Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 VD har ordet 5 Verksamheten under året 9 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 24 Noter, gemensamma för moder - bolag och koncern 25 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Falkenberg Energi AB Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag med stark miljöprofil. Vår affärsidé är att på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar energi. Information om verksamheten Falkenberg Energi AB har fått uppdraget av Falkenbergs kommun att utveckla, producera, distribuera och handla med energi. Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. Ägarförhållanden Koncernen omfattar moderbolaget Falkenberg Energi AB och de helägda dotterbolagen Falkenberg Energihandel AB och Ekobilen 5A fastighets AB. Affärsområdena elnät och fjärrvärme ingår i moderbolaget. Bolaget startade Falkenberg Energi AB ägs till 100 % av Falkenbergs kommun genom Falkenbergs Stadshus AB. Falkenberg Energi AB Org nr Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

3 AFFÄRSIDÉ Falkenberg Energi skall på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar energi. Tomas Bengtsson, driftingenjör, framför Lövstavikens vindkraftpark. Här produceras förnybar el motsvarande en hel årsförbrukning för ca eluppvärmda villor. 3

4 Så många gånger slog blixten ned i Sverige under ett enda dygn, den 3 augusti. Genomsnittsspänningen i ett blixtnedslag är 30 miljoner volt, vilket ökar risken för elektriska störningar som kan påverka känslig utrustning. 4

5 VD har ordet År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar i augusti medförde välfyllda vattenmagasin. Hösten var också ovanligt varm och vintern kom sent och varade bara några enstaka dagar runt jul. Det varma vädret har medfört att våra kunders förbrukning av el och fjärrvärme har varit mycket lägre än under tidigare år. Åskväder kan vara vackra, häftiga och skrämmande! Under den varma som maren var det fyra gånger så många åsk nedslag som ett normalt år. Som en konsekvens av detta har de elektriska störningarna ökat kraftigt. De vanligaste störningarna är korta spänningsdippar som kan påverka känslig elektronik. Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för oss. Även om vi har ett mycket stabilt elnät med hög leveranssäkerhet, måste vi planera för extremare väder med kraftigare variationer. Vi förser våra kunder med el och värme avgörande produkter för att trygga en fungerande vardag. Genom en väl fungerande beredskapsorganisation med tillhörande larmsystem står vi rustade för en säker elförsörjning och trygga fjärrvärmeleveranser under årets alla dagar och nätter. Året har även karaktäriserats av mycket låga energipriser, vilket har varit positivt för konsumenterna. Terminspriserna på Nord Pool för kommande år är fortsatt låga. För producenterna är detta negativt och det finns risk att intresset för att investera i förnybar produktion minskar. Affärsmässig samhällsnytta är rättesnöret för Falkenberg Energi AB, att driva samhällsutveckling och samtidigt vara ett lönsamt företag. Årligen förnyar och förstärker vi våra ledningsnät och produktionsanläggningar. Verksamheten är kapitaltung vilket kräver stabil intjäning. Vi ska generera ett positivt ekonomiskt resultat för att klara våra investeringar och uppnå våra ägares krav på avkastning. Miljöaspekten är en viktig del i alla våra beslut. År 2014 blev ännu ett framgångsrikt år med ett mycket bra resultat, 33,3 Mkr. Nettoomsättningen i Falkenberg Energi-koncernen var 178 Mkr. Avkastningen på sysselsatt kapital är 15,4 % vilket är i nivå med tidigare år och över uppsatta mål. Elnät Vi jobbar ständigt med att investera i och effektivisera vårt elnät för att våra kunder skall känna sig trygga med elförsörjningen. Utbyggnad av bostads- och industriområden i Falkenberg har medfört nyinvesteringar i elnätet. Ett viktigt projekt som genomförts under året har varit att förstärka högspänningsnätet mellan Vinbergs Kyrkby och Vinbergs samhälle. Då elnätet är ett monopol har Energimarknadsinspektionen som uppgift att bevaka kundens intresse och säkra att det pris vi sätter är rimligt i förhållande till leveranssäkerhet och framtida elnät. Våra tariffer är låga och ingen höjning gjordes under Nils Holgerssonrapporten 1 visar att våra tariffer är bland de tio lägsta elnätspriserna av 290 undersökta kommuner i Sverige. Dyraste elnätspriset är dubbelt så högt som vårt. Fjärrvärme Det varma vädret medförde att våra kunders värmeförbrukning var mycket lägre än normalt. I år bestod bränslemixen av 98 % förnybar energi. Detta är den bästa siffran vi uppnått i Falkenberg. Biobränslebaserad produktion medför att fjärrvärmen är den 1 Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ger årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. En flerbostadsfastighet förflyttas till landets alla kommuner och jämför kostnader för bland annat el och fjärrvärme. 5

6 VD har ordet miljö mässigt bästa uppvärmningsformen för våra kunder. Vi har under året haft ett flertal möten där vi bjudit in både företag och privatkunder. Dessa kundträffar har varit mycket välbesökta och uppskattade, något som avspeglas i årets kundnöjdhetsundersökning där vi fått ett högre betyg av våra kunder. Elhandel Vår elhandelsverksamhet har en tydligt uttalad miljöprofil och säljer enbart förnybar el, som är märkt Bra Miljöval. Elpriset har varit på en stabil låg nivå under hela året. Elpriset har inte varit så lågt sedan Det varma vädret har medfört att våra kunders förbrukning har varit låg och vår försäljning har minskat. Vi vill ge alla våra kunder en mö j lighet att göra något för såväl hälsa, miljö som ekonomi. Under året har vi därför haft flera elcykelkampanjer, med slogan Under milen ställ bilen. Detta har varit mycket uppskattat av våra kunder. Intresset för att tillverka sin egen förnybara solel ökar i Sverige. Vi har under det gångna året fortsatt vår satsning att köpa överskottsproducerad solel från våra kunder i hela landet. Utveckling Vi vill medverka till och jobbar aktivt för en fossilfri stad. Ett område där det finns särskilt stor effektiviseringspotential är persontransporter och i vår region är det vanligt att använda bilen. Jag tycker det är glädjande att det idag finns riktigt bra elbilslösningar från relativt små, upp till riktigt stora bilar. Vi har under året förstärkt vår fordo nspark med en Renault Kangoo ZE. Elfordon kan laddas på Stortorget i Falkenberg och på två ställen vid Vinbergsmotet, där två snabbladdningsstationer finns. En eldriven bil behöver en femtedel av den energi som används av en fossildriven bil. Detta innebär att en energieffektivisering uppnås genom att byta till en elbil. Laddar vi elbilarna med el från sol-, vind- eller vattenkraft minskar luftföroreningarna vilket är positivt för miljön och bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Falkenberg Energi AB deltar nationellt i arbetet att ta fram en vätgasstrategi för Sverige. Syftet är att stödja implementeringen av vätgas som fordonsbränsle och omställningen till fossilfria transporter. Omvärld Energibranschen påverkas i stor utsträckning av politiska beslut. Nya lagar och regler innebär förändringar för vår verksamhet. En kontakt för kunden I Sverige pågår arbetet med att införa det politiska beslutet en kontakt för kunden. Förslaget innebär en modell där elhandlaren blir kundens kontakt vid leverantörsbyte, flytt och fakturering. Syftet är att förenkla för kunden. Införandet kräver en omreglering av den svenska elmarknaden och ett antal lagändringar behövs. Energimarknadsinspektionen har nu fått i uppdrag av regeringen att undersöka nyttan och kostnaden med att, som ett första steg, införa en elhandlarcentrisk flyttprocess. Avsikten är att minska antalet anvisningskunder. För branschen har det under året kommit två viktiga domar från Kammarrätten. Elbranschen fick rätt om nätregleringen Energimarknadsinspektionen har fastställt nivån på nätföretagens intäkter för åren Beslutet är hårt kritiserat av elnätsbolagen eftersom detta kan innebära att leveranskvalitén på sikt kommer att försämras. Elnätsföretagen har nu fått rätt på samtliga väsentliga punkter i Kammarrätten. Domen är överklagad av Energimarknadsinspektionen. Kommunala elnätsföretag får gå med vinst Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Den avgift som nätkunden betalar skall bygga på ellagens regler om skälighet och inte på kommunallagens självkostnadsprincip. Det är innebörden av Kammarrättens utslag i ett mål gällande Borås Stad. Bakgrunden till målet är att överskott i elnätsbolaget har använts till att finansiera förluster i andra kommunala bolag. Domen är överklagad av en privatperson. Framtiden för Falkenberg Energi AB Under hösten bedrev vi ett viktigt arbete med att ta fram en gemensam värdegrund. Hela personalen tog tillsammans fram de tre värdeorden; Ansvar, Engagemang och Öppenhet. Respektive avdelning beskrev vad värdeorden betyder för det dag liga arbetet. Ledningsgruppen tog strax före jul fram en gemensam handlings plan 6

7 med förbättrings åtgärder för hela bolaget. Detta har varit ett värdefullt arbete, som jag förutsätter ska få effekt i verksamheten på en gång och under kommande år. Falkenberg Energi AB bygger infrastruktur som skall finnas för generationer i framtiden. Vi har som samhälls aktör ett uppdrag att säkra att elnätet och fjärrvärmenätet kan leverera, både idag och imorgon, och det ansvaret tar vi på största allvar. Expansion och byggnation i Falkenberg innebär framtida investeringar i elnätet. Arbete med projektering av en ny mottagningsstation har påbörjats för att säkerställa framtida etableringar vid järnvägsstationen och området ut mot motorvägen. Detta gör att vi får mer möjligheter att koppla om i nätet och därför får en tryggare elförsörjning i hela vårt område. Värmeverket Spettet är huvudanläggning för fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg. Anläggningen är byggd på 80-talet och är i behov av reinvesteringar. Ombyggnaden av Spettet har påbörjats och kommer att ske i etapper för att få minsta möjliga störning på fjärrvärmeproduktionen. Arbete med en ny detaljplan vid Spettet är nödvändigt för att förbättra säkerheten för allmänheten och ge utrymme för produktionsutrustning. Investeringar i produktionsanläggningen genomförs för att reducera bränslekostnaderna och för att kunna garantera en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden. TACK! Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället med ambitionen att bidra till att vända den globala uppvärmningen. Vårt hållbarhetsarbete gäller inte bara miljö och klimat, vi måste även jobba för en uthållig ekonomi. Vårt företag är stabilt och har under en längre period visat en mycket god lönsamhet. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla vår verksamhet och uppfylla framtidens krav. Det är tillsammans som vi skapar kraften för utveckling mot ett starkt och hållbart samhälle. Tack kunder, styrelse och medarbetare för ett bra samarbete och det goda resultatet 2014! Nu är det dags att fästa blickarna på 2015, ett år med många spännade utmaningar. Vi ser fram emot det kommande året med glädje och engagemang! Britt-Marie Johansson, VD 7

8 Elmätning Som elmontör sköter Viktoria Hansson mätarbyten och kör en hel del i tjänsten. Vår fordonspark är förstärkt med en Renault Kangoo ZE, en elbil som klarar 10 mils stadskörning på en laddning. 8

9 Verksamheten under året Elnät Vi ansvarar för eldistributionen till kunderna inom vårt koncessionsområde, i och omkring Falkenbergs tätort. Det innebär utbyggnad av elnätet för att kunna ansluta nya kunder samt drift och underhåll. Några exempel är nybyggnation av kabelnät och nätstationer vid nya bostadsområden. Vi utför besiktning och underhåll av luftledningsnät, kabelskåp samt transformatorstationer inom vårt område. Ansvaret för att mäta elförbrukning och elproduktion hos kunderna ligger också på vår avdelning. På kommunens produktionsanläggningar ansvarar vi för drift och underhåll på Hertings vattenkraftstation samt har tillsynen av vindkraftparken på Lövstaviken. som normalt. Enbart under dygnet den 3 augusti registrerades blixtnedslag. Detta har medfört en hel del störningar i elnätet och våra kunder har haft några korta spänningsdippar. En del av elnätsdelarna, till exempel spruckna isolatorer, som skadades i åskovädret upptäcktes och åtgärdades inte förrän långt fram på hösten. Vi har mycket hög leveranssäkerhet 99,99 % och under året har vi endast haft ett längre avbrott på mer än 12 timmar. Tre kunder drabbades och fick avbrottsersättning. Vårt elabonnemang mot E.ON på regionnätet har varit oförändrat sedan föregående år, 79,3 MW. Däremot har elenergivolymerna inom koncessionsområdet minskat till den lägsta nivån i bolagets historia och blev totalt 330 (343) GWh. Orsakerna till de minskade volymerna är det milda vädret under året och att några av de större industriernas förbrukning har minskat. Antalet oplanerade elavbrott var 13 (12) i högspänningsnätet och 32 (61) i lågspänningsnätet. Vi upplevde under sommaren några åskintensiva månader, blixtnedslag registrerades i Sverige, vilket var fyra gånger så många Elenergivolymer inom Falkenberg Energis koncessionsområde MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9

10 Verksamheten under året Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra elnätet. Ett exempel på projekt som genomförts under året var att markförlägga högspänningskabel mellan Vinbergs Kyrkby och Vinbergs samhälle. Detta var den första etappen för att ersätta luftledningarna i Vinbergsområdet med högspänningskablar i marken. Varje sådant projekt gör området mindre känsligt för väder och vind. Här är några av de övriga projekt som har utförts under 2014: Tre nätstationer har ersatts med nya, vid Kaptensgatan, på industriområdet Smedjeholm och vid HSB-området på Hjortsberg. Högspänningsställverken i tre nätstationer, vid Vinbygården i Vinberg, i Gallerian vid Stortorget och i kvarteret Brattalyckan, har ersatts med nya ställverk. Lågspänningsställverket i nätstationen vid värdshuset Hwitan fick ersättas efter en brand i ställverket. En ny nätstation har placerats vid småbåtshamnen i Lövstaviken. Arbetet med att byta ut gamla kabelskåp mot nya för att öka driftoch personsäkerheten har fortsatt även detta år. Nyanslutningar av villor, lägenhetshus och industrier har minskat till 51 (75) serviser. Vid Vinbergsmotet har en ny högspänningskund anslutits. Det är biltillverkaren Tesla som har installerat en snabbladdningsstation med åtta laddstolpar för sina elbilar. Den servis med flest kunder, 30 stycken, anslöts till den första av tre byggnader i ett nytt industrihotellsområde på Smedjeholmen. Här blir det en fortsättning under 2015 med ytterligare 50 kunder. Nya Hertingforsen invigdes av Hans Majestät Konungen den 1 april Arbetet med att bygga om fiskvägarna vid Hertings kraftstation har fortsatt under hela året. Projektet har varit intressant och inneburit mycket arbete för vår del under projekttiden. Vårt arbete har utökats med att räkna, väga, mäta och artbestämma nedströms vandrande fisk. Samarbetet med Elkraftsbyggarna AB, främst avseende elmontörernas beredskap, har fortsatt under året. Vi assisterar även varandra med felavhjälpning vid större störningar, till exempel vid storm. I dessa fall är det väldigt viktigt med ett bra samarbete, då det oftast kräver mycket resurser. Elnätet är en reglerad monopolverksamhet. Energimarknadsinspektionen har beslutat hur stora avgifter elnätsbolagen får debitera kunderna under åren Varje år rapporterar vi in uppgifter om antal kunder, elnätets uppbyggnad, tariffer, underhålls- och investeringskostnader till Energimarknadsinspektionen. Inför nästa regleringsperiod, , införs en ny modell där varje del av elnätet ska åldersbestämmas. Arbetet med att åldersbestämma elnätet och förberedelserna inför ansökan har påbörjats. Vi har inte gjort någon justering av våra nättariffer under 2014 och planerar heller inte för någon förändring under Tarifferna är låga och ligger på samma nivå som jämförbara områden i Halland. För att fakturera den faktiska för brukningen avseende våra (13 449) mindre anläggningar så samlas månadsvärden in med automatik. Därtill har vi 428 (396) anläggningar där timvärden samlas in en gång per dygn. Produktionen av förnybar el i Falkenbergs nät består av 17 (11) solcells-, 5 (4) vattenkrafts- och 18 (18) vindkraftsanläggningar. Att antalet mindre anläggningar har minskat beror till stor del på att 219 anläggningar avslutades, eftersom ansvaret för mätningen togs över av bostadsrättsföreningen. Det har varit 71 (72) elhandlare och 21 (23) balansansvariga verksamma inom vårt nätområde. Av de (1 790) inkomna meddelanden om leveransbyten blev (1 706) genomförda och 91 (84) annullerades. Falkenberg Energi AB har sänt och tagit emot ( ) elektroniska meddelande genom den egna utväxlingscentralen. Ökningen beror på ökad andel kunder som har tim mätning. Från den 1 oktober 2012 fick mindre säkringskunder möjlighet att byta från månadsmätning till timmätning om de tecknat ett elhandelsavtal som kräver mätning timme för timme. Reformen har inte haft någon större genomslagskraft hos kunder inom Falkenbergs nät. Det är endast 32 (9) kunder som har utnyttjat denna möjlighet. 10

11 Elladdstolpar Vid Vinbergsmotet har biltillverkaren Tesla installerat en ny snabbladdningsstation med åtta laddstolpar för sina elbilar. Övriga elfordon kan även laddas på Stortorget i Falkenberg och vid McDonald s vid Vinbergs motet. 11

12 Biobränsle Falkenberg Energis fjärrvärmekunder får trygga leveranser och förnybar energi. Den största delen (85,3%) av biobränslet kommer från skogsflis. All aska återförs till skogen. 12

13 Verksamheten under året Fjärrvärme Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för utveckling, produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme till kunder inom Falkenbergs kommun. I centrala Falkenberg finns tre fjärrvärmeanläggningar. Huvudanläggningen ligger i kvarteret Spettet med tre flispannor för bas- och mellanlast med skogsflis som bränsle och två naturgaspannor för topplast och reservdrift. En biooljepanna för mellan- och topplast finns i kvarteret Ekobilen. I kvarteret Bacchus finns en gas- och oljeeldad reservanläggning. På värme verket Spettet har en rökgaskondenseringsanläggning installerats på den stora flispannan. Projektet är försenat och beräknas vara klart under Den stora flispannan har försetts med automatisk sotblåsning under Med rökgaskondensering blir verkningsgraden på pannan högre och mängden fossilt bränsle i bränslemixen minskar vilket är bra för både ekonomin och miljön! Den automatiska sotblåsningen kortar ner stopptider och minskar på så sätt också mängden fossilt bränsle. Produktionsmix 2014 för alla Falkenberg Energis fjärrvärmenät Skogsflis 85,3% Pellets 7,8% Bioolja 5,4% Naturgas 1,3% Olja 0,3% 13

14 Det finns två småskaliga fjärrvärmesystem, i Ullared och Vessigebro. Bränslet i dessa anläggningar är pellets. Totalt sett blev året mycket varmare än normalt. Den sammanlagda produktionen blev 71 (81) GWh vilket är mindre än för normalåret. Användningen av fossila bränslen blev även i år mycket liten. Den totala fjärrvärmeproduktionen baserades på en bränslemix med 98,4 % (96,7 %) förnybar energi. Fjärrvärmesystemets utsläpp i Falkenberg av koldioxid blev 216 (588) ton. Diagrammet till höger visar respektive års leverans av fjärrvärme i de tre fjärrvärmenäten. Under året har en ny kund i Ullared fått sin första fjärrvärmeleverans. Försäljningen till våra 571 kunder blev 61 (70) GWh, detta är den lägsta försäljningen sedan 2008 vilket beror på det varma vädret. Årets Rekoträff för privatkunder gick av stapeln på Strandbaden. På olika stationer kunde kunderna få specifik information inom många områden, vilket var väldigt uppskattat. Motsvarande träff arrangerades även för företagskunderna. Där låg fokus på flödestaxans konstruktion. Utbyggnaden av fjärrvärme har bidragit till att utsläpp av skadliga ämnen minskat och att de anslutna kundernas tidigare olje- och naturgasförbrukning ersatts med förnybara bränslen. Bilden till höger visar utsläppen av fossilt CO 2 från fjärrvärmeanlägg ningar i Falkenberg. En kraftig minskning noteras från Detta beror främst på införandet av bioolja i systemet. 14

15 Verksamheten under året Automatsotning Håkan Andersson, drifttekniker på produktionsanläggningen Spettet i Falkenberg, där panna 6 försetts med automatsotning under Detta kortar ner stopptiderna och minskar mängden fossilt bränsle. Leverans av fjärrvärme i de tre fjärrvärmenäten Fossilt CO 2 -utsläpp Falkenbergs fjärrvärme GWh 80 Falkenberg Vessigebro Ullared Ton

16 Verksamheten under året Kundtjänst Falkenberg Energi är ett av få energi bolag med en kundtjänst där du får personlig service på plats. Här hjälper Birgitta Jörgensen och Marie Forster en kund. 16

17 Verksamheten under året Administration Inom avdelningen Administration finns ansvaret för Persona l, Marknad och Ekonomi. Vår kundtjänst hanterar ärenden gällande elförsäljning, elnät och fjärrvärme. Målet är en hög tillgänglighet med korta svarstider samt ett gott bemötande med personlig service. Falkenberg Energi är ett av få energibolag där du fortfarande kan besöka kundtjänsten på plats. Årets kundnöjdhetsundersökning som utförts av Svenskt Kvalitetsindex, gav åter ett mycket högt resultat från både privat- och företagskunder, i jämförelse med större energibolag. Under hösten gjorde vi flera elcykelkampanjer till befintliga och nya elhandels- respektive fjärrvärmekunder. Under mottot under milen ställ bilen fick våra kunder möjlighet att köpa en elcykel till ett förmånligt pris. Många tog chansen att göra något aktivt för både hälsa, miljö och ekonomi. Flera som slutat cykla började cykla igen. Några gjorde ett aktivt val, sålde andrabilen och började elcykla till jobbet. Vi har sponsrat och gett annonsstöd till ett flertal större och mindre förening ar i Falkenberg med omnejd enligt kriterierna för vår sponsringspolicy. Den administrativa avdelningen sköter mycket av det arbete som inte syns utåt. Det är ekonomiarbete i form av fakturering, löner, kund- och leverantörskontra, skattedeklarationer, budget, prognos, bokslut etc. Ett stort effektiviseringsarbete har genomförts inom bland annat ekonomi vilket bidragit till att vi klarat samma arbete med mindre resurser. 17

18 Verksamheten under året Personal Under hösten startade vi upp arbetet med att ta fram en ny värdegrund för företaget. För att få inspiration till arbetet bjöd vi in ett framgångsrikt halländskt företag som fick berätta om sin resa för hela personalen. Detta blev startskottet för vårt värdegrundsarbete. Personalen har därefter jobbat vidare med att ta fram Falkenberg Energis värdegrund. Arbetet har utmynnat i de tre värdeorden: Ansvar, Engagemang och Öppenhet. Utifrån perspektiven kunderna, företaget och medarbetarna har vi arbetat fram en åtgärdsplan för företaget och respektive avdelning. Under året har alla avdelningar genomfört olika utbildningsaktiviteter och studiebesök, vilka varit anpassade till verksamhetens behov och utveckling. Bland annat har all personal varit inbjudna till Lights in Alingsås. En magisk upplevelse i form av en fantastisk ljusshow som i år fick sällskap av tonerna från Edvard Griegs musik. Informationsmöte för all personal har genomförts med jämna mellanrum. Respektive avdelning har regelbundna arbetsplatsträffar. De årliga medarbetar samtalen hölls i början av året. Företagsledningen och den fackliga samverkansgruppen har haft regelbundna möten. Arbetsmiljöarbetet drivs av en skyddskommitté i samverkansgruppen. Hälsobokslut för 2014 Vi är 34 anställda i företaget, fördelade på 11 kvinnor och 23 män. Under året slutade tre personer och tre nya anställdes. Medelåldern var 51 (49) år. Sjukfrånvaron av total arbetstid ligger på 3,7 % vilket är en smärre sänkning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 3,9 %. Företaget har avtal med Falkenbergs företagshälsovård. Avtalet innebär återkommande hälsoundersökningar och förebyggande hälsovård för hela personalen. Företaget erbjuder personalen ett friskvårdsbidrag som 91 (82) % av de anställda utnyttjar. 18

19 Ansvar, engagemang & öppenhet Vår värdegrund genomsyrar arbetet både internt och ut mot våra kunder. Marie Karlsson och Linda Claesson samlar in mätvärden som underlag till kundens faktura. 19

20 Verksamheten under året Miljö och utveckling Vårt företag har ett hållbarhetstänkande i hela sin verksamhet. Detta ligger i linje med vår affärsidé att enbart erbjuda förnybar energi och Falkenbergs kommuns plan för den ekologiska hållbarheten. Det gångna året har vi bedrivit flera projekt för att visa vägen för förnybara fordonsbränslen. Falkenberg Energi driver en laddstolpe för elbilar på Stortorget. Vi har även fortsatt vårt arbete med att introducera vätgas som fordonsbränlse både i Falkenberg och nationellt. Under året har Falkenberg Energi, tillsammans med andra branschaktörer, tagit fram ett förslag till genomförandeplan för vätgas infrastruktur till fordonstransporter i Sverige. Falkenberg Energi har tillsammans med kommunen även tagit fram en vätgasstrategi för Falkenberg och Halland. Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Halland som en del i Klimatmiljonen. Vi har långt gångna planer att under de närmaste åren etablera en vätgastankstation vid E6:an tillsammans med ett kluster av vätgasbilar i Falkenberg. Allt fler fordonstillverkare kommer ut med serietillverkade bränslecellsbilar och projektet ligger väl i tiden. Planen är att vätgasen ska tillverkas på plats vid tankstationen i Falkenberg genom elektrolys av vatten. För att elek trolysören ska utnyttjas till fullo deltar vi i ett projekt, tillsammans med bland annat Swedegas, som studerar förutsättningarna att lagra förnybar el som vätgas. Detta är en etableringsstudie som genomförts i Falken berg, på Gotland och i Luleå/Piteå. Projektet startade i början av 2014 och ska vara klart under Under året har bland annat en workshop hållits i Falkenberg för att få till stånd en dis kussion med lokala intressenter. Energibalansen är en sammanställning över all energi som använts, köpts eller sålts. Bilden nedan visar att 99,3 % (98,5 %) av energin är förnybar. Största energislaget i energibalansen är elenergi märkt med Bra Miljöval. Därefter kommer trädbränslen följt av bioolja. Vårt stora miljövårdsprojekt att förverkliga fria fiskvandringsvägar vid Hertings kraftstation är nu färdigt. Hertingforsen är återställd och värdefulla bestånd av fiskarter, som till exem Energibalans 2014 pel den unika Ätranlaxen, havsöring, ål, flod- och havsnejonöga, kan åter vandra fritt i Ätran. Hans Majestät Konungen öppnade invigningen och i anslutning till detta arrangerades flera seminarier och visningar. Som en del i vårt utvecklingsarbete stödjer vi branschgemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Energiforsk. Tillståndspliktig verksamhet bedrivs enligt miljöbalken för värmeverken i kvarteret Spettet och fastigheten Bacchus samt vindkraftsanläggningen vid Lövstaviken. De årliga miljörapporterna har godkänts och anläggningarna uppfyller de krav som ställs. Bra Miljöval-el 61,8% Trädbränslen 34,8% Bioolja 1,9% Resor 0,9% Naturgas 0,5% Eldningsolja 0,1% Drivmedel 0,1% 20

21 Solenergi Vi är kända för att köpa solel från mikroproducenter. Ett av samarbetena är med Slöinge Tennisklubb som har byggt en 140 m 2 stor solcells anläggning. Anläggningen levererar kwh/år och Falkenberg Energi köper överproduktionen. Miljöchef Jens Melin har hjälpt till i projektet. Ekonomi Under 2014 redovisade koncernen ett mycket bra resultat. Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för koncernen till 33,3 Mkr (33,6 Mkr). Koncernens resultatutveckling före bokslutsdispositioner och skatt för de senaste fem åren är stabil, se diagram. Koncernens resultat efter finansiella poster (Mkr)

22 Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 46,3 49,5 45,8 44,8 41,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,4 13,3 15,7 15,1 13,1 Avkastning på eget kapital, % 17,2 17,6 20,1 19,8 18,6 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition (i kr) Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Ansamlad förlust Årets resultat Styrelsen föreslår att vinst medlen disponeras så att i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Det föreslagna koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 47 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att full göra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Koncernbidraget är skuldfört. Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter 2 Nettoomsättning 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6, Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

23 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och fordon Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Lager av elcertifikat Lager av utsläppsrätter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på Falkenbergs kommun Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto) Kassa och bank Summa kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Summa avsättningar

24 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Långfristiga skulder 13 Skulder till Falkenbergs kommun Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 605 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

25 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not Effekter av övergång till K3. Koncernredovisning Falkenberg Energi AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 17. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Intäkter Varor Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Tjänsteuppdrag I koncernen/moderbolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultat redovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Andra typer av intäkter Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyr ningen avser. Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. Erhållen utdelning: när rätten att er hålla utdelning bedöms som säker. Anslutningsavgifter: från och med 2012 periodiseras anslutningsavgifter avseende fjärrvärme, 20 % av avgiften resultatförs som intäkt på årets resultat. Resterande 80 % periodiseras över 30 år, vilket motsvarar en genomsnittlig avskrivningstid för motsvarande tillgång. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Anslutningsavgifter Från och med 2012 periodiseras anslutningsavgifter avseende fjärrvärme. 20 % av anslutningsavgiften resultatförs som intäkt på årets resultat. Resterande 80 % periodiseras över 30 år vilket 25

26 motsvarar avskrivningstiden för motsvarande anläggningstillgång. Effekten av byte av redovisningsprincip redovisas som en minskning av ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan. Anledningen till bytet av redovisningsprincip är att den ger en mer rättvisande bild av resultatutvecklingen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Kontorsbyggnader Stommar Fasader, yttertak, fönster Hissar, ledningssystem Restpost Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inga låneutgifter aktiveras. 100 år år år 50 år 3-33 år 3-7 år Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Falkenberg Energi AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten enligt kapitel 11 K3 BFNAR 2012:1. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Andra långfristiga värde pappersinnehav Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Säkring av bolagets räntebindning Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Bolaget tillämpar säkringsredovisning. För att säkringsredovisning skall vara möjlig fordras att säkringsåtgärden, 1) har ett uttalat dokumenterat syfte att fungera som en säkring, 2) att den har en entydig koppling till den säkrade positionen och 3) att den ger ett effektivt skydd av den säkrade positionen. De transaktioner som inte uppfyller dessa krav värderas löpande i enlighet med lägsta värdets princip, varvid de värdeförändringar som uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip omedelbart redovisas i resultaträkningen. Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden. 26

27 Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Avsättningar Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats. Vid försäljning ger företaget kunderna viss rätt att returnera produkter. Avsättningar för sådana returer baseras på historisk information om returer samt aktuella trender som kan tyda på att framtida returer kan komma att avvika från de historiska. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels - koncernkonto - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning. Obeskattade reserver Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital = balansomslutning minskat med ej räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld. Avkastning på eget kapital 78 % av resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital. Not 2 Uppskattningar och bedömningar Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Bolaget gör bedömningen att det inte finns några väsentliga bedömningar eller uppskattningar att kommentera. 27

28 Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen Moderbolaget PwC Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa KPMG Övriga tjänster Summa Not 4 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Totalt Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och VD Vad gäller pension tillämpas samma pensionsförmåner och trygghetsförsäkringar som centralt överenskommits för övriga anställda i företaget. Avgångsvederlag Enligt avtal har verkställande direktören rätt till 24 månadslöner vid uppsägning från bolaget. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013

Nybro Energi AB. Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162. Årsredovisning 2013 Nybro Energi AB Nybro Energi AB - Org. Nr. 556527-9162 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse 4-5 6-9 10-11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(25) Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer