Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö"

Transkript

1 Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö Inledning Kristdemokraterna Lidingö har sin utgångspunkt i kristdemokratins grundläggande värderingar: våra rötter i kristen tradition, alla människors lika värde, medmänsklighet och familjens och andra nära gemenskapers fundamentala betydelse. Men också att politiken aldrig får bli klåfingrig. Alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och så nära berörda människor som möjligt. Endast sådant som uppenbart är nödvändigt eller blir bättre av gemensamma beslut i kommunfullmäktige ska hanteras den vägen. Lidingö är en fantastisk plats att bo på och i det stora hela en välskött stad. Våra skolor visar bra resultat jämfört med andra kommuner i Sverige, vår äldreomsorg tillhör en av rikets bästa och vi har ett rikt föreningsliv som kommer många Lidingöbor till del. Mycket kan dock bli ännu bättre. Vi kristdemokrater anser att det är politikerna som måste leda arbetet för att vässa hela staden. Det finns flera skäl till det, respekten för Lidingöbornas skattepengar måste öka och de medel som idag går förlorade, bland annat genom en för trubbig fastighetsskötsel vill vi investera i stadens viktigaste uppdrag, omsorgen om och stödet till dem som behöver mest hjälp. Det handlar om skolan, äldreomsorgen samt stöd till människor i utsatta situationer. Här kan och ska Lidingö göra mer istället för att satsa på dyra prestigeprojekt. För oss är det en självklarhet. I vårt kommunpolitiska program kan du ta del av våra förslag för att Lidingö ska utnyttja sin fulla kapacitet och hur vi ska öka respekten för dina skattepengar. Skola och förskola Vår viktigaste uppgift! Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Lidingö är redan idag en bra plats att växa upp på men mycket kan bli bättre för de yngre Lidingöborna. Genom att satsa på förskola och skola bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. De familjer som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. För de som väljer att vara hemma längre med sina barn är det viktigt att det finns mötesplatser för barn och föräldrar. Den öppna förskolan spelar här en central roll. Idag finns två öppna förskolor på Lidingö, en i privat regi och en i stadens. Kristdemokraterna ser positivt på att dessa mötesplatser finns kvar och utvecklas. Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Lärarna ska få möjlighet att fokusera på sin viktigaste uppgift, att undervisa eleverna. Därför vill vi minska den administrativa bördan. Lidingös lärare tjänar bra jämfört med många andra kommuners men vi kristdemokrater vill hitta sätt att höja lönerna ännu mer. Det är också av yttersta vikt att lärarnas status ökar, både som yrkesgrupp men också i klassrummet. Vi kristdemokrater vill driva en politik för att det ska vara eftertraktat att arbeta på Lidingös skolor. Det görs delvis genom en hög lön och mer renodlade arbetsuppgifter och delvis 1

2 genom ett tydligare ledarskap från skolledning och ett starkt mandat i klassrummet. Eleverna på Lidingö ska behandlas med respekt men också behandla lärarna med respekt och göra så som de blir tillsagda. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling är en nödvändighet Vi vill skapa en skolmiljö för bildning. För att det ska bli verklighet krävs fler vuxna som har tid för barnen i skolan. Kristdemokraterna strävar efter att ge skolan bättre förutsättningar. Engagerade lärare som i lugn skolmiljö ger barnen möjlighet till lärande och gedigen kunskap. Ge oss makt att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp i! Minska grupperna och öka kvalitén i förskolan. Öka valfriheten för småbarnsfamiljerna, behåll vårdnadsbidraget och stärk familjedaghem. Behålla de öppna förskolorna. Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Minska den administrativa bördan för lärarna. Höja statusen på läraryrket. Fler vuxna bland eleverna i skolan. Skapa en lugn studiemiljö som uppmuntrar till bildning och lärande. Minska skolans kostnader för lokalerna. Säkerställ ett gott ledarkap i skolan. Införa mer fysisk aktivitet på skoltid. Stöd och omsorg till alla Lidingöbor efter behov På Lidingö ska alla medborgare få det stöd man behöver, utan krångel och utfört med hög kvalité. Äldreomsorgen ska utvecklas med stor respekt för de äldres egna önskemål. Valfrihet och kvalitet är de kristdemokratiska ledorden. Det är viktigt att inte bunta ihop alla äldre till en anonym grupp. Bland Lidingös mer seniora medborgare finns det dem i behov av mycket stort stöd och de som inte behöver någon form av stöd från staden. Alla ska få den service som önskas av staden, och det ska ske med korta handläggningstider. Hemtjänsten på Lidingö fungerar väl, både den privata och verksamheten i staden egen regi. För att säkerställa den goda servicen, även framöver, vill Kristdemokraterna höja hemtjänstpengen. Genom att ge de olika hemtjänstaktörer som idag finns på Lidingö goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet skapas förutsättningar för såväl valfrihet som kvalitet. 2

3 Det kommunala pensionärsrådet bör få en tyngre roll. Kristdemokraterna ser gärna att pensionärsrådet görs till en formell remissinstans för Lidingö stad i frågor som berör äldre. En god livskvalitet för Lidingös äldre är av yttersta vikt för Kristdemokraterna. Två viktiga pusselbitar för att uppnå det är det sociala innehållet, samt maten och matsituationen. Lidingös boenden ska ordna aktiviteter utifrån de boendes preferenser. Äldre, precis som barnen i skolan, ska få en god, näringsrik och varierad kost. Intresset hos de boende för mat ska ta tillvaras och stor hänsyn ska tas till deras önskemål. De populära serviceboendena som finns på Lidingö ska finnas kvar där de ligger idag. Vi kristdemokrater kommer motverka alla planer på att lägga ner eller flytta dessa boenden. Vidare ser vi behovet att staden gör plats för att fler olika typer av boenden för äldre kommer till. Tor i centrum är mycket uppskattat och ett Tor två bör byggas i samband med utvecklingen i Centrum/Torsvik. Kristdemokraterna kommer att arbeta för att Lidingö Hospice framtid tryggas. Att man som gammal Lidingöbo ska få avsluta sina dagar på ön trots svåra sjukdomar är en självklarhet för Kristdemokraterna. Idag har kommuner inte laglig rätt att anställa läkare vilket omöjliggör för Lidingö stad att på egen hand driva hospice. Vi kristdemokrater på Lidingö anser att det är ett problem och motsätter oss alla regler som hindrar staden från att erbjuda en ännu bättre omsorg. Anhöriga som vårdar och stöttar Lidingöbor med behov i hemmet gör en ovärderlig insats. Vi kristdemokrater anser att den här gruppen måste uppmärksammas mer än idag och vi vill därför se över anhörigstödet. Ö gruppen är en mycket viktig och bra verksamhet på Lidingö. För att få ett ännu större brukarfokus anser Kristdemokraterna att vi under nästa mandatperiod ska utreda verksamhetens organisation. Dagersättningen för de som deltar i Ö gruppens verksamheter ska ses över för att säkerställa att nivån är rimlig. De personer som får boende tilldelat sig genom LSS lagstiftningen bör ges möjligheten att förändra sin boendesituation. Detta bör utredas under nästa mandatperiod. Kundservicen måste förbättras. Lidingöbor med stora behov som har kontakt med flera olika förvaltningar i staden ska få ett bättre stöd och det ska ske mer resurseffektivt än idag. Det är av yttersta vikt att alla, oavsett funktionshinder, ges möjlighet till en aktiv fritid. Här bör staden arbeta tillsammans med föreningslivet för att hitta ett varierat utbud av aktiviteter med hög kvalitet. För att säkerställa den goda servicen måste Lidingö stad vara en bra arbetsgivare. Det ska ske genom hög bemanning och kompetenta chefer som ges förutsättningar för att utöva ett nära ledarskap. Personalen ska dessutom ges möjlighet till fortbildning. Garantera valfriheten för de äldre. Förenkla biståndsbedömningen. 3

4 Höja hemtjänstpengen. Göra det kommunala pensionärsrådet till remissinstans. Förbättra livskvaliteten för dem som bor på Lidingös äldreboenden. Trygga framtiden för servicehusen och Lidingö Hospice. Bygga ett Tor två i Centrum/Torsvik. Utveckla anhörigstödet. Utreda Ö gruppens verksamhet för ett ökat brukarfokus. Arbeta tillsammans med föreningslivet för att erbjuda alla med funktionshinder en aktiv fritid. Verka för ett bättre och nära ledarskap inom Lidingö stad. Kultur och fritid en del av Lidingös attraktionskraft Ett rikt utbud av fritids och kulturaktiviteter är en viktig del i arbetet för att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp och leva i. Utan alla föreningar och företag inom fritidssektorn på ön skulle vi må sämre och ha en mindre innehållsrik fritid. Kristdemokraterna vill ge föreningarna bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet och få in ännu fler personer i sina respektive verksamheter. En stor tårtbit i det arbetet är att skapa bättre och billigare lokaler för föreningarna. Det är orimligt att Lidingö stad ska ta ut marknadsmässiga hyror av föreningar som arbetar ideellt för alla medborgare på ön. Fastighetsförvaltningen måste ses över och underhållsarbete ska inte skjutas på framtiden. Lokalerna ska vara fräscha och ändamålsenliga. Därför vill vi gå från ord till handling och bygga om Gångsätrabadet med ny bassäng och multisporthall i samma byggnad. Multisporthallen ska kunna användas för både idrotts och kulturevenemang. Kristdemokraterna vill också rusta upp stadens utomhusanläggningar. Vi vill rädda Breviksbadet och det är dags att ta ett helhetsgrepp kring Lidingövallen. På Lidingövallen vill vi skapa en utomhusscen för kulturaktiviteter. Kulturen på Lidingö har länge varit underfinansierad och Kristdemokraterna vill se en kulturmiljon på Lidingö. Kulturmiljonen ska kunna användas som smörjmedel för kulturverksamheten och ska användas där den bäst gör nytta. Kulturutbudet på Lidingö är brett med alltifrån välkända Millesgården till historiska byggnader och platser. Det breda utbudet måste säkras för nästa generation Lidingöbor och staden måste ta ett ansvar för att finansiera detta. Vår aktiva hembygdsförening spelar en särskild roll i vårdandet av öns egen historia och Lidingö museum bör få ett ökat stöd från staden. För att hjälpa föreningar med svag ekonomi att tjäna pengar och samtidigt utföra ett viktigt arbete är det dags att införa en pengapott för föreningar som vill bidra till att ge våra äldre en mer aktiv vardag. Det är en stor brist i dagens välfärdssamhälle att så många äldre är ensamma. Om föreningen bidrar till en aktiv fritid för äldre, ska de kunna få ersättning för detta. Idag tar det för lång tid att få en båtplats på Lidingö. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna fortsätta arbetet med att hitta en plats för en ny småbåtshamn på Lidingö. 4

5 Lidingö är en ö och vattnet är en stor tillgång. Vi kristdemokrater vill att Lidingö stad ska fortsätta arbetet att rusta upp öns badplatser och vårda stränderna. Det ska vara lätt att ta sig till vattnet på Lidingö och man ska mötas av välvårdade och rena strandlinjer. Införa mer skäliga hyror för öns föreningar. Se över stadens fastigheter så att lokalerna är ändamålsenliga. Utveckla Gångsätra med ny bassäng och multisporthall. Rädda Breviksbadet. Utveckla Lidingövallen och bygga en utomhusscen. Införa en kulturmiljon på Lidingö. Vårda Lidingös unika historia och kulturarv. Införa en pengapott för föreningar som bidrar till en mer aktiv fritid för äldre. Verka för en ny småbåtshamn på Lidingö. Fortsätta att rusta upp badplatserna längs med Lidingös strandlinje. Socialt arbete på Lidingö en självklarhet Många på Lidingö har det bra men livet kan förändras snabbt för vem som helst. Om man blir allvarligt sjuk, arbetslös, mår psykiskt dåligt, har missbruksproblem eller blir av med sin bostad ska det finnas bra stöd på Lidingö. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst och kommer alltid driva en politik för en bra grundtrygghet. Lidingö stads socialförvaltning gör ett mycket bra arbete. Det är av yttersta vikt att deras kompetens inte går förlorad till följd av åtstramningar. I perioder då fler Lidingöbor är i behov av stöd måste förvaltningen tillåtas växa för att klara av den ökade arbetsbördan. Många unga på Lidingö har testat droger och det är dags för Lidingö stad att på allvar ta tag i frågan. Svaret är enkelt. Det behövs mer resurser till drogförebyggande arbete. Det arbetet måste ske tillsammans med alla öns föräldrar och föreningar. Oavsett vilka satsningar som Lidingö stad gör kan de inte lösa problemet utan ett stort engagemang från föräldrarna. För många ungdomar behövs också ökade möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett arbete är ofta nyckeln till att få ordning på sitt liv och här vill Kristdemokraterna att Lidingö stad gör mer. Särskilt viktigt är det att unga på Lidingö kan få stöd och hjälp att hitta ett första sommarjobb. Egenavgiften för familjerådgivningen är en av länets högsta och för att underlätta för alla Lidingös familjer att söka hjälp om de så behöver måste den sänkas. Lidingö stad behöver ett nytt bostadshotell och Kristdemokraterna vill arbeta för att hotellet byggs i en ändamålsenlig byggnad. 5

6 Stoppa åtstramningarna i Lidingös sociala arbete. Säkerställa att socialförvaltningen erhåller tillräckligt med resurser. Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar. Tillskapa fler sommarjobb för unga. Sänka avgiften till familjerådgivningen. Bygga ett nytt bostadshotell. Natur, miljö och infrastruktur bibehålla Lidingös särart Lidingö är och ska förbli en grön ö. Våra naturområden ger Lidingö sin identitet och särprägel och ska vårdas därefter. Utan en god skötselplan kommer dock inte de kulturhistoriska miljöerna, såsom de gamla ekhagarna eller fälten att finnas kvar framöver. Därför vill Kristdemokraterna att skogsvården ska ske med fokus på att vårda naturen och för att skapa trevliga rekreationsområden. Kristdemokraterna ser positivt på att använda djur, som nu sker på exempelvis Elfvik för att hålla landskapet öppet. Storskaligt skogsbruk med ett allt för starkt ekonomiskt intresse bör undvikas. Naturen delas av många och måste skötas därefter. Cyklister, fotgängare, djur, motionärer med flera använder skogen och de behöver olika infrastruktur. Lidingöloppsspåret ska vårdas för både motionärer och fotgängare. I vissa områden krävs ytterligare satsningar för tillgängligheten så att äldre och rullstolsburna ska kunna ta sig ut i naturen. För att undvika olyckor bör särskilda spår för mountainbike anläggas. Lidingö stad ska ta ansvar för miljön. Staden måste fortsätta att byta ut gamla bilar till nya miljövänliga. Gatubelysningen måste successivt bytas ut mot mer energieffektiva armaturer och stadens byggnader ska miljöeffektiviseras. Lidingö stad arbetar redan idag för att få fler hushåll att sortera ut sitt matavfall för biogasproduktion. Det är ett viktigt arbete som intensifieras med mer information till hushållen och förmånliga rabatter. Kristdemokraterna ser positivt på utvecklingen i Stockby där staden arbetar med att bygga om återvinningscentralen för att bli större, mer effektiv och trevlig att besöka. Sorteringen av trädgårdsavfall vill Kristdemokraterna behålla vid Södergarn och anser inte att dessa två måste vara lokaliserade till samma plats. För att Lidingöborna ska bli ännu bättre på återvinning är det viktigt att såväl återvinningscentralen som lokala miljöstationer är trevligt utformade och hålls rena. Behållarna måste tömmas ofta för att undvika översvämning av sopor som sedan sprids för vinden. Cykelnätet på Lidingö ska förbättras för att underlätta cykelpendling till jobbet eller kollektivtrafikens knytpunkter. Det ska vara lätt och säkert att välja miljövänliga resealternativ på Lidingö. Därför behövs bredare cykelvägar som är väl separerade från såväl fotgängare som bilar. Särskilt viktig är säkerheten på de gång och cykelvägar som leder till och från öns skolor. Vi kristdemokrater vill öka säkerheten på dessa vägar och ser gärna planskilda korsningar för bilar och fotgängare. 6

7 För de som väljer bilen vill Kristdemokraterna säkerställa en infartsparkering. Den enda rimliga platsen för en infartsparkering från Lidingö är i Ropsten och Kristdemokraterna är beredda att vända på varenda sten för att uppnå detta. Avslutningsvis vill vi kristdemokrater inte införa några parkeringsavgifter på Lidingö och vi vill förbättra skyltningen till olika områden. Kollektivtrafiken på Lidingö ska interagera med andra trafikslag. Kristdemokraterna i landstinget har drivit igenom den populära Sjövägen, båtpendling och Kristdemokraterna på Lidingö ser gärna att båtpendlingen till och från Lidingö blir permanent och utvecklas ytterligare. Längs med Lidingöbanans spår behövs mindre infartsparkeringar och cykelställ. Hållplatserna ska vara snyggt skötta och en trygg miljö under dygnets alla timmar. Lidingöbanan bör också förlängas och kopplas ihop med Spårväg city på Hamngatan. Det är av yttersta vikt att staden arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på alla offentliga platser samt i staden egna fastigheter. Det arbetet är inte en egen fråga i sig utan måste hela tiden föras in i alla sammanhang där det perspektivet behövs. Flera gånger under de senaste åren har såväl bil som kollektivtrafiken på Lidingö och i stora delar av länets lamslagits av kraftiga snöoväder. Vi kristdemokrater vill förbättra snöröjningen på Lidingö. Säkerställa Lidingös framtid som en grön ö. Vårda vår skog på ett ekologiskt hållbart vis med rekreationsvärden som utgångspunkt. Anlägga olika skogsvägar för olika ändamål samt göra skogen mer lättillgänglig. Fortsätta med ett aktivt miljöarbete. Bygga ut och förbättra cykelvägarna för en ökad säkerhet. Arbeta för en infartsparkering i Ropsten. Säkerställa att Lidingö slipper parkeringsavgifter. Förbättra skyltningen. Permanenta och utveckla kollektivtrafiken på vattnet. Skapa trevliga hållplatser som är trygga under hela dygnet. Arbeta kontinuerligt med tillgängligheten på Lidingö. Skapa mindre infartsparkeringar och cykelställ längs med Lidingöbanan. Koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city. Förbättra snöröjningen på Lidingö. Stadens utveckling Utveckla på Lidingövis 7

8 Stadens utbyggnad på Lidingö sker under speciella förutsättningar. Då Lidingö är en ö är utrymmet på land begränsat och allt byggande måste noga avvägas innan man sätter spaden i marken. På Lidingö sker hela tiden en naturlig förtätning. Dels genom en försiktig nybyggnation och dels genom att större fastigheter ombildas till flerfamiljshus samt genom avstyckning av stora tomter. När byggnader förändras eller nya kommer till är det av yttersta vikt att det tas stor hänsyn till de kulturhistoriska aspekterna och andra omkringliggande hus. Vidare får inte nybyggnation inkräkta på Lidingös grönområden. Vi kristdemokrater vill fortsätta att möjliggöra för en naturlig förtätning, dels genom snabb ärendehantering men också genom de så kallade Attefallshusen som tidigare i år har lanserats av alliansregeringen. Kristdemokraterna ser positivt på att människor ges möjlighet att äga sitt boende. Hyresrätten är dock en viktig boendeform även på Lidingö och vi kristdemokrater vill även fortsättningsvis att Lidingö ska ha en blandad bebyggelse med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Lidingö stad har under mandatperioden arbetat mycket med området kring Lidingö Centrum och Torsviks torg. Kristdemokraterna är glada över att majoriteten har sållat sig till den kristdemokratiska linjen med en försiktigare utbyggnad men att liggande förslag samtidigt innebär en överdäckning vid Torsviks torg för att minska bullret. Vidare vill vi kristdemokrater säkerställa att Lidingö Centrum kan erbjuda en god service till Lidingöborna. Vi vill skapa förutsättningar för öns mindre centrum att fortleva. Det sker dels genom en viss nybyggnation för att öka kundkretsen. Men också genom goda transportmöjligheter och en uppfräschning av utemiljöerna i till exempelvis Larsberg, Näset och Rudboda. I den mån mark frigörs från kommersiella lokaler, som i Gåshaga, Dalénum eller på brädgårdstomten vid Kyrkviken ser vi gärna nybyggnation av bostäder som passar väl in på platsen. Staden har ett behov av att säkerställa bostäder för nya Lidingöbor. De människor som kommer till Lidingö som flyktingar från krig och förtryck ska garanteras ett bra boende i en miljö där de väl integreras i det svenska samhället. Lidingöhem AB är Lidingö stads bostadsbolag. Idag sköts inte bolaget på ett tillfredställande sätt på grund av otydliga direktiv från politiken. Vidare har bolaget en stor kassa som inte förvaltas på ett acceptabelt sätt. Kristdemokraterna vill att Lidingöhem ska skötas på ett effektivt sätt med ett tydligt uppdrag samt att bolagets stora kassa kommer Lidingöborna till del. Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation. Värna Lidingös grönområden. Möjliggöra för naturlig förtätning genom snabbare ärendehantering. Säkerställa att alla boendeformer finns representerade. Säkerställa att Centrum/Torsvik utvecklas på en lagom nivå med Lidingökaraktär. Däcka över mellan broarna vid Torsviks torg. Säkerställa ett välfungerande centrum även framöver. 8

9 Utveckla Lidingös lokala stadsdelscentra. Utveckla bostäder på gamla industritomter som inte längre lämpar sig för kommersiella ändamål. Garantera nyanlända på Lidingö en bostad och väg in i det svenska samhället. Förbättra skötseln av Lidingöhem AB. Att Lidingöhems kassa ska komma Lidingöborna till del. Skatter och ekonomi Grunden för ett fungerande samhälle Kristdemokraterna på Lidingö anser att respekten för skattebetalarnas pengar, för dina pengar måste öka. Visserligen är Lidingö på många sätt en välskött kommun men mycket kan fortfarande bli bättre. För oss slutar aldrig arbetet med att ifrågasätta olika tillvägagångssätt och vi kan aldrig acceptera att stadens medel inte läggs där de gör mest nytta. Vi vill tillföra resurser till stadens kärnverksamheter. Vi vill också minska samma verksamheters utgifter genom en översyn av hela stadens fastighetsförvaltning. Idag läggs alldeles för stor del av till exempel skolpengen på hyra. Det vill vi ändra på och vi kristdemokrater är övertygade om att fastighetsförvaltningen kan skötas på ett bättre sätt än vad den gör idag. När ekonomin tillåter och stadens kärnuppgifter är säkrade vill vi kristdemokrater sänka skatten för Lidingöborna. Skatten har inte sänkt under mandatperioden och om utrymmet finns under kommande mandatperiod ser vi gärna att det ekonomiska utrymmet för öns familjer ökar. Att ha pengar kvar i plånboken när räkningarna är betalda är också välfärd. Öka respekten för Lidingöbornas skattepengar. Satsa på stadens kärnverksamheter. Göra en översyn av stadens fastighetsförvaltning. Sänka skatten när ekonomin tillåter. Företagande och Näringsliv Lidingö i en växande region Vi kristdemokrater konstaterar att de viktigaste faktorerna för bra näringslivsvillkor generellt bestäms av rikspolitiken. Det kommunpolitiska näringslivsperspektivet är i huvudsak kopplat till planfrågor, tillståndsgivning och infrastruktur. Frågor som inte enbart är eller ofta inte ens är direkt kopplat till näringslivet. Det är viktigt att komma ihåg att Lidingö är en del av en storstadsregion med en integrerad arbetsmarknad och näringsliv. Alla delar av Storstockholm har sina olika möjligheter och förutsättningar för att bidra. Lidingös näringsliv kan grovt uppdelas i tre kategorier. Förutsättningarna och behoven för dessa är ofta helt olika och staden näringslivspolitik och engagemang bör anpassas efter dessa. Första kategorin är den verksamhet som har sin lokala marknad på Lidingö och är viktig för att tillgodose befolkningens behov av lokal handel. Detta omfattar både serviceföretag, restauranger och 9

10 handel. Kristdemokraterna anser att staden skall underlätta både expansion och nyetablering. Vi vill även verka för att all handel inte skall vara koncentrerad till Lidingö centrum utan att lokala centra med framförallt dagligvaruhandel och närservice ska kunna fortleva och utvecklas. Här är stadens planmonopol ett viktigt instrument. Om till exempel en dagligvaruhandlare i något av våra lokala centra vill bygga ut ska stadens planprocess vara snabb och effektiv för att underlätta för företagaren och förbättra handeln för invånarna. Den andra kategorin är Lidingöbor med egen verksamhet förlagd till ön men med en marknad i huvudsak på andra sidan bron. Detta är till största del en fråga om småföretag med ett fåtal anställda, ofta inom konsultverksamhet eller annan tjänsteförsäljning. Här ser Kristdemokraterna att man från stadens sida i huvudsak kan hjälpa till med infrastrukturfrågor. Den tredje kategorin är större företag med en regional eller internationell marknad, ofta med flertalet anställda. Denna företagsgrupps lokalisering styrs ofta antingen av det kommunikativa läget eller priset på lokaler/mark. Denna typ av lokalisering till Lidingö anser inte Kristdemokraterna att vi skall arbeta aktivt för att få till staden. Den mark som idag inte är ianspråkstagen på Lidingö bör antingen bevaras som grönområde eller användas för bostäder. Lidingö passar bättre för boende än för en storskalig industri. Befolkningens behov av arbete tillgodoses väl av arbetsmarknaden i Storstockholm och vi anser inte att Lidingö har några komparativa fördelar av den typen av etableringar. Förbättra staden ärendehantering för bygglov och detaljplaneändringar för att underlätta för handlare och företagare som vill utöka sin verksamhet. Bevara de lokala centra som finns på Lidingö. Förbättra infrastrukturen för småföretag på Lidingö. 10

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Sturevägen 38, 181 38 Lidingö Tel: 766 09 53 e-post: xxx@xxx hemsida: www.lidingo.sap.se INLEDNING Sverige är på rätt väg! Tack vare

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg

Närodlad politik för göteborg. Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg Närodlad politik för göteborg Kommunalt handlingsprogram 2014 för Centerpartiet i Göteborg Innehållsförteckning Sida Centerpartiet i Göteborg 1 Stadsutveckling 2 Bostäder 2 Stadstrivsel 3 Göteborg En öppen

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Världens bästa stad att växa upp i

Världens bästa stad att växa upp i Världens bästa stad att växa upp i Valprogram för Kristdemokraterna i Stockholm 2014 Kristdemokraterna Stockholms stad www.stockholm.kristdemokraterna.se Världens bästa stad att växa upp i Ett Stockholm

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer