1 (5) FÖRSÄLJNINGEN AV MIKROBLÄKEMEDEL FÖR DJUR ÖKADE NÅGOT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (5) FÖRSÄLJNINGEN AV MIKROBLÄKEMEDEL FÖR DJUR ÖKADE NÅGOT"

Transkript

1 1 (5) FÖRSÄLJNINGEN AV MIKROBLÄKEMEDEL FÖR DJUR ÖKADE NÅGOT Försäljningen av mikrobläkemedel avsedda för djur har varit föremål för uppföljning i Finland från och med Förbrukningsuppgifterna baserar sig på statistik som läkemedelspartihandlarna har lämnat till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och de anges i viktenheter (kg aktiv substans). Man utgår från att de sålda läkemedlen används under granskningsperioden. Totalförbrukningen var som lägst 2003 då den uppgick till ungefär kg. Därefter började förbrukningen öka och uppgick till kg Försäljningen har legat kring kg under de senaste åren. År 2013 uppgick försäljningen till kg vilket var en ökning med 2 procent jämfört med året innan. När förbrukningen anges i viktenheter berättar det inte direkt om användningen av mikrobläkemedel för djur har ökat eller minskat eftersom förändringar i antalet djur inte beaktas. Effekten av olika läkemedelsgrupper per viktenhet av den aktiva substansen varierar, det vill säga att det behövs olika mängder läkemedelsämnen för att uppnå samma effekt. Av den orsaken bör förbrukningen i kg av olika läkemedelsgrupper jämföras i första hand med försäljningen på lång sikt inom samma kategori. EU-HARMONISERING Insamlingen av förbrukningsuppgifter har harmoniserats så att den följer det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av antimikrobiella medel (European Surveillance of Veterinary antimicrobial Consumption, ESVAC). Gruppindelningen av läkemedel har ändrats och man har avstått från uppföljningen av preparat som doseras lokalt på huden, i ögonen eller ögonen. Den största förändringen gäller hur man beräknar förbrukningen av penicillin. I de harmoniserade rapporterna uttrycks förbrukningen som aktiv substans (tidigare prodrug). I syfte att möjliggöra en jämförelse har förbrukningen av penicillin beräknats både enligt den gamla och enligt den nya metoden. Beräknad enligt den harmoniserade metoden är den totala förbrukningen av penicillin 2013 ungefär 24 procent mindre än resultatet enligt det gamla beräkningssättet. På motsvarande vis är förbrukningen av alla mikrobläkemedel ungefär 11 procent mindre än räknad enligt det gamla beräkningssättet. Förbrukningssiffrorna kommer i några år att rapporteras enligt båda beräkningssätten tills en övergång sker till att använda endast den harmoniserade metoden. I denna skrivelse granskas förbrukningen enligt det gamla beräkningssättet. Uppgifter om de förändringar som harmoniseringen har medfört finns i de detaljerade tabellerna som redovisas enligt administrationssätt, och i fotnoter till texten 1 Inkluderar inte förbrukningen av mikrobläkemedel som är godkända för människor men som ordinerats eller använts till djur. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency PL 55, FIMEA Puh Y-tunnus

2 2 (5) 1. TOTAL FÖRBRUKNING ENLIGT LÄKEMEDELSGRUPPER Betalaktamer är den mikrobläkemedelsgrupp som används mest till djur. Förbrukningen av den viktigaste betalaktamen, penicillin, uppgick i fjol till över kg, det vill säga nästan hälften av den totala förbrukningen 2. De därefter mest använda är kombinationen sulfatrimetroprim (3 100 kg) och tetracykliner (2 400 kg). Den totala försäljningen av mikrobläkemedel ökade med 2 procent i fjol. Försäljningen av tetracykliner uppvisade den största ökningen mätt såväl i kilogram som proportionellt (630 kg, 36 procent). Av nästan alla andra läkemedelsgrupper såldes en mindre mängd än året innan. Proportionellt betraktat uppvisade försäljningen av tredje generationens cefalosporiner den största nedgången (-43 procent, -6 kg). Försäljningen av penicillin ökade betydligt under hela förra decenniet men har minskat sedan Av läkemedelsgrupperna har förbrukningen av aminopenicilliner ökat förhållandevis mest under 2000-talet. I fjol uppgick försäljningen till över kg, dvs. dubbelt mer än för 10 år sedan. Förbrukningen av cefalosporiner har varit relativt jämn på 2000-talet (ingår i bild 1 under Övriga betalaktaminer ). För behandling av djur används framför allt första generationens cefalosporiner (99 % av cefalosporinerna). Bild 1. Förbrukningen av mikrobläkemedel avsedda för djur enligt läkemedelsgrupp (kg aktiv substans) *EU harmoniserad förbrukning fr.o.m Av mikrobläkemedel som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är av kritisk vikt i läkemedelsbehandlingen av människor, det vill säga fluorokinoloner, tredje generationens cefalosporiner och makrolider, såldes totalt 569 kg i veterinärmedicinska läkemedel Deras andel av den totala försäljningen i kg var 3,5 procent. Den totala förbrukningen av fluorokinoloner uppgick i fjol till 105 kg (ingår i bild 1 under Övriga ), försäljningen har ökat med 30 procent på tio år. Tredje generationens cefalosporiner introducerades på marknaden för några år sedan, 2012 såldes 15 kg och i fjol minskade förbrukningen av dem med nästan hälften och uppgick till 8 kg. Försäljningen av makrolider har rapporterats separat bara i några års tid 3, 2013 såldes 456 kg. 2 Den EU-harmoniserade förbrukningen av penicillin är kg, 40 procent av den harmoniserade totala förbrukningen. 3 Den rapporterades tidigare tillsammans med linkosamider. Närmare information om förbrukningen finns på Fimeas webbplats Detaljerade tabeller

3 3 (5) 2. ANVÄNDNINGEN AV MIKROBLÄKEMEDEL ENLIGT ADMINISTRATIONSSÄTT De flesta veterinära antimikrobiella läkemedel används för behandling av flera djurarter. Eftersom förbrukningsmängderna av veterinärläkemedel baserar sig på preparatspecifik statistik från läkemedelspartihandlarna är det inte möjligt att utifrån dem beräkna mängden mikrobläkemedel som getts till olika djurarter. Däremot är det möjligt att specificera administrationssätten. Antimikrobiella läkemedel kan tillföras peroralt, som injektion och på huden. Till mjölkkor ges de dessutom intramammärt. I bild 2 har de antimikrobiella läkemedlen specificerats enligt administrationssätt. I tabellerna ingår inte lokala mikrobläkemedel som administreras i öron, ögon eller på huden. Förbrukningen av dem har varit liten (totalförsäljning under 200 kg/år) ) 4. Bild 2. Försäljning av mikrobläkedel enligt administrationssätt (kg aktiv substans) *EU -harmoniserad förbrukning fr.o.m I Finland ges den största delen av mikrobläkemedel till djur i form av injektioner. År 2013 uppgick injektionspreparatens andel av den totala förbrukningen till 54 procent och de oralt doserade preparatens andel till 44 procent av den totala förbrukningen. Förbrukningen av preparat som administreras i form av injektioner låg på samma nivå som Försäljningen av preparat för oral tillförsel ökade med 5 procent (330 kg). Mängden preparat som såldes för intramammärt bruk under laktationsperioden var mindre än året innan, men försäljningen av sinläggningstuber ökade något. Försäljningen av penicilliner som administreras i form av injektioner har minskat med 9 procent sedan 2010, men de är fortfarande de injektionspreparat som används överlägset mest för djur (7 300 kg, 83 procent av den totala förbrukningen av injektionspreparat) 5. Den största förändringen i förbrukningen av injektionspreparat 2013 var att försäljningen av tredje generationens cefalosporiner minskade med nästan hälften. Av de preparat som tillförs peroralt var sulfonamider (2 800 kg), tetracykliner (1 800 kg) och första generationens cefalosporiner (770 kg) de som användes mest. Försäljningen av tetracykliner ökade märkbart (+600 kg, 48 procent). Försäljningen av sulfonamider förblev på samma nivå som året innan medan försäljningen av första generationens cefalosporiner däremot var mindre än tidigare (-105 kg, 12 procent). Även försäljningen av makrolider, linkosamider och pleuromutiliner minskade. Försäljningen av amfenikoler blev dubbelt större 4 Statistik före Man avstod från uppföljningen av lokala mikrobläkemedel som administreras i öron, ögon eller på huden i och med EU-harmoniseringen. 5 Den EU-harmoniserade förbrukningen av penicilliner som administreras i form av injektioner är kg, dvs. 79 procent av den harmoniserade totala förbrukningen av injektionspreparat.

4 4 (5) vilket var den proportionellt betraktat största ökningen. Den största ökningen i viktenheter under granskningsperioden på tio år uppvisar försäljningen av kombinationen sulfonamidtrimetoprim samt aminopenicilliner. Den första generationens cefalosporiner används särskilt för smådjur. Med tetracykliner och makrolider behandlas i huvudsak produktionsdjur. Sulfonamider används för flera djurarter. Merparten av de oralt tillförda aminopenicillinerna används för smådjur, amfenikol för fiskar och pleuromutiliner för behandling av grisar. 3. PREPARAT AVSEDDA FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING AV DJURGRUPPER En del av de preparat som tillförs peroralt är avsedda att administreras blandat med foder eller dricksvatten. På detta sätt kan man samtidigt behandla stora mängder djur. År 2013 såldes cirka kg preparat avsedda för gruppbehandling av djur. Gruppläkemedlens andel av förbrukningen av samtliga preparat som tillförs oralt var 53 procent och av den totala förbrukningen av mikrobläkemedel 23 procent 6. Motsvarande andelar 2008 var 73 procent och 33 procent. Bild 3. Andelen mikrobläkemedel som används för gruppmedicinering av förbrukningen av oralt tillförda mikrobläkemedel. 4. LOKAL BEHANDLING AV JUVERINFLAMMATION MED MIKROBLÄKEMEDEL Försäljningen av mikrobläkemedel som används för lokal behandling av juverinflammation hos kor har minskat avsevärt sedan början av 2000-talet 7. Antalet mjölkkor har också minskat betydligt. Bild 4 visar försäljningen av preparat för lokal juverbehandling i relation till antalet kor. Särskilt användningen av preparat avsedda för laktationsperioden har minskat medan däremot förbrukningen av sinläggningspreparat har förblivit relativt oförändrad. 6 Gruppläkemedlens andel av den EU-harmoniserade totala förbrukningen av mikrobläkemedel var 26 procent. 7 Närmare information finns på Fimeas webbplats Detaljerade tabeller

5 5 (5) Bild 4. Försäljning av preparat för laktationsperioden och sinläggningspreparat i proportion till antalet mjölkkor (blå och röd stapel) och antalet mjölkkor (grön kurva). SAMMANFATTNING Den totala förbrukningen av mikrobläkemedel avsedda för djur uppgick till ungefär kg 2013, vilket betyder att försäljningen ökade något jämfört med Trots att försäljningen av de flesta läkemedelsgrupper minskade, såldes speciellt oralt tillförda tetracykliner en större mängd än året innan. Flera preparat kan användas på många djurarter och därför är det inte möjligt att enbart på basis av förbrukningssiffrorna säga vad ändringarna i förbrukningen beror på. För att det ska vara möjligt att bedöma de verkliga förändringarna som skett i användningen av mikrobläkemedel för djur bör förbrukningen ställas i relation till antalet djur. I det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av antimikrobiella medel har antalet produktionsdjur beaktats. Enligt ESVAC-rapporterna 8 används i Finland avsevärt mindre mikrobläkemedel för djur jämfört med många andra länder i Europa (förbrukning i relation till antalet djur). Försäljningen av mikrobläkemedel ökade i Finland på 2000-talet. Förbrukningen har efter 2010 legat kring kg och den årliga försäljningen (kg) har varierat några procent. Ju mer antimikrobiella medel vi använder, desto snabbare selekteras resistenta bakterier fram. Resistensen hos bakterier har betydelse för såväl folkhälsan som effekten vid behandlingen av djur. Smittsamma sjukdomar hos djur kan framför allt förebyggas genom att säkra en god produktions- och livsmiljö och på så sätt minska användningen av antimikrobiella läkemedel. Användningen ska vara kontrollerad och basera sig i mån av möjlighet på bakterieodling och känslighetsbestämningar. Mer information: Katariina Kivilahti-Mäntylä Veterinär, tfn , katariina.kivilahti-mantyla(at)fimea.fi 8 European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012.

Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012. MINDRE MIKROBLÄKEMEDEL ANVÄNDES TILL DJUR I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur följts upp sedan 1995 1. Uppgifterna om förbrukningen grundar sig på statistik som läkemedelspartiaffärerna

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R

TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter. Högskoleverkets rapportserie 2004:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster & arbetsterapeuter... FRAM TILL 22 Högskoleverkets rapportserie 24:31 R TILLGÅNGEN PÅ... läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster

Läs mer