Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den november 2009 För mer information om olika ärenden, besök Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Region Skånes budget för 2010 var huvudämnet när regionfullmäktige sammanträdde den november Efter votering fastställdes majoritetens budgetförslag. Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) framhöll att det är fjärde året i rad som majoriteten lägger fram en stark budget som kommer att innebära balans i Region Skånes ekonomi. Majoritetens budget för 2010 innehåller bl.a. en satsning på en miljard kr till hälsooch sjukvården, 274 miljoner kr till Hälsoval Skåne och 30 miljoner kr till hörselvården. Skattesatsen på 10,39 kr föreslås förbli oförändrad nästa år, likaså patientavgifterna inom öppenvården. Regionrådet Uno Aldegren (s) framhöll att socialdemokraternas budgetförslag om att höja skatten med 60 öre skulle kunna ge nya arbetstillfällen. Skattehöjningen skulle också stärka hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturlivet. Även vänsterpartiet ville höja skatten, men inte med lika mycket. Vänstern ville dessutom avskaffa Hälsoval Skåne. Sverigedemokraternas ville i sitt budgetförslag öka resurserna till vården med 156 miljoner kronor bl.a. genom att renodla kulturverksamheten och avskaffa vård till papperslösa flyktingar. Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Regionfullmäktige har beslutat att från och med årsskiftet slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö för att istället bilda Skånes universitetssjukhus. Samtidigt bildas Universitetsmedicinskt centrum Skåne tillsammans med Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne samt skapa möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. På sjukhusen kommer kliniker, verksamheter och administration att arbeta under en sjukhusledning Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 31 miljarder kronor (2008). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 Region Skåne satsar på E22 och Västkustbanan Region Skåne kommer att avsätta 220 miljoner kr i den regionala infrastrukturplanen för att tidigarelägga utbyggnaden av väg E22. De delsträckor som är aktuella för utbyggnad är Rolsberga-Fogdarp samt Linderöd-Vä. Byggstart är planerad till Det är innebörden av att regionfullmäktige godkände ett finansieringsavtal mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket. Oppositionen hade invändningar mot avtalet, bland annat var miljöpartiet och vänsterpartiet kritiska till att avtalet gäller utbyggnad till motorvägsstandard. Regionfullmäktige ställde sig även bakom en medfinansiering av en utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan, Helsingborg-Maria. Region Skåne avsätter 50 miljoner kr ur den regionala transportinfrastrukturplanen till utbyggnaden. Ändrade patient- och tandvårdsavgifter För att möta förväntade kostnadsökningar 2010 beslutade regionfullmäktige om en höjning av tandvårdstaxan motsvarande 1,3 procent. Uppräkningen påverkar inte Frisktandvården. Ändringarna gäller från och med den 1 januari Regionfullmäktige beslutade även om ett antal ändringar i patientavgifter för öppenvård. Ändringarna innebär bl.a. att blir avgiftsfritt med vaccinationer även för personer under 65 år som återkommande kontrolleras för svår hjärt- och/eller lungsjukdom. Även dessa ändringar gäller från och med den 1 januari Dagordningen vid regionfullmäktiges möte november 2009 Ärende 1-3: Upprop, inkallelse av ersättare och val av ledamöter som ska justera protokollet Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 till 2012 Förslag föreligger till budget och verksamhetsplan 2010 med plan för åren 2010 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer för 2010 oförändrad skattesats om 10,39 kronor. 2. Regionfullmäktige inför från och med 2010 fullfonderingsmodell av pensionskostnaderna i Region Skåne. 3. Regionfullmäktige fastställer finansiella mål för Region Skåne i enlighet med regionstyrelsens förslag. 4. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2010 enligt bilaga 1, 2 och Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2010 enligt bilaga 4. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

3 6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven i vård. I övrigt har Hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att, i samband med beslut om förändringar mellan Region Skånes förvaltningsdrivna vård och upphandlad privat vård, besluta om omdisponering av regionbidrag mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 7. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2010 enligt bilaga Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (exklusive leasing) till oförändrat miljoner kronor Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder, regionstyrelse samt förvaltningar inom stöd och service att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa den inriktning som i övrigt anges. 10. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och regionstyrelse att fastställa uppdrag och budget för verksamheten i enlighet med angiven inriktning i denna budget och verksamhetsplan. 11. Regionfullmäktige godkänner komplettering av budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 och 2012, sid 17 rubriken God ekonomisk hushållning, enligt föreliggande förslag. 12. Regionfullmäktige beslutar, som en tillfällig ändring för 2010, ändra reglerna i 14 i Region Skånes regler för ekonomiska förmåner för förtroendevalda på så sätt att grundbeloppet för 2010 fastställs till ett oförändrat belopp på kronor. Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 5: Bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne Från den 1 januari 2010 föreslås bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS), för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne. Ett integrerat samarbete mellan universitetssjukvården och Medicinska fakulteten innebär ett förverkligande av en betydelsefull forskningsplattform. Bildandet av Universitetsmedicinskt centrum ska medföra framstående forskning och möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS) den 1 januari 2010 i enlighet med föreliggande förslag. Reservation: (s) och (v) Ärende 6: Patientavgifter i öppenvård från 1 januari 2010 Patientavgifterna föreslås förändras inför Nuvarande struktur är från 1999 och därefter har flera beslut kompletterat ursprungsbeslutet. Patientavgifter om två nivåer som infördes 2009 i samband med genomförande av Hälsoval Skåne har fungerat väl och föreslås oförändrade. Nu gällande avgifter vid vaccination är otydliga och den förslagna ändringen är tydligare och syftar till att de som har störst behov får större tillgång till influensavaccin. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

4 Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom eller skada (intyg, hälsoundersökningar m.m.) samt utfärdande av intyg har inte setts över i sin helhet på många år. Dessutom har klarläggande kommit från Regeringsrätten att åtgärder inom sjukvården, som inte huvudsakligen syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till avgifter inom öppen vård och avgiftsfri vaccination för riskgrupper enligt föreliggande förslag. 2. Regionfullmäktige beslutar att moms tillkommer på avgifter för utlåtande, intyg och åtgärder utan samband med sjukdom. 3. Regionfullmäktige beslutar att höja timtaxan för vissa utlåtande, intyg och åtgärder till kronor exklusive moms. 4. Fastställa patientavgift om 120 kr för av Region Skåne beslutad screeningundersökning (enligt tilläggsyrkande från Henrik Hammar (m) ) 5. Ändringarna träder i kraft Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 7: Taxa för Folktandvården Skåne Folktandvårdens vuxentandvård skall bära sina egna ekonomiska kostnader. Folktandvården Skånes prislista räknade upp senast Tandvårdsnämnden föreslår nu att föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne ska gälla fr.o.m Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne att gälla fr.o.m Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 8: Bidrag till patienter över 65 år med hemdialys I Region Skåne finns för närvarande 5 patienter som har merkostnader för när de genomgår hemdialys och som inte får handikappersättning enligt lag. Det gäller de som fyllt 65 år och har påbörjat och genomgår hemdialysbehandling i hemmet. Hemdialys medför flera fördelar för många patienter bl.a. en betydligt bättre livskvalitet. För sjukvården motsvarar kostnaden för dialysbehandling i hemmet c:a 30% av kostnaden för dialysbehandling på sjukhus. Förslag föreligger om bidrag med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl ersättning för vatten och avfallskostnader till berörda patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 337. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

5 1. Regionfullmäktige fastställer ersättning med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl. ersättning för vatten och avfallskostnader till patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder, och som inte kan erhålla handikappersättning att gälla 2. Ersättningen gäller från Ärende 9: Reglemente för patientnämnden Patientnämnden Skåne hemställer i beslut , 31, om komplettering i gällande reglemente. Sveriges Tandhygienistförening har inkommit med en önskan att för sina medlemmar ingå avtal med nämnden avseende patientnämndsverksamhet. Ett sådant avtal förutsätter en ändring av nämndens reglemente så att uppdraget även omfattar offentligt finansierade privata tandhygienister med egen verksamhet i Skåne. Regionstyrelsen ställer sig bakom patientnämndens hemställan och föreslår följande komplettering i nämndens reglemente. Regionstyrelsen behandlar ärendet Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplettering av reglemente för patientnämnden Skåne. Ärende 10: Trafikförsörjningsplanen 2010 En trafikförsörjningsplan ska årligen upprättas av varje trafikhuvudman med ansvar för kollektiv persontrafik. Trafikförsörjningsplanen är ett viktigt styrdokument. Det uttrycker mål och riktlinjer för kollektivtrafiken och ligger till grund för uppdrag till Skånetrafiken om genomförande och budget. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens förslag till trafikförsörjningsplan för år Protokollsanteckning: (v) Reservation: (s) Ärende 11: Finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne Föreliggande förslag till avtal innebär att Region Skåne avsätter medel inom den regionala infrastrukturplanen för åtgärder på E22. Genom föreliggande förslag uttalar Region Skåne sin ambition att under vissa förutsättningar förskottera medel till staten. Avtalet syftar för Region Skånes del till att tidigarelägga utbyggnaden av E22 i viktiga delar samt att säkerställa att nu föreslagna åtgärder verkligen genomförs. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 330. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

6 1. Regionfullmäktige godkänner finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (s) Reservation: (mp), (sd) och (v) Ärende 12: Genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm - Maria Regionstyrelsens arbetsutskott godkände , avsiktsförklaring avseende Västkustbanan delen Ängelholm-Helsingborg. Nu föreligger förslag till genomförandeavtal. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm Maria mellan Region Skåne, Banverket, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Ärende 13: Finansiering av Öresundståg Förslag föreligger till avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Uppdra åt regionstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg när så bedöms fördelaktigt. Ärende 14: Regional folkhälsostrategi revidering Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har beslutat att revidera den nuvarande regionala folkhälsostrategin, Ambitionen i revideringsarbetet har varit att skapa en så stor delaktighet som möjligt genom dialogkonferenser, remissförfarande och möjlighet att ge synpunkter via webben. Föreliggande förslag har anpassats efter inkomna synpunkter. Förslaget till reviderad regional folkhälsostrategi har antagits av Kommunförbundet Skånes beredning för kultur-, fritid- och folkhälsofrågor ( ). Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 347. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

7 1. Regionfullmäktige antar folkhälsoberedningens förslag till regional folkhälsostrategi med prioriterade områden och målsättningar för strategiperioden Strategin skall åtföljas av handlingsplaner inom de prioriterade målområdena Reservation: (v) Ärende 15: Miljöprogram för Region Skåne 2010 till 2020 Det första miljöprogrammet för Region Skånes fastställdes av regionfullmäktige i april Miljöprogrammet omfattar det interna miljöarbetet i den egna verksamheten som Region Skåne styr över i funktioner som drift, beställning och utveckling. Ett reviderat program beslutades av regionfullmäktige i juni I budget för 2009 beslutades att miljöprogrammet för det interna miljöarbetet skall revideras under 2009 samt att ett klimatmål för Region Skåne ska utarbetas. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige antar reviderat program för Region Skånes interna miljöarbete. 2. Programmet för det interna miljöarbetet ska utvärderas Ärende 16: Skånes Djurpark Höör - Bidrag för år 2009 Ett samarbetsavtal föreslås träffas mellan Skånes Djurpark och Region Skåne. Denna innebär att Region Skåne avsätter nio miljoner kronor i en avslutande utbetalning. Syftet är att säkra en stabil utveckling av djurparkens verksamhet som innebär att skolungdomar, familjer och alla andra besökare fortsatt kan ta del av ett attraktivt och kunskapsrikt besöksmål. Förutom dessa medel avskriver också Region Skåne de ränte- och amorteringsfria lån till stiftelsen Skånes Djurpark på sammanlagt nära 7,4 miljoner kronor som finns sedan tidigare. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skånes Djurpark i enlighet med föreliggande förslag och uppdrar till regionstyrelsen att teckna avtalet. 2. Regionfullmäktige efterskänker i enlighet med avtalet samtliga de ränte- och amorteringsfria lån som Region Skåne beviljat Stiftelsen Skånes djurpark inkluderande det i bokföringen kvarstående beloppet kronor. Reservation: (s) och (v) Ärende 17: Film i Skåne AB finansiering av filmprojekt Business Region Skåne AB har i juli månad 2009, på Regionfullmäktiges uppdrag, förvärvat aktierna i Film i Skåne AB. Film i Skåne AB är därmed det fjärde dotterbolaget i Region Skånes marknadsföringskoncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla filmverksamheten i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

8 Styrelsen för Business Region Skåne AB hemställer om 8 miljoner kronor för filmproduktioner under 2009 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti om 8 miljoner kronor som extra stöd till Business Region Skåne AB i anslutning till avtal om samproduktion av film (Wallander 2/BBC) Finansiering av varje års nyttjande av garantin sker genom ianspråktagande av eget kapital Ärende 18: Förändring av aktiekapital och bolagsordning i Kristianstad Airport AB Till följd av nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB krävs en ändring av bolagsordningen avseende bestämmelsen om aktiekapitalets storlek. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB med kronor till kronor. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport AB. Ärende 19: Utökande av det finansiella samordningsförbundet i Svedala till att omfatta även Skurup Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. I Svedala finns redan ett bildat samordningsförbund och nu ansöker Skurup om att få ingå i detta förbund. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner utökningen av ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Svedala och Skurup, bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svedala kommun, Skurups kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattat erforderliga beslut. 2. Nuvarande förbundsordningen kompletteras att även omfatta Skurups kommun samt med ändringen under 19 att den sista meningen tas bort som lyder kommunerna och regionen betalar arvoden för sina revisorer. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

9 Ärende 20: Bildande av finansiellt samordningsförbund i Åstorp Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åstorps kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattar erforderliga beslut. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för samverkan. 3. Regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i förbundets styrelse. Ärende 21: Valärenden 1. Avsägelsen från Johan Malmqvist, Malmö (m) från uppdraget som vice ordförande i Kristianstad Airport AB beviljas. 2. Avsägelsen från Martin Karlsson från uppdraget som ersättare för sverigedemokraterna i Mellersta valkretsen i regionfullmäktige beviljas. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare. 3. Avsägelsen från Bo Silverbern, Kristianstad (m) från uppdraget som ersättare i Kristianstad Airport AB beviljas. Ärende 22: Motion Förverkliga Simrishamnsbanan Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motionen att regionstyrelsen får i uppdrag att kontakta berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om att initiera järnvägsutredningen mellan Malmö-Dalby och förstudien mellan Dalby-Tomelilla. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige bifaller motionen. Ärende 23: Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning från regionkansliet avseende ej avgjorda motioner. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 326. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

10 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Ärende 24: Frågestund Fråga 1-3 fick ställas. 1. Fråga från Gert Malmberg (s) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående Skånes Taltidning. Jerker Swanstein (m) svarade att bidraget kommer att räknas upp med två procent. 2. Fråga från Kerstin Fredriksson (s) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Danska TVsändningar Pia Kinhult (m) svarade att många kan se de danska tv-sändningarna, men att arbete pågår för att möjliggöra det för fler. 3. Fråga från Vilmer Andersen (v) till ordföranden i nämnden för kollektivtrafik Lars-Ingvar Ljungman (m) angående Kontantlösa bussar i Malmö Lars-Ingvar Ljungman (m) svarade att det krävs giltig biljett för att resa. Planerna är att utöka försäljningsmöjligheter genom avtal med Pressbyrån och/eller andra butikskedjor. Även SMSbiljett gör det möjligt för personer utan period- eller rabattkort att resa. Ärende 25: Information och initiativärenden från de regionala beredningarna för tillväxt och hälsa Regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne lämnar förslag till initiativärende angående: 1. Problem med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne. 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda initiativärendet angående problemet med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne och återkomma med förslag till beslut. Ärende 26: Interpellationer A. Interpellation från Lars-Johan Hallgren (sd) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Öka det regionala ansvaret värna Skånes naturlandskap. B. Interpellation från Vilmer Andersen (v) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Minskat utrymme för infrastruktursatsningar i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

11 1. Interpellationerna A- B får ställas. Svar på interpellationer: A. Interpellationen bordlades. B. Pia Kinhult (m) svarade att följande projekt hamnar utanför riksdagens planeringsram: Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan, Lommabanan och Söderåsbanan, E22 Fjälkinge-Gualöv, standardhöjningar på Skånebanan samt etapp Malmö-Dalby på Simrishamnsbanan. Arbetet gentemot statsmakterna har på många vis skötts bra, men när det pågående arbetet avslutats ska det utvärderas. Kravet om lokal/regional medfinansiering har betydelse. Prioriteringen av de större, namngivna objekten i den regionala planen har dock inte påverkats av kommunal medfinansiering. När det gäller den nationella infrastrukturen bör frågan ställas till de statliga trafikverken och regeringen, men Kinhult konstaterar att medfinansiering haft betydelse i flera projekt i Skåne. Bland initiativen för att öka anslagen till den skånska infrastrukturen finns bl.a. kontakter med regeringen och trafikverken. Region Skåne har också till näringsdepartementet framfört önskemål om en ny ordning i infrastrukturfrågor som utgår ifrån en mer samlad syn än idag. Mer information: Presschef Lina Miller , eller e-post: Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015

BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 1 BURLÖVS KOMMUN 2012-10-19 Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN 2014-2015 A. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Samhällsekonomisk bakgrund mm Finanskrisen 2008

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer