ÅRSREDOVISNING. Förvaltningsberättelse. för. Centrum för fastighetsföretagande Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Förvaltningsberättelse. för. Centrum för fastighetsföretagande Org. nr. 846501-7955"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 ÅRSREDOVISNING för Centrum för fastighetsföretagande Org. nr Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse Bakgrund Malmö Högskola, Lunds Tekniska Högskola och flera av regionens största företag inom fastighetsbranschen har tillsammans bildat Centrum för fastighetsföretagande. Föreningen bildades år Vision Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett helt nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsbranschen. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av gemensam mötesplats. Verksamhetsidé Centrum för Fastighetsföretagande ska vara en öppen, framtidstänkande mångvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö, där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter möts nyttja kunskap, kompetens och erfarenheter från etablerade vetenskaper, som teknik, juridik, sociologi och samhällsvetenskap vid högskolor ta tillvara på erfarenheter från fastighetsbranschen som medlemsföretagen står för i första hand rikta sig mot projekt som kräver nya angreppssätt och mångvetenskap. 2

3 Centrum för Fastighetsföretagande stöder forskning och utveckling inom fastighetsbranschen samverkan mellan fastighetsbranschen och högskolor kompetensutveckling i fastighetsbranschen samarbete mellan olika organisationer som deltager i fastighetsbranschens utveckling i Öresundsregionen. Strategi Främja samverkan genom att Vara en naturlig mötesplats mellan högskolor och medlemsföretagen. Delta i utveckling av utbildningsprogram och kurser. Stödja forskning och utvecklingsprojekt vid högskolor. Vara en aktiv part i forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, branschdagar, tävlingar m.m. 3

4 Evenemang under år 2011 Under året har Centrum för fastighetsföretagande haft fem frukostmöten och ett årsmöte. Certifiering av fastigheter Vårens första frukostmöte handlade om certifiering av fastigheter. Thomas Berggren, ordförande i CFFF och VD i Fastighetsaktiebolaget Malmö City, inledde med att konstatera att fastighetsbranschen inte har en tillsynsmyndighet. Fastighetsägare måste följa gällande lagstiftning, men premieras inte för att en fastighet är välskött eller att det är rent och snyggt i fastigheten. Med certifierade fastigheter skulle t ex. bankerna kunna ta i beaktande att fastigheten är certifierad vid kreditbedömningen och försäkringsbolag, när de sätter försäkringspremien. Thomas Berggren Fastighetsaktiebolaget Malmö City Stefan Lindvall, VD för Fastighetsägarna Syd, fortsatte med att berätta om den certifiering av fastigheter som Fastighetsägarna Syd gör och som man dessutom är ensamma om att göra i Sverige. Syftet med att certifiera en fastighet är att visa att man i fastigheten följer de lagar och regler som finns. Certifieringen är också en "kvalitetsstämpel" till de bolag som förvaltar sina fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. Vid certifieringen tittar Fastighetsägarna Syd till exempel på att brandskyddsarbete, besiktning av hissar och OVK är genomförd, men även att allmänna utrymmen är välskötta. Det är den enskilda fastigheten som bedöms, inte fastighetsägaren. Stefan Lindvall VD Fastighetsägarna Syd 4

5 Områdesprogram för social hållbarhet i Malmö Vid Centrum för fastighetsföretagandes andra frukostmöte, som handlade om Områdesprogram för social hållbarhet i Malmö, var de Inbjudna talarna Bjarne Stenquist, samhällsstrateg vid Malmö stad, och Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård. Bjarne Stenquist, samhällsstrateg Malmö stad Bjarne Stenqvist berättade om områdesprogrammen i Malmö för områdena Herrgården, Seved, Lindängen och Holma Kroksbäck. I Malmö gjorde man förr samma sak på många platser i staden, men nu försöker göra fler saker på samma plats i staden. Det har skett ett skifte från att "göra saker åt och för människor" till att "hitta lösningar med och av människor" - det handlar om att engagera invånarna. Syftet med områdesprogrammen är att skapa social hållbarhet och hållbarhet ur alla aspekter i Malmö stad. Det handlar om att mobilisera många olika aktörer medborgare, näringsliv, Malmö högskola, föreningar och statliga myndigheter i medskapande processer. Arbetssättet är prövande och experimenterande, där olika modeller testas och de som fungerar gradvis skalas upp. Ambitionen är att göra innovationsprocessen så intressant att fler vill vara med i förändringsprocessen, vilket leder till att problemområden utvecklas till innovationsområden. Bjarne avslutade med att fastighetsföretag och byggföretag spelar en nyckelroll i förändringsprocessen. Eva Ahlgren berättade om det starka varumärket Rosengård, som ska laddas om till något positivt. Det är mycket på gång i stadsdelen och med 1700 medarbetare ska stadsdelen stödja individens vardag. Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård Årsmöte Centrum för fastighetsföretagande samlades på MINC för årsmöte. Ordförande Thomas Berggren inledde årsmötet därefter följde en föredragning av årets händelser i föreningen. Till styrelsen omvaldes Thomas Berggren, ordförande från Fastighetsaktiebolaget Malmö Cíty, Michael Carlsson, HSB Sundsfastigheter, Per-Olof Hallin, Malmö högskola, Sofia Tholérus, Ikano Fastigheter. Följande ledamöters mandat löper ut om ett år: Gunilla Flygare, LKF, Stefan Olander, LTH, Karin Svensson, MKB och Benny Thell, vice ordförande från Malmö stad. Ny styrelseledamot blev Ingrid Dackert, prefekt vid Urbana studier, Malmö högskola. Till ny valberedning utsågs Kjell Åkesson, Stena Fastigheter, och Jarl Olsson Catella. 5

6 Följande stipendier delades ut i samband med årsmötet: Utmärkta examensarbeten: Emma Edetun och Sofia Nilsson, Malmö högskola: "CSR i fastighetsbranschen - fluga eller framtid? En studie av tre fastighetsbolag och deras arbete med CSR" Adriana Contreras Espinoza, LTH: "Vad är rimlig bostadshyra?" Till minne av Malmö fastighetsförvaltare: Peter Karlsson, Malmö högskola: "Erfarenhetsåterföring från driftpersonal till byggprocessen - En undersökning om inställning" Mentorsstipendiat för år 2010 blev Daniel Fredlund, Stena Fastigheter. Efter årsmötet fick deltagarna lyssna till presentationer av flera intressanta projekt i Malmö när det gäller shopping. Presentatörer var Fredrik Johansson från NCC, som talade om Triangeln, Anders Murmark från Atrium Ljungberg, som talade om Mobila och Pia Sandin från Citysamverkan, som talade om shopping i Malmö City. Efter presentationerna följde en kort debatt kring shoppingcenter och cityhandel i Malmö, där Linda Molin från Aspekta var moderator. Från vänster: Pia Sandin, Citysamverkan Fredrik Johansson, NCC Linda Molin, Aspekta Anders Murmark, Atrium Ljungberg 6

7 Malmös nya attraktioner Höstens första frukostmöte bjöd på ett intressant tema, nämligen Malmös nya attraktioner. De två inspirerande föredragshållare Camilla Andersson, landskapsarkitekt Malmö stad Gatukontoret och Anna-Karin Eklund, Eksploria, berättade engagerat om sina projekt. Camilla Andersson Malmö stad, Gatukontoret Camilla Andersson berättade om Malmö Botaniska Trädgård, som kommer att etableras i Lindängelund. Malmö är känt för att vara parkernas stad och därför är det naturligt att Malmö får en egen botanisk trädgård. Malmö stads vision är att Levandegöra människans samspel med naturen genom upplevelser, pedagogik och rekreation. Man vill också skapa ett kunskapscentrum inom biotopgestaltning och naturpedagogik. Den botaniska trädgården kommer omfatta 35 ha och vara en del av ett större natur- och rekreationsområde på sammanlagt drygt 100 ha. Besökarna kommer först att möta ett stort växthus, som även fungerar som entré, innan man sedan når de fyra världsträdgårdarna; Asien, Nordamerika, Europa och en blandad trädgård. I Milleniumskogen, som planterades av Malmöbor i samband med millenniumskiftet, kommer det att finnas näckrosdammar och en ås, som fungerar som en avskiljare ut mot trafiken. Den botaniska trädgården ändrar karaktär ju längre in i trädgården man kommer, från att vara en trädgård till att sakta ändra skepnad mot ett naturlandskap för att slutligen övergå till rekreations- och strövområde. Anna-Karin Eklund Eksploria Anna-Karin Eklund berättade om ett nytt underhållscentrum i Malmö, Eksploria. Målsättningen med Eksploria är att utveckla och etablera en besöksattraktion i världsklass i Malmö. Tanken är att anläggningen ska kombinera inomhus- och utomhusattraktioner. Samtidigt som Eksploria ska vara ett upplevelsecentrum är tanken att det också ska vara ett forsknings- och utvecklingscentrum. Eksploria ska bli ett ongoing innovation centre. Ledorden för Eksploria är Underhålla, Uppleva och Upptäcka. Eksploria ska erbjuda upplevelser som ska leda till en förändring på utsidan genom att påverka insidan. Eksploria kommer även att leva virtuellt, e-eksploria. Besökare kan där förbereda sitt besök och få en skräddarsydd upplevelse. Planerad invigning är år

8 Frukostmöte Gunnar Blomé, doktorand Malmö högskola, och Sofia Pemsel, doktorand Byggproduktion LTH, talade om den CFFF-finansierade forskningsstudien Kunskap som konkurrensfördel i fastighetsföretagandet. Thomas Enckell, partner Trägårdh Advokatbyrå, talade om den nya Plan- och bygglagen. Syftet med den studie Sofia Pemsel och Gunnar Blomé har genomfört var att studera hur kunskap bidrar till värdehöjande aktiviteter i fastighetsföretag. Målsättningen var att skapa förståelse för hur aktiviteter för att främja kunskapsspridning uppfattas i fastighetsbolagen samt vad som motiverar individer att dela med sig av sin kunskap. Sofia Pemsel doktorand Lunds Tekniska högskola Ur studien kunde de konstatera att respondenterna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om tekniken i sina fastigheter samt om sina kunder. Däremot kunde de konstatera att de hade brister avseende ledarskap och grupprocesser. Studien visade att de former för kunskapsspridning, som främst användes i företagen, var via telefon och möten, medan mentorskap, utvärderingar, benchmarking, policydokument och guidelines användes i mindre utsträckning. Motiven till kunskapsspridning var att göra ett bra arbete och att utsikten att göra mer utmanande saker i framtiden. Ingen av respondenterna svarade att högre lön eller liknande påverkade deras beslut. Den nytta som respondenterna såg med att arbeta med kunskapsspridning var att företaget kan minska kostnaderna. De slutsatser som kan dras av studien är att företagen behöver matcha kunskapstypen med adekvata kunskapsspridnings-aktiviteter och att företagen kan öka lönsamheten genom bättre anpassade incitament för kunskapsspridning. Thomas Enckell talade om nya PBL, som trädde i kraft den 2 maj De grundläggande syftena med 1987 års PBL, vilka även genomsyrar den nya lagen, var bl.a. att decentralisera besluten till kommunerna och att öka medborgarinflytandet. Lagstiftarens ambition är att den nya Plan- och Bygglagen ska resultera i färre överklaganden och processer för domstolarna. Gunnar Blome doktorand Malmö högskola Thomas Enckell Trädgårdh Advokatbyrå 8

9 Med den nya lagen vill man framförallt skapa en enklare och mer effektiv planeringsoch beslutsprocess. Avsikten är att skapa en ökad förutsägbarhet för såväl enskilda medborgare som företag. De stora nyheterna i lagen, förutom att den rent språkligt moderniserats samt fått en ny struktur, är: Tekniska egenskapskrav för byggnadsverk tas in i PBL Översiktsplanen ska vara aktuell och ständigt uppdateras Detaljplanen tydliggörs och konsekvenser för enskilda ska redovisas samt fastighetsplanen tas bort. Framtagandet av detaljplanen underlättas för att skapa bättre förutsättning för konkurrens. Dessutom stipuleras det att planbesked ska ges inom 4 månader. Bygglov, rivningslov och marklov ska ges inom 10 (+10) veckor, dessutom ska villkorsbesked ges och slutbesked kommer att krävas innan ibruktagande får ske. Bättre affärer med starkare varumärke Höstens sista frukostmöte handlade om varumärkesbyggande och talare var Ulf Strömqvist, senior advisor och strateg på Metamorfosen, och Viktoria Nilsson, marknadsföringsansvarig på Vasakronan. Ulf Strömqvist redogjorde för grunderna i varumärkesbyggande och de fördelar som finns med ett välkänt varumärke. Viktoria Nilsson berättade om hur Vasakronans exponerat sitt varumärke. Man kan konstatera att det finns stora likheter mellan Ulf Strömqvists tankar om varför man bör bygga ett starkt varumärke och hur Vasakronans har byggt upp sitt varumärke. Victoria Nilsson berättade om hur man resonerade om namnet efter AP-Fastigheters köp av Vasakronan. Många tidigare anställda vid AP-Fastigheter ansåg att man, som köpande bolag, skulle behålla namnet AP-Fastigheter. Men Vasakronans varumärke bedömdes vara så start och inarbetat att man ändå valde att kalla bolaget för Vasakronan. Ulf Strömqvist Metamorfosen Senare delen av frukostmötet blev ett samtal mellan Ulf Strömqvist och Viktoria Nilsson och frukostmötets deltagare. Samtalen handlade om framtidens varumärkesbyggande. För Vasakronans del kommer man inte synas lika brett i olika media, eftersom man kommer att satsa på att nå de delar av marknaden som man vill bearbeta och rikta sig till. Det man kommer framhålla är företagets miljöprofil. Viktoria Nilsson Vasakronan 9

10 Medlemsföretag Centrum för fastighetsföretagande har vid ingången av (50) medlemsföretag och 430 (380) personer prenumererar på CFFF:s nyhetsbrev. Styrelsens arbete Vid det ordinarie årsmötet omvaldes Thomas Berggren, Fastighetsaktiebolaget Malmö City, till ordförande på ett år. Ny styrelseledamot blev Ingrid Dackert, prefekt vid Urbana studier, Malmö högskola. Till ny valberedning utsågs Kjell Åkesson, Stena Fastigheter, och Jarl Olsson Catella. Michael Carlsson, HSB Malmö, Per Olof Hallin Malmö högskola, och Sofia Tholérus, Ikano Fastigheter, omvaldes på två år. Övriga ledamöter vars mandat löper ut om ett år: Gunilla Flygare, Lunds Kommunala Fastighetsbolag Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Karin Svensson, Malmö Kommunala Bostadsbolag Benny Thell, vice ordförande Centrum För Fastighetsföretagande, Malmö Stad Styrelsen har under året haft fem ordinarie styrelsemöten utöver årsmötet. Valberedning: Kjell Åkesson, Stena Fastigheter Jarl Olsson, Catella Revisorer: Elna Lembrér Åström, Deloitte, Clas Ohlsson, SBAB, omvaldes 10

11 Centrum för fastighetsföretagandes styrelse Ordförande Thomas Berggren VD, Fastighetsaktiebolaget Malmö City Vice ordförande Benny Thell Fastighetschef, Heimstaden Ingrid Dackert Prodekan, Kultur & samhälle, Malmö högskola Karin Svensson Personalchef,KB Sofia Tholerus Projektledare Ikano Kontor Michael Carlsson VD, HSB Malmö Gunilla Flygare Per-Olof Hallin Stefan Olander Marknadschef, Professor, Malmö högskola Tekn. dr., LTH LKF Fastighets AB 11

12 RESULTATRÄKNING för Nettoomsättning Erhållna bidrag Lämnade bidrag och stipendier Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning Bankkostnader Resultat efter finansiella poster 0 0 Årets resultat 0 0 BALANSRÄKNING per 31 december Tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Kapital Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa skulder Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 SE TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper är oförändrade mot föregående år. Tillgångar och fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. Avsättningar och skulder Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Personal Föreningen har inte haft några anställda under året. Löner eller andra ersättningar har inte utgått. Kostnad för inhyrd personal har fakturerats från Malmö Högskola och uppgår till 375 tkr (föreg. år 377 tkr). UPPLYSNING TILL ENSKILDA POSTER i KKR Not 1 Nettoomsättning Medlemsavgifter Not 2 Revisionsarvode Deloitte AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda projektbidrag Upplupna konsultarvoden Övriga poster

14 UNDERSKRIFTER Malmö / 2012 Thomas Berggren Ordförande Michael Carlsson Ingrid Dackert Gunilla Flygare Per-Olof Hallin Karin Svensson Stefan Olander Benny Thell Sofia Tholérus Vår revisionsberättelse har lämnats den Elna Lembrér Åström Auktoriserad revisor Clas Ohlsson 14

15

Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden 2013-01-01 2013-12-31.

Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden 2013-01-01 2013-12-31. ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING För Centrum för fastighetsföretagande Org. nr. 846501-7955 Styrelsen för Centrum för fastighetsföretagande avger härmed årsredovisning för tiden 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV VILKEN INNEHÅLL Styrelseordförande... s. 4 VD... s. 6 Upphandlare... s. 8 ÄR NYTTAN MED HBV? Distriktsansvarig...s. 9 Medlemmar...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Årsredovisning Etablering Västerås AB

Årsredovisning Etablering Västerås AB Årsredovisning Etablering Västerås AB 214 Innehållsförteckning Inledning av bolagets vd...4 Ägande och styrning...5 Uppdraget...6 Lokal och nationell samverkan...8 Näringsliv...1 Inledning Bästa möjliga

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Året som gått...3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-7 Vision och värdegrund...8 Idrotten...9 Resurserna...11

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas

Läs mer

3 HSB Skånes VD Ann Irebo har ordet Ett hårt och ett mjukt 2012. 7 Barn- och ungdomsåret Sommarkollo Barngalan

3 HSB Skånes VD Ann Irebo har ordet Ett hårt och ett mjukt 2012. 7 Barn- och ungdomsåret Sommarkollo Barngalan ÅRSREDOVISNING HSB SKÅNE 2012 3 HSB Skånes VD Ann Irebo har ordet Ett hårt och ett mjukt 2012 7 Barn- och ungdomsåret Sommarkollo Barngalan 9 Vi är HSB Skåne Det unga HSB Ekonomiutbildning 11 Vinsten Juridikutbildningar

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Vi strävar efter rent vatten på rätt plats i alla lägen

Vi strävar efter rent vatten på rätt plats i alla lägen Årsredovisning 2014 1 Innehåll Forskningschefen har ordet 3 Världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster 4 Vi forskar om vatten 6 Samarbete vägen till framgång 10 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer