TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012"

Transkript

1 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med en procent för flyg. Totalt ökar antalet flygpassagerare med sex procent under Q1. Rederierna tappar däremot passagerare och prognosen för helåret skrivs istället ner med en procent. Det innebär ab prognosen för sjötrafiken nu indikerar en negaev utveckling för helåret 1 jämfört med Holåret. Anledningen är framförallt en minskning med närmare fyra procent av antalet passagerare Ell Danmark, som står för cirka 6 procent av den totala passagerartrafiken Ell, från och inom Sverige. Turistnäringen som helhet uppvisar eb starkt första kvartal och den sammantagna prognosen för boende och transport visar en posiev utveckling på en procent för helåret 1. SamEdigt går turistnäringen nu in i eb skede där höjda bränslepriser med största sannolikhet kommer inverka på resandet. Det kommer ab bli dyrare ab förflyba sig vilket kommer påverka utvecklingen av transport och boende. OM TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Turistnäringens Ellväxtprognos visar hur transporenfrastrukturen och Sveriges Ellgänglighet nybjas, idag och i frameden, i form av antalet personresor och gästnäber. Genom ab sammanställa resevolymer från alla trafikslag samt gästnäber ur befintliga staesekunderlag kartläggs trendutvecklingar som ligger Ell grund för prognoser och rekommendaeoner för möjliga insatser för utveckling. Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter BAKGRUND För ab Sveriges turistnäring ska leva upp Ell de Ellväxtmål som är uppsaba av näringen, ab dubbla omsäbningen från dagens miljarder Ell miljarder år, krävs en väl fungerande infrastruktur för transporter. RTS tar därför fram en återkommande rapport om hur infrastrukturen nybjas totalt och per trafikslag, här inkluderas även nya aktörer som nu etableras på en avreglerad marknad. Tillsammans med informaeon om hotell/logi blir det möjligt ab följa hur den totala Ellgängligheten utvecklas mot de uppsaba Ellväxtmålen. TENDENSER INOM INFRASTRUKTUR & LOGI Tabellen Ell höger visar de senast uppdaterade uppgiwerna inom infrastruktur och logi. Variablerna ger en indikaeon om resultatet i nästkommande Tillväxtprognos, Q 1. UTFALL Q1 1 Passagerare, rederier Flygpassagerare, Tågpassagerare¹ Utveckling biltrafik² GästnäRer Trafikslag/Boende Till/från våra kuster Flyg Tåg Bil GästnäBer Turistnäringens Index - 4% + 6% + % + + 4% TILLVÄXTPROGNOS HELÅRET 1 Prognosen för helåret 1 är baserad på de långa trender och korta faktorer som påverkar resandet och kapacitet samt u]allet för de första tre månaderna 1. Sammantaget förväntas resandet och övernabningar (turisesk akevitet) ab öka med en procent under 1. Prognos helår 1 - % % % 1 Enligt beräkningar från SJ:s kvartalsrapport Q1 1 ² Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period.

2 Utfall första kvartalet 1 Sjöfart och rederier ^ll och från våra kuster Rederiernas passagerare Ell, från och inom Sverige fortsäber minska under - 4% första kvartalet 1 och är jämfört med motsvarande period 11 fyra procent färre. Sammanlagt transporterar rederierna 7,6 miljoner passagerare, inklusive resenärer över Öresundsbron, under Q1. Antalet resenärer Ell Danmark minskar med fyra procent (4,8 miljoner Q1 11 jämfört med 4,7 miljoner Q1 1). Trafiken Ell och från Gotland ökar däremot med tre procent jämfört med Q1 11 och transporterar totalt 167. passagerare Ell och från Visby. Källa: ShipPax 1 Antal passagerare ^ll och från våra kuster (milj.) 11 1 Prognos 1 Q1 Q Q3 Q4 Flygtrafik ^ll, från och inom Sverige Flygtrafiken Ell från och inom Sverige har en fortsab posiev utveckling. +6% Under första kvartalet 1 ökar det sammanlagda flygresandet med sex procent och uppgår Ell 6,7 miljoner passagerare (6,3 miljoner Q1 11). Inrikestrafiken utvecklas starkast med 1,8 miljoner passagerare vilket motavarar en ökning med åba procent jämfört med Q1 11. Det internaeonel- la resandet ökar med fem procent vilket innebär 4,9 miljoner passagerare under Q1 1 jämfört med 4,7 miljoner under Q1 11. Källa: Transportstyrelsen Antal flygpassagerare ^ll, från och inom Sverige 11 1 Prognos Q1 Q Q3 Q4 4% GästnäRer på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stugor/lägenheter Det totala antalet gästnäber ökar med närmare fyra procent under första kvartalet 1 jämfört med samma period 11 och uppgår Ell, miljoner (9,8 miljoner Q1 11). De svenska besökarna, som står för drygt 8 procent av det totala antalet gästnäber under Q1, ökar med 3,6 procent och uppgår Ell 8, miljoner. De internaeonella gästnäberna som ökar med 4,3 procent uppgår Ell 1,9 miljoner. Källa: Tillväxtverket/SCB Tåg: Utvecklingen för tågpassagerare under Q1 baseras på SJ:s kvartalsrapport för första kvartalet 1. UEfrån det ekonomiska resultatet % beräknas passagerarvolymerna under första kvartalet öka med cirka två procent. Källa: SJ kvartalsrapport Q1 1 Biltrafik: StaEsEken för det totala trafikarbetet för personbilar under det första kvartalet 1 visar på en ökning med 1,3 procent jämfört med samma period 11. Antalet bilar i trafik ökade med närmare fem procent. Antalet nyregistrerade bilar minskar däremot med drygt två procent jämfört med samma period 11 och uppgår under Q1 1 Ell 7.4. Källa: Trafikverket. Antal gästnärer (milj.) Hotell, vandrarhem och stugbyar, camping SoL Q1 Q Q3 Q4 Prognos 1 jämfört med 11 Tåg och Personbilar Procentuell skillnad jämfört med Q1 11 Prognos 1 Tåg Trafikarbete för personbilar Q1 % 1,3% Q (prognos) 3% Q3 (prognos) % Q4 (prognos) % Totalt uhall för Q1 1, jämfört med Q1 11 Det sammantagna boendet och resandet Ell, från och inom Sverige under det första kvartalet 1 ökar med två procent jämfört med motsvarande kvartal Från och med andra kvartalet 11 ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i Turistnäringens Tillväxtprognos Trafikarbete: Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period. 4 UppgiLer gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets informamon angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över Md.

3 Långa & korta faktorer som påverkar resandet LÅNGSIKTIGA TRENDER OCH FAKTORER Faktorer som påverkar ^llväxtprognosen för helåret 1 För ab ta fram en prognos för helåret 1 analyseras eb antal långa och korta faktorer som alla påverkar resandet och ewerfrågan på olika transportsäb och boenden. Nedanstående trender är internaeonella och inte bara svenska. Våra grannländer och vikegaste europeiska marknader har samma trendutveckling för resandet utomlands. Långa faktorer Dessa påverkas endast av excepeonella händelser i världen (krig, naturkatastrofer mm), i övrigt är denna typ av faktorer mer eller mindre konstanta. De långa faktorerna kommenteras därför inte mer u]örligt i denna rapport. Urbaniseringen Allt fler bor och verkar i stora städer och regioncentra. Både i Sverige och globalt är det städer som står för den ekonomiska utvecklingen, skapandet av nya arbetsellfällen och investeringar i infrastruktur. Resandet Ell/från och mellan dessa städer/regioncentra ökar krawigt. Nya resmål På vår fried reser vi allt längre bort, och dessutom i högre grad utanför vårt eget hemland men också oware och gärna Ell helt nya resmål. Globalisering Den ökande globaliseringen har leb Ell ab vi gör affärer med marknader allt längre bort. Både importen och exporten, såväl som det utländska ägandet i företagen, ökar alltmer. KORTA FAKTORER Dessa är betydligt mer föränderliga jämfört med de långa faktorerna. De korta faktorerna påverkas framförallt av hur den privata ekonomin ser ut för Ellfället eller förändringar av utbudet. Kapacitet Kapacitet, eller utbud, av olika trafikslag och boendeformer påverkar hur vi väljer ab resa och bo. Fler, alternaevt färre, aktörer på exempelvis flyg- eller tågmarknaden påverkar hur och i vilken utsträckning vi väljer ab nybja denna typ av trafikslag. Ekonomiska faktorer När andra valutor försvagas gentemot kronan blir Sverige dyrare för utländska besökare, och på motsvarande säb blir det billigare ab besöka Sverige när det är den svenska kronan som försvagas. Valutaeffekter Kronans utveckling mot vikega valutor i maj 1. Marknad Valuta Procentuell skillnad Norge NOK + procent Danmark DKK + procent Europa EURO + procent Storbritannien GBP +11 procent USA USD +1 procent Källa: Forex Samtliga valutor i jämförelsen har förstärkts sedan maj 11 i relaeon Ell den svenska kronan. Det har, relaevt seb, blivit billigare ab resa Ell Sverige från dessa marknader och omvänt blivit dyrare för svenskar ab besöka samma marknader. Konjunktur KonjunkturinsEtutets Konjunkturbarometer ligger marginellt över det historiska genomsnibet och indikerar ab Ellväxten i svensk ekonomi är ungefär normal. Den senaste mätningen (maj 1) visar ab det är bygg- och anläggningsverksamhet samt de privata tjänstenäringarna som bidrar negaevt Ell barometerindikatorns utveckling. Övriga sektorer i näringslivet och hushållen bidrar posievt. Källa: KonjunkturinsMtutet BNP 1 prognos SE NO FI DK IS EU +,3% +1,7% +,8% +1, +, +,% Källa: Eurostat Bränslepriser Under 1 går turistnäringen in i eb skede där höjda bränslepriser med största sannolikhet kommer inverka på resandet. Det kommer ab bli dyrare ab förflyba sig vilket kommer påverka utvecklingen av transport - både för flyg Ell, från och inom Sverige och passagerartrafik för båt Ell, från och inom Sverige. KonjunkturinsEtutets prognosrevidering har justerat upp inflaeonen i Sverige och omvärlden, främst Ell följd av eb högre oljepris. 3

4 Kapacitet och utfall Q1 1 i relation till helårsprognos 1 KAPACITET Tågmarknaden: Utökad snabbtågsflora SJ utökar sin snabbtågsfloba med nya tågsäb under 1 vilket innebär nya sibplatser. Under Q1 1 lanseras en lågpriskalender. Från och med den 1:a maj tar SJ över trafiken från danska DSB i Västsverige. I Trafikverkets kapacitetsutredning i slutet av 11 fastslås ab Trafikverket vill öka järnvägens robusthet och punktlighet genom ökat underhåll och reinvesteringar och föreslår en utökning av anslagen med 38 miljarder kronor utöver det som beslutats i NaEonell plan. Källa: SJ, Trafikverket Flygmarknaden: Avstannad ^llväxrakt Under första kvartalet 1 ökade flygkapaciteten med i genomsnib två procent. Under de senaste året har kapacitetsökningen varit i snib fyra procent per kvartal vilket innebär ab kvartalets siffra indikerar en avstanning i EllväxBakten. I maj meddelade dock SAS ab man under 1 kommer öppna 7 nya linjer. Dessa satsningar möjliggörs av den pågående föryngringen och harmoniseringen av flygplansfloban. Totalt har SAS 6 nya flygplan på väg in i floban de närmaste åren. Källa: Transportstyrelsen, SAS Hotellmarknaden: Ökat antal anläggningar och bäddar Kapacitet vad gäller antalet bäddar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökar med en procent under det första kvartalet 1 jämfört med 11. I absoluta tal innebär det ab det finns cirka 3. bäddar dagligen ab Ellgå under Q1 1. Antalet anläggningar ökar också de med en procent, medan antalet rum ökar med cirka två procent och uppgår Ell drygt 1. första kvartalet 1. Källa: Tillväxtverket, SCB Rederier: Minskad kapacitet på utrikeslinjer Kapaciteten på rederiernas utrikestrafik minskar under första kvartalet 1. Antal turer minskar med tre procent, från 3.9 Ell 3.. Främst är det turerna Ell Norge och Tyskland som minskar. Finland som tappar passagerare har däremot eb ökat antal turer under Q1. Inrikestrafiken är i stort seb oförändrad under första kvartalet 1. Källa: ShipPax Bil och väg: Ökat antal bilar i trafik men färre nyregistreringar Antalet personbilar i trafik ökade med 1,6 procent jämfört med motsvarande period 11 och i mars 1 fanns det personbilar i trafik. Antalet nyregistrerade bilar minskar med,4 procent jämfört med Q1 11 och uppgår Ell 7.4 under kvartalet. Källa: SCB UTFALL Q1 1 & PROGNOS HELÅR 1 Tillväxtprognosen för Sverige 1 präglas av eb högst osäkert konjunkturläge i både Sverige och Europa. Flera länder har for]arande inte genomfört nödvändiga åtgärder för ab balansera sin budget. Strategiskt vikega marknader för Sverige, som Ell exempel Danmark, visar på en minskad köpkraw inför 1 med konsekvenser för den svenska turistnäringen. Trots det alltjämt kärva ekonomiska läget har turistnäringen som helhet utvecklats starkt under första kvartalet och sammantaget väntas en posiev utveckling på en procent för transport och boende för helåret 1. SamEdigt kommer höjda bränslepriser med största sannolikhet inverka på resandet under 1. Vi går in eb skede där det kommer ab bli dyrare ab förflyba sig vilket kommer påverka turistnäringen. Stark utveckling för flygtrafiken EWer det starka resultatet för flygtrafiken under Q1 1 skrivs helårsprognosen för det totala flygresandet 1 upp med en procent Ell totalt fem procent. Den höga EllväxBakten under det första kvartalet år 1 förväntas dock gradvis avta under året. påverkades flyget bland annat av askmolnet över Island vilket gjorde ab Ellväxten under 11 blev excepeonellt hög. 11 blev eb slags återhämtningsår för ab nå Ellbaka Ell flygtrafikens mer normala nivå. AB matcha Ellväxtsiffrorna från 11 skulle kräva en mycket krawig expansion som idag inte finns inom flygtrafiken Ell, från och inom Sverige. Det starka resultatet för Q1 1 påverkas också av ab Norwegian under mars började trafikera eb antal inrikeslinjer i Sverige. Nega^v utveckling för utrikesresandet ^ll sjöss Prognosen för det sammanlagda resandet med rederier Ell, från och inom våra kuster, skrivs ner med en procent Ell följd av vikande passagerarsiffror under första kvartalet 1. Passagerarna Ell den absolut vikegaste utlandsmarknaden Danmark, som står för närmare två tredjedelar av passagerartrafiken (inklusive Öresundsbron ) minskar med fyra procent. Finland som är den näst största utlandmarknaden, med procent av passagerarna, minskar även den med tre procent. Utvecklingen på inrikestrafik (Ell och från Gotland) är däremot stark och uppvisar en ökning med tre procent. Dock utgör inrikestrafiken endast fyra procent av det totala resandet Ell sjöss varför ökningen inte får någon större effekt på det totala u]allet för sjötrafiken. Logi, tåg och väg GästnäBerna ökar med fyra procent under Q1 jämfört med samma period 11. Utvecklingen ligger än så länge i linje med prognosen för helåret 1 men med en lika stark utveckling under Q kan det bli aktuellt ab justera upp helårsprognosen även för gästnäber. Antalet resande med tåg förväntas återgå Ell mer normala nivåer under 1. Avregleringen av persontrafiken ger förutsäbningar för ökad konkurrens vilket kan innebära såväl utökad kapacitet som lägre priser. Vad gäller bilmarknaden så äger svenskarna allt fler bilar. Hinlls har inga tendenser Ell minskat bilresandet som följd av de segande bränslepriserna märkts av. En möjlig förklaring Ell det är ab dagens bilar är bäbre och bränslesnålare vilket gör ab det effekeva bränslepriset förmodligen Ell och med sjunker något. 4

5 Källor & Kontakt KÄLLOR Eurostat Forex IMF KonjunkturinsEtutet OECD SCB ShipPax Tillväxtverket/SCB Trafikverket Transportstyrelsen KONTAKT Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS): Anneli Sundström InformaEonschef E- post: Analys: Björn Arvidsson Analyschef E- post: Sofi Sjöberg AnalyEker E- post: Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av RTS, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 Utfall fjärde kvartalet 212, helår 212 och prognos för 213 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 med helårsprognos för 213 TURISTNÄRINGENS INDEX 212 OFÖRÄNDRAT MOT

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 Utfall tredje kvartalet 2012 och helårsprognos för 2013 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 med helårsprognos för 2013 DÄMPAD TILLVÄXTPROGNOS FÖR TURISTNÄRINGEN

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

RTS Investerarindex 2009

RTS Investerarindex 2009 Investeringar i rese- och turistnäringen har, precis som alla andra näringar, påverkats av lågkonjunktur och finansiell kris under 2009. Det har varit svårt att finansiera nödvändiga investeringar när

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013 1 2008-06-04 Prognos för perioden 2008-2013 Motiv för revidering 1. Utfallet för första tertialet indikerar att den preliminära prognosen (PP) som togs fram under våren kan vara för låg. Antal avresande

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet Motion till riksdagen 1989/90: av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland Mot. 1989/90-641 Avtalet Koncessionen på Gotlandstrafiken övergick den l januari 1988 till rederiet Nordström

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 1 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning i april med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i april. Totalt gjordes under månaden nära 49. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB År Gästnätterna ökade med 3 Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 1.012.000 år,

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jun Ökning med 3 första halvåret Totalt gjordes under januari-juni drygt 335. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i, vilket var en ökning med 3 jämfört

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Dec 1.036.000 gästnätter i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 1.036.000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Uppföljning av långväga buss

Uppföljning av långväga buss Roger Pyddoke PM Dnr: 3-221-99 1999-08-30 Uppföljning av långväga buss 1 Uppdrag I SIKAs regleringsbrev för 1999 ges följande uppdrag. SIKA skall redovisa utvecklingen fr.o.m. 1998 av den länsgränsöverskridande

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Stugbyarna ökade, övriga minskade Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Politik för tillväxt och fler jobb Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Sverige Tyskland Nederländerna Sverige Tyskland Nederländerna 4 3 2 Återhämtningen på något stabilare mark BNP-prognoser för EU

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Feb Minskning med 4 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 48.000 i februari,

Läs mer

Passagerarrederierna. - inom Svensk turism april 2011. Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening

Passagerarrederierna. - inom Svensk turism april 2011. Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening Passagerarrederierna - inom Svensk turism april 2011 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening Om Passagerarrederiernas årliga rapport Passagerarrederiernas

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Besöksnäringen i Helsingborg 2015

Besöksnäringen i Helsingborg 2015 Besöksnäringen i Helsingborg 2015 3 Innehåll 10 snabba om besöksnäringen i Helsingborg 2015 3 Ett axplock från 2015 4 Stark ökning av turismen i Helsingborg 2015 5 Turistkronan 5 Hur mycket spenderar besökaren?

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer