Projekteringshandbok YTONG Energy+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringshandbok YTONG Energy+"

Transkript

1 Projekteringshandbok YTONG Energy+

2 Denna publikation är tryckt på FSC-märkt papper i enlighet med Xellas hållbarhetspolicy

3 Innehåll Sida Sida Innehåll... 3 YTONG Energy + YTONG Energy Hållbarhet...5 Sortiment YTONG Energy Prefabricerad YTONG Energy + balk...8 Universell betongbalk...8 Ytong Lim och Grundputs...9 YTONG Energy + beslag m.m...9 YTONG Energy + YTONG Energy + tekniska data CE-certifiering Ytong Grundputs Ytong Grundputs produktdata Ytong Grundputs säkerhetsdatablad Statik Grund...20 Pelare...23 Punktlaster...24 Planläggning av väggkonstruktionens understöd Vågrät lastfördelning på hålmur...26 Dimensionering av bjälkupplag...27 Värmeisolering Grund...58 Köldbryggor Det termiska inomhusklimatet...64 Energikrav på bygget...66 Minsta värmeisolering...66 U-värden...68 Fuktsäkring Grundbegrepp betr. fukt i byggnationer...70 Fuktpåverkan...72 Invändig efterisolering...73 Brand Brandförhållanden Ytong byggnadsdelar enligt EC Ljud Ljudisolering för Ytong-väggar...79 Ljud - principlösningar...81 Detaljer YTONG Energy + Konstruktionsdetaljer massiv yttervägg...83 Montage av YTONG Energy + Allmänt Montage...96 Ytong putssystem - utförande Pelarlängd...28 Robusthet/tjockleksförhållande...28 Glidning...28 Stabilitet generellt...29 Projektering av lodrät och vågrät belastning...30 Dimensionering av väggfält mot vältning och glidning.37 Bärförmåga hos fältvägg till schema...38 Eftervisning av glidning...39 Elinstallationer...57 YTONG Energy + 3

4 YTONG Energy + YTONG Energy + YTONG Energy + är resultatet av ett målinriktat utvecklingsarbete: ett superisolerande byggblock till bärande ytterväggar med Ytong lättbetong s goda fuktreglerande och värmeabsorberande egenskaper. Samtidigt har hållbarhet i alla led från råvaruutvinning, produktion och användning till återanvändning varit i fokus. Produkten kan återanvändas till 100 % och ger därför nya möjligheter till hållbart byggande. YTONG Energy+ är Cradle-to-Cradle-certifierat. YTONG Energy + består av 3 lager innerst ett bärande lager Ytong lättbetong med densitet 340 kg/m³, i mitten ett högisolerande lager Ytong Multipor lättbetong med densitet 115 kg/m³ och ytterst en klimatavskärmning av Ytong lättbetong 340 kg/m³ som ger fasaden den nödvändiga stabiliteten. De 3 lagren gjuts under ett arbetsmoment till ett block. Den här produktionsmetoden är unik för YTONG Energy + och ger byggblocken en rad goda egenskaper som skiljer dem åt från alla andra lösningar: n 100 % ickeorganiskt material n Samma material genom hela blocket n Ingen avdunstning av skadliga ämnen n..ingen hälsorisk, varken vid bearbetning eller användning n..100 % återanvändbart som råmaterial för nya lättbetong produkter n Enkel projektering n Säkert uppförande ett arbetsmoment n U-värde 0,11 god värmeisolering n Säkerställer bekvämt inomhusklimat n Ekonomisk lösning Massiva ytterväggar med U-värde på bara 0,11 W/mK YTONG Energy + används till massiva, bärande ytterväggar upp till 2 våningars höjd som bärande ytterväggar eller alternativt som utfyllnadsmaterial. Den enkla byggmetoden, där bärande konstruktion och isolering är en integrerad lösning, garanterar en tät byggnad. YTONG Energy + blocken kompletteras med Ytong Balk och Ytong Grundputs. Våningsdäck och platt tak kan med fördel utföras med Ytong däckelement isolerat med Ytong Multipor, så att hela råhuset uppförs i lättbetong och utan att fuktspärr behöver användas. YTONG Energy + håller 25 cm i modulmått. Efter uppmurning putsas väggarna på båda sidor. Energy + som lösning har en rad fördelar utöver den suveräna isoleringsegenskapen och det sunda och behagliga inomhusklimatet: n..massiv yttervägg i ett material är lätt att dimensionera vad gäller både stabilitet, värme, fukt och ljud. n..färre arbetsuppgifter, enklare logistik. n..en leverantör. n Få material. n..det går lätt och snabbt att bygga med YTONG Energy + block. Bärande mur och isolering utförs i ett enda arbetsmoment, tidskrävande fuktspärrar behöver inte sättas upp och de stora lätthanterliga blocken, som är enkla att bearbeta med skärande och slipande handverktyg, garanterar ett snabbt bygge. n..väggen utan fuktspärr kan ta upp och ge ifrån sig fukt från rummet. n..det är säkert att bygga med YTONG Energy +. Risken för fel minimeras när man inte bygger i flera lager och olika material. n..det är enkelt att uppföra starka och snygga ytor. Ytbehandlingen av de måttbestämda blocken med glatt yta går lätt och snabbt. n..allt spillmaterial kan återanvändas som råmaterial för nya Ytong-produkter. n..ytong lättbetongs goda värmeackumulerande egenskaper förhindrar överuppvärmning i rum med stora fönsterytor. n..ytong lättbetongs förmåga att ta upp och ge ifrån sig fukt från rumsluften minimerar behovet av bortventilering av inomhusfukt. YTONG Energy + tillverkas som block i 2 tjocklekar: 40 cm med värmeledningsförmåga, lambda på 0,07 W/mK och 50 cm med lambda på 0,06 W/mK. Produktionen av YTONG Energy + är miljöcertifierad i enlighet med ISO YTONG Energy +

5 Hållbarhet Att skapa utan att skada För Xella är hållbarhet en integrerad del av verksamhetens produktutveckling och produktion. Inte bara som begrepp, utan som ett praktiskt redskap för utvecklare och ledning. YTONG Energy + är utvecklat och producerat i överensstämmelse med tankegången om hållbarhet. Hållbarhet innebär därmed att miljön skonas i alla faser, från råvaruutvinning, produktion, användning, nedtagning och återanvändning, och att det använda materialet ska vara 100 % återanvändbart. YTONG Energy+ är Cradle-to-Cradle-certifierat. Hållbarhet Definitionen på hållbarhet är att alla material ska ingå i ett vagga-till-vagga kretslopp, där materialen efter användning kan återgå till jorden som biologiskt näringsmaterial, eller användas i nya produkter eller processer som tekniskt näringsämne. För Xella betyder detta att avfall är lika med råmaterial. Råämnen YTONG Energy + framställs av kalk, sand, vatten samt en liten del cement. Utvinningen av kalk, sand och vatten sker i öppna bruk, som återetableras som naturområden efter brytning. Sand utvinns lokalt, medan de övriga råmaterialen utvinns lokalt eller så nära fabriken som möjligt. Xella har som det första företaget i världen utvecklat en förbränningsmetod där kalkslam, som är en restprodukt från kalktillverkningen, ingår i ett kretslopp som energikälla. Denna energiproduktion täcker mer än väl Xellas egen förbruktning, och överproduktionen av miljövänlig energi säljs på den fria energimarknaden. Under framställningen av Ytong blandas små mängder (0,05 0,1 %) aluminiumpulver in från industriåtervinning för att framställa porerna. Framställning Finmalen sand blandas med de övriga råmaterialen. Vatten tillsätts som, för att skona de begränsade resurserna av helt rent vatten, inte tas från dricksvattensbrunnar eller -reservoarer. Aluminiumpulver reagerar med det hydratiserade, brända kalket och väte uppstår, som får massan att lyftas med små, jämnt fördelade porer. 2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O bliver til 3 CaO + Al2O3 + 6 H2O + 3H2 Därefter blir massan långsamt fast, och under torkningen försvinner det flyktiga vätet, så att det bara finns kvar värmeisolerande luft i porerna. Poruppkomsten innebär att det ur 1 m 3 råmaterial blir 5-8 m³ färdig YTONG lättbetong. De halvfasta råblocken skärs till med trådskärare och profileras - bl. a. med utfräsning av greppfördjupningar. Allt material som skärs bort slammas upp med vatten och återanvänds i efterföljande blandningar för att begränsa resursförbrukningen. De tillskurna blocken och elementen härdas i autoklav - d.v.s. under fukttryck, vilket kräver tillförsel av energi. Det är dock frågan om relativt låga temperaturer, omkring o C, och CO 2 -utsläppet är därför betydligt begränsat i förhållande till produktion av tegel eller betong. Vattnet som används i härdningsprocessen återvänds flera gånger med upp till %. Energi som inte längre kan ingå i tillverkningsprocessen används till uppvärmning - t.ex. för man vid Werk Brück varmt vatten i m rörledning till företaget Paul Harmann AG, som använder det till uppvärmning i sin produktion. Bearbetning YTONG Energy + kräver minimal anpassning av byggplatsen. Inpassningsavfallet, som vanligen utgör mindre än 1 % av den totala leveransen, kan hanteras som allmänt, ofarligt byggavfall, men Xella kan också erbjuda en returhantering där avfallet hämtas upp och återanvänds i tillverkningen av nya block. Ytong Energy + skärs till lätt med bandsåg eller handsåg med hårdmetallklinga, varmed det enbart avges grovt damm. För uppmurning används tunnfogsbruk i ett tunt, 2 mm tjockt lager i både ligg- och stödfog. Murbruket är cementbaserat (mineraliskt). Inga organiska lösningsmedel eller mjukgörare är tillsatta, och därför sker ingen avdunstning av skadliga ämnen. YTONG Energy + vägg ytbehandlas utvändigt med Ytong Grundputs. Invändigt spacklas och målas eller tapetseras. YTONG Energy + levereras på EU-pallar eller på Xella returpallar, vilka återsänds och används flera gånger. Pallarna är inpackade med Inseroh-folie, vilket kan returneras och återanvändas. Användning YTONG Energy + avger inga skadliga avdunstningar eller partiklar - inte heller om brand skulle uppstå. Detsamma gäller Ytong tunnfogsbruk. YTONG Energy + är certifierat för inomhusklimat i likhet med andra Ytong-produkter. YTONG Energy + 5

6 Ytong lättbetong är utvecklat med hänsyn till lång livstid och bevarar sina byggtekniska egenskaper i många generationer. Efter nedrivning kan rensorterat YTONG Energy + returneras till Xella och återanvändas i nya lättbetongprodukter. Koldioxidfotavtryck - CO 2 -utsläpp Xella ser på minskning av CO 2 -belastningen som en del av hållbarhetsbegreppet. I vetskap om behovet av att minska på CO 2 -utsläppen kraftigt, har Xella tillsammans med några av Tysklands största företag bl.a. Deutsche Bahn, Puma och Otto Group stiftat 2SDgr Foundation med målet att hitta långsiktiga, konkreta lösningar på klimatförändringarna i ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle. För Xella är klimatskydd och ekonomisk utveckling inte några motstridiga behov. Genom ett målinriktat engagemang har vi lyckats med stora CO 2 -minskningar, och samtidigt investerar vi för stunden i utveckling av helt ny teknik, där restprodukter från kalkutvinning ingår i ett slutet kretslopp, som helt utan CO 2 -utsläpp framställer energi. Xellas naturliga kretslopp Utveckling av råmaterial Sand och kalk utvinns från grustag och nyttjas till produktion. Ecoloop producerar energi av restprodukter. Återanvändning Produkterna kan återanvändas som kattsand eller kan ingå i produktion av nya produkter. Framställning av material Välutnyttjat råmaterial utan spill. 1 m³ råmaterial blir till 5-8 m³ färdig produkt p.g.a. utvidgning. Färdigt bygge Energivänliga byggen med låg energiförbrukning, gott inomhusklimat och lång livstid. Tillverkning av produkter CO 2 -minskning tack vare tillverkning vid låga temperaturer. Överskottsvärme säljs. 6 YTONG Energy +

7 Sortiment YTONG Energy + Densitet 340 kg/m³ +/- 10 kg. Lättbetong λ 10dry = 0,083 W/mK Multipor λ 10dry = 0,042 W/mK TUN B H L cm St. per m² mur Pallformat St. per pall m²/ pall Vikt kg/st. Innehåll m³/pall Limåtgång kg/st /1 18 2,25 15,5 0,90 1, /1 18 2,25 17,3 1,13 1, * 60 1/1 60-6,4 1,13 - * Stenen används vid hörnavslut och i fönster och dörrkarmar. Skovbrynet, som omfattar 23 bostäder, är projekterat av Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S. De massiva ytterväggarna uppförs med YTONG Energy +. YTONG Energy + 7

8 Prefabricerad YTONG Energy + Balk Densitet 575 kg/m +/- 25 kg. Upplag massivbygge min cm TUN Balk B H L cm Multipor Isolering cm Lättbetong fals cm Bärförmåga kn/m ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24, ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11,7 158 Vikt kg/st ,5 6,5 33, ,5 6,5 33, ,5 6,5 32, ,5 6,5 27, ,5 6,5 24, ,5 6,5 21, ,5 6,5 18, ,5 6,5 15, ,5 6,5 11,7 161 Universell Betongbalk Levereras med 14 eller 24 cm Ytong Multipor och 10 cm lättbetongfals till eftermontering. Lättbetong Ytong Multipor Lättbetong Betongbalk TUN T H L cm Ljusvidd max. cm Bärförmåga kn/m se tabell s se tabell s se tabell s se tabell s se tabell s se tabell s Vikt kg/st. 8 YTONG Energy +

9 Ytong Lim och Grundputs Anpassat för Ytong-produkterna TUN Vara Användning Innehåll Lagerenhet Dünnbett- Lim Mörtel Ytong Lim Ytong Plattor och block, +5 till +30 C 15 kg säck fix P Vinter Ytong Lim, Vinter Ytong Plattor och block, -10 till +5 C 15 kg säck Ytong Grundputs YTONG Energy + och Ytong Multipor +5 till 30SDgrC 20 kg säck YTONG Energy + Beslag m.m. Anpassat för YTONG Energy + produkterna TUN Vara Användning Innehåll Lagerenhet Murfolie Fuktsäkring över sockel 9,5 500 cm rl Fasadnät 100 cm Putsarmering 50 m 100 cm rl Fogarmering 38 cm Armering av limfog 100 m rl Fogarmering 45 cm Armering av limfog 100 m rl Droppnäsprofil med putsnät, 250 cm Hörnprofil med putsnät, 250 cm Dilatationsprofil, 250 cm med nät Dilatationsprofil, hörn 250 cm med nät Muras in över sockel st. st. Hörnförskalning st. st. Montering över dilatationsfog st. st. Montering över dilatationsfog st. st Dübler, STR U 155 Väggen reno/nybyg 80 mm 100 kartong Dübler, STR U 175 Väggen reno/nybyg 100 mm 100 kartong Dübler, STR U 195 Väggen reno/nybyg 120 mm 100 kartong Dübler, STR U 275 Väggen reno/nybyg mm 100 kartong YTONG Energy + 9

10 YTONG Energy+ YTONG Energy + Tekniska data YTONG Energy + är lättbetongblock som används för bärande och icke-bärande fasader och bakmurar i alla typer av byggnationer. 40 cm massiv yttervägg med U-värden ned till 0,15 W/mK, 50 cm massiv yttervägg ned till 0,11 W/mK. n..passar bra till massivbyggen med U-värden ned till 0,11 n..bärande yttervägg n..god värmeisolering n..god ljudisolering n..bra inomhusklimat n..optimalt brandskydd n..snabbt uppbyggt tack vare lätthanterliga, stora format n..enkel infräsning av installationer n..enkel ytbehandling n..idealiska fästmöjligheter n..100% återanvändbart som råmaterial till Ytong lättbetong efter nedplockning och krossning Produkt YTONG Energy + framställs av naturliga råmaterial: sand, kalk och vatten. Blockens 3 lager lättbetong med olika densitet gjuts samman till ett block. - Innerst 15,5 cm bärande lager, 340 kg/m3, -..därefter 18 eller 28 cm isolerande lager Multipor densitet 115 kg/m³ - och ytterst 6,5 cm densitet 340 kg/m3. YTONG Energy + fås som block i tjocklekar om 40 och 50 cm Höjden är 25 och längden 50. Ytan är jämn. Egenskaper YTONG Energy + är formstabilt, har bra styrka, låg vikt, liten värmeledningsförmåga. Blocken är brandsäkra. De är framställda av ickeorganiskt material, vilket är motståndskraftigt mot fukt och angrips inte av röta. Montage YTONG Energy + limmas med Ytong Lim / Ytong Lim, vinter i enlighet med EC-6. Blocken kan formas med vanliga handverktyg eller Ytong bandsåg. Till hanteringen används Ytong tång. Ytbehandling Invändiga väggar kan ytbehandlas med glasmosaik och målning, sandspackel, gips- eller kalk/gipsputs. Utvändigt blockmurverk kan stå obehandlat eller putsat med avvägt finputs. Transport och förvaring YTONG Energy + levereras packat i folie på pallar. På byggplatsen förvaras YTONG Energy + torrt. 10 YTONG Energy +

11 6,5 6, ,5 YTONG Energy + Tekniska data 15,5 CE-märkta data Lättbetong byggsten enligt DS/EN 771-4:3/A1:5 Benämning. Byggsten kategori 1 Densitet [kg/m³]. 340 ± 10 Tryckstyrka [MPa] Mitten f b. 2,6 Bas f k. 1,9 Böjdragstyrka [MPa] Liggfog f xk1. 0,50 Stödfog f xk2. 0,18 Stödfog utan lim f xk2. 0,05 Kohesion ck f vk0 [MPa] EN Bilaga C. 0,30 Värmeledningsförmåga Ytong λ 10,dry invändig [W/mK]. 0,083 Ytong Multipor λ 10,dry [W/mK]. 0,042 Krympmått [mm/m]. 0,20 Diffusionsmotstånd μ. 5/10 E-modul E ok [MPa] Måttolerans [mm/m] Längd. ± 1,5 Bredd. ± 0,5 Höjd. ± 0,5 Brandmotstånd. Icke brännbar.... E190 från tjocklek d=75 mm Brandklass. A1 Dessa angivelser meddelas och ges ut av Xella Danmark A/S. Vi ger råd och informerar i vårt informationsmaterial efter nuvarande kännedom vid publiceringstidpunkten. Användningen av lättbetong är underställd gällande bestämmelser, regler, godkännanden och ändringar av dessa, och våra upplysningar är inte juridiskt bindande. Det är den projekterandes ansvar att se till att lagar och regler (statik) upprätthålls vid varje moment. YTONG Energy + 11

12 12 YTONG Energy +

13 YTONG Energy + 13

14 Ytong Grundputs Produktdata Ytong Grundputs Produkt Mineraliskt putsmurbruk till nätarmerad grundputs på fasader av Ytong lättbetong och Ytong Multipor Mineraliska Isoleringsplattor. Användning n..som grundputs på Ytong lättbetong och Ytong Multipor Mineraliska Isoleringsplattor Egenskaper n..naturligt vitt mineraliskt lättmurbruk n..vattenavvisande n..frost- och väderbeständigt n..kan blandas maskinellt Kvalitet n Bindemedel efter DS EN 197 n..tillsatsmedel i kornstorlek 0 1 mm efter DIN 4226 n..en 998-1:3 Putsbruk (murbruksgrupp PII) n..framställt och kontrollerat efter DIN n Lågt krominnehåll Utförande Krav på underlaget Ytan ska vara torr, fast, jämn och dammfri enligt DIN Ojämnheter planas ut, lösa delar tas bort samt starkt sugande underlag grundas. Blandning n Med alla gängse putsmaskiner n Med tvångsblandare n Manuellt med elvisp Pulvret tillsätts den angivna mängden rent vatten och blandas till en jämn, klumpfri massa. Omröres väl efter 10 minuters väntetid. Putsning n..grundputs dras ut heltäckande på underlaget med tandspackel (tandning 10 mm). Nätet läggs i det våta bruket och trycks fast med stålbräde. Sedan påförs ytterligare grundputs tills nätet är helt täckt. Nätet bör sitta i den yttersta 1/3 av putslagret. Ytan putsas jämn och tät med putsbrädet. Vattenåtgång n..till normal plastisk konsistens 7,5 till 8 l per 20 kg-säck (kallt kranvatten) n..till placering av hörnskenor, sockelskenor och diagonal armering o.s.v. Användningstid n..inom c:a 1,5 timme, utifrån vattentillsättning och väderlek n..murbruket rörs om då och då utan ytterligare tillsättning av vatten Åtgång n..c:a 30 l murbruk per 20 kg-säck n..c:a 6 m² vid 5 mm lagertjocklek Lagring på pallar, torrt och frostfritt max 12 månader i försluten förpackning. Säkerhetsanvisningar Murbruk reagerar starkt alkaliskt med fukt, därför ska hud och ögon skyddas. Vid kontakt skölj grundligt med vatten. Vid ögonkontakt ska läkarhjälp uppsökas direkt. Se säkerhetsdatabladet. Tekniska data Lättmurbruk enligt EN Tryckstyrka Motståndsfaktor diffusion µ 10 1,5 5 N/mm² Kapillär vattenupptagning c < 0,2 kg/m² min 0,5 Värmeledningsförmåga Brandklass Användningstid Användningstemperatur Lagring Leverans λ dry = 0,18 W/mK A2, icke brandfarlig c:a 1,5 timmar 5SDgrC Torrt på pall,. 12 månader 20 kg-säck 14 YTONG Energy +

15 YTONG Energy + 15

16 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: Ytong Grundpuds Side 1 af 4 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Ytong Grundpuds PR-nr.: Anvendelse: Produktet anvendes som grundpuds til Ytong porebeton og Ytong Multipor mineraluldsisoleringsplade samt som slutpuds med filset overflade Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato Leverandør: Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Tlf: (+45) Fax: (+45) Producent: Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Strasse 12, D Goslar 2. Fareidentifikation Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud. 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer Kemisk karakter: Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd Stofbetegnelse: % CAS-nr. Einics nr. Symbol R-sætninger Note Portlandcement > Xi R37/R38 R41 Calciumdihydroxyd < Xi R37/R38 R41 Methylhydroxypropylcel lulose < Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet. Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge. Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: Særlige farer: Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier Ingen Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende Personlige værnemidler: 16 YTONG Energy +

17 YTONG Energy + 17

18 18 YTONG Energy +

19 YTONG Energy + 19

20 Statik Grund Projektförutsättningar Vi förbehåller oss eventuella fel i följande anvisningar och uträkningar. Statisk dimensionering av det konkreta projektet är upp till varje rådgivares ansvar. Aktuell information finns på Av hänsyn till projekteringen, som är beroende av utförandet och de enskilda tjänsterna och normala byggavtalsskillnader, är nedanstående riktlinjer uppställda. Normgrunder, senaste utgåva av: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tillhörande nationella bilagor och nationella vägledningar. Konsekvensklasser som räknas till normal konsekvensklass CC2. Materialparametrar CE-deklarerade data används för de aktuella byggstenarna. Var uppmärksam på att det är de karaktäristiska grundstyrkorna som ska användas från de CE-märkta värdena. Tekniska data hittar du på vår hemsida under de enskilda produkterna. I den här anvisningen förutsätts att väggarna står på stabilt och bärkraftigt underlag. När väggar på terrängdäck används, med underliggande hård isolering, hänvisar vi till den respektive isoleringsleverantörens anvisningar, och denna vägledning kan då inte användas. Väggens fäste/stöd Det gäller att väggarna hålls fästade på så många platser som möjligt för att undgå extra åtgärder och/eller dimensionssprång t.ex längs trösklar, våningsskillnad, vind, spärrhuvud, spärrfot, kanter o.dyl. Undgå om möjligt murpelare som inte är tväravstyvda, då dessa kan kräva inbyggning av avstyvda stålpelare. Väggfälten bör vara minst 3-sidigt understödda för att undvika extraåtgärder i form av avstyvande pelare o.dyl. Undvik spänningar/dragningar i bygget. Väggar bör disponeras på så vis att spänningsdeformation inte resulterar i sprickbildningar i svaga tvärsnitt. Bräder läggs upp med inbördes avstånd mellan bräderna på 10 mm, på så vis att de kan röra sig oberoende tjockleksvis, särskilt under byggnationen, då nederbörd och liknande kan medföra olämpligt fuktinnehåll. Kom ihåg att distansklossar mellan spår och gavel inte får sitta tätare vid korsande vägg än en meter, så att de kan röra sig oberoende tjockleksvis under byggandet, då nederbörd kan medföra olämpligt fuktinnehåll. Skivverkan i respektive vågräta vindkonstruktioner och våningsskillnader Under projekteringen ska hänsyn tas till att de nödvändiga tvärväggarna är på plats för att överföra vågräta krafter, och att nödvändiga kraftöverförande samlingar mellan vägg och vindskiva/våningsskillnad utförs. Är detta inte fallet måste stabiliteten säkras på annat vis med t.ex. stålramar i murpelare, där det i förväg måste finnas en pelare. 20 YTONG Energy +

21 Murpapp under yttervägg Normalt används murpapp, minimikvalitet som PF0, under lättbetongväggar där väggarna byggs upp på en terrängdäckskonstruktion med golvvärme som går ut under bakmurarna. Detta är särskilt viktigt då terrängdäckskonstruktionen utvidgas i längdriktning när den värms upp. - viktigt att man bör värma upp långsamt vid cirka 20 grader. Murpappen bidrar på så vis till att koppla ifrån några av dragkrafterna härrörande från längdutvidgningen från terrängdäcket. Temperaturutvidgningarna är vanligen störst vid första uppvärmningen av vinterbyggen och i långa byggnader. Eller använd murpappslösningar som vanligt för murade byggen. Lim-papp-lim-lösning kan användas, där bärande väggar inte vilar på terrängdäck. Murpapp under skiljevägg Normalt används murfolie eller papp då detta förhindrar kohesion, d.v.s. vidhäftning mot terrängdäcket, då terrängdäck kan deformera. Härmed undgås att väggarna påverkas olämpligt från dragkrafter härrörande från terrängdäcken i mesta möjliga omfattning. Fundament: Alla väggar ställs upp på stabilt och bärkraftigt underlag. Fundament och andra underlag ska vara permanent formstabila och ska kunna bära både väggarna och överliggande laster, utan att skadliga sättningar/differenssättningar o.dyl. förekommer. Fundament ska säkras på rostfritt djup. Våningsdäck (däckelement av lättbetong, lättklinkerbetong, betong och annat) Våningsdäck har underlag på bakmuren och normalt på en huvudskiljevägg. Andra mellanunderstöd får inte förekomma. Däck dimensioneras så att nedbuktningen minimeras på lämpligt vis. Väggar på våningsdäck, ej bärande Där det står sekundära väggar på däcket, och där man förväntar sig nedbuktning/deformation, ska väggarna projekteras med elastiska samlingar vid anslutningar och korsande väggar, på så vis att väggarna kan följa med däckens nedböjning och olämpliga dragkrafter undviks. Däckdeformationen kan normalt ge en lunka mellan understöden, varvid väggar från olika sidor kommer att "tippa/tvingas" in mot mitten. Det är också viktigt för sekundära väggar att åtskiljande underlag används, som t.ex. murfolie eller Fibertex F4M för att undgå vidhäftning, på så vis att det inte uppstår olämpliga dragspänningar i väggens nedersta del. Använd inte asfaltpapp under sekundära väggar. Vi rekommenderar därför alltid att så korta däck som möjligt används, gärna mellanunderstödda på tvärväggar, så att deformationerna därmed kan minskas betydligt, och väggarna därför hålls mer på plats. Fönsterfals Falsarna (lättbetong) projekteras efter projekt med Ytong och Ytong Multipor Fals, bidrag och egenskaper: n Väggkonstruktionen är massiv och av ickeorganiskt material n..goda möjligheter att göra fast fönstret n..valfrihet avseende fönsterplacering (betydelse för linjeförlust och skuggverkan) n..snabb och enkel montering (ger bra, täta lösningar) n..lättbetong limmas med Ytong lim på den lodräta sidan av YTONG Energy + (ger en tät lösning/inga samlingar) n..skarpa hörnavslut n..ingen köldbrygga n..inga sprickbildningar runt fönstret, vilket kan förekomma om plattfalsar används n..fönstret monteras efter tillverkarens anvisningar Falsen projekteras allt efter projekt Väggar på våningsdäck, bärande och stabiliserande Där väggar står lika över varandra i våningsskillnaden, och däckelementen har understöd från den nedanstående väggen, kan den ovanstående väggen ingå i stabiliteten (skivberäkning) samt användas som bärande vägg. Alla väggar ska vara på fundament. YTONG Energy + 21

22 Dimensionering av vägg Bärförmåga Bärkraft beräknas optimalt via programmet Murværksprojektering, som du hittar på eller kontakta Murværkscenteret på Teknologisk Institut på Programmet är uppdaterat med tanke på gällande danska normer EN och EN 1996, 1-1 Underlag Där behov finns av att ta upp punktlaster från balkarna beskrivs på sidan 24 tre klassiska metoder vilka kan ge stor kapacitet och robusthet. Stabilitet Lättbetong är ett isolerande byggmaterial och därför är det ett mycket lätt byggmaterial. För att kompensera för bristande tyngd används förankringar i kombination med säkring mot glidning. Lättbetongens goda styrkeparameter ger också fin skivstyrka. Det finns därmed vanligen rikligt med kapacitet i väggarna för vanliga byggen. Men skulle styrkan saknas för att uppnå nödvändig stabilitet dras skiljeväggar in i stabiliteten. Detta ger nya möjligheter för stabilitet i byggnader där byggnadsdesignen saknar effektiva stabiliserande väggskivor i fasaderna. Bidragen från skiljeväggarna kan vara ganska stora, då skiljeväggarna primärt består av längre oanvända/reguljära väggstycken. Se även tabellerna för väggfältens kapacitet och bidrag för anstödjande väggar i katalogen. Nedan följer anvisningar för projektering av väggfält som påverkas av vågrät och lodrät belastning. Konsekvensklasser som räknas till normal konsekvensklass CC2. Terrängklass, vind När väggar ska dimensioneras är det till största delen terrängklassen som är den dimensionsgivande faktorn. Skillnaden från vindtrycket i den låga zonen till vindtrycket i den höga zonen kan betyda ungefär en fördubbling av vindtrycket. Var därför mycket noggrann med valet av korrekt terrängklass, då det kan medföra motsvarande dimensionssprång. Glidningsäkring För att undgå glidning kan det vara nödvändigt att montera extra beslag. Väggarnas glidningssäkring ska eftersynas och etableras/kontrolleras i nödvändig omfattning. Det är avgörande att vara uppmärksam på att om plastfolier används som fuktspärr på lecasockelsten, så ökar glidningskoefficienten med c:a 50 % i förhållande till vanlig murpapp. Se: www. mur-tag.dk. Fogarmering I väggar av YTONG Energy + limmas Ytong armeringsnät i alla liggfogar. Stabiliserande förankringar Förankringar fastgörs bara i respektive fundament och takverk. Förankringar fästs inte i väggarna, varpå man undviker spänningar i väggarna som härrör från förankringarna. Förankringar kan byggas in i skiljeväggar, varmed stora stabiliserande bidrag uppnås, då skiljeväggarnas väggfält normalt är obrutna av fönsterhål och liknande. Stängerna i skiljeväggarna förs med ett flexrör, som man har i elinstallationers tomrörssystem. Se också avsnitten: n..projektering. Konstruktion. Fodrade förankringsstänger i skiljeväggar. n..utförande. Installationer. Montering av el, rör och förankringsstänger. Normgrunder, senaste utgåva av: EN 1996, 1-1 EN 1996, 1-2 EN 1996, 2 DS/INF 167 EN DS/INF 169 Samt tillhörande nationella bilagor och nationella vägledningar. 22 YTONG Energy +

23 T1 T2 T3 Rem forstærkes til 2 x 4 fra spær til spær. Toplap med huller til 5 stk. 40/40 karmsøm. Indspændt Type T1B1 Type T2B2 Type T3B3 Pelare 2 x 4 trimbel monteret på topplade mellem hosliggende spær. Indstøbt Montering av stålpelare: Boltet på spærside og sikres med to lasker. Søjletop- og søjlefodsløsningerne kan normalt kombineres efter ønske. Boltet og understøbt B1 B2 B3 Topløsning Indspændt T1 Forstærket rem mellem spær Indstøbt T2 Type T1B1 HE-ankre Type T2B2 LapType T3B3 Topløsning Bundløsning Bindere jævnt fordelt 2 lodrette binderrækker med max. 300 mm lodret afstand. B1T1 B2 B3 T2 Forstærket rem mellem spær Boltet og understøbt HE-ankre Lap Indspændt Nedstøbt Fodplade OBS: Bindere jævnt fordelt Säkring av kontakt mellan pelare och bakmur: Det är av stor vikt att pelaren har kontakt med bakmur mitt på väggen, där max. utbuktningen 300 mm lodret är störst. 2 lodrette binderrækker med afstand. Rem forstærkes til 2 x 4 fra spær til spær. Toplap med huller til 5 stk. 40/40 karmsøm. T1 T2 T3 Søjletop- og søjlefodsløsningerne kan normalt kombineres efter ønske. T1 Søjlen strammes ind mod Som modhold mellem søjle Indspændt Indstøbt Boltet og rem med HE-135 anker og og rem monteres understøbt 1 stk. monteres Type T1B1 i rem med 4 stk. Type T2B2 vinkelbeslag Type 90 T3B3 - ribbe 40/40 kamsøm i hvert med 5 stk. 40/40 karmsøm anker sømmet i rem. 2 x 4 trimbel monteret på topplade mellem hosliggende spær. Remmen forstærkes med 1 x 4 sømmet pr. 300 mm inkl. i begge ender med 38/100. Boltet på spærside og sikres med to lasker. B1 B2 B3 T1 sømmet i rem. Kontakt mellan pelare och vägg uppnås genom anpassad Bundløsning EPS. B1 B2 B3 Indspændt Nedstøbt Fodplade Remmen forstærkes med 1 x 4 sømmet pr. 300 mm Topløsning inkl. i begge ender med T1 T2 38/100. Forstærket rem Søjlen strammes ind mod mellem Som spær modhold mellem søjle rem med HE-135 anker og og rem monteres 1 stk. monteres i rem med 4 HE-ankre stk. vinkelbeslag Lap 90 - ribbe 40/40 kamsøm i hvert med 5 stk. 40/40 karmsøm anker sømmet i rem. sømmet i rem. Bindere jævnt fordelt T1 Bundløsning 2 lodrette binderrækker med max. 300 mm lodret afstand. YTONG Energy + B1 B2 B3 23

24 Punktlaster Vid punktlaster ska underlagsplattor användas med centreringsplattor för att undgå kantavskalningar och sprickbildning, på så vis att lasten centreras över väggens mitt, varvid bärförmågan optimeras tack vare minimal excentricitet. Kom ihåg att beräkna för spaltkrafter. Kom ihåg bidrag för ev. linjelaster. Där t.ex. däckelement ska ligga av på både väggar och balker, ska överkantsvägg vara i överkant med stålbalkens fläns. Normalt ingår följande komponenter: -..Balken med kroppsavstyvning över underlagscentrering. (över centreringsplattan) -..Centreringsplatta tvärs över balk min mm bjälkbredd. Använd ev. ett hålband -..Underlagsplatta av stål c:a 20 mm tjocklek (plattan bör vara min. 20 cm längre än balken) Plattorna läggs i Ytong lim för att säkra tryckfördelningen. -..Vid större laster lokalt förstärks med betongkloss eller (väggändar) eller betongbalk (väggfält) I alla lägen gäller att en dimensionering måste utföras: - Kom ihåg: Lastfördelningen 1:2. - Underlagstrycket överst på väggen kontrolleras. - Underlagsplattan läggs i Ytong Lim. - Lastfördelning mitt i vägghöjd finns i kn/m. - Eftersyning av spaltkrafter. 1) Vid parallell vägg 2) Vid ändvägg med korsande balker 3) Vid korsande vägg 24 YTONG Energy +

25 Planläggning av väggkonstruktionens understöd Det är viktigt att man redan i skissfasen planlägger och väljer de rätta konstruktionsutformningarna för att därmed uppnå optimala och ekonomiska lösningar. Därmed undviks extra omkostnader för förbättring av mindre bra konstruktioner. och botten (2-sidigt) understöds på en eller två lodräta sidor (3- eller 4-sidigt). Det är viktigt att eftersyna bärkraften hos fristående murpelare (2-sidigt). Tväravstyvning kan antingen utföras som en vägg eller med hjälp av stålprofil. När skissprojektet är klart kan man använda nedanstående principteckning som visar kombinationsmöjligheter för säkring av att alla grundplaner med olika understödsomständigheter är optimerade med tanke på pelarförbrukning. Väggarnas bärkraft optimeras genom att understödja dem på så många platser som möjligt. Utöver understöd i toppen Nedanstående figurer illustrerar olika utformningar av väggar, vilka fungerar som antingen 3- eller 4-sidigt understödda. Där delgrundplan möts placeras dörrar och fönster. På så vis undviker man murpelare där man normalt ska sätta in en avstyvande stålprofil. Kortare väggfält har en bättre bärkraft. Efter fastgörande av väggarna påbörjas de statiska beräkningarna. Först eftersynas stabiliteten och därnäst undersöks det eller de mest kritiska väggfälten. YTONG Energy + 25

26 Vågrät lastfördelning på hålmur Vågrät lastfördelning på hålmur Vindlasten kan fördelas på för- och bakmur efter sin inbördes styvhet E I. När vindlasten fördelas på en traditionell hålmur bestående av 108 mm tegel i för muren och resp. 100 och 125 Ytong-platta i bakmur så ser lastfördelningen ut på följande sätt. Tabell 1 Lastfördelning Ytong bakmurstycke Förmurens stenklass med följande murbrukstyper: KC 50/50/700, KC 35/65/650, KC 20/80/550 Procentvis fördelning mellan förmur/bakmur 100 mm 15 43/ mm 20 55/ mm 25 64/ mm 30 69/ mm 35 71/ mm 15 28/ mm 20 39/ mm 25 48/ mm 30 53/ mm 35 56/44 Där flera konstruktionselement som bakmur, förmur, stålprofiler o. likn. räknas som sammanverkande, fördelas den resulterande vågräta lasten på de enskilda konstruktionselementen på följande vis: E I E Förmur I Förmur E n 1 n Där: E = Elasticitetsmodulen I = Inertimomentet Vindlasten på de enskilda konstruktionsdelarna i kn/m² utgör: t.ex för förmur. Total 26 YTONG Energy +

27 Dimensionering av bjälkupplag Bestämning av underlagslängden u pba ljusvidd (L c ) och räknemässigt lodrät last (p d ) L c p d (kn/m) (mm) Obs. Värdena kan interpoleras sinsemellan. I de tomma fälten är bärkraften inte tillräcklig. Exempel Enkel understödd balk: p d = 40 kn/m L c = mm Här ses i tabellen att underlagslängden ska vara 390 mm, vilket vill säga att den totala bjälklängden (Ltotal) ska vara: L total Mellanunderstödd balk: p d = 20 kn/m L c1 = mm L c2 = mm b = 250 mm Av hänsyn till optimering av balkers längd i förhållande till balkers deklarerade underlag ska fönstrens storlek beställas efter nedanstående princip. Ex. Råhusmått 1210 mm (2 10 mm puts) (2 12 mm fog) = 1166 mm utvändig fönsterram. Samma princip gäller för höjdmått. b är bredden på mellanunderstödet Av tabellen kan utläsas u 1 = 100 mm u 2 = 114 mm Den samlade längden på balken ska alltså vara: n..om bjälkunderlaget inte kan upprätthålla min. 100 mm så ska en längre balk väljas. n..om beräkningen av underlaget överskrider underlagsbärkraften så ska längre balker väljas. L total ( ) mm b mm (uppfyllt då b är 250 mm) Underlag, se tabell 10 mm puts 12 mm fog A B C mm A) mm fönstermått B) 1190 mm fönsterhålmått inkl. fogar runt fönster C) 1210 mm max. råhusmått YTONG Energy + 27

28 Pelarlängd Krav på väggens pelarlängd Pelarlängden h s för en vägg eller pelare sätts normalt lika som avståndet mellan fasthållningspunkterna, där väggens utbuktning kommer. Vid bestämning av pelarlängden h s för murverk kan hänsyn tas till eventuella tvärväggar under förutsättning att dessa har murats i förband eller på annat vis fastgjorts effektivt med tväravstyvningarna. Tvärväggarna ska ha tillräcklig styvhet. Pelarlängden för ett 4-sidigt understött murfält t.ex. två våningsskillnader och två tvärväggar kan beräknas efter 1,0 enl. DS/Inf. 169 för h 1,15 l (m) eller för h > 1,15 l (m) Icke bärande vägg räknas som följande h s /t d < 40 En icke bärande 0, m tjock vägg med rumshöjd på 5,6 m Ex. 5,6/0, = 37,3 < 40 OK Glidning Vid bestämning av glidningskapaciteten kan man räkna med skalmur/förmur vinkelrätt på en stabiliserande vägg, om man tar höjd för detta i projekteringsfasen, där det ska tillses att det finns tillräckligt antal bindare för att överföra krafterna. Detta kräver dock normalt bindare i hörnet, och som följd därav dilatationsfogar i hörnen. Friktion: (botten och i block) Brukfog i förh.t. MUC 0,60 (blockdensitet 290 kg/m³ ) Brukfog i förh.t. MUC 1,00 (andra blockdensiteter) Murpapp allmänt 0,40 Monarfol 0,62 Där h är våningshöjden i meter (m) och l är avståndet mellan tväravstyvningarna i meter (m) Kohesion vid botten: Lim/papp/Lim 0,20 MPa Pelarlängden för ett 3-sidigt murfält t.ex. två våningsskillnader och två tvärväggar kan beräknas efter. Förskjutningsstyrka vid limfogar Lättbetongblock densitet 340 kg/m³ eller högre Lättbetongblock densitet 290 kg/m³ 0,40 MPa 0,30 MPa för h 3,5 l (m) för h > 3,5 l (m) där h är våningshöjden i meter och l är avståndet från tväravstyvningarna till den fria kanten i meter (m). Robusthet/tjockleksförhållande Robusthet/tjockleksförhållande Av hänsyn till väggens robusthet finns krav angivet på minimiväggtjocklek utifrån väggens pelarlängd (h s ) Bärande vägg räknas som följande h s /t d < 27 En bärande 0,1 m tjock vägg med rumshöjd på 2,6 m Ex. 2,6/0,1 = 26 < 27 OK Friktion för rumshöga väggelement, lättbetong Brukfog i förh.t. MUC 1,00 Murpapp allmänt 0,40 Monarfol 0,62 Förskjutningsstyrka/kohesion för element Kohesion Lim/papp/Lim 0,40 MPa 0,20 MPa Fastgöring med L-beslag För att hålla fast en vägg för att motverka glidning kan man inlemma L-beslag av stål i lodräta fogar. Man använder stålbeslag med en tjocklek på 2 mm, som ligger an tätt mot limfogen. Tabell 1: Horisontell bärförmåga L-beslag, inlemmat Ytong fk Bärförmåga [kn] [MPa] Strongtie AB70, 55 mm L-beslag, 100 mm = 340 kg/m³ 1,9 0,80 1,45 = 535 kg/m³ 3,4 1,43 2,59 28 YTONG Energy +

29 Stabilitet generellt Ändamålet med eftersyning av byggnadens stabilitet är att säkra att de vågräta krafterna kan tas upp av väggfälten och därmed föra ned krafterna i byggets fundament. Dimensioneringsgrund för bakmur och skiljevägg är EN 6, 1996, 1-1 og EN För optimalt utnyttjande av konstruktionerna kan man med stor fördel använda beräkningsprogram, som t.ex. murverksprojektering, De vågräta krafterna ska kunna överföras till de utvalda stabiliserande väggarna, därför är det viktigt att dessa också kan tas upp av väggen. Vidare är det av stor vikt att de utvalda väggarna som ska ingå i byggnadens stabilitet också är jämnt fördelade i byggnationen, så att man på så vis undviker ytterligare momentpåverkan av takskivan. I avsnittet "Projektering av lodrät och vågrät belastning" presenteras väggfält som påverkas av dessa krafter. I avsnittet "Dimensionering av väggfält mot vältning och glidning" behandlas uteslutande de vågräta krafter - från vinden - som påverkar byggnaden (Pd=0). Vidare kan det förekomma uppåtriktade krafter från takkonstruktionen (sug) som takkonstruktionen ska förankras för. Dessutom ska väggen dimensioneras för pelarbärkraft. Detta har inte höjd tagits ut för i avsnittet. Stabiliserande väggfält Väggfältens längd ska vara med hänsyn till normen eller SBI-anvisning 186, småhusstabilitet, d.v.s. att den maximala längden inte får vara större än två gånger väggens höjd, vilket normalt är 5 meter, men eftersom vi i det här avsnittet inte tar med lodrät last används 7 meter som maximum. För vägglängder över 5 meter som är belastat av en väsentlig lodrät last, ska man eftersyna så att det inte förekommer förskjutningsbrott i väggen. Eftersyning av förskjutningsbrott, spräckt tvärsnitt Kontroll EN /EC 6 Τ d = (G + P d (L-L e ) + F) / (h t) f vd0 MPa. (f vd0 för ett väggelement f vd0 =0,4/1,7=0,24 MPa) Fördjupning av de olika faktorer som ingår i formeln, se avsnittet som behandlar vältning. uppstår förskjutningsbrott i väggen enligt följande formel. V d V d. = (G + P d (L-L E ) + F) A b K m f b /γ m.= är i det här sammanhanget förskjutningskraften (inte att förväxla med vindlasten) K m = 0,20 för lättbetong A b..= Byggstenens tvärsnittsareal i snittet med största möjliga antal stödfogar,..= ½ h t, h=vägghöjden, t=väggtjocklek och ½ motsvarar stödfogar i vartannat skifte f b = Byggstenens tryckstyrka γ m = 1,6 f vd = Max (K m f b /γ m eller 1,5 MPa) minsta värde användas Fördjupning av de olika faktorer som ingår i formeln, se avsnittet som behandlar vältning. Tvärstabilitet Vindlastens räknemässiga storlek ( W d, kn/m ) kan vid kanten av taket och överst vid väggen beräknas på följande vis: W d..= vindens räknemässiga last på fasaden = γ m q p(z) c pe,10 A (kn/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q p(z) = det maximala karakteristiska hastighetstrycket A = arealen som är vindpåverkad c pe,10 = är den samlade formfaktorn för vinden Samlad vindlast på huset är V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Kom ihåg att fördela vinden på de stabiliserande väggarna, därefter ska väggens bärförmåga eftersynas för vält- och glidning. Längdstabilitet påverkar gaveln. Vindlastens räknemässiga storlek ( W d, kn/m ) bestämmer man genom den areal som verkar vid kanten av taket och den översta halvan av vägghöjden och beräknas enligt följande: W d..= vindens räknemässiga last på fasaden = γ m q max c pe,10 A (kn/m²) γ m = 1,5 partialkoefficienten q max = det maximala karakteristiska hastighetstrycket A = arealen som är vindpåverkad c pe,10 = är formfaktorn för vinden Då vi här betraktar plattor, block och element som murverk, räknas dessa efter murverksnormen EC 6, avsnitt 6.7 (4), där man ska eftersyna att förskjutningsspänningarna paralllellt med liggfogen inte överstiger förskjutningsstyrkan. Om lasten verkar väsentligt lodrät ska man eftersyna att det inte Samlad vindlast på huset är V d = W d V d = 1/2 W d /L.. Kom ihåg att fördela vinden på de stabiliserande väggarna, därefter ska väggens bärförmåga eftersynas för vält- och glidning. Lodrät belastning som kommer att fungera gynnsamt för väggen är inte medräknad YTONG Energy + 29

30 Projektering av lodrät och vågrät belastning Efterföljande grafer är ett verktyg som kan användas i anslutning till projekteringen av lodrät och vågrät belastade väggfält som består av lättbetongblock. Verktyget är för fasader och invändiga väggar. Graferna är uppdelade i: - höjderna: 2,6 m; 2,8 m och 3,0 m. - rumsvikten 340 kg/m³ med tjocklekarna och 365 mm -..rumsvikten 535 kg/m3 med tjocklekarna 100*, 125*, och mm *för dessa tjocklekar räknar man vidare med en förmur av tegel, murad av sten och torrbruk. Man räknar med följande styrkeparametrar: - ƒ b = 15 MPa - ƒ m,xk1 = 0,25 MPa - ƒ m = 5,0 MPa Graferna för rumsvikt 535 kg/m³ gäller även för etagehöga element med rumsvikt 575 kg/m³, eftersom styrkorna för dessa element minst överensstämmer med motsvarande blockmurverk. Graferna är framtagna med hjälp av edb-programmet Murverksprojektering, version Figur 1. Ett 2-sidigt understöttat väggfält. Dvs. inga lodräta understöd. Här är q ekv = q d utan öppningar. Figur 2. Ett 3-sidigt understöttat väggfält. Dvs. 1 lodrät understöd. Här är q ekv = q d med den visade dörröppningen. Metodiken i projekteringen är enligt följande: 1...Den beräkningsmässiga vindbelastningen på fasaden bestäms. Denna består typiskt av ett yttre sug samt ett invändigt övertryck. Denna sammanlagda vindbelastning benämns q d 2...Den lodräta belastningens maxvärde bestäms. I beräkningarna förutsätts att minimivärdet för den lodräta belastningen är 0, eftersom vindsug på tak ofta upphäver takets egenvikt. Man räknar inte med något negativt värde, eftersom man förutsätter att ett eventuellt sug tas upp via dragband eller liknande som är förankrade i fundamentet. 3...Normalt beräknas ett väggfält mellan 2 öppningar. Den lodräta belastningen proportioneras så att den täcker ett belastningsplan som motsvarar "att belastningen fördelas utanför öppningarna". Lägg märke till att denna proportionering endast används för den lodräta belastningen. Förhållandena för vindbelastningen beskrivs senare. 4...För den aktuella väggen ska maxvärdet för den lodräta belastningen (i kombination med den aktuella vindbelastningen) vara mindre än grafens värde som anges på Y-axeln (markerat "Maximal lodrät belastning (kn/m) ). 5...Öppningarna och understödsförhållandena jämförs med exemplen som anges i figur Om det värderas att öppningarna i väggfältet har en storlek, som i kombination med antalet av eller avstånden mellan de lodräta understöden, ger "svagare" väggfält än de som visades i figuren, proportionernas den totala beräkningsmässiga vindbelastningen uppskattningsvis. (Exempel anges senare). 6...Såvida det är tal om en invändig bärande vägg (t.ex. en huvudskiljevägg) i aktuellt angivet område, används endast maxvärden (dvs. värden som motsvarar q d = 0,5 kn/m²). Figur 3. Ett 4-sidigt understöttat väggfält. Dvs. 2 lodräta understöd. Här är q ekv = q d med de visade fönster- och dörröppningarna. Figur 4. Ett 4-sidigt understöttat väggfält. Dvs. 2 lodräta understöd. Här är q ækv = q d med de visade fönsteröppningarna. Signaturförklaring Fri kant Enkelt understödd kant Inspänd kant Ytterligare förutsättningar och beräkningar som ligger till grund för figurerna, återfinns på: under Lösningar projektering. 30 YTONG Energy +

31 Lodräta och vågräta belastningar, vid täckningsunderlag i toppen = halv väggtjocklek. Limning: Båda vågräta och lodräta fogar räknas som limmade. t/2 t/2 t t Dæk Däck Styrkeparametrar: Där det förutsätts en förmur av tegel, räknas denna ha följande styrkeparametrar, som är beräknade med de inledningen förutsatta styrkeparametrarna för delmaterialen som bakgrund: ƒ k = 5,93 MPa ƒ xk1 = 0,19 MPa ƒ xk2 = 0,47 MPa E k0 = MPa Styrkeparametrarna för lättbetong densitet 340 och 535 kg/ m³ återfinns i produktdatabladet. Underlag: Utsträckningen av underlaget i toppen räknas som halva väggtjockleken. Underlaget kan vara slappt eller styvt.. I botten räknas väggen som stöd i full bredd av ett styvt. fundament. Se figur 5. Aktuel væg Aktuell vägg Stift fundament eller dæk i fuld bredde Styvt fundament eller däck i full bredd Figur 5. Underlagsförhållande i topp och botten Invändig vindbelastning: Formfaktorer för: n utvändig vindbelastning (sug) är typiskt maximalt 1,2 n invändigt övertryck i kombination med detta är normalt 0,2 n..den sammanlagda belastningen på en invändig vägg är normalt 0,4 Förhållandet mellan utvändig och invändig vindbelastning blir därmed: 0,4/1,4 = 0,286 Invändiga väggar: Endast väggar > mm räknas som invändiga bärande väggar. YTONG Energy + 31

32 Maksimal lodret lodret last Maksimal last (kn/m) (kn/m) lodret last (kn/m) 100 Dens = 340 kg/m³ t = mm 90 Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 100 mm Dens 340 kg/m³ mm Dens 340 kg/m³ mm Dens = kg/m³ t = mm Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 100 mm Dens = 535 kg/m³ t = 100 mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm 0,5 1 1, Dens = 535 kg/m³ t = mm Total regningsmæssig vindlast på facade (kn/m²) 20 Dens = 535 kg/m³ t = mm ,5 1 1,5 2 0,5 Total regningsmæssig 1 vindlast på 1,5facade (kn/m²) Total regningsmæssig vindlast på facade (kn/m²) Dens = 340 kg/m³ t = mm 90 Figur 6. Vägghöjd, H = 2,6 m Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm Dens 340 kg/m³ mm (formur tegl) Dens 340 kg/m³ mm Dens = kg/m³ t = 365 mm Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm (formur tegl) Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm (formur Dens = 535 tegl) kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm 0,5 1 1, Total regningsmæssig vindlast på facade (kn/m²) Maksimal lodret lodret last Maksimal last (kn/m) (kn/m) lodret last (kn/m) ,5 1 1,5 2 0,5 Total regningsmæssig 1 vindlast på 1,5facade (kn/m²) 2 Total regningsmæssig vindlast på facade (kn/m²) Figur 7. Vägghöjd, H = 2,8 m Maksimal lodret lodret last Maksimal last (kn/m) (kn/m) lodret last (kn/m) 100 Dens = 340 kg/m³ t = mm 90 Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm Dens 340 kg/m³ mm (formur tegl) Dens 340 kg/m³ mm Dens = kg/m³ t = 365 mm Dens = 340 kg/m³ t = 365 mm Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm (formur tegl) Dens = 535 kg/m³ t = 125 mm (formur Dens = 535 tegl) kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm Dens = 535 kg/m³ t = mm 0,5 1 1, Total regningsmæssig vindlast på facade (kn/m²) Figur Vägghöjd, H = 3,0 m 0 0 0,5 1 1,5 2 0,5 Total regningsmæssig 1 vindlast på 1,5facade (kn/m²) 2 32 Total regningsmæssig YTONG Energy vindlast + på facade (kn/m²)

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare ISOPORE Tilläggsisolering utomhus - inomhus - källare 2 ISOPORE Tilläggsisolering Är en helt igenom mineralisk tilläggsisolering som endast består av Multipor Isolerplatta och Saint-Astier Isochaux kalkbruk.

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14

EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 EKO+-energisten och EKO-formblock EKO+GRAFIT U-VÄRDE 0,14 PROJEKTERINGSANVISNING 24.9.2014 INNEHÅLL 1. MATERIALDATA s.3 2. YTTERVÄGGAR s.3-4 a. allmänt b. minimiarmering 3. MÅTTSYSTEM s.4 4. UTGÅNGSDATA

Läs mer

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad. PavePad excellent PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.de 2 En lösning som ger di Runt omkring i våra städer och byar

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

fermacell Produktöversikt

fermacell Produktöversikt fermacell Produktöversikt 2 Innehåll Produkter n fermacell Fibergips rak kant 4 n fermacell Fibergips spackelkant 5 n fermacell Golvelement 6 n fermacell Powerpanel H 2O 7 n fermacell Powerpanel H 2O spackelkant

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning

LECA Murverk. Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning LECA Murverk Källarytterväggar Dimensioneringsanvisning Inledning Källaren har gamla anor i landet, och förknippas på de flesta orter som en del av huset, som är helt eller delvis nergrävt i marken. Även

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Åke Mård presenterar bakgrund och varför vi behöver en ny byggteknik. Koljern -tekniken. 2012-04-02 Gammal och ny mineralull Gammal och ny cellplast

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Multiplattan innervägg

Multiplattan innervägg Multiplattan innervägg Teknik och arbetsanvisning Juni 2012 System för multiplattan innervägg Monteras enkelt och snabbt. Behagligt inomhusklimat. Med vårt system för multiplattan innervägg blir byggprocessen

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12 BeWi Byggsystem - Teknisk information 2007-12-12 Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand Innehåll 1. Produktbeskrivning - BeWI Byggesystem...3 1.1 Materialdata...3

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Baumit StarSystem Livskvalitet Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Visioner för framtiden. Baumit Star KVALITET OCH KUNSKAP Investeringar

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass Lätt Svårighetsgrad: Det är lättare att arbeta med dessa produkter än vanligt putsbruk, men man ska kunna hantera en putsbräda. Tidsåtgång: 4 veckor, om du koncentrerar dig på jobbet och inte måste skaffa

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning REDAir LINK TM Monteringsanvisning Innehåll REDAir LINK 3 REDAir LINK systemkomponenter 4 Kom igång 5 REDAir LINK innan montering 6 Montering på vägg 7 Montering direkt på vägg 8 Montering av fönster 9

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

Miljömedveten Isolering

Miljömedveten Isolering Linfiber isolering av märket Isolina Miljömedveten Isolering G&S Handel & Ekonomi AB Näset 213 705 94 Örebro Säte: Lekeberg, Örebro Email: maria@goshandel.se, lina@goshandel.se G&S Handel o Ekonomi AB

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer