Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31"

Transkript

1 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

2 DF Certifiering AB 2 Förvaltningsberättelse Verksamheten under året I DF Certifiering ABs verksamhet ingår det att erbjuda företag och organisationer olika former av yrkesverksamma certifieringslösningar inom IT-området. Viktiga händelser under året I samband med Dataföreningen i Sveriges visionsarbete 2010 fattades beslut om att följa medlemmarnas önskemål om att Dataföreningen ska arbeta med yrkesverksamma certifieringslösningar. Under våren startade bolaget DF Certifiering AB med Mats Björkman som VD. En affärsplan producerades för DF Certifiering AB som låg till grund för de förhandlingar som gjordes med Brittish Computer Society ( BCS ). Den levererades det avtal som gäller mellan Brittish Computer Society och DF Certifiering och där företaget får rätten att erbjuda ISEB-certifieringar på svenska. I oktober informera de s marknaden om att DF Certifierng AB kommer att ta fram två certifieringar på svenska inom IT Service Management (ITIL) och Software Testing. I samband med det gjordes en presentationsturné där DF Certifiering AB träffade ett 30-tal olika företag och organisationer. Under året har arbetet med att översätta och producera informationsmaterial om konceptet stått i fokus. Samarbetet med BCS/ISEB har också etablerats. Vidare har arbetet fortsatt med att knyta experter till företaget som behövs för granskning och översättning samt ackreditering. Under året har 2 personer arbetat operativt i företaget. Framtiden för DF Certifiering Under våren kommer företaget att fokusera på att kunna börja ackreditera utbildningsanordnare som sen kan genomföra utbildningar i förberedelse för DF Certifiering ABs certifikat. En kombinerad administratör och projektledare knyts till företaget from En viktig parameter för utvecklingsarbetet och produktionen inom företaget kommer dokumentationen av DF Certifiering ABs metod och modell att vara. 4 nya ISEB certifikat ska översättas och implementeras i Sverige under året och de nya certifikaten ska lanseras under hösten Två certifikat som inte är förknippade med ISEB ska under året utvecklas och produceras.

3 DF Certifiering AB 3 Styrelsen Styrelsen i DF Certifiering AB består av styrelseordförande Rolf Berndtson, Kenneth Kordelius, Thomas Helin, Ketil Eriksen och Gunilla Forsmark-Karlsson. Ägarförhållanden Moderföretaget (med 100% ägande) är Dataföreningen i Sverige, org nr , med säte i Stockholm. DF Certifiering ingår from i denna koncern varför bolagets redovisningsperiod har anpassats till moderbolagets. Räkenskapsår 2004/2005 består således av 16 månader. DF Certifierng AB kommer att drivas på rent affärsmässiga grunder. Eventuell utdelning till moderbolaget kommer att göras när affärsmässiga avsättningar gjorts i DF Certifierng AB. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

4 DF Certifiering AB 4 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 DF Certifiering AB 5 Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier à kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 DF Certifiering AB 6 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Andra uppdrag

7 DF Certifiering AB 7 Not 3 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Villkorat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt kr. Stockholm Rolf Berndtson Mats Björkman Verkställande direktör Ketil Eriksen Gunilla Forsmark Karlsson Thomas Helin Kenneth Kordelius Min revisionsberättelse har lämnats Birgitta Eklöf Auktoriserad revisor