Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den november 2009 För mer information om olika ärenden, besök Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Region Skånes budget för 2010 var huvudämnet när regionfullmäktige sammanträdde den november Efter votering fastställdes majoritetens budgetförslag. Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) framhöll att det är fjärde året i rad som majoriteten lägger fram en stark budget som kommer att innebära balans i Region Skånes ekonomi. Majoritetens budget för 2010 innehåller bl.a. en satsning på en miljard kr till hälsooch sjukvården, 274 miljoner kr till Hälsoval Skåne och 30 miljoner kr till hörselvården. Skattesatsen på 10,39 kr föreslås förbli oförändrad nästa år, likaså patientavgifterna inom öppenvården. Regionrådet Uno Aldegren (s) framhöll att socialdemokraternas budgetförslag om att höja skatten med 60 öre skulle kunna ge nya arbetstillfällen. Skattehöjningen skulle också stärka hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturlivet. Även vänsterpartiet ville höja skatten, men inte med lika mycket. Vänstern ville dessutom avskaffa Hälsoval Skåne. Sverigedemokraternas ville i sitt budgetförslag öka resurserna till vården med 156 miljoner kronor bl.a. genom att renodla kulturverksamheten och avskaffa vård till papperslösa flyktingar. Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Regionfullmäktige har beslutat att från och med årsskiftet slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö för att istället bilda Skånes universitetssjukhus. Samtidigt bildas Universitetsmedicinskt centrum Skåne tillsammans med Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne samt skapa möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. På sjukhusen kommer kliniker, verksamheter och administration att arbeta under en sjukhusledning Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 31 miljarder kronor (2008). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 Region Skåne satsar på E22 och Västkustbanan Region Skåne kommer att avsätta 220 miljoner kr i den regionala infrastrukturplanen för att tidigarelägga utbyggnaden av väg E22. De delsträckor som är aktuella för utbyggnad är Rolsberga-Fogdarp samt Linderöd-Vä. Byggstart är planerad till Det är innebörden av att regionfullmäktige godkände ett finansieringsavtal mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket. Oppositionen hade invändningar mot avtalet, bland annat var miljöpartiet och vänsterpartiet kritiska till att avtalet gäller utbyggnad till motorvägsstandard. Regionfullmäktige ställde sig även bakom en medfinansiering av en utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan, Helsingborg-Maria. Region Skåne avsätter 50 miljoner kr ur den regionala transportinfrastrukturplanen till utbyggnaden. Ändrade patient- och tandvårdsavgifter För att möta förväntade kostnadsökningar 2010 beslutade regionfullmäktige om en höjning av tandvårdstaxan motsvarande 1,3 procent. Uppräkningen påverkar inte Frisktandvården. Ändringarna gäller från och med den 1 januari Regionfullmäktige beslutade även om ett antal ändringar i patientavgifter för öppenvård. Ändringarna innebär bl.a. att blir avgiftsfritt med vaccinationer även för personer under 65 år som återkommande kontrolleras för svår hjärt- och/eller lungsjukdom. Även dessa ändringar gäller från och med den 1 januari Dagordningen vid regionfullmäktiges möte november 2009 Ärende 1-3: Upprop, inkallelse av ersättare och val av ledamöter som ska justera protokollet Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 till 2012 Förslag föreligger till budget och verksamhetsplan 2010 med plan för åren 2010 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer för 2010 oförändrad skattesats om 10,39 kronor. 2. Regionfullmäktige inför från och med 2010 fullfonderingsmodell av pensionskostnaderna i Region Skåne. 3. Regionfullmäktige fastställer finansiella mål för Region Skåne i enlighet med regionstyrelsens förslag. 4. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2010 enligt bilaga 1, 2 och Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2010 enligt bilaga 4. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

3 6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven i vård. I övrigt har Hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att, i samband med beslut om förändringar mellan Region Skånes förvaltningsdrivna vård och upphandlad privat vård, besluta om omdisponering av regionbidrag mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 7. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2010 enligt bilaga Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (exklusive leasing) till oförändrat miljoner kronor Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder, regionstyrelse samt förvaltningar inom stöd och service att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa den inriktning som i övrigt anges. 10. Regionfullmäktige uppdrar åt nämnder och regionstyrelse att fastställa uppdrag och budget för verksamheten i enlighet med angiven inriktning i denna budget och verksamhetsplan. 11. Regionfullmäktige godkänner komplettering av budget och verksamhetsplan 2010 med plan för 2011 och 2012, sid 17 rubriken God ekonomisk hushållning, enligt föreliggande förslag. 12. Regionfullmäktige beslutar, som en tillfällig ändring för 2010, ändra reglerna i 14 i Region Skånes regler för ekonomiska förmåner för förtroendevalda på så sätt att grundbeloppet för 2010 fastställs till ett oförändrat belopp på kronor. Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 5: Bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne Från den 1 januari 2010 föreslås bildande av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS), för att stimulera den kliniska forskningen i Skåne. Ett integrerat samarbete mellan universitetssjukvården och Medicinska fakulteten innebär ett förverkligande av en betydelsefull forskningsplattform. Bildandet av Universitetsmedicinskt centrum ska medföra framstående forskning och möjligheter för Region Skåne att bli mer konkurrenskraftig inom sjukvård och forskning i Norra Europa. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS) den 1 januari 2010 i enlighet med föreliggande förslag. Reservation: (s) och (v) Ärende 6: Patientavgifter i öppenvård från 1 januari 2010 Patientavgifterna föreslås förändras inför Nuvarande struktur är från 1999 och därefter har flera beslut kompletterat ursprungsbeslutet. Patientavgifter om två nivåer som infördes 2009 i samband med genomförande av Hälsoval Skåne har fungerat väl och föreslås oförändrade. Nu gällande avgifter vid vaccination är otydliga och den förslagna ändringen är tydligare och syftar till att de som har störst behov får större tillgång till influensavaccin. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

4 Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom eller skada (intyg, hälsoundersökningar m.m.) samt utfärdande av intyg har inte setts över i sin helhet på många år. Dessutom har klarläggande kommit från Regeringsrätten att åtgärder inom sjukvården, som inte huvudsakligen syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till avgifter inom öppen vård och avgiftsfri vaccination för riskgrupper enligt föreliggande förslag. 2. Regionfullmäktige beslutar att moms tillkommer på avgifter för utlåtande, intyg och åtgärder utan samband med sjukdom. 3. Regionfullmäktige beslutar att höja timtaxan för vissa utlåtande, intyg och åtgärder till kronor exklusive moms. 4. Fastställa patientavgift om 120 kr för av Region Skåne beslutad screeningundersökning (enligt tilläggsyrkande från Henrik Hammar (m) ) 5. Ändringarna träder i kraft Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 7: Taxa för Folktandvården Skåne Folktandvårdens vuxentandvård skall bära sina egna ekonomiska kostnader. Folktandvården Skånes prislista räknade upp senast Tandvårdsnämnden föreslår nu att föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne ska gälla fr.o.m Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxa för Folktandvården Skåne att gälla fr.o.m Reservation: (s), (sd) och (v) Ärende 8: Bidrag till patienter över 65 år med hemdialys I Region Skåne finns för närvarande 5 patienter som har merkostnader för när de genomgår hemdialys och som inte får handikappersättning enligt lag. Det gäller de som fyllt 65 år och har påbörjat och genomgår hemdialysbehandling i hemmet. Hemdialys medför flera fördelar för många patienter bl.a. en betydligt bättre livskvalitet. För sjukvården motsvarar kostnaden för dialysbehandling i hemmet c:a 30% av kostnaden för dialysbehandling på sjukhus. Förslag föreligger om bidrag med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl ersättning för vatten och avfallskostnader till berörda patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 337. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

5 1. Regionfullmäktige fastställer ersättning med 1000 kr/månad exkl. ersättning för vatten och avfallskostnad eller 2000 kr/månad inkl. ersättning för vatten och avfallskostnader till patienter, som påbörjat hemdialys efter 65 års ålder, och som inte kan erhålla handikappersättning att gälla 2. Ersättningen gäller från Ärende 9: Reglemente för patientnämnden Patientnämnden Skåne hemställer i beslut , 31, om komplettering i gällande reglemente. Sveriges Tandhygienistförening har inkommit med en önskan att för sina medlemmar ingå avtal med nämnden avseende patientnämndsverksamhet. Ett sådant avtal förutsätter en ändring av nämndens reglemente så att uppdraget även omfattar offentligt finansierade privata tandhygienister med egen verksamhet i Skåne. Regionstyrelsen ställer sig bakom patientnämndens hemställan och föreslår följande komplettering i nämndens reglemente. Regionstyrelsen behandlar ärendet Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplettering av reglemente för patientnämnden Skåne. Ärende 10: Trafikförsörjningsplanen 2010 En trafikförsörjningsplan ska årligen upprättas av varje trafikhuvudman med ansvar för kollektiv persontrafik. Trafikförsörjningsplanen är ett viktigt styrdokument. Det uttrycker mål och riktlinjer för kollektivtrafiken och ligger till grund för uppdrag till Skånetrafiken om genomförande och budget. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens förslag till trafikförsörjningsplan för år Protokollsanteckning: (v) Reservation: (s) Ärende 11: Finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne Föreliggande förslag till avtal innebär att Region Skåne avsätter medel inom den regionala infrastrukturplanen för åtgärder på E22. Genom föreliggande förslag uttalar Region Skåne sin ambition att under vissa förutsättningar förskottera medel till staten. Avtalet syftar för Region Skånes del till att tidigarelägga utbyggnaden av E22 i viktiga delar samt att säkerställa att nu föreslagna åtgärder verkligen genomförs. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 330. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

6 1. Regionfullmäktige godkänner finansieringsavtal för Projekt E22 i Skåne mellan Region Skåne, Kristianstads kommun och Vägverket i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Protokollsanteckning: (s) Reservation: (mp), (sd) och (v) Ärende 12: Genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm - Maria Regionstyrelsens arbetsutskott godkände , avsiktsförklaring avseende Västkustbanan delen Ängelholm-Helsingborg. Nu föreligger förslag till genomförandeavtal. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner genomförandeavtal avseende Västkustbanan delen Ängelholm Maria mellan Region Skåne, Banverket, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag. Ärende 13: Finansiering av Öresundståg Förslag föreligger till avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Uppdra åt regionstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse och återförhyrning av nio Öresundståg när så bedöms fördelaktigt. Ärende 14: Regional folkhälsostrategi revidering Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har beslutat att revidera den nuvarande regionala folkhälsostrategin, Ambitionen i revideringsarbetet har varit att skapa en så stor delaktighet som möjligt genom dialogkonferenser, remissförfarande och möjlighet att ge synpunkter via webben. Föreliggande förslag har anpassats efter inkomna synpunkter. Förslaget till reviderad regional folkhälsostrategi har antagits av Kommunförbundet Skånes beredning för kultur-, fritid- och folkhälsofrågor ( ). Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 347. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

7 1. Regionfullmäktige antar folkhälsoberedningens förslag till regional folkhälsostrategi med prioriterade områden och målsättningar för strategiperioden Strategin skall åtföljas av handlingsplaner inom de prioriterade målområdena Reservation: (v) Ärende 15: Miljöprogram för Region Skåne 2010 till 2020 Det första miljöprogrammet för Region Skånes fastställdes av regionfullmäktige i april Miljöprogrammet omfattar det interna miljöarbetet i den egna verksamheten som Region Skåne styr över i funktioner som drift, beställning och utveckling. Ett reviderat program beslutades av regionfullmäktige i juni I budget för 2009 beslutades att miljöprogrammet för det interna miljöarbetet skall revideras under 2009 samt att ett klimatmål för Region Skåne ska utarbetas. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige antar reviderat program för Region Skånes interna miljöarbete. 2. Programmet för det interna miljöarbetet ska utvärderas Ärende 16: Skånes Djurpark Höör - Bidrag för år 2009 Ett samarbetsavtal föreslås träffas mellan Skånes Djurpark och Region Skåne. Denna innebär att Region Skåne avsätter nio miljoner kronor i en avslutande utbetalning. Syftet är att säkra en stabil utveckling av djurparkens verksamhet som innebär att skolungdomar, familjer och alla andra besökare fortsatt kan ta del av ett attraktivt och kunskapsrikt besöksmål. Förutom dessa medel avskriver också Region Skåne de ränte- och amorteringsfria lån till stiftelsen Skånes Djurpark på sammanlagt nära 7,4 miljoner kronor som finns sedan tidigare. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skånes Djurpark i enlighet med föreliggande förslag och uppdrar till regionstyrelsen att teckna avtalet. 2. Regionfullmäktige efterskänker i enlighet med avtalet samtliga de ränte- och amorteringsfria lån som Region Skåne beviljat Stiftelsen Skånes djurpark inkluderande det i bokföringen kvarstående beloppet kronor. Reservation: (s) och (v) Ärende 17: Film i Skåne AB finansiering av filmprojekt Business Region Skåne AB har i juli månad 2009, på Regionfullmäktiges uppdrag, förvärvat aktierna i Film i Skåne AB. Film i Skåne AB är därmed det fjärde dotterbolaget i Region Skånes marknadsföringskoncern. Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla filmverksamheten i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

8 Styrelsen för Business Region Skåne AB hemställer om 8 miljoner kronor för filmproduktioner under 2009 och Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti om 8 miljoner kronor som extra stöd till Business Region Skåne AB i anslutning till avtal om samproduktion av film (Wallander 2/BBC) Finansiering av varje års nyttjande av garantin sker genom ianspråktagande av eget kapital Ärende 18: Förändring av aktiekapital och bolagsordning i Kristianstad Airport AB Till följd av nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB krävs en ändring av bolagsordningen avseende bestämmelsen om aktiekapitalets storlek. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner nedsättning av aktiekapitalet i Kristianstad Airport AB med kronor till kronor. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning för Kristianstad Airport AB. Ärende 19: Utökande av det finansiella samordningsförbundet i Svedala till att omfatta även Skurup Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. I Svedala finns redan ett bildat samordningsförbund och nu ansöker Skurup om att få ingå i detta förbund. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner utökningen av ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Svedala och Skurup, bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svedala kommun, Skurups kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattat erforderliga beslut. 2. Nuvarande förbundsordningen kompletteras att även omfatta Skurups kommun samt med ändringen under 19 att den sista meningen tas bort som lyder kommunerna och regionen betalar arvoden för sina revisorer. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

9 Ärende 20: Bildande av finansiellt samordningsförbund i Åstorp Sedan den 1 januari år 2004 finns det möjlighet att med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) bilda ett samordningsförbund förkortat FINSAM. Genom samordning vill man ge förutsättningar för arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun att effektivisera rehabiliteringsinsatserna. De lokala aktörerna ska på detta vis ges bättre möjligheter att stödja den enskilde individen att uppnå förmåga till eget förvärvsarbete. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige godkänner bildandet av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åstorps kommun och Region Skåne, enligt föreslagen modell med start av verksamheten efter att samtliga intressenter fattar erforderliga beslut. 2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till förbundsordning för samverkan. 3. Regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i förbundets styrelse. Ärende 21: Valärenden 1. Avsägelsen från Johan Malmqvist, Malmö (m) från uppdraget som vice ordförande i Kristianstad Airport AB beviljas. 2. Avsägelsen från Martin Karlsson från uppdraget som ersättare för sverigedemokraterna i Mellersta valkretsen i regionfullmäktige beviljas. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare. 3. Avsägelsen från Bo Silverbern, Kristianstad (m) från uppdraget som ersättare i Kristianstad Airport AB beviljas. Ärende 22: Motion Förverkliga Simrishamnsbanan Christine Axelsson (s) och Uno Aldegren (s) föreslår i motionen att regionstyrelsen får i uppdrag att kontakta berörda kommuner i syfte att träffa en gemensam överenskommelse om att initiera järnvägsutredningen mellan Malmö-Dalby och förstudien mellan Dalby-Tomelilla. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , Regionfullmäktige bifaller motionen. Ärende 23: Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning från regionkansliet avseende ej avgjorda motioner. Regionstyrelsen har behandlat ärendet , 326. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

10 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Ärende 24: Frågestund Fråga 1-3 fick ställas. 1. Fråga från Gert Malmberg (s) till regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) angående Skånes Taltidning. Jerker Swanstein (m) svarade att bidraget kommer att räknas upp med två procent. 2. Fråga från Kerstin Fredriksson (s) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Danska TVsändningar Pia Kinhult (m) svarade att många kan se de danska tv-sändningarna, men att arbete pågår för att möjliggöra det för fler. 3. Fråga från Vilmer Andersen (v) till ordföranden i nämnden för kollektivtrafik Lars-Ingvar Ljungman (m) angående Kontantlösa bussar i Malmö Lars-Ingvar Ljungman (m) svarade att det krävs giltig biljett för att resa. Planerna är att utöka försäljningsmöjligheter genom avtal med Pressbyrån och/eller andra butikskedjor. Även SMSbiljett gör det möjligt för personer utan period- eller rabattkort att resa. Ärende 25: Information och initiativärenden från de regionala beredningarna för tillväxt och hälsa Regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne lämnar förslag till initiativärende angående: 1. Problem med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne. 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda initiativärendet angående problemet med läkarbristen på vårdenheterna i Nordöstra Skåne och återkomma med förslag till beslut. Ärende 26: Interpellationer A. Interpellation från Lars-Johan Hallgren (sd) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Öka det regionala ansvaret värna Skånes naturlandskap. B. Interpellation från Vilmer Andersen (v) till regionrådet Pia Kinhult (m) angående Minskat utrymme för infrastruktursatsningar i Skåne. Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

11 1. Interpellationerna A- B får ställas. Svar på interpellationer: A. Interpellationen bordlades. B. Pia Kinhult (m) svarade att följande projekt hamnar utanför riksdagens planeringsram: Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan, Lommabanan och Söderåsbanan, E22 Fjälkinge-Gualöv, standardhöjningar på Skånebanan samt etapp Malmö-Dalby på Simrishamnsbanan. Arbetet gentemot statsmakterna har på många vis skötts bra, men när det pågående arbetet avslutats ska det utvärderas. Kravet om lokal/regional medfinansiering har betydelse. Prioriteringen av de större, namngivna objekten i den regionala planen har dock inte påverkats av kommunal medfinansiering. När det gäller den nationella infrastrukturen bör frågan ställas till de statliga trafikverken och regeringen, men Kinhult konstaterar att medfinansiering haft betydelse i flera projekt i Skåne. Bland initiativen för att öka anslagen till den skånska infrastrukturen finns bl.a. kontakter med regeringen och trafikverken. Region Skåne har också till näringsdepartementet framfört önskemål om en ny ordning i infrastrukturfrågor som utgår ifrån en mer samlad syn än idag. Mer information: Presschef Lina Miller , eller e-post: Pressinformation - Regionfullmäktiges sammanträde

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2012 gick igenom Nya patientavgifter Region Skåne

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2012 gick igenom Nya patientavgifter Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2011 För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf111128_29

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Patientavgifter Regionfullmäktige fattade beslut om förändringar av patientavgifterna från 1 januari 2013.

Patientavgifter Regionfullmäktige fattade beslut om förändringar av patientavgifterna från 1 januari 2013. Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2012. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf121126--27

Läs mer

Handikapparkering Regionfullmäktige beslutade att införa gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 17)

Handikapparkering Regionfullmäktige beslutade att införa gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 17) Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2012. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf121030

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17 Denna information redogör kortfattat för ärenden som togs upp vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till ärendena på dagordningen.

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 november 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott

Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott Regionstyrelsens PROTOKOLL 1 (5) arbetsutskott 2005-11-30 61 70 Tid 2005-11-30, kl 15.00 17.40 Plats Sammanträdesrum 01, Regionhuset Lund Beslutande Uno Aldegren (s) ordförande Ingrid Lennerwald (s) 1:e

Läs mer

Dagordningen vid regionfullmäktiges sammanträde 30 september och 1 oktober 2013

Dagordningen vid regionfullmäktiges sammanträde 30 september och 1 oktober 2013 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 september och den 1 oktober 2013. För mer information om olika

Läs mer

Projekt för arbetslösa ungdomar

Projekt för arbetslösa ungdomar Denna information redogör kortfattat för fastighets- och servicenämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 16 februari 2012. Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Skånes

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140904 finns handlingarna

Läs mer

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 7 oktober 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Nyheter i korthet: Beslut om budget efter lång debatt. Region Skåne vill ha ESS till Lund

Nyheter i korthet: Beslut om budget efter lång debatt. Region Skåne vill ha ESS till Lund Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 12-13 juni 2006. För mer information om olika ärenden, besök Region Skånes

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 138 Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg Diarienummer 1601664 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Nyheter i korthet: ebatt om Inriktningen för hälso- och sjukvården i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet mellan Kristianstad och Hässleholm

Nyheter i korthet: ebatt om Inriktningen för hälso- och sjukvården i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet mellan Kristianstad och Hässleholm Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2013. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf130226

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Nyheter i korthet: Delårsrapport klubbades igenom efter debatt Grönt ljus för miljonsatsningar på säkerhet och film

Nyheter i korthet: Delårsrapport klubbades igenom efter debatt Grönt ljus för miljonsatsningar på säkerhet och film Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2008. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/rf081028

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-09-26

Nyheter i korthet 2014-09-26 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

2004-10-20 1.2. Anmälan av informationshandlingar. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 1.2. Anmälan av informationshandlingar. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 1.2 Ärendebeskrivning: Informationshandlingar förtecknade i sammanställning 2004-10-12 från regionkansliet../. Anmälan av informationshandlingar Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 48 55 Datum 2009-08-26 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens s sammanträde Tid: 2009-08-26, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset Kristianstad Beslutande Jerker Swanstein (m), ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet: Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 6 maj 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf140506 finns handlingarna

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-09-16 1 (2) 69 Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Diarienummer 1402446 Sjukvårdsnämnd Kryhs

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-31 1 (2) 85 Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1602931 Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Konsortialavtal för Kristianstad Airport AB

Konsortialavtal för Kristianstad Airport AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 8 1(1) Gäller från Diarienummer 2011-07-01 2011/449 Antagen: kommunfullmäktige 2003-05-26 95 och ändrad senast 2011-08-29 79 Konsortialavtal för Kristianstad Airport AB Kommunfullmäktige

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet: Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 1 november 2011 För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf111101

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 november 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se/ finns handlingarna

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2013-11-27 1 (7) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Ann-Christine Lundqvist Folkhälsostrateg 044-309 32 38 ann-christine.lundqvist@skane.se Datum 2006-08-24 1 (8) Folkhälsoutskottet Förslag till allmänna riktlinjer och

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande 2015-02-03 1 (6) Sammanträde med Patientnämnden Dag: 2015-02-03 Tid: 14.30 16.30 Plats: Hantverkargatan 45, Landstingshuset Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Eleonor Eriksson (S) Vice ordf Pia Helleday

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

Mer information: Tf presschef Jimmy Gottfridsson, , eller via e-post:

Mer information: Tf presschef Jimmy Gottfridsson, , eller via e-post: Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 27 november 2014 i Kristianstad. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer