Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år 2011. Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år 2012."

Transkript

1 MINDRE MIKROBLÄKEMEDEL ANVÄNDES TILL DJUR I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur följts upp sedan Uppgifterna om förbrukningen grundar sig på statistik som läkemedelspartiaffärerna har lämnat till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och anges i viktenheter (kg aktiv substans). Man utgår från att de sålda läkemedlen används under granskningsperioden. Totalförbrukningen var som lägst år 2003, cirka kg, men började stiga efter det. År 2010 var försäljningen cirka kg. Därefter har förbrukningen minskat och var kg i fjol. Det behövs olika mängder av olika läkemedel för att uppnå samma effekt, dvs. effekten av olika läkemedelsgrupper per viktenhet varierar. Dessutom bör man ta hänsyn till att förändringen i antalet djur inte beaktas när förbrukningen anges i viktenheter. Därför bör förbrukningen i olika läkemedelsgrupper jämföras framför allt med förbrukningen i samma kategori över en längre tid. EU-HARMONISERING Insamlingen av uppgifter om förbrukningen har under harmoniserats, så att den följer det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av antimikrobiella medel (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC). Bland annat grupperingen av läkemedel har ändrats och förbrukningen av medel som administreras lokalt på hud, i öron och i ögon följs inte längre upp. Den största förändringen gäller hur man beräknar förbrukningen av penicillin. I de harmoniserade rapporterna uttrycks förbrukningen som aktiv substans (tidigare prodrug). För jämförelsens skull har förbrukningen av penicillin beräknats enligt såväl den gamla som den nya metoden. Enligt den harmoniserade metoden är totalförbrukningen av penicillin år 2012 cirka 22 procent lägre än om man tillämpar den gamla metoden. På motsvarande sätt är förbrukningen av alla antimikrobiella medel cirka 10 procent lägre om man tillämpar den nya beräkningsmetoden. I denna skrivelse granskas förbrukningen enligt det gamla beräkningssättet. Innan man övergår till att använda bara den harmoniserade metoden, kommer bägge beräkningssätten att tillämpas under några år vid rapporteringen av siffrorna. Uppgifter om de förändringar som harmoniseringen har medfört finns i de detaljerade tabellerna som redovisas enligt administrationssätt, och i fotnoter till texten KORRIGERING AV FÖRBRUKNING ÅR 2011 Fimea rapporterade för höga siffror för förbrukningen för år Förbrukningen har korrigerats i samband med publicering av resultaten för år Här ingår inte förbrukningen av antimikrobiella medel som är godkända som humanläkemedel men som har förskrivits för djur eller använts vid behandlingen av djur.

2 1. TOTALFÖRBRUKNING ENLIGT LÄKEMEDELSGRUPP Betalaktamer är den mikrobläkemedelsgrupp som används mest till djur. Förbrukningen av den viktigaste betalaktamantibiotikan, penicillin, var i fjol över kg, vilket är nästan hälften av totalförbrukningen 2. Försäljningen av penicillin har ökat påtagligt under hela det senaste årtiondet men har nu minskat. Av läkemedelsgrupperna har förbrukningen av aminopenicilliner ökat förhållandevis mest under 2000-talet. I fjol såldes över kg, dvs. närapå tre gånger mer än för tio år sedan. Under 2000-talet har förbrukningen av cefalosporiner varit tämligen jämn (ingår i posten Övriga betalaktamer i bild 1). För behandlingen av djur används framför allt första generationens cefalosporiner (99 % av cefalosporinerna). Figur 1. Försäljningen av antimikrobiella veterinärläkemedel enligt läkemedelsgrupp (kg aktiv substans). *Från år 2010 förbrukning enligt den EU-harmoniserade beräkningsmodellen. Försäljningen för år 2011 har korrigerats. Kombinationen sulfonamider och trimetoprim är den läkemedelsgrupp som används näst mest vid behandlingen av djur (3150 kg). På tredje plats kommer tetracykliner (1800 kg). Totalförbrukningen av mikrobläkemedel minskade i fjol. Mätt i kilogram minskade försäljningen av penicillin (-620 kg) och cefalosporiner (-150 kg) mest i fjol. Av de läkemedel som ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över antimikrobiella medel av kritisk betydelse för humanmedicin, dvs. fluorokinoloner, tredje generationens cefalosporiner och makrolider, såldes år 2012 sammanlagt cirka 700 kg som veterinära läkemedel, dvs. deras andel av totalförsäljningen uttryckt i kilogram var 4 procent. Totalförbrukningen av fluorokinoloner var i fjol 107 kg och ökningen från året innan var cirka 4 procent (ingår i posten Övriga i bild 1). Den tredje generationens cefalosporiner kom ut på marknaden för några år sedan, och i fjol såldes 15 kg. Försäljningen av makrolider har redovisats separat 3 i några års tid och år 2012 var försäljningen cirka 580 kg. 2 Den EU-harmoniserade förbrukningen av penicillin är 5800 kg, 41 procent av den harmoniserade totalförbrukningen. 3 Tidigare redovisats tillsammans med linkosamider.

3 2. ANVÄNDNING AV ANTIMIKROBIELLA LÄKEMEDEL ENLIGT ADMINISTRATIONSSÄTT De flesta veterinära antimikrobiella läkemedel används för behandling av flera djurarter. Eftersom förbrukningen av veterinärläkemedel grundar sig på preparatvis statistik från läkemedelspartiaffärerna, är det inte möjligt att utifrån den beräkna mängden läkemedel som getts till olika djurarter. Däremot kan läkemedel specificeras enligt administrationssätt. Antimikrobiella läkemedel kan tillföras peroralt, som injektion och på huden. Till mjölkkor ges de dessutom intramammärt. I bild 2 har de antimikrobiella läkemedlen specificerats enligt administrationssätt. Läkemedel som tillförts lokalt på hud, i öron och i ögon och vars förbrukning mätt i kilogram varit liten (totalförsäljning under 200 kg/år) 4 ingår inte. Figur 2. Mängden sålda antimikrobiella läkemedel enligt administreringssätt (kg aktiv substans). *Från 2010 förbrukning enligt den EU-harmoniserade beräkningsmodellen. Försäljningen för år 2011 har korrigerats. Merparten av de antimikrobiella läkemedlen injiceras. Av totalförbrukningen år 2012 var andelen injicerade preparat 55 procent och andelen perorala preparat 43 procent. Försäljningen av injicerade preparat minskade i fjol med 580 kg (-6 %). Försäljningen av preparat som ges peroralt låg på samma nivå som förra året. Preparat som administreras intramammärt såldes mindre än året innan. Försäljningen av injicerat penicillin minskade i fjol med nästan 700 kg, men penicillinerna hör ändå de facto till de injektionspreparat som är överlägset vanligast vid behandlingen av djur (7100 kg, 83 % av totalförbrukningen av de injicerade preparaten) 5. Av injektionspreparaten ökade försäljningen av tredje generationens cefalosporiner förhållandevis mest i fjol. Man bör dock beakta att preparaten kom ut på marknaden för bara några år sedan. Av de preparat som tillförs peroralt var sulfonamider (2 800 kg), tetracykliner (1 200 kg) och första generationens cefalosporiner (900 kg) de som användes mest. Såväl första generationens cefalosporiner som tetracykliner såldes mindre än året innan. Försäljningen av amfenikoler halverades. Förhållandevis mest ökade försäljningen av fluorokinoloner. En granskning som sträcker sig över tio år visar att baserat på viktenhet har försäljningen av kombinationen sulfonamid-trimetoprim och aminopenicilliner ökat mest. Beträffande förbrukningen av tetracykliner för peroral tillförsel har de årliga variationerna under 2000-talet varit betydande, men jämfört med 2001 var försäljningen lägre. 4 Statistik från tiden före Uppföljningen av antimikrobiella medel som tillförts lokalt på huden, i öronen och i ögonen upphörde till följd av EU-harmoniseringen. 5 Den EU-harmoniserade förbrukningen av injicerat penicillin var 5600 kg, vilket är 79 % av totalförbrukningen.

4 Den första generationens cefalosporiner används särskilt för smådjur. Med tetracykliner och makrolider behandlas i huvudsak produktionsdjur. Sulfonamider används för flera djurarter. Merparten av de aminopenicilliner som tillförs peroralt ges till smådjur, amfenikol till fiskar och pleuromutiliner till grisar. 3. PREPARAT AVSEDDA FÖR GRUPPBEHANDLING AV DJUR En del av de preparat som tillförs peroralt är avsedda att administreras blandat med foder eller dricksvatten. På detta sätt kan man samtidigt behandla stora mängder djur. År 2012 såldes cirka kg preparat avsedda för gruppbehandling av djur. Andelen läkemedel avsedda för gruppbehandling av djur var 47 procent av förbrukningen av alla preparat som tillförs oralt och 20 procent av totalförbrukningen av antimikrobiella läkemedel. 6 Motsvarande andelar 2008 var 73 och 33 procent. Figur 3. Antimikrobiella läkemedel avsedda för behandling av djurgrupper och deras andel av förbrukningen av orala preparat. Försäljningen för år 2011 har korrigerats. 6 Andelen läkemedel avsedda för gruppbehandling var 23 % av den EU-harmoniserade totalförbrukningen av antimikrobiella medel.

5 4. LOKALBEHANDLING AV JUVERINFLAMMATION MED ANTIMIKROBIELLA MEDEL Förbrukningen av antimikrobiella medel för lokalbehandling av juverinflammation hos kor minskade i synnerhet i början av 2000-talet. Efter det stabiliserades situationen. Figur 4 visar antalet använda tuber såväl under laktationsperioden som vid sinläggning i relation till antalet djur. Figur 4. Användningen av tuber under laktationsperiod och vid sinläggning (blå och röd stapel) samt antalet mjölkkor (grön kurva). Försäljningen för år 2011 har korrigerats. SAMMANFATTNING Den totala förbrukningen av antimikrobiella läkemedel för djur år 2012 var cirka kg, vilket betyder att försäljningen har minskat sedan år Såväl preparat som injiceras som preparat för peroral tillförsel såldes mindre än tidigare. Till exempel försäljningen av det mest använda veterinära antimikrobiella läkemedlet, injicerat penicillin, minskade tydligt. Många preparat är avsedda för flera djurarter och därför är det inte möjligt enbart på basen av försäljningssiffror att utläsa vad den förändrade förbrukningen beror på. Dessutom bör förbrukningen ställas i relation till antalet djur för att man ska kunna bedöma de faktiska förändringarna i användningen av antimikrobiella läkemedel. I det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av antimikrobiella medel har antalet produktionsdjur beaktats. Jämfört med många andra europeiska länder används mindre veterinära antimikrobiella läkemedel (i förhållande till djurpopulationen) i Finland enligt ESVACrapporter 7. Under 2000-talet ökade försäljningen av antimikrobiella läkemedel hos oss, men sedan år 2010 har försäljningen minskat. Ju mer antimikrobiella medel vi använder, desto snabbare selekteras resistenta bakterier fram. Resistensen hos bakterier har betydelse för såväl folkhälsan som effekten vid behandlingen av djur. Smittsamma sjukdomar hos djur kan framför allt förebyggas genom att säkra en god produktions- och livsmiljö och på så sätt minska användningen av antimikrobiella läkemedel. Användningen bör vara kontrollerad och i mån av möjlighet basera sig på bakterieodling och resistensbestämning. Mer information: Katariina Kivilahti-Mäntylä Veterinär, tfn , katariina.kivilahti-mantyla(at)fimea.fi 7 European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? nr 1 2011 årgång 39 I denna artikel redovisas resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag. En totalundersökning

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET Rapport 2006:1 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE, 106 47 STOCKHOLM. TELEFON 08-690 91 90 FAX 08-690 91 91 E-POST ORDER.FRITZES@NJ.SE

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer