tacka er för det samarbete vi har för att tillsammans kunna leverera vår gemensamma kunds förväntningar på anslutningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tacka er för det samarbete vi har för att tillsammans kunna leverera vår gemensamma kunds förväntningar på anslutningen."

Transkript

1 E.ON Elnät September 2016 Fortsatt högtryck Frågor och svar Sommaren har bjudit på fortsatt högtryck vad gäller anslutningsärenden. I stort har vi fått in runt 800 ärenden per vecka och nu efter semestern ligger vi på över ärenden, med en liten dipp under vecka 30 och 31. Vi räknar med att landa på över ärenden under 2016, vilket är fem procent mer än Roligt att det byggs så mycket i Sverige. Vi håller fortfarande på att trimma in våra åtaganden i fält och vi märker klara förbättringar på en del områden, medan det är segare att komma i kapp på andra. Semestrarna har även varit en utmaning för oss i och med det höga inflödet. Jag vill tacka er för det samarbete vi har för att tillsammans kunna leverera vår gemensamma kunds förväntningar på anslutningen. Det nya behörighetssystemet för elinstallationer skrev vi om i förra nyhetsbrevet. Intresset är stort och mer info finns på elsakerhetsverket.se. Idag tar vi upp annat matnyttigt som exempelvis förläggningar av rör och undantag från nätkoncession. God läsning! Johan Persson Avdelningschef Anslutning Snälla, låt oss få avsluta Ständigt pågående Det kanske aldrig har hänt dig. Men faktum är att vi ständigt har en mängd pågående ärenden som vi inte kan avsluta då det saknas någon information. Ofta gäller det situationsplanen som vi behöver för att kunna bedöma att det går att dra in serviskabeln. Risken för kunden Ärendet går inte att behandla hos oss. Vi försöker få kontakt för att få in informationen, men det är både tidskrävande och inte alltid framgångsrikt. Konsekvensen är att din kund riskerar att flytta in i ett hus som inte har någon el. Utan komplett föranmälan och färdiganmälan famlar vi i blindo. Grusade förhoppningar På vägen kan det också uppstå förvecklingar. Kunden får nämligen ett brev, i framtiden ett sms, så fort föranmälan är registrerad. Brevet ger kunden förhoppningar om att ärendet är på gång, när vi i själva verket väntar på situationsplan för att kunna komma vidare. Det är en potentiell källa för irritation. Kontrollera och komplettera Kontrollera om du har pågående ärenden. Komplettera vid behov. Låt oss få avsluta dina ärenden. Sedan kan vi lägga allt fokus på nya ärenden. Det tjänar vi alla på. Här kommer några aktuella frågor som handlar om att installera produktion och reservkraft. Ställs det speciella krav på jordfelsbrytaren hos en solcellsproducent? Om växelriktaren är av typen med transformator kan du använda vilken jordfelsbrytare som helst för anläggningen. Om växelriktaren däremot är utan transformator gäller inte samma sak. Om du läser i elinstallationsreglerna del framgår det att om du har en jordfelsbrytare på dessa anläggningar ska den vara av typ B, då denna även bryter för likströmmar. På en växelriktare utan transformator är inte växelspänningssidan och likspänningssidan galvaniskt skilda, utan denna separation sker i transformatorn. Det innebär att det finns en risk att fel som uppstår på likspänningssidan kan matas in på växelströmssidan. Det är därför kravet på jordfelsbrytare typ B finns. Detta gäller oavsett vad tillverkaren av växelriktaren föreskriver. Behöver jag fördela last vid installation av produktion LSP max 63? Nej, det behövs inte. Respektive vektor summeras i mätaren för A+ samt A-. Det innebär att det inte spelar någon roll vare sig om du installerar trefas- eller enfasutrustning eller hur lasten är fördelad i relation till produktionen i anläggningen. Vill ni ha protokoll för jordtagsvärde vid installation av reservkraft? Ja, vi ska ha in jordtagsvärde! Vid besiktning av reservkraft visar det sig att jordtagsvärde ofta saknas. Det är information som vi måste ha. Dela med dig av frågor Hjälp dina kollegor med dina funderingar. Vi samlar Frågor och Svar på installatörssidorna. Där kan alla gå in och hitta inspiration. Vad undrar du över?

2 Snabbinfo om rören Tyvärr är det ibland omöjligt att ansluta servisen på grund av att kabelskyddsrören är felaktiga eller fellagda. Då måste jobbet göras om från början. Den situationen är både trist och onödig. Läs E.ONs tekniska anvisningar sida 7 8. Där har vi gjort våra förtydliganden av standarden SS Kabelförläggning i mark. Några viktiga punkter: Utanför byggnaden För bostadsbyggnad gäller att serviskabel inte får vara förlagd i eller under byggnad, eller genom kryputrymme (torpargrund). Storlek på rören I standarden framgår att rör ska ha en invändig diameter som är minst 1,2 x kabelns ytterdiameter. Rördimensionerna framgår av installationsmedgivandet. För enkelhetens skull har vi gjort en tabell som vi följer och som täcker kravet. Utförande på rören Kabelskyddsrören ska vara av plast (PEH, PEL eller PVC). Röret ska vara utfört med slät insida. Rören ska vara infärgade med gul markeringsfärg. Gräver någon på tomten ska det gula röret vara en varningssignal och ett skydd för elkabeln. Vid användning av normerade svarta kabelrör typ SRE-P i mark, ska rörets ovansida i hela sin längd kompletteras med markeringsband typ E , eller motsvarande. Rören ska förses med korrosionsbeständig dragtråd. Rör på berget Vid förläggning ovan mark till exempel på berg ska SRE-P rör användas. Rören ska vara svarta med präglad märkning Kraftkabel för att varna alla som kommer nära. Rören klamras med bergsklammer. Rätt förläggningsdjup Förläggningsdjupet ska vara minst 0,35 meter och max 1,0 meter till rörets överkant. Undantag är om det är omöjligt att gräva, till exempel på berg men då ska speciella rör användas. I draggrop vid byggnad ska röret ligga på samma nivå som servisintaget. Det är viktigt att kabelskyddsrören läggs rakt. Vid varje riktningsändring och var 30:e meter ska draggrop anordnas. Kontakta E.ON före återfyllning om det finns fler än en rörböj eller rörgången är längre än 30 meter. För serviskablar upp till 25 mm2 räcker det i allmänhet med en draggrop med en storlek på en meter. För grövre serviskablar fordras större draggrop (cirka 2 m). Röret avslutas synligt i tomtgräns och 1,0 meter från husliv. Täta rörändarna för att förhindra att fyllnadsmaterial tränger in. En närliggande fråga: på vilken höjd ska fasadmätarskåpet sitta? Till fasadmätarskåpets undersida gäller att höjden ska vara minst 0,9 meter. Till överkant på fasadmätarskåpet är den maximala höjden 2,2 meter. All mätning utgår från färdig mark. E.ON Elnät September

3 Tydlig regel med flera undantag Ofta räcker det inte enbart med en nätkoncession för att bygga en ledning utan även andra lagar blir tillämpliga, såsom miljöbalken, och plan- och bygglagen. Dessutom krävs tillträde till marken på berörda fastigheter där ledningsrättslagen kan vara tillämplig. En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession), om ledningen inte är ett undantag från koncessionskravet. Det finns dock en viss otydlighet i bestämmelserna om undantagen, som därför ofta blir en bedömningsfråga vid varje enskilt fall. Här beskriver vi i korthet regelverket och ger några ofta återkommande exempel på undantag. Vad är nätkoncession? Termen nätkoncession definieras i dag i 2 kap. 1 ellagen (1997:857). Nätkoncession (tillstånd) krävs för att få bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. En nätkoncession är antingen en nätkoncession för linje eller en nätkoncession för område. En nätkoncession för linje avser en ledning med i huvudsak bestämd sträckning. Den används idag för stamnätet och regionnätet med spänningsnivåer mellan 400 kv 30 kv, En nätkoncession för område avser ett ledningsnät inom ett visst angivet område. Områdeskoncession används för lokalnätet, normalt med en högsta spänningsnivå om 20 kv. Innehavaren av en nätkoncession för område ska i princip ha ensamrätt att bygga ledningar och bedriva nätverksamhet inom den för området angivna högsta spänningen. Undantag bekräftar regeln Ledningar som är undantagna från koncessionskravet finns uppräknade i förordningen (2007:215). Det finns också ett förordningsmotiv (Fm 2007:1). Vill någon annan än koncessionshavaren bygga och använda en ledning inom koncessionsområdet kan det krävas att ett sådant undantag är tillämpligt. Enligt motiven till förordningen kan tre kriterier ställas upp för undantag från koncessionskravet. 1. Första kriteriet är att ledningen eller ledningsnätet är ett internt nät, det vill säga att innehavaren överför el för egen räkning. 2. Andra kriteriet är att ett internt nät inte får ha alltför stor utbredning. Ett stort internt nät skulle kunna skapa svårigheter för koncessionshavaren att bygga ut sitt nät på ett effektivt sätt och orsaka merkostnader som ytterst drabbar hela kundkollektivet. 3. Tredje kriteriet är att områdets belägenhet och utbredning lätt ska kunna fastställas. Det måste vara lätt att konstatera var gränsen mellan området och övrig mark går. Exempel på undantag Ett exempel på ett internt nät som får byggas och användas utan nätkoncession, är när el överförs till anläggningar eller byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus. Ett nät mellan flera bostadsbyggnader inom samma fastighet faller normalt inte in under något undantag. Det finns bostadsbyggnader som på ett eller annat sätt är sammankopplade och av den anledningen kan falla inom ramen för undantag, men det kräver en bedömning från fall till fall. Anslutning av Attefallshus är därmed en intressant fråga. Om det ska ha en egen anslutning eller inte beror på utnyttjandet av huset. Uppför man ett nytt hus som ett komplement till bostadshuset i syfte att använda som till exempel hobbyrum, gäststuga, vedbod etc. faller det inom ramen för undantag. Uppförs däremot huset som någon form av permanentboende eller om det ska hyras ut till andra faller det inte inom ramen för undantag. I detta fall ska el överföras till en byggnad avsedd för boende och överföring görs för annans räkning. Oklarheter och brister Erfarenheten sedan förordningens ikraftträdande är att det finns oklarheter och brister i bestämmelserna. År 2010 gav Regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna. Översynen utmynnade i rapporten EI R2011:02 Bättre regler för interna elnät. Syftet med rapporten var att åstadkomma enklare och tydligare regelverk. Energimarknadsinspektionen föreslog totalt sex ändringar i förordningen. Regeringen har dock inte beslutat än om att de föreslagna ändringarna ska gälla. Rapporten får ses som en vägledning vid tolkningen av om en ledning/ledningsnät kan anses omfattas av undantagen. Besked kan begäras Vid osäkerhet om den tänkta ledningen/ det tänkta nätet omfattas av undantag från nätkoncession finns alltid möjlighet att begära ett bindande besked från Energimarknadsinspektionen. Vi hjälper dig Vi som jobbar med koncessionsfrågor på avdelning Tillstånd och Rättigheter, E.ON Elnät Sverige AB, står gärna till tjänst med rådgivning i frågor som rör både ledningar som byggs med stöd av nätkoncession och ledningar som kan anses ingå i undantagen från koncessionskravet, säger Karin Lundgren på E.ON Elnät. E.ON Elnät September

4 Tio saker att tänka på när det gäller solel Vi vill att solcellsanläggningen ska vara säker för dig, våra kunder, montörer, brandmän och alla andra som kan komma i kontakt med mikroproduktionen. Först av allt Föranmälan 1. För att ansluta en elproduktionsanläggning till elnätet krävs en föranmälan. Kontakta E.ON Elnät i god tid innan själva installationen för att anslutningen ska bli så smidig som möjligt. Vi behöver veta vilken växelriktare fabrikat och modell du tänker installera. Vi behöver också få information om antal faser för växelriktaren och den maximala produktionseffekten på anläggningen. Den installerade effekten kan inte vara högre än vad mätarsäkringen tillåter, till exempel kräver 24 kw en säkring på 35 A. Om säkringshöjning krävs kan du fylla i detta i samma föranmälan. 2. Vid installation av mikroproduktion kan elnätet behöva förstärkas. Om kunden redan har betalat anslutningsavgift och inte ändrar sin huvudsäkring bekostas denna förstärkning för mikroproduktionen av E.ON. Om kunden däremot höjer sin säkring bekostas denna ändring som vanligt av kunden. Det kan bli viss leveranstid om förstärkningar krävs. Villkor för installation 3. Installationen ska utföras enligt handboken Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO. Denna kan beställas hos Svensk Energi. E.ON Elnät har därutöver tagit fram tekniska villkor för mikroproduktionsanläggningar upp till 43,5 kw. 4. Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska. 5. Växelriktaren ska vara fast ansluten på en egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp. Absolut inga anslutningar med stickpropp! E.ON Elnät rekommenderar att anslutning av produktion alltid sker trefasigt. Brytare behövs 6. För att kunna arbeta säkert vid exempelvis service och mätarbyte måste anläggningen kunna frånkopplas och då så nära solcellerna som möjligt. Brytare ska monteras både på DC- och på AC-sidan om växelriktaren eftersom nätet kan matas från båda hållen. För direktmätta anläggningar upp till 63 A måste brytaren efter mätaren sitta i mätarskåpet eller på mätartavlan. 7. En belyst solcell genererar alltid en spänning. Det kan innebära en risk för räddningstjänstens personal om de behöver rycka in vid en brand. Enklare anläggningar kan förses med en så kallad brandmansbrytare, ett nödstopp. Det är inget krav, men däremot en bra säkerhetsåtgärd om olyckan är framme. Vid stora och mer komplexa anläggningar kan strängkablarna förses med kontaktdon som kan tas isär för att begränsa antalet spänningsförande DC-kablar. Särskild mätare nödvändig 8. Elmätaren måste kunna mäta både konsumtion och produktion. Annars kommer kunden att få betala även för sina egna producerade kilowattimmar. För mikroproduktionsanläggningar byter E.ON Elnät vid behov ut mätaren kostnadsfritt. Märk och varna 9. Tänk på att det krävs varselmärkning i gruppcentral och mätarskåp som visar att det finns elproduktion ansluten. Våra entreprenörer byter bara mätaren om korrekt uppmärkning är gjord. Ställ in rätt 10. Växelriktaren ska följa svenska inställningsvärden enligt SS- EN och handboken MIKRO. Det innebär: E.ON Elnät September

5 Nätgruppen ger svar När du söker svar kring dina ärenden och inte hittar dem på din installatörssida, då ringer du Jessica Ling och hennes kollegor svarar så snabbt det bara går. Nätgruppen är en del av E.ON Kundsupport som hjälper företag och privatpersoner med deras ärenden kring energianvändningen. E.ON Kundsupport hanterar över en miljon ärenden om året och de är fullblodsproffs. Bland annat har de vunnit SM i kundtjänst. Jag har jobbat på E.ON Kundsupport sedan När det blev en tjänst ledig på Nätgruppen sökte jag dit. Det var för fyra år sedan och det var helt rätt för mig. Jag jättetrivs! Lär av varandra De tjugo kollegorna på Nätgruppen sitter samlade i Norrköping och hjälper varandra med kunskap och erfarenhet. Har de inte svar på en fråga knyter de kontakten med någon som vet, exempelvis anslutningstekniker och nättekniker. Jag har lärt mig massor av alla installatörer som jag pratar med varenda dag. Det är kunskap som jag kan förmedla vidare. Jag tycker om att få hjälpa till. Det spännande med mitt jobb är att det är så blandade frågor. Ibland är det allvar, ibland är det mer skojfriskt. Det viktigaste är att lyssna och förstå vad ärendet egentligen handlar om. Då blir det riktigt bra! Jessica Ling Svar direkt Målet är att du som är installatör ska kunna ringa och få svar direkt. Frågan kan handla om allt från administration till teknik. Det vanligaste samtalet gäller ärendestatus. Den allra vanligaste frågan: När kommer ni? Jessica skrattar och förklarar att det alltid finns svar på ett ärendes status. Nätgruppen ser direkt i systemet hur lång ett ärende har kommit, om det saknas en färdiganmälan alternativt ett underskrivet avtal, eller om entreprenören är på väg. Hjälper till med inloggning Många svar finns också på den personliga installatörssidan. Installatörer som inte vet hur de ska logga in hjälper vi. Det är bara att ringa! Alltid på plats kontorstid Nätgruppen är på plats måndag till fredag klockan Då går telefonerna varma. Samtalen kopplas fram till den som är först ledig. Väntetiden i telefon ska hållas kort. Den jäktigaste tiden? Sommaren! Då ska alla bygga verkar det som. Ett tips är att ha ärendenumret tillgängligt vid samtalet. Då går det så mycket fortare att hitta fram till svaret. Laddar batterierna När arbetsdagen är slut åker Jessica hem till lugnet i skogen. Där bor hon på en gård med sin familj, en gård med höns och ankor. Nu är det även lockande med skogspromenader med bär och svamp. Och så älskar mina pojkar fotboll, vi gillar att resa och till vintern ska vi testa skidåkning i fjällen, svarar Jessica vant och avslutar med ett hjärtligt skratt. E.ON Elnät September

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler

Övik Energi Nät Installationsregler. Syfte 1 (10) 30 april 2010 Regler. Övik Energi Nät Elinstallationsregler 30 april 2010 Regler 1 (10) Övik Energi Nät Elinstallationsregler Övik Energi Nät Installationsregler Syfte Vårt samarbete förenklar för kunden. Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner. Det

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde

Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde Ansluta el inom SkövdeNät AB:s koncessionsområde Gäller från och med 2017-01-01 Anslutning Vid ny anslutning eller utökning av en befintlig anslutning betalas en anslutningsavgift för anslutningen till

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION Installera produktionsanläggningar Tekniska anvisningar och råd vid anslutning, lågspänning. För att säkerställa god elkvalite, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät

Läs mer

Mikroproduktion. Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5kW

Mikroproduktion. Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5kW Mikroproduktion Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5kW www.vemab.se 0492-76 93 00 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus Guide Elanslutning Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! 2 Den här guiden fungerar som Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag (BTEA) allmänna villkor och förklarar hur processen går till

Läs mer

Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på.

Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på. t e h g i t s a f n i d l l i El t Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på. Det är mycket att tänka på när man bygger nytt. När du ska ha el till din fastighet är det vår uppgift på Luleå

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

För dig som behöver EL till din fastighet - med max 63 Ampére

För dig som behöver EL till din fastighet - med max 63 Ampére För dig som behöver EL till din fastighet - med max 63 Ampére www.mse.se För att du enkelt ska få din fastighet ansluten till elnätet och el levererad finns det några saker som du ska tänka på. För att

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Mikroproduktion. - Tekniska riktlinjer för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Tekniska riktlinjer för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Tekniska riktlinjer för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version Okt 2018 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGS- PROCESSEN HEJ Föranmälan 1 Beställning inom ma 30 dagar 3 HEJ 5 2 Offert ca 3-4 veckor senare 4 Anläggningsid och avtal Förberedelser

Läs mer

Elnät och koncessionsplikt

Elnät och koncessionsplikt Elnät och koncessionsplikt Avdelningen Tillstånd och Prövning (ATP) Energimarknadsrådet den 4 oktober 2017 Jeanette Asp Linnéa Carlén Vad gör Avdelningen för Tillstånd och Prövning? Prövning av ansökningar

Läs mer

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare Så här lägger du ner rören på din tomt. Skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln gräver du själv. På tomten

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Information vid nyanslutning och servisändringar

Information vid nyanslutning och servisändringar Information vid nyanslutning och servisändringar Anslutning och mätning ska utföras enligt SS437 01 02, Elinstallationer för lågspänning och enligt den nu gällande anvisning som är framtagen av Energiföretagen,

Läs mer

Anslutningar av elanläggningar inom Mellersta Skånes Krafts Elnät Tekniska och administrativa tillämpningsbestämmelser.

Anslutningar av elanläggningar inom Mellersta Skånes Krafts Elnät Tekniska och administrativa tillämpningsbestämmelser. 2017-12-01 sid 1(6) Anslutningar av elanläggningar inom Mellersta Skånes Krafts Elnät Tekniska och administrativa tillämpningsbestämmelser. Anslutningsavgifter Vid ny anslutning eller utökning av en befintlig

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Information vid installation av solceller Producera egen el - Mikroproducent

Information vid installation av solceller Producera egen el - Mikroproducent Information vid installation av solceller Producera egen el - Mikroproducent Vill du tillverka din egen närproducerade och förnybara el med anslutning till Gislaved Energi Elnät? Det finns idag många sätt

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1 Egenproducerad el så fungerar det Ver: 1.1 INNEHÅLL Sida 2: Denna sida Sida 3: Anslutning till elnätet Sida 4: Elsäkerhet & Elkvalitet Sida 5: Du kontaktar Sida 6-10: Frågor & Svar Sida 11: Övrigt att

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1302-16 KLAGANDE 1. 2. Adress som 1. MOTPART Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ÖVERKLAGAT BESLUT Energimarknadsinspektionens

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus Jämtkraft Elnät Guide Elanslutning För villa och fritidshus Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! Den här guiden förklarar hur processen går till att ansluta el till din nybyggnation.

Läs mer

INSTALLATIONSREGLER FÖR ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INSTALLATIONSREGLER FÖR ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INSTALLATIONSREGLER FÖR ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Våra elinstallationsregler

Läs mer

4 Förutom arbetet som elinstallatören utför i huset, sätter elinstallatören även upp fasadmätarskåpet.

4 Förutom arbetet som elinstallatören utför i huset, sätter elinstallatören även upp fasadmätarskåpet. Sida 1 av 7 Anslutningar till elnätet Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande bestämmelserna i Elsäkerhetsförordningen (2017:218) och Svensk Standard som

Läs mer

INSTALLERA SOLCELLSANLÄGGNINGAR

INSTALLERA SOLCELLSANLÄGGNINGAR INSTALLERA SOLCELLSANLÄGGNINGAR ANSLUTNING SOLCELLSANLÄGGNING Vår anvisning av anslutning av solcellsanläggningar är ett komplement till Svensk Energis handbok för Anslutning av mikroproduktion till konsumentanläggningar

Läs mer

Vem bär ansvaret för elnätet?

Vem bär ansvaret för elnätet? Vem bär ansvaret för elnätet? Roger Husblad, avdelningschef Energimarknadsinspektionen roger.husblad@ei.se www.ei.se Seminarium 2011-11-10 Vad är en nätkoncession? Nätkoncession: Tillstånd att bygga och

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Februari 2019 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till

Läs mer

Teknisk anvisning för elinstallation

Teknisk anvisning för elinstallation Teknisk anvisning för elinstallation Maj 2017 Innehållsförteckning Elinstallatör... 4 Anmälan om arbete till Ellevio... 4 Kundfrågor... 4 Anslutning till elnätet... 5 Vad gör kund?... 5 Vad gör Ellevio?...

Läs mer

Mikroproduktion. Anslutning av mikroproduktion. Definitioner. Anslutningsavgift. Nätavgift

Mikroproduktion. Anslutning av mikroproduktion. Definitioner. Anslutningsavgift. Nätavgift Mikroproduktion Anslutning av mikroproduktion Tillstånd måste inhämtas hos Umeå Energi Elnät AB för all nyanslutning av småskalig produktion. Detta regleras enlig ellagen och de allmänna avtalsvillkoren

Läs mer

E.ONs tekniska anvisningar. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk. E.ON Elnät Sverige AB

E.ONs tekniska anvisningar. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk. E.ON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB 1 E.ONs tekniska anvisningar Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk. Utgåva 1, November 2014 Denna skrift ersätter Regler för arbete i elanläggningar utgåva 3

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Anvisning för servisanslutning

Mälarenergi Elnät AB Anvisning för servisanslutning UTFÄRDARE Pettersson Stefan ANDRA DOKUMENT Anvisning för servisanslutning UTFÄRDAT DATUM 2016-11-02 REVISIONSINTERVALL 2 år ISO 14001 GODKÄNNARE Pettersson Stefan VERSION 4.0 GODKÄNT DATUM 2016-11-02 Mälarenergi

Läs mer

Matning ifrån stolpe med elmätare hej jag har en matning ifrån stolpen som går in till mitt hus jordledningen

Matning ifrån stolpe med elmätare hej jag har en matning ifrån stolpen som går in till mitt hus jordledningen Matning ifrån mätarskåp på elstolpe Postad av Lars Bäckström - 26 aug 2018 23:43 Matning ifrån stolpe med elmätare hej jag har en matning ifrån stolpen som går in till mitt hus jordledningen Är en 10 kvadrats

Läs mer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer GEAB:s installationsguide för elinstallatörer 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Hur ska installationen utföras? 4 Det här gäller för kabelskyddsrören 5 Anslutningspunkt

Läs mer

STAFFANSTORPS ENERGI AB

STAFFANSTORPS ENERGI AB 1 STAFFANSTORPS ENERGI AB Lokala Bestämmelser Enligt SS 437 01 40 utgåva 2 2 Föranmälan av elinstallationsarbete. Blanketten sänds in i ett exemplar till Staffanstorps Energi AB. Föranmälan skall inlämnas

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Anslutningar till elnätet Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande bestämmelserna i Starkströmsförordningen (SFS 2007:215) och Svensk Standard

Läs mer

Falu Elnäts installationsguide för elinstallatörer

Falu Elnäts installationsguide för elinstallatörer 2017-05-23 Falu Elnäts installationsguide för Falu Energi & Vatten AB Box 213 791 25 FALUN tel. 023-77 49 00 fax. 023-77 49 50 www.fev.se Org. nr. 556509-6731 1 av 12 Falu Elnäts installationsguide för

Läs mer

Vad gäller vid elanslutning?

Vad gäller vid elanslutning? Vad gäller vid elanslutning? Översikt Beskrivning av numreringar finns på nästa sida. Fasadmätarskåp 4 med mätartavla 5 och elmätare 6. Här sitter även mätarsäkringar 7 Huvudledning 9 mellan elmätaren

Läs mer

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Agenda Information Var kan man läsa om småskalig produktion Var kan man vända sig för frågor Vilka krav ställs Ansluta produktion Föranmälan - Vad ska bifogas

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Producera egen el. Samlad information om hur du kommer igång med solceller.

Producera egen el. Samlad information om hur du kommer igång med solceller. Producera egen el Samlad information om hur du kommer igång med solceller. Innehåll 1. Producera egen el sid. 3 Vem är mikroproducent? sid. 3 Vad kan jag få ersättning för? sid. 3 2. Jag vill producera

Läs mer

Tekniska och administrativa bestämmelser för elanslutningar under 1000 V tillämpningsanvisningar till SS Utgåva 2 (IBL 2000)

Tekniska och administrativa bestämmelser för elanslutningar under 1000 V tillämpningsanvisningar till SS Utgåva 2 (IBL 2000) Tekniska och administrativa bestämmelser för elanslutningar under 1000 V tillämpningsanvisningar till SS 4370140 Utgåva 2 (IBL 2000) 2006-01- F Dessa bestämmelser hänvisar till punkter i SS 437 01 40 utgåva

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

Installationsanvisningar för servisanslutning och mätning Södra Hallands Kraft ek förening , reviderade

Installationsanvisningar för servisanslutning och mätning Södra Hallands Kraft ek förening , reviderade 1(9) Installationsanvisningar för servisanslutning och mätning Södra Hallands Kraft ek förening 2010-08-30, reviderade 2013-09-03 2(9) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. REGISTRERING AV ELINSTALLATÖR...

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Guide för elanslutning. information från lidköping elnät

Guide för elanslutning. information från lidköping elnät Guide för elanslutning information från lidköping elnät Information till dig som ska bygga nytt Den här guiden förklarar hur processen går till att ansluta el till din nybyggnation. När du vill ha el till

Läs mer

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Innehållsförteckning 1. 5 Anmälan till Lerum Energi - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund installatör elnätsföretag vid 3 anslutning av ny anläggning

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Teknisk anvisning för elinstallation. Augusti 2015

Teknisk anvisning för elinstallation. Augusti 2015 Teknisk anvisning för elinstallation Augusti 2015 Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Ellevio - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

Föranmälan via webben - så här gör du

Föranmälan via webben - så här gör du Föranmälan via webben - så här gör du Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert, som när du utför dina bankärenden över Internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan kommit oss tillhanda

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Härnösand Elnät Installationsregler Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Installationsreglerna är vägledning för dig som är elinstallatör. Reglerna hjälper dig i samarbetet med Härnösand

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Instruktion för installatörer Elanläggningar

Instruktion för installatörer Elanläggningar Instruktion för installatörer Elanläggningar Mätservice januari 2004 1 Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN AV ELINSTALLATIONSARBETE 3 1.1 Allmänt 3 1.2 Föranmälan 3 1.3 Ändring av mätarsäkring eller huvudledning

Läs mer

Tack för era värdefulla svar

Tack för era värdefulla svar E.ON Elnät December 2016 Tack för era värdefulla svar Era synpunkter är värdefulla och tack vare dem går det att utveckla jobbet som vi utför. Inte minst gäller det i vår verksamhet där varje ärende handlar

Läs mer

Installationsregler. Västerbergslagens Elnät

Installationsregler. Västerbergslagens Elnät Installationsregler Västerbergslagens Elnät Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 6 Anslutningspunkter och mätarplatser 8

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

Installationsregler. Västerbergslagens Elnät

Installationsregler. Västerbergslagens Elnät Installationsregler Västerbergslagens Elnät Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 6 Anslutningspunkter och mätarplatser 8

Läs mer

Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Solceller

Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Solceller Solceller Du vill installera solpaneler på taket, men kräver det något särskilt av elinstallationen i huset? Och är det något speciellt med installationen av solpanelerna? Den här broschyren från SEK Svensk

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Instruktion till föranmälan

Instruktion till föranmälan Instruktion till föranmälan Nu kan du göra din föranmälan lika enkelt och säkert, som när du utför dina bankärenden över Internet. Med det nya verktyget får du omedelbar bekräftelse på att din blankett

Läs mer

Solceller. Råd och regler för elinstallationen. SEK Handbok 457 Utgåva 1

Solceller. Råd och regler för elinstallationen. SEK Handbok 457 Utgåva 1 Solceller Råd och regler för elinstallationen SEK Handbok 457 Utgåva 1 SEK Handbok 457 Utgåva 1 Februari 2019 Solceller Råd och regler för elinstallationen En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard.

Läs mer

Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Härnösand Elnät Installationsregler Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Installationsreglerna är vägledning för dig som är elinstallatör. Reglerna hjälper dig i samarbetet med Härnösand

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som vill starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som vill starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som vill starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version juni 2016 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att producera

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN 1 DAGS ATT BÖRJA GRÄVA Du gräver själv på din tomt och möter upp där Varberg Energi lämnat av tomrör. Rör och markeringsband/ söktråd får du av oss. Lämpligt grävdjup kan variera,

Läs mer

Mikronät och solel i Fjärås Jens Penttilä, Manuela Stierna och Charlotta Winkler

Mikronät och solel i Fjärås Jens Penttilä, Manuela Stierna och Charlotta Winkler Mikronät och solel i Fjärås 2018-11-14 Jens Penttilä, Manuela Stierna och Charlotta Winkler Utvecklingsprojekt 2 Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen Drivs som pilotprojekt av WSP på uppdrag

Läs mer

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Elinorr Anslutningsgrupp Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Normer och föreskrifter... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Anslutningsavtal om nättjänst (Nätavtal)...

Läs mer

Vattenfall eldistribution Installationsregler

Vattenfall eldistribution Installationsregler Vattenfall eldistribution Installationsregler 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig anläggning 9 Ändring av

Läs mer

Koncessionsplikt markmätarskåp Postad av Anonym Gäst - 27 apr :14

Koncessionsplikt markmätarskåp Postad av Anonym Gäst - 27 apr :14 Koncessionsplikt markmätarskåp Postad av Anonym Gäst - 27 apr 2015 20:14 Har en fråga kring koncessionsplikt och undantag från densamma. Idag har man möjlighet att få sin servis ansluten till s k markmätarskåp

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Kabelskydd 5. Kabelskydd 116. Kabelmarkering 117. Kabelskyddsrör 118

Kabelskydd 5. Kabelskydd 116. Kabelmarkering 117. Kabelskyddsrör 118 Kabelskydd 5 Kabelskydd 116 Kabelmarkering 117 Kabelskyddsrör 118 115 5 Kabelskydd Allmänt om kabelskydd Kabelskydden uppfyller kraven enligt SS 4 14 37. Skydden är utförda av gul genomfärgad plast samt

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Vattenfall eldistribution Installationsregler

Vattenfall eldistribution Installationsregler Vattenfall eldistribution Installationsregler 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig anläggning 9 Ändring av

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Installationsanvisningar El

Installationsanvisningar El Installationsanvisningar El För Kunder och elinstallatörer Information från Trollhättan Energi Elnät AB om elinstallationsarbeten inom vårt koncessionsområde. Version: 1.2 (2015-10-14) 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Så här fungerar nya webbföranmälan

Så här fungerar nya webbföranmälan Så här fungerar nya webbföranmälan Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert som när du utför dina bankärenden över internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan har kommit till oss och

Läs mer

ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP

ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB Anvisningar för elinstallationer LTA villapumpstation 1. Elinstallation av villapumpstation. Karlshamn Energi Vatten AB har en policy

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

LTA - LÅGTRYCKT AVLOPP KARLSHAMNS KOMMUN

LTA - LÅGTRYCKT AVLOPP KARLSHAMNS KOMMUN Dokumentnamn: LTA Karlshamn - Elinstallation villapumpstation Sida 1/9 1. Elinstallation av villapumpstation. Karlshamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten har en policy för hur man skall

Läs mer

Teknisk anvisning för elinstallation

Teknisk anvisning för elinstallation Teknisk anvisning för elinstallation Tillämpningsbestämmelser för elinstallatörer som utför elinstallationsarbeten inom Sundsvall Elnäts koncessionsområde. Version 1, 1 februari 2017 2 (23) Innehåll 1

Läs mer

Öresundskraft. Installationsregler lågspänning för elinstallatörer

Öresundskraft. Installationsregler lågspänning för elinstallatörer Öresundskraft Installationsregler lågspänning för elinstallatörer Utgåva 2, Öresundskraft, 2012 1 Innehållsförteckning Vårt samarbete förenklar för kunden... 3 Anslutning till elnätet... 4 Hur ska installationen

Läs mer