Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB"

Transkript

1 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 1

2 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet. Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år då skadan inträffade. I. Egendomsförsäkring 1. Försäkrad egendom 3 2. Vem försäkringen gäller för 3 3. När försäkringen gäller 3 4. Var försäkringen gäller 3 5. Vad försäkringen gäller för 3 6. Försäkrat intresse 3 7. Försäkringsform 4 8. Försäkringsbelopp 4 9. Självrisker Säkerhetsföreskrifter Brand Säkerhetsföreskrifter - Inbrott Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Skadevärderings och ersättningsregler Allmänna bestämmelser 8 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 2

3 I Egendomsförsäkring 1. Försäkrad egendom Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har reparations- och underhållsansvar för. Fast inredning (inkl inglasad balkong) i bostadsrätten som har bekostats av bostadsrätthavaren. 2. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagaren Försäkringen gäller - om inte annat anges i försäkringsbrevet - för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom. Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. 4. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller egendom i de bostadsrätter (lägenheter och lokaler) på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. 5. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada som drabbar den försäkrade egendomen. Undantag Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av: - Sprängningsarbeten, - ras, skred och sättning i mark eller grundkonstruktion, oberoende av vad som förorsakat raset, skredet eller sättningen, - frysning om skadan beror på försummelse av den försäkrade, - att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur eller från avloppsledning, svämmat över eller på annat sätt kommit in i byggnad, - råttor, möss, andra gnagare, husbock eller insekter, - uppsåt eller grov vårdslöshet, - maskinskada på vitvaror och annan maskinell utrustning i bostadsrätten, - att ytbeklädnad, golv- eller väggisolering (även om isoleringen fungerar som ytbeklädnad) varit bristfälligt utförd. Dock ersätts skada på annan ytbeklädnad. Försäkringen gäller inte för skada som består i: - stöld eller förlust av huvudnyckel, - förslitning, förbrukning, beläggning, korrosion eller avsättning, - att isolerglas endast blir otäta, - försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan avhjälpas genom normal service eller justering. Försäkringen gäller inte för skador som kan ersättas av fastighetsförsäkringen. 6. Försäkrat intresse Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 3

4 7. Försäkringsform Förstariskförsäkring. 8. Försäkringsbelopp Försäkringen gäller med fullvärde. 9. Självrisk Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Försäkringen gäller med en självrisk som är Skr. per bostadsrätt. Om skada samtidigt drabbar fastigheten gäller denna försäkring utan självrisk. 10. Säkerhetsföreskrifter - Brand Allmänna föreskrifter Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter - som anges i försäkringsbrevet, - som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada, - inklusive tillämpningsföreskrifter, som i syfte att förhindra eller begränsa skada, meddelas i lag eller förordning om: brandfarliga varor explosiva varor elektrisk starkströmsanläggning. Heta arbeten Dessa regler gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan föreligga. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete, som medför uppvärmning eller gnistbildning. Brandskyddsansvarig - Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand bedöms föreligga, ska den brandskyddsansvarige - utfärda tillstånd för arbetena på Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten (TK-Allmänt respektive TK-Tak) eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld - under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena. Säkerhetsregel nr 1 Behörighet Den, som ska utföra eller bevaka arbetena, ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan, som beslutats av försäkringsbolagens och SBFs utbildningskommitté för heta arbeten. Den, som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig, ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet. Säkerhetsregel nr 2 Brandvakt Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när brandskyddsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 4

5 Säkerhetsregel nr 3 Brandfarlig vara För arbete i utrymme, som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef. Säkerhetsregel nr 4 Städning och vattning Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad. Säkerhetsregel nr 5 Brännbart material Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmas genom övertäckning. Säkerhetsregel nr 6 Brännbara byggnadsdelar Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats. Säkerhetsregel nr 7 Otätheter Springor, hål, genomföringar och andra öppnar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran. Säkerhetsregel nr 8 Släckutrustning Godkänd fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Vid takläggning krävs: Slang med vatten och två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande). Säkerhetsregel nr 9 Svetsutrustning Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas. Säkerhetsregel nr 10 Larmning Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. Säkerhetsregel nr 11 Torkning och uppvärmning Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning. Säkerhetsregel nr 12 Torkning av underlag och applicering av tätskikt Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 C. Säkerhetsregel nr 13 Smältning av asfalt Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger (beställs från Svenska Brandförsvarsföreningen). Branddörr och sektionering Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd under icke arbetstid. Uppvärmningsanordningar Brännbart material ska hållas på erforderligt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 5

6 Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning med fast, flytande eller gasformigt bränsle ska vara av sådan typ som godkänts av Statens Provningsanstalt eller annan behörig instans. Flyttbar elvärmeapparat ska vara utförd enligt gällande bestämmelser från Semko eller annat nordiskt provningsinstitut. Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- och anläggningsarbeten. 11. Säkerhetsföreskrifter - Inbrott Nyckel eller kod till lokal ska handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får t ex inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i berörd lokal att den är lätt tillgänglig för obehörig. I nyckelskåp i anslutning till lokal får endast förvaras sådan nyckel, som uteslutande går till allmänt utrymme såsom pannrum, soprum, hissrum, maskinrum eller liknande, som är betryggande avskilda från berörda lokaler i övrigt. Lås, kod och låskombination ska omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel eller har kännedom om koden respektive låskombinationen. 12. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits vid heta arbeten görs ett avdrag med 30 procent av ersättningen, dock med lägst ett och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits i övriga fall, görs ett avdrag med 20 procent av ersättningen, dock med lägst ett halvt och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Avdrag ska inte göras - om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskrifterna iakttagits - om den, som haft att se till att föreskrifterna iakttogs, inte kan lastas för att de åsidosatts. 13. Åtgärder vid skada Anmälan om skada Skada, som kan medföra ersättningskrav mot TENNANT, ska anmälas så snart som möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, rån eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända polisintyg till TENNANT. Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar Ersättningskrav ska framställas till TENNANT snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex månader från det den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare gäller inte försäkringen. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på begäran lämna förteckning över försäkrad egendom skadad och oskadad med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar, som behövs för att bedöma TENNANTs ansvarighet och ersättningens storlek. Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för att betala ut ersättningen, ska den försäkrade skaffa och sända in dessa handlingar till TENNANT. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 6

7 Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, lämnas som regel ingen ersättning alls. Besiktning av skada TENNANT har rätt att låta besiktiga skada, utfärda anvisningar om hur skadad egendom ska tillvaratas och avgöra om egendomen skall repareras, bytas ut eller ersättas kontant samt hur reparationen skall ske. Om TENNANT meddelar anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering, är den försäkrade skyldig att följa dessa. Iakttar den försäkrade inte TENNANTs anvisningar, är TENNANTs ansvarighet begränsad till den kostnad, som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts. 14. Skadevärderings- och ersättningsregler Skadevärderingsregler Skada på egendom värderas enligt följande regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder. Vid skadevärdering tas hänsyn till ändrade kostnader på grund av prisändring under återställandet. Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel ersätts inte. Den värdeminskning på egendomen, som möjligen kan anses ha uppkommit efter reparation, ersätts inte. Kan utan väsentlig olägenhet återställandet ske i samband med normalt underhåll, värderas skadan till uppskattad del av underhållskostnaden. Riktvärden för värdeminskning på byggnadsdel Följande riktvärden gäller för bedömning av värdeminskning för vissa byggnadsdelar. Åldersavdrag görs på reparationskostnaden för varje byggnadsdel eller del därav enligt nedanstående tabell. Byggnadsdel (åldern beräknas från Antal år utan Därefter avdrag första brukandetidpunkt) åldersavdrag. per påbörjat år. Installation för värme, vatten, avlopp sanitet, ventilation, maskinell utrustning - rörsystem, vattenradiatorer, sanitetsgods 10 5 % - värmepumpar, varmvattenberedare, takvärme, hushållsmaskiner 2 10 % - övrig installation eller annan maskin 5 8 % Målning, tapetsering, annan väggbeklädnad (dock ej i våtrum) 5 8 % Golvbeläggningar - textila 5 8 % - plast/linoleum 10 5 % Våtrumsbeklädnad inkl tätskikt - trådsvetsad golv- och väggmatta 5 8 % - keramiska plattor 10 5 % - övriga material och utförande samt målning i våtrum 2 10 % Åldersavdraget begränsas till 80 % på byggnadsdel som var funktionsduglig omedelbart före skadehändelsen. Begränsningen gäller inte för skada på installationer och hushållsmaskiner. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 7

8 Ersättningsregler Skada ersätts enligt följande regler: Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är större. Vid utbetalning av skadeersättning tar vi hänsyn till om den ersättningsberättigade är redovisningsskyldig för mervärdeskatt. TENNANT har rätt att i stället för att betala kontant ersättning, låta återställa skadad egendom eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. TENNANT är inte skyldig att överta skadad egendom, men äger rätt att efter värdering överta större eller mindre del av egendomen Kommer ersatt egendom till rätta, ska egendomen snarast ställas till TENNANTs förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om skadeersättningen utan dröjsmål återbetalas. Tidpunkt för betalning och ersättningsregler Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort sina åligganden enligt skaderegleringsbestämmelserna. Om polisutredning av betydelse för att bedöma den försäkrades rätt till ersättning inletts, äger TENNANT rätt att avvakta med betalning till dess utredningen slutförts. Den del av ersättningen, som den försäkrade har rätt till först när den försäkrade egendomen återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett. Om myndighets förbud att återuppföra skadad byggnad överklagats och TENNANT på grund av detta väntat med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas senast en månad efter det att TENNANT fått kännedom om att överklagandet inte lett till ändring. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas, ska ersättningen betalas senast en månad efter det att TENNANT erhållit utredningen eller värderingen. För den tid som utbetalningen fördröjts genom detta, betalas ränta enligt Riksbankens referensränta. Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas dock inte om den är mindre än en procent av basbeloppet. Utöver angivna ränta har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för skada eller förlust vid dröjsmål med utbetalning av skadeersättning. 15. Allmänna bestämmelser Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, räknas försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet tecknas. Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie, som TENNANT aviserat. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen, ska TENNANT meddela detta senast då premieavin sänds ut. Har TENNANT beslutat att ändra premier, villkor eller att inte förnya försäkringen, ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många dagar, som meddelandet är försenat. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 8

9 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden TENNANT har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter uppsägningen. Om risken för skada ökar på grund av ändrade förhållanden i verksamheten, har TENNANT rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Om försäkrad inte tillåter att TENNANT besiktigar försäkrad egendom, har TENNANT rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Både försäkringstagaren och TENNANT har rätt att vid skada säga upp försäkringen att upphöra en månad efter uppsägningen. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort genom att egendomen avyttras eller av liknande anledning. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring Första premien ska betalas i förskott. TENNANTs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Betalas inte premien inom 14 dagar efter avisering, föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Betalas premien senare - men innan försäkringen sagts upp inträder TENNANTs ansvarighet först dagen efter betalningen. Premie vid förnyat avtal ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen. TENNANTs ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. Om premieperiod för försäkring med ettårig eller längre försäkringstid är kortare än ett år, ska betalning av premie ske senast på premieperiodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att TENNANT skickat ut premieavin. Betalas premien senare, inträder TENNANTs ansvarighet först dagen efter betalningen, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från förfallodagen. Om tilläggspremie under försäkringstiden i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats med ett nytt försäkringsmoment, gäller för tilläggspremien samma betalningsregler som för första premie. Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att premieavin skickats ut, är ansvarigheten begränsad till den tid, som den erlagda premien motsvarar såvida inte avtalet dessförinnan sagts upp. Premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska TENNANT återbetala det belopp, som svarar mot den reduktion av premien, som skulle ha gjorts om försäkringen redan från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen efter TENNANTs uppsägning upphör att gälla, återbetalar TENNANT oförbrukad del av premien. Har skada inträffat, anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 9

10 Upplysningsplikt och riskökning Har felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats gäller följande: Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter, som lämnades då försäkringen tecknades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas TENNANTs ansvarighet till vad som svarar mot betald premie och de villkor, som egentligen skulle ha gällt. Om TENNANT med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om en skada inträffar. Ändras förhållandena i verksamheten gäller följande: Ändras förhållanden, som ligger till grund för försäkringen, ska försäkringstagaren meddela detta till TENNANT. Medför ändringen högre premie eller ökad risk för skada och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela TENNANT ändringen, begränsas TENNANTs ansvarigheten på samma sätt, som angivits när felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats. Återkrav och dubbelförsäkring I den mån TENNANT har betalat ersättning, övertar TENNANT den försäkrades rätt att återkräva ersättning av den, som är ansvarig för skadan. Om den försäkrade, efter det skada inträffat, avstår från sin rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas TENNANTs ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning ska återbetalas till TENNANT. Är intresse, som omfattas av denna försäkring, försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna ett förbehåll om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i 43 försäkringsavtalslagen. Tvist om värdering Vid tvist om värdet av skada på egendom ska på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande enligt lagen om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som ska vara opartisk och sakkunnig i den fråga, som tvisten gäller. En tredje skiljeman ska utses av de båda skiljemännen om annan överenskommelse inte träffats. Tredje skiljemannens värdering gäller, om den inte överstiger det högsta eller understiger det lägsta värde, som någon av de två andra kommit fram till. I annat fall gäller det högsta respektive det lägsta av de belopp, som de andra skiljemännen kommit fram till. Vid värdering tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna ska ges tillfälle att lägga fram den utredning de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen ska anges hur värdet av skadan beräknats. Skiljedom ska meddelas senast sex månader efter den dag då den tredje skiljemannen utsetts. Preskription Om den försäkrade för egendomsförsäkring underlåter att framställa ersättningskrav till TENNANT senast sex månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet till ersättning, lämnas inte någon ersättning. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot TENNANT inom tre år från det han fick kännedom om att kravet kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast hade kunnat göras gällande. TENNANT får dock inte åberopa preskription om den försäkrade inom sex månader från det han fick del av TENNANTs ståndpunkt väcker talan vid domstol angående kravet. Lagstiftning För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL). Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol. Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 10

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Samlingsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 70:3 - Entreprenadförsäkring. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 70:3 - Entreprenadförsäkring. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 70:3 - Entreprenadförsäkring Zurich Global Corporate UK Entre- ZS 70:3 - Allmänna villkor prenadförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Zurich Insurance

Läs mer

HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar

HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr.o.m. 2011-01-01 och gäller tillsvidare Viktigt om din försäkring Villkor Det är viktigt att du studerar

Läs mer

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367 CAR-försäkring Särskilt villkor B 367 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringstagaren 1.2 Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller för objekttypen Arbeten(*) för försäkringstagarens beställare,

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för Entreprenad och montage

Allmänt försäkringsvillkor för Entreprenad och montage Allmänt försäkringsvillkor för Entreprenad och montage Villkor; CAR/EAR 1:1 Villkoret uppfyller de krav på minimiomfattning avseende allriskförsäkring som föreskrivs i anslutning till AB och ABT eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 1.1 Försäkringstagaren 4 1.2 Annan än försäkringstagaren 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR

Läs mer

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allmänt villkor - Gäller från 2006-06-01 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 2000:3 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Egendomsförsäkring 5 1.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Grundvillkor för konceptförsäkring Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

Läs mer

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01

Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01 Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01 Grundvillkor för SamSpar Församlingsförsäkring GRF50:1 Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och

Läs mer

VILLKOR Fastställt november 2003 K 700:8. Företagsförsäkring. Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.

VILLKOR Fastställt november 2003 K 700:8. Företagsförsäkring. Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar. VILLKOR Fastställt november 2003 K 700:8 Företagsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Allmänna försäkringsvillkor för företagsförsäkring Detta villkor

Läs mer

» enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att ersätta skada» i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen.

» enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att ersätta skada» i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen. 1.1 Vem försäkringen gäller för 1.1.1 Försäkringstagaren Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren såsom ägare till försäkrad egendom. 1.1.2 Annan än för säkringstagaren Försäkringen gäller dessutom

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRING FÖR SMÅ FÖRETAG - FSF P10:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 1 Egendomsförsäkring - FSF 4 1.1 Vem försäkringen gäller för 4 1.1.1 Försäkringstagaren

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01 Egendomsförsäkring (Sidan 4) 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 5. Vad försäkringen gäller för 5.A Brand

Läs mer

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 Allriskförsäkring för Bostadsrätterna Bostadsrättsförening G 13005:4 Bostadsrätterna Fastighetsförsäkring handläggs

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller för... 6 1.1.1

Läs mer

Förenings- och Församlingsförsäkring

Förenings- och Församlingsförsäkring ALLMÄNT VILLKOR Gäller från 2010-01-01 Förenings- och Församlingsförsäkring F 2000:3 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se C:\Documents and Settings\mas\Lokala

Läs mer

Basvillkor - Fastighetsförsäkring

Basvillkor - Fastighetsförsäkring Version 2 Beteckning B 1 2009-07-01 Innehållsförteckning 1 EGENDOMSFÖRSÄKRING... 4 1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1.1 Försäkringstagaren... 4 1.1.2 Annan än försäkringstagaren... 4 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2014:1 (gäller från 2014-01-01) Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Fastighet och Förvaltning 2010:1 (gäller från 2010-08-01) Välkommen som kund hos Fastighetsägarnas egna försäkring! Vi är naturligtvis mycket glada för

Läs mer

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING GJK 708:2 KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING allmänna försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Här har vi samlat allt som vår kombinerade företagsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer