Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö"

Transkript

1 Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö Inledning Kristdemokraterna Lidingö har sin utgångspunkt i kristdemokratins grundläggande värderingar: våra rötter i kristen tradition, alla människors lika värde, medmänsklighet och familjens och andra nära gemenskapers fundamentala betydelse. Men också att politiken aldrig får bli klåfingrig. Alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och så nära berörda människor som möjligt. Endast sådant som uppenbart är nödvändigt eller blir bättre av gemensamma beslut i kommunfullmäktige ska hanteras den vägen. Lidingö är en fantastisk plats att bo på och i det stora hela en välskött stad. Våra skolor visar bra resultat jämfört med andra kommuner i Sverige, vår äldreomsorg tillhör en av rikets bästa och vi har ett rikt föreningsliv som kommer många Lidingöbor till del. Mycket kan dock bli ännu bättre. Vi kristdemokrater anser att det är politikerna som måste leda arbetet för att vässa hela staden. Det finns flera skäl till det, respekten för Lidingöbornas skattepengar måste öka och de medel som idag går förlorade, bland annat genom en för trubbig fastighetsskötsel vill vi investera i stadens viktigaste uppdrag, omsorgen om och stödet till dem som behöver mest hjälp. Det handlar om skolan, äldreomsorgen samt stöd till människor i utsatta situationer. Här kan och ska Lidingö göra mer istället för att satsa på dyra prestigeprojekt. För oss är det en självklarhet. I vårt kommunpolitiska program kan du ta del av våra förslag för att Lidingö ska utnyttja sin fulla kapacitet och hur vi ska öka respekten för dina skattepengar. Skola och förskola Vår viktigaste uppgift! Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Lidingö är redan idag en bra plats att växa upp på men mycket kan bli bättre för de yngre Lidingöborna. Genom att satsa på förskola och skola bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. De familjer som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. För de som väljer att vara hemma längre med sina barn är det viktigt att det finns mötesplatser för barn och föräldrar. Den öppna förskolan spelar här en central roll. Idag finns två öppna förskolor på Lidingö, en i privat regi och en i stadens. Kristdemokraterna ser positivt på att dessa mötesplatser finns kvar och utvecklas. Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Lärarna ska få möjlighet att fokusera på sin viktigaste uppgift, att undervisa eleverna. Därför vill vi minska den administrativa bördan. Lidingös lärare tjänar bra jämfört med många andra kommuners men vi kristdemokrater vill hitta sätt att höja lönerna ännu mer. Det är också av yttersta vikt att lärarnas status ökar, både som yrkesgrupp men också i klassrummet. Vi kristdemokrater vill driva en politik för att det ska vara eftertraktat att arbeta på Lidingös skolor. Det görs delvis genom en hög lön och mer renodlade arbetsuppgifter och delvis 1

2 genom ett tydligare ledarskap från skolledning och ett starkt mandat i klassrummet. Eleverna på Lidingö ska behandlas med respekt men också behandla lärarna med respekt och göra så som de blir tillsagda. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling är en nödvändighet Vi vill skapa en skolmiljö för bildning. För att det ska bli verklighet krävs fler vuxna som har tid för barnen i skolan. Kristdemokraterna strävar efter att ge skolan bättre förutsättningar. Engagerade lärare som i lugn skolmiljö ger barnen möjlighet till lärande och gedigen kunskap. Ge oss makt att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp i! Minska grupperna och öka kvalitén i förskolan. Öka valfriheten för småbarnsfamiljerna, behåll vårdnadsbidraget och stärk familjedaghem. Behålla de öppna förskolorna. Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Minska den administrativa bördan för lärarna. Höja statusen på läraryrket. Fler vuxna bland eleverna i skolan. Skapa en lugn studiemiljö som uppmuntrar till bildning och lärande. Minska skolans kostnader för lokalerna. Säkerställ ett gott ledarkap i skolan. Införa mer fysisk aktivitet på skoltid. Stöd och omsorg till alla Lidingöbor efter behov På Lidingö ska alla medborgare få det stöd man behöver, utan krångel och utfört med hög kvalité. Äldreomsorgen ska utvecklas med stor respekt för de äldres egna önskemål. Valfrihet och kvalitet är de kristdemokratiska ledorden. Det är viktigt att inte bunta ihop alla äldre till en anonym grupp. Bland Lidingös mer seniora medborgare finns det dem i behov av mycket stort stöd och de som inte behöver någon form av stöd från staden. Alla ska få den service som önskas av staden, och det ska ske med korta handläggningstider. Hemtjänsten på Lidingö fungerar väl, både den privata och verksamheten i staden egen regi. För att säkerställa den goda servicen, även framöver, vill Kristdemokraterna höja hemtjänstpengen. Genom att ge de olika hemtjänstaktörer som idag finns på Lidingö goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet skapas förutsättningar för såväl valfrihet som kvalitet. 2

3 Det kommunala pensionärsrådet bör få en tyngre roll. Kristdemokraterna ser gärna att pensionärsrådet görs till en formell remissinstans för Lidingö stad i frågor som berör äldre. En god livskvalitet för Lidingös äldre är av yttersta vikt för Kristdemokraterna. Två viktiga pusselbitar för att uppnå det är det sociala innehållet, samt maten och matsituationen. Lidingös boenden ska ordna aktiviteter utifrån de boendes preferenser. Äldre, precis som barnen i skolan, ska få en god, näringsrik och varierad kost. Intresset hos de boende för mat ska ta tillvaras och stor hänsyn ska tas till deras önskemål. De populära serviceboendena som finns på Lidingö ska finnas kvar där de ligger idag. Vi kristdemokrater kommer motverka alla planer på att lägga ner eller flytta dessa boenden. Vidare ser vi behovet att staden gör plats för att fler olika typer av boenden för äldre kommer till. Tor i centrum är mycket uppskattat och ett Tor två bör byggas i samband med utvecklingen i Centrum/Torsvik. Kristdemokraterna kommer att arbeta för att Lidingö Hospice framtid tryggas. Att man som gammal Lidingöbo ska få avsluta sina dagar på ön trots svåra sjukdomar är en självklarhet för Kristdemokraterna. Idag har kommuner inte laglig rätt att anställa läkare vilket omöjliggör för Lidingö stad att på egen hand driva hospice. Vi kristdemokrater på Lidingö anser att det är ett problem och motsätter oss alla regler som hindrar staden från att erbjuda en ännu bättre omsorg. Anhöriga som vårdar och stöttar Lidingöbor med behov i hemmet gör en ovärderlig insats. Vi kristdemokrater anser att den här gruppen måste uppmärksammas mer än idag och vi vill därför se över anhörigstödet. Ö gruppen är en mycket viktig och bra verksamhet på Lidingö. För att få ett ännu större brukarfokus anser Kristdemokraterna att vi under nästa mandatperiod ska utreda verksamhetens organisation. Dagersättningen för de som deltar i Ö gruppens verksamheter ska ses över för att säkerställa att nivån är rimlig. De personer som får boende tilldelat sig genom LSS lagstiftningen bör ges möjligheten att förändra sin boendesituation. Detta bör utredas under nästa mandatperiod. Kundservicen måste förbättras. Lidingöbor med stora behov som har kontakt med flera olika förvaltningar i staden ska få ett bättre stöd och det ska ske mer resurseffektivt än idag. Det är av yttersta vikt att alla, oavsett funktionshinder, ges möjlighet till en aktiv fritid. Här bör staden arbeta tillsammans med föreningslivet för att hitta ett varierat utbud av aktiviteter med hög kvalitet. För att säkerställa den goda servicen måste Lidingö stad vara en bra arbetsgivare. Det ska ske genom hög bemanning och kompetenta chefer som ges förutsättningar för att utöva ett nära ledarskap. Personalen ska dessutom ges möjlighet till fortbildning. Garantera valfriheten för de äldre. Förenkla biståndsbedömningen. 3

4 Höja hemtjänstpengen. Göra det kommunala pensionärsrådet till remissinstans. Förbättra livskvaliteten för dem som bor på Lidingös äldreboenden. Trygga framtiden för servicehusen och Lidingö Hospice. Bygga ett Tor två i Centrum/Torsvik. Utveckla anhörigstödet. Utreda Ö gruppens verksamhet för ett ökat brukarfokus. Arbeta tillsammans med föreningslivet för att erbjuda alla med funktionshinder en aktiv fritid. Verka för ett bättre och nära ledarskap inom Lidingö stad. Kultur och fritid en del av Lidingös attraktionskraft Ett rikt utbud av fritids och kulturaktiviteter är en viktig del i arbetet för att göra Lidingö till Sveriges bästa kommun att växa upp och leva i. Utan alla föreningar och företag inom fritidssektorn på ön skulle vi må sämre och ha en mindre innehållsrik fritid. Kristdemokraterna vill ge föreningarna bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet och få in ännu fler personer i sina respektive verksamheter. En stor tårtbit i det arbetet är att skapa bättre och billigare lokaler för föreningarna. Det är orimligt att Lidingö stad ska ta ut marknadsmässiga hyror av föreningar som arbetar ideellt för alla medborgare på ön. Fastighetsförvaltningen måste ses över och underhållsarbete ska inte skjutas på framtiden. Lokalerna ska vara fräscha och ändamålsenliga. Därför vill vi gå från ord till handling och bygga om Gångsätrabadet med ny bassäng och multisporthall i samma byggnad. Multisporthallen ska kunna användas för både idrotts och kulturevenemang. Kristdemokraterna vill också rusta upp stadens utomhusanläggningar. Vi vill rädda Breviksbadet och det är dags att ta ett helhetsgrepp kring Lidingövallen. På Lidingövallen vill vi skapa en utomhusscen för kulturaktiviteter. Kulturen på Lidingö har länge varit underfinansierad och Kristdemokraterna vill se en kulturmiljon på Lidingö. Kulturmiljonen ska kunna användas som smörjmedel för kulturverksamheten och ska användas där den bäst gör nytta. Kulturutbudet på Lidingö är brett med alltifrån välkända Millesgården till historiska byggnader och platser. Det breda utbudet måste säkras för nästa generation Lidingöbor och staden måste ta ett ansvar för att finansiera detta. Vår aktiva hembygdsförening spelar en särskild roll i vårdandet av öns egen historia och Lidingö museum bör få ett ökat stöd från staden. För att hjälpa föreningar med svag ekonomi att tjäna pengar och samtidigt utföra ett viktigt arbete är det dags att införa en pengapott för föreningar som vill bidra till att ge våra äldre en mer aktiv vardag. Det är en stor brist i dagens välfärdssamhälle att så många äldre är ensamma. Om föreningen bidrar till en aktiv fritid för äldre, ska de kunna få ersättning för detta. Idag tar det för lång tid att få en båtplats på Lidingö. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna fortsätta arbetet med att hitta en plats för en ny småbåtshamn på Lidingö. 4

5 Lidingö är en ö och vattnet är en stor tillgång. Vi kristdemokrater vill att Lidingö stad ska fortsätta arbetet att rusta upp öns badplatser och vårda stränderna. Det ska vara lätt att ta sig till vattnet på Lidingö och man ska mötas av välvårdade och rena strandlinjer. Införa mer skäliga hyror för öns föreningar. Se över stadens fastigheter så att lokalerna är ändamålsenliga. Utveckla Gångsätra med ny bassäng och multisporthall. Rädda Breviksbadet. Utveckla Lidingövallen och bygga en utomhusscen. Införa en kulturmiljon på Lidingö. Vårda Lidingös unika historia och kulturarv. Införa en pengapott för föreningar som bidrar till en mer aktiv fritid för äldre. Verka för en ny småbåtshamn på Lidingö. Fortsätta att rusta upp badplatserna längs med Lidingös strandlinje. Socialt arbete på Lidingö en självklarhet Många på Lidingö har det bra men livet kan förändras snabbt för vem som helst. Om man blir allvarligt sjuk, arbetslös, mår psykiskt dåligt, har missbruksproblem eller blir av med sin bostad ska det finnas bra stöd på Lidingö. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst och kommer alltid driva en politik för en bra grundtrygghet. Lidingö stads socialförvaltning gör ett mycket bra arbete. Det är av yttersta vikt att deras kompetens inte går förlorad till följd av åtstramningar. I perioder då fler Lidingöbor är i behov av stöd måste förvaltningen tillåtas växa för att klara av den ökade arbetsbördan. Många unga på Lidingö har testat droger och det är dags för Lidingö stad att på allvar ta tag i frågan. Svaret är enkelt. Det behövs mer resurser till drogförebyggande arbete. Det arbetet måste ske tillsammans med alla öns föräldrar och föreningar. Oavsett vilka satsningar som Lidingö stad gör kan de inte lösa problemet utan ett stort engagemang från föräldrarna. För många ungdomar behövs också ökade möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett arbete är ofta nyckeln till att få ordning på sitt liv och här vill Kristdemokraterna att Lidingö stad gör mer. Särskilt viktigt är det att unga på Lidingö kan få stöd och hjälp att hitta ett första sommarjobb. Egenavgiften för familjerådgivningen är en av länets högsta och för att underlätta för alla Lidingös familjer att söka hjälp om de så behöver måste den sänkas. Lidingö stad behöver ett nytt bostadshotell och Kristdemokraterna vill arbeta för att hotellet byggs i en ändamålsenlig byggnad. 5

6 Stoppa åtstramningarna i Lidingös sociala arbete. Säkerställa att socialförvaltningen erhåller tillräckligt med resurser. Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar. Tillskapa fler sommarjobb för unga. Sänka avgiften till familjerådgivningen. Bygga ett nytt bostadshotell. Natur, miljö och infrastruktur bibehålla Lidingös särart Lidingö är och ska förbli en grön ö. Våra naturområden ger Lidingö sin identitet och särprägel och ska vårdas därefter. Utan en god skötselplan kommer dock inte de kulturhistoriska miljöerna, såsom de gamla ekhagarna eller fälten att finnas kvar framöver. Därför vill Kristdemokraterna att skogsvården ska ske med fokus på att vårda naturen och för att skapa trevliga rekreationsområden. Kristdemokraterna ser positivt på att använda djur, som nu sker på exempelvis Elfvik för att hålla landskapet öppet. Storskaligt skogsbruk med ett allt för starkt ekonomiskt intresse bör undvikas. Naturen delas av många och måste skötas därefter. Cyklister, fotgängare, djur, motionärer med flera använder skogen och de behöver olika infrastruktur. Lidingöloppsspåret ska vårdas för både motionärer och fotgängare. I vissa områden krävs ytterligare satsningar för tillgängligheten så att äldre och rullstolsburna ska kunna ta sig ut i naturen. För att undvika olyckor bör särskilda spår för mountainbike anläggas. Lidingö stad ska ta ansvar för miljön. Staden måste fortsätta att byta ut gamla bilar till nya miljövänliga. Gatubelysningen måste successivt bytas ut mot mer energieffektiva armaturer och stadens byggnader ska miljöeffektiviseras. Lidingö stad arbetar redan idag för att få fler hushåll att sortera ut sitt matavfall för biogasproduktion. Det är ett viktigt arbete som intensifieras med mer information till hushållen och förmånliga rabatter. Kristdemokraterna ser positivt på utvecklingen i Stockby där staden arbetar med att bygga om återvinningscentralen för att bli större, mer effektiv och trevlig att besöka. Sorteringen av trädgårdsavfall vill Kristdemokraterna behålla vid Södergarn och anser inte att dessa två måste vara lokaliserade till samma plats. För att Lidingöborna ska bli ännu bättre på återvinning är det viktigt att såväl återvinningscentralen som lokala miljöstationer är trevligt utformade och hålls rena. Behållarna måste tömmas ofta för att undvika översvämning av sopor som sedan sprids för vinden. Cykelnätet på Lidingö ska förbättras för att underlätta cykelpendling till jobbet eller kollektivtrafikens knytpunkter. Det ska vara lätt och säkert att välja miljövänliga resealternativ på Lidingö. Därför behövs bredare cykelvägar som är väl separerade från såväl fotgängare som bilar. Särskilt viktig är säkerheten på de gång och cykelvägar som leder till och från öns skolor. Vi kristdemokrater vill öka säkerheten på dessa vägar och ser gärna planskilda korsningar för bilar och fotgängare. 6

7 För de som väljer bilen vill Kristdemokraterna säkerställa en infartsparkering. Den enda rimliga platsen för en infartsparkering från Lidingö är i Ropsten och Kristdemokraterna är beredda att vända på varenda sten för att uppnå detta. Avslutningsvis vill vi kristdemokrater inte införa några parkeringsavgifter på Lidingö och vi vill förbättra skyltningen till olika områden. Kollektivtrafiken på Lidingö ska interagera med andra trafikslag. Kristdemokraterna i landstinget har drivit igenom den populära Sjövägen, båtpendling och Kristdemokraterna på Lidingö ser gärna att båtpendlingen till och från Lidingö blir permanent och utvecklas ytterligare. Längs med Lidingöbanans spår behövs mindre infartsparkeringar och cykelställ. Hållplatserna ska vara snyggt skötta och en trygg miljö under dygnets alla timmar. Lidingöbanan bör också förlängas och kopplas ihop med Spårväg city på Hamngatan. Det är av yttersta vikt att staden arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på alla offentliga platser samt i staden egna fastigheter. Det arbetet är inte en egen fråga i sig utan måste hela tiden föras in i alla sammanhang där det perspektivet behövs. Flera gånger under de senaste åren har såväl bil som kollektivtrafiken på Lidingö och i stora delar av länets lamslagits av kraftiga snöoväder. Vi kristdemokrater vill förbättra snöröjningen på Lidingö. Säkerställa Lidingös framtid som en grön ö. Vårda vår skog på ett ekologiskt hållbart vis med rekreationsvärden som utgångspunkt. Anlägga olika skogsvägar för olika ändamål samt göra skogen mer lättillgänglig. Fortsätta med ett aktivt miljöarbete. Bygga ut och förbättra cykelvägarna för en ökad säkerhet. Arbeta för en infartsparkering i Ropsten. Säkerställa att Lidingö slipper parkeringsavgifter. Förbättra skyltningen. Permanenta och utveckla kollektivtrafiken på vattnet. Skapa trevliga hållplatser som är trygga under hela dygnet. Arbeta kontinuerligt med tillgängligheten på Lidingö. Skapa mindre infartsparkeringar och cykelställ längs med Lidingöbanan. Koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city. Förbättra snöröjningen på Lidingö. Stadens utveckling Utveckla på Lidingövis 7

8 Stadens utbyggnad på Lidingö sker under speciella förutsättningar. Då Lidingö är en ö är utrymmet på land begränsat och allt byggande måste noga avvägas innan man sätter spaden i marken. På Lidingö sker hela tiden en naturlig förtätning. Dels genom en försiktig nybyggnation och dels genom att större fastigheter ombildas till flerfamiljshus samt genom avstyckning av stora tomter. När byggnader förändras eller nya kommer till är det av yttersta vikt att det tas stor hänsyn till de kulturhistoriska aspekterna och andra omkringliggande hus. Vidare får inte nybyggnation inkräkta på Lidingös grönområden. Vi kristdemokrater vill fortsätta att möjliggöra för en naturlig förtätning, dels genom snabb ärendehantering men också genom de så kallade Attefallshusen som tidigare i år har lanserats av alliansregeringen. Kristdemokraterna ser positivt på att människor ges möjlighet att äga sitt boende. Hyresrätten är dock en viktig boendeform även på Lidingö och vi kristdemokrater vill även fortsättningsvis att Lidingö ska ha en blandad bebyggelse med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Lidingö stad har under mandatperioden arbetat mycket med området kring Lidingö Centrum och Torsviks torg. Kristdemokraterna är glada över att majoriteten har sållat sig till den kristdemokratiska linjen med en försiktigare utbyggnad men att liggande förslag samtidigt innebär en överdäckning vid Torsviks torg för att minska bullret. Vidare vill vi kristdemokrater säkerställa att Lidingö Centrum kan erbjuda en god service till Lidingöborna. Vi vill skapa förutsättningar för öns mindre centrum att fortleva. Det sker dels genom en viss nybyggnation för att öka kundkretsen. Men också genom goda transportmöjligheter och en uppfräschning av utemiljöerna i till exempelvis Larsberg, Näset och Rudboda. I den mån mark frigörs från kommersiella lokaler, som i Gåshaga, Dalénum eller på brädgårdstomten vid Kyrkviken ser vi gärna nybyggnation av bostäder som passar väl in på platsen. Staden har ett behov av att säkerställa bostäder för nya Lidingöbor. De människor som kommer till Lidingö som flyktingar från krig och förtryck ska garanteras ett bra boende i en miljö där de väl integreras i det svenska samhället. Lidingöhem AB är Lidingö stads bostadsbolag. Idag sköts inte bolaget på ett tillfredställande sätt på grund av otydliga direktiv från politiken. Vidare har bolaget en stor kassa som inte förvaltas på ett acceptabelt sätt. Kristdemokraterna vill att Lidingöhem ska skötas på ett effektivt sätt med ett tydligt uppdrag samt att bolagets stora kassa kommer Lidingöborna till del. Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation. Värna Lidingös grönområden. Möjliggöra för naturlig förtätning genom snabbare ärendehantering. Säkerställa att alla boendeformer finns representerade. Säkerställa att Centrum/Torsvik utvecklas på en lagom nivå med Lidingökaraktär. Däcka över mellan broarna vid Torsviks torg. Säkerställa ett välfungerande centrum även framöver. 8

9 Utveckla Lidingös lokala stadsdelscentra. Utveckla bostäder på gamla industritomter som inte längre lämpar sig för kommersiella ändamål. Garantera nyanlända på Lidingö en bostad och väg in i det svenska samhället. Förbättra skötseln av Lidingöhem AB. Att Lidingöhems kassa ska komma Lidingöborna till del. Skatter och ekonomi Grunden för ett fungerande samhälle Kristdemokraterna på Lidingö anser att respekten för skattebetalarnas pengar, för dina pengar måste öka. Visserligen är Lidingö på många sätt en välskött kommun men mycket kan fortfarande bli bättre. För oss slutar aldrig arbetet med att ifrågasätta olika tillvägagångssätt och vi kan aldrig acceptera att stadens medel inte läggs där de gör mest nytta. Vi vill tillföra resurser till stadens kärnverksamheter. Vi vill också minska samma verksamheters utgifter genom en översyn av hela stadens fastighetsförvaltning. Idag läggs alldeles för stor del av till exempel skolpengen på hyra. Det vill vi ändra på och vi kristdemokrater är övertygade om att fastighetsförvaltningen kan skötas på ett bättre sätt än vad den gör idag. När ekonomin tillåter och stadens kärnuppgifter är säkrade vill vi kristdemokrater sänka skatten för Lidingöborna. Skatten har inte sänkt under mandatperioden och om utrymmet finns under kommande mandatperiod ser vi gärna att det ekonomiska utrymmet för öns familjer ökar. Att ha pengar kvar i plånboken när räkningarna är betalda är också välfärd. Öka respekten för Lidingöbornas skattepengar. Satsa på stadens kärnverksamheter. Göra en översyn av stadens fastighetsförvaltning. Sänka skatten när ekonomin tillåter. Företagande och Näringsliv Lidingö i en växande region Vi kristdemokrater konstaterar att de viktigaste faktorerna för bra näringslivsvillkor generellt bestäms av rikspolitiken. Det kommunpolitiska näringslivsperspektivet är i huvudsak kopplat till planfrågor, tillståndsgivning och infrastruktur. Frågor som inte enbart är eller ofta inte ens är direkt kopplat till näringslivet. Det är viktigt att komma ihåg att Lidingö är en del av en storstadsregion med en integrerad arbetsmarknad och näringsliv. Alla delar av Storstockholm har sina olika möjligheter och förutsättningar för att bidra. Lidingös näringsliv kan grovt uppdelas i tre kategorier. Förutsättningarna och behoven för dessa är ofta helt olika och staden näringslivspolitik och engagemang bör anpassas efter dessa. Första kategorin är den verksamhet som har sin lokala marknad på Lidingö och är viktig för att tillgodose befolkningens behov av lokal handel. Detta omfattar både serviceföretag, restauranger och 9

10 handel. Kristdemokraterna anser att staden skall underlätta både expansion och nyetablering. Vi vill även verka för att all handel inte skall vara koncentrerad till Lidingö centrum utan att lokala centra med framförallt dagligvaruhandel och närservice ska kunna fortleva och utvecklas. Här är stadens planmonopol ett viktigt instrument. Om till exempel en dagligvaruhandlare i något av våra lokala centra vill bygga ut ska stadens planprocess vara snabb och effektiv för att underlätta för företagaren och förbättra handeln för invånarna. Den andra kategorin är Lidingöbor med egen verksamhet förlagd till ön men med en marknad i huvudsak på andra sidan bron. Detta är till största del en fråga om småföretag med ett fåtal anställda, ofta inom konsultverksamhet eller annan tjänsteförsäljning. Här ser Kristdemokraterna att man från stadens sida i huvudsak kan hjälpa till med infrastrukturfrågor. Den tredje kategorin är större företag med en regional eller internationell marknad, ofta med flertalet anställda. Denna företagsgrupps lokalisering styrs ofta antingen av det kommunikativa läget eller priset på lokaler/mark. Denna typ av lokalisering till Lidingö anser inte Kristdemokraterna att vi skall arbeta aktivt för att få till staden. Den mark som idag inte är ianspråkstagen på Lidingö bör antingen bevaras som grönområde eller användas för bostäder. Lidingö passar bättre för boende än för en storskalig industri. Befolkningens behov av arbete tillgodoses väl av arbetsmarknaden i Storstockholm och vi anser inte att Lidingö har några komparativa fördelar av den typen av etableringar. Förbättra staden ärendehantering för bygglov och detaljplaneändringar för att underlätta för handlare och företagare som vill utöka sin verksamhet. Bevara de lokala centra som finns på Lidingö. Förbättra infrastrukturen för småföretag på Lidingö. 10

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM Ett mänskligare stockholm Ett mänskligare Stockholm Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

ÅRSKRÖNIKA Gott nytt år! Önskar Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö

ÅRSKRÖNIKA Gott nytt år! Önskar Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö ÅRSKRÖNIKA 2016 Nu har jag varit gruppledare för Centerpartiet i drygt ett år. Hur såg året 2016 ut för oss i Centern då? De två största frågorna har varit omstrukturering av Lidingöhem med vår överenskommelse

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg.

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg. Jämställdhet Vår politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde. Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsarbetet

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraterna Värnamo Fullmäktigegruppen Val till kommunfullmäktige i Värnamo 2006 JO! Varje familj ska själv få välja

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer