Veterinärläkemedelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veterinärläkemedelsnämnd"

Transkript

1 Veterinärläkemedelsnämnd 19 oktober 2012 Minnesanteckningar Närvarande: Stefan Alenius, Bitte Aspenström-Fagerlund, Björn Ekesten, Lena Eliasson-Selling, Marianne Elvander, Claes Fellström, Kinfe Girma, Christina Greko, Åke Hedhammar, Karin Hultin Jäderlund, Desirée Jansson, Per Jonsson, Peter Kallings. Läkemedelsverket: Peter Ekström, Henrik Holst, Fredrik Hultén, Eva Lander Persson, Frida Wikström, Hans Tjälve. Inledning Henrik Holst Henrik Holst hälsade välkommen och sammanfattade minnesanteckningarna från föregående nämndsammanträde. Begreppet metafylax som diskuterades i avseendet att beskriva antibiotikabehandling och befanns acceptabelt av nämnden, kommer att användas i CVMPs kommande riktlinjer. En ny behandlingsrekommendation för gris har publicerats och ett expertmöte för motsvarande rekommendation för nöt och får har nyligen genomförts. Arbetet med att genomföra eventuella förenklingar av information på läkemedelsförpackning fortgår. En workshop som nyligen hållits vid SLU på temat veterinärmedicinska kliniska prövningar kommenterades och det informerades om att LVs föreskrift för kliniska prövningar nu revideras. I sitt remiss-svar avseende myndighetsöversyn har LV poängterat att exempelvis veterinärläkemedelsinformation inte får någon naturlig hemvist i den föreslagna nya myndighetsstrukturen. Den pågående apoteksmarknadsutredningen diskuterades och olika aspekter av hantering och uppföljning av licensläkemedelsförskrivning som kan ha beröring med utredningen, lyftes fram. Behovet av möjlighet till uppföljning av förskrivning av licensläkemedel betonades av mötet. Biverkningsrapportering för produktionsdjur

2 Peter Ekström Peter Ekström presenterade systemet för rapportering och värdering av biverkningar. En ny föreskrift (LVFS 2012:15, Läkemedelsverket föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur) presenterades vilken i stort sett är lika den tidigare gällande föreskriften. För närvarande finns en europeisk databas (EVVET) för biverkningsrapporter gällande centralt godkända läkemedel och en nationell databas är under utveckling. Företagen är ålagda att göra regelbundna biverkningssammanställningar och presentera för myndigheten. Biverkningarna klassificeras efter organsystem enligt fastslagna termer (VEDDRA). Systemet för signalspaning av biverkningar i farmakovigilansdatabasen presenterades där ökad frekvens över en förutbestämd nivå markeras av programmet. Systemet fungerar bra vid rapportering på individnivå men problem kan uppkomma vid grupprapportering. Information om biverkningsrapportering på LVs hemsida presenterades. Mötet diskuterade hur djurägare utbildas i biverkningsrapportering i anslutning till delegerad djursjukvård. Sådan utbildning ges enligt Svenska djurhälsovården men man ser att det kan finnas praktiska problem kopplat till exempel till att många djur ska övervakas i enskilda besättningar. Vikten av en god utbildning av djurägare avseende administrering av läkemedel lyftes fram för att undvika biverkningar kopplade till hanteringsmässiga fel. Mötet ser svårighet för den enskilde förskrivaren att värdera huruvida en biverkan ökar i frekvens och av det skälet rapportera. Mötet uttryckte intresse för att inrapporterade biverkningar presenteras kontinuerligt, t ex på hemsidan som en hjälp att värdera om någon specifik biverkan ökar i frekvens. Mötet uttryckte sig positivt till en app för biverkningsrapportering och uttryckte värdet av att brist på effekt rapporteras som biverkan. Även förekomst av restsubstanser ska rapporteras som biverkan. Man menade att det nog inte är allmänt känt att detta ska betraktas som biverkan. En förenklad blankett för biverkningsrapportering efterlystes. Det diskuterades huruvida det föreligger speciella brister i biverkningsrapportering för produktionsdjur och om tröskeln för biverkningsrapportering för dessa djur är högre. Mötet antog att det kan vara så och man efterlyste ett förenklat system för rapportering (t ex app) för att öka rapporteringen. Betoning av vikten av rapportering av biverkningar i utbildning inom delegerad djurägarbehandling ansågs också vara ett sätt att förbättra rapporteringen. Mötet såg problem på fjäderfäsidan då de flesta behandlingar sköts av djurägaren och kontakten med veterinären inte är frekvent. Mötet ansåg att det är av värde att SPCn uppdateras med information om ovanliga biverkningar och nämnde att vikten av biverkningsrapportering kan presenteras t ex vid veterinärkongressen, vid Svenska djurhälsovårdens vårkonferens och fjäderfäproduktionens branschorganisation. Information i branschtidningar kan också öka rapporteringsbenägenheten. ESVAC-rapporten Christina Greko ESVAC är den första sammanställningen av försäljningsstatistik av antibiotika av detta slag som gjorts inom EU. Länkar till rapporten finns på EMAs och SVAs hemsida. Kinfe Girma

3 och Christina Greko deltar i arbetsgruppen som ansvarar för att samla in data. Sammanställningen rör statistik för 2010 från totalt 20 länder i Europa (19 EU-länder samt Schwiez). 9 länder har samlat statistik i mer än 5 år men 7 av länderna gör det för första gången. EMA har samlat in uppgifter om antal sålda förpackningar av olika läkemedel och räknat om detta till mg aktiv substans per populationskorrigerad levande vikt. Vid tolkning måste man beakta att beroende på aktiv substans så är antal kg djur som behandlas med en viss mängd aktiv substans mycket olika. Frekvensdistribution av olika djurslag skiljer mellan länder vilket också måste beaktas. Tabletter (främst avsedda för behandling av hund och k att) ingår inte i beräkningen av mg/populationskorrigerad levande vikt. Spanien och Ungern har den högsta försäljningen räknat i mg/populationskorrigerad vikt, Sverige Norge och Island ligger lägst. Ungerns förbrukning kan bero på användning av kombinationsantibiotika, men systematiska felaktigheter i rapporteringen kan inte uteslutas då Ungern rapporterar för första gången. För alla länder i genomsnitt sker 90 % av försäljningen i form av foder- och vattenberedningar. För Sverige är motsvarande siffra drygt 10 %. Tetracyklin utgör den vanligaste använda substansen. I Sverige förskrivs betydligt mer antibiotika till människa än till djur, räknat på antal mg per kg kroppsvikt (ca 100 mg/kg till människa jämfört med ca 15 mg/kg till djur). Gruppen arbetar med att få med alla EUs medlemsländer och räknar med fler deltagare under kommande år. Man vill också specificera data per djurslag, produktionstyp och ålderskategori. Detta är ännu inte fullt möjligt i den svenska rapporteringen och utvecklingsarbete krävs avseende detta. Svårigheten att få data avseende försäljning av licensläkemedel i Sverige är ett problem för att få fullständiga data till ESVAC. Läkemedelsstatistik Kinfe Girma Kinfe Girma gav en presentation av Jordbruksverkets sammanfattning av försäljningen av läkemedel fram till Mängden försåld antibiotika har minskat under denna period med 26 %. Den totala mängden antiparasitära medel har också minskat men i mindre omfattning och försäljningen av hormoner ligger på en jämn nivå. Bland antiinflammatoriska medel som har ökat i försäljningen de senaste åren är Coxiber. Hela rapporten finns tillgängligt att läsa på Jordbruksverket hemsida Återkoppling från CVMP Eva Lander Persson Eva Lander Persson gav en presentation om nya godkännanden, variationer för nya indikationer samt nya MRL och skiljedomsärenden som CVMP tagit beslut om. Även arbetet med riskbedömning av användarsäkerhet för lopphalsband och parabener i läkemedel till livsmedelsproducerande djur nämndes.

4 Medicinsk information Frida Wikström/Fredrik Hultén Frida Wikström gav en sammanfattning av LVs olika medel för information om läkemedel, främst i form av monografier. Mötet ser ett stort värde av monografierna i dess nuvarande form och ser gärna att man flaggar för dem via Svensk Veterinärtidning. Nyhetsbrevet nämndes och mötet vill ha information om hur man anmäler sig till nyhetsbrevet skickat till sig. Anmälan för prenumeration kan göras via LVs hemsida: sjukvard/forskrivning/veterinarmedicinska-lakemedel/ Fredrik Hultén presenterade det senaste expertmötet för utarbetande av en behandlingsrekommendation (dosering av antibiotika till nötkreatur och får). Huvudfrågor som är under diskussion av expertgruppen presenterades översiktligt. En av dessa frågor rör administrering av intramammarie i ögat vilket mötet uttryckte tveksamhet till. Mötet uttryckte att det vore värdefullt att genomföra ett expertmöte avseende dosering av antibiotika till häst, parallellt med den policy som håller på att utarbetas av SVS. Läkemedel till fjäderfä Desirée Jansson Desirée Jansson gav en presentation om fjäderfäproduktionen och användning av läkemedel till fjäderfä ur ett svenskt perspektiv. Sverige utgör en jämförelsevis liten marknad med ett litet antal producenter och berörda veterinärer. Hälsolläget är generellt sett gott och baseras till stor del på profylax, en övervägande del av läkemedelsanvändningen utgörs av vacciner. Det finns även ett växande antal hobbyflockar där behovet av läkemedelsbehandling är annorlunda, det största problemet utgörs i dessa flockar av parasiter. Bra diagnostik avseende sjukdomar hos fjäderfä finns tillgänglig, men möjligheter till behandling är begränsade då utbudet av läkemedel ofta inte är anpassat till behovet. Myndighetsutredningen, övriga frågor, mötesdatum Henrik Holst Information om myndighetsutredningen och vad som har hänt sedan förra nämndsammanträdet gavs. LV har i remissvaret på myndighetsutredningen bland annat understrukit värdet av att bevara livscykelperspektivet vilket gynnas av att myndighetens nuvarande struktur bevaras. I utredningen berörs inte veterinärläkemedel.

5 Den interna omorganisationen av LV fortskrider, fyra nya verksamhetsområden har inrättats; Utveckling, Tillstånd, Tillsyn, Användning. 1/ ska den detaljerade organisationen inom dessa områden vara på plats. Övriga frågor En fråga angående (olaga)handel med läkemedel över nätet och förfalskning av läkemedel togs upp. Mötet efterfrågade information om LVs aktivitet i frågan och förordade att detta tas upp på kommande nämndsammanträde där ansvarig enhet inom LV inbjuds att delta. LV deltar som arrangör tillsammans med Läkemedelsakademin och LIF för en kurs Availability of veterinary medicines in the Nordic region som kommer att hållas den 22/11. En återkoppling från denna ges vid nästa nämndsammanträde Nästa nämndsammanträde hålls den 26 april och 25 oktober 2013

Veterinärläkemedelsnämnd 2008-04-18

Veterinärläkemedelsnämnd 2008-04-18 Veterinärläkemedelsnämnd 2008-04-18 Närvarande: Gunnar Alvan, Stefan Alenius, Björn Ekesten, Marianne Elvander, Claes Fellström, Kinfe Girma, Christina Greko, Åke Hedhammar, Karin Hultin Jäderlund, Jens

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel.

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel. Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 6 december 2012 sid 18 Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna

Läs mer

Information från från

Information från från Information från från Läkemedelsverket Årgång 24 supplement Årgång 24 september nummer 52013 oktober 2013 sid 4 Dosering av antibiotika till nötkreatur och får ny rekommendation sid 15 Läkemedelsbehandling

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Information från från

Information från från Information från från Läkemedelsverket Årgång 24 supplement Årgång 25 september nummer 52013 oktober 2014 sid 20 Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker FoU-rapport 2010/? FoU-rapport 2010/6 Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker Elizabeth Åhsberg Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården

Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. sid 8

Information från. Läkemedelsverket. sid 8 Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 5 oktober 2012 sid 22 Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Tandläkarna står för en betydande del av antibiotikaförskrivningen

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

En översyn av svensk läkemedelsstatistik

En översyn av svensk läkemedelsstatistik En översyn av svensk läkemedelsstatistik Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 1/27 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning... 5 1. Kort sammanfattning av rapportens innehåll...

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder.

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder. Åtgärder vid Källan Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Rapport nr 8-2009 Bernt Wistrand Åtgärder vid källan Hantering av läkemedel

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket

Information från. Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 24 supplement september/oktober 2013 sid 4 Dosering av antibiotika till nötkreatur och får ny rekommendation Dessa rekommendationer är resultatet av ett expertmöte

Läs mer

Hälsa, lärande och arbete

Hälsa, lärande och arbete Hälsa, lärande och arbete Att stimulera ungas väg ut på arbetsmarknaden - en slutrapport av utvärderingsinsatser av Ung i Ängelholm Utvärderare Jan Karlsson Ung i Ängelholm är ett projekt som finansieras

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet

Prövningen. Ordförande har ordet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning september 2013 Ordförande har ordet Många aktörer är idag intresserade av att bidra till att öka antalet kliniska prövningar

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel

Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Beslutad 2012-03-02 Version 2.0 Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel 2 (47) Förkortningar CHMP COMP EMA LFG LFN LFNAR LFNFS LSAB LV

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer