TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS"

Transkript

1 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 Utfall fjärde kvartalet 212, helår 212 och prognos för 213

2 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 med helårsprognos för 213 TURISTNÄRINGENS INDEX 212 OFÖRÄNDRAT MOT 211 Resandet och boendet till, från och inom Sverige förblev oförändrat under 212 jämfört med fjolåret. Gästnätterna uppgick till närmare 53 miljoner, vilket var en procent bättre mot prognos, som förutsåg en minskning på en procent. För flyget blev utfallet istället något under prognos med två procents tillväxt och totalt 31 miljoner passagerare under 212. Sjötrafiken har under flera års tid haft en negativ utveckling och även under 212 minskar passagerarna. Undantaget är dock Gotlandstrafiken som under 212 uppvisade oförändrade passagerarantal jämfört med fjolåret. FORTSATT DÄMPAD TILLVÄXTPROGNOS FÖR TURISTNÄRINGEN 213 Utfallet från kvartal 4 och därmed helår 212 påverkar inte prognosen för 213 utan bekräftar de bedömningar som gjordes i november. Därav är bedömningarna för 213 om konjunktur och kapacitetsförändringar oförändrade. Resandet och boendet till, från och inom Sverige förväntas öka med en procent sammantaget under 213. Prognosen visar en fortsatt stark efterfrågan på utrikes flygresor från svenska fritidsresenärer på grund av en stark krona och en stark köpkraft i de svenska hushållen. Affärsresandet kommer fortsatt ha en svag utveckling första halvåret 213 och, förutsatt att industri- och tjänsteproduktionen tar ny fart, en ökad efterfrågan först under andra halvåret. PROGNOS FÖR RESANDE & BOENDE 213 Prognosen för 213 baseras på utveckingen per boendeoch transportform det senaste året i relation till långa faktorer (t.ex. globalisering, urbanisering och nya resmönster) samt korta faktorer (t.ex. kapacitet, konjunkturutveckling, valutaeffekter) som påverkar resandet till från och inom Sverige. PROGNOS 213 Sjötrafik Passagerare - 1% Flyg Passagerare + 2% Tåg Passagerare + 2% Biltrafik Persontrafikens belastning på vägnätet + 1% Gästnätter Hotell, vandrarhem, camping + 2% privat förmedlade stugor & lägenheter Turistnäringens Index % UTFALL Q4 212 & UTFALL HELÅR 212 Utfallet för det fjärde kvartalet 212 visar att det totala resandet och boendet minskade med en procent jämfört med motsvarande period 211. Det mest utmärkande för perioden är det negativa resultatet för bilresandet som minskar med två procent jämfört med föregående år och sjötrafikens passagerare som minskar med fyra procent. Eftersom gästnätterna avslutade året bättre än väntat så är det totala utfallet för 212 oförändrat mot år 211. Detta påverkar inte utsikterna för 213 där prognosen är oförändrad mot tidigare bedömning. Trafikslag/Boende Utfall Q4 212 Utfall helår 212 Till/från våra kuster -4% -5% (-5%*) Flyg % 2% (3%*) Tåg¹ 3% 2% (2%*) Bil² -2% -1% (-1%*) Gästnätter 2% % (-1%*) Turistnäringens Index -1% % (-1%*) ¹ Enligt beräkningar från SJ:s kvartalsrapport ² Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period. * Prognosen för helåret 212 efter tredje kvartalets utfall. OM TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Turistnäringens Tillväxtprognos visar hur Sveriges tillgänglighet och transportinfrastruktur nyttjas idag och hur den kommer nyttjas i framtiden i form av antalet personresor och gästnätter. Genom att sammanställa resevolymer från alla transportslag samt gästnätter ur befintliga statistikunderlag kartläggs trendutvecklingar som ligger till grund för prognoser och rekommendationer för möjliga insatser för utveckling. Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter. BAKGRUND För att Sveriges turistnäring ska leva upp till de tillväxtmål som är uppsatta av näringen krävs en väl fungerande infrastruktur för transporter. Därför tas en återkommande rapport fram om hur infrastrukturen nyttjas totalt och per trafikslag, här inkluderas även nya aktörer som nu etableras på en avreglerad marknad. Tillsammans med information om hotell/logi blir det möjligt att följa hur den totala tillgängligheten utvecklas mot de uppsatta tillväxtmålen.

3 PROGNOS HELÅR 213 Faktorer som påverkar boende och resande till, från och inom Sverige Konjunkturutveckling globalt Konjunkturen globalt har dämpats påtagligt under 212 och kommer i Europa vara fortsatt mycket svag även under 213, vilket skapar oro i flera för Sverige viktiga marknader. Bland de få undantagen finns Norge som är Sveriges näst största exportmarknad (9,9 % av Sveriges export). Konjunkturen i Norge var i det närmaste överhettad under första halvåret 212. Mycket låg inflation och relativt stora löneökningar bidrar till en påtaglig ökning av de norska hushållens köpkraft. Från såväl USA som Kina, som tillsammans utgör drygt en tredjedel av världsekonomin, har det kommit flera positiva signaler under de senaste månaderna. För första gången sedan våren 29 har arbetslösheten sjunkit under åtta procent i USA och de amerikanska hushållen har inte varit så optimistiska sedan sommaren 27. I Kina börjar de senaste stimulanspaketen få effekt.¹ I Europa fortsätter en instabil marknad och England pratar om en trippel-dipper vilket skulle innebära en tredje djupdykning i ekonomin sedan 28. Konjunktur Sverige Även i Sverige har konjunkturen dämpats väsentligt under 212. Minskad export av varor samt en tillbakagång inom industrin, byggsektorn samt de tjänster som är kopplade till industrin har varit de främsta orsakerna till den svaga tillväxttakten. Konjunkturinstitutets barometerindikator i februari 213 visar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt men visar tecken på återhämtning. Även hushållen är mer pessimistiska än normalt, framför allt vad gäller den svenska ekonomin och utvecklingen på arbetsmarknaden.² Hösten 212 präglades av en varselvåg inom industrin, i oktober varslades 1 26 personer, vilket var den högsta månadssiffran sedan april 29. Under inledningen av 213 har antalet nya varsel mattats betydligt, men är fortfarande på en hög nivå. Sammantaget är sysselsättningen fortfarande högre än för ett år sedan. Både tillväxt och den privata konsumtionen, speciellt detaljhandelns försäljning, har betydligt bättre utveckling i Sverige än i övriga länder i den ekonomiska monetära unionen (EMU) under 212. En betydligt lägre inflation och därmed bättre köpkraft hos de svenska hushållen är den främsta förklaringen.¹ Privatmarknaden - fritidsresande Svenskarnas privata resande förväntas öka under hela året. Den låga inflationen medför att de svenska hushållens köpkraft ökar påtagligt 213. Hushållen har under flertal år fått en bättre ekonomi, med fler sysselsatta, låga räntekostnader och lägre skatt. Den relativt starka kronan medför dessutom att det blir billigare att semestra utomlands.¹ Samtidigt är det oklart hur svenska fritidsresor inom Sverige kommer påverkas av konjunkturläget. Tydligt är dock att svenskars privata resande, med en stark krona, används för en utlandsresa istället för en inrikes resa. Arlandas passagerarutveckling hösten 212 antyder att det är svenskars privatresor utomlands som driver på utvecklingen. Allt tyder på att denna utveckling fortsätter även 213 och därmed också den totala passagerarutvecklingen på flygplatser med utrikes och av svenska fritidsresenärer efterfrågat direktflyg. Företagsmarknaden - tjänsteresande För resandet på företagsmarknaden innebär konjunkturutvecklingen i Sverige och Europa sannolikt att affärsresandet kommer att stramas åt under 213 och troligtvis inte vända uppåt igen förrän under andra halvåret 213, förutsatt att industri- och tjänsteproduktionen tar ny fart. Svenska affärsresenärer på Arlanda har minskat kraftigt sedan andra kvartalet 212 jämfört med samma period föregående år. Enligt branschens aktörer så har 212 slutat med en svag efterfrågan på konferenser och kongresser och 213 verkar inledas med samma mönster. BNP 212 prognos Procentuell förändring jmf föregående år SE NO FI DK EU DE USA +1,% +3,2% -,1% +,7% -,3% +,7% +2,2% BNP 213 prognos Procentuell förändring jmf föregående år SE NO FI DK EU DE USA +1,3% +2,6% +,3% +1,1% +,1% +,5% +1,9% Källa: Eurostat Konjunkturinstitutets Barometerindikator februari 213 Barometerindikatorn sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget i Sverige. Valutautveckling Marknad Valuta Förändring Norge NOK - 4 procent Danmark DKK - 4 procent Europa EURO - 4 procent Storbritannien GBP - 5 procent USA USD - 1 procent Utveckling viktiga valutor i förhållande till SEK i februari 213. Källa: Forex Samtliga valutor i jämförelsen har försvagats sedan februari 212 i relation till den svenska kronan. Det har, relativt sett, blivit dyrare att resa till Sverige från dessa marknader och omvänt blivit billigare för svenskar att besöka samma marknader. ¹ Penser Bank ² Konjunkturinstitutet 3 februari 213

4 PROGNOS HELÅR 213 Gästnätter och transport Prognos 213 Sammantaget förväntas resandet och boendet till, från och inom Sverige öka med en procent under 213. Gästnätter: minskat antal affärsresenärer på hotell under första halvåret Gästnätterna i Sverige förväntas öka med totalt en procent under 213. Privatmarknaden förutspås vara oförändrad jämfört med 212, medan företagsmarknaden väntas att minska under årets första sex månader för att sedan öka igen under andra halvåret 213. Affärsresor och konferenser är mycket konjunkturkänsliga. Företagsmarknaden står för omkring två tredjedelar av beläggningen på hotell i Sverige och åtstramningar inom affärssegmentet får snabbt stora konsekvenser på den svenska hotellmarknaden. Minskad efterfrågan på växande hotellutbud första halvåret 213 Parallellt med ett minskat antal gästnätter under första halvåret 213 tillförs ny kapacitet till den svenska hotellmarknaden i form av 2 6 nya hotellrum (1 5 i Stockholm, 5 i Göteborg och 25 i Malmö) jämfört med inledningen av år 212 vilket riskerar att pressa lönsamheten inom den svenska hotellnäringen. Källa: Turistnäringens Investerarindex, SCB, Tillväxtverket Sjötrafik: Minskat privatresande med sjötrafiken Sjötrafikens passagerare till, från och inom Sverige förväntas minska med en procent under 213. Det totala färjeresandet (inklusive resor över Öresundsbron) har under de senaste åren minskat stadigt och det finns ingenting som tyder på att den utvecklingen kommer att vända under 213. Den svenska kronan är stark vilket betyder att det kommer färre besökare från grannländerna för att shoppa i Sverige. Det får stor påverkan på resandet till och från Danmark och Finland. Trafiken till och från Danmark, som står för omkring 6 procent av det totala antalet passagerare med sjötrafiken, minskade med fyra procent under 212. Hushållen i Danmark har fått en sämre ekonomi under 212 och fritids- och shoppingresor till Sverige förväntas därmed mattas av, också med anledning av den starka svenska kronan. Arbetsresorna mellan Sverige och Danmark förutspås däremot ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Viking Line trafiksätter passagerarfartyg som klarar de nya miljökraven för Östersjön Kapaciteten på rederiernas utrikestrafik minskade med fyra procent under tredje kvartalet 212 medan inrikes kapacitet ökade med en procent. I januari 213 introducerar Viking Line det första fartyget med LNG-drift (flytande naturgas) som klarar alla pågående arbeten för miljökrav inom EU. Fartyget kommer att kunna ta 2 8 passagerare och 5 bilar och introduceras för trafik mellan Stockholm och Åbo. Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan har varit och är mycket angeläget för Sverige. Principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan är väl etablerad. Ett beslut om hårdare regler för svavel i fartygsbränsle togs 28 av regeringarna i FN:s sjöfartsorganisation IMO. Detta ledde till strängare regler för svavelkontrollområdet Östersjön vilket kan komma att påverka kapaciteten under 213 i och med att fartygen kan bli tvungna att hålla lägre fart för att klara utsläppskraven. Källa: ShipPax, Viking Line, Turistnäringens Trendanalys 212 Bilresandet växer i takt med befolkningen Under 213 förväntas biltrafiken öka med omkring en procent. Biltrafiken växer stadigt i takt med befolkningen och ligger på cirka en procent årligen. Så länge inget dramatiskt sker med oljepriserna kommer det inte heller påverka volymerna i någon större utsträckning. Antalet personbilar i trafik under tredje kvartalet 212 ökade med 1,4 procent jämfört med motsvarande period 211. För helåret 213 förväntas ökningen ligga på runt en procent. Källa: SCB 4 Prognos helår 213 Trafikslag/Boende Prognos helår 213 Till/från våra kuster -1% Flyg 2% Tåg 2% Bil 1% Gästnätter 2% Turistnäringens Index 1% Antal gästnätter & passagerare per år Miljon Prognos Biltrafik: Under ett år uppgår persontrafikens belastning på vägnätet till cirka 255 miljoner resor Gästnätter & Passagerare per år Antal & procentuell utveckling 15% 1% 5% % -5% -1% Procentuell ökning/minskning jmf föregående år Passagerare /gästnätter miljon prognos, Sjötrafik Flyg Tåg Gästn 6, 4, 2, Sjövfart volym Flyg volym Tåg volym Gästn volym Sjöfart % Flyg % Tåg % Gästn % Februari 213

5 PROGNOS HELÅR 213 Gästnätter och transport Passagerarna ökar trots turbulent flygmarknad Passagerarna på flyget förväntas öka med två procent under 213. Det är framför allt svenskars privatresor utomlands som kommer att fortsätta att öka och som driver utvecklingen på utrikesflyget. Inrikesresandet förväntas bli oförändrat. Affärsresandet kommer till en början påverkas negativt av den ekonomiska oron i Europa och globalt för att sedan öka igen under andra halvåret 213. SAS påverkar tillgängligheten till, från och inom Sverige Flygbranschen är inne i en period av omstrukturering, avregleringen har lett till en starkt ökad konkurrens där de tidigare statliga bolagen succesivt anpassar sig till nya förhållanden. De aktuella skeendena inom SAS kan få påverkan på tillgängligheten till många destinationer runt om i Sverige. I det korta perspektivet är Sveriges nationella och internationella tillgänglighet med flyg direkt avhängig SAS överlevnad. Ett omedelbart verksamhetsstopp skulle på många av de stora linjer där SAS är den största leverantören av flygresor endast innebära ett kortare avbrott, medan många mindre linjer och kanske främst linjer inom Sverige skulle kunna få se ett längre uppehåll av flygtrafik innan ett nytt flygbolag återupptar trafiken. För flygplatser som Arlanda är detta ett övergående skede där det inom ett till två år kommer att vara minst lika mycket eller mer trafik än innan. För olika regioner i linjenätet kan det däremot innebära att en nytt flygbolag inte kan erbjuda samma nätverkstjänster som SAS och eventuellt därmed en mindre kapacitet på linjen. Minskat antal landningar, större plan och högre beläggning ombord I Sverige minskade flygkapaciteten (antal landningar) med sex procent under tredje kvartalet 212 och för helåret 212 förväntas siffran bli minus fyra procent. Utvecklingen har under flera år gått mot färre landningar men samtidigt mot större flygplanstyper. Totalt sett har resandet ökat tack vare de större flygplanstyperna i kombination med en högre beläggningsgrad ombord på planen. Denna utveckling förväntas fortsätta även under 213. Vad gäller nya linjer lanserar Norwegian under 213 nya långdistanslinjer (New York samt Bangkok) och i SAS strategi finns en expansionsplan att under perioden utvidga sitt destinationsnätverk med 15 procent. Under de kommande åren kommer SAS flotta att utökas med ytterligare 65 flygplan, varav 39 är helt nya. Källa: Transportstyrelsen, SAS Tågresandet ökar mindre känsligt för konjunktursvängningar Passagerarna på tåget förväntas öka med två procent under 213. Tågresandet är mindre känsligt för konjunkturförändringar och får dessutom extra draghjälp av den urbaniseringstrend som pågår både i Sverige och globalt vilken innebär att arbetspendlingen växer i storstadsregionerna. Tåget är en nyckelaktör i den typen av utveckling. Kapacitetsbrist i det svenska järnvägsnätet Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet tar dock udden av flera förväntade effekter från både urbaniseringen och avregleringen av persontransporter på tåg. Trots den numera avreglerade tågmarknaden finns det inte plats för fler eller nya aktörer på linjerna till och från storstäderna och det är redan fullt ombord på de befintliga tågen. Även utanför storstäderna är kapacitetsbristen påfallande. De främsta förändringarna i SJ:s utbud för 213 är tre avgångar snabbtåg i vardera riktningen Umeå Sundsvall (Stockholm). Den nya kapaciteten kommer att få klart positiva effekter på resandet i regionen men för tågresandet som helhet har den nya kapaciteten liten betydelse. Några nya tåglinjer till och från våra storstäder har inte öppnats på många år och effekterna av Citybanans nya spår genom Stockholm kommer inte märkas av förrän under 218. Källa: SJ, Trafikverket Minskad andel affärsresenärer på svenska hotell Minskat privatresande med sjötrafiken Minskat affärsresande på flyget under årets första sex månader 213 Ökat antal passagerare på tåg under Februari 213

6 UTFALL FJÄRDE KVARTALET 212 Minskad turism till, från och inom Sverige under Q4 212 Resandet och boendet till, från och inom Sverige minskade med en procent under fjärde kvartalet 212 jämfört med samma period förra året. Framför allt är det ett minskat resande under december månad, delvis orsakat av kalendereffekter med minskat antal passagerare på både tåg, inrikesflyg och bilresande som följd, som bidrar till det svaga utfallet. De svenska boendeanläggningarna gynnas däremot av den långa julledigheten och de svenska gästnätterna ökade med sex procent i december. För kvartalet som helhet ökade gästnätterna med två procent. Sjötrafikens passagerare minskade med fyra procent under Q4. Gotlandstrafiken bryter dock den negativa trenden och ökade under samma period istället med två procent. Trafikslag/Boende Utfall Q4 212 (jmf Q4 211) Sjötrafik -4% Flyg % Tåg 3% * Bil -2% Gästnätter 2% Turistnäringens Index -1% -4% Sjötrafik till och från våra kuster Rederiernas passagerare till, från och inom Sverige minskade med fyra procent under fjärde kvartalet 212 jämfört med samma period 211. Antalet passagerare uppgick sammanlagt till 8,5 miljoner. Passagerarna till Danmark (inklusive trafik över Öresundsbron) minskade med fyra procent och Finlandstrafiken minskade med två procent. Gotlandstrafiken bryter den negativa trenden och antalet passagerare ökade under samma period istället med två procent. Källa: ShipPax Antal passagerare till och från våra kuster (milj.) Q1 Q2 Q3 Q4 +/- % Flygtrafik till, från och inom Sverige Antalet flygpassagerare var oförändrat under Q4 212 jämfört med samma period förra året. Utrikestrafiken som står för drygt 8 procent av passagerarna var oförändrad medan inrikesresandet minskade med hela tre procent jämfört med samma period föregående år. Stört är tappet under december månad som uppvisar en minskning på totalt 13 procent, delvis till följd av kalendereffekter. Källa: Transportstyrelsen Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige % -2% +2% Tåg: Utvecklingen för tågpassagerare baseras på SJ:s kvartalsrapport för Q Enligt rapporten ökade antalet passagerare under den senaste löpande 12- månadersperioden med knappt två procent (inklusive Västkustbanan). Uppskattningsvis ökade tågpassagerarna under fjärde kvartalet med knappt tre procent. Enligt SJ:s rapport minskade dock resandet med SJ med tre procent under december månad. Källa: SJ kvartalsrapport Q4 212 Biltrafik: Det totala trafiken för personbilar under fjärde kvartalet 212 minskade med två procent jämfört med samma period 211. Antalet bilar i trafik ökade med en procent och var i december 4,5 miljoner. Källa: Trafikverket. Gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stugor/lägenheter² Gästnätterna i Sverige ökade med närmare två procent under Q Framförallt är det de svenska gästerna som ökar sina övernattningar på svenska boendeanläggningar, totalt med tre procent och närmare 6,6 miljoner gästnätter under Q4. December var en särskilt bra månad med en ökning på sex procent. De utländska gästnätterna var under Q4 oförändrade jämfört med förra året och uppgick till drygt 1,6 miljoner. Källa: Tillväxtverket/SCB Q1 Q2 Q3 Q4 Prognos 212 jämfört med 211 Tåg och Personbilar¹ Procentuell skillnad jämfört med 211 Tåg Antal gästnätter (milj.) Hotell, vandrarhem och stugbyar, camping SoL² Trafikarbete för personbilar Q1 2% 1% Q2-1% -2% Q3 5% 1% Q4 3% -2% Q1 Q2 Q3 Q4 ¹ Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid. ² Från och med andra kvartalet 211 ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i statistik över gästnätter i tillväxtprognos. Februari 213

7 UTFALL HELÅR 212 Oförändrad turism till, från och inom Sverige 212 Resandet och boendet till, från och inom Sverige förblev oförändrat under 212 jämfört med fjolåret. Gästnätterna uppgick till närmare 53 miljoner vilket var en procent bättre än prognos som förutsåg en minskning på en procent. För flyget blev utfallet istället något under prognos med två procents tillväxt och totalt 31 miljoner passagerare under 212. Sjötrafiken har under flera års tid haft en negativ utveckling och även under 212 minskar passagerarna. Undantaget är dock Gotlandstrafiken som under Trafikslag/Boende Utfall 212 Prognos helår 212* Sjötrafik -5% (-5%) Flyg 2% (3%) Tåg 2% (2%) Bil -1% (-1%) Gästnätter % (-1%) Turistnäringens Index % (-1%) 212 uppvisade oförändrade passagerarantal jämfört med fjolåret. * Siffror i parentes visar prognosen för helåret 212 efter tredje kvartalets utfall % Sjötrafik till och från våra kuster Rederiernas passagerare till, från och inom Sverige minskade med fem procent under 212 jämfört med fjolåret. Sammantaget transporterade rederierna drygt 4 miljoner passagerare. Passagerarna till Danmark (inklusive trafik över Öresundsbron) minskade med fyra procent och Finladstrafiken minskade med två procent. Gotlandstrafiken däremot avviker från den negativa trenden och antalet passagerare till och från Gotland var närmast oförändrade jämfört med 211. Prognosen för den totala sjötrafiken 213 pekar på en fortsatt minskning, även om minskningstakten förutspås avta till minus en procent. Källa: ShipPax Antal passagerare till och från våra kuster miljoner p +2% Flygtrafik till, från och inom Sverige Antalet flygpassagerare till, från och inom Sverige ökade under 212 med totalt två procent. Utfallet var dock något sämre än prognosen på tre procents tillväxt för helåret. Totalt transporterade flyget 31 miljoner passagerare under 212. Utrikestrafiken som stod för omkring 7 procent av det totala antalet passagerare ökade med två procent under 212 medan inrikespassagerarna ökade med drygt en procent. För 213 förutspås flygpassagerarna att öka med totalt två procent. Källa: Transportstyrelsen Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige miljoner p +2% -1% Tåg: Utvecklingen för tågpassagerare baseras på SJ:s kvartalsrapporter. Enligt Q4- rapporten ökade antalet passagerare under den senaste löpande 12- månadersperioden med knappt två procent (inklusive Västkustbanan). För helåret 213 förutspås tågpassagerarna öka med två procent. Källa: SJ kvartalsrapport Q4 212 Biltrafik: Det totala trafiken för personbilar under 212 minskade med knappt en procent jämfört med 211. Antalet bilar i trafik ökade med drygt en procent och var i december 4,5 miljoner. Prognosen för 213 pekar på en procents ökning för biltrafiken. Källa: Trafikverket Prognos 212 jämfört med 211 Tåg och Personbilar¹ Procentuell skillnad jämfört med 211 Tåg Trafikarbete för personbilar 21 % -1% 211-6% 2% 212 2% -1% 213 Prognos 2% 1% +/- % Gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stugor/lägenheter² Totalt genomfördes 52,8 miljoner kommersiella övernattningar i Sverige under 212, vilket är i det närmsta oförändrat jämfört med 211. Utfallet var bättre än förväntat för helåret som förutspåtts minska med en procent. De svenska gästnätterna uppgick till närmare 4 miljoner och de utländska till drygt 12 miljoner båda kategorierna oförändrade jämfört med 211. Oron i Europa bidrog dock till att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 212. Under 213 förutspås gästnätterna öka med en procent. Källa: Tillväxtverket/SCB Antal gästnätter Hotell, vandrarhem och stugbyar, camping SoL² 6 miljoner p ¹ Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid. ² Från och med andra kvartalet 211 ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i statistik över gästnätter i tillväxtprognosen Februari 213

8 Källor & Kontakt KÄLLOR Forex IMF IATA Eurostat Konjunkturinstitutet OECD Penser Bank Razormind Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) SAS SCB ShipPax SJ Tillväxtverket/SCB Trafikverket Transportstyrelsen Visita KONTAKT Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS): Anneli Sundström Informationschef E-post: Analys: Björn Arvidsson Analyschef E-post: Sofi Sjöberg Analytiker E-post: Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av RTS, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. 8 Februari 213

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 Utfall tredje kvartalet 2012 och helårsprognos för 2013 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 med helårsprognos för 2013 DÄMPAD TILLVÄXTPROGNOS FÖR TURISTNÄRINGEN

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Stabil tillväxt för viktiga marknader * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, Swedbank, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Sveriges

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb 36.000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i februari. Det var oförändrat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

2

2 1 2 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 533 551 1 542 674 1 812 422 1 891 802 1 811 591 1 670 311 2 053 076 2 223 970 2 196 351 2 168 351 2 145 308 2

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Okt Ökning med 8 i oktober Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 52.000

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer