Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB"

Transkript

1 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 1

2 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet. Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år då skadan inträffade. I. Egendomsförsäkring 1. Försäkrad egendom 3 2. Vem försäkringen gäller för 3 3. När försäkringen gäller 3 4. Var försäkringen gäller 3 5. Vad försäkringen gäller för 3 6. Försäkrat intresse 3 7. Försäkringsform 4 8. Försäkringsbelopp 4 9. Självrisker Säkerhetsföreskrifter Brand Säkerhetsföreskrifter - Inbrott Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skadevärderings och ersättningsregler Allmänna bestämmelser 8 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 2

3 I Egendomsförsäkring 1. Försäkrad egendom Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har reparations- och underhållsansvar för. Fast inredning (inkl inglasad balkong) i bostadsrätten som har bekostats av bostadsrätthavaren. 2. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagaren Försäkringen gäller - om inte annat anges i försäkringsbrevet - för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom. Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. 4. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller egendom i de bostadsrätter (lägenheter och lokaler) på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. 5. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada som drabbar den försäkrade egendomen. Undantag Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av: - Sprängningsarbeten, - ras, skred och sättning i mark eller grundkonstruktion, oberoende av vad som förorsakat raset, skredet eller sättningen, - frysning om skadan beror på försummelse av den försäkrade, - att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur eller från avloppsledning, svämmat över eller på annat sätt kommit in i byggnad, - råttor, möss, andra gnagare, husbock eller insekter, - uppsåt eller grov vårdslöshet, - maskinskada på vitvaror och annan maskinell utrustning i bostadsrätten, - att ytbeklädnad, golv- eller väggisolering (även om isoleringen fungerar som ytbeklädnad) varit bristfälligt utförd. Dock ersätts skada på annan ytbeklädnad. Försäkringen gäller inte för skada som består i: - stöld eller förlust av huvudnyckel, - förslitning, förbrukning, beläggning, korrosion eller avsättning, - att isolerglas endast blir otäta, - försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan avhjälpas genom normal service eller justering. Försäkringen gäller inte för skador som kan ersättas av fastighetsförsäkringen. 6. Försäkrat intresse Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 3

4 7. Försäkringsform Förstariskförsäkring. 8. Försäkringsbelopp Försäkringen gäller med fullvärde. 9. Självrisk Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Försäkringen gäller med en självrisk som är Skr. per bostadsrätt. Om skada samtidigt drabbar fastigheten gäller denna försäkring utan självrisk. 10. Säkerhetsföreskrifter - Brand Allmänna föreskrifter Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter - som anges i försäkringsbrevet, - som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada, - inklusive tillämpningsföreskrifter, som i syfte att förhindra eller begränsa skada, meddelas i lag eller förordning om: brandfarliga varor explosiva varor elektrisk starkströmsanläggning. Heta arbeten Dessa regler gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan föreligga. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete, som medför uppvärmning eller gnistbildning. Brandskyddsansvarig - Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand bedöms föreligga, ska den brandskyddsansvarige - utfärda tillstånd för arbetena på Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten (TK-Allmänt respektive TK-Tak) eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld - under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena. Säkerhetsregel nr 1 Behörighet Den, som ska utföra eller bevaka arbetena, ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan, som beslutats av försäkringsbolagens och SBFs utbildningskommitté för heta arbeten. Den, som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig, ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet. Säkerhetsregel nr 2 Brandvakt Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när brandskyddsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 4

5 Säkerhetsregel nr 3 Brandfarlig vara För arbete i utrymme, som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef. Säkerhetsregel nr 4 Städning och vattning Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad. Säkerhetsregel nr 5 Brännbart material Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmas genom övertäckning. Säkerhetsregel nr 6 Brännbara byggnadsdelar Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats. Säkerhetsregel nr 7 Otätheter Springor, hål, genomföringar och andra öppnar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran. Säkerhetsregel nr 8 Släckutrustning Godkänd fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Vid takläggning krävs: Slang med vatten och två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Säkerhetsregel nr 9 Svetsutrustning Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas. Säkerhetsregel nr 10 Larmning Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. Säkerhetsregel nr 11 Torkning och uppvärmning Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning. Säkerhetsregel nr 12 Torkning av underlag och applicering av tätskikt Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 C. Säkerhetsregel nr 13 Smältning av asfalt Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger (beställs från Svenska Brandförsvarsföreningen). Branddörr och sektionering Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd under icke arbetstid. Uppvärmningsanordningar Brännbart material ska hållas på erforderligt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 5

6 Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning med fast, flytande eller gasformigt bränsle ska vara av sådan typ som godkänts av Statens Provningsanstalt eller annan behörig instans. Flyttbar elvärmeapparat ska vara utförd enligt gällande bestämmelser från Semko eller annat nordiskt provningsinstitut. Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- och anläggningsarbeten. 11. Säkerhetsföreskrifter - Inbrott Nyckel eller kod till lokal ska handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får t ex inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i berörd lokal att den är lätt tillgänglig för obehörig. I nyckelskåp i anslutning till lokal får endast förvaras sådan nyckel, som uteslutande går till allmänt utrymme såsom pannrum, soprum, hissrum, maskinrum eller liknande, som är betryggande avskilda från berörda lokaler i övrigt. Lås, kod och låskombination ska omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel eller har kännedom om koden respektive låskombinationen. 12. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits vid heta arbeten görs ett avdrag med 30 procent av ersättningen, dock med lägst ett och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits i övriga fall, görs ett avdrag med 20 procent av ersättningen, dock med lägst ett halvt och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Avdrag ska inte göras - om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskrifterna iakttagits - om den, som haft att se till att föreskrifterna iakttogs, inte kan lastas för att de åsidosatts. 13. Åtgärder vid skada Anmälan om skada Skada, som kan medföra ersättningskrav mot TENNANT, ska anmälas så snart som möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, rån eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända polisintyg till TENNANT. Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar Ersättningskrav ska framställas till TENNANT snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex månader från det den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare gäller inte försäkringen. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på begäran lämna förteckning över försäkrad egendom skadad och oskadad med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar, som behövs för att bedöma TENNANTs ansvarighet och ersättningens storlek. Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för att betala ut ersättningen, ska den försäkrade skaffa och sända in dessa handlingar till TENNANT. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 6

7 Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, lämnas som regel ingen ersättning alls. Besiktning av skada TENNANT har rätt att låta besiktiga skada, utfärda anvisningar om hur skadad egendom ska tillvaratas och avgöra om egendomen skall repareras, bytas ut eller ersättas kontant samt hur reparationen skall ske. Om TENNANT meddelar anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering, är den försäkrade skyldig att följa dessa. Iakttar den försäkrade inte TENNANTs anvisningar, är TENNANTs ansvarighet begränsad till den kostnad, som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts. 14. Skadevärderings- och ersättningsregler Skadevärderingsregler Skada på egendom värderas enligt följande regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder. Vid skadevärdering tas hänsyn till ändrade kostnader på grund av prisändring under återställandet. Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel ersätts inte. Den värdeminskning på egendomen, som möjligen kan anses ha uppkommit efter reparation, ersätts inte. Kan utan väsentlig olägenhet återställandet ske i samband med normalt underhåll, värderas skadan till uppskattad del av underhållskostnaden. Riktvärden för värdeminskning på byggnadsdel Följande riktvärden gäller för bedömning av värdeminskning för vissa byggnadsdelar. Åldersavdrag görs på reparationskostnaden för varje byggnadsdel eller del därav enligt nedanstående tabell. Byggnadsdel (åldern beräknas från Antal år utan Därefter avdrag första brukandetidpunkt) åldersavdrag. per påbörjat år. Installation för värme, vatten, avlopp sanitet, ventilation, maskinell utrustning - rörsystem, vattenradiatorer, sanitetsgods 10 5 % - värmepumpar, varmvattenberedare, takvärme, hushållsmaskiner 2 10 % - övrig installation eller annan maskin 5 8 % Målning, tapetsering, annan väggbeklädnad (dock ej i våtrum) 5 8 % Golvbeläggningar - textila 5 8 % - plast/linoleum 10 5 % Våtrumsbeklädnad inkl tätskikt - trådsvetsad golv- och väggmatta 5 8 % - keramiska plattor 10 5 % - övriga material och utförande samt målning i våtrum 2 10 % Åldersavdraget begränsas till 80 % på byggnadsdel som var funktionsduglig omedelbart före skadehändelsen. Begränsningen gäller inte för skada på installationer och hushållsmaskiner. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 7

8 Ersättningsregler Skada ersätts enligt följande regler: Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är större. Vid utbetalning av skadeersättning tar vi hänsyn till om den ersättningsberättigade är redovisningsskyldig för mervärdeskatt. TENNANT har rätt att i stället för att betala kontant ersättning, låta återställa skadad egendom eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. TENNANT är inte skyldig att överta skadad egendom, men äger rätt att efter värdering överta större eller mindre del av egendomen Kommer ersatt egendom till rätta, ska egendomen snarast ställas till TENNANTs förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om skadeersättningen utan dröjsmål återbetalas. Tidpunkt för betalning och ersättningsregler Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort sina åligganden enligt skaderegleringsbestämmelserna. Om polisutredning av betydelse för att bedöma den försäkrades rätt till ersättning inletts, äger TENNANT rätt att avvakta med betalning till dess utredningen slutförts. Den del av ersättningen, som den försäkrade har rätt till först när den försäkrade egendomen återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett. Om myndighets förbud att återuppföra skadad byggnad överklagats och TENNANT på grund av detta väntat med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas senast en månad efter det att TENNANT fått kännedom om att överklagandet inte lett till ändring. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas, ska ersättningen betalas senast en månad efter det att TENNANT erhållit utredningen eller värderingen. För den tid som utbetalningen fördröjts genom detta, betalas ränta enligt Riksbankens referensränta. Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas dock inte om den är mindre än en procent av basbeloppet. Utöver angivna ränta har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för skada eller förlust vid dröjsmål med utbetalning av skadeersättning. 15. Allmänna bestämmelser Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, räknas försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet tecknas. Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie, som TENNANT aviserat. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen, ska TENNANT meddela detta senast då premieavin sänds ut. Har TENNANT beslutat att ändra premier, villkor eller att inte förnya försäkringen, ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många dagar, som meddelandet är försenat. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 8

9 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden TENNANT har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter uppsägningen. Om risken för skada ökar på grund av ändrade förhållanden i verksamheten, har TENNANT rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Om försäkrad inte tillåter att TENNANT besiktigar försäkrad egendom, har TENNANT rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Både försäkringstagaren och TENNANT har rätt att vid skada säga upp försäkringen att upphöra en månad efter uppsägningen. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort genom att egendomen avyttras eller av liknande anledning. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring Första premien ska betalas i förskott. TENNANTs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Betalas inte premien inom 14 dagar efter avisering, föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Betalas premien senare - men innan försäkringen sagts upp inträder TENNANTs ansvarighet först dagen efter betalningen. Premie vid förnyat avtal ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen. TENNANTs ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. Om premieperiod för försäkring med ettårig eller längre försäkringstid är kortare än ett år, ska betalning av premie ske senast på premieperiodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Betalas premien senare, inträder TENNANTs ansvarighet först dagen efter betalningen, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från förfallodagen. Om tilläggspremie under försäkringstiden i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats med ett nytt försäkringsmoment, gäller för tilläggspremien samma betalningsregler som för första premie. Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att premieavin skickats ut, är ansvarigheten begränsad till den tid, som den erlagda premien motsvarar såvida inte avtalet dessförinnan sagts upp. Premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska TENNANT återbetala det belopp, som svarar mot den reduktion av premien, som skulle ha gjorts om försäkringen redan från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen efter TENNANTs uppsägning upphör att gälla, återbetalar TENNANT oförbrukad del av premien. Har skada inträffat, anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 9

10 Upplysningsplikt och riskökning Har felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats gäller följande: Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter, som lämnades då försäkringen tecknades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas TENNANTs ansvarighet till vad som svarar mot betald premie och de villkor, som egentligen skulle ha gällt. Om TENNANT med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om en skada inträffar. Ändras förhållandena i verksamheten gäller följande: Ändras förhållanden, som ligger till grund för försäkringen, ska försäkringstagaren meddela detta till TENNANT. Medför ändringen högre premie eller ökad risk för skada och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela TENNANT ändringen, begränsas TENNANTs ansvarigheten på samma sätt, som angivits när felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats. Återkrav och dubbelförsäkring I den mån TENNANT har betalat ersättning, övertar TENNANT den försäkrades rätt att återkräva ersättning av den, som är ansvarig för skadan. Om den försäkrade, efter det skada inträffat, avstår från sin rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas TENNANTs ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning ska återbetalas till TENNANT. Är intresse, som omfattas av denna försäkring, försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna ett förbehåll om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i 43 försäkringsavtalslagen. Tvist om värdering Vid tvist om värdet av skada på egendom ska på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande enligt lagen om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som ska vara opartisk och sakkunnig i den fråga, som tvisten gäller. En tredje skiljeman ska utses av de båda skiljemännen om annan överenskommelse inte träffats. Tredje skiljemannens värdering gäller, om den inte överstiger det högsta eller understiger det lägsta värde, som någon av de två andra kommit fram till. I annat fall gäller det högsta respektive det lägsta av de belopp, som de andra skiljemännen kommit fram till. Vid värdering tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna ska ges tillfälle att lägga fram den utredning de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen ska anges hur värdet av skadan beräknats. Skiljedom ska meddelas senast sex månader efter den dag då den tredje skiljemannen utsetts. Preskription Om den försäkrade för egendomsförsäkring underlåter att framställa ersättningskrav till TENNANT senast sex månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet till ersättning, lämnas inte någon ersättning. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot TENNANT inom tre år från det han fick kännedom om att kravet kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast hade kunnat göras gällande. TENNANT får dock inte åberopa preskription om den försäkrade inom sex månader från det han fick del av TENNANTs ståndpunkt väcker talan vid domstol angående kravet. Lagstiftning För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL). Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 10

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor.

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor. Heta Arbeten svetsning, takläggning och andra heta arbeten medför stor brandfara. här kan du läsa om vilka säkerhetsregler och lagar som gäller för dessa arbeten. här finns även information om hur försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Konst- och utställningsförsäkring

Konst- och utställningsförsäkring Konst- och utställningsförsäkring Försäkringsvillkor 2012:2 S&P Underwriting Agency, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna INNEHÅLL A. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 4 1. VAD FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR Allriskförsäkring för uthyrda maskiner S39:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR PATIENTFÖRSÄKRING N52:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 6.10 Patientförsäkring 6.10.1 Patientförsäkring 6.10.1.1 De ersättningsberättigade och försäkrad

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 FB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp 2ebae528-f6a4-4dcc-907a-f075fdebb8a7 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Allriskförsäkring specialobjekt

Allriskförsäkring specialobjekt GJAR 804:1 Allriskförsäkring specialobjekt Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Entreprenadförsäkring BL Ent:3

Entreprenadförsäkring BL Ent:3 Entreprenadförsäkring BL Ent:3 Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 1. Vem försäkringen gäller för Denna entreprenadförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av allriskförsäkring som föreskrives

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller...

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR.. 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 4 FÖRSÄKRAT

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING T02:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET Innehåll sid 4.20 Försäkring för utställning/mässa 3 4.20.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring GL 110:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Entreprenadförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Denna entreprenadförsäkring uppfyller kraven på minimiomfattning av allriskförsäkring som föreskrives i AB 92 och ABT 94 eller motsvarande branschavtal.

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

H 100:01 PREL. EDITION ALLMÄNNA VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR HYRPOOLEN MASKINUTHYRNING. Försäkringens omfattning framgår av

H 100:01 PREL. EDITION ALLMÄNNA VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR HYRPOOLEN MASKINUTHYRNING. Försäkringens omfattning framgår av H 100:01 PREL. EDITION. 2002-09-19 ALLMÄNNA VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR HYRPOOLEN MASKINUTHYRNING. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Med basbelopp avses här det belopp som fastställs

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer