Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö"

Transkript

1 Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö Inledning Kristdemokraterna Lidingö har sin utgångspunkt i kristdemokratins grundläggande värderingar: våra rötter i kristen tradition, alla människors lika värde, medmänsklighet och familjens och andra nära gemenskapers fundamentala betydelse. Men också att politiken aldrig får bli klåfingrig. Alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och så nära berörda människor som möjligt. Endast sådant som uppenbart är nödvändigt eller blir bättre av gemensamma beslut i kommunfullmäktige ska hanteras den vägen. Lidingö är en fantastisk plats att bo på och i det stora hela en välskött stad. Våra skolor visar bra resultat jämfört med andra kommuner i Sverige, vår äldreomsorg tillhör en av rikets bästa och vi har ett rikt föreningsliv som kommer många Lidingöbor till del. Mycket kan dock bli ännu bättre. Vi kristdemokrater anser att det är politikerna som måste leda arbetet för att vässa hela staden. Det finns flera skäl till det, respekten för Lidingöbornas skattepengar måste öka och de medel som idag går förlorade, bland annat genom en för trubbig fastighetsskötsel vill vi investera i stadens viktigaste uppdrag, omsorgen om och stödet till dem som behöver mest hjälp. Det handlar om skolan, äldreomsorgen samt stöd till människor i utsatta situationer. Här kan och ska Lidingö göra mer istället för att satsa på dyra prestigeprojekt. För oss är det en självklarhet. I vårt kommunpolitiska program kan du ta del av våra förslag för att Lidingö ska utnyttja sin fulla kapacitet och hur vi ska öka respekten för dina skattepengar. Skola och förskola Vår viktigaste uppgift! Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Lidingö är redan idag en bra plats att växa upp på men mycket kan bli bättre för de yngre Lidingöborna. Genom att satsa på förskola och skola bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. De familjer som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. För de som väljer att vara hemma längre med sina barn är det viktigt att det finns mötesplatser för barn och föräldrar. Den öppna förskolan spelar här en central roll. Idag finns två öppna förskolor på Lidingö, en i privat regi och en i stadens. Kristdemokraterna ser positivt på att dessa mötesplatser finns kvar och utvecklas. Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Lärarna ska få möjlighet att fokusera på sin viktigaste uppgift, att undervisa eleverna. Därför vill vi minska den administrativa bördan. Lidingös lärare tjänar bra jämfört med många andra kommuners men vi kristdemokrater vill hitta sätt att höja lönerna ännu mer. Det är också av yttersta vikt att lärarnas status ökar, både som yrkesgrupp men också i klassrummet. Vi kristdemokrater vill driva en politik för att det ska vara eftertraktat att arbeta på Lidingös skolor. Det görs delvis genom en hög lön och mer renodlade arbetsuppgifter och delvis 1

2 genom ett tydligare ledarskap från skolledning och ett starkt mandat i klassrummet. Eleverna på Lidingö ska behandlas med respekt men också behandla lärarna med respekt och göra så som de blir tillsagda. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling är en nödvändighet Vi vill skapa en skolmiljö för bildning. För att det ska bli verklighet krävs fler vuxna som har tid för barnen i skolan. Kristdemokraterna strävar efter att ge skolan bättre förutsättningar. Engagerade lärare som i lugn skolmiljö ger barnen möjlighet till lärande och gedigen kunskap. Ge oss makt att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp i! Minska grupperna och öka kvalitén i förskolan. Öka valfriheten för småbarnsfamiljerna, behåll vårdnadsbidraget och stärk familjedaghem. Behålla de öppna förskolorna. Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Minska den administrativa bördan för lärarna. Höja statusen på läraryrket. Fler vuxna bland eleverna i skolan. Skapa en lugn studiemiljö som uppmuntrar till bildning och lärande. Minska skolans kostnader för lokalerna. Säkerställ ett gott ledarkap i skolan. Införa mer fysisk aktivitet på skoltid. Stöd och omsorg till alla Lidingöbor efter behov På Lidingö ska alla medborgare få det stöd man behöver, utan krångel och utfört med hög kvalité. Äldreomsorgen ska utvecklas med stor respekt för de äldres egna önskemål. Valfrihet och kvalitet är de kristdemokratiska ledorden. Det är viktigt att inte bunta ihop alla äldre till en anonym grupp. Bland Lidingös mer seniora medborgare finns det dem i behov av mycket stort stöd och de som inte behöver någon form av stöd från staden. Alla ska få den service som önskas av staden, och det ska ske med korta handläggningstider. Hemtjänsten på Lidingö fungerar väl, både den privata och verksamheten i staden egen regi. För att säkerställa den goda servicen, även framöver, vill Kristdemokraterna höja hemtjänstpengen. Genom att ge de olika hemtjänstaktörer som idag finns på Lidingö goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet skapas förutsättningar för såväl valfrihet som kvalitet. 2

3 Det kommunala pensionärsrådet bör få en tyngre roll. Kristdemokraterna ser gärna att pensionärsrådet görs till en formell remissinstans för Lidingö stad i frågor som berör äldre. En god livskvalitet för Lidingös äldre är av yttersta vikt för Kristdemokraterna. Två viktiga pusselbitar för att uppnå det är det sociala innehållet, samt maten och matsituationen. Lidingös boenden ska ordna aktiviteter utifrån de boendes preferenser. Äldre, precis som barnen i skolan, ska få en god, näringsrik och varierad kost. Intresset hos de boende för mat ska ta tillvaras och stor hänsyn ska tas till deras önskemål. De populära serviceboendena som finns på Lidingö ska finnas kvar där de ligger idag. Vi kristdemokrater kommer motverka alla planer på att lägga ner eller flytta dessa boenden. Vidare ser vi behovet att staden gör plats för att fler olika typer av boenden för äldre kommer till. Tor i centrum är mycket uppskattat och ett Tor två bör byggas i samband med utvecklingen i Centrum/Torsvik. Kristdemokraterna kommer att arbeta för att Lidingö Hospice framtid tryggas. Att man som gammal Lidingöbo ska få avsluta sina dagar på ön trots svåra sjukdomar är en självklarhet för Kristdemokraterna. Idag har kommuner inte laglig rätt att anställa läkare vilket omöjliggör för Lidingö stad att på egen hand driva hospice. Vi kristdemokrater på Lidingö anser att det är ett problem och motsätter oss alla regler som hindrar staden från att erbjuda en ännu bättre omsorg. Anhöriga som vårdar och stöttar Lidingöbor med behov i hemmet gör en ovärderlig insats. Vi kristdemokrater anser att den här gruppen måste uppmärksammas mer än idag och vi vill därför se över anhörigstödet. Ö gruppen är en mycket viktig och bra verksamhet på Lidingö. För att få ett ännu större brukarfokus anser Kristdemokraterna att vi under nästa mandatperiod ska utreda verksamhetens organisation. Dagersättningen för de som deltar i Ö gruppens verksamheter ska ses över för att säkerställa att nivån är rimlig. De personer som får boende tilldelat sig genom LSS lagstiftningen bör ges möjligheten att förändra sin boendesituation. Detta bör utredas under nästa mandatperiod. Kundservicen måste förbättras. Lidingöbor med stora behov som har kontakt med flera olika förvaltningar i staden ska få ett bättre stöd och det ska ske mer resurseffektivt än idag. Det är av yttersta vikt att alla, oavsett funktionshinder, ges möjlighet till en aktiv fritid. Här bör staden arbeta tillsammans med föreningslivet för att hitta ett varierat utbud av aktiviteter med hög kvalitet. För att säkerställa den goda servicen måste Lidingö stad vara en bra arbetsgivare. Det ska ske genom hög bemanning och kompetenta chefer som ges förutsättningar för att utöva ett nära ledarskap. Personalen ska dessutom ges möjlighet till fortbildning. Garantera valfriheten för de äldre. Förenkla biståndsbedömningen. 3

4 Höja hemtjänstpengen. Göra det kommunala pensionärsrådet till remissinstans. Förbättra livskvaliteten för dem som bor på Lidingös äldreboenden. Trygga framtiden för servicehusen och Lidingö Hospice. Bygga ett Tor två i Centrum/Torsvik. Utveckla anhörigstödet. Utreda Ö gruppens verksamhet för ett ökat brukarfokus. Arbeta tillsammans med föreningslivet för att erbjuda alla med funktionshinder en aktiv fritid. Verka för ett bättre och nära ledarskap inom Lidingö stad. Kultur och fritid en del av Lidingös attraktionskraft Ett rikt utbud av fritids och kulturaktiviteter är en viktig del i arbetet för att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp och leva i. Utan alla föreningar och företag inom fritidssektorn på ön skulle vi må sämre och ha en mindre innehållsrik fritid. Kristdemokraterna vill ge föreningarna bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet och få in ännu fler personer i sina respektive verksamheter. En stor tårtbit i det arbetet är att skapa bättre och billigare lokaler för föreningarna. Det är orimligt att Lidingö stad ska ta ut marknadsmässiga hyror av föreningar som arbetar ideellt för alla medborgare på ön. Fastighetsförvaltningen måste ses över och underhållsarbete ska inte skjutas på framtiden. Lokalerna ska vara fräscha och ändamålsenliga. Därför vill vi gå från ord till handling och bygga om Gångsätrabadet med ny bassäng och multisporthall i samma byggnad. Multisporthallen ska kunna användas för både idrotts och kulturevenemang. Kristdemokraterna vill också rusta upp stadens utomhusanläggningar. Vi vill rädda Breviksbadet och det är dags att ta ett helhetsgrepp kring Lidingövallen. På Lidingövallen vill vi skapa en utomhusscen för kulturaktiviteter. Kulturen på Lidingö har länge varit underfinansierad och Kristdemokraterna vill se en kulturmiljon på Lidingö. Kulturmiljonen ska kunna användas som smörjmedel för kulturverksamheten och ska användas där den bäst gör nytta. Kulturutbudet på Lidingö är brett med alltifrån välkända Millesgården till historiska byggnader och platser. Det breda utbudet måste säkras för nästa generation Lidingöbor och staden måste ta ett ansvar för att finansiera detta. Vår aktiva hembygdsförening spelar en särskild roll i vårdandet av öns egen historia och Lidingö museum bör få ett ökat stöd från staden. För att hjälpa föreningar med svag ekonomi att tjäna pengar och samtidigt utföra ett viktigt arbete är det dags att införa en pengapott för föreningar som vill bidra till att ge våra äldre en mer aktiv vardag. Det är en stor brist i dagens välfärdssamhälle att så många äldre är ensamma. Om föreningen bidrar till en aktiv fritid för äldre, ska de kunna få ersättning för detta. Idag tar det för lång tid att få en båtplats på Lidingö. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna fortsätta arbetet med att hitta en plats för en ny småbåtshamn på Lidingö. 4

5 Lidingö är en ö och vattnet är en stor tillgång. Vi kristdemokrater vill att Lidingö stad ska fortsätta arbetet att rusta upp öns badplatser och vårda stränderna. Det ska vara lätt att ta sig till vattnet på Lidingö och man ska mötas av välvårdade och rena strandlinjer. Införa mer skäliga hyror för öns föreningar. Se över stadens fastigheter så att lokalerna är ändamålsenliga. Utveckla Gångsätra med ny bassäng och multisporthall. Rädda Breviksbadet. Utveckla Lidingövallen och bygga en utomhusscen. Införa en kulturmiljon på Lidingö. Vårda Lidingös unika historia och kulturarv. Införa en pengapott för föreningar som bidrar till en mer aktiv fritid för äldre. Verka för en ny småbåtshamn på Lidingö. Fortsätta att rusta upp badplatserna längs med Lidingös strandlinje. Socialt arbete på Lidingö en självklarhet Många på Lidingö har det bra men livet kan förändras snabbt för vem som helst. Om man blir allvarligt sjuk, arbetslös, mår psykiskt dåligt, har missbruksproblem eller blir av med sin bostad ska det finnas bra stöd på Lidingö. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst och kommer alltid driva en politik för en bra grundtrygghet. Lidingö stads socialförvaltning gör ett mycket bra arbete. Det är av yttersta vikt att deras kompetens inte går förlorad till följd av åtstramningar. I perioder då fler Lidingöbor är i behov av stöd måste förvaltningen tillåtas växa för att klara av den ökade arbetsbördan. Många unga på Lidingö har testat droger och det är dags för Lidingö stad att på allvar ta tag i frågan. Svaret är enkelt. Det behövs mer resurser till drogförebyggande arbete. Det arbetet måste ske tillsammans med alla öns föräldrar och föreningar. Oavsett vilka satsningar som Lidingö stad gör kan de inte lösa problemet utan ett stort engagemang från föräldrarna. För många ungdomar behövs också ökade möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett arbete är ofta nyckeln till att få ordning på sitt liv och här vill Kristdemokraterna att Lidingö stad gör mer. Särskilt viktigt är det att unga på Lidingö kan få stöd och hjälp att hitta ett första sommarjobb. Egenavgiften för familjerådgivningen är en av länets högsta och för att underlätta för alla Lidingös familjer att söka hjälp om de så behöver måste den sänkas. Lidingö stad behöver ett nytt bostadshotell och Kristdemokraterna vill arbeta för att hotellet byggs i en ändamålsenlig byggnad. 5

6 Stoppa åtstramningarna i Lidingös sociala arbete. Säkerställa att socialförvaltningen erhåller tillräckligt med resurser. Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar. Tillskapa fler sommarjobb för unga. Sänka avgiften till familjerådgivningen. Bygga ett nytt bostadshotell. Natur, miljö och infrastruktur bibehålla Lidingös särart Lidingö är och ska förbli en grön ö. Våra naturområden ger Lidingö sin identitet och särprägel och ska vårdas därefter. Utan en god skötselplan kommer dock inte de kulturhistoriska miljöerna, såsom de gamla ekhagarna eller fälten att finnas kvar framöver. Därför vill Kristdemokraterna att skogsvården ska ske med fokus på att vårda naturen och för att skapa trevliga rekreationsområden. Kristdemokraterna ser positivt på att använda djur, som nu sker på exempelvis Elfvik för att hålla landskapet öppet. Storskaligt skogsbruk med ett allt för starkt ekonomiskt intresse bör undvikas. Naturen delas av många och måste skötas därefter. Cyklister, fotgängare, djur, motionärer med flera använder skogen och de behöver olika infrastruktur. Lidingöloppsspåret ska vårdas för både motionärer och fotgängare. I vissa områden krävs ytterligare satsningar för tillgängligheten så att äldre och rullstolsburna ska kunna ta sig ut i naturen. För att undvika olyckor bör särskilda spår för mountainbike anläggas. Lidingö stad ska ta ansvar för miljön. Staden måste fortsätta att byta ut gamla bilar till nya miljövänliga. Gatubelysningen måste successivt bytas ut mot mer energieffektiva armaturer och stadens byggnader ska miljöeffektiviseras. Lidingö stad arbetar redan idag för att få fler hushåll att sortera ut sitt matavfall för biogasproduktion. Det är ett viktigt arbete som intensifieras med mer information till hushållen och förmånliga rabatter. Kristdemokraterna ser positivt på utvecklingen i Stockby där staden arbetar med att bygga om återvinningscentralen för att bli större, mer effektiv och trevlig att besöka. Sorteringen av trädgårdsavfall vill Kristdemokraterna behålla vid Södergarn och anser inte att dessa två måste vara lokaliserade till samma plats. För att Lidingöborna ska bli ännu bättre på återvinning är det viktigt att såväl återvinningscentralen som lokala miljöstationer är trevligt utformade och hålls rena. Behållarna måste tömmas ofta för att undvika översvämning av sopor som sedan sprids för vinden. Cykelnätet på Lidingö ska förbättras för att underlätta cykelpendling till jobbet eller kollektivtrafikens knytpunkter. Det ska vara lätt och säkert att välja miljövänliga resealternativ på Lidingö. Därför behövs bredare cykelvägar som är väl separerade från såväl fotgängare som bilar. Särskilt viktig är säkerheten på de gång och cykelvägar som leder till och från öns skolor. Vi kristdemokrater vill öka säkerheten på dessa vägar och ser gärna planskilda korsningar för bilar och fotgängare. 6

7 För de som väljer bilen vill Kristdemokraterna säkerställa en infartsparkering. Den enda rimliga platsen för en infartsparkering från Lidingö är i Ropsten och Kristdemokraterna är beredda att vända på varenda sten för att uppnå detta. Avslutningsvis vill vi kristdemokrater inte införa några parkeringsavgifter på Lidingö och vi vill förbättra skyltningen till olika områden. Kollektivtrafiken på Lidingö ska interagera med andra trafikslag. Kristdemokraterna i landstinget har drivit igenom den populära Sjövägen, båtpendling och Kristdemokraterna på Lidingö ser gärna att båtpendlingen till och från Lidingö blir permanent och utvecklas ytterligare. Längs med Lidingöbanans spår behövs mindre infartsparkeringar och cykelställ. Hållplatserna ska vara snyggt skötta och en trygg miljö under dygnets alla timmar. Lidingöbanan bör också förlängas och kopplas ihop med Spårväg city på Hamngatan. Det är av yttersta vikt att staden arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på alla offentliga platser samt i staden egna fastigheter. Det arbetet är inte en egen fråga i sig utan måste hela tiden föras in i alla sammanhang där det perspektivet behövs. Flera gånger under de senaste åren har såväl bil som kollektivtrafiken på Lidingö och i stora delar av länets lamslagits av kraftiga snöoväder. Vi kristdemokrater vill förbättra snöröjningen på Lidingö. Säkerställa Lidingös framtid som en grön ö. Vårda vår skog på ett ekologiskt hållbart vis med rekreationsvärden som utgångspunkt. Anlägga olika skogsvägar för olika ändamål samt göra skogen mer lättillgänglig. Fortsätta med ett aktivt miljöarbete. Bygga ut och förbättra cykelvägarna för en ökad säkerhet. Arbeta för en infartsparkering i Ropsten. Säkerställa att Lidingö slipper parkeringsavgifter. Förbättra skyltningen. Permanenta och utveckla kollektivtrafiken på vattnet. Skapa trevliga hållplatser som är trygga under hela dygnet. Arbeta kontinuerligt med tillgängligheten på Lidingö. Skapa mindre infartsparkeringar och cykelställ längs med Lidingöbanan. Koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city. Förbättra snöröjningen på Lidingö. Stadens utveckling Utveckla på Lidingövis 7

8 Stadens utbyggnad på Lidingö sker under speciella förutsättningar. Då Lidingö är en ö är utrymmet på land begränsat och allt byggande måste noga avvägas innan man sätter spaden i marken. På Lidingö sker hela tiden en naturlig förtätning. Dels genom en försiktig nybyggnation och dels genom att större fastigheter ombildas till flerfamiljshus samt genom avstyckning av stora tomter. När byggnader förändras eller nya kommer till är det av yttersta vikt att det tas stor hänsyn till de kulturhistoriska aspekterna och andra omkringliggande hus. Vidare får inte nybyggnation inkräkta på Lidingös grönområden. Vi kristdemokrater vill fortsätta att möjliggöra för en naturlig förtätning, dels genom snabb ärendehantering men också genom de så kallade Attefallshusen som tidigare i år har lanserats av alliansregeringen. Kristdemokraterna ser positivt på att människor ges möjlighet att äga sitt boende. Hyresrätten är dock en viktig boendeform även på Lidingö och vi kristdemokrater vill även fortsättningsvis att Lidingö ska ha en blandad bebyggelse med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Lidingö stad har under mandatperioden arbetat mycket med området kring Lidingö Centrum och Torsviks torg. Kristdemokraterna är glada över att majoriteten har sållat sig till den kristdemokratiska linjen med en försiktigare utbyggnad men att liggande förslag samtidigt innebär en överdäckning vid Torsviks torg för att minska bullret. Vidare vill vi kristdemokrater säkerställa att Lidingö Centrum kan erbjuda en god service till Lidingöborna. Vi vill skapa förutsättningar för öns mindre centrum att fortleva. Det sker dels genom en viss nybyggnation för att öka kundkretsen. Men också genom goda transportmöjligheter och en uppfräschning av utemiljöerna i till exempelvis Larsberg, Näset och Rudboda. I den mån mark frigörs från kommersiella lokaler, som i Gåshaga, Dalénum eller på brädgårdstomten vid Kyrkviken ser vi gärna nybyggnation av bostäder som passar väl in på platsen. Staden har ett behov av att säkerställa bostäder för nya Lidingöbor. De människor som kommer till Lidingö som flyktingar från krig och förtryck ska garanteras ett bra boende i en miljö där de väl integreras i det svenska samhället. Lidingöhem AB är Lidingö stads bostadsbolag. Idag sköts inte bolaget på ett tillfredställande sätt på grund av otydliga direktiv från politiken. Vidare har bolaget en stor kassa som inte förvaltas på ett acceptabelt sätt. Kristdemokraterna vill att Lidingöhem ska skötas på ett effektivt sätt med ett tydligt uppdrag samt att bolagets stora kassa kommer Lidingöborna till del. Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation. Värna Lidingös grönområden. Möjliggöra för naturlig förtätning genom snabbare ärendehantering. Säkerställa att alla boendeformer finns representerade. Säkerställa att Centrum/Torsvik utvecklas på en lagom nivå med Lidingökaraktär. Däcka över mellan broarna vid Torsviks torg. Säkerställa ett välfungerande centrum även framöver. 8

9 Utveckla Lidingös lokala stadsdelscentra. Utveckla bostäder på gamla industritomter som inte längre lämpar sig för kommersiella ändamål. Garantera nyanlända på Lidingö en bostad och väg in i det svenska samhället. Förbättra skötseln av Lidingöhem AB. Att Lidingöhems kassa ska komma Lidingöborna till del. Skatter och ekonomi Grunden för ett fungerande samhälle Kristdemokraterna på Lidingö anser att respekten för skattebetalarnas pengar, för dina pengar måste öka. Visserligen är Lidingö på många sätt en välskött kommun men mycket kan fortfarande bli bättre. För oss slutar aldrig arbetet med att ifrågasätta olika tillvägagångssätt och vi kan aldrig acceptera att stadens medel inte läggs där de gör mest nytta. Vi vill tillföra resurser till stadens kärnverksamheter. Vi vill också minska samma verksamheters utgifter genom en översyn av hela stadens fastighetsförvaltning. Idag läggs alldeles för stor del av till exempel skolpengen på hyra. Det vill vi ändra på och vi kristdemokrater är övertygade om att fastighetsförvaltningen kan skötas på ett bättre sätt än vad den gör idag. När ekonomin tillåter och stadens kärnuppgifter är säkrade vill vi kristdemokrater sänka skatten för Lidingöborna. Skatten har inte sänkt under mandatperioden och om utrymmet finns under kommande mandatperiod ser vi gärna att det ekonomiska utrymmet för öns familjer ökar. Att ha pengar kvar i plånboken när räkningarna är betalda är också välfärd. Öka respekten för Lidingöbornas skattepengar. Satsa på stadens kärnverksamheter. Göra en översyn av stadens fastighetsförvaltning. Sänka skatten när ekonomin tillåter. Företagande och Näringsliv Lidingö i en växande region Vi kristdemokrater konstaterar att de viktigaste faktorerna för bra näringslivsvillkor generellt bestäms av rikspolitiken. Det kommunpolitiska näringslivsperspektivet är i huvudsak kopplat till planfrågor, tillståndsgivning och infrastruktur. Frågor som inte enbart är eller ofta inte ens är direkt kopplat till näringslivet. Det är viktigt att komma ihåg att Lidingö är en del av en storstadsregion med en integrerad arbetsmarknad och näringsliv. Alla delar av Storstockholm har sina olika möjligheter och förutsättningar för att bidra. Lidingös näringsliv kan grovt uppdelas i tre kategorier. Förutsättningarna och behoven för dessa är ofta helt olika och staden näringslivspolitik och engagemang bör anpassas efter dessa. Första kategorin är den verksamhet som har sin lokala marknad på Lidingö och är viktig för att tillgodose befolkningens behov av lokal handel. Detta omfattar både serviceföretag, restauranger och 9

10 handel. Kristdemokraterna anser att staden skall underlätta både expansion och nyetablering. Vi vill även verka för att all handel inte skall vara koncentrerad till Lidingö centrum utan att lokala centra med framförallt dagligvaruhandel och närservice ska kunna fortleva och utvecklas. Här är stadens planmonopol ett viktigt instrument. Om till exempel en dagligvaruhandlare i något av våra lokala centra vill bygga ut ska stadens planprocess vara snabb och effektiv för att underlätta för företagaren och förbättra handeln för invånarna. Den andra kategorin är Lidingöbor med egen verksamhet förlagd till ön men med en marknad i huvudsak på andra sidan bron. Detta är till största del en fråga om småföretag med ett fåtal anställda, ofta inom konsultverksamhet eller annan tjänsteförsäljning. Här ser Kristdemokraterna att man från stadens sida i huvudsak kan hjälpa till med infrastrukturfrågor. Den tredje kategorin är större företag med en regional eller internationell marknad, ofta med flertalet anställda. Denna företagsgrupps lokalisering styrs ofta antingen av det kommunikativa läget eller priset på lokaler/mark. Denna typ av lokalisering till Lidingö anser inte Kristdemokraterna att vi skall arbeta aktivt för att få till staden. Den mark som idag inte är ianspråkstagen på Lidingö bör antingen bevaras som grönområde eller användas för bostäder. Lidingö passar bättre för boende än för en storskalig industri. Befolkningens behov av arbete tillgodoses väl av arbetsmarknaden i Storstockholm och vi anser inte att Lidingö har några komparativa fördelar av den typen av etableringar. Förbättra staden ärendehantering för bygglov och detaljplaneändringar för att underlätta för handlare och företagare som vill utöka sin verksamhet. Bevara de lokala centra som finns på Lidingö. Förbättra infrastrukturen för småföretag på Lidingö. 10

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer