1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje"

Transkript

1 1 (7) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Fredagen den 3 maj 2013 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter Ej närvarande Styrelsesuppleanter Revisorer Martin Winterkorn, styrelsens ordförande Peter Abele Helmut Aurenz Jochem Heizmann Johan Järvklo Ferdinand K Piëch Hans Dieter Pötsch Francisco Javier Garcia Sanz Åsa Thunman Håkan Thurfjell Leif Östling Peter Wallenberg Jr Mikael Johansson och Lisa Lorentzon Ernst & Young representerad av auktoriserade revisorn Lars Träff Aktieägare enligt bilagda förteckning (bilaga 3). Summa aktier som var företrädda vid stämman: med totalt röstetal ,1 varav A-aktier med 1 röst per aktie och B-aktier med 1/10 röst per aktie ÖPPNANDE AV STÄMMAN I enlighet med bolagsordningens 10 öppnades stämman av Leif Östling, som därtill utsetts av bolagets styrelse.

2 2 (7) 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Leif Östling utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar, på förslag av bolagets valberedning, vilket framfördes av dess ledamot Anders Oscarsson. Ordföranden anmälde uppdrag åt Scanias chefsjurist Mikael Sundström att vara sekreterare vid stämman och informerade om tolkning till/från engelska och tyska. Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman. 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sekreteraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (Bilaga 3) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen till stämman kungjorda dagordningen godkändes. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ramsay Brufer (Alecta) och Mikael Sedolin (Tredje AP-fonden), i enlighet med förslag av Anders Oscarsson, representerande AMF. 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Sekreteraren meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 27 mars 2013 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samma dag. Kallelsen, Aktieägarna i Scania AB (publ)..., fogas till detta protokoll som Bilaga 6. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

3 3 (7) 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONS- BERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERN- REVISIONSBERÄTTELSE Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamheten 2012, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (bilaga 7.1 och 7.2). Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 22 mars 2013, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Härefter föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arbete av auktoriserade revisorn Lars Träff. 8 STYRELSEORDFÖRANDENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDEN Styrelsens ordförande, Martin Winterkorn, framförde ett anförande i enlighet med bilaga 8.1. Därefter lämnade verkställande direktören Martin Lundstedt en redogörelse för bolagets verksamhet och händelser under 2012 samt för bolagets nuvarande situation. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA Frågor från aktieägarna besvarades under denna punkt på dagordningen enligt en sammanställning av frågor och svar som fogas till detta protokoll som bilaga FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa i årsredovisningen för 2012 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar.

4 4 (7) 11 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT BESLUT OM AV- STÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag enligt följande: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från tidigare år balanserade vinstmedel MSEK jämte årets totala resultat MSEK Summa MSEK ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 4,75 kr per aktie eller totalt MSEK varefter i ny räkning överföres MSEK Summa MSEK Det antecknades att styrelsen i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap 4 avgivit ett skriftligt yttrande att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 andra och tredje styckena. Beslöts att disponera bolagets vinst enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att onsdagen den 8 maj 2013 skulle gälla som dag för avstämning av aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är utdelningsberättigade. Därefter förklarades samtliga beslut under denna punkt 11 omedelbart justerade. Det anmäldes i anslutning härtill av sekreteraren att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 maj 2013 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Sekreteraren lämnade uppgift att bolagets revisorer under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Beslöts att bevilja envar av styrelsens ledamöter och båda verkställande direktörerna under 2012 ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande.

5 5 (7) 13 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsens förslag för riktlinjer om lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts om sådana riktlinjer enligt lydelsen i bilaga 13 till detta protokoll. Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 om huruvida de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2012 hade följts. 14 BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2013 Styrelsens förslag om incitamentsprogram 2013 framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts om Incitamentsprogram 2013 för högst 150 befattningshavare i enlighet med lydelsen i bilaga 14 till detta protokoll. 15 REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAG, VAL AV STYRELSE MM Valberedningens ordförande, Gudrun Letzel, Volkswagen AG, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete. Därefter beslöts följande i enlighet med valberedningens förslag: a) Antalet styrelseledamöter ska vara tio och inga suppleanter ska utses. b) Arvodet till styrelsen fastställs till kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna med kronor till var och en av de styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget eller inom Volkswagen AG. För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställs ett arvode om kronor till Revisionskommitténs ordförande, under förutsättning att denne inte är anställd av Volkswagen AG, och kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG och för det arbete som utförs i Ersättningskommittén fastställs ett arvode om kronor till var och en av ledamöterna i Ersättningskommittén som inte är anställd av Volkswagen AG.

6 6 (7) Arvode ska endast utgå under förutsättning att styrelseledamoten har utsetts av bolagsstämman och inte är anställd av Volkswagen AG, har uppdrag för Volkswagen AG eller bolaget. Martin Winterkorn, Ferdinand K. Piëch, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz och Leif Östling har till bolaget meddelat att de avstår från arvode eftersom de är anställda i eller har uppdrag inom Volkswagen AG. Volkswagens interna regler anger att styrelsearvode ej ska erhållas för styrelseuppdrag i dotterbolag. c) Till styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Peter Abele, Helmut Aurenz, Ferdinand K. Piëch, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling, samt nyval av Martin Lundstedt. Till ordförande i styrelsen omvälja Martin Winterkorn och till vice ordförande omvälja Leif Östling. Det antecknades att före valet information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hade lämnats. d) Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 16 BESLUT OM VALBEREDNING Ordföranden, tillika ledamot i bolagets valberedning, redogjorde för valberedningens förslag att bolaget från och med slutet av stämman ej längre ska ha en valberedning, samt att AMF Fonder som representerats av Anders Oscarsson i valberedningen framfört reservationer mot förslaget. Anders Oscarsson representerande AMF Fonder uppgav att han avseende denna fråga yttrade sig även för 15 andra aktieägare eller ombud för aktieägare representerade vid stämman, nämligen: Swedbank Robur Fonder, Alecta, Skandia Fonder, Nordea Fonder, Fjärde AP-fonden, Didner & Gerge Fonder, AFA-Försäkring, Länsförsäkringar Fonder, If, Tredje AP-fonden, Andra AP-fonden, Lannebo Fonder, Brandkontoret, Carnegie Fonder och Folksam. Anders Oscarsson meddelade därefter att alla dessa aktieägare avsåg att rösta emot förslaget. Efter omröstning beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolaget från och med slutet av stämman ej ska ha någon valberedning. Omröstningen utföll så att aktieägare representerande ,7 röster biföll förslaget, aktieägare representerande ,9 röster ej biföll förslaget och aktieägare representerande ,5 avstod från att rösta.

7 7 (7) 17 STÄMMANS AVSLUTANDE Då intet vidare anmälts eller förekom till behandling förklarade ordföranden årsstämman för år 2013 avslutad. Vid protokollet: Mikael Sundström Justeras: Leif Östling Ramsay Brufer Mikael Sedolin

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006 Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 27 april 2006 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, direktör Sune Carlsson, som valdes till

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer