framhöll att socialdemokraternas budgetförslag om att höja skatten med 60 öre skulle kunna ge nya arbetstillfällen. Skattehöjningen skulle också stärka hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturlivet. Även vänsterpartiet ville höja skatten, men inte med lika mycket. Vänstern ville dessutom avskaffa Hälsoval Skåne. Sverigedemokraternas ville i sitt budgetförslag öka resurserna till vården med 156 miljoner kronor bl.a. genom att renodla kulturverksamheten och avskaffa vård till papperslösa flyktingar. Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Regionfullmäktige har beslutat att från och med årsskiftet slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö för att istället bilda Skånes universitetssjukhus. Samtidigt bildas Universitetsmedicinskt centrum Skåne tillsammans med Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne samt skapa möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. På sjukhusen kommer kliniker, verksamheter och administration att arbeta under en sjukhusledning Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 31 miljarder kronor (2008). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 Region Skåne satsar på E22 och Västkustbanan Region Skåne kommer att avsätta 220 miljoner kr i den regionala infrastrukturplanen för att tidigarelägga utbyggnaden av väg E22. De delsträckor som är aktuella för utbyggnad är Rolsberga-Fogdarp samt Linderöd-Vä. Byggstart är planerad till Det är innebörden av att regionfullmäktige godkände ett finansieringsavtal mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket. Oppositionen hade invändningar mot avtalet, bland annat var miljöpartiet och vänsterpartiet kritiska till att avtalet gäller utbyggnad till motorvägsstandard. Regionfullmäktige ställde sig även bakom en medfinansiering av en utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan, Helsingborg-Maria. Region Skåne avsätter 50 miljoner kr ur den regionala transportinfrastrukturplanen till utbyggnaden. Ändrade patient- och tandvårdsavgifter För att möta förväntade kostnadsökningar 2010 beslutade regionfullmäktige om en höjning av tandvårdstaxan motsvarande 1,3 procent. Uppräkningen påverkar inte Frisktandvården. Ändringarna gäller från och med den 1 januari Regionfullmäktige beslutade även om ett antal ändringar i patientavgifter för öppenvård. Ändringarna innebär bl.a. att blir avgiftsfritt med vaccinationer även för personer under 65 år som återkommande kontrolleras för svår hjärt- och/eller lungsjukdom. Även dessa ändringar gäller från och med den 1 januari Dagordningen vid regionfullmäktiges möte november 2009 Ärende 1-3: Upprop, inkallelse av ersättare och val av ledamöter som ska justera protokollet Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 till 2012 Förslag föreligger till budget och verksamhetsplan 2010 med plan för åren 2010 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer för 2010 oförändrad skattesats om 10,39 kronor. 2. Regionfullmäktige inför från och med 2010 fullfonderingsmodell av pensionskostnaderna i Region Skåne. 3. Regionfullmäktige fastställer finansiella mål för Region Skåne i enlighet med regionstyrelsens förslag. 4. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2010 enligt bilaga 1, 2 och Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2010 enligt bilaga 4. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

3 6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven i vård. I övrigt har Hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att, i samband med beslut om förändringar mellan Region Skånes förvaltningsdrivna vård och upphandlad privat vård, besluta om omdisponering av regionbidrag mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 7. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2010 enligt bilaga Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (exklusive leasing) till oförändrat miljoner kronor Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder, regionstyrelse samt förvaltningar inom stöd och service att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa den inriktning som i övrigt anges. 10. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och regionstyrelse att fastställa uppdrag och budget för verksamheten i enlighet med angiven inriktning i denna budget och verksamhetsplan. 11. Regionfullmäktige godkänner komplettering av budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 och 2012, sid 17 rubriken God ekonomisk hushållning, enligt föreliggande förslag. 12. Regionfullmäktige beslutar, som en tillfällig ändring för 2010, ändra reglerna i 14 i Region Skånes regler för ekonomiska förmåner för förtroendevalda på så sätt att grundbeloppet för 2010 fastställs till ett oförändrat belopp på kronor. Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 5: Bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne Från den 1 januari 2010 föreslås bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS), för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne. Ett integrerat samarbete mellan universitetssjukvården och Medicinska fakulteten innebär ett förverkligande av en betydelsefull forskningsplattform. Bildandet av Universitetsmedicinskt centrum ska medföra framstående forskning och möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS) den 1 januari 2010 i enlighet med föreliggande förslag. Reservation: (s) och (v) Ärende 6: Patientavgifter i öppenvård från 1 januari 2010 Patientavgifterna föreslås förändras inför Nuvarande struktur är från 1999 och därefter har flera beslut kompletterat ursprungsbeslutet. Patientavgifter om två nivåer som infördes 2009 i samband med genomförande av Hälsoval Skåne har fungerat väl och föreslås oförändrade. Nu gällande avgifter vid vaccination är otydliga och den förslagna ändringen är tydligare och syftar till att de som har störst behov får större tillgång till influensavaccin. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

4 Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom eller skada (intyg, hälsoundersökningar m.m.) samt utfärdande av intyg har inte setts över i sin helhet på många år. Dessutom har klarläggande kommit från Regeringsrätten att åtgärder inom sjukvården, som inte huvudsakligen syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till avgifter inom öppen vård och avgiftsfri vaccination för riskgrupper enligt föreliggande förslag. 2. Regionfullmäktige beslutar att moms tillkommer på avgifter för utlåtande, intyg och åtgärder utan samband med sjukdom. 3. Regionfullmäktige beslutar att höja timtaxan för vissa utlåtande, intyg och åtgärder till kronor exklusive moms. 4. Fastställa patientavgift om 120 kr för av Region Skåne beslutad screeningundersökning (enligt tilläggsyrkande från Henrik Hammar (m) ) 5. Ändringarna träder i kraft Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 7: Taxa för Folktandvården Skåne Folktandvårdens vuxentandvård skall bära sina egna ekonomiska kostnader. Folktandvården Skånes prislista räknade upp senast Tandvårdsnämnden föreslår nu att föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne ska gälla fr.o.m Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne att gälla fr.o.m Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 8: Bidrag till patienter över 65 år med hemdialys I Region Skåne finns för närvarande 5 patienter som har merkostnader för när de genomgår hemdialys och som inte får handikappersättning enligt lag. Det gäller de som fyllt 65 år och har påbörjat och genomgår hemdialysbehandling i hemmet. Hemdialys medför flera fördelar för många patienter bl.a. en betydligt bättre livskvalitet. För sjukvården motsvarar kostnaden för dialysbehandling i hemmet c:a 30% av kostnaden för dialysbehandling på sjukhus. Förslag föreligger om bidrag med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl ersättning för vatten och avfallskostnader till berörda patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 337. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

5 1. Regionfullmäktige fastställer ersättning med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl. ersättning för vatten och avfallskostnader till patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder, och som inte kan erhålla handikappersättning att gälla 2. Ersättningen gäller från Ärende 9: Reglemente för patientnämnden Patientnämnden Skåne hemställer i beslut , 31, om komplettering i gällande reglemente. Sveriges Tandhygienistförening har inkommit med en önskan att för sina medlemmar ingå avtal med nämnden avseende patientnämndsverksamhet. Ett sådant avtal förutsätter en ändring av nämndens reglemente så att uppdraget även omfattar offentligt finansierade privata tandhygienister med egen verksamhet i Skåne. Regionstyrelsen ställer sig bakom patientnämndens hemställan och föreslår följande komplettering i nämndens reglemente. Regionstyrelsen behandlar ärendet Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplettering av reglemente för patientnämnden Skåne. Ärende 10: Trafikförsörjningsplanen 2010 En trafikförsörjningsplan ska årligen upprättas av varje trafikhuvudman med ansvar för kollektiv persontrafik. Trafikförsörjningsplanen är ett viktigt styrdokument. Det uttrycker mål och riktlinjer för kollektivtrafiken och ligger till grund för uppdrag till Skånetrafiken om genomförande och budget. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens förslag till trafikförsörjningsplan för år Protokollsanteckning: (v) Reservation: (s) Ärende 11: Finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne Föreliggande förslag till avtal innebär att Region Skåne avsätter medel inom den regionala infrastrukturplanen för åtgärder på E22. Genom föreliggande förslag uttalar Region Skåne sin ambition att under vissa förutsättningar förskottera medel till staten. Avtalet syftar för Region Skånes del till att tidigarelägga utbyggnaden av E22 i viktiga delar samt att säkerställa att nu föreslagna åtgärder verkligen genomförs. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 330. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

6 1. Regionfullmäktige godkänner finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (s) Reservation: (mp), (sd) och (v) Ärende 12: Genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm - Maria Regionstyrelsens arbetsutskott godkände , avsiktsförklaring avseende Västkustbanan delen Ängelholm-Helsingborg. Nu föreligger förslag till genomförandeavtal. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm Maria mellan Region Skåne, Banverket, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Ärende 13: Finansiering av Öresundståg Förslag föreligger till avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Uppdra åt regionstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg när så bedöms fördelaktigt. Ärende 14: Regional folkhälsostrategi revidering Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har beslutat att revidera den nuvarande regionala folkhälsostrategin, Ambitionen i revideringsarbetet har varit att skapa en så stor delaktighet som möjligt genom dialogkonferenser, remissförfarande och möjlighet att ge synpunkter via webben. Föreliggande förslag har anpassats efter inkomna synpunkter. Förslaget till reviderad regional folkhälsostrategi har antagits av Kommunförbundet Skånes beredning för kultur-, fritid- och folkhälsofrågor ( ). Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 347. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

7 1. Regionfullmäktige antar folkhälsoberedningens förslag till regional folkhälsostrategi med prioriterade områden och målsättningar för strategiperioden Strategin skall åtföljas av handlingsplaner inom de prioriterade målområdena Reservation: (v) Ärende 15: Miljöprogram för Region Skåne 2010 till 2020 Det första miljöprogrammet för Region Skånes fastställdes av regionfullmäktige i april Miljöprogrammet omfattar det interna miljöarbetet i den egna verksamheten som Region Skåne styr över i funktioner som drift, beställning och utveckling. Ett reviderat program beslutades av regionfullmäktige i juni I budget för 2009 beslutades att miljöprogrammet för det interna miljöarbetet skall revideras under 2009 samt att ett klimatmål för Region Skåne ska utarbetas. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige antar reviderat program för Region Skånes interna miljöarbete. 2. Programmet för det interna miljöarbetet ska utvärderas Ärende 16: Skånes Djurpark Höör - Bidrag för år 2009 Ett samarbetsavtal föreslås träffas mellan Skånes Djurpark och Region Skåne. Denna innebär att Region Skåne avsätter nio miljoner kronor i en avslutande utbetalning. Syftet är att säkra en stabil utveckling av djurparkens verksamhet som innebär att skolungdomar, familjer och alla andra besökare fortsatt kan ta del av ett attraktivt och kunskapsrikt besöksmål. Förutom dessa medel avskriver också Region Skåne de ränte- och amorteringsfria lån till stiftelsen Skånes Djurpark på sammanlagt nära 7,4 miljoner kronor som finns sedan tidigare. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skånes Djurpark i enlighet med föreliggande förslag och uppdrar till regionstyrelsen att teckna avtalet. 2. Regionfullmäktige efterskänker i enlighet med avtalet samtliga de ränte- och amorteringsfria lån som Region Skåne beviljat Stiftelsen Skånes djurpark inkluderande det i bokföringen kvarstående beloppet kronor. Reservation: (s) och (v) Ärende 17: Film i Skåne AB finansiering av filmprojekt Business Region Skåne AB har i juli månad 2009, på Regionfullmäktiges uppdrag, förvärvat aktierna i Film i Skåne AB. Film i Skåne AB är därmed det fjärde dotterbolaget i Region Skånes marknadsföringskoncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla filmverksamheten i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

8 Styrelsen för Business Region Skåne AB hemställer om 8 miljoner kronor för filmproduktioner under 2009 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti om 8 miljoner kronor som extra stöd till Business Region Skåne AB i anslutning till avtal om samproduktion av film (Wallander 2/BBC) Finansiering av varje års nyttjande av garantin sker genom ianspråktagande av eget kapital Ärende 18: Förändring av aktiekapital och bolagsordning i Kristianstad Airport AB Till följd av nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB krävs en ändring av bolagsordningen avseende bestämmelsen om aktiekapitalets storlek. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB med kronor till kronor. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport AB. Ärende 19: Utökande av det finansiella samordningsförbundet i Svedala till att omfatta även Skurup Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. I Svedala finns redan ett bildat samordningsförbund och nu ansöker Skurup om att få ingå i detta förbund. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner utökningen av ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Svedala och Skurup, bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svedala kommun, Skurups kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattat erforderliga beslut. 2. Nuvarande förbundsordningen kompletteras att även omfatta Skurups kommun samt med ändringen under 19 att den sista meningen tas bort som lyder kommunerna och regionen betalar arvoden för sina revisorer. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

9 Ärende 20: Bildande av finansiellt samordningsförbund i Åstorp Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åstorps kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattar erforderliga beslut. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för samverkan. 3. Regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i förbundets styrelse. Ärende 21: Valärenden 1. Avsägelsen från Johan Malmqvist, Malmö (m) från uppdraget som vice ordförande i Kristianstad Airport AB beviljas. 2. Avsägelsen från Martin Karlsson från uppdraget som ersättare för sverigedemokraterna i Mellersta valkretsen i regionfullmäktige beviljas. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare. 3. Avsägelsen från Bo Silverbern, Kristianstad (m) från uppdraget som ersättare i Kristianstad Airport AB beviljas. Ärende 22: Motion Förverkliga Simrishamnsbanan Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motionen att regionstyrelsen får i uppdrag att kontakta berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om att initiera järnvägsutredningen mellan Malmö-Dalby och förstudien mellan Dalby-Tomelilla. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige bifaller motionen. Ärende 23: Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning från regionkansliet avseende ej avgjorda motioner. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 326. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

10 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Ärende 24: Frågestund Fråga 1-3 fick ställas. 1. Fråga från Gert Malmberg (s) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående Skånes Taltidning. Jerker Swanstein (m) svarade att bidraget kommer att räknas upp med två procent. 2. Fråga från Kerstin Fredriksson (s) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Danska TVsändningar Pia Kinhult (m) svarade att många kan se de danska tv-sändningarna, men att arbete pågår för att möjliggöra det för fler. 3. Fråga från Vilmer Andersen (v) till ordföranden i nämnden för kollektivtrafik Lars-Ingvar Ljungman (m) angående Kontantlösa bussar i Malmö Lars-Ingvar Ljungman (m) svarade att det krävs giltig biljett för att resa. Planerna är att utöka försäljningsmöjligheter genom avtal med Pressbyrån och/eller andra butikskedjor. Även SMSbiljett gör det möjligt för personer utan period- eller rabattkort att resa. Ärende 25: Information och initiativärenden från de regionala beredningarna för tillväxt och hälsa Regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne lämnar förslag till initiativärende angående: 1. Problem med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne. 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda initiativärendet angående problemet med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne och återkomma med förslag till beslut. Ärende 26: Interpellationer A. Interpellation från Lars-Johan Hallgren (sd) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Öka det regionala ansvaret värna Skånes naturlandskap. B. Interpellation från Vilmer Andersen (v) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Minskat utrymme för infrastruktursatsningar i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

11 1. Interpellationerna A- B får ställas. Svar på interpellationer: A. Interpellationen bordlades. B. Pia Kinhult (m) svarade att följande projekt hamnar utanför riksdagens planeringsram: Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan, Lommabanan och Söderåsbanan, E22 Fjälkinge-Gualöv, standardhöjningar på Skånebanan samt etapp Malmö-Dalby på Simrishamnsbanan. Arbetet gentemot statsmakterna har på många vis skötts bra, men när det pågående arbetet avslutats ska det utvärderas. Kravet om lokal/regional medfinansiering har betydelse. Prioriteringen av de större, namngivna objekten i den regionala planen har dock inte påverkats av kommunal medfinansiering. När det gäller den nationella infrastrukturen bör frågan ställas till de statliga trafikverken och regeringen, men Kinhult konstaterar att medfinansiering haft betydelse i flera projekt i Skåne. Bland initiativen för att öka anslagen till den skånska infrastrukturen finns bl.a. kontakter med regeringen och trafikverken. Region Skåne har också till näringsdepartementet framfört önskemål om en ny ordning i infrastrukturfrågor som utgår ifrån en mer samlad syn än idag. Mer information: Presschef Lina Miller , eller e-post: Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut Denna information redogör för beslut i de ärenden som behandlades vid avtalsutskottets sammanträde den 15 oktober. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se och välj rubriken Politik & Påverkan

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02.

b) Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2014 09 29. c) Protokoll från sammanträde i kostnämnden 2014 10 02. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 december 2014, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Styrelsen 2011-04-08 1 (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m)

Läs mer