Janne Thurman:...något möjligen vore att göra av denna ort. Virtuaalimuseo Grani Det virtuella museet Grani

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Janne Thurman:...något möjligen vore att göra av denna ort. Virtuaalimuseo Grani Det virtuella museet Grani"

Transkript

1 Janne Thurman:...något möjligen vore att göra av denna ort

2 Skaparen av Grankulla - vad annat var han? Den 15 mars 1906, då Aktiebolaget Grankulla grundades, har allmänt ansetts vara villasamfundets egentliga födelsedatum. Projektets primus motor och en av aktieägarna var filosofie doktor, bankdirektör Johan ( Janne) Thurman. Men vem var han, vad gjorde han annars? Disponent för tobaksindustriföretaget Ab Ph.U. Strengberg & K:ni i Jakobstad Aktiv inom kommunalpolitiken. Jakobstad / Pietarsaari Barndomsåren 1869-c Nykarleby / Uusikaarlepyy Kuopio Vikariat i historia och geografi i Kuopio svenska samskolan, vårterminen Födelsestad 1866, skolstad : Svenska klassiska lyceum (numera Katedralskolan i Åbo). Student Janne T. den andra från vänster (sittande): Gymnastiken i Åbo Lycei Turnföreningvar mycket viktigt. Åbo /Turku Grankulla / Kauniainen Helsingfors / Helsinki Lokalkontorets direktör vid HAB (Helsingfors Aktiebank) Studerande vid Helsingfors universitet 1888, filosofie kandidat 1892, filosofi licentiat 1898 med avhandlingen Pargasmålet, ljudoch formlära, filosofie doktor Lärare bland annat vid Nya svenska läroverket, Svenska reallyceum i Helsingfors och Lönnbeckska samskolan. Under studietiden medarbetare i Hufvudstadsbladet, Nya Pressen och Helsingfors-Posten. Karriären inom affärslivet inledde Thurman år 1898 när han utnämndes till disponent för Finsk Tidskrifts tryckeri. År 1903 blev Frenckellska tryckeri Ab hans arbetsgivare återvände han till Helsingfors som direktör och direktionsmedlem i Nylands Aktiebank. Från och med fusionen med Helsingfors Aktiebank var han medlem bankens ledning till år Fullmäktige i Helsingfors

3 GRANKULLA HITTAS Höyryjunan kuva Janne Thurman slog ner sina bopålar i Grankulla på grund av hälsoskäl. Hans läkare hade uppmanat patienten, som ofta insjuknade i angina, att söka sig bort från Helsingfors till hälsosammare trakter. Efter idogt letande fastnade Thurman och hans hustru 1905 för den trakt som i dag kallas Grankulla. HELSINGFORS RÄCKHALS HOPLAKS ALBERGA Min hustru och jag började då nästan varje eftermiddag resa med tåg till Helsingfors omgivningar för att finna en lämplig bostadsplats. Under dessa utflykter kommo vi även till: GRANKULLA!!! Av ägaren till Glims hemman inköpte jag två tunnland jord, en villalott belägen c:a 60 meter från den nuvarande stationen. Där uppförde Villa Åsa. Den var den första villon som byggdes i närheten av Grankulla järnvägshållplats som togs i bruk år Villa Åsa var i Janne Thurmans ägo till år Under vintern 1905 började jag tänka på att något möjligen vore att göra av denna ort. Thurman insåg traktens potential som bostadsområde för Helsingforsbor som drömde om ett hem i en fridfull miljö med ren luft. Tack vare den nya kustbanan var förbindelserna till Helsingfors goda, restiden var cirka en halv timme. glims tila Jag försökte bilda ett aktiebolag för att inköpa Glims hemman samt stycka detsamma. Jag vände mig till åtskilliga av mina bekanta, men nej och nej fick jag av alla.

4 AB GRANKULLA 1906 Slutligen vände jag mig till min personlige vän Julius Tallberg. Han lovade teckna 10 aktier, som representerade en summa av mark. Själv tecknade jag fem aktier, alltså för mark. Sedan besökte jag åter utan resultat ett antal personer. Julius Tallberg - räddaren - och affärssnille. Till sist vände jag mig till mina vänner i Privatbanken. Jag kom i ett lyckligt ögonblick. de hade samma dag lyft sina tantiemer, som just det året voro ovanligt stora. Axel R. Ehrnrooth tecknade 10 aktier, Ch. Em. af Frosterus och Henrik Kihlman vardera fem, Karl Saurén eftertelefonerades, kom och teckande fem. Jag hade följaktligen lyckats få ihop mark. Ab Grankulla grundades och med dessa pengar köptes Glims hemman. Åt Lönnberg betalades kontant mark, och åt mig överlämnades mark, för att jag omedelbart skulle låta igångsätta arbeten med vägar och utbrytande av villalotter. Jugendsalen, som byggdes 1904, var en del av Privatbankens kontor. Banken slutade sin verksamhet Nuförtiden är salen en del av ett cafe. Julius Tallberg, som innehavare av aktier i Ab Grankulla, var delägare i flera jordinköpsbolag och förutom Tallberg var Thurman, af Frosterus och Ehrnrooth med om att i december 1906 grunda bolaget Parkstad (Ab Parkstad Wanda Puistokylä), ett bostadsområde avsett för arbetarbefolkning. Janne Thurman var bolagets första direktör

5 EN STUDIERESA UTOMLANDS Aktiebolaget beviljade Janne Thurman ett stipendium för att göra studieresor till de nya villastadsdelarna i Stockholm, Köpenhamn och Kristiania (Oslo). Jag gjorde flera rön, vilka voro av stor nytta för Ab Grankulla, skriver Thurman i sina minnesanteckningar. Under studieresan konkretiserades de målsättningar man satte upp för Grankulla: Thurman började sin resa med båten till Stockholm. Där besökte han alla nyare villasamhällen i trakten. stora tomter relativt gles bebyggelse vägar som följde terrängen Arkitekten Lars Sonck fick i uppdrag att göra upp en stadsplan på norr om banan. Lantmätar Immell och jag syyslade med Jorv och de delar av Ers, som blivit inköpta, berättar Thurman. Janne Thurman (till vänster) med stationsdirektör Hugo Wadestjerna. Enligt parcelleringsplanen skulle all användbar mark styckas längs så långa och raka rågränser som möjligt. Endast mossen med sin dåliga grund och de mest svårsålda bergsluttningarna förblev ostyckade. Bolaget gick in för att först avyttra de tomter som låg närmast järnvägen, så att skogsmarkerna skulle te sig mera lockande. För att sprida bosättningen till de mera avlägsna delarna styckades tomterna längs huvudvägarna på lagom avstånd från varandra. För att göra området mera bovänligt gick man också in för att bygga vägar, gräva diken, torrlägga mossar och fälla skog.

6 Janne Thurman var aktiv för att järnvägsplattformen skulle upphöjas till stationen. Han berättar i sina memoarer: att inom järnvägsstyrelsen dryftades länge om att inrätta en järnvägstation mellan Esbo och Sockenbacka. Kilo var naturligtvis det ställe där stationen skulle placeras. Men jag och redaktör Julius Hirn voro av annan mening. Grankulla hade en byväg, som förmedlade trafiken till en mängd stora egendomar och byar såväl norr som söder om Grankulla. Kilo däremot berördes icke på samma sätt av någon sådan väg. Om en vinter reste Hirn och jag varje ledig afton från ställe till ställe för att presentéra en lista, där Hirn skrivit en mästerlig ingress till förmån för Grankulla. Dessutom hade A.B. Grankulla utlovat gratis jord för stationen. kilokonkurenterna voro i detta avseende snålare. DET MAGISKA GREPPET Under Thurmans tid började Grankulla få sina former. Omkring en järnvägsplattform utvecklades en livlig samhälle och den drivande kraften var Thurman. Grankulla var då en del av Esbo. Grankulla järnvägstationen öppnades för godstrafik 1907 och för persontrafik Doktor Axel Limnell ville inrätta ett sanatorium i huvudtadens omedelbara närhet. Många dagar strövade vi kring Grankulla områderna, och där fann han slutligen en lämplig plats, där Bad Grankulla nu står. Den viktigaste frågan var: Fanns där vatten?. Jag ansvarade för detta, ty i Blåbrinksbacken framkvällde den ena källan invid den andra. Bad Grankulla, känd som Kauniala nuförtiden, öppnade sina dörrar Samskolebyggnaden i Grankulla uppfördes år I sina memoarer konstaterar Janne Thurman att skolan var en av grundförutsättningarna för ett välfungerande samhälle. Det satsades mycket för att uppnå målet. I all tysthet gjorde jag mitt bästa för att få skolan till stånd, men också andra starka krafter bidrog till den positiva utgången. Verksamheten kunde inledas i tillfälliga lokaler år Skolbyggnaden som är avbildad på det här vykortet blev färdig år 1909 och byggdes ut år Grankulla samskolan var det första läroverket i Esbo kommun.

7 AFFÄREN VAR LÖNSAM I egenskap av verkställande direktör för Ab Grankulla ansvarade Janne Thurman för bolagets verksamhet och samhällets utveckling under åren , det vill säga fram till flytten till Jakobstad. Och inom ett år hade alla aktieägarna fått de återfått de investerade medlen. Man kunde nog inte träffa ett bättre val, och han tog sin uppgift på sådant allvar som endast den kan taga, som hyser för en sak ett eget, starkt utprägladt intresse. Han gick helt upp i sitt arbete och han tog själf reda på hvar det behöfde dikas han kände hvarje träd och hvarje backe, för att ej tala om alla människor, som funnos, och alla, som kommo jämt till skriver professor Alma Söderhjelm år 1920 om Janne Thurman. Söderhjelm besökte ofta Grankulla vid den här tiden. Före aktiebolagets tid bildades 10 nya fastigheter under åren Stommen i villasamhällets bebyggelse tillkom under en femårsperiod av intensiv byggverksamhet på 1910-talet. År 1912 hade 497 fastigheter bildats. År 1908 var ett rekordår och Ab Grankulla gjorde 249 fastighetsaffärer. Även om Thurmans projekt inte väckte någon omedelbar entusiasm kunde bolagets delägare ändå sist och slutligen vara rätt nöjda med resultatet: inom ett år hade de fått de återfått de investerade medlen. Affärsmannen Gunnar Waenerberg köpte sin tomt Villan Gunnarsberg vid Magistervägen blev färdig Thurmans allén i början av 1910-talet.

8 ÅTERKOMSTEN TILL ORTEN Thurman återvände till Grankulla och bodde sedan i sin nya villa vid Bolagsvägen tillsammans med hustrun Eugenie och döttrarna Greta och Brita under åren Grankulla Underrättelser, ett informationsblad som delades ut till hushållen i Grankulla, visste i november 1913 berätta att Janne Thurman, vår förra kung, bygger sig som bäst en villa härstädes. Villan som då var under byggnad är numera bättre känd som Villa Wulff. Villan stod färdig år För planeringen stod arkitekten Waldemar Aspelin och Paul Olssons trädgårdsarkitekturbyrå. I Villa Thurman bodde också Jannes mor Sofia Thurman samt hustruns föräldrar konsertmästare Anton och Serafima Sitt. På bilden bredvid Janne sitter dottern Brita. Janne Thurman påverkade som lokalkontorets direktör vid HAB i Grankulla Efter återkomsten till Grankulla, som var separerat från Esbo, åtog sig Janne Thurman en del förtroendeuppdrag. Han invaldes i Grankulla samhällsfullmäktige år 1917 och i ortens första köpingsfullmäktige år 1920, men ingetdera förtroendeuppdraget blev särskilt långvarigt. Tillsammans med kommerserådet Wilhelm Bensow och direktör Lennart Bärlund invaldes Thurman i ett särskilt finansutskott i samband med köpingens finansiella problem i början av 1920-talet.

9 BORTGÅNG Janne Thurman avled 1931 vid 65 års ålder. Jordfästningen skedde i Betlehemskyrkan vid Kyrkovägen och Thurman fick sin sista viloplats i Grankulla begravningsplatsen. Den invigdes 1927 och ligger i tomten som ingick i konsul Frans Stockmanns donation. Betlehemkyrkan invigdes Kistan förflyttas från kyrkan. Familjegraven. Manuskript och grafisk layout: Jaana af Hällström Foto: Grankulla lokalhistoriska arkivet Jaana af Hällström (Betlehemkyrkan, Jugendsalen, Villa Wulff, Glims, gravstenen) Museiverkets historiska bildarkiv (Thurman & Wadenstjerna). Producent: Grankulla stads kulturbyrå (2010).

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar

Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar Berätta nu, Eva, sa min bror. Du lovade att berätta allt när du kom tillbaka från Skogstorp. Berätta allt, vem kan berätta allt? Jag hade bett Einar att följa med på min resa till pappas föräldrahem, men

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther Lärobok i Regionskunskap Det amla enarp Åren 1800-2050 Jane Günther Detta manuskript finns tillgängligt på //EDUC/REGHIST/NWEUROP/SCANIA/MMLII/GENARP Det är fritt nedladdningsbart för alla utbildningsnoder

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Det kommer aldrig bli lugnt

Det kommer aldrig bli lugnt Det kommer aldrig bli lugnt Fem medie- och kommunikationschefer om kompetensutveckling CHARLIE LEVIN, utredare på Unionen, har intervjuat fem mediechefer om kompetensutveckling. Intervjuerna har ägt rum

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer