UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård"

Transkript

1 Dokument: Plan för utbildningsinnehåll, mål och pedagogiskt upplägg Utbildning: Friskvårdskonsulent Häst Sammanfattning: Utbildningen omfattar ca 2650 timmar under 2 år. Utbildningen är uppbyggd med seminarieveckor en gång per månad och självstudier däremellan med backup av mentor, arbetsuppgifter och utbildningsmaterial. Utbildningen innehåller föreläsningar av erfarna och meriterade Equiopater, fysioterapeuter och veterinärer. Översikt över studiernas fördelning mellan lektionstid och självstudier: Kurs Lektion/ h veckor Självstudier/ h veckor Totalt: Anatomi och fysiologi 146 4, ,8 665 Biomekanik 56 1, ,7 256 Rehabilitering 21 0,6 75 2,1 96 Patologi 14 0,4 50 1,4 64 Näringslära 7 0,2 25 0,7 32 Lagstiftning 7 0,2 25 0,7 32 Företagsekonomi 7 0,2 25 0,7 32 Etologi 21 0,6 75 2,1 96 Praktik 147 4, ,9 669 Träningsfysiologi 14 0,4 50 1,4 64 Equipmentcoach 126 3, ,6 566 Repetitionskurs 14 0,4 14 Tentamen, certifiering 14 0,4 67 1,9 81 Summa: Tidsplan: Kurs Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Anatomi och fysiologi Biomekanik Rehabilitering Patologi Näringslära Lagstiftning Företagsekonomi Etologi Praktik Träningsfysiologi Equipmentcoach Repetitionskurs Seminarium Betygssättning i respektive kurser: G= Godkänd VG= Väl godkänd I kurserna Etologi, Näringslära och Repetitionskurs utgår endast betyg G=Godkänd. 1

2 Kurs Anatomi och fysiologi Biomekanik Rehabilitering Praktik GSHM/ GSM Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Träningsfysiologi Equipmentcoach Samanfattande beskrivning Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner såsom tex cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten och de olika nervsystemens byggnad och funktion. Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett och leder, beträffande byggnad och funktion. Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist. Hovlära. Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet, beräkning av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett. Förståelse om kroppens förmåga till rörelse och prestation. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kunskaper för återanpassning till djurets tidigare livssituation. Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär. Olika behandlingsmetoder. Teoretisk samt praktisk kunskap i genuin svensk hästmassage samt genuin svensk massage för human. Stretching samt palpationsteknik. Journalföring och sekretess förfarande. Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan. Grundläggande sjukdomslära. Hästens vanligast förekommande infektions- och inflammtions sjukdomar i leder, senor, muskulatur, skelett och andningsvägar. Smittvägar och smittskydd. I samarbete med veterinär. Grundläggande kunskaper i näringslära. Behandlar hästens näringsbehov och näringsupptag. Kunskaper om näringsämnen, vitaminer, mineraler och spårämnen. Grundläggande kunskaper i hästens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både i arbete och på marken. Grundläggande kunskaper om faktorer som påverkar hållbarhet och prestation. Effekter av kvantitet och intensitet. Nutrition, energiomsättning och vätskebalans. Grundläggande kunskaper i utprovning av utrustning och sadlar. Teoretisk och praktiska kunskaper i anpassning av sadlar och utrustning. God branschkännedom om sadelmärken. Kunskaper om ryttarens påverkan på ekipaget

3 Mål Efter avslutad utbildning ska eleven: Ha kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hästens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälkningsoch utresningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa. Ha kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist på häst och human. Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orskadiagnostik kopplad till rörelseappraten orsakad av muskulära dysfunktioner. Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hästkontakter där det kan föreligga smittorisk. Ha goda kunskaper om hur träning påverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna göra enklare träningsupplägg och ha förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation för häst och human. Ha en god förståelse för orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. Studenten ska ha basala kunskaper om hästens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hästens hälsa och välbefinnande samt känna till de vanligaste problemen som kan uppstå vid felaktig utfodring. Studenten skall även känna till olika teorier som finns angående utfodring av häst. Eleven ska kunna upprätta en enklare foderstat. Kunna utföra genuin svensk hästmassage, genuin svensk massage och stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som Hästfriskvårdskonsulent och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund. Ha kunskaper om hur en häst och människa återanpassas efter skada och hur den förebyggs mot nya likvärdiga skador. Ska kunna förstå påverkan av elektroterapi, ljusterapi och radiell och elektromagnetisk stötvåg dock ej kunna utföra dessa terapiformer. Ska förstå och kunna ge hästen och människan adekvat vård och veta när behandling av veterinär eller läkare erfordras och när Equiopat eller annan sakkunnig är lämplig. Ska skriva en uppsats i ämnet ryttarens påverkan på hästen. Studenten ska ha god förståelse och kunskap om vikten av rätt anpassad sadel och övrig utrustning. Studenten skall kunna anpassa sadel och övrig utrustning till hästen på ett bra sätt. Studenten skall ha goda kunskaper om hästens anatomi och fysiologi, och hur utrustning påverkar detta. Studenten skall kunna utföra en okulär besiktning av sadeln. Studenten skall ha kunskaper inom tömkörning, hästens tandhälsa och grundläggande sadelmakeri, samt har en kunskap om de vanligaste sadelmärkena på marknaden. Studenten har goda kunskaper i hur ryttaren påverkar hästen. Studenten ser ekipaget i sin helhet och hjälper kund med diverse frågeställningar inom utrustning. Studenten ska ha förståelse och viss kunskap om hästens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både i arbete och på marken. Kunna förstå grunderna i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan. 3

4 Genomförande av utbildning: Undervisningen är upplagd med 22 undervisningsperioder på skolan varvat med hanledarledd praktik och självstudier under handledning samt egen praktik. Undervisningsperioderna varvas med 22 seminarier på skolan, hemuppgifter, egen inläsning/ inlärning, praktiska övningar och diagnosprov. Såväl praktiska som teoretiska provmoment ingår. Under de handledda perioderna är praktiska fallstudier i fokus. Här ska kunskaper som inhämtas i undervisningen bekräftas genom att vara i verkligheten. Den egna praktiken är en fördjupning av inhämtad kunskap och eleven får möjlighet att på egen hand pröva sina färdigheter. Detta dokumenteras och lämnas till mentor för feedback. Eleverna har, förutom de lärarledda och handledarledda studierna, tillgång till mentorer under hela utbildningen mån-fre I elevsamtal går man igenom studiesituation och studieresultat. En tät kontakt med skolans coach är en förutsättning för lyckade studier och en bra start i arbetslivet. Betygskriterierna och målen med utbildningen är kända och står på kursplanen och finns i klassrummen i en informationspärm tillgänglig för alla. Eleverna genomgår diagnosprov löpande, praktiska prov samt del- och sluttentamen. Teoretisk undervisning: Läraren/ föreläsaren planerar dagens föreläsningar/ undervisning enligt timplan och grundat på vad som hunnits med till dags datum. Undervisningen sker om möjligt muntligt, digitalt (visuellt) och beskrivande för att främja inlärningen. Den ska ske i en takt där eleverna följer med men tiden ska samtidigt nyttjas väl och eleven ska vara förberedda och ha läst in det som är angett. Undervisningen ska följas upp med arbetsuppgifter så att ansvarig lärare ser att kunskapen tagits emot väl. Läraren rekommenderar att eleverna antecknar. Praktisk undervisning: Läraren genomför undervisningen med fokus på elevens lärande och så att läraren samtidigt kan reflektera över vad eleven förstår och kan. För att eleven ska kunna få en överblick visar, frågar och observerar läraren det som eleven utför samt försöker med hjälp av diskussioner synliggöra både delmomentens betydelse var för sig och dess betydelse för helheten. Att öva och reflektera kan betraktas som en förutsättning för att eleverna ska utveckla en förmåga att se helheter och kunna handla simultant, vilket i sin tur kan sägas utgöra förutsättningar för att utveckla tyst kunskap, i den meningen att kunskapen sitter i kroppen och att den kan användas intuitivt på ett ändamålsenligt sätt i relation till yrkesrollen. Interaktion och social kompetens ska utövas där man kan tala om kommunikation, verbal såväl som ickeverbal, som en förutsättning för att utveckla förmågor för samarbete och agerande i kundkontakter. Yrkesutövning sker i någon form av samverkan med kollegor och inte sällan även genom kundkontakter. Det är få jobb som helt och hållet är ensamarbeten, vilket ställer krav på förmåga till interaktion och social kompetens 4

5 Fastställande av behörighet Genomförande av behörighetsprövningen Ansökan sker löpande framtill sista ansökningsdatum, och därefter i mån av plats Inkomna ansökningar registreras med ankomstdatum En översiktlig granskning görs för att se om sökanden är behörig enligt givna kriterier. Är sökanden inte behörig eller något är otydligt tas kontakt med sökanden. Sökanden uppmanas komplettera handlingarna inom givet datum. Personlig intervju Antagningsrådet diskuterar ansökningar där tveksamhet råder om behörighet och på vilket sätt sökanden kan komplettera och verifiera sin behörighet. Anteckningar görs. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsmetoder sökandens betyg erfarenhet och referenser på genomgången praktik och arbetslivserfarenhet enligt särskilda krav på behörighet personlig intervju Vad som mäts genom urvalsmetoderna Vid bedömning av tidigare utbildningserfarenhet ges poäng för utbildning med praktik inom djurvård, naturbruk, humanvård och försäljning. 0,2 p/termin max 1 p. Vid bedömning av praktik ges poäng för praktik med veterinär, professionell tränare och större stall samt praktik med kund/personrelationer som tex försäljning, vård och utbildning. Erfarenhet av ledarskap inom idrottsförening eller kursverksamhet ger också poäng. Praktik med veterinär och rehab anläggning eller annat djurvårdsrelaterat arbete 0,1p/månad max 1p Praktik hos professionell tränare, större stall 0,1p/månad max 2p Praktik med kund/personrelationer som tex försäljning, vård, utbildning 0,05/månad max 0,5p Ledarskap i idrottsförening eller kursverksamhet, 0,1p per termin max 0,5p Vid personlig intervju förs diskussion kring frågor som tidigare erfarenheter genom utbildning, praktik och intressen samt den egna drivkraften. Faktorer som bedöms viktiga för lämpligheten för yrket. Maxpoäng 5. 5

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Friskvårdskonsult. Studieplan 2015

Friskvårdskonsult. Studieplan 2015 Friskvårdskonsult Studieplan 2015 Friskvårdskonsult Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Undervisande personal Innehåll 1) Kroppskunskap... 3 Anatomi inklusive belastningsskadeproblem

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015 Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut Studieplan 2015 Friskvårdsmassör (Steg 1) Massageterapeut (Steg 1 2) Medicinsk massageterapeut (Steg 1 3) INNEHÅLL Studieplan 2015 Historik Svensk

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Arkitektur och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer