Stiftelsen Opalen Uppdaterad: Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Opalen Uppdaterad: 2014-11-07. Datum:"

Transkript

1 Vikarieinformation Datum: Presentation Opalen är ett boende med särskild service för vuxna enligt 9 9p LSS. Vi erbjuder flexibla och individanpassade lösningar i en trygg miljö där vi kan stärka individen och vara ett stöd i det vardagliga livet. Information Genom att läsa i Rätt Spår, på whiteboardtavlan och i kalendern på skrivbordet när man börjar sitt arbetspass får man information om de boende samt hur dagen ska se ut. För information av mer praktisk karaktär använder vi oss av överlämningsboken. Sekretess En sekretessblankett skrivs under där medarbetaren åtar sig tystnadsplikt kring de boende. Hur du dokumenterar Ledord för hur vi dokumenterar är självbestämmande och integritet. Dokumentationen ska vara helt objektiv och fri från värderingar. Den ska bestå av kvalitet framför kvantitet och vara respektfull och saklig.. Alla avvikelser till den boendes genomförandeplan dokumenteras i Journalanteckningar. Genomförandeplanen för respektive boende finns under Dokument och filer Händelser som har med hälsa (läkarbesök, tandläkare m.m) att göra dokumenteras i Journalanteckningar med rubrik Hälsa

2 All övrig dokumentation som kan vara av vikt dokumenteras i Arbetsanteckningar och rubriceras som Övrigt All övrig dokumentation av vikt dokumenteras i Journalanteckningar All medicin signeras i HSL, antingen under Kontinuerlig medicinering eller Behovsmedicinering. Avvikelser i medicinering görs i HSL Dokumentationsprogrammet Rätt Spår https://opalen.rattspar.se/login E-post: Lösenord: Opalen12 (En versal och siffror)

3 Var tredje månad kommer programmet säga till du behöver uppdatera ditt lösenord. Då följer du bara anvisningarna: användare ändra klicka på ditt namn byt lösenord Fyll i nytt lösenord, spara - klart! OBS! Du kan använda samma lösenord! Syftet med social dokumentation ge omsorgs- och personobundenkontinuitet i arbetet (lika oavsett vem som gör) ge underlag för planering, genomförande och uppföljning av hjälp- och stödinsatser möjliggöra godman/företrädares rätt till insyn underlätta information medarbetare emellan ge rättssäkerhet till medarbetare genom dokumentation utveckla och säkerställa kvalitet i organisationen möjliggöra insyn från tillsynsmyndighet Introduktionspass Introduktionspass sker genom att den nya medarbetaren går med ordinarie personal under två kvällspass. Gemensamt förhållningssätt Under arbetstiden är det de boendes behov som alltid ska komma i första hand. Ett gemensamt förhållningssätt och bemötande som utgår från den boende och ett för vem - perspektiv hjälper oss i ett professionellt bemötande. Var personlig men inte privat i mötet, du är hela tiden en förebild. Tänk på hur du pratar och vad du pratar om på ditt arbete, var restriktiv med privata samtal. Behovet av att förstå människor med neuropsykiatriska diagnoser och ge rätt stöd, omvårdnad och bemötande viktigt och på Opalen arbetar vi med dessa bemötandefrågor

4 dagligen. När du arbetar inom vård- och omsorgsverksamhet och möter människor med psykisk funktions-nedsättning är det viktigt att ha adekvata kunskaper. Betydelsen av personalens bemötande och förhållningssätt är helt central för den enskilda individens upplevelse av omsorgen. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför avgörande att all personal har en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär. Vi anser att god etik, bra värdegrund, empati och en god människosyn är egenskaper man bör ha för att arbeta inom vården och för detta krävs ingen utbildning. I mötet med människor där man ger individuell omsorg och omvårdnad utifrån trygghet, värdighet, självbestämmande och integritet måste man visa respekt för den enskilde och se betydelsen av hur man kommunicerar. Hot och våld mot personal är inte ovanligt men det är oacceptabelt och det är därför mycket angeläget för personalen att få kunskap om hur man hanterar hot- och våldshändelser på bästa sätt. Enskilda hot- och våldshandlingar kan vara mycket svåra att förutse, men det finns risksituationer som man kan och behöver uppmärksamma och framförallt arbeta förebyggande med. Det är klarlagt att med personal som förstår hur man har ett professionellt förhållningssätt till sitt arbete råkar mindre ut för våldsbenägna situationer. Dagschema vardag/helg, veckoarbetsuppgifter och städrutiner Det finns Dagliga rutiner med utförlig information om vad som ska göras varje arbetspass. Varje dag är planerad med olika praktiska moment samt de boendes rutiner och praktiska sysslor. IT- Policy Medarbetarna ska inte ha de boende som vänner på Facebook, instagram eller liknande sociala medier under tiden som de är boende på Opalen. Trafiksäkerhet/policy bilen Opalens policy är att åka med kommunala medel i den mån det är möjligt. För att köra de

5 boende ska du ha minst ett års regelbunden körvana. Lex Sarah Medarbetare ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får insatser enligt LSS. Rapporteringsskyldigheten fullgörs i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten. Var och en som är verksam inom omsorger om funktionshindrade skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Information om de boende, riskbedömning Riskbedömningar uppdateras en gång/månad eller oftare vid behov. Riskbedömningarna finns i dokumentationsprogrammet Rätt Spår. Antroposofin som grund Opalen är ett antroposofiskt boende, detta innebär att du som arbetar här måste ha ett positivt förhållningssätt till antroposofin och att aktivt arbeta för att främja det pedagogiska synsättet från vilket vårt arbete baserar sig på. Aktiviteter De boende bekostar själva sina fritidsaktiviteter såsom Cosmonova, bio m.m, fika, mediciner samt hygienartiklar. Inköp/handkassa Matinköp görs med Konsum-kortet, du behöver även visa legitimation. För redovisningen måste matvaror separeras från förbrukningsvaror, dvs ta två separata kvitton om du handlat både och. Det finns också en kontantkassa för inköp av det som inte finns på Konsum. Kvitton signeras och summan bokförs i kassaboken.

6 Gränser: professionell, privat, personlig Under arbetstiden är det avgörande att du är personlig men inte privat i mötet med såväl medarbetare som boende, du är hela tiden en förebild. Tänk på hur du pratar och vad du pratar om på ditt arbete, var restriktiv med privata samtal. Privat blir man när man går in på saker som inte har med professionen att göra, när man blandar in saker som har med ens eget privatliv att göra men inte har någon betydelse i den professionella rollen. Ett professionellt bemötande innebär att dina privata angelägenheter och din privata vilja inte framträder i ditt arbete. Fokus ska ligga på de boende och uppdraget. Favoriserande beteende kan skapa avundsjuka bland de boende och kan eventuellt leda till att våldssituationer uppstår. Det går en fin skiljelinje mellan att vara personlig och att vara privat som mycket handlar om vilka de två eller flera som är inblandade i kommunikationen är. Om man t.ex. har en dialog som går ut på att lära känna varandra bättre så kanske man berättar om familjeförhållanden eller intressen som i andra sammanhang skulle ses som privata men som i den här inramningen är att se som personligt. Skiljelinjen går kanske när vi berättar något om oss själva eller vårt liv som mottagaren på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till och/eller ta ansvar för? Så mycket vill vi sällan veta om någon som vi inte är närmare vän med. Tidrapporter och måltidsavdrag Tidrapporterna finns på Google Drive vilket innebär att du har åtkomst till din tidrapport var du än befinner dig om du bara har en internetuppkoppling. Där finner du även information om hur du ska fylla i den. Logga in med uppgifterna som finns i på kontoret. Klicka först på Drive sedan på Stjärndokument för att komma åt din personliga tidrapport. Var och en ansvarar för att den är ifylld, utskriven, signerad och lämnad i på kontoret i den blå mappen tidrapporter senast den 1:a varje månad. Om du av någon anledning inte har möjlighet att skriva ut och lämna in den personligen så måste du be någon annan göra det åt dig. Har du ätit markerar du det längst till höger i tidrapporten. Måltidsavdrag görs med ; lunch 20 kr och middag 35 kr.

7 Drogpolicy Det är förbjudet att använda alla sorters droger i Opalens allmänna lokal. Nycklar I nyckelskåpet finns vikarienycklar som ska lämnas tillbaka efter avslutat arbetspass. Läkemedelsinstruktion Se på hur det går till att ge medicin till de boende. Medicindelegering ordnas efter en tids arbete genom ansvarig sjuksköterska Marica på JärnaHälsan (telefon ). Efter uppmaning från föreståndare, ring för att boka tid och få information om medicin och en medicindelegering. Informera om: brand, sprinklers och larm Övriga rutiner I ledningssystemet hittar du övriga rutiner. Efter vikarieintroduktionen skall den nya medarbetaren/vikarien signera att informationen har mottagits. Jag har fått information av: Huvudman signatur namnförtydligande Medarbetare signatur namnförtydligande

8 Våra sju kärnvärden Människans spirituella dimension grunden för vår gemenskap En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans jag hennes individualitet inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten. Livets röda tråd Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionsnedsättning, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen. Individuellt liv i gemenskap Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling. Tålamod med det individuella Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionsnedsättningen

9 finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete. Det livslånga lärandet I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med funktionsnedsättning och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande. En medvetet utformad miljö Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus. När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron. Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter. Ett skapande liv arbetets betydelse Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin

10 inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön. Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss. I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.

FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA. Läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige

FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA. Läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige VERKSAMHETSFÖRTECKNING INDIVIDUELLA MÖJLIGHETER FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige Salen, Mikaelgården INNEHÅLL ANTROPOSOFISK

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Nummer 21 November 2014 Pris 70 kr. Tidskrift för Läkepedagogik & Socialterapi. Verksamhetsporträtt PARSIFAL, SOCIALTERAPI I BRASILIEN

Nummer 21 November 2014 Pris 70 kr. Tidskrift för Läkepedagogik & Socialterapi. Verksamhetsporträtt PARSIFAL, SOCIALTERAPI I BRASILIEN LäS Nummer 21 November 2014 Pris 70 kr Tidskrift för Läkepedagogik & Socialterapi Tema SOCIALTERAPI PARSIFAL, SOCIALTERAPI I BRASILIEN Verksamhetsporträtt HAJDES LÄRBO/KAVLINGE KIK-FESTIVAL Innehåll nr

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Fröet behöver trädet för att det ska växa. Solen behöver trädet för att solen ska värma trädet och månen finns på natten och jordklotet, där bor trädet. Ett femårigt

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer